Sunteți pe pagina 1din 11

Anexa nr.

7 la Dispoziţia nr din

Plan propriu de dezvoltare


(include Planul de îmbunătăţire şi
adaptare a mediului ambiant)
2015-2020

Galaţi, 2015
PLAN PROPRIU DE DEZVOLTARE

Unitatea: Locuinţa Protejată Nr.1 Cătălina

Tipul unităţii: locuinţă maxim protejată pentru persoane adulte cu handicap

Beneficiari
Număr de beneficiari: 9
Număr de dormitoare: 4
Provenienţă: sistem de protecţie (centre de plasament, asistenţă maternală etc.)

Personal
Angajaţi: 13
Perioadă de aplicare : 01.08.2015 – 31.07.2020

I . ANALIZA DE NEVOI

1) INFORMAŢII DE TIP CANTITATIV


Nr. beneficiari 9 din care 7 cu handicap grav şi 2 cu handicap accentuat.

Din 9 tineri, 3 sunt şcolarizaţi urmând cursurile Liceului Tehnologic Simion Mehedinţi.
Personal angajat – 13
Din care: 1 şef centru
1 asistent social
1 asistent medical
4 instructori
4 infimiere
2 bucătari
Din efectivul de 13 persoane 6 sunt cu studii superioare, 2 cu postliceală, 2 absolvenţi de
liceu fără bacalaureat şi 3 cu şcoală profesională.
Resurse materiale
 4 dormitoare
 3 băi cu duş
 1 cabinet medical
 1 bucatarie cu cămară
 Living cu spaţiu pentru activităţi şi spatiu pentru petrecerea timpului liber
 Spălător
 Baie personal
 Vestiar
 Magazie de alimente
Locuinţa nu are fonduri proprii, ci sunt gestionate la nivelul D.G.A.S.P.C. şi provin de la
bugetul de stat şi de la bugetul Consiliului Judeţean Galaţi.

2) INFORMAŢII DE TIP CALITATIV

2
- Mediul de provenienţă al beneficiarilor: sistemul de protecţie al copilului sau persoanelor
adulte;
- Calitatea personalului:
- calificat conform cerinţelor postului – 100 %
- calificat peste cenrinţele postului – 54%
- Relaţii interpersonale bazate pe colaborare, deschidere, comunicare
- Calitatea managementului unităţii – şeful centrului împreună cu echipa au iniţiat şi dezvoltat
activităţi (relaţii) de parteneriat cu alte centre, au organizat cursuri de formare profesională
pentru toate categoriile de beneficiari asistaţi în centre de tip rezidenţial sau de zi din cadrul
D.G.A.S.P.C., au iniţiat colaborări cu alte instituţii din Mun. Galaţi, au iniţiat şi dezvoltat acţiuni
de conştientizare a comunităţii locale.

3) CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ
Este caracterizată printr-un ethos profesional înalt. Valorile dominante sunt: egalitarism,
cooperare, munca în echipă, respect reciproc, ataşamentul faţă de beneficiari, respectul
pentru profesie, libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm,
dorinţă de afirmare. Se întâlnesc şi cazuri de elitism profesional, individualism,
competiţie, intelectualism, rutină, conservatorism, automulţumire.
Conducerea şcolii a elaborat Regulamentul de ordine interioară şi Codul de Etică care
cuprind norme privind atât activitatea beneficiarilor cât şi a personalului.
În ceea ce priveşte climatul unităţii, am putea spune că este un climat deschis, caracterizat
prin dinamism şi grad înalt de angajare a membrilor echipei multidisciplinare; este un
climat stimulativ care oferă satisfacţii, relaţiile dintre membrii personalului fiind deschise,
colegiale, de respect şi de sprijin reciproc.
Şeful centruluil este deschis şi ascultă sugestiile colegilor, face aprecieri frecvente şi
sincere la adresa acestora, le respectă competenţa, le oferă o largă autonomie, îi sprijină
şi evită un control strict birocratic.
Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în conduita personalului.

4) ANALIZA SWOT
Pentru a realiza o bună diagnoză a centrului rezidenţial, vom apela la metoda (tehnica)
SWOT, analizând atât mediul intern cât şi mediul extern, pe următoarele paliere:
- oferta curriculară
- resursele umane
- resursele materiale şi financiare
- relaţiile cu comunitatea

a) Oferta de servicii
PUNCTE TARI
Pentru fiecare beneficiar, centrul dispune de o gamă largă de servicii (planuri individualizate
de servicii, programe de socializare, materiale curriculare – cărţi, fişe de lucru, jocuri,
activităţi variate). Serviciile oferite sunt de înaltă calitate şi înclinate spre satisfacerea
nevoilor beneficiarilor.

