Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

Profesor: Borcea Alexandru - Vlăduț


Data: 03.02.2020- 10.02.2020
Unitatea de învăţământ: Şcoala gimnazială nr. 1 Voinești, sat Voinești
Clasa: a V-a
Disciplina: Religie ortodoxă
Aria curriculară: om şi societate
Unitatea de învăţare: „Iubirea lui Dumnezeu și răspunsul omului”
Titlul lecţiei: „Calitățile omului și slujirea lui Dumnezeu”
Tipul lecţiei: comunicare / însuşire de noi cunoştinţe
Scopul lecţiei: - dezvoltarea cunoștinței asupra faptului că fiecare om este îndemnat să-și dezvolte calitățile proprii, asemenea
personalităților biblice.
Competenţe vizate:
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
C1 – să cunoască care este legătura dintre regele David și Psalmi;
C2 – să prezinte care este legătura dintre regele Solomon și Pilde;
C3 – să explice cum și-a pus amprenta regele Solomon în cultul Vechiului Testament.
Strategia didactică:
1. Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, observarea dirijată, exerciţiul, lectura expresivă.
2. Mijloace de învăţământ: Biblia, Manual, fișă de lucru.
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, activitate individuală.

Resurse:
1. Oficiale:
- Programa şcolară pentru disciplina Religie ortodoxă, clasa a V-a;
- Planificarea calendaristică orientativă pentru disciplina Religie ortodoxă, clasa a V-a;

1
- Planificarea unităţii de învăţare „Iubirea lui Dumnezeu și răspunsul omului” pentru disciplina Religie ortodoxă, clasa a
V-a.
2. Temporale:
- număr de lecţii: 2
- durata: 50’x 2
3. Bibliografice:
1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1982;
2. Cucoş, Constantin, Educaţie religioasă, Editura „Polirom”, Iaşi, 1999;
3. Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Editura „Polirom”, Iaşi,
1998;
4. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea”, Alba – Iulia, 2000;
5. Todoran, Pr. Prof. Dr. Isidor, Zăgrean, Arhid. Prof. Dr. Ioan, Teologia Dogmatică, Manual pentru Seminariile teologice, Editura
I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1991;

2
Desfăşurarea lecţiei:
Nr. Etapele Metode Mijloace Forme
crt. lecţiei Comp. Activitatea profesorului Activitatea elevilor şi de de Evaluare
procedee învăţământ organizare
1. Momentul  Salutul  Salutul
organizatoric  Rugăciunea  Rugăciunea Activitate
 Notarea absenţelor  Pregătirea pentru frontală
 Pregătirea pentru începerea începerea lecţiei
lecţiei
2. Verificarea  Profesorul cere elevilor să  Elevii răspund solicitării
cunoştinţelor răspundă la următoarele cerinţe: profesorului: Activitate Aprecieri
însuşite -Prin ce modalități își mărturiseau
- Ei au mărturisit credința Conversaţia frontală verbale
credința oamenii din perioada atât în vremurile prielnice,
Vechiului Testament? cât și în perioadele grele.
Au înfruntat încercări
dintre cele mai dificile, de
multe ori fiindu-le
amenințată viața.
-Oferiți exemple de persoane care - Proorocii Ilie și Daniel.
au mărturisit și au crezut în
Dumnezeul cel Adevărat.
- Cu cine s-a înfruntat proorocul -Cu regele Ahab și cu soția
Ilie? sa.
- Acest rege păgân, la ce se -Acesta a impus cultul
închina? idolilor, politeismul, adică
închinarea la mai mulți
idoli. Aprecieri
-Care este minunea Proorocului - Atunci când era urmărit verbale
Ilie și corbii? de regele Ahab, Ilie s-a
ascuns la pârâul Cherit,
unde corbii îi aduceau în Conversaţia
fiecare zi hrană. Activitate
-Cum l-a răsplătit Dumnezeu pe - Dumnezeu l-a ridicat la frontală
Ilie? cer într-un car de foc.
- Al doilea exemplu, Proorocul - Pe vremea lui
Daniel, pe vremea cui a trăit? Nabucodonosor al II-lea.

