Sunteți pe pagina 1din 4

Indicatorii de performanţă ai managementului spitalului

Spitale
clinice, altele Spitale
decât municipale, Spitale de
Spitale de
Total Spitale judeţene, orăşeneşti, pneumo- Sanatorii Spitale de Spitale de boli
  Denumire indicatori Institute recuperare şi
general judeţene inclusiv comunale şi ftiziologie TBC psihiatrie infecţioase
cronici
obstetrică- centre de (TBC)
ginecologie şi sănătate
pediatrie
A. Indicatori de management; resurselor umane
1. Numărul mediu de bolnavi 291 275 264 224 374 418 225 288 266 486
externaţi (spitalizare continuă)
pe un medic
2. Numărul mediu de bolnavi 76 85 69 75 79 88 49 41 54 131
externaţi la o asistentă medicală
3. Proporţia medicilor din total 10,49 11,83 10,82 13,99 6,99 8,59 7,11 4,13 6,75 10,77
personal angajat
4. Proporţia personalului medical 61,33 63,07 64,61 67,80 52,83 55,45 52,42 44,30 50,33 62,50
din total personal angajat al
spitalului
5. Proporţia personalului medical 22,77 25,86 26,48 22,52 20,82 17,70 16,71 10,12 19,38 21,59
cu studii superioare din total
personal medical
6. Nr. mediu de consultaţii 4.571 4.535 5.529 3.433 5.038 4.082 4.525 - 4.819 3.803
efectuate în ambulatoriu pe un
medic
7. Nr. mediu de consultaţii pe 167 477 1.209 822 558 50 240 243 447 955
medic în camera de gardă/UPU
Formulati un indicator nou pentru fiecare categorie, astfel:
- Denumire indicator: Nr. mediu de consultaţii pe medic în camera de gardă/UPU
- Formula de calcul: Nr. mediu de consultaţii pe medic în camera de gardă/UPU/Nr. Total de medici angajati UPUx100
- Alte elemente de descriere se urmareste gradul de ocupare cu medici in UPU si ponderea lor in totalul din cadrul spitalului
B. Indicatori de utilizare a serviciilor
1. Număr pacienţi externaţi - total Specific fiecărui spital - se compară cu anul precedent
spital şi pe fiecare secţie
2. Durata medie de spitalizare - 7,9 7,0 7,2 6,0 11,4 7,1 20,2 43,5 23,0 7,7
total spital şi pe fiecare secţie
3.a) Rata de utilizare a paturilor (zile) 293 312 285 293 293 289 292 255 328 268
3.b) Rata de utilizare a paturilor (%) 80,30 85,50 78,10 80,30 80,30 79,20 80,0 69,90 89,90 73,40
4. Proporţia pacienţilor internaţi Specific fiecărui spital-se compară cu anul precedent
din totalul pacienţilor prezenţi la
camera de gardă (%)
5. Proporţia urgenţelor din totalul   15 60 50 13 59 30 5 39 41
pacienţilor internaţi (%)
6. Indicele de complexitate al   1,1749 0,8060 0,7218 0,6915 0,6675 0,4845 - 0,5752 0,7528
cazurilor - pe spital şi pe fiecare
secţie
7. Procentul pacienţilor cu Specific fiecărui tip de secţie chirurgicală anexa nr. 2
intervenţii chirurgicale din
totalul pacienţilor externaţi din
secţiile chirurgicale (%)
8. Procentul pacienţilor cu Specific fiecărui tip de secţie - anexa nr. 2
complicaţii şi comorbidităţi din
totalul pacienţilor externaţi (%)
9. Nr. consultaţii în ambulatoriu Specific fiecărui spital - se compară cu anul precedent

Formulati un indicator nou pentru fiecare categorie, astfel:


