Sunteți pe pagina 1din 10

Bazele Contabilității

Seminar 10 – „Analiza contabilă a operațiunilor economico-financiare” / Clasa 2 –


„Conturi de imobilizări”
Ajustările de valoare cuprind toate corecțiile destinate să țină seama de reducerile valorilor activelor
individuale, stabilite la data bilanțului. Reducerea poate fi sau nu definitivă. Astfel, în funcție de caracterul
permanent sau provizoriu al ajustării activelor, ajustările de valoare pot fi:
 ajustări permanente, denumite amortizări;
 ajustări provizorii, denumite ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare.
AMORTIZAREA valorii activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economică reprezintă alocarea
sistematică a valorii amortizabile a unui activ asupra cheltuielilor de exploatare pe întreaga durată de utilizare
economică (DNF – durata normală de funcționare sau durata de viață utilă). Aceasta se calculează începând
cu luna următoare punerii în funcțiune și până la recuperarea integrală a valorii activului imobilizat.
Conceptul de amortizare este privit din trei perspective:
 depreciere permanentă a imobilizărilor generată de uzura fizică/morală – cuantificare a uzurii;
 cheltuială (scăderea treptată a valorii imobilizărilor) – determinare a rezultatului;
 mijloc de recuperare a valorii imobilizărilor.
Amortizarea poate fi determinată pentru active imobilizate corporale și necorporale, cu unele excepții:
terenuri, imobilizări în curs, fond comercial. Imobilizările financiare nu se amortizează.
Amortizarea se înregistrează lunar și se stabilește prin aplicarea unor cote de amortizare asupra valorii de
intrare (VI) a imobilizărilor, putând fi utilizate unul din următoarele trei regimuri de amortizare:
Regim de
Procedeul de cuantificare a valorii amortizării
amortizare
includerea uniformă în cheltuielile de exploatare a unei sume fixe proporțională cu durata
normală de funcționare a mijlocului fix:
𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙ă = sau
Liniar
%
𝐴𝑚. 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙ă = 𝑉𝐼 ∗ 𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑎𝑚. 𝑙𝑖𝑛𝑖𝑎𝑟ă, unde 𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑎𝑚. 𝑙𝑖𝑛𝑖𝑎𝑟ă (𝐶𝑎) = , iar
. ă
𝐴𝑚. 𝑙𝑢𝑛𝑎𝑟ă =
includerea în primul an de funcționare în cheltuielile de exploatare, a 50% din valoarea de
Accelerat intrare, ulterior aplicându-se regimul liniar;
∗ %
𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑟𝑒 𝑎𝑛 1 = = 𝑉𝐼 ∗ 50%, iar 𝐴𝑚. 𝑎𝑛 2 → 𝑛 =

cota de amortizare degresivă (Cd) se obține prin multiplicarea cotei de amortizare liniară
(Ca) cu un coeficient (k) stabilit în funcție de durata normală de utilizare a mijlocului fix:
 1,5 dacă durata normală de utilizare a mijlocului fix este cuprinsă între 2 și 5 ani;
 2,0 dacă durata normală de utilizare a mijlocului fix este cuprinsă între 5 si 10 ani;
 2,5 dacă durata normală de utilizare a mijlocului fix este mai mare de 10 ani.
𝐶𝑑 = 𝐶𝑎 ∗ 𝑘, iar 𝐴𝑚. 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙ă = 𝑉𝐼 𝑥 𝐶𝑑
Etape:
Degresiv
 în primul an, amortizarea anuală se determină prin aplicarea cotei de amortizare
degresivă asupra valorii de intrare a mijlocului fix;
 în anii următori se aplică aceeași cotă de amortizare, dar de fiecare dată asupra valorii
rămase neamortizate a mijlocului fix;
 în anul în care amortizarea anuală rezultată este egală sau mai mică decât amortizarea
anuală liniară, se trece la amortizarea liniară, până la expirarea duratei normale de
funcționare.

