Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DE CERCETARE

Titlul proiectului: Violența școlară în grupurile de elevi

Obiectivele cercetării:
- Identificarea formelor de manifestare a violenţei în relaţia elev–profesor şi
profesor–elev
- Identificarea frecvenţei cu care apar în şcoală aceste manifestări violente
- Gravitatea acestor manifestări din perspectiva modului în care sunt percepute
de profesori şi elevi
- Identificarea modalităţilor de intervenţie la nivelul şcolii şi în plan social mai
larg

Ipotezele cercetării:
- Există o legătură între comportamentul deviant al elevilor şi mediul familial
din care provin
- Profesorii consideră că cele mai grave acte deviante ale elevilor sunt: loviturile,
injuriile, cuvintele ameninţătoare
- Elevii consideră că cele mai grave acte deviante ale profesorilor sunt:
loviturile, injuriile, cuvintele ameninţătoare

Universul cercetării:
M-am oprit la orașul Iaşi – oraş cultural, oraş istoric, cetate legendară a celor şapte
coline. Una dintre coline este Bucium, o zonă de deal în care un grup de licee industriale îşi
desfăşoară cu intensitate activitatea. Unul dintre aceste licee care îşi desfăşoară activitatea de
ghidare şi îndrumare a peste 1000 de tineri este Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu”.
Înfiinţat în 1996, Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu” din Iaşi a însemnat
continuarea unei tradiţii a învăţământului textil ieşean şi formarea unui centru de pregătire a
unor buni specialişti în domeniul textil. Începând cu anul şcolar 1976–1977, liceul se va numi
„Liceul Industrial Victoria”, păstrând ca pregătire specializările din domeniul textil. În anul
şcolar 1991 s-au înfiinţat clase de filieră teoretică, alături de clasele de profil tehnic. Din anul
şcolar 2000–2001, M.E.N. aprobă funcţionarea şcolii sub denumirea „Grup Şcolar Victoria”.
La solicitarea şcolii, în anul 2002, M.E.C. aprobă schimbarea denumirii în Colegiul Tehnic
„Ioan C. Ştefănescu” Iaşi, menţinându-se profilul claselor. Un număr de 62 de cadre didactice

1
lucrează în singurul liceu de industrie uşoară din Iaşi. Colegiul Tehnic pune la dispoziţia
elevilor două structuri liceale: liceul teoretic, cel industrial şi S.A.M.
Am ales acest liceu, pentru a cerceta problema violenţei în şcoală, pentru că aici am
găsit o oarecare deschidere, disponibilitate, atât din partea cadrelor didactice cât şi din partea
elevilor de a discuta despre această problemă, spre deosebire de alte licee, unde s-a negat
chiar existenţa fenomenului violenței în școală. De asemenea, am ales acest liceu, pentru că
este situat într-o regiune cu un renume prost, Bularga, şi am vrut să văd în ce măsură acest
lucru a influenţat conduita elevilor.

Eșantionarea:
Am studiat problema violenţei în şcoală în Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu”,
Iaşi. Am ales să studiez această problemă apelând doar la elevii claselor a XII a, considerând
că aceştia, aflaţi la sfârşitul studiilor liceale, au mai multă experienţă decât colegii lor mai
mici şi pot da dovadă de mai multă maturitate în tratarea problemei.
Beneficiind de listele complete cu elevii claselor a XII a am folosit sondajul simplu
aleatoriu nerepetat, astfel încât fiecare unitate din populaţie să aibă şanse egale de a fi
selectată în eşantion.
Structura claselor Colegiului Tehnic este următoarea: sunt șase clase a XII a la liceu
zi, două clase a XII a și o clasă a XIII a la liceu seral, șapte clase școală profesională (IX-XI)
și câte șapte clase de a IX a, a X a și a XI a la liceu zi, în total 37 de clase, cu o medie de 25
elevi/ clasă.

Metodologia cercetării
Tehnicile folosite în această cercetare sunt interviul şi chestionarul.
Interviul este o tehnică de obţinere, prin întrebări şi răspunsuri, a informaţiilor
verbale de la indivizi şi grupuri umane în vederea verificării ipotezelor sau pentru descrierea
ştiinţifică a fenomenelor socioumane. Interviul se bazează pe comunicarea verbală şi
presupune întrebări şi răspunsuri, ca şi chestionarul. Spre deosebire însă de chestionar, unde
întrebările şi răspunsurile sunt scrise, interviul implică întotdeauna obţinerea unor informaţii
verbale.
Tehnica interviului dă posibilitatea celui intervievat de a-şi exprima gândurile cu
cuvintele sale. Am folosit interviul structurat, întrebările şi ordinea lor fiind dinainte stabilite,
folosind un ghid de interviu. Interviurile au fost luate diriginţilor claselor XII-a din Colegiul

