Sunteți pe pagina 1din 6

TEME LICENŢĂ / DISERTAŢIE PROPUSE ÎN ANUL UNIV.

2015 - 2016

Program
Cadru didactic Teme propuse
studii
Corelate relaţional - valorice ale comportamentului delictual
Emoţionalitate negativă în contextul lateralizării inverse
prof.univ.dr. Clinciu Aurel
Corelate temperamentaleale mecanismelor de apărare ale Eului
Corelate depresiv-anxioase ale sinelui adolescentin
Violenţa în licee
Relaţia dintre temperament şi rezultatele şcolare la copiii de vârstă şcolară
prof.univ.dr. Cocoradă Elena
mică
Relaţiile de prietenie între adolescenţi şi imaginea corporală
Stilurile parentale şi inducerea depresiei şi anxietăţii la adolescenţi
Stil parental perceput, proactivism şi locus of control în adolescenţă
Proactivism. Locus of control şi satisfacţie în muncă
prof.univ.dr. Luca Marcela Rodica Agesivitate, impulsivitate, digit ration
Stil parental perceput, stil de predare perceput şi preferinţa pentru
disciplină
Asertivitate, anxietate şi starea de bine în cadrul mediului şcolar
Stres, CCO în call center
Performanţă, gestionarea emoţiilor
prof.univ.dr. Pavalache-Ilie Mariela
Stare de bine şi angajament organizaţional
Iplicare parentală şi motivaţie intrinsecă la elevii de ciclul primar
prof.univ.dr. Usaci Doina Relaţia stres - conştiinţa de sine - autoeficacitate
Consecinţele anxietăţii la elevi şi studenţi
Metode şi tehnici de manipulare a adolescenţilor prin intermediul reţelelor
de socializare
Reglarea emoţiilor în învăţare
Motivaţia şi rezultatele şcolare
conf.univ.dr. Cazan Ana-Maria Rolul activităţii fizice în gestionarea anxietăţii şi stresului
Stima de sine la adolescenţi
Psihologie

Relaţia stil de învăţare-anxietate în cadrul sistemului educaţional românesc


Strategii de învăţare şi performanţele academice
Abordarea personalităţii din perspectiva învăţării sociale
Creativitatea ca predictor al depăşirii depresiei postdiagnostic
Influenţa emoţională a adolescenţilor ai căror părinţi au o afecţiune cronică
conf.univ.dr. David Laura Teodora
Trăsături de personalitate care se asociază cu codependenţa
Stresul perceput şi strategii de coping ale părinţilor / aparţinătorilor copiilor
cu TSA vs. părinţolor cu copii tipici
Anxietatea în corelaţie cu moralitatea
Eficienţa psihoterapiei integrative în tulburările anxioase
lect.univ.dr. Porumbu Daniela Afectivitatea - dimensiune psihosocială în relaţiile interumane
Factori determinanţi ai personalităţii în alegerea stilului mizical preferat
Dependenţă de alcool şi patologie asociată
Limbajul nonverbal în timpul interviului de selecţie
Reţelele de socializare ca factor al deciziei de consum
Factori de personalitate specifici domeniului militar
Diferenţele interculturale în ceea ce priveşte influenţa socială
Aspecte psihosociale ale privării de libertate şi atitudinea deţinuţilor faţă de
pedeapsă
lect.univ.dr. Truţa Camelia Impactul divorţului asupra dezvoltării emoţionale a copiilor
Starea de bine a angajaţilor şi climatul fizic al muncii
Stereotipuri de gen în mesajele publicitare
Particularităţi ale comportamentului animal
Jocurile video şi funcţii cognitive
Lenea socială în grupurile de lucru cu sarcini decizionale
Influenţa muzicii asupra stărilor emoţionale la adolescenţi
Cunoaşterea şi judecarea celuilalt
Aspecte ale psihologiei criminalilor în serie
lect.univ.dr. Unianu Ecaterina Maria
Factori de personalitate implicaţi în succesul şi insuccesul şcolar, la nivel
liceal
Program
Cadru didactic Teme propuse
studii
Metacogniţia şi aptitudinile lingvistice
Psihologie Adaptarea copiilor adoptaţi în noua familie
asist.univ.dr. Henter Ramona Copiii bilingvi, particularităţi psihologice
Stima de sine şi absenteismul şcolar la adolescenţi
Cunoaşterea lumii interioare a copilului
Influenţa stimei de sine asupra agresivităţii la adolescenţi
prof.univ.dr. Niculescu Rodica Mariana Predarea educaţiei fizice în învăţământul primar, realitate şi deziderat
Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preşcolari
Rolul literaturii pentru copii în formarea şi dezvoltarea personalităţii
preşcolarilor
Rolul literaturii în dezvoltarea creativităţii elevilor
Jocul didactic, mijloc eficient de dezvoltare a limbajului şi comunicării orale
prof.univ.dr. Norel Mariana la preşcolari
Impactul basmelor, poveştilor şi povestirilor asupra comportamentului
preşcolarilor
Impactul stimulării metacogniţiei în învăţare asupra abilităţilor
comunicaţionale ale şcolarului de clasa a IV-a
Impactul poveştilor şi basmelor asupra manifestării comportamentului
empatic la şcolarul mic
Rolul activităţilor de cunoaştere a mediului în formarea noţiunilor despre
mediu şi viaţă în învăţământul preşcolar
Aspecte socio - psiho - educaţionale ale eşecului şcolar al elevilor din
învăţământul primar
Stresul în cariera didactică
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

