Sunteți pe pagina 1din 17

Nr. …………/..… …. .

2018
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT VOINEȘTI Avizat,
JUDEŢUL: VASLUI Director,
DISCIPLINA: Educație socială-Gândire critică și drepturile copilului
PROFESOR: CHIREA IULIA-MARLENA Avizat,
ARIA CURRICULARĂ: „OM ŞI SOCIETATE” Responsabil comisie metodică
NR. ORE: 1h/săptămână
ANUL ŞCOLAR: 2018-2019
Cf. Plan – cadru aprobat prin OMENCS 3590/ 05.04.2016

PLANIFICARE DIDACTICĂ ANUALĂ


EDUCAȚIE SOCIALĂ – GÂNDIRE CRITICĂ ȘI DREPTURILE COPILULUI
CLASA a V-a

COMPONENTA SEM. I SEM. II TOTAL


1. FORMULAREA DE ÎNTREBĂRI 4 - 4
2. ARGUMENTAREA UNUI PUNCT DE VEDERE PERSONAL 8 - 8
3. DREPTURI ȘI RESPONSABILITĂȚI ALE COPILULUI 3 7 10
4. RESPECTAREA, APĂRAREA ȘI PROMOVAREA DREPTURILOR - 3 3
COPILULUI
5. PROIECTUL EDUCAȚIONAL - 2 2
6. EVALUARE ŞI SINTEZĂ 3 4 7
18 16 34

Competenţe generale:

1
1. Raportarea critică la fapte, evenimente, idei, procese din viața personală și a diferitelor grupuri și comunități, prin utilizarea unor achiziții
specifice domeniului social
2. Cooperarea pentru realizarea unor activități și pentru investigarea unor probleme specifice diferitelor grupuri și comunități, prin asumarea unor
valori și norme sociale și civice
3. Participarea responsabilă la luarea deciziilor prin exercitarea spiritului de inițiativă și întreprinzător, respectiv prin manifestarea unui
comportament social, civic și economic activ

Competențe specifice:

1.1. Manifestarea interesului pentru formularea de întrebări cu privire la propriile drepturi și responsabilități;
1.2. Formularea unor opinii, explicații, argumente simple pentru promovarea propriilor drepturi și responsabilități;
1.3. Raportarea critică la opiniile, explicațiile și argumentele formulate de alte persoane în contextul unor dezbateri privind asigurarea și
promovarea drepturilor copilului;
2.1. Formularea unor probleme care vizează drepturile copilului, ca punct de plecare în rezolvarea lor;
2.2. Identificarea, prin lucru în echipă, a unor măsuri de intervenție posibile pentru cazuri semnalate de încălcare a drepturilor copilului sau de
promovare a acestora;
2.3. Realizarea, în echipă, a unui proiect de promovare a drepturilor copiilor pentru investigarea / soluționarea unor probleme specifice;
3.1. Exercitarea drepturilor și a responsabilităților în luarea unor decizii personale și de grup, în condițiile respectării drepturilor celuilalt;
3.2. Participarea la decizii de grup privind implicarea în promovarea și apărarea propriilor drepturi;

Nr. …………/..… …. .2018


UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT VOINEȘTI Avizat,
JUDEŢUL: VASLUI Director,
DISCIPLINA: Educație socială-Gândire critică și drepturile copilului

2
PROFESOR: CHIREA IULIA-MARLENA Avizat,
ARIA CURRICULARĂ: „OM ŞI SOCIETATE” Responsabil comisie metodică
NR. ORE: 1h/săptămână
ANUL ŞCOLAR: 2018-2019
Cf. Plan – cadru aprobat prin OMENCS 3590/ 05.04.2016

