Sunteți pe pagina 1din 1

EDITORIAL

1
PARTICULARITźI ALE EPILEPSIEI
COPILULUI ÎN COMPARAºIE CU EPILEPSIA
ADULTULUI
Prof. Dr. V. Popescu
Clinica de Pediatrie, Spitalul Clinic de copii „Dr. Victor Gomoiu“, Bucure¿ti

Epilepsia copilului constituie nu numai o problemå de cel al adultului, care ¡in de vârstå, respectiv de
cu care este confruntat neurologul pediatru ¿i de cele gradul de matura¡ie cerebralå. Pe de altå parte,
mai multe ori medicul pediatru, ci ¿i o importantå factorii etiologici ai crizelor epileptice la copil sunt
problemå de medicinå socialå, deoarece în medie 5% deosebi¡i de cei care provoacå epilepsie la adult. În
din popula¡ia generalå a unei ¡åri are epilepsie. timp ce la nou-nåscu¡i cauzele sunt determinate de
Epilepsia fiind o boalå cronicå, face din paci- encefalopatia hipoxic-ischemicå, hemoragiile intra-
entul cu epilepsie o povarå pentru societate, dacå craniene, malforma¡iile cerebrale, la copil ¿i adult
aceasta nu ia o serie de måsuri terapeutice ¿i medico-
dominå cauzele idiopatice – frecvent cu bazå gene-
sociale, absolut necesare pentru a-i u¿ura suferin¡a
ticå – cauzele lezionale ale structurilor cerebrale
¿i a-l încadra în o activitate socialå la vârsta adultå.
Epilepsia copilului constituie marele rezervor al fiind mai rare. ªi din punct de vedere terapeutic
epilepsiei adultului, situa¡ie care face ca terapia co- existå deosebiri între epilepsia copilului ¿i epilepsia
pilului så constituie o posibilå profilaxie a epilepsiei adultului.
adultului. Vindecarea epilepsiei copilului duce, Diagnosticul diferen¡ial al paroxismelor epilep-
dacå nu la dispari¡ia completå a crizelor epileptice tice – de asemenea – este diferit la copil fa¡å de
la vârsta de adult, la o foarte importantå reducere a adult, deoarece el se face cu o serie de accese pa-
inciden¡ei ei, cunoscându-se faptul cå mai pu¡ine roxistice neepileptice particulare copilului (breath-
sunt cauzele care pot determina epilepsie la adult holding spells – spasmul hohotului de plâns –
(Kreindler ¿i colab., 1960). sincopele cardiogene, sindromul de hiperventila¡ie,
Tratamentul ¿i profilaxia epilepsiei copilului con- vertijul paroxistic, parasomniile – terorile nocturne,
stituie deci factorii cei mai importan¡i ¿i cei mai somnambulismul, narcolepsia, enurezisul... etc.),
eficien¡i ai luptei împotriva epilepsiei. entitå¡i care nu intrå în diagnosticul diferen¡ial la
Epilepsia copilului prezintå multe caracteristici adult.
clinice ¿i etiologice care o deosebesc de epilepsia EEG – metodå de investiga¡ie de mare impor-
adultului.
tan¡å – ce permite eviden¡ierea tulburårilor de elec-
Unele forme clinice de epilepsie sunt particulare
trogenezå ale creierului copilului, a modificat multe
nou-nåscutului, sugarului ¿i copilului ¿i nu se întâl-
date ale problemei epilepsiei copilului.
nesc la adult, iar altele sunt mult mai frecvente la
adult. Manifestårile convulsivante prezintå aspecte Pe baza constatårilor EEG avem aståzi o vedere
distincte la nou-nåscut ¿i sugarul mic datoritå in- mai clarå ¿i mai ra¡ionalå a diferitelor forme clinice
completei dezvoltåri a structurilor cerebrale ¿i ale epilepsiei, care au devenit forme electrolitice;
conexiunilor lor. Convulsiile tonico-clonice gene- de asemenea, a devenit posibilå o mai bunå cunoa¿-
ralizate nu se întâlnesc la nou-nåscut ¿i cele mai tere a mecanismelor fiziopatologice ale acceselor
multe „crize“ råmân localizate sau eratice. epileptice ¿i delimitarea mai bunå a acestora de un
Aspectul electroencefalografic (EEG) în epilepsie numår de accidente paroxistice ale copilului, care
are la copil anumite particularitå¡i care-l deosebesc nu sunt de origine epilepticå.

REVISTA ROMÂNÅ DE PEDIATRIE – VOL. LVI, NR. 4, AN 2007 301