Sunteți pe pagina 1din 4

Gimnaziul „I. A. Bassarabescu”, Ploiești prof.

Popovici Rodica-Eliza

PROIECT DIDACTIC

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Gimnaziul „I. A. Bassarabescu”, Ploiești


PROFESOR: Popovici Rodica-Eliza
DISCIPLINA: Limba şi literatura română
CLASA : a VI-a A
DATA: 25.03.2019
SUBIECTUL: Fram, ursul polar de Cezar Petrescu (fragment) – IX. În ostrovul pustiu de la capătul
pământului
UNITATEA: Călător în lume
TIPUL LECŢIEI: de achiziționare de cunoștințe

COMPETENŢE GENERALE:
1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare prin receptarea şi producerea textului
oral
2. Receptarea textului scris de diverse tipuri

COMPETENŢE SPECIFICE:
1.1 Rezumarea, pe baza informaţiilor explicite şi implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative,
monologate şi dialogate
1.2 Prezentarea unor informaţii, idei, sentimente şi puncte de vedere în texte orale, participând la discuţii pe diverse
teme sau pornind de la textele citite/ascultate

2.1. Corelarea informaţiilor explicite şi implicite din texte literare și nonliterare


2.2. Rezumarea unor texte, cu grade diverse de dificultate

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:


1. Să definească textul narativ;
2. Să prezinte trăsăturile specifice textului narativ;
3. Să precizeze spațiul și timpul desfășurării acțiunii în fragmentul din Fram, ursul polar;
4. Să indice la ce persoană este relatată întâmplarea din fragment;
5. Să prezinte tema discuției călătorilor de pe punte;
6. Să prezinte planul simplu de idei al fragmentului.
Gimnaziul „I. A. Bassarabescu”, Ploiești prof. Popovici Rodica-Eliza

STRATEGIA DIDACTICĂ:
1. Metode şi procedee didactice: conversaţia, conversația euristică, explicaţia, problematizarea,
audiția muzicală, diagrama Venn, harta lecturii.
2. Materiale, mijloace didactice şi bibliografice:
- manualul, tabla, creta, fişe de lucru, coli A4, markere.
- Metodica predării limbii române, C. Parfene, Ed. Polirom, Iaşi, 2008
- Gramatica aplicată a limbii române, Ada Iliescu, Ed. D. P., Bucureşti, 2003
3. Forma de organizare: activitate frontală şi individuală
4. Forma de evaluare: orală, continuă
5. Durata: 50 de minute

2
Gimnaziul „I. A. Bassarabescu”, Ploiești prof. Popovici Rodica-Eliza

SCENARIUL DIDACTIC:
NR. ETAPELE COMP. STRATEGIA DIDACTICĂ
CRT LECȚIEI TIMP SPEC. ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVILOR METODE MATERIALE EVALUARE
ȘI MIJL.
1. Organizarea 2’ Asigur liniştea şi disciplina în sala de Elevii își pregătesc Conversația Catalog
clasei clasă. Notez absenții în catalogul clasei. materialele pentru lecţie
Solicit elevilor să-şi pregătească (caiete, manuale). Caiete
manualele şi caietele pentru lecție.
Stabilesc un climat favorabil de lucru. Manuale

2. Captarea 3’ 1.2 Propun elevilor să asculte melodia Fram, Elevii ascultă și vizionează Audiția P.C. Analiza
atenţiei şi ursul polar. clipul Fram, ursul polar. muzicală răspunsurilor
trezirea Ulterior, lansez o serie de întrebări cu Elevii răspund la întrebări. Proiector elevilor
interesului privire la urșii polari:
pentru lecţie 2.1 - Unde trăiesc urșii polari? Conversația Boxe
- Știați că există Ziua Internațională a
Explicația
Ursului Polar? Este un eveniment anual
sărbătorit la fiecare 27 februarie pentru a
crește gradul de conștientizare cu privire la
starea de conservare a ursului polar.

4. Enunţarea 1’ 1.2 Comunic elevilor subiectul lecţiei şi Elevii ascultă obiectivele şi Conversația Tablă
subiectului şi obiectivele urmărite. îşi notează titlul lecţiei pe
obiectivelor Scriu titlul lecţiei pe tablă: caiete. Caiete
lecţiei 2.1 Textul narativ - Fram, ursul polar de
Cezar Petrescu.

5. Reactualizarea 4’ 1.2 Reactualizez cunoștințele dobândite Elevii răspund la întrebările Conversația Tablă Aprecieri și
unor anterior cu privire la textul narativ și formulate de către profesor euristică observații
cunoştinţe trăsăturile specifice acestuia. și își iau notițe. Caiete
dobândite Textul narativ este textul în care sunt Explicația
anterior relatate evenimente, întâmplări.Textul
Conversația
narativ are: narator, acțiune, personaje.
Acțiunea este plasată în timp și spațiu.

3
Gimnaziul „I. A. Bassarabescu”, Ploiești prof. Popovici Rodica-Eliza

NR. ETAPELE COMP. STRATEGIA DIDACTICĂ


CRT LECȚIEI TIMP SPEC. ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVILOR METODE MATERIALE EVALUARE
ȘI MIJL.
Invit elevii să citească fragmentul din Elevii citesc fragmentul din Conversația Manual
1.1 Fram, ursul polar de Cezar Petrescu. Se manual. euristică
6. Dirijarea 30’ va realiza o lectură-înțelegere, explicându- Elevii notează în caiete Aprecieri şi
învăţării se termenii necunoscuți. termenii necunoscuți. Caiete observaţii
1.2 Pentru a conduce elevii către înțelegerea Elevii răspund la întrebări și Explicația verbale,
globale şi
textului, trasez elevilor următoarele sarcini notează în caiete.
Fișe de individuale
de lucru (fișa de lucru de la anexa1): Elevii precizează spațiul și lucru
2.1 - Să precizeze spațiul și timpul timpul desfășurării acțiunii. Problemati-
desfășurării acțiunii în fragmentul Elevii indică persoana la zarea Tablă Fișa de lucru
din Fram, ursul polar; care se realizează
2.2 - Să indice la ce persoană este relatarea. Marker
relatată întâmplarea din fragment; Elevii notează asemănările Conversația
- Să identifice în text asemănările și și deosebirile în diagrama Caiete
deosebirile între locul de unde au Venn. Analiza
plecat și cel în care au ajuns Elevii indică personajele și Diagrama răspunsurilor
călătorii; prezintă tema discuției lor. Venn Diagrama elevilor
- Să prezinte personajele și tema
Conversația
discuției călătorilor de pe punte; euristică Tablă

7. Feed-back 7’ 2.1 Invit elevii să completeze o hartă a textului Elevii rezolvă individual Exercițiul Fișe de Analiza
2.2 (anexa 2), menționând timpul de lucru. harta textului. Harta lucru răspunsurilor
lecturii Tablă
8. Aprecieri 2’ Evaluez rezultatele şi sintetizez. Elevii ascultă aprecierile şi Conversația Catalog Evaluare
asupra Notez câţiva elevi care s-au remarcat prin recomandările profesorului. Carnete de prin note
obţinerii răspunsuri. elev
performanţei
9. Asigurarea 1’ 2.2 Solicit elevilor să efectueze ca temă pentru Elevii notează tema pentru Conversația Caiete Temă pentru
retenţiei şi a acasă planul simplu de idei al acasă. Explicația acasă
transferului fragmentului.