Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DIDACTIC

Data: 31.01 2017


Clasa: a-VI-a
Instituția: Gimnaziul Izvoare
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Disciplina: Limba şi literatura română
Profesor: Ursachi Svetlana
Subiect: Argumentarea simplă pe baza unui citat.
Tipul lecţiei: mixtă
I. Actualizare de cunoştinţe;
II. Sistematizare de cunoştinţe şi deprinderi.
Competenţe specifice: 5. Elaborarea și realizarea spontană, fluentă, exactă a diverselor acte
de comunicare orală și scrisă;
13. Producerea textelor care reflectă propriile experiențe senzoriale, idei,
judecăți, opinii, argumente.
Subcompetenţe:
5.1. să susţină argumentat un punct de vedere într-o conversaţie;
5.2. să menţină o polemică utilizând conectori logici;
13.1. reflectarea propriei experiențe într-un text argumentativ scris/oral pe o temă dată,
într-un timp limită

Obiective operaţionale:
1. să-şi ordoneze ideile urmând algoritmul unui anumit tip de plan discursiv;
2. să convingă colegii utilizând corect, logic, argumente şi exemple;
3. să respingă opinii cu care nu este de acord, utilizând argumente logice
4. să rezolve sarcini în perechi sau pe grupuri, cooperând constructiv.

a) Metode
Conversaţia / conversaţia euristică;
Explicaţia;
Problematizarea;
Învăţarea prin descoperire;
Investigaţia
b) Mijloace de învăţământ
- Texte fotocopiate;
- Cretă , tabla, PC.
c) Forme de organizare
- Frontală
- Pe grupuri
- Individual

Instrumente de evaluare: proba practică, proba orală, proba scrisă, investigaţia.

Bibliografie:
Curriculum național Limba și literatura română. Clasele a V-a- a IX-a, Chișinău, 2010
Angela Grama-Tomiță, Livia State, Liliana Nicolăescu-Onofrei, Dorin Onofrei, Limba și
literatura română, manual pentru clasa a VI-a. Cartier,2011
Duda, Gabriela, Analiza textului literar. Textul argumentării. Ed. Humanitas, Bucureşti,
2002
Filimon, Alexandra Florentina, Analiza textului de tip argumentativ. Ed. Balneară, 2011
Şerbănescu, Andra, Cum se scrie un text, Ed. Polirom, Bucureşti, 2005

DEMERSUL DIDACTIC
Secvenţele Competențe/ Activitatea de învăţare şi metodică Tehnici de Timp
lecţiei subcompetențe instruire

1.Evocare Salutul. Prezentarea oaspeților. Asaltul de 3’


Prezentarea unor secvențe video care țin de idei
momentele cele mai deosebite din viață- anii de
copilărie

În continuare v-aș ruga să vă referiți cu 1’


aprecieri privitor la momente, etape ale vieții
voastre care v-au marcat pentru toată viața, de
care vă veți aminti mereu.
(copilăria cu anii ei minunați și fără de
griji)

Numiți și opere literare în care sunt oglindite


astfel de evenimente.
(,,Amintiri din copilărie” de I.Creangă, ,,Ulița
copilăriei” de I. Teodoreanu, ,,Fiind băiet...”de
M. Eminescu).

Verificarea La tema de casă elevii au avut de prezentat


temei de opinii argumentate: 4’
casă. Gr.I-convinge-mă să citesc o carte care ți-a
plăcut;
Gr. a II-a-convinge-mă să folosesc internetul/
un site;
Gr. a III-a-convinge-mă să ascult un cântec pe
care îl preferi.
Apreciez răspunsurile elevilor.

Pentru că am observat că nu reuşiţi întotdeauna 1’


să vă susţineţi punctul de vedere într-o discuţie, Motivarea
m-am gândit că va fi interesant şi util pentru voi învăţării
să învăţaţi cum se argumentează un punct de
vedere în baza unui citat.
Astăzi vom actualiza noţiuni legate de textul
argumentativ şi le vom consolida, dat fiind
faptul că voi aţi mai discutat anterior despre
Anunţ tema acest tip de text.
lecţiei
Scriu titlul lecţiei pe tablă: Argumentarea
simplă pe baza unui citat. 1’
Anunţ competenţele specifice şi obiectivele
operaţionale ale lecţiei.

