Sunteți pe pagina 1din 4

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Str. Universității nr.16, 700115, Iași, România


www.umfiasi.ro

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE GRIGORE T. POPA IASI
1.2. FACULTATEA MEDICINA/ DEPARTAMENTUL ȘTIINTE MORFO-FUNCȚIONALE II
1.3. DISCIPLINA: BIOLOGIE CELULARĂ
1.4. DOMENIUL DE STUDII: SĂNĂTATE
1.5. CICLUL DE STUDII: LICENȚĂ
1.6. PROGRAMUL DE STUDII: ASISTENTA MEDICALA GENERALA

2. Date despre disciplină


2.1. Denumirea disciplinei: BIOLOGIE CELULARĂ
2.2. Titularul activităților de curs: Prof.Univ.dr.Carmen Elena Cotrutz, Șef Lucrări Dr. Doinița Temelie-
Olinici
2.3. Titularul activităților de seminar: Prof.Univ.dr.Carmen Elena Cotrutz, Șef Lucrări Dr. Doinița Te-
melie-Olinici, Asist.Univ.Dr. Laura Stoica, Asist.Univ.Dr. Ana Emanuela Botez, Asist. Cercet. drd.
dr.Vasile Bogdan Grecu
2.4. Anul de I 2.5. Semestrul I/II 2.6. Tipul de E1/E2 2.7. Regimul Obligatoriu
studiu evaluare disciplinei

3. Timpul total estimat (ore/semestru de activitate didactică)


3.1. Nr ore pe 4 din care : 3.2. curs 2 3.3. seminar/ 2
săptămână laborator
3.4. Total ore din 35 Din care : 3.5. 14 3.5. seminar/ 21
planul de curs laborator
învățământ (7 săpt) (10 săpt)
Distributia fondului ore
de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 5
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe 5
teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 3
Tutoriat 2

FACULTATEA DE MEDICINĂ
+40 232 301 615 tel / +40 232 301 633 fax

pagina 1 din 4
Examinări 2
Alte activități -
3.7. Total ore de studiu individual 15
3.8. Total ore pe semestru 50
3.9. Numărul de credite 2

4. Precondiții (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum Notiuni de anatomie si fiziologie clasa XI
4.2. de competențe Nu e cazul

5. Condiții (acolo unde este cazul)


5.1. de desfășurare a cursului Sunt necesare săli de curs cu capacitate
corespunzătoare, prevăzulte cu dotari tehnice
specifice (computer, videoproiector, tabla, etc)
Studenții trebuie să respecte normele de conduita
corespunzătoare învățământului universitar
(punctualitate, neutilizarea telefoanelor mobile)
5.2. de desfășurare a seminarului / laboratorului Laboratoare cu dispozitive si aparatură specifică
pentru tematica lucrărilor practice

6. Competențe specifice acumulate


Competențe profesionale  Tehnica de lucru la microscopul fotonic
(exprimate prin cunoștințe și  Realizarea unui preparat microscopic permanent
abilități)  Efectuarea secționării le gheață și colorarea secțiunilor cu he-
matoxilină și eozină
 Efectuarea secționării le gheață și colorarea secțiunilor cu al-
bastru de toluidină
 Realizarea unui frotiu de sânge și colorarea acestuia prin teh-
nicile May-Grümwald Giemsa și Leishman
 Cunoașterea hemoleucogramei normale și morfologiei elemen-
telor figurate
 Identificarea unor structuri celulare pe lame și cunoașterea
morfologiei acestora
Competențe transversale (de  Familiarizarea utilizării microscopului
rol, de dezvoltare profesională,  Cunoașterea aspectelor morfofuncționale de bază ale celulei
personale)  Corelarea funcțiilor celulare cu structura morfologică
 Noțiuni moleculare de bază ale metabolismului celular și
contribuția acestuia în realizarea funcției de organ / organism

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul general Înțelegerea mecanismelor celulare și moleculare cu implicații biome-
dicale teoretice și aplicative
7.2. Obiective specifice Analiza structurală și funcțională a celulelor și elementelor subcelulare
Cunoașterea morfologiei și funcției integrate a organitelor celulare,
atât individual cât și în ansamblul celular/funcțional

