Sunteți pe pagina 1din 14

Proiect de lecție

Data: 14.05.2019

Clasa: a VIII-a

Școala Gimnazială „GH.Nechita”Motoșeni

Aria curriculară: Limbă şi comunicare

Disciplina: Limba și literatura română

Unitatea de învățare: Unitatea 6

Subiect: Genul dramatic

Tipul lecţiei: Mixtă

Profesor: Mâșcă Silvia

1
OBIECTIVE DE REFERINȚĂ :

1.1 înţelegerea semnificaţiei generale a mesajului oral, sesizând progresia şi coerenţa ideilor exprimate;

2.1 construirea unui discurs oral pe o temă dată;

3.1 dovedirea înţelegerii unui text literar sau nonliterar, pornind de la cerinţe date;

3.3 identificarea valorilor etice şi culturale într-un text, exprimându- şi impresiile şi preferinţele;

4.1 redactarea diverselor texte, adaptându-le la situaţia de comunicare concretă.

SCOPUL LECȚIEI :

1. Înțelegerea semnificației generale a unui mesaj oral.

2. Formulare ideilor pornind de la o temă dată.

3. Sesizarea trăsăturilor genului dramatic.

4. Exprimarea, în scris, a propriilor sentimente sau comentarea unor secvențe din textul suport.

2
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

Obiective cognitive:

La finalul lecției, elevii vor fi capabili:

O1- să definească noțiunile gen dramatic/ operă dramatică;

O2- să menționeze trăsăturile specifice genului dramatic;

O3- să aplice în contexte date noțiuni teoretice specifice operei dramatice;

O4- să precizeze elementele de vocabular indicate;

O5- să argumenteze apartenența unui text la prima vedere la genul dramatic.

Obiective psiho – motorii

1 - să utilizeze mijloacele de învăţământ în mod corespunzător.

2 - sǎ adopte o poziţie corectă în timpul lucrului, în bancă, în faţa clasei

3
Obiective afective
1 - să participe activ, cu interes şi plăcere la rezolvarea sarcinilor trasate;

2 - să respecte regulile de comunicare şi colaborare în vederea îndeplinirii sarcinilor de lucru;

3 - să manifeste interes şi iniţiativă pentru înțelegerea lecției.

STRATEGIA DIDACTICĂ:

Metode şi procedee: conversația, explicația, ciorchinele, exercițiul.

Mijloace de învăţământ: : fișe de lucru, planșe, tabla, caietul, cretă.

Forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe;

Resurse temporale: 50 minute;

Resurse umane: colectiv - 11 elevi, cadrul didactic;

Resurse spațiale: sala de clasă.

4
SCENARIUL DIDACTIC
Strategii didactice Evaluare

Nr. Momentele Obiective Elemente de conţinut Resurse Forme Timp


Operațio-
Crt. lecţiei procedurale de organizare
nale Materiale

Asigur un climat de ordine şi


disciplină necesar desfăşurării observarea
1. Moment în bune condiţii a lecţiei. conversaţia caietele, catalogul, frontală sistematică 2 min.
organizatoric instrumente de scris a elevilor
Pregătesc materialele necesare
și notez absenții.

5
observarea
sistematică a
2. Verificarea Verific temele atât din punct conversația caietele elevilor și frontală elevilor 4 min.
temei de vedere calitativ cât și instrumentele de
cantitativ. Corectez greșelile explicația scris
acolo unde este cazul.
aprecierea
verbală

Momentul de captare a Rebusul Fișa cu rebusul individuală


atenţiei se va realiza sub forma
Captarea unui joc care constă în observarea
atenției sistematică a
3. rezolvarea unui rebus(Anexa 1) Conversația instrumente de scris frontală 5 min.
elevilor
Actualizarea
cunoștințelor

aprecierea
verbală

6
Le comunic elevilor că astăzi
vom recapitula informațiile
4. Anunțarea despre genul dramatic. Scriu conversația tabla, creta, caietele frontală observarea 1 min.
subiectului titlul pe tablă, rugându-i să elevilor, sistematică a
lecției și a explicația instrumente de elevilor
noteze și ei în caiete.
obiectivelor scris.

Pe tablă desenez un oval, iar


prin metoda ciorchinelui cer
5. Dirijarea O1 elevilor să enumere trăsăturile explicația fișe de lucru, frontală, observarea 18 min.
învăţarii genului dramatic.( Anexa 2) sistematică a
conversația caiete, individuală,
elevilor
exercițiul instrumente de pe grupe
scris,
O2 Elevii primesc de la mine câte o aprecierea
fișă de lucru cu itemi formulați tablă verbală
pe baza unui fragment
dramatic la prima
vedere.(Anexa 3)

Îi rog pe elevi să rezolve pe


O3 rând punctele de pe fișa de
lucru. Pregătesc un mic joculeț
cu bilețele ce vor conține câte
un text la prima vedere, iar

7
O4 elevii vor avea de argumentat
încadrarea textului în genul
dramatic. Voi împărți clasa în
O5 grupe, iar fiecare grupă își va
rezolva cerința.

6. Asigurarea Pe tot parcursul lecției îi voi conversația frontală aprecierea 2 min.


feed-back-ului felicita pe elevii care răspund verbală
corect și îi voi încuraja pe cei
care răspund evaziv.

8
7. Evaluarea Îi felicit pe elevi pentru conversația catalogul frontală aprecierea 3 min.
rezultatelor interesul de care au dat verbală
dovadă, îi notez pe cei care au explicația individuală
fost foarte activi și îi încurajez notarea
pe cei care nu au fost foarte elevilor
activi.