Jocul - factor socializator la şcolarul mic


prof.univ.dr. Pălăşan Toader Rolul activităţilor liber alese în dezvoltarea creativităţii şcolarilor mici
Abandonul şcolar. Jocul didactic
Şcoala şi comunicarea locală - un experiment din mediul rural izolat
Influenţa desenelor animate asupra copiilor
Valenţe educative ale limbajului în învăţământul preşcolar
Efectele violenţei în familie asupra copiilor
Metode alternative şi tradiţionale de evaluare în învăţământul primar
Rolul activităţilor extraşcolare în dezvoltarea capacităţii de socializare a
şcolarului mic
Evaluarea impactului noii metodologii de evaluare de la clasele a II-a şi a
IV-a asupra performanţelor elevilor
Dimensiuni interculturale în cadrul proiectului „Şcoala altfel”
conf.univ.dr. Voinea Mihaela Modalităţi de predare a educaţiei religioase în şcoală
Modalităţi de formare a deprinderilor de autoevaluare la şcolarii mici
Rolul familiei în formarea competenţelor sociale a şcolarului mic
Modalităţi de realizare a educaţiei interculturale la vârsta şcolară mică
Influenţa familiei asupra rezultatelor şcolare
Impactul mediului familial asupra performanţelor şcolare ale elevului din
ciclul primar
Rolul jocului didactic matematic în dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă
de matematică şi obţinerea unui progres
Locul şi rolul jocului didactic matematic în activitatea preşcolarilor
Utilizarea integrată a altor discipline în cadrul orelor de matematică în
conf.univ.dr. Purcaru Monica
obţinerea progresului la această disciplină
Contribuţia jocului didactic la dezvoltarea interesului pentru matematică la
ciclul primar
Modalităţi psihopedagogice de dezvoltare a creativităţii prin matematică
lect.univ.dr. Cocan Cornelia Rolul poveştilor şi povestirilor în educarea moral - civică
Stimularea creativităţii prin pictura pe sticlă (clasele I - IV)
Tehnici creative de realizare a educaţiei plasitice în şcoală
Codificarea şi decodificarea limbajului artistico-plastic la preşcolar în
lect.univ.dr. Indreica Simona Elena
vederea optimizării comunicării didactice
Utilizarea tehnicilor origami şi kirigami în cultivarea competenţelor sociale
(preşcolari)
Program
Cadru didactic Teme propuse
studii
Rolul creativităţii desfăşurată în activitatea pentru preşcolari
Cauze ale dificultăţilor de învăţare la clasa pregătitoare şi modalităţi de
intervenţie
lect.univ.dr. Lazăr Cornelia Modalităţi de prevenire a dificultăţilor de învăţare la preşcolarul de grupă
mare
Rolul familiei în formarea şi dezvoltarea copilului
Rolul jocului în activităţile desfăşurate la preşcolari
Familia şi preşcolarul
Comunicarea la şcolarul mic
Rolul jocurilor creativ - dramă asupra dezvoltării limbajului şi comunicării la
lect.univ.dr. Lupu Daciana Angelica
preşcolari
Jocul şi şcolarul mic
Rolul familiei privind integrarea copilului în şcoală
Aspecte socio-psihopedagogice ale parteneriatului grădiniţă-familie
Impactul metodelor didactice asupra procesului de învăţare al şcolarului
mic. Influenţa metodelor didactice asupra preşcolarului
Influenţa mediului familial asupra dezvoltării copilului
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

