Sunteți pe pagina 1din 12

Unitatea şcolară: Liceul teoretic Benjamin Franklin Aria curriculară: Om şi societate

Profesor: Florin Tudose Disciplina: Filosofie


Clasa: a XII-a

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

Unitatea de învăţare: Omul. Problematica naturii umane


Nr. ore alocate: 8 Director: Viorica- Gabriela Popescu,

Şef Catedră: Alina Mihalache,

Conţinuturi (detalieri) COMPETENŢE Activităţi de învăţare RESURSE şi EVALUARE ORE/


SPECIFICE METODE TIMP
DIDACTICE ALOCAT
Problematica naturii umane 1.1. Analizarea si compararea unor - activităţi de lămurire a înţelesului Manualul de Evaluare formativă 1 oră
-natura umană puncte de vedere diferite unor termeni(alcătuirea de liste de Filosofie
-esenţa umană asupra problematicii naturii umane si cuvinte, căutarea cuvintelor în învăţarea prin
-identitate umană a sensului vieţii dicţionare) descoperire,
-alteritate - conversaţie dirijată, dezbatere pe

Perspective fundamentale 2.2. Formularea unor judecăţi si discuţiile libere în clasă;analiza învăţarea Evaluare formativă 2 ore
- abordarea aprecieri personale referitoare la comparativă; problematizată
perspectivei creştine; diferitele concepţii cu privire la argumentarea pro si contra unei dicţionar de filosofie
omul este fiinţă contradictorie problematica naturii umane si a idei;
dar natura lui este deschisă sensului vieţii
spre bine
- abordarea
raţionalismului
clasic
Omul este persoană 2.2. Formularea unor judecăţi si analiza de text filosofic exersarea Evaluare formativă 1 oră
- persoana dezvăluie finţa aprecieri personale referitoare la lucrului pe grupe
autentică a omului diferitele concepţii cu privire la sau în echipă în
- sensurile conceptului de problematica naturii umane si a cadrul temelor care
persoană sensului vieţii permit cooperarea
- valoarea absolută a elevilor)
persoanei Fişe de lucru

Omul este fiinţă socială 1.1. Analizarea si compararea unor reflecţia personală asupra unor învăţarea prin Evaluare formativă 2 ore
- perspectiva organicistă puncte de vedere diferite teme; descoperire,
- perspectiva contractualistă asupra problematicii naturii umane si analiza te text
a sensului vieţii filosofic

Identitate şi alteritate 2.1. Argumentarea unor poziţii exersarea Evaluare sumativă 2 oră
- semnificaţiile alterităţii diferite privind raportul identitate elaborarea unor eseuri filosofice lucrului pe grupe
- abordarea - alteritate în definirea persoanei sau în echipă în
metafizică:alteritatea este cadrul temelor care
opusul Fiinţei permit cooperarea
- abordarea elevilor)
existenţialistă:Celălalt este Fişe de lucru
condiţia şi cenzura morală a
existenţei

Sensul vieţii 1.2. Elaborarea unui eseu liber pe elaborarea unor eseuri filosofice exersarea Evaluare sumativă 4 ore
- întrebări despre sensul vieţii teme de filosofia culturii lucrului pe grupe
şi orizonturile de aşteptare sau în echipă în
- principalele abordări cadrul temelor care
filosofice :voinţa de a trăi şi permit cooperarea
absurdul elevilor)
Unitatea şcolară: Liceul teoretic Benjamin Franklin Aria curriculară: Om şi societate
Profesor: Florin Tudose Disciplina: Filosofie
Clasa: a XII-a

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

Unitatea de învăţare: Morala. Probleme de etică aplicată


Nr. ore alocate: 10

Conţinuturi (detalieri) COMPETENŢE Activităţi de învăţare RESURSE şi EVALUARE ORE/