- Denumire indicator – Nr. consultaţii în ambulatoriu
- Formula de calcul - Nr. consultaţii în ambulatoriu/Nr. Total de consultatiix100
- Alte elemente de descriere-se urmareste numarul de consultatii in amnulatoriu si ponderea lor in totalul consultatiilor din cadrul
spitalului .
C. Indicatori economico-financiari
1. Execuţia bugetară faţă de 94,97 93,65 95,03 94,83 92,09 96,11 93,61 96,63 96,15 93,30
bugetul aprobat (%)
2. Structura cheltuielilor pe tipuri de servicii şi în funcţie de sursele de finanţare
2.a) Proporţia cheltuielilor cu servicii 3,40 1,29 4,04 4,53 0,61 3,44 0,77 - 0,78 2,09
de urgenţă în total cheltuieli (%)
2.b) Proporţia cheltuielilor pentru 3,10 13,63 1,50 3,54 0,45 3,62 0,89 - 0,61 0,32
servicii paraclinice în total
cheltuieli (%)
2.c) Proporţia cheltuielilor pentru 81,43 76,13 82,52 81,30 91,41 79,52 77,84 99,97 94,57 67,98
servicii de spitalizare continuă în
total cheltuieli (%)
2.d) Proporţia cheltuielilor pentru 4,46 6,03 4,78 3,16 0,59 3,24 2,51 - 1,42 22,18
servicii de spitalizare de zi în
total cheltuieli (%)
2.e) Proporţia cheltuielilor pentru 5,57 0,96 6,82 4,66 6,93 6,42 5,56 - 2,56 7,42
servicii în ambulatoriul de
specialitate în total cheltuieli (%)
3. Procentul veniturilor proprii în 12,14 18,74 12,85 10,59 12,03 10,73 12,58 2,86 7,03 15,78
total venituri (%)
4. Procentul cheltuielilor de 59,26 37,86 61,94 57,11 54,58 66,89 63,93 61,20 60,64 49,34
personal în total cheltuieli ale
spitalului (%)
5. Cheltuieli cu bunuri şi servicii în 35,62 58,15 34,16 38,24 39,70 24,77 30,63 28,70 33,59 46,85
total cheltuieli ale spitalului
6. Procentul cheltuielilor cu 10,03 13,93 10,73 11,87 9,66 5,87 5,61 4,34 6,74 15,38
medicamente în totalul
cheltuielilor spitalului (%)
7. Procentul prevederilor de 28,17 23,95 31,41 31,03 24,35 23,69 18,32 15,12 20,06 32,82
cheltuieli cu medicamente în
total prevederi cheltuieli cu
bunuri şi servicii (%)
8. Procentul cheltuielilor de capital 4,56 3,99 2,97 4,55 5,65 7,41 4,72 9,96 6,37 3,81
în total cheltuieli (%)
9. Costul mediu pe zi de spitalizare 21,01 70,55 25,38 23,82 11,69 9,33 13,97 4,08 5,01 76,53
D. Indicatori de calitate
1. Rata mortalităţii generale 0,96 1,25 1,32 0,95 0,64 0,53 1,58 2,15 0,56 0,60
2. Proporţia pacienţilor decedaţi la Specific fiecărui tip de secţie - anexa nr. 2
48 de ore de la intervenţia
chirurgicală
3. Rata infecţiilor nosocomiale - pe Specific fiecărui spital - se compară cu anul precedent
spital şi pe fiecare secţie
4. Rata pacienţilor reinternaţi (fără   1 4 3 0 4 2 0 4 2
programare) în intervalul de 30
de zile de la externare
5. Indice de concordanţă între Specific fiecărui spital - se compară cu anul precedent
diagnosticul la internare şi
diagnosticul la externare
6. Procentul pacienţilor internaţi şi   18 60 51 13 59 30 5 34 45
transferaţi către alte spitale (%)
7. Număr reclamaţii/plângeri ale Specific fiecărui spital - se compară cu anul precedent
pacienţilor

Formulati un indicator nou pentru fiecare categorie, astfel:


- Denumire indicator- Rata infecţiilor nosocomiale - pe spital şi pe fiecare secţie
- Formula de calcul- Rata infecţiilor nosocomiale - pe spital şi pe fiecare secţie / numarul total al pacientilor internatix100
- Alte elemente de descriere-se urmareste sectia cu cel mai mare grad de infectii nosocomiale