Sunteți pe pagina 1din 11

Indicatorii de eficienţă ai unei întreprinderi

Capitolul 1.
1. Prezentarea teoretică a indicatorilor economico - financiari

În analiza eficienţei economice a investiţiilor un instrument important de investigare îl


constituie indicatorii economici. Rolul lor este acela de a exprima conţinutul real al diferitelor
caracteristici ale fenomenului economic, din activitatea investiţională, supus analizei, cum ar fi :
raportul dintre mărimile acestor caracteristici, corelaţiile dintre ele, evoluţia lor în timp, etc.
Avantajul analizei cu ajutorul indicatorilor financiari este acela al reducerii datelor inţiale şi
al obţinerii de informaţii dense pe baza cărora să fie posibilă pregătirea variabilelor decizionale.
Indicatorii prezentaţi sub formă de rapoarte şi calculaţi pe baza informaţiilor contabile şi
financiare permit formularea de concluzii privind starea economico – financiară a întreprinderii;
cu ajutorul lor se poate exprima soliditatea financiară, modul de gestionare a capitalurilor,
lichiditatea şi solvabilitatea, randamentul activului, starea de echilibru sau de dezechilibru
financiar, rentabilitatea economică şi financiară, etc.
Comparând valorile standar ale indicatorilor cu cele rezultate din calcule, pe baza datelor
reale, se poate formula o imagine asupra poziţiei economico – financiare a întreprinderii, în cadrul
industriei din care face parte.
Întrucât numărul rapoartelor ce pot fi construite este foarte mare, analistul trebuie să
selecteze doar indicatorii cei mai relevanti pentru obiectivele urmărite.
Dintre indicatorii cei mai frecvenţi utilizaţi amintim:
1. Lichiditatea - este indicatorul care exprimă posibilitatea întreprinderii de a face
faţă obligaţiilor pe termen scurt. Ea se determină prin compararea activelor circulante aflate la
dispoziţia întreprinderii şi cu datoriile pe termen scurt:
Active circulante
Lp= ——————————— x 100 [%]
Datorii pe termen scurt
Acest raport procentual arată în ce măsură datoriile pe termen scurt pot fi acoperite prin
activele circulante. Se consideră că lichiditatea patrimonială este bună dacă valoarea rezultată este
mai mare de 100 %. Dacă valoarea este mai mică de 100 % atunci situaţia sa devine riscantă, iar
întreprinderea poate fi pusă în situaţia de a nu putea face faţă obligaţiilor scadente din resurse
proprii, fiind obligată să apeleze la creditele de trezorerie.
De remarcat că, dacă valoarea lichidităţii depăşeşte cu mult limita maximă, atunci
întreprinderea s – ar putea afla în situaţia de a avea disponibilităţi neutilizare, ceea ce ar putea
cauza pierderi în termenii costului de oportunitate.
Lichiditatea imediată se determină eliminând din totalul activelor circulante valoarea
stocurilor (care au un grad mai mare de imobilitate). Ea arată capacitatea întreprinderii de a – şi
acoperii datoriile pe termen scurt din creanţe şi disponibilităţi:
Active circulante - stocuri
Li = ———————————————x 100 [%]
Datorii exigibile pe termen scurt
Se consideră că lichiditatea imediată este bună dacă depăşeşte 60 %

3
2. Solvabilitatea (S) – este indicatorul care reflectă în ce măsură întreprinderea poate
acoperii cu ajutorul capitalului social obligaţiile sale pe termen mediu şi lung, inclusiv obligaţiile
faţă de acţionari:
Capital social
S = ———————————————————— x 100 [%]
Capital social + datorii pe termen mediu şi lung
Dacă valoarea raportului este mai mică decât 30 %, atunci întreprinderea este insolvabilă,
dacă valoarea se situează în intervalul 30 – 40 %, situaţia este una alarmantă, iar dacă valoarea este
mai mare decât 60 %, atunci şi îndatorarea întreprinderii este redusă.
Solvabilitatea oferă indicii, în special creditorilor pe termen mediu şi lung asupra structurii
financiare. Dacă valorea indicatorului depăşeşte 60 %, înseamnă că finanţarea se face covărşitor din
surse proprii, iar întreprinderea prezintă credibilitatea putând apela la resurse externe în scopul
extinderii.

