Sunteți pe pagina 1din 4

Universitatea UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "GRIGORE T.

POPA" DIN IAŞI

Facultatea Facultatea de Medicina Dentara

Departament Chirurgicale (Chirurgie Dentoalveolară și Maxilofacială)

Poziția în statul de
14
funcții

Funcție Asistent universitar

Disciplinele din
Pedodonție (Pedodonție)
planul de învățământ

Domeniu stiintific Medicină dentară

Descriere post Asist. dr. poz. 14 Pedodonție

Atributiile/Activitatile aferente postului scos la concurs includ activitate didactica si alte activitati incluse in norma
Atributiile/activitatile didactica:examinare, evaluare, supraveghere examene, teste, lucrari de control consultatii pentru disciplinele din
aferente an indrumarea cercurilor stiintifice studentesti documentarea si pregatirea activitatii didactice curente activitate
de cercetare stiintifica.

Salariul minim de
3568 lei
incadrare

Tematica de concurs proba scrisă

1. Particularitățile fiziologice și fiziopatologice ale copilăriei prin prisma stomatologiei pediatrice.


2. Factori determinanți ai dezvoltării psiho-comportamentale a copilului. Factori de risc în demodularea
psiho-comportamentală a copilului.
3. Dinamica odontogenezei dinților temporari și a dinților permanenți.
4. Erupția dentară – tipare de erupție, metode de evaluare a vârstei dentare, variabilitatea normală și
patologică a erupției dinților temporari și permanenți.
5. Particularitățile morfo-structurale, biologice și fiziologice ale dinților temporari.
6. Dinamica ocluziei în dentiția temporară, dentiţia mixtă și dentaţia permanentă tânără.
7. Algoritmul de diagnostic și prognostic în pedodonţie.
8. Particularitățile analgeziei locale și loco-regionale în practica pedodontică.
9. Caria dentară simplă a dinților temporari – epidemiologie, etiologie, clasificări, diagnostic, prognostic,
particularizări ale managementului terapeutic.
10. Caria dentară simplă a dinților permanenți tineri – epidemiologie, etiologie, clasificări, diagnostic,
Tematica probelor de prognostic, particularizări ale managementului terapeutic.
concurs 11. Pulpopatiile dinților temporari - epidemiologie, etiologie, clasificări, diagnostic, prognostic, particularizări
ale managementului terapeutic.
12. Pulpopatiile dinților permanenți tineri - epidemiologie, etiologie, clasificări, diagnostic, prognostic,
particularizări ale managementului terapeutic.
13. Particularizări ale terapiei medicamentoase în stomatologia pediatrică.
14. Particularizări ale extracției dinților temporari în stomatologia pediatrică.
15. Pierderea prematură a dinților temporari.
16. Traumatismele dinților temporari și permanenți tineri – definiție, epidemiologie, etiologie, clasificări.
17. Traumatismele dinților temporari – diagnostic pozitiv și diferențial, prognostic, consecințe.
18. Traumatismele dinților permanenți tineri – diagnostic pozitiv și diferențial, prognostic, consecințe.
19. Managementul preventiv, interceptiv și curativ al traumatismelor dinților temporari.
20. Managementul preventiv, interceptiv și curativ al traumatismelor dinților permanenți.
21. Sindromul de abuz în practica stomatologică pediatrică
22. Amelogeneza și dentinogeneza imperfectă – definiție, epidemiologie, etiologie, diagnostic clinic și
paraclinic, management terapeutic.
23. Fluoroza dentară la copil și adolescent - definiție, epidemiologie, etiologie, clasificare, diagnostic clinic și
paraclinic, management terapeutic.
24. Sindromul de Hipomineralizare Incisivo-Molară (MIH) la copil și adolescent - definiție, epidemiologie,
etiologie, clasificare, diagnostic clinic și paraclinic, management terapeutic.
25. Particularități morfo-structurale și morfo-funcționale ale parodonțiului în dentația temporară, mixtă și
permanentă.
26. Afecțiunile periodonțiului marginal în dentația temporară, mixtă și permanentă – epidemiologie,
etiologie, clasificări.
27. Afecțiunile periodonțiului marginal în dentația temporară, mixtă și permanentă – diagnostic pozitiv și
diferențial, management terapeutic.
28. Afecțiunile mucoasei orale la copil și adolescent.