Metoda de amortizare se aplică în mod consecvent pentru toate activele de aceeași natură.
Imobilizările corporale sunt active deținute de entitate pe o perioadă mai mare de un an pentru a fi utilizate
în producerea sau furnizarea de bunuri sau servicii, pentru a fi închiriate terților sau pentru a fi folosite în
scopuri administrative.
Structura imobilizărilor corporale:
1. Terenuri și amenajări de terenuri;
2. Construcții;

1
Bazele Contabilității

3. Instalații tehnice și mijloace de transport;


4. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale;
5. Investiții imobiliare;
6. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale;
7. Active biologice productive.
Contabilitatea imobilizărilor corporale vizează trei etape principale:
 Recunoașterea inițială la intrarea în patrimoniul entității;
 Amortizarea;
 Derecunoașterea la ieșirea din patrimoniul entității.
Intrarea imobilizărilor corporale poate avea loc prin:
Modalitate de intrare Evaluarea se efectuează la:
Achiziție Cost de achiziție
Producție Cost de producție
Aport la capital Valoarea de aport (stabilită prin evaluare)
Primite prin donație Valoarea justă
Constatare plus la inventar Valoarea justă
Ieșirea (scoaterea din evidență / descărcarea din gestiune) poate avea loc prin: casare, cedare, aport la
capitalul social al altei societăți, donație, lipsă la inventar.
Valoarea contabilă netă = Valoare de intrare (cost sau altă valoare) – Amortizare cumulată – Ajustări
cumulate din depreciere
1) Prima S.R.L. a achiziționat la data de 17.12.2018 un utilaj în valoare de 4.800 lei pentru care durata
de utilizare economică a fost stabilită la 4 ani. Întocmiți planul de amortizare pentru utilaj prin
cele trei metode: a) liniară; b) accelerată de amortizare; c) degresivă.
a. Metoda liniară
Anul Valoare neamortizată Amortizare anuală Amortizarea cumulată Valoarea rămasă
2019 4.800 1.200 1.200 3.600
2020 3.600 1.200 2.400 2.400
2021 2.400 1.200 3.600 1.200
2022 1.200 1.200 4.800 0
b. Metoda accelerată
Anul Valoare neamortizată Amortizare anuală Amortizarea cumulată Valoarea rămasă
2019 4.800 2.400 2.400 2.400
2020 2.400 800 3.200 1.600
2021 1.600 800 4.000 800
2022 800 800 4.800 0
c. Metoda degresivă
Anul Valoare neamortizată Amortizare anuală Amortizarea cumulată Valoarea rămasă
2019 4.800 1.800 1.800 3.000
2020 3.000 1.125 2.925 1.875
2021 1.875 937,5 3.862,5 937,5
2022 937,5 937,5 4.800 0
2) Societatea Expert Instal S.A. a achiziționat în luna decembrie 2018 un strung, pentru care se cunosc
valoarea de intrare 12.000 lei și durata normală de funcționare 4 ani. Înregistrați în contabilitatea
entității amortizarea lunară a imobilizării și întocmiți planul de amortizare al acesteia.
Anul Valoare neamortizată Amortizare anuală Amortizarea cumulată Valoarea rămasă
2019 12.000 lei 3.000 lei 3.000 lei 9.000 lei
2020 9.000 lei 3.000 lei 6.000 lei 6.000 lei
2021 6.000 lei 3.000 lei 9.000 lei 3.000 lei
2022 3.000 lei 3.000 lei 12.000 lei 0 lei
Cota anuală de amortizare liniară (Ca) = 100% / 4 = 25%
Amortizarea anuală = 25% x 12.000 lei = 12.000 x 0,25 = 12.000 / 4 = 3.000 lei
Amortizarea lunară = 3.000 / 12 = 250 lei

2
Bazele Contabilității

Stabilirea naturii Influența operației asupra Conturi


Nr. Formula contabilă
operației patrimoniului / rezultatului corespondente
0 1 2 3 4
Chelt. amortizare Cpr -
Înregistrarea amortizării 6811 A+D
a. Depreciere permanentă A – 6811 = 2813 250 lei
lunare a echipamentului 2813 P+C
A–X=P–X
3) Se înregistrează o ajustare pentru deprecierea imobilizărilor necorporale în sumă de 7.000 lei,
ulterior în anul următor se anulează jumătate din această ajustare.
Stabilirea naturii Influența operației asupra Conturi
Nr. Formula contabilă
operației patrimoniului / rezultatului corespondente
0 1 2 3 4
Înregistrarea ajustării Chelt. ajustare depr.imob.Cpr–
6813 A+D
a. pentru deprecierea Depreciere provizorie A – 6813 = 2908 7.000 lei
2908 P+C
imobilizărilor A–X=P–X
Depreciere provizorie A+
Anulare parțială 2908 P-D
b. Ven. ajustare depr. imob. Cpr+ 2908 = 7813 3.500 lei
(diminuare) a ajustării 7813 P+C
A+X=P+X