3. Rotaţia activelor (Ra) - arată relaţia dintre volumul cifrei de afaceri şi volumul
activelor utilizate în acest scop (sau altfel, arată calitatea activelor, capacitatea acestora de a genera
venituri):
Cifra de afaceri
Ra = ——————
Active totale
Indicatorul arată un randament bun dacă este mai mare de 1,40, o situaţie satisfăcătoare
dacă este cuprins între 1, 20 – 1, 40, o situaţie slabă dacă este cuprins între 1 – 1,20 şi exprimă
pericol dacă are o valoare mai mică de 1.

4. Marja profitului (Mp) -


Profit brut
Mp = —————— x 100 [%]
Vânzări
Acest indicator arată rentabilitatea vânzărilor şi are o valoare bună dacă depăşeşte 15 %.
Dacă valorea sa este cuprinsă între 0 – 15 %, atunci situaţia întrepinderii este precară.

5. Rentabilitatea activelor (ra): exprimă eficienţa utilizării activelor, altfel


spus, capacitatea managerului companiei de a obţine profituri din activele pe care le are la
dispoziţie.
Profit brut
ra = —————— x 100 [%]
Active totale
Indicatorul rezultă din combinarea indicatorilor (3) şi (4). O companie sănătoasă va avea
o rentabilitate a activelor cuprinsă între 13% - 15%.
Profit brut Profit brut Vânzări
ra = —————— = —————— x —————
Active totale Active totale Vânzări
6. Rentabilitatea capitalului propriu (Rcp)
Profitul net
Rcp = ————————
Capitalul propriu

4
Rentabilitatea capitalului propriu este un indicator general al performanţelor firmei oferind,
o imgaine asupra modului în cara managerii utilizează fondurile investite de acţionarii firmei în
vederea obţinerii unui profit.
Împreună cu rentabilitatea activelor, acest indicator contribuie la calculul
rentabilităţii capitalurilor (Rcp) :
Profit brut Profit brut Active totale
Rcp = —————— = —————— x ———————
Capital investit Active totale Capital investit
Rentabilitatea capitalului se compară cu rata inflaţiei. Situaţia este bună dacă Rcp este
superioară ratei inflaţiei.
7. Rentabilitatea financiară (rf):

Profit brut
rf = ——————— x 100 [%]
Capital propriu
Acest indicator este analizat de către creditor şi este apreciat ca bun dacă are o valore mai
mare decât rata dobânzii de pe piaţă, precum şi de către acţionari, care evaluează eficienţa cu care
au fost utilizate fondurile.
Calculul poate rezulta şi înmulţind rentabilitatea capitalurilor investite cu proporţia
capitalurilor investite în ansablul capitalurilor proprii.

Profit brut Profit brut Capitalul investit


rf = ——————— = ———————— x ————————
Capital propriu Capital investit Capitalul propriu

8. Rotaţia capitalului (Rc) - arată eficienţa cu care sunt investite capitalurile


Active totale
Rc = ——————
Capital investit

9. Viteza de rotaţie a stocurilor (Vs):


Vânzări
Vs = ————
Stocuri
Arată capacitatea stocurilor de a genera venituri, respectiv de a – şi recupera valoarea din
vânzări.
Valoarea indicatorului este bună dacă este mai mare de 6 şi, se află într – o situaţie
alarmantă dacă este mai mică de 2. în acest ultim caz stocurile nu se rotesc suficient de repede
(riscă să fie imobilizate) pentru a permite refacerea lichidităţilor în condiţii optime.

10. Perioada de încasare a creanţelor (Pmc):


Sold brut „clienţi”
Pmc = —————————— x 30
Vânzări lunare pe credit

Reflectă întârzierea în încasarea mărfurilor.

5
11.Perioada medie de plată a datoriilor către furnizori (Pmf)
Sold brut „furnizori”
Pmf = ———————— x 30
Cumpărături lunare
Arată creditele furnizor şi întârzierea plăţii. Ca şi indicatorul precedent şi aceasta influenţează
trezoreria întreprinderii.

12. Îndatorarea la termen (Ît):


Datorii financiare
Ît = ————————
Capital propriu
Dacă indicatorul ia valori mai mici decât 1, situaţia este apreciată ca fiind bună, dacă însă
depăşeşte acest nivel există şi pericolul de pierdere a autonomiei financiare.

13. Echilibrul financiar (Ef):


Fond de rulment
Ef = ————————————
Necesar de fond de rulment
Arată abilitatea întreprinderii de a degaja resursele necesare desfăşurării continue a
activităţii. Dacă valoarea este mai mare decât 1, situaţia este bună, dacă este cuprinsă în intervalul
0,20 – 1 întreprinderea se află într – o situaţie alarmantă, iar dacă este mai mică de 0,20
întreprinderea se află într – o situaţie de dezechilibru.
Numărul indicatorilor care pot fi construiţi nu este epuizat. În funcţie de natura activităţii şi
de interesele analistului ei pot fi adaptaţi şi perfecţionaţi.