Tematica de concurs proba didactică

1. Metode de inițiere și dezvoltare a comunicării interumane în contextul triunghiului pedodontic. Proceduri


actuale de modelare comportamentală și desensitizare în stomatologia pediatrică.
2. Erupția dinților temporari - evaluarea variabilelor normale și patologice.
3. Erupția dinților permanenți – evaluarea variabilelor normale și patologice.
4. Morfologia dinților temporari – identificarea tiparelor dentare.
5. Stabilirea vârstei dentare; modalități de estimare a vârstei dentare.
6. Foaia de observație pedodontică.
7. Metode și tehnici de analgezie locală în practica pedodontică.
8. Diagnosticul clinic și paraclinic al cariei simple a dinților temporari.
9. Diagnosticul clinic şi paraclinic al cariei timpurii (early childhood carie - ECC) și al cariei severe timpurii
(severe early childhood carie - SECC) în dentaţia temporară.
10. Particularizarea procedurilor terapeutice în caria simplă a dinților temporari.
11. Diagnosticul clinic și paraclinic al cariei simple a dinților permanenți tineri.
12. Particularizarea procedurilor terapeutice în caria simplă a permanenți tineri.
13. Diagnosticul clinic și paraclinic al cariei complicate a dinților temporari.
14. Proceduri terapeutice în caria dentară complicată a dinților temporari.
15. Diagnosticul clinic şi paraclinic al cariei complicate a dinţilor permanenți tineri.
16. Particularizarea procedurilor terapeutice în caria complicată a dinţilor permanenţi tineri.
17. Extracția dentară în stomatologia pediatrică – particularizarea tehnicilor de extracție a dinților
temporari.
18. Diagnosticul clinic şi paraclinic al traumatismelor dinţilor temporari.
19. Particularizarea procedurilor terapeutice în traumatismele dinţilor temporari.
20. Diagnosticul clinic și paraclinic al traumatismelor dinților permanenți tineri.
21. Particularizarea procedurilor terapeutice în traumatismele dinţilor permanenți tineri.
22. Prevenția și tratamentul de urgență al traumatismelelor dinţilor temporari și permanenți tineri.
23. Anomaliile dentare de structură - sindromul de Hipomineralizare Incisivo-Molară (sdr. MIH).
24. Anomaliile dentare de structură – fluoroza dentară.
25. Particularizări ale evaluării clinice și radiologice în parodontologia pediatrică.
26. Elemente practice de diagnostic in parodontologia pediatrică. Aspecte practice ale tratamentului
preventiv, interceptiv și curativ în parodontologia pediatrică.

Bibliografie
1. Bălan A, Maxim A - Pedodonţie – Traumatismele dento-parodontale, Ed. Junimea, Iaşi, 2001.
2. Bălan A, Păsăreanu M - Elemente introductive în pedodonţie, Ed. Junimea, Iaşi, 2001.
3. Bratu E, Glăvan F - Practica pedodontică, Ediţia III, Ed. Orizonturi Universitare, Timişoara, 2005.
4. Casamassimo PS, Fields HW, McTigue DJ, Nowak A - Pediatric Dentistry: Infancy through Adolescence,
6th Edition, Ed. Elsevier Saunders 2018.
5. Dean JA, Avery DR, McDonald RE – McDonald and Avery’s Dentistry for the Child and Adolescent, 10th
Edition, Ed. Mosby Elsevier, 2016.
6. Fucks AB, Peretz B – Pediatric Endodontics – Current Concepts in Pulp Therapy for Primary and Young
Permanent Teeth, Ed. Springer, 2016.
7. Koch G, Poulsen S – Pediatric Dentistry – A Clinical Approach, 2nd Edition, Blackwell Publishing Ltd,
2009.
8. Luca R. - Pedodonţie Vol. I, II, Ed. Cerma, Bucureşti, 2003.
9. Luca R - Pedodonţie Vol. III, Ed. Cerma, Bucureşti, 2005.
10. Maxim A, Bălan A, Păsăreanu M, Nica M. - Stomatologie comportamentală pediatrică, Ed. Contact
International, Iaşi, 1998.
11. Maxim A – Periodontologie Pediatrică, Ed. Sedcom Libris, Iași, 2011.
12. Mesaros M, Muntean A – Medicină Dentară Pediatrică, Ed. Medicală Universitară „Iuliu Hațieganu” Cluj
Napoca, 2016.
13. Naulin-Ifi Ch. Odontologie pédiatrique clinique. Editions CdP, 2011, p.201-211, 251-266.
14. Newman MG, Takei H, Klokkevold P, Carranza FA - Newman and Carranza’s Clinical Periodontology,
13th Edition, Elsevier, 2018.
15. Nikhil M – Textbook of Pediatric Dentistry, 3rd Edition, Jaypee Brothers Medical Publishers (LTD), 2014,
p. 633-711, 922-934, 937-945.
16. Păsăreanu M, Maxim A - Pedodonţie - Distrofii dentare, Ed. Junimea, Iaşi, 2001.
17. Welbury R, Duggal MS, Hosey MT – Pediatric Dentistry, 4th Edition, Ed. Oxford University Press, 2012.
18. Wright GZ, Kupietzky A – Behavioral Management in Dentistry for Children – 2nd Edition, Ed. Wiley-
Blackwell, 2014.