PLANIFICAREA DIDACTICĂ SEMESTRIALĂ


EDUCAȚIE SOCIALĂ – GÂNDIRE CRITICĂ ȘI DREPTURILE COPILULUI
CLASA a-V-a
SEMESTRUL I
NR. DOMENIUL DE CONȚINUTURI NR. SĂPT. OBS.
CRT. CONȚINUT COMPETENȚE SPECIFICE ORE
1.1. Manifestarea interesului pentru
formularea de întrebări cu privire la propriile
drepturi și responsabilități;
1.2. Formularea unor opinii, explicații,
argumente simple pentru promovarea 1.Introducere în studiul educației sociale
propriilor drepturi și responsabilități; 2. Capacitatea de a ne mira, valoarea
1.3. Raportarea critică la opiniile, întrebărilor – de ce nu luăm totul ca S1
FORMULAREA DE explicațiile și argumentele formulate de fiind cunoscut 4 S2
ÎNTREBĂRI alte persoane în contextul unor dezbateri 3. Formularea întrebărilor; cui putem S3 Obs.
adresa întrebări și modalități alternative S4 curentă
1. privind asigurarea și promovarea
5(4+1) ore de a formula întrebări
drepturilor copilului;
2.1. Formularea unor probleme care
vizează drepturile copilului, ca punct de
plecare în rezolvarea lor;
3.1. Exercitarea drepturilor și a
Evaluare responsabilităților în luarea unor decizii
personale și de grup, în condițiile 1 S5 Testare
respectării drepturilor celuilalt; scrisă
1.2. Formularea unor opinii, explicații,
ARGUMENTAREA argumente simple pentru promovarea
2. UNUI PUNCT DE propriilor drepturi și responsabilități; 1.Fapte și opinii S6
VEDERE PERSONAL 1.3. Raportarea critică la opiniile, 2. Susținerea părerii/opiniei proprii 4 S7 Obs.

3
explicațiile și argumentele formulate de 3. Formularea răspunsurilor; modalități S8 curentă
9 (8+1) ore alte persoane în contextul unor dezbateri alternative de a formula răspunsuri S9
privind asigurarea și promovarea 4. Schimbul de opinii. Compararea
drepturilor copilului; opiniilor
5. De ce avem nevoie de argumente
2.1. Formularea unor probleme care
6. Condiții pentru acceptarea unui S10
vizează drepturile copilului, ca punct de argument formulat de o altă persoană 4 S11 Obs.
plecare în rezolvarea lor; 7. Stereotipii și prejudecăți S12 curentă
2.3. Realizarea, în echipă, a unui proiect 8. Persuasiunea S13
de promovare a drepturilor copiilor
pentru investigarea / soluționarea unor
probleme specifice;
3.1. Exercitarea drepturilor și a
responsabilităților în luarea unor decizii
personale și de grup, în condițiile
respectării drepturilor celuilalt; 1 S14
Evaluare 3.2. Participarea la decizii de grup
Testare
privind implicarea în promovarea și scrisă
apărarea propriilor drepturi;
3. Recapitulare – S18 Obs.
Evaluare semestrială 1 curentă
1 oră

SEMESTRUL AL II-LEA
1.2. Formularea unor opinii, explicații, 1. Convenția ONU cu privire la
argumente simple pentru promovarea drepturile copilului:
propriilor drepturi și responsabilități; - Principiile generale ale convenției 3 S15
1.3. Raportarea critică la opiniile, - Prioritatea intereselor copilului S16
explicațiile și argumentele formulate de - Non- discriminarea S17
alte persoane în contextul unor dezbateri - Participarea copiilor la problemele
care îi privesc