3
- Ce a făcut acest rege? - A distrus Templul din
Ierusalim și a luat în robie
mai mulți evrei, printre
care și Proorocul Daniel.
-Unde au fost duși aceștia? - În exilul din Babilon.
- Ce minune a făcut Dumnezeu cu - Pentru stăruința sa în
Proorocul Daniel? credință și pentru refuzul Aprecieri
de a se închina idolilor, verbale
prorocul Daniel a fost Activitate
aruncat într-o groapă cu lei Conversaţia frontală
flămânzi. Dar Dumnezeu,
Care nu îi părăsește
niciodată pe cei drepți, a
închis gura leilor printr-o
minune, iar Daniel a ieșit
nevătămat.
3. Pregătirea „Frumos la chip și iscusit în toată  Elevii ascultă cu atenţie
elevilor înțelepciunea, cunoscător a toată profesorul.
pentru știința, cu adâncă putere de Explicaţia Activitate
receptarea pătrundere și plin de râvnă ai fost frontală
noilor ales, Daniele.” (din Acatistul
cunoştinţe Sfântului Proroc Daniel)
4. Anunţarea  Se anunţă şi se scrie pe tablă  Elevii scriu data şi titlul
titlului şi a data şi titlul lecţiei: lecţiei în caiete şi ascultă
obiectivelor „Calitățile omului și slujirea lui explicaţiile profesorului Explicaţia Activitate
lecţiei Dumnezeu”. frontală
 Se precizează competenţele
lecţiei.
5. Comunicare Drepții Vechiului Testament au  Elevii ascultă cu atenţie
a / însuşirea fost oameni cu calități personale explicaţiile profesorului şi Lectura
noilor extraordinare. Datorită credinței, le notează în caiete. expresivă Biblia
cunoştinţe răbdării, înțelepciunii, ascultării, Activitate Aprecieri
curajului și a altor asemenea frontală verbale
calități dovedite, ei au bineplăcut
lui Dumnezeu. Pictura bisericească
ortodoxă îi înfățișează adeseori, cu
rolul aducerii aminte și al
4
îndemnului spre fapte bune, ca pe
niște stele ce au călăuzit omenirea
spre Iisus Hristos, „Soarele
Dreptății”.
Dintre regii poporului evreu,
David s-a remarcat prin însușiri
alese, precum: smerenia, curajul,
credința, căința, simțul artistic.
C1 Cântările sale profetice, ale căror Explicaţia
versuri au fost inspirate de Duhul
Sfânt, impresionează și astăzi pe
cei care le audiază sau le citesc. Manual Activitate Aprecieri
Este vorba de Psalmii lui David, ce frontală verbale
formează o carte de sine stătătoare
în Biblie, dar care se întâlnesc și
separat, în cartea numită
„Psaltire”. Puterea psalmilor
coboară pace în suflet, ei
cuprinzând rugăciuni folosite atât
în particular, cât și în cultul  Elevii răspund la Biblia
bisericesc. solicitările profesorului şi Explicaţia
Fiul lui David, regele Solomon, s-a ascultă explicaţiile date.
evidențiat, de asemenea, prin
calități de excepție. El a beneficiat
de posibilitatea alegerii unui dar
dumnezeiesc, într-un vis avut la Activitate Aprecieri
începutul domniei. Întrucât a ales frontală verbale
înțelepciunea, Domnul l-a  Elevii ascultă cu atenţie
binecuvântat: „Iată, Eu îți dau precizarea făcută de
minte înțeleaptă și pricepută, cum profesor.
niciunul n-a fost ca tine înaintea ta
și cum nici nu se va mai ridica
după tine. Ba îți voi da și ceea ce
tu n-ai cerut: bogăție și slavă” (III
Regi 3, 12-13). Explicaţia
C2 Înțelepciunea lui Solomon a fost
pusă în valoare de acesta, când a Activitate Aprecieri
5
condus poporul cu dreptate. De frontală verbale
asemenea, prin sfaturile potrivite
acordate conaționalilor și altor
neamuri sau când a alcătuit scrieri
inspirate, precum „Pildele lui
Solomon”. Aceste pilde se referă
la alegerea dreptății în viață:
„Păzește, fiule, povața tatălui tău și
nu lepăda îndemnul maicii tale”
(Pilde 6, 20); „Omul milostiv își Conversaţia
face bine sufletului său” (Pilde
11,17); „Buzele care spun adevărul
vor dăinui totdeauna, iar limba Activitate Aprecieri
grăitoare de minciună numai frontală verbale
pentru o clipă” (Pilde 12, 19).
C3 Slujirea lui Dumnezeu și respectul
pentru înaintași s-au arătat mai Explicaţia Manual
ales atunci când Solomon a dus la
bun sfârșit planul tatălui său,
David, de a construi un mare
templu în cinstea Domnului. David Activitate
pregătise toate cele necesare, de frontală
cea mai bună calitate, iar Solomon Aprecieri
a coordonat ridicarea templului la verbale
Ierusalim, pe Muntele Moria, timp
de șapte ani. La sfârșit, templul a
primit în Sfânta Sfintelor chivotul Manual
cu Tablele Legii. În acel moment, Conversaţia
prezența lui Dumnezeu S-a Activitate
manifestat sub forma unui nor care frontală
a umplut templul. Aprecieri
Renumele regelui Solomon a verbale
devenit universal, el aducând
pacea și bunăstarea în popor și
fiind respectat de regii lumii.
Templul din Ierusalim a dăinuit
sute de ani, rămânând un simbol al
6
credinței și iubirii omului și al
răspunsului dumnezeiesc la
rugăciunile celor evlavioși.
Solomon însuși L-a preînchipuit
pe Domnul nostru Iisus Hristos,
Adevăratul Împărat al Păcii, Cel Conversaţia Activitate
numit „Înțelepciunea frontală
dumnezeiască”. Manual
Fiecare om este îndemnat să-și Aprecieri
dezvolte calitățile proprii, verbale
asemenea personalităților biblice
amintite. Cel ce caută dreptatea va
putea să-și folosească abilitățile și
talentele inclusiv spre folosul
semenilor, ceea ce conduce la
desăvârșire și sfințenie.
6. Fixarea şi  Profesorul cere elevilor să  Elevii răspund solicitării
sistematizare răspundă la următoarele cerinţe: profesorului:
a -Prin ce s-a remarcat regele - Cântările sale profetice, Activitate Aprecieri
cunoştinţelor David? ale căror versuri au fost Conversaţia frontală verbale
Ora a 2-a inspirate de Duhul Sfânt,
impresionează și astăzi pe
cei care le audiază sau le
citesc. Este vorba de
Psalmii lui David.
-Ce sunt Psalmii? - Psalmii formează o carte
de sine stătătoare în Biblie,
dar care se întâlnesc și
separat, în cartea numită
„Psaltire”.
-Care este cel mai mare dar dat de - Minte înțeleaptă cum
Dumnezeu regelui Solomon, fiul nimeni nu a mai avut până
lui David? atunci.
- Cum și-a arătat regele Solomon - Prin sfaturi și când a
această înțelepciune? alcătuit scrieri inspirate, Conversaţia
precum „Pildele lui Activitate
Solomon”. frontală
7
-Cum altfel și-a mai pus amprenta - A dus la bun sfârșit Aprecieri
regele Solomon în viața cultică din planul tatălui său, David, verbale
Vechiul Testament? de a construi un mare
templu. Solomon a
coordonat ridicarea
templului la Ierusalim, pe
Muntele Moria, timp de
șapte ani.
7. Asocierea, Pentru a înțelege lecția mai bine,  Elevii răspund la
generalizare profesorul împreună cu elevii solicitările profesorului. Lectura
a, aplicarea rezolvă exercițiul numărul 1 de la
pagina 53 și 3 de la pagina 54:

