Sunteți pe pagina 1din 4

Studiu de caz: Funcțiunile organizației S.C. Hedera Hotels S.A.

S.C. HEDERA HOTELS S.A. lace pane dm complexul hotelier S.C. INTERHOTELS S.A.,
înființat în 1998 ca urmare a reorganizării a două hoteluri situate în zona de nord a capitalei. Baza
legală a eonstiluil-o Hotărârea de Guvern nr. 154/1997 și Ordinul nr.270/1997 al Ministerului
Turismului. Conform actelor de înființare S.C. INTER HOTELS S.A. cuprinde Hotelul Hedera.
Hotelul Astra și Baza de Agrement ElitClub. în 1999, lanțul hotelier independent BEST
WESTERN s-a alăturat hotelului Hedera. adăugând o serie de facilități.
Hotelul Hedera este clasificat la trei stele: funcționează intr-o clădire de 13 etaje, structurate
astfel: 12 etaje, flecare etaj având câte 22 de camere dispuse pe ambele părți ale clădirii, etajul 13
având doar 11 camere situate pe partea de nord. In total, hotelul dispune de 275 de camere (149
camere single. 120 camere double și 6 apartamente), cu o capacitate de 400 de locuri. în subsolul
clădirii funcționează spălătoria, călcătoria și magazia de lenjerie. La parter sunt amplasate:
recepția, saloanele, restaurantul, barul Anaiss. sala polivalentă, sălile de conferință, biroul de
marketing. La mezanin se găsesc bucătăria, coaforul și frizeria, cosmetica și birourile. Hotelul se
află amplasat intr-o zonă relativ liniștită, la doar 10 minute de aeroportul internațional Otopeni, în
imediata apropiere a Complexului Expozițional. în apropierea parcului Herăstrău și a Muzeului
Satului. Principalii cbncurcnli ai hotelului se află și ei în vecinătate, hotelul Crown Plaza-Holliday
Inn și hotelul Sofitel. ambele de 4 stele. Arhitectura hotelului este cea de acum 25 de ani. dar
culorile clădirii au fost schimbate în culorile specifice lanțului hotelier BEST WESTERN, galben
și albastru, în fața hotelului este amenajată o parcare pentru autovehiculele clicnților și ale
hotelului.
Obiectul de activitate îl constituie comercializarea pachetelor de hotel din domeniul
turismului:
y.
• vânzarea camerelor de hotel;
• realizarea și comercializarea alimentației publice,
• transportul către și dinspre aeroportul Otopeni și spre centrul orașului:
• diverse servicii oferite de baza de agrement. y.
Angajații hotelului sunt în număr de 141 din care 40 sunt în^hîrrtyri^șî 101 în
compartimentele operaționale. Ansamblul activităților desfășurate jrî liotei >e regăsesc în cele 5
funcțiuni ale căror caracteristici sunt prezentate în continuare.
Funcțiunile organizației

Funcțiunea cercetare-dezvoltare:
Reunește activități destinate ofertei turistice, dezvoltării societății, dar și înnoirii
ofertelor culinare și de agrement în cadrul Biroului Dezvoltare. Șeful biroului este un inginer
tânăr, absolvent al facultății de Mecanică.
Practic, activitățile desfășurate sunt:
• rezervări;
• publicitate;
• studii de piață, investiții.
Personalul destinat acestei funcțiuni este relativ restrâns: 5 persoane din care 3 cu studii
superioare și 2 cu studii medii. Deși conducerea societății afirmă că este preocupată de
promovarea hotelului și de imaginea acestuia pe piața turistică bucureșteană, în realitate,
publicitatea se face sporadic, în general, un clip publicitar pe an, difuzat pe canale de audiență
medic, timp de o săptămână. Uneori, un anunț publicitar apare în paginile revistei Tribuna
Bucureștilor. Un banner instalat în Piața Presei Libere anunță existența hotelului în imediata
apropiere. Studii de piață au fost făcute în anul 2000 la un institut de profil cu participarea unui
angajat al biroului.
In ceea ce privește investițiile, acestea au fost finalizate în urmă cu un an și nu se mai
întrevede perspectiva vreunei dezvoltări. în general, se consideră că studiile de piață ca și
publicitatea sunt destul de costisitoare, iar tradiția și bunele relații cu anumite categorii de
clienți nu mai fac necesare asemenea eforturi financiare.
Funcțiunea comercial:
Este puternic reprezentată atât în structura funcțională a societății prin serviciile de
recepție (cazare), aprovizionare și vânzări cu un număr de 23 de persoane, cât și în structura
operațională prin serviciul Cameriste cu 26 de persoane. Cele patru compartimente se află în
subordinea unui director comercial. Serviciul Recepție este încadrat cu 13 persoane, în majoritate
tineri sub 25 de ani. aflați încă în stadiul de formare universitară. Serviciul este organizat în trei
schimburi. Șeful serviciului Recepție consideră că una dintre îndatoririle sale și ale subordonaților
este de a prezenta și principalele oferte și discount-uri persoanelor care realizează un contract cu
hotelul și de a promova cât mai bine produsul turistic prin telefon.
Serviciul Aprovizionare este încadrat cu 5 persoane, din care 2 cu studii superioare (un jurist
și un chimist). în cadrul serviciului se încheie și se derulează contractele de aprovizionare cu
produse agro-alimentare, de higiena, de birotică etc.
Serviciul Vânzări este încadrat tot cu 5 persoane, toate cu studii superioare din care numai
o persoana este absolventa de turism. Relațiile de afaceri și vânzările sunt stabilite cu:

tnannprl hv
Studiu de caz

- agențiile de turism, care trimit clicnți pe baza contractelor cu hotelul (clienții agențiilor
beneficiază de vouchere cu reduceri de 5%- 30% din tariful practicat de hotel);
- diverse companii cu un mare volum al nevoilor de cazare;
- dtențu fideh cu care îhoteM mcheie contracte cu tarife specmte;
- federațiile sportive, care pe baza unor tarife preferențiale își cazează sportivii pentru
cantonamente și pentru meciurile jucate în București.
Creșterea categoriei hotelului la 3 stele și ridicarea prețurilor a schimbat structura
clienților în favoarea celor străini (Germania, Franța, Italia, SUA, Turcia). Clienții români sunt, m
g
eneral, oamem de afaceri mteresap de Comptex^ Romexpo. Deși încasările au crescut în ultimul
an, gradul de ocupare al hotelului nu depășește nici în lunile de vârf 85%, media pe an fiind de
70%.
Funcțiunea de producție:
în subordmea ^rectonJui de ahmentape funcționează trei compartimente:
• alimentație,
• banketing,
• transport. *
Compartimentul alimentație este încadrat cu 50 de persoane; considerată activitatea de
bază, alimentația este organizată în flux continuu, trei schimburi, pentru prepararea hranei și
două schimburi pentru servire și curățare. Personalul utilizat are pregătire medie (liceul de
specialitate), vârsta fiind cuprinsă între 45 și 19 ani. Preparatele culinare sunt diverse, atât
mâncăruri tradiționale românești, cât și internaționale. Deși bine pregătite și aspectuos
prezentate, preparatele au rămas aceleași de patru ani, meniul neînregistrând noutăți, lucru des
remarcat în ultimul timp, mai ales de clienții fideli.
Compartimentul banketing, este destinat organizării spațiului din sala polivalentă și sala
de conferințe. Cele 20 de persoane lucrează în două schimburi, dar la nevoie, chiar și în trei.
Această activitate, relativ nouă pentru hotelul românesc, a luat amploare în ultimii 7-8 ani
aducând venituri importante. în ceea ce privește transportul, acesta se efectuează cu cele trei
microbuze ale hotelului pentru clienți; compartimentul este încadrat cu 5 persoane, 3 șoferi și 2
mecanici auto, care la nevoie pot efectua și transporturi.
Funcțiunea financiar-contabiiă:
Se regăsește prin intermediul a două birouri: contabilitate și financiar, încadrate cu câte 3
persoane. Cele.două birouri sunt subordonate unui director economic; personalul utilizat - exclusre
femei - aparține grupei de vâi'stă 25-30 am fiiM cu

*•"**“* *-J U* t / Z-k •'V» O K


Funcțiunile organizație^ ». pregătire superioară. în ceea ce privește indicatorii economico-

financiari înregistrați la nivelul acestei funcțiuni pentru ultimii trei ani, se pot constata
următoarele:
- atât veniturile din exploatare, cât și cifra de afaceri au crescut de 3,8 ori;
- în cifra de afaceri cea mai mare contribuție a avut-o activitatea hotelieră, cu o pondere de
72 %-77 %, în timp ce alimentația publică a contribuit cu 23 %-28 %;
- cheltuielile de exploatare au crescut de 2,56 ori, întru-un ritm mai mic decât al vânturilor
și cifrei de afaceri; în structura internă a cheltuielilor se constată că salariile gu crescut continuu
ca pondere de la 27 % la 48 % în timp ce cheltuielile privind mărfurile au scăzut de la 28% în
primul an al perioadei analizate la 17 % în ultimul an;
- societatea a înregistrat pierderi în primii doi ani și un profit modest în ultimul an.
Pierderile s-au datorat, parțial, atât constituirii provizionului pentru diferența de curs valutar, cât și
dobânzilor aferente unui credit pentru modernizare luat în urmă cu 6ani; de asemenea, unele
pierderi provin de la debitori, fiind sume nerecuperate de la clienți
Funcțiunea de personal:
Este reprezentată prin intermediul biroului Resurse Umane, având 5 persoane, în care se
desfășoară vechile activități de organizare, protecția muncii, formare profesională, salarizare. în
ultimul an au început să apară unele preocupări legate de selecția și perfecționarea personalului ca
urmare a încadrării unui absolvent ASE, cursant de masterat pe probleme de resurse umane. în
general însă, se poate constata că biroul se orientează cu precădere spre probleme de evidență și
salarizare.

Se cere:
1. Evaluați ipostazele în care se regăsesc cele 5 funcțiuni.
2. Apreciați conținutul funcțiunilor prezentate: activități inutile și activități care ar fi
necesare dar nu se regăsesc.
3. Apreciați modul de desfășurare al activităților care compun cele 5 funcțiuni,
evidențiind aspectele pozitive și negative. *
4. Arătați influențele reciproce dintre aceste funcțiuni și activități și modul în care se
reflectă în rezultatele financiare.
5. Indicați direcțiile în care ați acționa, dacă ați fi directorul general al hotelului Hedera.

îr.annprl hv C.am.Qrannor