4
privind asigurarea și promovarea 2. Drepturi ale copilului;
DREPTURI ȘI drepturilor copilului; responsabilități asociate acestora: Obs.
RESPONSABILITĂȚI 2.1. Formularea unor probleme care - Exemplificarea unor drepturi în contexte S19 curentă
4. ALE COPILULUI vizează drepturile copilului, ca punct de concrete (de exemplu, dreptul la 3 S20
11(10+1) ore identitate, dreptul la familie, dreptul la S21
plecare în rezolvarea lor;
educație, dreptul lajoc și activități
2.2. Identificarea, prin lucru în echipă, a recreative, dreptul la protecție împotriva
unor măsuri de intervenție posibile violenței, abuzului și exploatării, dreptul
pentru cazuri semnalate de încălcare a la securitate și protecție socială,
drepturilor copilului sau de promovare a protecția mediului- condiție a vieții)
acestora; - Corelarea drepturilor cu
2.3. Realizarea, în echipă, a unui proiect responsabilitățile asociate 1 S22
de promovare a drepturilor copiilor
pentru investigarea / soluționarea unor 3. Modalități de exercitare a
probleme specifice; drepturilor și de asumare a
3.1. Exercitarea drepturilor și a responsabilităților: S23
- Copiii, promotori ai propriilor drepturi 3 S24
responsabilităților în luarea unor decizii
- Școala ca spațiu de S25
personale și de grup, în condițiile
exprimare/exercitare/asumare de către
respectării drepturilor celuilalt; copii a drepturilor și responsabilităților
3.2. Participarea la decizii de grup
Evaluare privind implicarea în promovarea și 1 S26 Testare
apărarea propriilor drepturi; scrisă
1.2. Formularea unor opinii, explicații, S27 Săpt.
argumente simple pentru promovarea 1. Respectarea și apărarea drepturilor Școala
propriilor drepturi și responsabilități; copiilor: Altfel
1.3. Raportarea critică la opiniile, Categorii de copii în situații de risc și
explicațiile și argumentele formulate de /sau cu cerințe educative speciale ( copii 1 S28
RESPECTAREA, alte persoane în contextul unor dezbateri din medii dezavantajate socio-economic,
APĂRAREA ȘI copii cu dizabilități, copii care aparțin Obs.
privind asigurarea și promovarea
PROMOVAREA unor minorități, copii din mediul rural) curentă
5. drepturilor copilului;

5
DREPTURILOR 2.1. Formularea unor probleme care
COPILULUI vizează drepturile copilului, ca punct de 2. Instituții guvernamentale și
3 ore plecare în rezolvarea lor; nonguvernamentale cu rol în
2.2. Identificarea, prin lucru în echipă, a respectarea, apărarea și promovarea
drepturilor copilului:
unor măsuri de intervenție posibile
- Instituții guvernamentale: rolul 2 S29
pentru cazuri semnalate de încălcare a statului; securitate și protecție S30
drepturilor copilului sau de promovare a - Organizații interguvernamentale și
acestora; nonguvernamentale, rolul societății
2.3. Realizarea, în echipă, a unui proiect civile
de promovare a drepturilor copiilor pentru
investigarea / soluționarea unor probleme
specifice;
3.1. Exercitarea drepturilor și a
responsabilităților în luarea unor decizii
personale și de grup, în condițiile
respectării drepturilor celuilalt;
1.2. Formularea unor opinii, explicații, 1. Elaborarea și derularea unui Obs.
argumente simple pentru promovarea proiect educațional pentru curentă
PROIECTUL propriilor drepturi și responsabilități promovarea unui/unor drepturi ale 2 S31
6. EDUCAȚIONAL 2.3. Realizarea, în echipă, a unui proiect copilului: S32
de promovare a drepturilor copiilor pentru - Alegerea temei
3(2+1)ore investigarea / soluționarea unor probleme - Elaborarea fișei de proiect
specifice; - Derularea proiectului propus Probă
Evaluare - Evaluarea proiectului propus 1 S33 practică
7. Recapitulare și
evaluare semestrială și 1 S34
finală
1 oră
8. „ȘCOALA ALTFEL” Activități extrașcolare și extracurriculare S27 – la decizia școlii

6
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT VOINEȘTI
DISCIPLINA: Educație socială-Gândire critică și drepturile copilului
PROFESOR: CHIREA IULIA-MARLENA DOMENIUL DE CONȚINUT: FORMULAREA DE ÎNTREBĂRI
NUMĂR ORE ALOCATE: 5 (4+1) ore