Vânzarea activelor se realizează, din punct de vedere contabil, în două etape:


 Vânzarea propriu-zisă: când se înregistrează fluxul financiar de intrare, direct (încasare) sau
amânat (creanțe), ceea ce generează venituri pentru societate;
 Descărcarea gestiunii (scoaterea din evidență): când se înregistrează fluxul material de ieșire
(scăderea activelor) ceea ce pentru societate generează: creșterea cheltuielilor (pentru activele
de natura imobilizărilor și a stocurilor) sau scăderea variației stocurilor (în cazul produselor).

4) Respectând etapele analizei contabile, înregistrați în contabilitatea societății ABC S.R.L.


operațiunile economice desfășurate:
Stabilirea naturii Influența operației asupra Conturi
Nr. Formula contabilă
operației patrimoniului / rezultatului coresp.
0 1 2 3 4
Se achiziționează o Imobilizări necorporale A+
208 A+D % = 404 42.840 lei
aplicație ERP în valoare TVA Deductibilă A+
a. 4426 A+D 208 36.000 lei
de 36.000 lei, plus TVA Datorie furnizor imobilizări P+
404 P+C 4426 6.840 lei
19% A+X=P+X
Se achită integral, prin
Datorie furnizor imobilizări P -
virament bancar 404 P-D
b. Disponibilități bancare A – 404 = 5121 42.840 lei
programul informatic 5121 A-C
A–X=P–X
achiziționat anterior
Înregistrarea amortizării
Chelt. amortizare Cpr –
lunare a programului 6811 A+D 1.000 lei (x
c. Depreciere permanentă A – 6811 = 2808
informatic (DNF 3 ani, 2808 P+C 12 luni)
A–X=P–X
regim liniar)
Creanțe debitori diverși A+
După un an entitatea
Venituri vânz. active imob. 461 A+D 461 = % 28.560 lei
decide să vândă
d. Cpr+ 7583 P+C 7583 24.000 lei
programul informatic cu
TVA Colectată P+ 4427 P+C 4427 4.560 lei
24.000 lei, plus TVA 19%
A+X=P+X
Amortizare cumulată A +
Scoaterea din gestiune a 2808 P-D % = 208 36.000 lei
Chelt. active cedate Cpr –
e. programului informatic 6583 A+D 2808 12.000 lei
Program informatic A –
înstrăinat 208 A-C 6583 24.000 lei
A–X=P–X

3
Bazele Contabilității

D 208 „Alte imobilizări necorporale”(A) C D 2808 „Am. altor imobilizări necorporale”(P) C


36.000 lei 1.000 lei x 12 luni =
12.000 lei 12.000 lei
24.000 lei 12.000 lei
RD = 36.000 lei RC = 36.000 lei RD = 12.000 lei RC = 12.000 lei
TSD = 36.000 lei TSC = 36.000 lei TSD = 12.000 lei TSC = 12.000 lei
= = = =

5) Respectând etapele analizei contabile, înregistrați în contabilitatea entității operațiunile care se