Elevii aleg dintr-un bol un bilet pe care e scris


numele unui obiect ( pix, carte, ceas,
telefon,copil) nume de ființe, persoane). După 1 5’
min de gândire, vor prezenta 2-3 argumente prin
care să fie susținută ideea ,,este bine”
sau ,,nu” să fii obiectul respectiv ( conform
2.Realizarea planului dialectic al argumentării, fișa nr.1). PPT
sensului

Și dacă tema lexicală a lecției de astăzi ține de


5.1 copilărie, v-aș sugera să discutăm în continuare
13.1 în această ordine de idei. Așadar, alegeți câte o
fișă pe care sunt scrise proverbe, citate despre Explicația
copilărie, iar după 2 min. de gândire va trebui să 7’
decideți dacă sunteți de acord sau nu cu cele
afirmate în fișă, prezentând argumente ,,pro” Învățarea prin
sau ,,contra”. Algoritmul pentru elaborarea descoperire
argumentării simple îl aveți la pagina 122,
preluat de la pagina 13 a manualului. PPT

Câțiva elevi (5-6) vor citi argumentarea


elaborată.

Împart elevii în grupe şi le propun ca sarcină de


grupă câte un joc de rol:
-grupa nr. 1: un elev trebuie să o convingă pe
doamna dirigintă să organizeze o excursie cu Organizare
5.2 clasa, după ce se petrecuse un incident neplăcut pe grupe 14’
13.1 în clasă, elevul aducând argumente pro, iar
doamna dirigintă contra;
-grupa nr. 2: un copil îşi doreşte un animal de
companie, dar părinţii nu sunt de acord.
Imaginaţi un dialog între copil şi părinţi, în care Joc de rol-
să apară argumente pro şi contra. lucrul
-grupa nr. 3: Cristina îşi doreşte să meargă la în echipă
un film 3D cu vampiri, dar mama nu este de
acord. Ea trebuie să o convingă.
(timp de pregătire-5 min.)
3.Reflecție -grupa nr. 4 - grupă de observatori care
notează formulele de început folosite de către Investigația
elevii fiecărei grupe, tipurile de argumente
utilizate pentru a convinge,elementele/
conectorii prin care sunt legate între ele ideile şi Discuția
sunt introduse argumentele, dar şi concluzia dirijată
(conform fișei nr.1) Planul dialectic al unei
argumentări.Discursul argumentativ. PPT
În timpul cât se pregătesc cele 3 echipe pentru
prezentare, timp de lucru-4 min., grupa nr. 4 va
examina conținutul ipotezei, argumentelor,
exemplelor, sintezei din PPT, pentru a putea
evalua corect prezentările colegilor. Investigația
Un reprezentant al grupei le prezintă, va aprecia
prestația colegilor.

Elevii vor extrage câte un bilețel


(argumentarea unei păreri, fișa nr.2).
Argumentarea va fi realizată în perechi-jurnalul Lucrul în
dublu. Un elev va propune argumente ,,pro”, perechi.
iar celălalt- ,,contra”. Argumentele cele mai 6’
reu;ite, valide vor fi scrise și pe tablă. Timp de Jurnalul
lucru- 2 min. dublu

Apreciez răspunsurile elevilor, solicit să


Obținerea atașeze de ramurile ,,copacului copilăriei” 2’
performanței căte un mesaj : ,,Ce ai lua cu tine, în viața mare, Individual
din grădina copilăriei?”
13.1
5.2

4.Extindere De rezolvat exercițiile nr. 12,13, pagina 122 din 1’


manual.

DISCURSUL ARGUMENTATIV

PLANUL DIALECTIC AL ARGUMENTĂRII


Fișa nr.1

1. TEZA (ideea 1. ANTITEZA


directoare)- (idei opuse tezei)
punctul de vedere pe care
vreau să-l justific

2. CONTRAARGU-
2. ARGUMENTELE- MENTE
elemente abstracte elemente abstracte
care permit care permit
justificarea tezei argumentarea antitezei
şi infirmarea tezei.

3. EXEMPLELE- 3. EXEMPLELE-
elemente concrete elemente concrete care
care ilustrează ilustrează
argumentele contraargumentele

4. SINTEZA-
discutarea tezei, 4. SINTEZA-
stabilirea concluziilor discutarea antitezei,
stabilirea
concluziilor.

Fișa nr. 2
Argumentarea unei păreri (opinii)

(cu argumente pro şi contra)

1. Exprimaţi-vă opinia/părerea(cu argumente pro sau contra) în legătură cu


necesitatea citirii cărţilor.