SPECIFICE.COMPETENŢE
CONŢINUTURI NR. ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE RESURSE RESURSE INSTRUMENTE OBS.
(detalieri) ORE / MATERIALE PROCEDURALE DE
DATA EVALUARE

- utilizarea corectă a termenilor și a conceptelor a. frontală


1. Introducere in 1 cu conținut civic și social în diferite contexte a. individuală observarea
studiul educației sociale 1.1 - participarea la discuții de grup ce oferă elevilor sistematică a
10-14 IX
1.2. ocazia de a formula întrebări referitoare la conversația elevilor
preocupările lor actuale sau la probleme concrete manualul descrierea
2. Capacitatea de a ne 3.1. privind drepturile copilului ( de exemplu, pornind
1
mira, valoarea de la întrebările„Ce? Cine? Unde? Când? De ce?”) culegeri de comparaţia - autoevaluare
întrebărilor – de ce nu 17-21 IX - formularea de întrebări pornind de la o situație texte
luăm totul ca fiind de încălcare a drepturilor copilului activitate pe
cunoscut ilustrații grupe
- elaborarea unui proiect individual privind o
problemă referitoare la drepturile copilului, pe baza dicţionare metoda
unui plan de documentare, observarea, prin discuții ciorchinelui observarea
de grup, a deosebirilor între opiniile bazate pe fişe de lucru sistematică a
3. Formularea 2 convingeri personale și cele bazate pe argumente/ analiza elevilor
întrebărilor; cui putem 1.1.
24-28 IX documente sinteza
adresa întrebări și - implicarea în dezbateri privind corelarea joc de rol
1.3. 1-5 X
modalități alternative drepturilor cu responsabilitățile asociate și temă în clasă/
de a formula întrebări 2.1. evidențierea relației între acestea. proiectul pentru acasă
lectura
dezbaterea

7
1 - exerciții pentru identificarea termenilor civici și brainstormingul
2. Evaluare 8-12 X sociali în texte diferite test

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT VOINEȘTI


DISCIPLINA: Educație socială-Gândire critică și drepturile copilului
PROFESOR: CHIREA IULIA-MARLENA
DOMENIUL DE CONȚINUT: ARGUMENTAREA UNUI PUNCT DE VEDERE PESONAL
NUMĂR ORE ALOCATE: 10( 8+2) ore
SPECIFICECOMPETENŢE

CONŢINUTURI NR.
(detalieri) ORE / ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE RESURSE RESURSE INSTRUMENTE OBS.
DATA MATERIALE PROCEDURALE DE
EVALUARE

8
- analizarea unor fișe cu imagini care a. frontală
1.Fapte și opinii 1 ilustrează respectarea/încălcarea unor a. individuală observarea
drepturi ale copilului și formularea unor sistematică a
1.2. 15-19 X puncte de vedere personale cu privire la conversația elevilor
situațiile analizate manualul descrierea
1.3. - observarea, prin discuții de grup, a studiu de caz
deosebirilor între opiniile bazate pe culegeri de comparaţia - autoevaluare
convingeri personale și cele bazate pe texte
2. Susținerea 2.1. 1 argumente/ documente activitate pe
părerii/opiniei 22-26 X - participarea la realizarea regulementului ilustrații grupe
proprii clasei, care să reflecte drepturi și
2.3. responsabilități ale elevilor la nivel de clasă. dicţionare metoda
- ilustrarea unor moduri de participare a ciorchinelui observarea
copiilor la soluționarea problemelor care îi fişe de lucru sistematică a
3. Formularea 1 privesc analiza elevilor
răspunsurilor; 29X-2XI - redactarea unui text care să includă sinteza
modalități 3.1. argumente simple pe tema importanței joc de rol
alternative de a respectării drepturilor copiilor.
formula răspunsuri - exprimarea opiniilor în legătură cu fapte, proiectul
3.2. idei etc. și susținerea acestora cu argumente lectura temă în clasă/
- observarea unor asemănări și deosebiri între dezbaterea pentru acasă
4. Schimbul de explicațiile și argumentele formulate de elevi
opinii. Compararea 1 cu privire la situațiile de promovare a brainstormingul
opiniilor 5-9 XI drepturilor copilului