impun, știind că amortizarea cheltuielilor de constituire se face pe 2 ani, metoda de amortizare
fiind cea liniară, iar ulterior se scot din evidență cheltuielile de constituire complet amortizate
pentru următoarele operațiuni privind demersurile de înființare (constituire) a unei societăți:
 Se înregistrează și ulterior achită în  Se înregistrează și ulterior se achită din
numerar 2.380 lei (TVA 19% inclus) taxe contul bancar factura reprezentând taxe
notariale pentru autentificarea actului percepute de Registrul Comerțului în
constitutiv; sumă de 1.960 plus TVA 19%;
Influența operației asupra Conturi
Nr. Stabilirea naturii operației Formula contabilă
patrimoniului / rezultatului coresp.
0 1 2 3 4
Chelt constituire A+
201 A+D % = 404 2.380 lei
Înregistrarea facturii privind TVA deductibilă A+
a. 4426 A+D 201 2.000 lei
taxele notariale Datorie furnizor imobilizări P+
404 P+C 4426 380 lei
A+X=P+X
Datorie furnizor imobilizări P-
Plata în numerar a datoriei 404 P-D
b. Disponibil numerar A- 404 = 5311 2.380 lei
privind taxele notariale 5311 A-C
A–X=P–X
Chelt constituire A+
201 A+D % = 404 2.332,40 lei
Înregistrarea facturii privind TVA deductibilă A+
c. 4426 A+D 201 1.960 lei
taxele Registrului Comerțului Datorie furnizor imobilizări P+
404 P+C 4426 372,40 lei
A+X=P+X
Plata din contul bancar a Datorie furnizor imobilizări P-
404 P-D
d. datoriei privind taxele Disponibil bancar A- 404 = 5121 2.332,40 lei
5121 A-C
registrului A–X=P–X
Chelt. amortizare Cpr –
Amortizarea lunară a 6811 A+D 165 lei (x
e. Depreciere permanentă A – 6811 = 2801
cheltuielilor de constituire 2801 P+C 24 luni)
A–X=P–X
Scoaterea din evidență a Amortizare cumulată A+
2801 P-D
f. cheltuielilor de constituire Chelt constituire A – 2801 = 201 3.960 lei
201 A-C
amortizate integral A+X–X=P

D 201 „Chelt. de constituire”(A) C D 2801 „Amortizarea chelt. de constituire”(P) C


2.000 lei 165 lei x 24 luni = 3.960 lei
1.960 lei 3.960 lei 3.960 lei
RD = 3.960 lei RC = 3.960 lei RD = 3.960 lei RC = 3.960 lei
TSD = 3.960 lei TSC = 3.960 lei TSD = 3.960 lei TSC = 3.960 lei
= = = =

6) Respectând etapele analizei contabile, înregistrați în contabilitatea societății Ruck Ventilatoare


S.R.L. următoarele operațiuni economice:
a. Se înființează entitatea economică, cei doi asociați aducând aport la capital următoarele: utilaj
5.472 lei, materii prime 7.000 lei și disponibil în bancă 10.000 lei;

4
Bazele Contabilității

b. Se înregistrează amortizarea lunară a utilajului, știind că durata normală de funcționare este


4 ani, iar regimul de amortizare este cel liniar;
c. După un an de utilizare, entitatea decide să vândă utilajul, cu prețul de vânzare 3.000 lei;
d. Se încasează integral în numerar contravaloarea utilajului vândut;
e. Se achiziționează un autocamion pentru transport în valoare de 28.560 lei (TVA inclus);
f. Se achită integral prin virament bancar autocamionul;
g. Se amortizează autocamionul știind că durata normală de funcționare este 5 ani, iar regimul
de amortizare ales este cel liniar;
h. La finalul duratei normale de utilizate autocamionul (integral amortizat) este casat.
Stabilirea naturii Influența operației asupra Conturi
Nr. Formula contabilă
operației patrimoniului / rezultatului coresp.
0 1 2 3 4
Creanțe față de asociați A +
Subscrierea capitalului 456 B(A)+D
a1. Capital subscris nevărsat P+ 456 = 1011 22.472 lei
social 1011 P+C
A+X=P+X
Imob. corp. (echip. tehn.) A+
2131 A+D % = 456 22.472 lei
Disponibilități bancă A+
Vărsarea capitalului 301 A+D 2131 5.472 lei
a2. Materii prime A+
subscris 5121 A+D 301 7.000 lei
Creanțe față de asociați A –
456 B(A)-C 5121 10.000 lei
A+X–X=P
Capital subscris nevărsat P-
Regularizarea capitalului 1011 P-D
a3. Capital subscris vărsat P+ 1011 = 1012 22.472 lei
social 1012 P+C
A=P+X–X
Chelt. amortizare Cpr –
Înregistrarea amortizării 6811 A+D 114 lei (x 12 luni
b. Depreciere permanentă A – 6811 = 2813
lunare a utilajului 2813 P+C = 1.368 lei)
A–X=P–X
Creanțe debitori diverși A+
461 A+D 461 = % 3.570 lei
Ven. vânz. active imob. Cpr+
c1. Vânzare utilaj 7583 P+C 7583 3.000 lei
TVA Colectată P+
4427 P+C 4427 570 lei
A+X=P+X
Amortizare cumulată A +
Scoaterea din gestiune a 2813 P-D % = 2131 5.472 lei
Chelt. active cedate Cpr –
c2. utilajului parțial 6583 A+D 2813 1.368 lei
Echipament tehnologic A –
amortizat 208 A-C 6583 4.104 lei
A–X=P–X
Încasarea în numerar a
Disponibil numerar A+
creanței privind 5311 A+D
d. Creanțe debitori diverși A- 5311 = 461 3.570 lei
contravaloarea utilajului 461 A-C
A+X–X=P
vândut
Mijl. transport A+
2133 A+D % = 404 28.560 lei
TVA deductibilă A+
e. Achiziție autocamion 4426 A+D 2133 24.000 lei
Datorie furnizor imobilizări P+
404 P+C 4426 4.560 lei
A+X=P+X
Plata prin virament Datorie furnizor imobilizări P-
404 P-D
f. bancar a contravalorii Disponibil cont bancar A- 404 = 5121 28.560 lei
5121 A-C
autocamionului A–X=P–X
Chelt. amortizare Cpr –
Înregistrarea amortizării 6811 A+D 400 lei (x 12 luni
g. Depreciere permanentă A – 6811 = 2813
lunare a autocamionului 2813 P+C x 5 ani)
A–X=P–X
Amortizare cumulată A +
Casare autocamion 2813 P-D
h. Mijloc transport A – 2813 = 2133 24.000 lei
integral amortizat 2133 A-C
A+X–X=P