SPECIFICE METODE TIMP
DIDACTICE ALOCAT
1. Bine şi rău 1.3. Precizarea sensului conceptelor Prezentarea principalelor concepte SINELG Evaluare formativă 3 ore
si categoriilor esenţiale şi categorii ale filosofiei morale. Mozaic
pentru studiul filosofiei morale Analizarea de texte filosofice care Exersarea lucrului pe
2.3. Argumentarea unui punct de prezintă principalele teorii morale. grupe sau în echipă în
vedere personal în cadrul unei Prezentarea principalelor probleme cadrul temelor care
dezbateri etice pe care le abordează morala permit cooperarea
3.1. Formularea unor argumente pro Realizarea şi prezentarea de eseuri elevilor)
si contra la probleme filosofice. Fişe de lucru
controversate de etică aplicată, în
cadrul unor activităţi pe grupe
sau în echipă
4.1. Recunoaşterea consecinţelor
etice implicate de o anumită
poziţie filosofică
2. Teorii morale 1.3. Precizarea sensului conceptelor Prezentarea principalelor concepte SINELG Evaluare sumativă 4 ore
si categoriilor esenţiale şi categorii ale filosofiei morale. Mozaic
pentru studiul filosofiei morale Analizarea de texte filosofice care Exersarea lucrului pe
2.3. Argumentarea unui punct de prezintă principalele teorii morale. grupe sau în echipă în
vedere personal în cadrul unei Prezentarea principalelor probleme cadrul temelor care
dezbateri etice pe care le abordează morala permit cooperarea
3.1. Formularea unor argumente pro Realizarea şi prezentarea de eseuri elevilor)
si contra la probleme filosofice. Fişe de lucru
controversate de etică aplicată, în
cadrul unor activităţi pe grupe
sau în echipă
4.1. Recunoaşterea consecinţelor
etice implicate de o anumită
poziţie filosofică
3. Probleme de etică 3.1. Formularea unor argumente pro Prezentarea unor situaţii din Jocul de rol Observarea sistematică 3 ore
aplicată si contra la probleme realitate raportat la probleme de Exersarea lucrului pe
controversate de etică aplicată, în etică aplicată grupe sau în echipă în
cadrul unor activităţi pe grupe cadrul temelor care
sau în echipă permit cooperarea
4.1. Recunoaşterea consecinţelor elevilor
etice implicate de o anumită
poziţie filosofică
Unitatea şcolară: Liceul teoretic Benjamin Franklin Aria curriculară: Om şi societate
Profesor: Florin Tudose Disciplina: Filosofie
Clasa: a XII-a

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

Unitatea de învăţare: Politica


Nr. ore alocate:16

Conţinuturi (detalieri) COMPETENŢE Activităţi de învăţare RESURSE şi EVALUARE ORE/


SPECIFICE METODE TIMP
DIDACTICE ALOCAT
1. Libertate şi 1.4. Analizarea si compararea Compararea principalelor teorii Jocul de rol Evaluare formativă 4 ore
responsabilitate social- principalelor teorii politice moderne şi contemporane Exersarea lucrului pe
moderne si contemporane Analiza de texte filosofice grupe sau în echipă în
politică 2.4. Utilizarea argumentării, a Realizarea de eseuri filosofice cadrul temelor care
analizei de text etc. în permit cooperarea
caracterizarea problematicii libertăţii elevilor
si responsabilităţii în plan
social-politic, a egalităţii si dreptăţii
4.2. Formularea si argumentarea unor
opinii personale, asupra
raportului stat – cetăţeni

2. Egalitate şi dreptate 1.4. Analizarea si compararea Compararea principalelor teorii Jocul de rol Evaluare formativă 4 ore
principalelor teorii politice moderne şi contemporane Exersarea lucrului pe
moderne si contemporane Analiza de texte filosofice grupe sau în echipă în
2.4. Utilizarea argumentării, a Realizarea de eseuri filosofice cadrul temelor care
analizei de text etc. în permit cooperarea
caracterizarea problematicii libertăţii elevilor
si responsabilităţii în plan
social-politic, a egalităţii si dreptăţii
4.2. Formularea si argumentarea unor
opinii personale, asupra
raportului stat – cetăţeni

3. Teorii politice 1.4. Analizarea si compararea Analizarea problemelor de SINELG Evaluare formativă 4 ore
moderne şi principalelor teorii politice legitimitate a puterii în cadrul Mozaic
moderne si contemporane unor teorii politice moderne si Exersarea lucrului pe
contemporane. Putere *1.5. Analizarea problemelor de contemporane grupe sau în echipă în
şi legimitate legitimitate a puterii în cadrul Analiza de texte filosofice cadrul temelor care
unor teorii politice moderne si Realizarea de eseuri filosofice permit cooperarea
contemporane elevilor)
4.2. Formularea si argumentarea unor Fişe de lucru
opinii personale, asupra
raportului stat – cetăţeni