Modalităţi de stimulare a motivaţiei în învăţare la şcolarul mic


lect.univ.dr. Necşoi Daniela Veronica Aspecte ale implicării părinţilor în sprijinirea învăţării la şcolarul mic.
Avantaje şi dezavantaje
Impactul implicării părinţilor în educaţia elevului asupra activităţii şcolare a
şcolarului mic
Rolul metodelor interactive de grup în eficientizarea activităţii instructiv -
educative la clasele I-IV
Rolul activităţilor liber alese în optimizarea comunicării nonverbale şi
paraverbale a preşcolarilor
Impactul jocului didactic asupra educării limbajului la vârsta preşcolară
lect.univ.dr. Unianu Ecaterina Maria
Formarea şi dezvoltarea comportamentului prosocial al preşcolarilor prin
intermediul desenelor animate
Dezvoltarea limbajului expresiv la copiii preşcolari
Eficienţa jocului didactic în dezvoltarea creativităţii elevilor din ciclul primar
asist.univ.dr. Bazgan Marius
Modalităţi psihopedagogice de optimizare a relaţiei învăţător - elev în
cadrul activităţilor şcolare
Dezvoltarea cognitivă a preşcolarilor
Strategii psihopedagogice de dezvoltare a competenţelor socio-emoţionale
asist.univ.dr. Henter Ramona a preşcolarului
Rolul motivaţiei în activitatea de învăţare a elevilor din învăţământul primar
Dezvoltarea abilităţilor socio - emoţionale la preşcolari
Rolul activităţilor liber alese în dezvoltarea creativităţii preşcolarilor
Rolul socializării în dezvoltarea copilului preşcolar (grupa mare)
Rolul jocului didactic în optimizarea comunicării verbale şi nonverbale a
asist.univ.dr. Topală Ioana Roxana elevilor din ciclul primar
Influenţa activităţilor extracurriculare şi extraşcolare asupra atitudinii faţă
de şcolarul mic
Beneficii psihopedagogice ale afterschoolului
Rolul jocului didactic în optimizarea comunicării verbale şi nonverbale a
dr. Florescu Daniela Mihaela
preşcolarilor
Activităţile practic-aplicative şi rolul lor în învăţarea geografiei locale la
prof.gr.I.dr. Şandor Ciprian Gabriel
clasa a IV-a
Influenţa noilor tehnologii informaţionale asupra capacităţii de relaţionare a
prof.univ.dr. Niculescu Rodica Mariana adolescentului
Aspecte motivaţionale implicate în învăţarea academică la adultul tânăr
Imporţanţa unei culturi a evaluării în învăţământul românesc şi european
conf.univ.dr. Voinea Mihaela
Pedagogie