8. Conținuturi
8.1. Curs Metode de predare Observații
1. Introducere în biologia celulară şi moleculară: Suport video, imagini, 2h
Organizarea generală a celulelor: organizarea morfologică scheme
generală, compoziţia moleculară a materiei vii. Discuții interactive cu
studenții
2. Învelişul celular, plasmalema, structură şi funcţii, Suport video, imagini, 2h
transportul de substanțe, semnalizarea celulară. scheme

pagina 2 din 4
Discuții interactive cu
studenții
3. Zonele de cuplaj celular: definiție; clasificare; Suport video, imagini, 2h
funcții. scheme
Discuții interactive cu
studenții
4. Citoscheletul şi Specializări ale plasmalemei: Suport video, imagini, 2h
Generalităţi, elemente comoponente ale citoscheletului. scheme
Funcţiile citoscheletului. Actinele: monomerice, polime- Discuții interactive cu
rice, mod de polimerizare, agenţi de polimerizare, prote- studenții
ine asociate actinelor, moduri de organizare a reţelelor
actinice. Proteine motorii asociate actinei - miozinele. Spe-
cializările plasmalemei. Introducere, definiţie, clasificare:
specializări permanente si temporare. Specializări perma-
nente la nivelul polului apical.
5. Nucleul si sinteza proteinelor: Suport video, imagini, 2h
Generalităţi privind nucleul în interfază. Date generale scheme
privind structura proteinelor Discuții interactive cu
studenții
6. Organitele celulare: Organitele implicate în sinteza Suport video, imagini, 2h
și secreția celulară. Organitele implicate în digestia scheme
celulară. Organitele generatoare de energie. Discuții interactive cu
studenții
7. Ciclul cellular: generalităţi; definiţie; etape. Date Suport video, imagini, 2h
generale privind moartea celulară progra-mată scheme
transformarea malignă. Discuții interactive cu
studenții
Bibliografie
1. Carmen Elena Cotrutz, Constantin Cotrutz, Tudor Petreuș, Laurențiu Bădescu, Biologie
Celulară și moleculară – – Iași, Editura SedcomLibris, 2011
2. Alberts B., et all - Molecular Biology of the Cell, 5th Edition, 2009
3. Cotrutz C., Cotrutz C.E. - Manual de Lucrări practice de biologie celulară, Ed Tehnica Chişinău,
1994
4. Steven R. Goodman – Medical Cell Biology, Third Edition, 2015
5. Gerald Karp - Cell and Molecular Biology, 7th Edition, 2013
8.2. Seminar / laborator Metode de predare Observații
1. Metode de studiu în biologia celulară şi mo- Suport video (prezentări, filme) 2h
leculară. Date generale, tehnică de lucru şi aplicaţii Efectuarea practică a tehnicii
biomedicale pentru microscopia fotonică. de lucru conform protocolului
discutat
2. Prelucrarea ţesuturilor; obţinerea şi colorarea Suport video (prezentări, filme) 3h
secţiunilor fine la parafină. Recoltarea probelor tisu- Efectuarea practică a tehnicii
lare; metode invazive; metode minim invazive; deta- de lucru conform protocolului
lii privind puncţia-biopsie: fixarea; spălarea; include- discutat
rea; secţionarea; colorarea şi montarea secţiunilor la
parafină. Tehnica de colorare şi montare: precolo-
rarea, colorarea, postcolorarea, montarea lamelei,
rezultatele colorării H&E; etichetarea
3. Prelucrarea probelor congelate. Tipuri de Suport video (prezentări, filme) 3h
secţiuni, generalităţi. Aplicaţiile tehnicii de secţio- Efectuarea practică a tehnicii
nare a pieselor congelate. Materiale şi echipamente de lucru conform protocolului
necesare. Reducerea artefactelor rezultate din con- discutat
gelare. Colorarea secţiunilor congelate - tehnica de
colorare cu albastru de toluidină 1%
4. Etalarea materialului biologic în monostrat Suport video (prezentări, filme) 2h
(partea 1). Efectuarea frotiului de sânge. Colorarea Efectuarea practică a tehnicii
prin tehnica May-Grümwald Giemsa, Colorarea prin de lucru conform protocolului
tehnica Leihsman. Examinare, interpretarea rezulta- discutat.
telor; corelaţii cu situaţii patologice cunoscute Examinare la microscop
5. Etalarea materialului biologic în monostrat Suport video (prezentări, filme) 2h
(partea 2): Examinarea frotiului de sânge, modalităţi
de numărare a celulelor. Variaţii fiziologice ale nu-