2
Tehnic „I. C. Ştefănescu”, ei fiind în număr de 9. Această tehnică prezintă următoarele
avantaje:
- Flexibilitatea, posibilitatea de a obţine răspunsuri specifice la fiecare întrebare;
- Rata mai ridicată a răspunsurilor asigurată de obţinerea răspunsurilor şi de la
persoanele care se simt mai protejate când vorbesc decât scriu;
- Observarea comportamentelor nonverbale, fapt ce sporeşte cantitatea şi calitatea
informaţiilor;
- Asigurarea standardizării condiţiilor de răspuns, lucru imposibil de realizat în cazul
chestionarelor de alt tip;
- Asigurarea controlului asupra succesiunii întrebărilor fapt ce are consecinţe pozitive
asupra acurateţei răspunsurilor;
- Colectarea unor răspunsuri spontane, ştiut fiind că primele reacţii sunt semnificative;
- Asigurarea unor răspunsuri personale, fără intervenţia altora;
- Asigurarea răspunsului la toate întrebările şi prin aceasta furnizarea informaţiilor
pentru testarea tuturor ipotezelor cercetării.
A doua tehnică folosită în cercetare a fost cea a chestionarului. Chestionarele au fost
aplicate elevilor din clasa a XII-a, rezultaţi în urma eşantionării, apelând doar la ei, deoarece
am considerat că ei, fiind la sfârşitul studiilor liceale vor trata cu mai multă maturitate
problema violenţei în şcoală. Chestionarul reprezintă un instrument de investigare constând
dintr-un ansamblu de întrebări scrise care determină din partea persoanelor anchetate
răspunsuri ce urmează a fi înregistrate în scris. Am optat pentru un chestionar de opinie pe o
singură temă, cea a violenţei în şcoală, chestionar cu întrebări atât închise cât şi deschise,
pentru întrebările închise folosind Scala Lickert în trei trepte (cu varianta de mijloc neutră, de
exemplu: „s-a redus”, „s-a menținut”, „a crescut”) și în patru trepte (fără varianta de mijloc,
de exemplu: „foarte des”, „des”, „rar”, „deloc”/ „niciodată”). Pentru întrebările deschise,
respondentul își exprimă opinia nemijlocit, iar operatorul notează exact cuvintele
respondentului. Pentru întrebările semideschise, care folosesc ierarhizarea/ notarea,
respondentul are posibilitatea să aleagă dintre mai multe variante de răspuns, acest tip de
întrebări fiind util pentru facilitarea conceptualizării.

Modalitate de lucru
Cercetarea de față folosește interviul și chestionarul. Modalitatea de înregistrare a
răspunsurilor respondenților la întrebările din ghidul de interviu se face pe suport audio,

3
utilizând reportofon, sau telefon mobil, sau MP3. Fișierul audio va fi ulterior transcris, pentru
a putea interpreta datele.
Modalitatea de înregistrare a răspunsurilor respondenților la întrebările din chestionar
are două variante: metoda clasică, folosind chestionarul tipărit pe hârtie și răspunsurile fiind
notate cu pixul, sau mai există o metodă, folosind tehnologia avansată, pentru aplicarea
întrebărilor din chestionar ajutându-ne de tabletă. Avantaje și dezavantaje pentru cele două
metode de aplicare a chestionarului sunt:
Chestionarul pe hârtie:
- Avantaje: autonomia operatorului de teren (nu necesită încărcare la priză), poate fi
autoaplicat, termenul scurt de aplicare a chestionarului cu ajutorul mai multor
operatori.
- Dezavantaje: datele trebuie introduse în baza de date, mărindu-se termenul de
desfășurare a cercetării. Soluție: datele pot fi introduse pe măsură ce sunt aplicate
chestionarele, de către operatori de date, reducând astfel timpul.
Chestionarul pe tabletă:
- Avantaje: timpul scurt afectat notării răspunsurilor și rapiditatea prelucrării datelor.
- Dezavantaje: necesitatea încărcării tabletei. Soluție: utilizarea unei baterii externe, cu
autonomie de 13 ore.