Ocuparea posturilor didactice pe perioadă determinată se realizează numai prin concurs public, organizat de
Universitate în conformitate cu prevederile Metodologiei proprii de concurs, ale HG nr. 286/2011, HG nr.457/4
mai 2011, a Ordonanței nr. 9/23.08.2018 şi cu respectarea prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011 .
Art. 22 din Metodologia proprie de concurs
(1) Concursul pentru ocuparea postului de asistent universitar pe perioadă determinată constă în:
Descrierea procedurii A. Analiza dosarului candidatului: 25%;
de concurs
B. Susţinerea orală a propunerii de dezvoltare a carierei universitare: 10%;
C. Proba scrisă: 40%;
D. Proba practică/didactică: 25%.
Evaluarea candidatului se face separat pe fiecare componentă a concursului, din procentajul total de 100%.
Proba ”Analiza dosarului candidatului” este eliminatorie prin neîndeplinirea standardelor minimale obligatorii.

(1) În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea postului didactic de asistent universitar pe perioadă
determinată, candidatul întocmește un dosar. Documentele dosarului de concurs trebuie prezentate ordonat,
numerotate, așezate în ordinea în care apar în opis-ul dosarului de concurs și semnate pe fiecare pagină de către
candidat, sub sancțiunea eliminării din concurs. La finalul dosarului candidatul va menționa olograf numărul de
file conținut la dosar.
(2) Dosarul conține următoarele documente:
a) opis-ul dosarului de concurs cu indicarea paginilor corespunzătoare fiecărui document din dosar (în format
tipărit) - anexa 1;
b) chitanța care atestă achitarea taxei de concurs;
c) cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, în care acesta menționează în mod expres postul
Lista documente
didactic și poziția din statul de funcții pentru care candidează (în format tipărit) - anexa 2;
d) declarație pe propria răspundere privind veridicitatea informațiilor prezentate în dosar (în format tipărit) -
anexa 3;
e) declarație pe propria răspundere a candidatului în care indică situațiile de incompatibilitate prevăzute de Legea
nr. 1/2011, în care s-ar afla în cazul câștigării concursului sau lipsa acestor situații de incompatibilitate - anexa 4;
f) copia cărții de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a pașaportului sau a unui
alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărții de identitate ori pașaportului;
g) în cazul în care candidatul și-a schimbat numele, copii de pe documente care atestă schimbarea numelui -
certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui;
h) adeverința de la Școala Doctorală, ce va cuprinde și menționarea domeniului studiilor doctorale, obligatoriu din
domeniul postului;
i) copii legalizate care atestă deținerea titlului de medic rezident sau a unui titlu medical superior, cu excepția
posturilor de asistent universitar care nu au corespondent în rețeaua Ministerului Sănătății și cele de la
disciplinele preclinice. În situația în care candidatul nu prezintă copia legalizată a documentului, atestarea
conformității se face de către un secretar desemnat de către facultate, după verificarea originalului documentului
candidatului, înainte de depunerea dosarului la Registratura universității.
j) copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului: diploma de bacalaureat, licență, master - copii simple;
k) curriculum vitae tip Europass al candidatului în format tipărit și în format electronic;
l) propunerea de dezvoltare a carierei universitare a candidatului, atât din punct de vedere didactic, cât şi din cel