14. Rate de recuperare a creanţelor


Facturi emise şi neîncasate
Rata de recuperarea a creantelor = —————————————x 365
Vânzări nete
Acest indicator evalueaza timpul necesar pentru recuperarea sumelor de bani aferente
facturilor emise şi neîncasate. El este semnificativ pentru intervalele de 30, 90 zile şi un an. Cu cat
marimea acestui indicator este mai mica cu atat creantele se incaseaza mai rapid

15. Viteza e rotaţie a capitalurilor imobilizate


Cifra de afaceri
Viteza de rotaţie a capitalurilor imobilizate = ————————
Active imobilizate

Arată numărul de rotaţii pe care îl fac activele imobilizate pentru obţinerea unui anumit
nivel al cifrei de afaceri nete.

6
Capitolul 2
2.1. Calculul indicatorilor economico – financiari la întreprinderea
„NESADI PROTECT S.R.L” şi interpretarea rezultatelor

1. Lichiditatea - reflectă posibilitatea elementelor patrimoniale curente de a se


transforma într-un timp scurt în lichidităţi pentru a achita datoriile curente
Active circulante 901147
a) Lp2007 = ——————————— x 100 [%] = = ————— x 100 = 105, 29 %
Datorii pe termen scurt 855876

670180
Lp2008 = ————— x 100 =94,68 %
707848
Rata lichidităţii patrimoniale în anul 2007 este de aproximativ 105%, ceea ce înseamnă că
lichiditatea firmei este cât de cât bună şi că poate face faţă obligaţiilor scadente din resurse proprii.
Însă la sfârşitul anului 2008, valoarea este mai mică de 100%, asta înseamnă că
lichiditatea firmei nu este satisfăcătoare şi devine riscantă, iar întreprinderea poate fi pusă în
situaţia de a nu putea face faţă obligaţiilor scadente din resurse proprii, fiind obligată să apeleze la
creditele de trezorerie. De asemenea, firma întâlneşte dificultăţi în onorarea datoriilor pe termen
scurt din creanţe. Din punct de vedere al lichidităţii, în anul 2008 firma prezintă riscul de a nu fi
capabilă să facă faţă angajamentelor asumate faţă de terţi, fapt ce poate fi cauzat de incapacitatea
firmei de a-şi recupera la timp creanţele.
O soluţie indicată pentru perioada următoare de activitate ar fi pe de o parte realizarea
unei concordanţe între scadenţele creanţelor şi cele ale datoriilor pe termen scurt, iar pe de altă
parte dezvoltarea unei politici agresive cu clienţii prin reducerea soldului creanţe-clienţi micsorând
astfel durata de încasare. Această alternativă trebuie adoptată, însă, cu luarea în considerare a
limitelor impuse de riscul îndepărtării clienţilor spre alţi furnizori.
Firma poate opta pentru obţinerea de disponibilităţi şi la stimularea plăţii creanţelor în
numerar prin acordarea de disconturi.
De asemenea, o gestiune adecvată a stocurilor şi o politică mai puţin agresivă în ceea
ce priveşte fondul de rulment pot determina o ameliorare a lichidităţii.

Active circulante – stocuri 173296


b) Li2007 = ———————————————x 100 [%] =————— x 100 = 20, 25 %
Datorii exigibile pe termen scurt 855876

159 254
Li2008 = ————— x 100 = 22, 50 %
707848

- Se constată o scădere la nivelul anului 2007, ceea ce înseamnă că întreprinderea se


află în imposibilitatea acoperirii datoriilor pe termen scurt pe seama numerarului aflat în casierie, a
disponibilităţilor bancare şi a plasamentelor de scurtă durată, urmată de o creştere a nivelului
lichidităţii imediate la nivelul anului 2008, însă valorile continuă să fie sub cele de referinţă.

7
2. Solvabilitatea

Capital social
S= ———————————————————— x 100 [%]
Capital social + datorii pe termen mediu şi lung

52 200 52 200
S2007 = ———————————x 100 = —————— x 100 = 10,12 %
52 200 + 463619 515819

52200
S2008 = ————————x 100 = 15,45 %
52200 + 285546
- Conform mărimilor înregistrate de ratele de solvabilitate, firma este insolvabilă, deci nu
este capabilă să-şi ramburseze toate obligaţiile imediate şi îndepărtate către terţi. Întreprinderea
numai poate apela în continuare la credite bancare pentru a-şi forma volumul de resurse băneşti
necesare continuării activităţii, dezvoltării şi efectuării de noi investiţii, deoarece nu are
posibilitatea să le ramburseze din capitalul său propriu. Din punct de vedere al solvabilităţii, firma
nu are capacitatea de a face faţă angajamentelor asumate pe termen mediu şi lung.