PUNCTE SLABE
Disponibilitatea pentru activităţi a tinerilor este variabilă. Se impune o variaţie şi o gamă de
materiale mai largă pentru a putea stimula atenţia şi capacitatea de percepţie a tinerilor. La
momentul actual aceste materiale, deşi suficiente sunt limitate ca şi posibilitate de variaţie.
Resurse umane – număr insuficient de personal, imposibilitatea de centrare pe activitate
individuală, având ca şi consecinţă imposibilitatea dezvoltării şi utilizării tuturor abilităţilor
personalului în activitatea cu beneficiarii.

OPORTUNITĂŢI

3
Identificarea oportunităţilor de formare a personalului.
Locuinţa oferă posibilitatea satisfacerii dorinţei de informare şi cunoaştere în diferite domenii
de activitate.
Locuinţa vine în sprijinul ameliorării fenomenului de refuz al activităţilor şi de realizare fără
implicare şi contribuie la dezvoltarea unei motivaţii intrinseci pentru învăţare/ deprindere.
Locuinţa permite valorificarea abilităţilor individuale.

AMENINŢĂRI
- Incetarea contractului de comodat, fapt ce ar conduce la preluarea beneficiarilor de către
alte centre şi destrămarea sentimentului familial, precum şi imposibilitatea continuării
activităţilor şi a urmăririi obiectivelor pe termen lung.
Insuficienta diversificare şi adecvare a activităţilor la nevoile beneficiarilor poate scădea
motivaţia acestora pentru învăţare/ deprindere abilităţi precum şi pierderea interesului faţă
de activităţi, conducând la crize frecvente, utilizare limbaj licenţios şi conflicte între
beneficiari.
-Menţinerea aceloraşi opţiuni pentru baza materială care nu va permite realizarea tuturor
nevoilor (dorinţelor) beneficiarilor.
- Comunicarea deficitară între diversele servicii, centre, departamente din cadrul
D.G.A.S.P.C., precum şi comunicarea cu instituţii conexe ale comunităţii poate afecta buna
organizare a activităţilor centrului.

b) Resurse umane
PUNCTE TARI
- personal calificat în proporţie de 100 %
- relaţiile interpersonale (personal-beneficiar, conducere-subalterni, personal-personal,
personal – familii, personal – comunitate etc.) existente favorizează crearea unui climat
educaţional deschis, stimulativ
- există o bună delimitare a responsabilităţilor personalului
- ameliorarea relaţiilor interumane prin intermediul psihologului

PUNCTE SLABE
- slabă motivare datorită salariilor mici
- slabă participare la cursuri de formare şi perfecţionare datorită accesului la aceste cursuri
prin achitare de taxe
- conservatorismul şi rezistenţa la schimbare a personalului nou încadrat
- conservatorismul unor membri ai personalului privind aspecte precum: organizarea şi
desfăşurarea activităţilor, centrarea activităţii pe nevoile beneficiarului, informatizarea
sistemului de lucru etc.

OPORTUNITĂŢI
- numărul de întâlniri şi activităţi comune ale personalului în afara orelor de program
favorizează împărtăşirea experienţei, creşterea coeziunii grupului, o comunicare mai bună
- întâlnirea şi cunoaşterea colegilor din alte centre similare, cu schimburi de păreri şi
experienţe.
- varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare organizate de diverse instituţii
- posibilităţile financiare de stimulare, motivare a personalului

AMENINŢĂRI
- scăderea motivaţiei şi interesului pentru activităţile profesionale (perfecţionarea, activităţile
extracurriculare, confecţionarea materialelor didactice, pregătirea cu profesionalism a
activităţiloretc.)
- criza de timp a personalului datorată activităţilor multiple şi variate şi a numărului mic de
angajaţi. Acest lucru se reflectă atât în relaţia personal-beneficiar cât şi în performanţa
beneficiarilor.

4
c) Resurse materiale şi financiare
PUNCTE TARI
- starea fizică a spaţiilor şi încadrarea în normele de igienă corespunzătoare
- existenţa unui spaţiu deschis pentru activităţi, a dormitoarelor personalizate şi a curţii
exterioare
PUNCTE SLABE
- nu există birou pentru activităţi organizatorice (administrativ, managerial)
- nu există o dotare de cărţi, manuale adaptate pentru activităţi specifice diagnosticelor
- materialele didactice sunt suficiente, dar depăşite.
- fondurile băneşti nu sunt suficiente pentru stimularea personalului şi beneficiarilor, pentru
achiziţionarea unor echipamente şi materiale didactice.

