Sunteți pe pagina 1din 8

RAPORT DE AUTOEVALUARE

A ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN
ANUL ŞCOLAR 2018 - 2019

Educatoare Grupa ,,Florilor"

1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII
1.1 Respectarea programei şcolare, a normelor de elaborare a documentelor de
proiectare.
În acest an școlar am coordonat o grupă cu 34 de preșcolari de nivele de vârstă 5/6 ani,
urmărind pe tot parcursul acestuia adaptarea activităților la particularitățile de vârstă și
individuale ale copiilor. Am urmarit pe parcursul anului scolar respectarea programei şcolare, a
normelor de elaborare a documentelor de proiectare, precum şi adaptarea acesteia la
particularităţile grupei/clasei vizand în principal urmatoarele aspecte specifice acestui criteriu de
performanta:
 Studierea și cunoaşterea documentelor specifice proiectării,
 Realizarea şi avizarea la termen documentelor specifice proiectării precum: planificarea
anuală/semestrială şi proiectarea unităţilor de învăţare/lecţiilor;
Respectarea programei şcolare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare, precum
şi adaptarea acesteia la particularităţile clasei.
a. Elaborarea planificării anuale şi semestriale în acord cu metodologia recomandată şi
actualizarea ei
b. Elaborarea planificării unităţilor de învăţare în acord cu metodologia recomandată şi
actualizarea ei
c. Utilizarea eficientă a documentelor curriculare (programa, planificare,manuale, ghiduri,
suporturi de curs, soft-uri etc.) ţinând cont de principiile didacticii moderne
d. Includerea în proiectarea curriculară a strategiilor didactice axate pe formarea
competenţelor vizate de programă
e. Includerea în proiectarea curriculară a conţinuturilor care să îmbine aspectele teoretice cu
cele practice / să promoveze interdisciplinaritatea

1.2 Implicarea în activităti de proiectare a ofertei educaționale la nivelul unitaății


Activităţile extracurriculare, ca activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la
clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea nivelului de cunoştinţe, informaţii al copiilor, îi atrag spre
folosirea timpului liber în mod util şi plăcut, îi apropie de viaţa socială, culturală a comunităţii în
care trăiesc, contribuie la formarea personalităţii în dezvoltare a preşcolarilor. Ele se deosebesc
de cele curriculare prin varietatea formelor şi a conţinutului, prin durata lor, prin varietatea
locaţiilor în care se desfăşoară, metodele folosite şi prin raporturile de colaborare, de apropiere,
de încredere şi de prietenie dintre copii, educatori, colaboratori.
Componente educaţionale valoroase şi eficiente în cadrul ofertei educaţionale a grădiniţei
noastre, activităţile extracurriculare sunt abordare cu deschidere, creativitate şi rigoare de către
toate cadrele didactice, în funcţie de nivelul fiecărei grupe.
Activitățile opționale desfășurate săptămânal s-au numit ,,În lumea grafismelor” și ..Cei șapte
ani de acasă”, în care mi-am propus dezvoltarea deprinderilor de a scrie, familiarizarea cu

1
terminologia specifică (linie dreaptă, oblică, orizontală etc.) a preșcolarilor și identificarea și
adoptarea unor comportaente responsabile și morale din punct de vedere civic.

1.3 Folosirea TIC în activitatea de proiectare


Calculatorul și videoproiectorul au fost folosit în proiectarea:
- fișelor de lucru;
- planșelor și imaginilor sugejtive folosite atât la activități, cât și la centre;
- filmulrțelor sau documentarelor educative reprezentative pentru anumite teme;
- realizarea unor power-point-uri reprezentative pentru anumite teme;

1.4. Proiectarea unor activităţi extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare,


nevoile şi interesele educabililor, planul managerial al unităţii.
Planificarea activităţii comisiei metodice a fost realizată în prima şedinţă în care am făcut
sugestii de activităţi, sugestii pentru planul managerial, strategiile şi procedurile de realizare a
tematicii propuse.
Am realizat proiectarea unor activităţi extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare,
nevoile şi interesele educabililor, conform cu planul managerial al unităţii, urmarind indicatorii
de performanta specifici acestiu criteriu de performanta:
 elaborarea planificărilor calendaristice si a proiectelor didactice pentru activitatea de
consiliere;
 elaborarea de materiale didactice necesare;
 atragerea părinţilor în activităţile extracurriculare;
 contribuţia la elaborarea planului de activităţi „Şcoala altfel”;
 planificarea întâlnirilor cu părinții în cadrul parteneriatului de colaborare cu familia
preșcolarilor;
 planificarea activităților extrașcolare și a parteneriatelor cu diverse institușii locale.