5
Bazele Contabilității

7) Parcurgând etapele analizei contabile întocmiți formulele contabile aferente operațiunilor:


a. Înregistrarea unei lipse în gestiune a unui aparat de sudură în polietilenă cu valoarea de
inventar 10.000 lei și parțial amortizat 7.500 lei (amortizarea cumulată 7.500 lei);
b. Se donează un program informatic în valoare de 5.000 lei;
c. Se înregistrează o ajustare pentru deprecierea mijloacelor de transport de 2.500 lei;
d. Se reevaluează terenurile și se constată că valoarea acestora s-a apreciat cu 5.500 lei.
Stabilirea naturii Influența operației asupra Conturi
Nr. Formula contabilă
operației patrimoniului / rezultatului coresp.
0 1 2 3 4
Amortizare cumulată A +
Lipsă din gestiune 2813 P-D % = 2131 10.000 lei
Chelt. active cedate Cpr –
a. echipament tehnologic 6588 A+D 2813 7.500 lei
Echipament tehnologic A –
parțial amortizat 208 A-C 6588 2.500 lei
A–X=P–X
Chelt. donații Cpr –
Donare program 6582 A+D
b. Program informatic A – 6582 = 208 5.000 lei
informatic 208 A-c
A–X=P–X
Înregistrarea ajustării Chelt. ajustare depr. imob. Cpr–
6813 A+D
c. pentru deprecierea Depreciere provizorie A – 6813 = 2919 2.500 lei
2913 P+C
imobilizărilor corporale A + X = P + X
Terenuri A+
Reevaluarea favorabilă a 2111 A + D
d. Rezerva reevaluare P+ 2111 = 105 5.500 lei
terenurilor 105 P + C
A+X=P+X

8) Societatea Expert S.A. achiziționează acțiunile unei alte societăți în proporție de 90%, 14.000 de
acțiuni cu 10 lei / acțiune, pe care le achită integral prin virament bancar. Prin această operațiune,
entitatea va influența gestiunea societății și va obține venituri financiare sub formă de dividende.
După regândirea strategiei entității, Expert S.A. decide să vândă acțiunile cu 12 lei / acțiune.
Reflectați operațiunile economice în contabilitatea societății Expert S.A.
Stabilirea naturii Influența operației asupra Conturi
Nr. Formula contabilă
operației patrimoniului / rezultatului coresp.
0 1 2 3 4
Acțiuni entități controlate în comun A+
Achiziție titluri de 263 A+D
a. Disponibil cont bancar A – 263 = 5121 140.000 lei
participare 5121 A-C
A+X–X=P
Debitori diverși A +
Vânzarea titlurilor 461 A+D
b. Ven. investiții financiare cedate Cpr + 461 = 7641 168.000 lei
de participare 7641 P+C
A+X=P+X
Scoaterea din Chelt. investiții financiare cedate Cpr –
6641 A+D
c. gestiune a titlurilor Acțiuni entități controlate în comun A– 6641 = 263 140.000 lei
263 A-C
vândute A–X=P–X