9
- organizarea unor activități de grup în care
5. De ce avem 1 elevii exemplifică situații în care își pot
nevoie de 1.2. 12-16 XI manifesta drepturile (de exemplu, dreptul la observarea
argumente joc și dreptul la educație) sistematică a
1.3. - identificarea problemelor cu care se elevilor
confruntă unii copii din perspectiva a. frontală
stereotipilor și prejudecăților și exprimarea manualul a. individuală
6.Condiții pentru 2.1. opiniilor cu privire la aceste situații - autoevaluare
acceptarea unui 1 - corelarea drepturilor cu responsabilitățile culegeri de conversația
argument formulat 19-23 XI asociate acestora texte descrierea
de o altă persoană 2.3. - examinarea consecințelor încălcării unor
drepturi (cauză și efect), de exemplu, a ilustrații comparaţia
dreptului de familie
- realizarea, în grup, a unui afiș/colaj care să dicţionare activitate pe grupe observarea
1 ilustreze ideea „drepturile mele nu trebuie să sistematică a
7.Stereotipii și 3.1. 26-29XI limiteze /îngrădească exercitarea drepturilor fişe de lucru metoda ciorchinelui elevilor
prejudecăți tale”; promovarea rezultatelor activității la studiu de caz
nivelul școlii analiza
3.2. - facilitatea întâlnirii între elevii clasei și sinteza
reprezentanții consiliului elevilor pentru argumentarea
1 discutarea unor probleme incluse în agenda temă în clasă/
8.Persuasiunea 3-7XII consiliului elevilor, relevante pentru proiectul pentru acasă
problematică drepturilor copiilor lectura
dezbaterea
1 - utilizarea corectă a termenilor și a
9. Evaluare 10-14XII conceptelor cu conținut civic și social în brainstormingul
diferite contexte
1 - exerciții pentru identificarea termenilor
10. Evaluare 28I-1 II civili și sociali în texte diferite
semestrială test

10
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT VOINEȘTI
DISCIPLINA: Educație socială-Gândire critică și drepturile copilului
PROFESOR: CHIREA IULIA-MARLENA
DOMENIU DE CONȚINUT:DREPTURI ȘI RESPONSABILITĂȚI ALE COPILULUI
NUMĂR ORE ALOCATE: 11(10+1) ore

SPECIFICECOMPETENŢE
CONŢINUTURI NR.
(detalieri) ORE / ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE RESURSE RESURSE INSTRUMENTE OBS.
DATA MATERIALE PROCEDURALE DE
EVALUARE

1. Convenția ONU cu 1 - realizarea, în grup, a unui afiș/colaj manualul a. frontală observarea


privire la drepturile 17-21XII care să ilustreze ideea „drepturile mele a. individuală sistematică a
copilului: 1.2 nu trebuie să limiteze /îngrădească culegeri de conversația elevilor
- Principiile generale ale exercitarea drepturilor tale”; promovarea texte descrierea
convenției 1.3. 1 rezultatelor activității la nivelul școlii comparaţia
- Prioritatea intereselor 14-18I ilustrații activitate pe - autoevaluare
copilului 2.1 grupe
-Non- discriminarea 2.2. dicţionare metoda
- Participarea copiilor la 1 fişe de lucru ciorchinelui
problemele care îi privesc 21-25 I analiza
2.3. lectura
dezbaterea