2. REALIZAREA ACTIVITATILOR DIDACTICE


2.1 Utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învăţării
şi formarea competenţelor specifice.
Am utilizat strategii care asigură caracterul aplicativ al învăţării şi formarea competenţelor
specifice prin:
 adaptarea strategiei didactice la particularităţile claselor de elevi şi la motivaţia
fiecărui elev
 vizibila in materialele didactice propuse, in activitatile derulate la clasa; corelarea
strategiei didactice cu obiectivele şi conţinuturile activităţilor de învăţare;
 corelarea cunoştinţelor teoretice cu domeniul de aplicabilitate practică a
cunoştinţelor;
 reflectarea transdiciplinarităţii în proiectarea didactică a cadrului didactic;
 capacitatea de a selecta şi folosi documentele curriculare în funcţie de necesităţi;
 cunoaşterea şi aplicarea documentelor reglementative utilizate în proiectarea
didactică;

2.2 Utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învăţământ în vederea


optimizării activităţilor didactice inclusiv TIC pentru:

2
- pavoazarea sălii; crearea unui ambient educațional plăcut și instigant la curiozitate;
- integrarea diferitelor resurse (materiale și mijloace) didactice (planșe, fișe de lucru, power-
point-uri, machete, casetofon,laptop etc.) atât în activitățile pe domenii experențiale, cât și în cele
liber-alese pentru a varia sursele de informație, a crește nivelul accesibilitate a informației, a
încuraja curiozitatea și a ține cont de diferențele individuale ale copiilor în ceea ce privește
modul și capacitatea de acumulare a cunoștințelor de către copii:
 Imagini pentru copiii care prezintă o memorie vizuala accentuată;
 Mijloace audio-video pentru asocieri și reducere abstractizării informației;
 Planșe/ Machete pentru activitățile în grup pentru faciliaterea accesului la informație
tuturor copiilor; etc.
- sursele au fost alese și prezentate copiilor în funcție de tema și conținutul activității;

2.3 Diseminarea, evaluarea şi valorizarea activităţilor realizate.


Fiecare lucrare practică/plastică sau fişă de lucru realizată a fost expusă, caietele suport şi
portofoliile copiilor au fost aşezate la vedere pentru a fi la îndemâna părinţilor pentru consultare.
Rezultatele evaluării iniţiale au fost prezentate părinţilor şi în cadrul comisiei metodice şi
în urma acestora s-a trecut la planificarea tematicii anuale, a proiectelor şi subtemelor. Am fost
preocupată de cunoaşterea copiilor şi de depistarea/ cunoaşterea cazurilor care necesită abordări
speciale. Am realizat si urmărit traseul educaţional al educabililor sau a progreselor realizate, am
realizat impreuna cu preșcolarii fișe ce vizează traseul elevilor vizati.

2.4 Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare, participarea la


acţiuni de voluntariat.
Am fost implicata si am participat cadrului didactic la activităţile specifice comunităţii
locale:
 Concursul “România, țara mea”;
 Concursul ,, Armonia naturii”;
 Concursul ,,Cupa gradinitelor”;
 Concurs ,, Si eu am drepturi! ”;
 Concurs ”Mic cercetător KIDO”.