Influenţele anturajului asupra adolescenţilor


lect.univ.dr. Necşoi Daniela Veronica Influenţa imaginii de sine asupra procesului învăţării
Analiză comparativă între învăţământul tradiţional şi pedagogia Waldorf din
lect.univ.dr. Unianu Ecaterina Maria punctul de vedere a creativităţii
Adaptarea studenţilor adulţi la mediul academic
Dezvoltarea sensibilităţii interculrurale a studenţilor aflaţi în ciclul iniţial de
asist.univ.dr. Bazgan Marius formare pentru cariera didactică
Factori ce influenţează alegerea profesiilor în rândul adolescenţilor
Program
Cadru didactic Teme propuse
studii
Şcoala Waldorf, o perspectivă a beneficiarilor
Pedagogie asist.univ.dr. Topală Ioana Roxana
Elemente de consiliere şi orientare profesională
Impactul tulburărilor de personalitate asupra adolescentului
prof.univ.dr. Usaci Doina
Impactul personalităţii anxios - evitante asupra randamentului şcolar
conf.univ.dr. David Laura Teodora Manifestările imaginative ale copiilor cu cerinţe educaţionale speciale
conf.univ.dr. Voinea Mihaela Rolul cadrelor didactice în reuşita educaţiei integrate
Recuperarea decalajului în dezvoltarea abilităţilor de comunicare prin
metode ludice la preşcolarii logopeţi
Rolul terapiei logopedice în integrarea în grădiniţă a preşcolarului
lect.univ.dr. Cocan Cornelia Rolul terapiei logopedice încreşterea randamentului şcolar a elevului cu
dislexie - disgrafie
Consecinţe socio - emoţionale ale emigrării părinţilor din România asupra
elevilor
Psihopedagogie specială

Particularităţi ale dezvoltării socio - afective la copii instituţionalizaţi


lect.univ.dr. Lazăr Cornelia Impactul traumei complexe asupra apariţiei tulburărilor de comportament la
copiii instituţionalizaţi
Afectivitatea la copii instituţionalizaţi
Strategii psihopedagogice de ameliorare a imaginii de sine defectuoase, la
lect.univ.dr. Lupu Daciana Angelica adolescenţi cu handicap motor
Strategii psihopedagogice de consiliere a familiilor ai căror copii au
sindromul Down
Plan de intervenţie pentru părinţi cu copii cu autism
Dezvoltarea abilităţilor motrice la copiii cu sindrom Down
lect.univ.dr. Popa Daniela Rolul terapiei senzoriale pentru eficientizarea adaptabilităţii copiilor autişti
Consilierea familiilor cu copii cu dizabilităţi
Impactul terapiei asupra preşcolarului cu autism
lect.univ.dr. Porumbu Daniela Gestionarea stresului la persoanele cu dizabilităţi
Relaţia educatoare- părinţi în contextul integrării copilului cu ADHD în
lect.univ.dr. Unianu Ecaterina Maria
grădiniţa de masă
Modalităţi de intervenţie psihopedagogică în direcţia ameliorării dificultăţilor
asist.univ.dr. Bazgan Marius
de învăţare a elevilor cu autism din ciclul primar
asist.univ.dr. Topală Ioana Roxana Consilierea părinţilor copiilor cu sindromul autism
Emoţionalitate negativă şi stres la cadre didactice din învăţământul
Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi

prof.univ.dr. Clinciu Aurel preuniversitar


Corelate psiho- sociale şi de personalitate ale delicvenţei juvenile
Reducerea stresului provocat de activităţile şcolare
Comportamentul non - verbal în actul didactic din învăţământul
prof.univ.dr. Cocoradă Elena preuniversitar braşovean
Orientarea şcolară şi profesională, expresie a personalităţii
vocaţională

Violenţa fizică şi verbală la şcolarii mici


Influenţa stresului ocupaţional asupra performanţelor profesionale în
prof.univ.dr. Pavalache-Ilie Mariela
organizaţie
conf.univ.dr. Cazan Ana-Maria Influenţa factorilor de personalitate asupra strategiilor de învăţare
conf.univ.dr. David Laura Teodora Intervenţia ABA la copiii cu autism. Factori de reuşită în terapie
Jocul de rol ca mijloc de dezvoltare a limbajului elevilor din gimnazial
Dezvoltarea inteligenţei emoţionale în cadrul activităţilor sportive
conf.univ.dr. Năstasă Laura Elena
desfăşurate cu elevii din clasele a VIII-a
Inteligenţa emoţională a părinţilor şi criza adolescenţei
Formare de competenţe în educaţia interculturală
lect.univ.dr. Porumbu Daniela
Comunicarea interpersonală în relaţiile de cuplu şi familiale
prof.univ.dr. Cocoradă Elena Procrastinarea şi perfecţionismul în activitatea de muncă
Psihologia muncii,
organizaţională şi