3. Rotaţia activelor
Active totale = active circulante + active imobilizante

1000000
900000
800000 Active
imobilizate
700000
600000
500000
400000
300000
200000 Active circulante
100000
0
2007 2008
Cifra de afaceri 3105559
Ra2007 = —————— = —————— = 2,05
Active totale 1514699

3955496 3 955 496


Ra2008 = ————————— = —————— = 3, 22
670180 + 638 600 1 308 780

8
- Ca urmare a cresterii ponderii disponibilităţilor băneşti în anul 2008 faţă de 2007 şi o
menţinere relativ constantă a ponderii stocurilor si a creantelor totale se înregistrează o uşoară
creştere a rotaţiei activelor în 2008 faţă de 2007. Numarul de rotatii a activului în perioada
analizată reflectă o tendinţă de îmbunătăţire prin creşterea numărului de rotatii de la 2,05 la 3,22 în
2008.

4. Marja profitului brut

Profit brut 171246


Mp2007 —————— x 100 [%]=———— x 100 = 5,51 %
Vânzări 3105559

145 014
Mp2008 = ———— x 100 = 0. 366 x 100 = 3,66 %
3955496

- Situaţia întreprinderii este precară, deoarece profitabilitatea vânzărilor scade de la 5,51


(în 2007) la 3, 66 (în 2008). O scădere a procentului scoate în evidenţă faptul că societatea nu este
capabilă să îşi controleze costurile de producţie sau să obţină preţul de vânzare optim.

5. Rentabilitatea activelor (ra):


Profit brut 171246
Ra2008 = —————— x 100 [%]= ————— x 100 =11, 31 %
Active totale 1514699

145 014
Ra2008 = ————— x 100 = 0. 1108 x 100 = 11,08 %
1308780

- Capacitatea activelor de a genera profit este foarte scăzută, atlfel spus capacitatea
managerului companiei de a obţine profituri din activele pe care le are la dispoziţie este
scăzută.

6. Rentabilitatea capitalului propriu (Rcp)

Profitul net 142832


Rcp 2007 = ———————— = ————— = 0,73
Capitalul propriu 195204

Profitul net 120 182


Rcp2008 = ———————— = ————— = 0,38
Capitalul propriu 315 386

Rata rentabilităţii capitalurilor proprii a scăzut în perioada 2007 – 2008 cu 0,35,


reprezentând un aspect negativ al eficienţei activităţii firmei şi înseamnă că firma nu este
rentabilă din punct de vedere economic.

9
7. Rentabilitatea financiară (rf):
Profit brut 171246
rf2007 = ——————— x 100 [%] =—————— x 100 = 87, 73 %
Capital propriu 195204

145014
rf 2008=—————— x 100 = 0.4598 x 100 = 45.98 %
315 386
În anul 2007 cresterea rentabilitatii se datoreaza unor investitii profitabile; valoarea
capitalurilor investite a crescut si chiar a depasit-o pe cea a capitalurilor proprii.
Astfel observăm, că dacă în anul precedent fiecare leu de mijloace proprii a câştigat
87,73% bani de profit brut, în anul de gestiune curent doar 45, 98% bani, având loc o diminuare
considerabilă a rentabilităţii financiare a întreprinderii.
Rata rentabilitãţi financiare are o tendinţă de scădere determinată de scăderea mai
agresivă a rezultatului net în comparaţie cu capitalul propriu.

8. Rotaţia capitalului (Rc)

Active totale 1514699


Rc2007 = ——————— = ——————— = 0,75
Capital investit 2000000

1308780
Rc2008 = ——————— = 0, 65
2000000

Viteza de rotaţie a capitalului este în scădere de la un an la altul, ceea ce aduce o situaţie


nefavorabilă firmei, deoarece eficienţa cu care sunt investitce capitalurile sunt scăzute.

9. Viteza de rotaţie a stocurilor (Vs):

Vânzări 3105753
Vs2007 = ———— = —————— = 17,92
Stocuri 173296

3955496
Vs2008 = —————— = 24,84
159254
Viteza de rotaţie a stocurilor înregistrează o indică o creştere a stocurilor în anul 2008,
având un nivel satisfacator pe ansamblul perioadei analizate, care se poate datora dezvoltării

10
funcţiei de producţie, adică creşterii productivităţii muncii. Stocurile nu riscă să fie imobilizate şi
permite refacerea lichidităţilor în condiţii optime.