2.5 Formarea deprinderilor de studiu individual şi în echipă în vederea


formarii/dezvoltarii competenţei de “a invăța să înveţi”.
Am urmarit formarea deprinderilor de studiu individual şi în echipă în vederea
formării/dezvoltării competenţei de ,,a învăţa să înveţi”.
 Am fost preocupată de formarea şi dezvoltarea la elevi a capacităţii de lucru în
echipă
 Am pus în permanență accent pe calitatea informaţiilor nu pe cantitatea lor;
 Am urmarit dezvoltarea de abilităţi de a găsi exemple şi modele adecvate pe care
să le aplice unor probleme specifice;
 Am elaborat în permanenta anumite strategii pentru a extrage şi a face legătura
între idei etc.
 Se poate desprinde preocuparea mea permanenta pentru stabilirea de legături între
exemplele şi conceptele din materialele de studiu.

3
 Am realizat permanent o analiza a activităţiilor derulate dintr-o perspectivă
critică, dar echilibrată;
 Am urmărit progresul şcolar şi identificarea măsurilor ameliorative;

3. EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂŢĂRII


3.1 Asigurarea transparenţei criteriilor, a procedurilor de evaluare am realizat-o
prin:
 elaborarea de indicatori şi descriptori de performanţă pentru fiecare
competenţă, potrivit standardelor curriculare de performanţă;
 comunicarea performanțelor prin întâlniri programate cu părinţii;
 urmărirea progresului copilului în raport cu el însuşi prin evaluarea inițială,
sumativă și cea finală;
Ca metode de evaluare utilizate am folosit metodele alternative fără a le exclude pe cele
clasice, dintre modalităţile alternative de evaluare amintesc: lucrări practice, portofoliile cu
lucrările copiilor, aprecierile verbale, autoevaluarea, aprecierea rezultatelor prin laude, încurajări,
ecusoane, abţipilduri, etc.

3.2 Aplicarea testelor predictive, interpretarea și comunicarea rezultatelor


Activitatea mea ce vizează acest criteriu de performanta a presupus parcurgerea urmatoarelor
etape: conceperea de teste iniţiale, de progres şi finale cu specificarea obiectivelor de evaluare
urmărite, aplicarea şi interpretarea testelor iniţiale la nivelul tuturor preșcolarilor; regăsirea în
portofoliul personal a înregistrărilor referitoare la activitatea elevilor; identificarea măsurilor
ameliorative pe baza rezultatelor obţinute de copii;

3.3 Utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor din banca de


instrumente de evaluare unică
In general, am urmarit atingerea indicatorilor de performanta specifici acestui criteriu de
evaluare prin:
 utilizarea eficientă a evaluării iniţiale, a celor de progres şi finale;
 selectarea şi aplicarea tehnicilor/instrumentelor alternative de evaluare adecvate
conţinuturilor;
 folosirea evaluării pentru a conduce la ameliorarea şi/sau dezvoltarea procesului
didactic;
 existenţa unui sistem de valorificare a evaluării continue;
Dintre modalităţile alternative de evaluare amintesc: lucrări practice, portofoliile cu lucrările
copiilor, aprecierile verbale, autoevaluarea, afişarea lucrărilor, aprecierea rezultatelor prin laude,
încurajări, ecusoane, medalii, stampile etc.

3.4 Promovarea autoevaluarii şi interevaluarii


Am manifestat în permanență preocupare pentru:
 promovarea în rândul elevilor a unui sistem de autoevaluare, respectiv de evaluare
între colegi;

4
 proiectarea de activităţi cu caracter de autoevaluare sau inter-evaluare colegială;

3.5 Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor educaţionali


a. Elaborarea unor instrumente de identificare a nivelului de satisfacţie a beneficiarilor;
b. Aplicarea unor instrumente de identificare a nivelului de satisfacţie a beneficiarilor şi
interpretarea rezultatelor (chestionare);
c. Valorificarea rezultatelor de tip feed-back în activitatea didactică ulterioară;
d. Realizarea de corecţii în funcţie de aşteptările beneficiarilor;

3.6 Coordonarea elaborarii portofoliului educaţional ca element central al


evaluarii rezultatelor învăţării
În ceea ce privește portofoliul educațional, acesta conține totalităea diplomelor, a certificatelor
sau a altor înscrisuri obţinute în urma evaluării competenţelor dobândite sau a participării la
activităţi de învăţare, în diferite contexte, precum şi produse sau rezultate ale acestor activităţi, în
contexte de învăţare formale, nonformale şi informale.