!Referiţi-vă la situaţii concrete de viaţă, la experienţa voastră personală

............................................................................................................................

2. Exprimaţi-vă opinia/părerea(cu argumente pro sau contra) în legătură cu


importanţa învăţării scrisului şi al cititului.

!Referiţi-vă la situaţii concrete de viaţă, la experienţa voastră personală

............................................................................................................................

3. Exprimaţi-vă opinia/părerea(cu argumente pro sau contra) în legătură cu


importanţa frecventării zilnice a şcolii.

!Referiţi-vă la situaţii concrete de viaţă, la experienţa voastră personală

...................................................................................................................................

4. Exprimaţi-vă opinia/părerea(cu argumente pro sau contra) în legătură cu


necesitatea analizelor medicale periodice.

!Referiţi-vă la situaţii concrete de viaţă, la experienţa voastră personală.


5. Exprimaţi-vă opinia/părerea(cu argumente pro sau contra) în legătură cu
necesitatea cunoaşterii regulilor de circulaţie.

!Referiţi-vă la situaţii concrete de viaţă, la experienţa voastră personală

............................................................................................................................

6. Exprimaţi-vă opinia/părerea(cu argumente pro sau contra) în legătură cu


necesitatea cunoaşterii unei meserii.

!Referiţi-vă la situaţii concrete de viaţă, la experienţa voastră personală

............................................................................................................................

7. Exprimaţi-vă opinia/părerea(cu argumente pro sau contra) în legătură cu


necesitatea cunoaşterii regulilor de protecție civilă.

!Referiţi-vă la situaţii concrete de viaţă, la experienţa voastră personală

8. Exprimaţi-vă opinia/părerea(cu argumente pro sau contra) în legătură cu


necesitatea cunoaşterii regulilor de igienă personală.
!Referiţi-vă la situaţii concrete de viaţă, la experienţa voastră personală

......................................................................................................................................................................

9. Exprimaţi-vă opinia/părerea(cu argumente pro sau contra) în legătură cu


importanţa menţinerii mâinilor curate şi unghiilor îngrijite(tăiate) .
!Referiţi-vă la situaţii concrete de viaţă, la experienţa voastră personală

10.Exprimaţi-vă opinia/părerea(cu argumente pro sau contra) în legătură cu


necesitatea somnului.

!Referiţi-vă la situaţii concrete de viaţă, la experienţa voastră personală

............................................................................................................................

11.Exprimaţi-vă opinia/părerea(cu argumente pro sau contra) în legătură cu


importanţa studierii limbii şi literaturii române în şcoală.

!Referiţi-vă la situaţii concrete de viaţă, la experienţa voastră personală.

12.Exprimaţi-vă opinia/părerea(cu argumente pro sau contra) în legătură cu


importanţa scrisului caligrafic sau citeţ(lizibil).

!Referiţi-vă la situaţii concrete de viaţă, la experienţa voastră personală


................................................................................................................................

13.Exprimaţi-vă opinia/părerea(cu argumente pro sau contra) în legătură cu


importanţa vorbirii literare.

!Referiţi-vă la situaţii concrete de viaţă, la experienţa voastră personală

14. Exprimaţi-vă opinia/părerea(cu argumente pro sau contra) în legătură cu


importanţa studierii limbilor străine în şcoală.
!Referiţi-vă la situaţii concrete de viaţă, la experienţa voastră personală
15. Exprimaţi-vă opinia/părerea(cu argumente pro sau contra) în legătură cu
importanţa ascultării sfatului părinţilor.

!Referiţi-vă la situaţii concrete de viaţă, la experienţa voastră personală

16. Exprimaţi-vă opinia/părerea(cu argumente pro sau contra) în legătură cu


importanţa de a avea bunici.

!Referiţi-vă la situaţii concrete de viaţă, la experienţa voastră personală


..............................................................................................................................

17. Exprimaţi-vă opinia/părerea(cu argumente pro sau contra) în legătură cu


importanţa practicării sportului.

!Referiţi-vă la situaţii concrete de viaţă, la experienţa voastră personală


...........................................................................................................................

18. Exprimaţi-vă opinia/părerea(cu argumente pro sau contra) în legătură cu


importanţa atenţiei la lecţii.

!Referiţi-vă la situaţii concrete de viaţă, la experienţa voastră personală


....................................................................................................................................