prof.univ.dr. Luca Marcela Rodica Interviul în selecţia de personal


resurse umane

Introversia / Extroversia şi sindromul de Burnout


prof.univ.dr. Pavalache-Ilie Mariela
Influenţa unor dimensiuni de personalitate în trafic (activitatea de condus)
lect.univ.dr. Porumbu Daniela Identificarea aptitudinilor studenţilor în vederea consilierii profesionale
Raportul muncă - familie şi burn - out la angajaţii din domeniul juridic
lect.univ.dr. Truţa Camelia Impactul emoţiilor asupra performanţei în muncă
Stiluri de gestionare a conflictului
Program
Cadru didactic Teme propuse
studii
Psihopedagogia educaţiei Cultivarea potenţialului creativ al copiilor preşcolari
timpurii şi a şcolarităţii
Modalităţi de transmitere al conţinutului unei poveşti, factori de dezvoltare
prof.univ.dr. Norel Mariana a inteligenţelor multiple în educaţia timpurie şi şcolaritatea mică
Impactul studierii folclorului autohton asupra dezvoltării socio - cognitive a
mici

copilului cu aplicare pe elevii clasei I B din şc. Gimn. Vulcan


Relaţia comunitate - şcoală
lect.univ.dr. Lupu Daciana Angelica
Integrarea copiilor cu autism în învăţământul de masă
Factori determinanţi ai succesului şcolar
lect.univ.dr. Porumbu Daniela Procesele psihice ale învăţării în copilărie - Metode intercative şi inovative
de lucru cu grupele de preşcolari
prof.univ.dr. Niculescu Rodica Mariana Programe de formare pentru farmacişti
Analiza modalităţilor actuale de evaluare a competenţelor cadrelor
Resurse Umane în Educaţie.

prof.univ.dr. Norel Mariana


Formare şi management

didactice în cadrul programelor de formare continuă în România


prof.univ.dr. Pălăşan Toader Relaţia dintre motivaţie satisfacţie şi performanţă într-o organizaţie
Impactul inteligenţei emoţionale a managerului asupra climatului
conf.univ.dr. Voinea Mihaela
organizaţiei
Elaborarea unei startegii de promovare pentru o instituţie şcolară
Strategii de promovare instituţională
lect.univ.dr. Necşoi Daniela Veronica Şcoala părinţilor
Şcoala ca organizaţie care învaţă - între dezirabil şi realitate
Evaluarea naţională în învăţământul primar. Studiu de impact
A vorbi în public. O provocare pentru cadrele didactice
lect.univ.dr. Porumbu Daniela
Formatorul - manipulativ sau persuasiv ?
prof.univ.dr. Clinciu Aurel Inadaptarea şcolară
Utilzarea telefonului mobil / smarphone-ul de către adulţi în relaţia cu unele
prof.univ.dr. Cocoradă Elena
trăsături de personalitate
prof.univ.dr. Luca Marcela Rodica Triada întunecată şi comportamentul delincvent
Patologie în creaţia artistică
prof.univ.dr. Usaci Doina
Particularităţi ale sistemului de personalitate în depresia moderată
conf.univ.dr. David Laura Teodora Relaţia dintre creativitate, starea de bine şi caracterul ludic
Profilul psihologic al persoanelor care se angajează ca baby - sitter în
conf.univ.dr. Năstasă Laura Elena România
Sarcinile vieţii în psihoterapia alderiană versus psihoterapia creştină
Manifestările şi consecinţele anxietăţii la copii şi adolescenţi
Psihologie-ID

Creativitate prin art - terapie


Efecte în plan social şi în plan şcolar ale dificultăţilor de învăţare a elevilor
lect.univ.dr. Porumbu Daniela adolescenţi
Identitatea în adolescenţă
Psihologia vârstelor: Aportul în societate al persoanelor de vârsta a treia
Rolul joului în corectarea tulburărilor de pronunţie la şcolarul mic
Efectele divorţului părinţilor asupra dezvoltării copiilor
Trăsături de personalitate şi succes profesional
Relaţia dintre valori, comportamente şi atitudini religioase în rândul elevilor
lect.univ.dr. Truţa Camelia
Dezvoltarea emoţională la preşcolari
Lenea socială în grupurile organizaţionale
Procesul de individuare
Strategii de integrare eficientă a elevului cu deficit de intelect în şcoala de
lect.univ.dr. Unianu Ecaterina Maria
masă
Impactul poveştilor şi poveştirilor asupra comportamentului preşcolarului
Pedagogia învăţământului