Resurse umane
- Echipa de operatori de teren, câte 2 operatori pentru fiecare clasă de elevi la care se
aplică chestionarul
- Echipă de operatori bază de date, 1-2 persoane cu experiență în introducerea datelor și
gestionarea bazelor de date

4
ANEXA 1

GHIDUL DE INTERVIU PENTRU PROFESORI

1. Care credeţi că sunt deficienţele sistemului actual de învăţământ?


2. Care credeţi că sunt soluţiile?
3. Ce înţelegeţi prin violenţă şcolară?
4. Care credeţi că sunt cele mai frecvente forme de manifestare a violenţei elevilor faţă
de profesori?
5. Care credeţi că sunt cele mai grave forme de manifestare a violenţei elevilor faţă de
profesori?
6. Cât de des apar în mod real în clasa dumneavoastră aceste comportamente violente?
7. Vi s-a întâmplat ca vreun elev să folosească cuvinte ameninţătoare, să trântească uşi,
caiete faţă de dumneavoastră?
8. Vi s-a întâmplat ca vreun elev să refuze să îndeplinească sarcinile date de
dumneavoastră?
9. Care credeţi că sunt cauzele comportamentelor violente ale elevilor? Considerați că
există o legătură între mediul familial vulnerabil și comportamentul violent al
elevilor?
10. Care credeţi că sunt modalităţile de rezolvare ale acestei probleme?

5
ANEXA 2

CHESTIONAR

Tema: Violenţa în şcoală

Vă rugăm să citiţi cu atenţie fiecare întrebare, înconjuraţi codul corespunzător opiniei


dumneavoastră sau notaţi răspunsul pe care-l consideraţi corect. Nu lăsaţi întrebări fără răspuns. Asigurăm
confidenţialitatea răspunsurilor dumneavoastră.
Vă mulţumim pentru colaborare!

1. Ce înţelegeţi prin violenţă?


………………………………………………………………………………
2. Care este opinia dumneavoastră despre evoluţia violenţei în ţara noastră în ultimul
deceniu?
a) s-a redus
b) s-a menţinut
c) a crescut
d) nu ştiu
3. Care formă de violenţă credeţi că este mai des întâlnită în societatea actuală?
a) violenţa fizică
b) violenţa verbală
c) violenţa psihică
d) nu ştiu
4. Care credeţi că este locul unde violenţa îşi face simțită mai mult prezenţa?
a) pe stradă
b) în şcoală
c) în familie
d) la TV
5. De ce credeţi că există violenţă în societatea noastră?
……………………………………………………………………………………
6. Cum credeţi că s-ar putea evita sau diminua actele de violenţă?
……………………………………………………………………………………
7. Ce înţelegeţi prin violenţă şcolară?
……………………………………………………………………………………

6
8. Cum credeţi că a evoluat în ultimul deceniu violenţa în şcoală?
a) s-a redus
b) s-a menţinut
c) a crescut
d) nu ştiu
9. Mergeţi cu plăcere la şcoală sau vă plângeţi de o anumită violenţă a sistemului?
……………………………………………………………………………………
10. La ce nivel consideraţi mai activă violenţa?
a) în relaţiile dintre elevi
b) în relaţia profesor/elev
c) în relaţia elev/profesor
d) nu ştiu
11. Ierarhizaţi următoarele componente agresive ale profesorilor în şcoală, în funcţie
de frecvenţa lor, pe o scară de la 1 la 7, unde 1 reprezintă comportamentul cu
frecvenţa cea mai redusă, iar 7 reprezintă comportamentul cel mai frecvent.
Lovirea………………………………………………
Injurii, jigniri………………………………………..
Evaluarea neobiectivă…………………………..…..
Intimidarea………………………………………….
Tonul ridicat……………………………...…………
Cuvintele ameninţătoare…………………………….
Excluderea de la ore…………………………..…….
12. Ierarhizaţi următoarele comportamente, după gravitatea lor, pe o scară de la 1 la 7,
unde 1 reprezintă comportamentul cu frecvenţa cea mai redusă, iar 7 reprezintă
comportamentul cel mai frecvent.
Lovirea………………………………………………
Injurii, jigniri…………………………….…………..
Evaluarea neobiectivă………………………………..
Intimidarea……………………………….………….
Tonul ridicat…………………………………………
Cuvintele ameninţătoare…………………………….
Excluderea de la ore……………………………...….
13. Cât de des apar în mod real astfel de comportamente în clasa dumneavoastră?
a) Foarte des

7
b) Des
c) Foarte rar
d) Niciodată
14. Care credeţi că sunt cauzele agresivităţii profesorilor?
a) Programul încărcat
b) Incapacitatea de a găsi alte forme de exprimare
c) Exemplul dat de alţi profesori
d) Insecuritatea socială
e) Alte motive: ………………………………………………………………
15. Vi s-a întâmplat să fiţi loviţi, sau excluşi de la ore?
……………………………………………………………………………………
16. Care credeţi că sunt efectele violenţei asupra individului în școală?
……………………………………………………………………………………
17. Care credeţi că sunt deficienţele sistemului nostru de învăţământ?
……………………………………………………………………………………
18. Care ar fi soluţiile, după dumneavoastră?
……………………………………………………………………………………

Clasa Sex: 1. F 2. M
Profilul …………………………
Vârsta………………………..…

S-ar putea să vă placă și