11
2. Drepturi ale copilului; - elaborarea, în echipe, a unui pliant/afiș a. frontală observarea
responsabilități asociate 3.1. care reflectă activitățile de voluntariat la manualul a. individuală sistematică a
acestora: nivelul școlii sau al comunității locale elevilor
3.2. pentru promovarea drepturilor copilului; culegeri de conversația
- Exemplificarea unor identificarea problemelor și a soluțiilor texte descrierea
drepturi în contexte 4 promovate în cadrul acestor activități - autoevaluare
concrete (de exemplu, 11-15II - compararea unor mesaje cuprinse în ilustrații comparaţia
dreptul la identitate, 18-22II texte (orale și scrise), programe de observarea
dreptul la familie, dreptul 25II-1III televiziune, pagini web, filme, dicţionare activitate pe sistematică a
la educație, dreptul la joc 1.2. 4-8 III publicitate, muzică, în care sunt grupe elevilor
și activități recreative, promovate drepturile copilului/în care fişe de lucru
dreptul la protecție sunt încălcate unele drepturi metoda
împotriva violenței, 1.3. - exercitarea drepturilor și a ciorchinelui temă pentru acasă
abuzului și exploatării, responsabilităților în situații date, de studiu de caz
dreptul la securitate și exemplu, în organizarea unui grup de
protecție socială, protecția 2.1. inițiativă care să sprijine dreptul copiilor manualul
mediului- condiție a dintr-o școală la protecție împotriva analiza
vieții) 2.2. violenței culegeri de sinteza observarea
- analizarea, în cadrul activităților pe texte argumentarea sistematică a
grupe, a unor cazuri care privesc elevilor
- Corelarea drepturilor cu 2.3. drepturile copilului, soluționate de ilustrații
responsabilitățile asociate 1 școală, de primărie, autoritățile locale
3.1. 11-15III sau alte organizații; inițierea unor unor dicţionare proiectul
3.2. evenimente în cadrul cărora elevii pot lectura
2.1. prezenta propriile soluții fişe de lucru dezbaterea temă pentru
2.2. - implicarea în activități de grup în care acasă
2.3. elevii exemplifică situații în care își pot
3.1. manifesta drepturile ( de exemplu, autoevaluare
3.2 dreptul la joc și dreptul la educație)

12
3. Modalități de - realizarea, pe echipe, a unui portofoliu manualul a. frontală observarea
exercitare a drepturilor referitor la respectarea/încălcarea a. individuală sistematică a
și de asumare a drepturilor copilului, prin utilizarea unor culegeri de conversația elevilor
responsabilităților: surse diferite de informare, în scopul texte descrierea
- Copiii, promotori ai 1 stabilirii unor modalități de implicare în comparaţia
propriilor drepturi 18-22III promovarea drepturilor copilului ilustrații activitate pe
- Școala ca spațiu de - participarea activă ( individuală/ pe grupe temă pentru
exprimare/exercitare/asum 1 perechi/pe echipe) la punerea în practică dicţionare metoda acasă
are de către copii a 25-29III a proiectelor propuse, potrivit sarcinilor ciorchinelui
drepturilor și de lucru asumate/ atribuite fişe de lucru analiza
responsabilităților sinteza autoevaluare
- utilizarea corectă a termenilor și a argumentarea
conceptelor cu conținut civicși social în proiectul
1 diferite contexte lectura
4. Evaluare 1-5 IV - exerciții pentru identificarea dezbaterea test
termenilor civili și sociali în texte
diferite

13
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT VOINEȘTI
DISCIPLINA: Educație socială-Gândire critică și drepturile copilului
PROFESOR: CHIREA IULIA-MARLENA
DOMENIUL DE CONȚINUT: RESPECTAREA, APĂRAREA ȘI PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI
NUMĂR ORE ALOCATE: 3 ore

SPECIFICECOMPETENŢE
CONŢINUTURI NR. ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE
(detalieri) ORE / RESURSE RESURSE INSTRUMENTE
DATA MATERIALE PROCEDURALE DE OBS
EVALUARE .