APLICAȚII RECAPITULATIVE

9) Definiți activele imobilizate.


 active generatoare de beneficii economice viitoare și deținute în patrimoniul entității
economice pe o perioadă mai mare de un an.
10) În câte categorii sunt grupate activele imobilizate?
 imobilizări necorporale,
 imobilizări corporale,
 imobilizări în curs (de aprovizionare / de execuție),
 imobilizări financiare.

6
Bazele Contabilității

11) Activele imobilizate amortizabile sunt prezentate în bilanț la valoarea ____________, aceasta fiind
reprezentată de valoarea de intrare (cost de achiziție / producție / substitut al acestuia) diminuată
cu amortizarea cumulată până la acea dată, precum și ajustările cumulate din depreciere.
12) Definiți imobilizările necorporale.
Active nemonetare identificabile fără formă fizică, deținute de întreprindere în scopul utilizării
în procesul de producție, în scopuri administrative sau în vederea închirierii sau prestării de
servicii către terți.
13) Dați minim cinci exemple de imobilizări necorporale.
 Cheltuieli de constituire;  Fondul comercial pozitiv;
 Cheltuieli de dezvoltare;  Alte imobilizări necorporale (programe
 Concesiuni, brevete, licențe, mărci; informatice).
14) Ce se înregistrează în creditul contului 201 „Cheltuieli de constituire”? Dar în debitul acestui cont?
Credit: Amortizarea cheltuielilor de constituire scoase din evidență;
Debit: Cheltuielile ocazionate de înființarea sau dezvoltarea entității.
15) Ce reprezintă soldul final debitor al contului 212?
Valoarea construcțiilor existente în patrimoniul entității
16) Imobilizările financiare cuprind: acțiunile deținute la entitățile afiliate, împrumuturile acordate
entităților afiliate, acțiunile deținute la entități asociate și entități controlate în comun,
împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun.
17) Care este funcțiunea contului 262 „Acțiuni deținute la entități asociate” și pentru ce este utilizat?
Este un cont de activ prin care se ține evidența intereselor de participare, pe care entitatea le
deține în capitalul entităților asociate.
18) Ce se înregistrează în creditul contului 261 „Acțiuni deținute la entități afiliate”?
cheltuielile privind valoarea acțiunilor deținute la entitățile afiliate cedate (664)
19) Cunoscând următoarele existențe finale (solduri finale) ale patrimoniului unei entități,
determinați valoarea activelor imobilizate și cea a activelor circulante: cont 213 = 10.000 lei, cont
281 = 3.000 lei, cont 301 = 4.000 lei, cont 391 = 200 lei, cont 409 = 3.000 lei, cont 4111 = 5.000 lei,
cont 419 = 600 lei, cont 461 = 1.000 lei, cont 462 = 150 lei. Țineți cont de faptul că activele sunt
prezentate în bilanț la valoarea contabilă netă, aceasta fiind reprezentată de valoarea de intrare
diminuată cu amortizarea cumulată până la acea dată, precum și ajustările cumulate din
depreciere.
Active imobilizate = 10.000 – 3.000 = 7.000 lei
Active circulante = 4.000 – 200 + 3.000 + 5.000 + 1.000 = 12.700 lei
20) Identificați afirmațiile adevărate:
a. Terenurile se amortizează pe o durată de minim 35 de ani.
b. Contul 2133 “Mijloace de transport” se debitează cu valoarea mijloacelor de transport
facturate de furnizori sau primite ca aport la capitalul social.
c. Contul 281 “Amortizări privind imobilizările corporale” se debitează cu valoarea amortizării
imobilizărilor corporale suportate pe seama cheltuielilor de exploatare.
d. Contul 212 “Construcții” se creditează cu valoarea clădirilor distruse de calamitățile naturale.
e. Imobilizările financiare reprezintă titluri de valoare investite de o entitate în patrimoniul altei
societăți cu intenția de a le deține mai mult de un an.
f. Expresia bănească a uzurii se numește amortizare.
g. Uzura morală este cauzată de evoluția tehnologică.