al cercetării științifice; propunerea este redactată de candidat, cuprinde maxim 10 pagini şi reprezintă unul din
criteriile de departajare a candidaţilor;
m) Standardele minimale necesare și obligatorii pentru participare la concurs, în format tipărit și electronic.
Forma tipărită va fi completată şi semnată de către candidat pe fiecare pagină. Completarea fişei cu standardele
minimale se face prin notarea de către candidat a dovezilor ce atestă fiecare dintre activităţile menţionate, cu
link-uri către adresa de web a publicației în care a apărut articolul sau către dosarul electronic depus de candidat,
în care există copii scanate ale dovezilor de participare la activităţi ştiinţifice sau de formare profesională.
Formatul acestei fişe este prevăzut în metodologia proprie de concurs a universităţii şi este standardizată - anexa
5;
n) copii după documentele necesare dovedirii condițiilor minimale, necesare și obligatorii pentru înscriere la
concurs în format tipărit și electronic;
o) „Indicatori de evaluare utilizaţi pentru ocuparea posturilor didactice”. Forma tipărită va fi completată şi
semnată de către candidat pe fiecare pagină. Completarea fişei se face prin notarea de către candidat a dovezilor
ce atestă fiecare dintre activităţile menţionate cu link-uri către adresa de web a publicației în care a apărut
articolul sau către dosarul electronic depus de candidat în care există copii scanate ale dovezilor de participare la
activităţi ştiinţifice sau de formare profesională - anexa 6;
p) maximum 10 articole, brevete sau lucrări ale candidatului, în format electronic şi tipărit, selecţionate de acesta
şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii; pentru fiecare din cele 10 documente
menţionate mai sus va trebui să existe ataşat şi link-ul prin care să fie atestată publicarea, precum şi o dovadă
care să indice apartenenţa publicaţiei la sistemul ISI sau o bază internaţională de date (BDI) pentru anul în care
a fost publicată lucrarea; cele 10 documente menţionate mai sus vor fi şi tipărite şi depuse în dosar, iar
candidatul va trebui să semneze pe fiecare din filele documentelor tipărite.
r) dosarul electronic (depus sub forma unui CD, DVD sau stick de memorie) va conţine în plus lista completă de
lucrări ale candidatului, în specialitatea postului (medicină, medicină dentară, farmacie și alte domenii, în
conformitate cu postul scos la concurs), structurată conform art. 11, precum și toate dovezile care atestă
activitatea de cercetare, ştiinţifică şi profesională (în variantă PDF) în concordanță cu cele menţionate de candidat
în documentul ”Indicatorii de evaluare utilizați pentru ocuparea posturilor didactice”.
(3) Dosarul și lucrările candidaților vor fi depuse atât în format tipărit cât și în format electronic. Candidatul va
semna fiecare din documentele ce formează dosarul de concurs.
(4) Dacă un candidat dorește să se înscrie la concurs pe mai multe posturi/poziții din statul de funcții, scoase la
concurs, pentru fiecare post/poziție la care se înscrie trebuie să depună un dosar de înscriere (în care precizează
postul didactic și poziția din statul de funcții pentru care candidează) și să achite taxele aferente pentru fiecare
înscriere.

Adresa unde se
transmite dosarul de U.M.F. "GR.T.POPA" IASI, STR.UNIVERSITATII, NR.16, COD 700115
concurs

Presedinte: Prof.dr. Monica Tatarciuc


Membri:
Conf.dr.Vasilica Toma
Conf.dr.Carmen Savin
Comisie SL dr.Veronica Pintiliciuc Serban
Asist.dr.Laura Vasilca Gavrila
Membri supleanti:
SL dr.Mihnea Iacob
SL dr.Loredana Golovcencu
Secretar: Asist.dr.Eugeniu Mihalas

S-ar putea să vă placă și