4. Idealul democratic. 1.4. Analizarea si compararea Analizarea problemelor de SINELG Evaluare sumativă 4 ore
Drepturile omului principalelor teorii politice legitimitate a puterii în cadrul Mozaic
moderne si contemporane unor teorii politice moderne si Exersarea lucrului pe
3.2. Identificarea si analizarea unor contemporane grupe sau în echipă în
cazuri de încălcare a Analiza de texte filosofice cadrul temelor care
drepturilor omului, în cadrul unor Realizarea de eseuri filosofice permit cooperarea
activităţi pe grupe sau în elevilor)
echipă, pornind de la surse mediatice Fişe de lucru
4.2. Formularea si argumentarea unor
opinii personale, asupra
raportului stat – cetăţeni
Unitatea şcolară: Liceul teoretic Benjamin Franklin Aria curriculară: Om şi societate
Profesor: Florin Tudose Disciplina: Filosofie
Clasa: a XII-a

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

Unitatea de învăţare: Cunoaşterea


Nr. ore alocate:14

Conţinuturi (detalieri) COMPETENŢE Activităţi de învăţare RESURSE şi EVALUARE ORE/


SPECIFICE METODE TIMP
DIDACTICE ALOCAT
1. Opinie şi cunoaştere. 1.6. Identificarea unor concepte si Identificarea unor concepte si SINELG Evaluare formativă 4 ore
Problema întemeierii categorii specifice teoriei categorii specifice teoriei Mozaic
cunoaşterii cunoaşterii prin analiza unor texte Exersarea lucrului pe
cunoaşterii 1.7. Compararea soluţiilor propuse de filosofice. grupe sau în echipă în
diferite concepţii filosofice Compararea soluţiilor propuse de cadrul temelor care
problemelor specifice cunoaşterii diferite concepţii filosofice permit cooperarea
umane problemelor specifice cunoaşterii elevilor)
2.5. Caracterizarea premiselor umane prin analiza unor texte Fişe de lucru
presupuse de o poziţie filosofică în filosofice.
gnoseologie Caracterizarea premiselor
presupuse de o poziţie filosofică în
gnoseologie.

2. Forme de cunoaştere 1.6. Identificarea unor concepte si Identificarea unor concepte si Exersarea lucrului pe Evaluare formativă 4 ore
şi tipuri de adevăr categorii specifice teoriei categorii specifice teoriei grupe sau în echipă în
cunoaşterii cunoaşterii prin analiza unor texte cadrul temelor care
1.7. Compararea soluţiilor propuse de filosofice. permit cooperarea
diferite concepţii filosofice Compararea soluţiilor propuse de elevilor)
problemelor specifice cunoaşterii diferite concepţii filosofice Fişe de lucru
umane problemelor specifice cunoaşterii
2.5. Caracterizarea premiselor umane prin analiza unor texte
presupuse de o poziţie filosofică în filosofice.
gnoseologie Caracterizarea premiselor
presupuse de o poziţie filosofică în
gnoseologie.

3. Adevăr şi eroare 1.6. Identificarea unor concepte si Identificarea unor concepte si SINELG Evaluare sumativă 4ore
categorii specifice teoriei categorii specifice teoriei Mozaic
cunoaşterii cunoaşterii prin analiza unor texte Exersarea lucrului pe
1.7. Compararea soluţiilor propuse de filosofice. grupe sau în echipă în
diferite concepţii filosofice Compararea soluţiilor propuse de cadrul temelor care
problemelor specifice cunoaşterii diferite concepţii filosofice permit cooperarea
umane problemelor specifice cunoaşterii elevilor)
2.5. Caracterizarea premiselor umane prin analiza unor texte Fişe de lucru
presupuse de o poziţie filosofică în filosofice.
gnoseologie Caracterizarea premiselor
presupuse de o poziţie filosofică în
gnoseologie
4. Limbaj şi cunoaştere 1.6. Identificarea unor concepte si Identificarea unor concepte si Exersarea lucrului pe Evaluare formativă 2ore
categorii specifice teoriei categorii specifice teoriei grupe sau în echipă în
cunoaşterii cunoaşterii prin analiza unor texte cadrul temelor care
1.7. Compararea soluţiilor propuse de filosofice. permit cooperarea
diferite concepţii filosofice Compararea soluţiilor propuse de elevilor)
problemelor specifice cunoaşterii diferite concepţii filosofice Fişe de lucru
umane problemelor specifice cunoaşterii
2.5. Caracterizarea premiselor umane prin analiza unor texte
presupuse de o poziţie filosofică în filosofice.
gnoseologie Caracterizarea premiselor
presupuse de o poziţie filosofică în
gnoseologie
Unitatea şcolară: Liceul teoretic Benjamin Franklin Aria curriculară: Om şi societate
Profesor: Florin Tudose Disciplina: Filosofie
Clasa: a XII-a