21) În data de 15.10.2018, o entitate cumpără o clădire cu 192.000 lei plus TVA 19%, iar a doua zi
aceasta achită datoria față de furnizorul de imobilizări din disponibilitățile aflate în contul curent
bancar al entității. Clădirea este amortizată în regim liniar timp de 20 de ani. După 10 ani, clădirea
este vândută unui terț cu 120.000 lei plus TVA 19% și este scoasă din gestiunea entității. Creanța
se încasează a doua zi prin contul bancar.

7
Bazele Contabilității

Stabilirea naturii Influența operației asupra Conturi


Nr. Formula contabilă
operației patrimoniului / rezultatului coresp.
0 1 2 3 4
Construcții A+
212 A+D % = 404 228.480 lei
TVA Deductibilă A+
a. Achiziție clădire 4426 A+D 212 192.000 lei
Datorie furnizor imobilizări P+
404 P+C 4426 36.480 lei
A+X=P+X
Plata prin virament Datorie furnizor imobilizări P -
404 P-D
b. bancar a datoriei față de Disponibilități bancare A – 404 = 5121 228.480 lei
5121 A-C
furnizorul de imobiliz. A–X=P–X
Chelt. amortizare Cpr – 800 lei (x
Înregistrarea amortizării 6811 A+D
c. Depreciere permanentă A – 6811 = 2812 12 luni x 10
lunare a construcției 2812 P+C
A–X=P–X ani)
Creanțe debitori diverși A+
461 A+D 461 = % 142.800 lei
Venituri vânz. active imob.Cpr+
d. Vânzare construcție 7583 P+C 7583 120.000 lei
TVA Colectată P+
4427 P+C 4427 22.800 lei
A+X=P+X
Amortizare cumulată A +
Scoaterea din gestiune a 2812 P-D % = 212 192.000 lei
Chelt. active cedate Cpr –
e. construcției cedate 6583 A+D 2812 96.000 lei
Construcții A –
parțial amortizate 212 A-C 6583 96.000 lei
A+X–X=P

22) Scăderea din gestiune a unui utilaj vândut și c. cheltuieli de constituire și de exploatare;
incomplet amortizat, se înregistrează în d. concesiuni, brevete, acțiuni.
contabilitate astfel : 26) Ce reprezintă următoarea formulă contabilă
a. 2813 = 2131; 1012 = 456 10.000 lei?
b. 6583 = 2121; a. aportarea capitalului social subscris;
c. 2131 = 2813; b. subscrierea capitalului social;
d. 6811 = 2813; c. diminuarea capitalului social, urmare a
e. % = 2131. retragerii unor acționari sau asociați;
2813 d. nici un răspuns nu este corect.
6583 27) Ce reprezintă următoarea formulă contabilă
23) Achiziționarea unui brevet de invenție se 1012 = 117 5.000 lei?
înregistrează astfel: a. majorarea resurselor proprii de finanțare
a. 205 = 401; ale firmei;
b. 231 = 505; b. majorarea profitului nerepartizat prin
c. 205 = 404; diminuarea surselor proprii de finanțare
d. 205 = 721. ale firmei;
24) Care este formula contabilă de repartizare a c. acoperirea pierderii reportate prin
profitului net pentru stimularea salariaților? reducerea capitalului social;
a. 129 = 424 5.000 lei; d. nici un răspuns nu este corect.
b. 117 = 424 5.000 lei; 28) Ce reprezintă următoarea formulă contabilă
c. 121 = 424 5.000 lei; 104 = 106 2.000 lei?
d. 129 = 117 5.000 lei. a. majorarea rezervelor prin încorporarea
25) Care din următoarele elemente fac parte din primelor de capital;
imobilizările necorporale: b. majorarea rezervelor prin încorporarea
a. cheltuieli de constituire, cheltuieli de profitului realizat în exercițiul financiar
dezvoltare, concesiuni, mijloace de precedent;
transport; c. constituirea rezervelor din profitul
b. concesiuni, brevete, licențe, mărci exercițiului curent;
comerciale, fond comercial; d. nici un răspuns nu este corect.