1. Respectarea și apărarea - realizarea unor jocuri de rol în care elevii


drepturilor copiilor: formulează soluții alternative la probleme manualul a. frontală
1.2.
- Categorii de copii în specifice problematicii drepturilor copilului a. individuală
situații de risc și /sau cu 1 (de exemplu, organizarea unui concurs de culegeri de
cerințe educative speciale 15-19IV soluții creative la problemele privind texte conversația observarea
1.3.
(copii din medii asigurarea dreptului la educație a copiilor cu descrierea sistematică a
dezavantajate socio- CES și a unei soluții la nivelul clasei) ilustrații elevilor
economic, copii cu - analizarea unor fișe cu imagini care comparaţia
2.1.
dizabilități, copii care ilustrează respectarea/încălcarea unor dicţionare
aparțin unor minorități, drepturi ale copiluluiși formularea unor activitate pe
copii din mediul rural) puncte de vedere personale privitor la acestea fişe de lucru grupe

14
2. Instituții 2.2 - dezbaterea unor cazuri de încălcare a
guvernamentale și drepturilor copiilor, din mediul lor de viață articole metoda
nonguvernamentale cu rol sau prezentate în mass-media și ciorchinelui
în respectarea, apărarea și identificarea unor posibile măsuri de Convenția analiza temă pentru
promovarea drepturilor 2 intervenție ONU cu sinteza acasă
2.3.
copilului: 6-10 V - examinarea consecințelor încălcării unor privire la
- Instituții guvernamentale: 13-17V drepturi( condiții, cauză, efect) drepturile
rolul statului; securitate și 3.1. - analizarea, în cadrul activităților pe grupe, a copilului proiectul
protecție unor cazuri care privesc drepturile copilului lectura
Organizații soluționate de școală, de primărie, Legea observarea
interguvernamentale și autoritățile locale sau de alte organizații; 272/2004 sistematică a
nonguvernamentale, rolul inițierea unor evenimente în cadrul cărora privind elevilor
societății civile elevii pot prezenta propriile soluții drepturile dezbaterea
- dezbaterea în grup și identificarea unor copilului
măsuri de sustenabilitate, inclusiv prin
implicarea unor parteneri din afara școlii

15
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT VOINEȘTI
DISCIPLINA: Educație socială-Gândire critică și drepturile copilului
PROFESOR: CHIREA IULIA-MARLENA
DOMENIUL DE CONȚINUT: PROIECTUL EDUCAȚIONAL
NUMĂR ORE ALOCATE: 5(2+3)ore

COMPETENŢE SPECIFICE
CONŢINUTURI INSTRUMENTE OBS
(detalieri) NR. RESURSE RESURSE DE .
ORE / ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE MATERIALE PROCEDURALE EVALUARE
DATA

1. Elaborarea și - elaborarea unui proiect individual


derularea unui proiect privind o problemă referitoare la a. frontală
educațional pentru drepturile copilului, pe baza unui plan a. individuală observarea
promovarea unui/unor de documentare; observarea, prin sistematică a
drepturi ale copilului: discuții de grup, a deosebirilor între manualul conversația elevilor
- Alegerea temei 1.2. 2 opiniile bazate pe convingeri
- Elaborarea fișei de 20-24V personale și cele bazate pe culegeri de activitate pe temă pentru
proiect 27-31V argumente/documente texte grupe acasă
- Derularea proiectului - implicarea elevilor, la nivel de clasă,
propus 2.3. școală sau la nivelul comunității ilustrații observarea
- Evaluarea proiectului locale, în elaborarea unei propuneri de sistematică a
propus proiect de intervenție pentru dicţionare proiectul elevilor
promovarea unui/unor drepturi ale lectura
copilului fişe de lucru proiect
1 - participarea activă (individuală/ pe
2. Evaluare sumativă 3-7VI perechi/ pe echipe) la punerea în dezbaterea eseuri, rebus-uri
practică a proiectelor propuse, potrivit
3. Recapitulare și 1 sarcinilor de lucru asumate/atribuite
evaluare finală. 10.14 VI - participarea activă la elaborarea unor

16
instrumente de monitorizare/evaluare a
rezultatelor și impactului proiectului

17