pagina 3 din 4
mărului elementelor sângelui periferic. Hemoleuco- Efectuarea practică a tehnicii
grama. Hematopoieza. Morfologia elementelor figu- de lucru conform protocolului
rate din sângele periferic discutat.
Examinare la microscop
6. Aspectele celulei şi ale nucleului în funcţie de Suport video (prezentări, filme) 4h
tehnicile de studiu şi observare. Identificarea princi- Examinare la microscop
palelor forme de celule şi de nucleu.
7. Studiul practic al specializărilor învelişului Suport video (prezentări, filme) 2h
celular. Aspecte de microscopie fotonică. Examinare la microscop

8. Studiul practic al organitelor sintezei şi Suport video (prezentări, filme) 3h


secreţiei celulare. Studiul organitelor generatoare de Examinare la microscop
energie şi al organitelor digestiei celulare în
microscopia fotonică.
Bibliografie
1. Carmen Elena Cotrutz, Constantin Cotrutz, Tudor Petreuș, Laurențiu Bădescu, Biologie Celulară și
moleculară – – Iași, Editura SedcomLibris, 2011
2. Alberts B., et all - Molecular Biology of the Cell, 5th Edition, 2009
3. Cotrutz C., Cotrutz C.E. - Manual de Lucrări practice de biologie celulară, Ed Tehnica Chişinău, 1994
4. Steven R. Goodman – Medical Cell Biology, Third Edition, 2015
5. Gerald Karp - Cell and Molecular Biology, 7th Edition, 2013

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii


epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul
aferent programului
Cunoştinţele şi deprinderile sunt stabilite ca obiective didactice şi precizate ca atare în programe analitice
revizuite periodic. După analiza în cadrul disciplinei, acestea sunt discutate şi aprobate în cadrul Biroului
Curricular, în sensul armonizării cu alte discipline din anul în curs precum și din anii II, III și IV.
Pe tot acest parcurs tematica este evaluată sistematic, urmărindu-se corespondenţa dintre conţinut şi
aşteptările comunităţii academice, a reprezentanilor comunitatii, a asociatiilor profesionale si
angajatorilor. Ca scop primar, disciplina urmăreşte să ofere studenţilor premise optime pentru următorii
ani de studiu din cadrul programului de licență și ulterior de Masterat, în perspectiva angajării cu succes
(imediat după absolvire), în sistemul medical din România şi din alte ţari din UE.

10. Evaluarea
Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de 10.3. Pondere
evaluare din nota finală
10.4. Curs Nota de la grila unica examen grila tip unic 50%
10.5. Seminar / Media notelor examinarilor pe evaluare pe parcurs 10%
laborator parcurs
Nota de la examinarea practica examen practic 40%
Standard minim de performanță: Promovare cu nota minima 5
 Tehnica de lucru cu microscopul fotonic.
 Realizarea unui preparat microscopic permanent: metode pentru recoltarea materialului biologic;
cunoașterea protocolului de lucru.
 Efectuarea secţionării la parafină şi colorarea secţiunilor cu hematoxilină și eozină.
 Efectuarea secţionării la gheaţă şi colorarea secţiunilor cu albastru de toluidină.
 Realizarea unui frotiu de sânge, colorarea acestuia prin tehnica May-Grümwald-Giemsa și Leishman.
 Identificarea elementelor figurate ale sângelui; cunoaşterea hemoleucogramei normale.
 Identificarea unor structuri celulare şi a diferitelor forme de celule şi nucleu pe preparate

Data: Semnătura coordonatorului de activitate didactica


26.09.2018 Prof. Univ. dr. Elena Carmen Cotrutz

Semnătura directorului de departament


Prof.Univ.Dr. Elena Carmen Cotrutz

pagina 4 din 4