Impactul poveştilor asupra comportamentului copiilor


primar şi preşcolar-ID

prof.univ.dr. Norel Mariana Rolul literaturii în dezvoltarea personalităţii preşcolarilor


Impactul basmelor, poveştilor şi povestirilor asupra comportamentului
preşcolarilor
Complementaritatea evaluării alternative cu cea tradiţională
Relaţia grădiniţei cu alţi factori educaţionali
Jocul didactic
prof.univ.dr. Pălăşan Toader Activitate integrată
Alternative educaţionale, la clasele primare în mediul rural
Pentru o comunitate educaţională în mediul rural mare
Activitatea referenţilor de educaţie din cadrul căsuţelor de tip familial
Program
Cadru didactic Teme propuse
studii
Monografia educaţională în comunităţile ruralede la poalele munţilor
Făgăraş
prof.univ.dr. Pălăşan Toader
Monografia educaţională a zonei - din perspectiva relaţiei dintre
comunitatea locală şi şcoală
prof.univ.dr. Usaci Doina Dezvoltarea creativităţii la preşcolari prin desen, pictură şi modelaj
Valenţe educative ale programului "Şcoala alfel". Dimensiuni creative
Metode şi instrumente de evaluare în învăţământul primar
Rolul educaţiei interculturale în dezvoltarea socio - emoţională
Tulburările de limbaj
Relaţia joc - învăţare - creaţie în activităţile de învăţare din grădiniţă
Evaluarea ca modalitate de colaborare între familie şi grădiniţă
conf.univ.dr. Voinea Mihaela Importanţa jocului didactic în dezvoltarea personalităţii la copiii din ciclul
preşcolar
Integrarea copiilor cu dizabilităţi în şcoala (publică) de masă
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar-ID

Rolul gândirii critice în dezvoltarea socio - emoţională


Reconsiderări ale jocului didactic din perspectiva societăţii postmoderne
Abordarea copilăriei din perspectiva educaţiei interculturale
Influenţa temperamentului în reuşita şcolară în ciclul primar
Rolul jocului didactic în integrarea matematicii în învăţământul preşcolar
conf.univ.dr. Purcaru Monica Jocul didactic matematic
Importanţa jocului didactic în învăţământul primar
Rolul poveştilor şi povestirilor în formarea modelelor de comportament
lect.univ.dr. Cocan Cornelia
moral la preşcolari
Rolul jocului în formarea competenţelor sociale la preşcolari
lect.univ.dr. Lupu Daciana Angelica
Asistenţa socială a copiilor
Modalităţi de dezvoltare a creativităţii elevilor din învăţământul primar
Creativitatea educatoarei ca factor de stimulare a creativităţii copiilor
(şcolari sau preşcolari)
lect.univ.dr. Necşoi Daniela Veronica
Eficienţa metodelor interactive la clase simultane
Folosirea manualelor digitale creşte eficienţa procesului de predare -
învăţare
Influenţele educaţiei nonformale asupra reuşitei şcolare a elevilor din ciclul
asist.univ.dr. Bazgan Marius
primar
Dezvoltarea abilităţilor socio - emoţionale ale preşcolarilor prin activităţile
de dezvoltare personală
asist.univ.dr. Henter Ramona
Formarea atitudinilor ecologice la şcolari
Educaţia financiară la şcolari
Impactul basmelor, poveştilor şi povestirilor asupra comportamentului
dr. Florescu Daniela Mihaela
preşcolarilor
Activităţi didactice geografice folosite pentru dezvoltarea creativităţii la elev
Rolul activităţilor practice în învăţarea geografiei la clasa a IV-a
prof.gr.I.dr. Şandor Ciprian Gabriel
Impactul curriculumului la decizia şcolii asupra dezvoltării competenţelor
elevilor de clasa a IV-a la geografie locală
Monografia educaţională a unei zone