8
Bazele Contabilității

29) Identificați formula contabilă pentru următoarele operațiuni economice:


a. Casarea unei imprimante a cărei durată de funcționare s-a încheiat; 2814 = 214
b. Amortizarea lunară a cheltuielilor de constituire; 6811 = 2801
c. Constituirea rezervelor legale; 129 = 1061
d. Achiziția unui teren; 2111 = 404
e. Răscumpărarea propriilor acțiuni. 1091 = 5121
30) Determinați soldul final al contului 2133 „Mijloace de transport”, întocmind fișa contului (T-ul
contului), cunoscând următoarele:
 la 01.12. existențele inițiale erau în valoare de 375.000 lei;
 în 05.12. se achiziționează o autoutilitară în valoare de 84.000 lei;
 în 15.12. se scoate din gestiune un tir complet amortizat în valoare de 55.000 lei;
 în 18.12. se aduce ca aport la capitalul social o autoutilitară în valoare de 27.000 lei;
 în 19.12. se primește sub forma de donație un tractor în valoare de 47.000 lei;
 în 21.12. se constată un minus la inventar a unei remorci în valoare de 5.000 lei;
 în 25.12. mijloacelor de transport sunt reevaluate cu 54.000 lei peste de valoarea de evidență;
 în 31.01. se înregistrează amortizarea lunară a mijloacelor de transport cu 15.000 lei. (nu se
include)
D 2133 „Mijloace de transport” (A) C
SID: 375.000
84.000 55.000
27.000 5.000
47.000
54.000
RD: 212.000 RC: 60.000
TSD: 587.000 TSC: 60.000
SFD: 527.000
31) Întocmiți planul de amortizare pentru un autoturism pus în funcțiune în decembrie 2018, cu
valoarea de intrare 80.000 lei și o durata normală de funcționare de 5 ani, prin cele trei metode:
a) liniară; b) accelerată de amortizare; c) degresivă.
a. Metoda liniară
Anul Valoare neamortizată Amortizare anuală Amortizarea cumulată Valoarea rămasă
2019 80.000 lei 16.000 lei 16.000 lei 64.000 lei
2020 64.000 lei 16.000 lei 32.000 lei 48.000 lei
2021 48.000 lei 16.000 lei 48.000 lei 32.000 lei
2022 32.000 lei 16.000 lei 32.000 lei 16.000 lei
2023 16.000 lei 16.000 lei 16.000 lei 0 lei
b. Metoda accelerată
Anul Valoare neamortizată Amortizare anuală Amortizarea cumulată Valoarea rămasă
2019 80.000 lei 40.000 lei 40.000 lei 40.000 lei
2020 40.000 lei 10.000 lei 50.000 lei 30.000 lei
2021 30.000 lei 10.000 lei 60.000 lei 20.000 lei
2022 20.000 lei 10.000 lei 70.000 lei 10.000 lei
2023 10.000 lei 10.000 lei 80.000 lei 0 lei
c. Metoda degresivă
Anul Valoare neamortizată Amortizare anuală Amortizarea cumulată Valoarea rămasă
2019 80.000 lei 32.000 lei 32.000 lei 48.000 lei
2020 48.000 lei 19.200 lei 51.200 lei 28.800 lei
2021 28.800 lei 11.520 lei 62.720 lei 17.280 lei
2022 17.280 lei 8.640 lei 71.360 lei 8.610 lei
2023 8.640 lei 8.640 lei 80.000 lei 0 lei

9
Bazele Contabilității

32) Determinați valoarea amortizării anuale, pe toată durata de funcționare a următoarelor active
imobilizate, utilizând regim liniar, accelerat și degresiv:
Nr. Valoarea de intrare Durata normală de
Activ imobilizat
crt. (VI, lei) funcționare (DNF, ani)
1. Utilaj tăiere a lemnului 50.000 lei 8 ani
2. Sondă de extragerea a țițeiului 160.000 lei 12 ani
3. Livadă de meri 270.000 lei 13 ani
4. Analizor gaze centrale termice 3.800 lei 4 ani
5. Utilaj pentru confecționare de 50.100 lei 9 ani
tubulaturi
6. Imprimantă multifuncțională 6.300 lei 4 ani
7. Tractor 79.992 lei 6 ani

10