8. Tema pentru Le comunic elevilor tema conversația caietele elevilor frontală 3 min.
acasă pentru acasă:
explicația tabla
Redactează o compunere de
15-25 de rânduri în care să creta
argumentezi că fragmentul
citat în fișa de lucru aparține manualul
genului dramatic, prin
ilustrarea a patru trăsături ale
genului dramatic , cu exemple
din text.

9
ANEXA 1

REBUS

1. Al treilea candidat propus de la capital.


2. Secvențe în care sunt împărțite actele unei piese.
3. Cetățean care reprezintă pe alegătorul de rând.
4. Intervenții directe ale autorului în piesa de teatru.
5. Este pierdută de mai multe ori.
6. Replica curat, murdar este un comic de……………………
7. Specie literară în care se încadrează O scrisoare pierdută de I.L. Caragiale.
8. Piesa de teatru este structurată în…………………..
9. Prefect al județului.
10. Servil cu cei aflați la putere.
11. Cum se numește răspunsul unui personaj?

10
ANEXA 3

FIȘĂ DE LUCRU

GENUL DRAMATIC

Citește cu atenție textul următor, apoi răspunde cerintelor date:

ACTUL I

SCENA 8

VETA (lasă mondirul din mână): Spiridoane băiete, tu de ce mai stai? Mai ai vreo treabă?

SPIRIDON: Nu, cucoană.

VETA: Apoi, du-te de te culcă, ce mai aștepți? Domnul Chiriac unde este?

SPIRIDON: E jos pin curte; adineauri ședea pe la vița de la poartă. Dar…nu știu ce o fi având nea
Chiriac, cucoană…parcă nu-i sunt toți boii acasă…

VETA: Cine știe ce-o fi având și dumnealui.

SPIRIDON: E necăjit foc; un ceas s-a tot plimbat pin curte, umbla de colo până colo, parcă vorbea
singur și se bătea cu pumnii-n piept…

VETA: O fi supărat, cine știe!...Spune-i să-nchiză poarta. Uite mondirul, să i-l duci.

SPIRIDON: Bine, cucoană. (Vrea să plece cu mondirul.)

VETA: Pe urmă, să-i spui…nu; pe urmă să te duci să te culci, nu mai ai ce căta p-aici. Să nu vie
dumnalui să te găsească deștept, că iar o pați.

SPIRIDON (aparte): Ei, că parcă dacă m-o găsi dormind nu-i tot un drac!

VETA: Aide, du-te.

SPIRIDON: Mă duc; noapte bună, cucoană!

VETA: Noapte bună, Spiridoane. (Spiridon iese.) Noapte bună!...Săracul Spiridon! Nu știe el ce-i
pe sufletul meu! Eu și noapte bună!...(Merge încet la fereastra din dreapta ușii, se uită în curte,
apoi se întoarce tot adâncită în gânduri.) Ei! Iacă nu vrea omul, nu vrea! Dragoste cu sila nu se
poate. Nu-i mai place, nu mai vrea…bine! N-o să mor nici eu!...De unde știi? Poate mai bine că s-a
întâmplat așa…(Plânge; se aude zgomot. Se șterge la ochi repede și vrea să iasă) Nu, nu mai voi să
fiu proastă: dragoste cu sila nu se poate! (Pornește să iasă spre stânga, când intră Chiriac, care
rămâne un moment la usă. Veta stă locului. Tăcere.)

11
A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos:
1.Transcrie din text 4 cuvinte utilizate greșit și rescrie-le în forma lor corectă.

…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

2.Scrie sinonime contexuale pentru cuvintele/ structurile de cuvinte date:

Mondir= necăjit foc=

Deștept= să apară=

3.Identifică doi indici spațiali.

………………………………………………………………………………………………………

4.Ce moduri de expunere poți identifica în text?

………………………………………………………………………………………………………

5.Precizează o stare sufletească a Vetei surprinsă in text.

………………………………………………………………………………………………………

6.Extrage din text cuvintele/ grupurile de cuvinte care reprezintă indicații scenice și precizează rolul
acestora în text.

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

7.Scrie o idee principală din fragmentul dat.

…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

B. Identifică patru trăsături ale genului dramatic, prezente în fragmentul citat și justifică cu
argumente două dintre ele.
Trăsături ale genului dramatic Argumente din text
1.
2.
3.
4.

12
La începutul operei sunt Înaintea replicii este scris Așezare specifică în pagină

prezentate personajele numele personajului

Prezența replicilor

Prezența indicațiilor scenice Timp și spațiu limitat

GENUL DRAMATIC

Ideile și sentimentele sunt

transmise în mod indirect Modul de expunere utilizat este

Textul este împărțiti dialogul și monologul dramatic

în acte și scene Acțiunea este declanșată de

un conflict puternic

Conflict interior Conflict exterior

13
Identificați tipurile de comic pe care le regăsim in opera O scrisoare pierdută .

Acestea sunt realizate printr-o diversitate de procedee. Drept suport aveți mai jos exemple relevante
din text.

EXEMPLE TIPURI DE COMIC

1. pierderea şi găsirea scrisorii

2. folosirea cuvântului “famelie” în loc de forma corectă “familie” şi a termenului “


renumeraţie” în loc de corectul “remuneraţie”

3. atitudinea de linguşire şi slugărnicie a lui Pristanda faţă de Tipătescu

4. existenţa triunghiului conjugal: Trahanache - Zoe - Tipătescu

5. ticurile verbale: “ curat murdar” (Pristanda) şi “ ai puţintică răbdare”(Trahanache)

6. modul în care Caţavencu încearcă să pară un patriot, în timp ce, în esenţă, el este un
egoist şi un ignorant, un demagog

7. folosirea repetată a sintagmei : “12 trecute fix”

14