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

Unitatea de învăţare: Filosofia


Nr. ore alocate: 8

Conţinuturi (detalieri) COMPETENŢE Activităţi de învăţare RESURSE şi Evaluare ORE/


SPECIFICE METODE TIMP
DIDACTICE ALOCAT
Ce este filosofia? - activităţi de lămurire a înţelesului Manualul de 1 oră
- determinarea conceptului de 1.9. Caracterizarea diferitelor genuri unor termeni(alcătuirea de liste de Filosofie Evaluare formativă
filosofie si stiluri de filosofare cuvinte, căutarea cuvintelor în învăţarea prin
- naşterea filosofiei dicţionare) descoperire,
- paradigmele filosofice - conversaţie dirijată, dezbatere pe

Stiluri şi genuri filosofice 5.1. Analizarea unor situaţii de viaţă, discuţiile libere în clasă;analiza exersarea Evaluare formativă 2 ore
- sintetic/analitic în vederea identificării unor comparativă; lucrului pe grupe
- tipuri de filosofie soluţii, folosind cunoştinţele si argumentarea pro si contra unei sau în echipă în
- filosofia ca speculaţie ultimă metodologia specifice filosofiei idei; cadrul temelor care
permit cooperarea
elevilor)
Fişe de lucru

Metafizica 1.9. Caracterizarea diferitelor genuri reflecţia personală asupra unor învăţarea Evaluare formativă 1 oră
- conceptul de filosofie primă si stiluri de filosofare teme; problematizată
- dimensiunile aristotelice ale dicţionar de filosofie
metafizicii
- determinarea naturii
filosofiei ca ştiinţă

Filosofia ca teologie 5.1. Analizarea unor situaţii de viaţă, reflecţia personală asupra unor exersarea Evaluare formativă 1 oră
- problema raportului dintre în vederea identificării unor teme lucrului pe grupe
raţiune şi credinţă soluţii, folosind cunoştinţele si sau în echipă în
- natura teologiei filosofice şi metodologia specifice filosofiei cadrul temelor care
a teologiei revelate permit cooperarea
elevilor)
Fişe de lucru

Filosofia transcedentală; 5.1. Analizarea unor situaţii de viaţă, reflecţia personală asupra unor învăţarea prin Evaluare formativă 1 oră
criticismul kantian în vederea identificării unor teme descoperire,
- natura problemelor soluţii, folosind cunoştinţele si analiza te text
metafizicii metodologia specifice filosofiei filosofic
- importanţa cunoaşterii
apriori pentru asigurarea
posibilităţii metafizicii

Forma adecvată discursului 1.10. Utilizarea discursului filosofic elaborarea unor eseuri filosofice exersarea Evaluare sumativă 2 ore
filosofic în elaborarea unui eseu lucrului pe grupe
- conceptual de sistem sau în echipă în
filosofic cadrul temelor care
- filosofia ca formă de permit cooperarea
confesiune elevilor)
- filosofia ca formă de analiză Fişe de lucru
sau terapie mentală
Filosofie şi viaţă
- valoarea filosofiei
- rolul filosofiei pentru viaţă
Unitatea şcolară: Liceul teoretic Benjamin Franklin Aria curriculară: Om şi societate
Profesor: Florin Tudose Disciplina: Filosofie
Clasa: a XII-a
PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

Unitatea de învăţare: Filosofia


Nr. ore alocate: 3

Conţinuturi (detalieri) COMPETENŢE Activităţi de învăţare RESURSE şi Evaluare ORE/


SPECIFICE METODE TIMP
DIDACTICE ALOCAT
Ce este filosofia? - activităţi de lămurire a înţelesului Manualul de 1 oră
- determinarea conceptului de 1.9. Caracterizarea diferitelor genuri unor termeni(alcătuirea de liste de Filosofie Evaluare formativă
filosofie si stiluri de filosofare cuvinte, căutarea cuvintelor în învăţarea prin
- naşterea filosofiei dicţionare) descoperire,
- paradigmele filosofice - conversaţie dirijată, dezbatere pe

Forma adecvată discursului 1.10. Utilizarea discursului filosofic elaborarea unor eseuri filosofice exersarea Evaluare sumativă 2 ore
filosofic în elaborarea unui eseu lucrului pe grupe
- conceptual de sistem sau în echipă în
filosofic cadrul temelor care
- filosofia ca formă de permit cooperarea
confesiune elevilor)
- filosofia ca formă de analiză Fişe de lucru
sau terapie mentală
Filosofie şi viaţă
- valoarea filosofiei
- rolul filosofiei pentru viaţă