Sunteți pe pagina 1din 5

Data: 15.03.

2018
CLASA: a-II-a C
PROPUNĂTOR: Rusu Elena
ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare
DISCIPLINA: Comunicare în limba română (CLR)
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Unitatea 6. Pimăvară iar!
SUBIECTUL LECȚIEI: Scrierea corectă a cuvintelor care conțin litera â,î
TIPUL LECȚIEI: consolidarea cunoștințelor însușite
Competente specifice:
1.3. Identificarea sunetelor şi silabelor în cuvinte şi a cuvintelor în enunţuri rostite cu claritate;
4.1. Scrierea unor mesaje, în diverse contexte de comunicare;

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1: să identifice sunetul î în cuvinte enunţate;
O2: să aplice norma ortografică de scriere a literelor â, respectiv î, la începutul, în interiorul şi la sfârşitul cuvintelor;
O3: să completeze cu â sau î;
O4: să alcătuiască enunţuri în care să se afle cât mai multe litere â şi î în diverse poziţii.

STRATEGIA DIDACTICĂ
Resurse procedurale
 Metode şi procedee: conversaţia, exerciţiul, explicaţia, jocul didactic,
Forme de organizare: frontal, individual
Resurse materiale: fise de lucru, manualul,caietul
Resurse bibliografice:
Programa şcolară pentru disciplina Comunicare în limba română, Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013.
Iliana Dumitrescu, Nicoleta Ciobanu Comunicare în limba română: Manual pentru clasa a-II-a, Partea a II a , Editura CD Press
Secvenţele Ob Conţinutul informaţional al lecţiei Strategia didactică Evaluare
instruirii şi .op Activitatea cadrului didactic Activitatea elevilor Metode şi Mijloace de Forme de
dozarea procedee învăţământ organizare
Moment Se pregătesc materialele necesare pentru Elevii se pregătesc materiale frontal
organizatoric desfăşurarea lecţiei. pentru lecţie. Conversaţia necesare
(2 minute) Se asigură un climat optim desfățurării
lecției.

Verificarea Se cere elevilor să precizeze care a fost Elevii prezintă caietele Conversația caiete Frontal Observare
temei pentru tema și să spună dacă au întâmpinat și citesc propoziţiile. Explicația individual sistematică
acasă probleme.
(3 minute)
Captarea Elevii vor fi solicitaţi să răspundă la Răspund la întrebări. conversaţia calculator Frontal Observare
atenţiei următoarele întrebări: Cd audio sistematică
(9 minute)  În ce lună suntem noi acum? audiţia
 Din ce anotimp face parte această Cântă melodia cântarea flipchart
lună? Înfloresc grădinile.
 Cunoaşteţi vreun cântec închinat Subliniaza cuvintele,
primăverii? pe flipchart, care conţin
Se va intona melodia Înfloresc sunetul î.
grădinile.
Se vor selecta cuvintele din cantecel care
O1 conţin sunetul î.
Pe o foaie de flipchart voi desena un careu
cu litere și va trebui ca elevii să descopere Elevii observă careul cu
șapte cuvinte înrudite cu cuvântul „cântă„. litere și caută cuvinte.
Le voi da timp de lucru 5` pentru a gasi -șapte elevi vin pe rând
cuvintele, iar apoi voi chema pe rând șapte la panou pentru a hașura
copii pentru a hașura cuvintele. cuvintele.
( încântător, încântat, cântec, cântat,
cântecel, cântare, cânta)
Anunţarea Se anunţă titlul lecţiei: Scrierea corectă a Elevii ascultă. conversatia caiete Frontal
subiectului cuvintelor care conţin literele ă, î. Notează în caiete titlul
lecției şi Se notează titlul pe tablă. lecţiei.
enunţarea
obiectivelor
(2 minute)
Dirijarea O1 Notez pe tabla urmatoarele propozitii : Elevii noteaza pe conversatia frontal Observarea
consolidării Câmpul a înverzit. caietel exemplele si sistematică
cunoştinţelor Rândunica se reîntoarce la cuibul pe care l- incerca sa stabileasca
(24 minute) a părăsit în septembrie. definitia.
Soarele hotărî să răsară voios.
Se va sublinia faptul că aceluiaşi sunet îi
O2 corespund două semne grafice: î, respectiv,
â.
Se repetă norma ortografică de utilizare
a literelor î/â pentru sunetul î în funcţie
de poziţia ocupată în cuvânt:
â – în interiorul cuvintelor;
î – la începutul cuvintelor; Elevii raspund la Conversatia Frontal Aprecierea
- la sfârşitul cuvintelor; intrebari si sunt atenti la verbală
- în interiorul cuvintelor compuse, observatiile facute Observarea
formate de la un cuvânt ce începe cu î; sistematică
Cer eleviilor sa rezolve un joculet :
Completează cuvintele cu litera î sau â!
(Elevii vor fi solicitaţi să ridice jetoane ce
conţin literele î, respectiv, â)
t__rziu; __nvineţit; g__ndeşte;
m__r__ie; Fise
O3 m__nie; f__nt__nă; g__ze; Elevii ridica jetoanele Conversatia jetoane Frontal Aprecierea
t__năr; m__ine; __nseamnă; c1u litera î/â Exercitiul Individual verbală
cioc__rlie; hotăr_; p__ine; __nc__ntat;
__nhămat; p__r__u;
__ncet; m__ncare; __nviere;
Solicit elevii pentru a lucra urmatorul Exercitiul Tabla Frontal
exercitu la tabla si in caiete. Conversatia Caietul
Completează cu ,,î’’ sau ,,â’’
Primăvara s-a re__ntors pe meleagurile
noastre.
Muntele este _mpădurit până la mari Aprecierea
_nălţimi. verbală
Zăpada a _mbrăcat păm_ntul cu o mantie Observarea
albă. sistematică
Peste două săptăm_ni vor _nflori
salc_mii.
S_mbătă voi merge cu P_rvu la t_rg.