4. MANAGEMENTUL CLASEI
4.1 Stabilirea unui cadru adecvat (reguli de conduită, atitudini, ambient) pentru
desfaşurarea activităţilor în conformitate cu particularităţile clasei de elevi.
Regurile de conduită au fost stbilite împreună cu preșcolarii pentru a-i implica activ pe aceștia
în procesul creării unui climat plăcut și tolerant și pentru a-i ajuta să înțeleagă de ce au fost
stabilite acele reguli/norme. Astfel, odată alcătuit setul de reguli și norme, acestea au fost
portretizate prin imagini sugestive expuse la vederea copiilor. Pe parcursul anului am promovat
egaitatea de șanse, nepermițând marginalizarea sau discriminarea între copii.

4.2 Monitorizarea comportamentului elevilor şi gestionarea situaţiei conflictuale


În general, în cadrul grădiniței, copiii ajung în situații conflictuale din cauza dezvoltarii încă
precare a abilităților de socializare și colaborare. Însă gradinița reprezintă un mediu prielnic
dezvoltării acestora datorită interacțiunii nu numai a copiilor între ei, cât și cu cadre didactice și
personal al grădiniței. Pe lângă acestea, activitățile de lucru în echipă, pe centre de interes sau
participarea la diferite proiecte de către copii, care s-au desfășurat pe parcursul anului, au
îmbunătățit aceste deprinderi. Însă în cazul apariției unei situații conflictuale, s-a urmarit punerea
,,față în față” a celor implicați și rezolvare problemei prin discuții amiabile, raționale.

4.3 Cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferențiată a elevilor


Problema cunoașterii psihologice a personalității copiilor este de o importanță majoră în
sarcina pe care o are gradinita de a dezvolta o personalitate armonioasa, si mai ales de a realiza
un învatamant individualizat si diferentiat.
Este bine stiut că, copiii prezintă însușiri și atitudini diferite, fizionomii morale distincte,
profiluri psihologice variate, iar gradinita-scoala, asigura educarea si cultivare lor, ceea ce
presupune cunoasterea lor temeinica, precum si crearea conditiilor necesare manifestarii si
dezvoltarii lor plenare. Aceste deosebiri individuale presupun modalitati diferite de actiune a
educatoarei. Activitatea de cunoastere psiholoogica a copilului nu reprezinta un scop în sine, ci
este premisa desfasurarii cu cea mai mare eficienta a muncii instructiv-educative.

5
Cunoscand copiii educatoarea descopera inclinatiile, aptitudinile și motivatiile acestora, le
dezvolta si sprijinindu-se pe ele poate sa previna si sa înlăture cu mai mult succes trăsăturile si
manifestarile lor negative. Cunoasterea copilului din punct de vedere al cunostintelor pe care
acesta le-a acumulat pana la venirea în gradinita este de asemenea foarte importanta pentru
educatoare deoarece constituie un punct de referinta în proiectarea activitatii didactice si in
luarea unor masuri amelioratorii adecvate (pentru copiii care s-au alăturat grupeimari, dar nu au
mai fost în unități de învățământ anterior).
Ținând cont detoate acestea, am urmarit să adaptez activitățile ritmului propriu al fiecărui
copil, la nevoile și gradul de dificultate specific vârstei.
4.4 Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bună practică
S-a realizat prin:
a. Implicarea elevilor în activităţi de bună practică.
b. Responsabilizarea elevilor.
c. Respectarea de către toți copii a regurilor unui joc, a realizării corespunzătoare a
sarcinilor.
d. Desprinderea modelelor (personajelor pozitive și caracteristicile acestora care îi fac
speciali) din povești, cărți, filme etc.

5 MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PROFESIONALE

5.1 Realizarea /Actualizarea portofoliului profesional si dosarul personal


a. Întocmirea portofoliului personal conform fişei anexe CEAC;
b. Existenţa documentelor/ copiilor la dosarul personal a certificatelor, diplomelor,
atestatelor sau adeverinţelor de la cursuri sau stagii de pregătire profesională;
c. Actualizarea continuă a acestuia.