OPORTUNITĂŢI
- parteneriat cu comunitatea locală (primărie, părinţi), ONG, firme
- posibilitatea antrenării beneficiarilor în activităţi productive şi de întreţinere a spaţiului

AMENINŢĂRI
- incetarea contractului de comodat la finele perioadei de 10 ani.
- conştiinţa morală a beneficiarilor privind păstrarea şi întreţinerea spaţiilor şcolare
- ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice conduce la uzura morală a echipamentelor
existente

d) Relaţiile cu comunitatea
PUNCTE TARI
- realizarea de activităţi de socializare periodică
- realizarea activităţilor de tipul „Porţilor deschise”
- realizarea serbărilor cu ocazia diverselor evenimente (Paști, 1 Iunie, Ziua Persoanei cu
Handicap, Crăciun)
- cotactele cu diverse instituţii pentru realizarea unor activităţi extracurriculare precum:
excursii, vizite la muzee, vizionări de spectacole, introduc beneficiarii în mediul comunitar şi
contribuie la socializarea lor.

PUNCTE SLABE
- nu există legături de parteneriat cu Primăria
- slabe legături de parteneriat ce O.N.G.-uri
- legăturile cu firme în vederea participării la activităţi supravegheată sau muncă
supravegheată sunt inexistente
- puţine activităţi desfăşurate în locuinţă implică participarea comunităţii sau a serviciilor
colaboratoare din D.G.A.S.P.C.Galaţi

OPORTUNITĂŢI
- disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii de a veni în sprijinul şcolii (Primărie, ONG,
Biserică, Poliţie, instituţii culturale)
- participare la cursuri de formare profesională
- interesul firmelor de a angaja persoane cu handicap sau de a realiza ateliere protejate
- realizare de proiecte care implică beneficiarii asistaţi în cadrul Locuinţei Protejate Nr.1
Cătălina.

AMENINŢĂRI
- organizarea defectuoasă a activităţilor de parteneriat poate conduce la diminuarea sau
chiar inversarea efectelor scontate
- nivelul de educaţie şi disponibilitatea limitată al beneficiarilor poate conduce la slaba
implicare
- instabilitate la nivel social şi economic a instituţiilor potenţial partenere

5
- slaba informare privind specificul şi inadecvarea activităţilor propuse de către instituţiile
partenere
- neacceptarea de către comunitatea a beneficiarilor

II. MISIUNEA LOCUINŢEI PROTEJATE NR.1 CǍTǍLINA


Locuinţa Protejată Nr.1 Cătălina este instituţia de asistenţă socială care asigură persoanelor
cu handicap găzduire de tip familial în sistem maxim protejat, precum şi asistenţă şi suport
pentru asigurarea unei vieţi autonome şi active.

III. SCOPURILE STRATEGICE


1. Dezvoltarea ariei de activităţi pentru a descoperi şi îmbunătăţi abilităţi variate ale
beneficiarilor.
2. Creşterea numărului de personal angajat şi atragerera de voluntari pentru îmbunătăţirea
calităţii serviciilor şi a relaţiilor de convieţuire, precum şi a celor personal-beneficiar.
3. Îmbunătăţirea imaginii beneficiarilor în comunitate şi promovarea relaţiilor sociale (Obiectiv
pe termen lung).

IV. OPŢIUNI STRATEGICE

1. a) Dezvoltarea curriculară si diversificarea activităţilor


b) Dezvoltarea resurselor umane
c) Atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale
d) Dezvoltarea relaţiilor comunitare

6
V. PLANURILE OPERAŢIONALE

a) DEZVOLTARE CURRICULARĂ

OBIECTIVE RESURSE RESPONSABILITĂŢI INDICATORI DE


(TERMENE) PERFORMANŢĂ
Prelungirea contractului de - Timpul alocat discuţiilor de D.G.A.S.P.C. Galaţi Contract de comodat
comodat cu FVB negociere a condiţiilor FVB prelungit.
contractuale TERMEN 31.12.2016
Identificarea nevoilor - Materiale pentru identificare - Şef centru - Centralizarea nevoilor şi
beneficiarilor abilităţi - Psiholog opţiunilor beneficiarilor
- Teste pentru individualizarea - Asistent social
capacităţilor şi abilităţilor - Instructori
- Maşină pentru deplasare în
locaţii culturale
- Spaţii şi dotări materiale TERMEN 31.07.2020
existente.
Dezvoltarea ofertei de servicii - Baza materială existentă - Şef centru - Întocmirea unei liste cu
- Angajare/ voluntariat/ - D.G.A.S.P.C. abilităţi, competenţe pentru
colaborare specialişti - Asistent social personalcu atestate, diplome,
- Cursuri de perfecţionare - Instructori certificate etc.
- Infimiere - Achiziţionarea de noi
echipamente şi materiale
TERMEN 31.07.2020 didactice
Completarea gamei de servicii baza materială - Şef centru - Gama de servicii
ale locuinţei funcţie de nevoile - D.G.A.S.P.C. complementare să varieze de
beneficiarilor ş resursele TERMEN 31.07.2020 la an la an
existente
b) DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