**Voi pregăti patru bilețele cu patru patru elevi vor veni pe Conversatia Frontal
sarcini, un elev va veni la tablă să extragă rând să extragă bilețele Exercitiul Aprecierea
un bilețel și va rezolva sarcina primită pe și vor rezolva sarcina pe verbală
tablă iar ceilalți elevi vor scrie în caiete. tablă iar ceilalți elevi o Observarea
Trei cuvinte care încep cu litera î. vor scrie în caiete. sistematică
Trei cuvinte care conțin litera â.
Trei cuvinte care se termină cu litera î.
Trei cuvinte care conțin literele â și î.
Obţinerea O3 Se realizează prin intermediul unei fişe de Elevii rezolvă sarcinile Instructajul Fișe de Individual Aprecierea
performanţei O4 lucru. date. verbal evaluare verbală
(8 minute) O5 Supraveghez întregul demers şi intervin Exercițiul Observarea
cu explicaţii acolo unde este cazul. sistematică
Aprecieri şi Se fac aprecieri globale şi individuale Primesc aprecierile. Conversaţia Frontal Aprecierea
concluzii cu caracter motivant privind participarea Individual verbală
(2 min.) elevilor la lecţie.

FIŞA DE LUCRU
1.Corectează! 2. Silabele s-au amestecat.Compune cu fiecare şir câte
un cuvânt:
Fetiţa a cumpărat o ângheţată cu ciocolată şi a mîncat-o.
a)re,ho,râ,tă-..........................................................
Copiii erau âmbrăcaţi în costume romîneşti.
b)re,gâ,ie,mân-.......................................................
Mîine mergem ân excursie la Bîlea.
c)bel,îm,gat,şu-.......................................................
Pîrvu coborâ âncet pe malul rîului.
d)tor,ce,pă,în-.........................................................

3. Subliniază forma scrisă corect: 4. Găsiţi cuvinte care să înceapă cu litera î cu sens
asemănător expresiilor date .
întâmplare / întîmplare
întîlnire / întâlnire  A se acoperi cu nori ____________
gîndire / gândire  A adăuga zahăr în ceai ____________
hotărî / hotărâ  A prinde în nasturi ____________
întârziere / întîrziere  A strânge în braţe ____________
 A se face roşu în obraji ____________