5.2 Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare în interiorul şi în afara unităţii


cu preşcolarii, personalul şcolii, echiapa manageriala şi cu beneficiarii din cadrul
comunităţii-familiilor preşcolarilor.

In calitatea mea de cadru didactic am urmărit si realizat:


 corelarea dintre proiectarea activităţilor educative, extraşcolare şi extracurriculare cu
activităţi de consultare, a părinţilor;
 asistenţa şi consilierea oferită familiilor;
 comunicarea şi relaţionarea eficientă cu elevii, personalul grădiniței şi cu beneficiarii din
cadrul comunităţii – familie, copii, alte organizaţii externe.

5.3 Manifestarea atitudinii morale si civice


Am urmarit de-a lungul carierei didactice, dar si pe întreg parcursul acestui an scolar
adoptarea:
 unei atitudinii morale (limbaj, ţinută, respect, comportament) care respectă şi
promoveaza deontologia profesionala;
 unei atitudini civice corectă, echidistantă, în conformitate cu cadrul legal specific
situatiilor intalnite.
Am urmarit sa realizez cat mai eficient atributiile prevazute în fisa postului

6
6. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA
PROMOVAREA IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE

6.1 Promovarea ofertei educaţionale


Oferta educaţională (activităţi extraşcolare şi de la grupă) am promovat-o prin intermediul
părinţilor ce recomandă unitatea datorită modului (bun) în care sunt trataţi copiii in grădiniţă,
prin participarea la diferite acţiuni ce necesită prezenţa unor personalităţi şi reprezentanţi ai
autorităţilor locale.

6.2 Promovarea imaginii şcolii în comunitate prin participare şi rezultatele elevilor la


olimpiade, concursur,i competitii, activităţi extracurriculare şi extraşcolare
Am fost implicata si am participat cadrului didactic la activităţile specifice comunităţii
locale:
 Concursul “România, țara mea”;
 Concursul ,, Armonia naturii”;
 Concursul ,,Cupa gradinitelor”;
 Concurs ,, Si eu am drepturi! ”;
 Concurs ”Mic cercetător KIDO”.
Am participat la excursii și deplasări cu autobuzul:
 Teatrul de Animație și Păpuși Țăndărică;
 Circul Globus;
 Vizită Targoviste-gradina zooglogica-turnul Chindiei-zimbrarie;
În cadrul Săptămânii Altfel, copiii fiind la nivel de grupă mare, am decis, împreună cu
părinții să organizăm activiăți extracurriculare pe tot parcursul săptămânii:
 Vizită la Orașul Cunoașterii (experimente, jocuri logice și distractive,
experimente etc);
 Vizită Ferma Animalelor;
 Vizită Observator Astronomic;
 Vizită Muzeul CFR;
 Vizionare spectacol Circul Globus;

6.3 Realizarea/participarea la programe/activităţi de Prevenire şi combatere a


violenţei şi comportamentelor nesănătoase in mediul şcolar, familie şi societate
Am promovat în cadrul activităţilor de la grupă sau în cele desfăşurate cu părinţii
comportamente sănătoase, activităţi de combatere a discriminării şi a vilolenţei în grădiniţă, în
afara ei, drepturile copiilor, familia, Uniunea Europeană.

6.4 Respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitatea muncii şi de PSI


si ISUJ pentru toate tipurile de activităţi desfăţurate în cadrul unităţii de învăţământ precum
şi a sarcinilor suplimentare
a. Întocmirea / semnarea documentelor privind PSI şi protecţia muncii.
b. Pregătirea copiilor pentru diferite situații prin simulări (de cutremur, de incendiu etc.).

7
c. Includerea în planificare a unor activități în cadrul Domeniului Om și Societate, în cadrul
săptămânilor cu tema ,,Meseriile” (invitat special: doamna asistentă) sau a Săptămânii
altfel pentru întelegerea de către copii a diferitelor roluri sociale și a importanțelor
acestora.

6.6 Implicarea activă în crearea unei culturi a calităţii în nivelul organizaţiei.


a. Promovarea şi popularizarea rezultatelor unității școlare.
b. Elaborarea, coordonarea şi aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a
calităţii.
c. Pregătire continuă, prin studiu individual.

DATA SEMNATURA,