Identificarea nevoilor şi Cursuri gratuite prin proiecte Şef centru - Referat plan de perfecţionare
posibilităţilor de formare europene sau prin ONG-uri. Serviciul Resurse Umane continuă
Cursuri finanţate de către D.G.A.S.P.C. - Posibilităţi de formare
D.G.A.S.P.C. TERMEN 31.07.2020
Perfecţionarea şi formarea - Oferte la nivelul D.G.A.S.P.C. - D.G.A.SP.C. - Realizarea de cursuri de
continuă a personalului - oferte participare sesiuni - Serviciul Resurse Umane formare de către toţi membrii
ştiinţifice. - Şef centru personalului
- Lucrări ştiinţifice adresate - Participare la conferinţe,
personalului TERMEN 31.07.2020 workshop-uri
- Informaţii obţinute prin
Internet
Motivarea adecvată a - resurse financiare D.G.A.S.P.C. - Monitorizarea activităţilor
personalului - promovarea performanţei Şef centru realizate de către fiecare
- leadership TERMEN 31.07.2020 angajat.
- Acordare de recompense.

8
c) ATRAGEREA DE RESURSE FINANCIARE ŞI DEZVOTAREA BAZEI MATERIALE

Identificarea surselor de finanţare - instituţii potenţial partenere - Şef centru - Listarea posibilelor surse de
- personal - Departament Proiecte finanţare
- D.G.A.S.P.C.
Încheierea de contracte de - instituţii partenere/ firme/ - Şef centru - Creşterea numărului de
sponsorizare persoane fizice partenere - D.G.A.S.P.C. contracte

Gestiunea resurselor financiare în - planul de dezvoltare - şef centru - Atingerea tuturor obiectivelor
conformitate cu planul de - personal din planul
dezvoltare - beneficiari

9
d) DEZVOLTAREA RELAŢIILOR COMUNITARE

Identificarea potenţialelor instituţii - biserica, poliţia, primăria, - Şef centru - Întâlniri/ deplasări la potenţialii
partenere ONG, şcoli, grădiniţe, instituţii - Personal parteneri
culturale şi educative etc. - Serviciul Proiecte
Stabilirea de contacte; negociere - biserica, poliţia, primăria, - Şef centru - Întâlniri/ deplasări la potenţialii
ONG, şcoli, grădiniţe, instituţii - Serviciul Proiecte parteneri
culturale şi educative etc.
Planificarea activităţilor comune - instituţii partenere - Şef centru - Plan de activităţi pe acţiuni
- Locuinţa protejată nr. 1 - Personal
Cătălina
- Plan lunar de activităţi
Realizarea programelor de - Reprezentanţii instituţiilor - Şef centru - Respectarea programului de
socializare şi de sensibilizare a partenere - Asistent social socializare
comunităţii - Personal - Personal - Atingerea obiectivelor
- Baza materială existentă programelor

10
e) ELABORAREA ŞI DISTRIBUIREA MATERIALELOR DE PREZENTARE

Identificarea mediilor de - Internet - Şef centru - Specificarea a cel puţin 3


distribuire a informaţiilor - Contacte personale - Personal medii eficiente de distribuire a
- Serviciul Mass-Media informaţiilor
Elaborarea planurilor concrete de - Personal - Şef centru - Alcătuirea a cel puţin 3 planuri
prezentare a imaginii locuinţei - Resurse financiare şi - Asistent social de promovare a imaginii
materiale - Personal locuinţei
- Computer
- imprimanta
Realizarea planurilor (Flyere, - Personal - Şef centru - Publicarea pe Internet a
prezentare pe Internet, Broşuri - Resurse materiale (hârtie, - Personal prezentării Locuinţei
informative) tonere, imprimante) - Serviciul Patrimoniu şi IT - Tipărirea şi distribuirea
flyerelor şi a broşurilor
informative
Alcătuirea unui plan de evaluare - Baza materială existentă - Şef centru - Elaborare instrument de
continuă a impactului şi - Şef centru - Asistent social colectare a datelor
materialelor distribuite

11

S-ar putea să vă placă și