Sunteți pe pagina 1din 5

Colegiul Tehnic Nr.2,Tg.

Jiu

Director, prof.MergeaTeodor

Anul I ProfesionalăNr. ore :1 oră / săptămână


Nr. total de ore: 34 ( 1 săptămână Școala Altfel)
*S 28-ProgramulSăştii mai multe, să fii mai bun! Responsabil de comisiemetodică :
PROFESOR DIRIGINTE:

ARIA CURRICULARĂ CONSILIERE ŞI ORIENTARE


Planificare an școlar 2016-2017
*Programă aprobată prin ordinul ministrului
Nr. 3552/08.04.2004
* Obs. Orele de dirigenţie la clasa …………….. suntprogramateînfiecarezi de……………, intervalulorar ………, la sala de
clasă…………..
Unitatea de Competenţe Conţinuturi tematice Strategii utilizate Săptămâna Nr. de
competenţă individuale ore
Probleme organizatorice;  S1  1
Organizarea clasei si stabilirea responsabilitatilor
Prelucrarea regulamentului școlar

Prezentarea personală S 2,3,4,5 4


I.Caracteristici personale: abilităţi, deprinderi, printr-un pliant.
1. Prezintă interese, aptitudini, temperament, caracter
DEZVOLTARE caracteristicile 1. Dimensiunile personalităţii: cognitivă, -Tehnici art-creative.
PERSONALĂÎN personale implicate emoţională şi comportamentală.
SCOPUL în obţinerea 2. Abilităţi de comunicare. Comunicarea Exerciţii individuale, în
OBŢINERII performanţei pasivă, asertivă, agresivă. Tehnici de perechi, în grup.
PERFORMANŢEI profesionale comunicare asertivă.
3. Elemente de psihologia dezvoltării: -Dezbaterea.
adolescenţa.
Colegiul Tehnic Nr.2,Tg.Jiu

II.Competenţe: cunoaştere (procese Exerciţii individuale, în S 6,7,8,9 4


intelectuale), execuţie (profesionale), perechi, în grup.
relaţionare (sociale)
1. Inteligenţe multiple. -Dezbaterea.
2. Auto-eficacitate şi riscurile unei stime de
sine scăzute. Modalităţi de îmbunătăţire a
stimei de sine pentru dezvoltarea
eficienţei personale.
3. Lucrul în echipă: roluri, colaborare.
Leadership.
III.Puncte tari: caracteristicile personale care Căutarea de informaţii, 4
sprijină dezvoltarea profesională resurse suplimentare,
1. Relaţia dintre motivaţie şi succesul şcolar / accesare Internet. S10,11,12,13
profesional.
2. Planificare şi stabilire de scopuri în devenirea -Propunerea de strategii
personală. de evaluare şi
autoevaluare

IV.Puncte slabe: caracteristici personale care Joc de rol, scenarii S 14,15,16 3


necesită ameliorare / dezvoltare despre experienţe
1. Abilităţi de prezentare personală. Centrarea pe variate de viaţă,
reuşite.
aplicândgândirea critică.
2. Motivaţia pentru schimbare.

Analiza activității la sfârșitul primului S17 1


semestru
Colegiul Tehnic Nr.2,Tg.Jiu

V.Dezvoltarea carierei: plan de acţiune pentru Realizarea de sondaje. S1,2,3,4, 5


reuşita inserţiei socio-profesionale 5
1. Impactul stilului de viaţă asupra planificării -Aplicare de chestionare
carierei şi dezvoltării personale. de interese.
2. Stereotipuri de gen: activităţi / meserii
specifice femeilor / bărbaţilor. Categorii de Analiza exemplelor,
persoane defavorizate. Obstacole identificate analiza legislaţiei,
pentru intrarea pe piaţa munci a persoanelor consultarea de
defavorizate. Oportunităţi şi constrângeri pe documente formale.
piaţa muncii. -Completarea unor fişe
3. Dezvoltarea unui plan individual de carieră. de lucru, actualizarea
portofoliului cu
diplome, documente.

Elaborare CV, scrisoare


de intenţie.

-Simularea participării
la interviu.

VI.Factori externi: familia, societatea, Colaje, realizarea unor S 6,7,8 3


dinamica pieţei muncii, trasee de formare postere.
profesională
1. Rolul familiei şi al şcolii în analizarea Exerciţii individuale, în
opţiunilor de carieră. perechi, în grup.
2. Responsabilitate şi implicare socială: rolurile
adolescenţilor în societate. -Dezbaterea.
3. Nevoi speciale ale persoanelor cu dizabilităţi
în alegerea carierei. Categorii de persoane
defavorizate.
Colegiul Tehnic Nr.2,Tg.Jiu

2. Demonstrează VII.Stil de învăţare: global sau analitic, Monitorizarea mass- S 9,10,11 3


deprinderi eficiente de senzorial, experienţial mediei, a materialelor
învăţare 1. Tehnici şi stiluri de învăţare. Învăţare şcolare (manuale,
continuă. Abilităţi transferabile. regulamente).
2. Program de dezvoltare a creativităţii
pentru adolescenţi. - Organizarea de
3. Utilizarea computerului şi a mijloacelor
evenimente şi
multimedia în învăţare.
participarea la servicii
comunitare în diferite
domenii.

-Vizionare şi comentare
de filme şi reportaje

Competenţe cheie transferabile: comunicare, - Organizarea de S 12,13 2


numeraţie, utilizarea calculatorului, dezvoltare evenimente şi
personală, lucru în echipă, rezolvarea participarea la servicii
problemelor
comunitare în diferite
1.Managementul resurselor: timp, bani, resurse
materiale, relaţii, resurse personale. domenii..
2.Luarea deciziilor. Cum iau cele mai corecte
-Simularea participării
decizii? Stiluri decizionale.
la interviu.

-Elaborarea si aplicarea
unui proiect de
management al
resurselor personale
Colegiul Tehnic Nr.2,Tg.Jiu

Succes: concordanţă între aspiraţii, competenţe Propunerea de strategii S 14,15 2


şi performanţe de evaluare şi
1. Pregătirea pentru succes: stabilirea autoevaluare
obiectivelor, analiza potenţialului,
evaluare. - Organizarea de
2. Managementul stresului. evenimente şi
participarea la servicii
comunitare în diferite
domenii.

-Elaborarea si aplicarea
unui proiect de
management al
resurselor personale

Analiza activității la sfârșitul anului școlar . S 16 1

S-ar putea să vă placă și