10. Perioada de încasare a creanţelor (Pmc):

Sold brut „clienţi” 684736, 13


Pmc2007 = —————————— x 30 = ——————x 30 = 39,10
Vânzări lunare pe credit 525309,08

400045. 08
Pmc2008= ———————— x 30 = 0. 9574 x 30 = 28.72
417862.17
Perioada de încasare a creanţelor scade în anul 2008 faţă de 2007 de la 39,10 zile la
28,72 , situandu-se peste limita considerata normala (30 zile), cu influenţe negative asupra
trezoreriei există întârzieri privind încasarea creanţelor

11. Perioada medie de plată a datoriilor către furnizori (Pmf:

Sold brut „furnizori” 484321,08


Pmf2007 = ————————— x 30 = —————— x 30 = 54, 66
Cumpărături lunare 265838,43

389059. 36
Pmf 2008 = —————— x 30 = 2,1776 x 30 = 65,32
178660.95
Durata medie de achitare a furnizorilor înregistrează o tendinţă de scădere în
anul 2008 la 28, 72 zile. Nivelul acestei rate se încadrează în limita unor decontări normale (30
zile).
Decalajul nefavorabil dintre durata medie de incasare a creantelor si durata medie de
plata a furnizorilor influenteaza negativ trezoreria nete disponibila, determinand societatea sa
atraga noi surse pentru acoperirea golurilor de trezorerie.

12. Îndatorarea la termen (Ît):


Datorii financiare 463619
Ît2007 = ————————= ———————— = 8, 88
Capital propriu 52200

285546
Ît2008 = ————= 5,47
52200
- Pentru perioada analizată firma cunoaşte o tendinţă de scădere de aproximativ 3,41 %.
Întreprinderea întâmpină dificultăţi în rambursarea datoriilor şi plata dobânzilor
corespunzatoare conform condiţiilor prestabilite prin contract. Există un pericol de pierdere a
autonomiei financiare.

11
13. Echilibrul financiar (Ef)

Fond de rulment = (capital propriu + datorii financiare)-imobilizări nete de amortizare


Nevoia de fond de rulment = (stocuri + creanţe) – datorii pe termen scurt
Fond de rulment 545009
Ef2007 = ———————————— = ———— = 52, 03
Necesar de fond de rulment 10473
381809
Ef2008= - ———— = - 8, 42
45354
În anul 2008, întreprinderea s –a confruntat cu un echilibru financiar mult inferior celui
din 2007. Nivelul indicatorului cunoaşte o scădere la nivelul anului 2008 de – 8,42, în schimb ce
în anul anterior exsita echilbru financiar pozitiv ceea ce înseaamnă că firma analizată a avut în
2007 o activitate eficientă, urmată în 2008 de un dezechilbiru financiar, ceea ce înseamnă că
întreprinderea numai are o activitate la fel de eficientă ca în anul anterior.
14. Rate de recuperare a creanţelor

Facturi emise şi neîncasate


Rata de recuperarea a creantelor = —————————————x 365
Vânzări nete

693053
Rata de recuperarea a creantelor2007 = ————— x 365 = 81,45 zile
3105559
503240
Rata de recuperarea a creantelor2008 = ————— x 365 = 0,13 x 365 = 47,45 zile
3955496
Timpul necesar pentru recuperarea sumelor de bani aferente facturilor emise şi neîncasate
este de aproximativ 82 de zile în 2007 şi de aproxmativ 48 de zile in 2008. Deci firma are o
perioada cam mare de recuperare a sumelor de bani.

15. Viteza e rotaţie a capitalurilor imobilizate

Cifra de afaceri 310555


Viteza de rotaţie a capitalurilor imobilizate2007 = ——————— = ———— = 5,06
Active imobilizate 613552

Cifra de afaceri 395 5496


Viteza de rotaţie a capitalurilor imobilizate 2008= ———————— = ———— = 6,19
Active imobilizate 638 600
Numărul de rotaţii pe care îl fac activele imobilizate pentru obţinerea unui anumit nivel al
cifrei de afaceri nete creşte de la un an la altu.

12
În concluzie, putem afirma că NESADI PROTECT S.R.L nu este o firmă profitabilă,
rentabilă şi competitivă pe piaţă şi nici nu are toate resursele necesare pentru a se dezvolta şi a
deveni o firmă puternică şi competitivă.

13