- Indică minimum trei calități -David – credința – Acesta


distincte ale regilor David și credea în Dumnezeul cel Conversaţia
Solomon, justificând enumerarea Adevărat.
acestora pe baza unor fapte / - simțul artistic – Activitate
evenimente din viața Acesta este autorul frontală
personalităților biblice. Numește Psalmilor. Aprecieri
dintre acestea, calitățile pe care ai - curaj – L-a Manual verbale
dori să le dezvolți în plan personal. înfruntat pe Goliat.
- Solomon – slujire față de
Dumnezeu – A continuat
planul tatălui său de a Exercițiul
ridica un templu.
- înțelepciunea
– A dat sfaturi și a alcătuit
scrieri: Pildele.
- smerenia –
El a cerut de la Dumnezeu
înțelepciune, și nu bogății
și slavă.
- Pornind de la citatele de mai jos - În alcătuirea acestei
și de la noțiunile învățate, compuneri, profesorul
alcătuiește o compunere de 8 - 10 acordă elevilor 15 min.
rânduri, despre valoarea pentru rezolvare. La sfârșit
înțelepciunii: profesorul le va citi pe
8
● „Din înțelepciune provin trei toate și o va desemna pe
lucruri: gândire justă, vorbire fără cea mai bună.
greș și acțiune dreaptă.”
(Democrit);
● „Înțelepciunea vieții e simplă:
Fă ca pe unde ai trecut tu să fie
mai bine decât înainte.” (Nicolae
Iorga);
● „Dumnezeu, între altele, ne-a
poruncit să fim înțelepți.” (Nicolae
Steinhardt).
8. Aprecierea  Se fac aprecieri generale şi  Elevii ascultă aprecierile
activităţii individuale, privind atât pregătirea făcute de profesor.
elevilor elevilor pentru lecţie, cât şi Explicaţia Activitate Aprecieri
implicarea lor în predarea noilor frontală verbale
cunoştinţe.
 Se notează elevii care au
participat la lecţie.
9. Precizarea  Se anunţă şi se explică  Elevii notează tema în
şi explicarea tema pentru acasă: caiete şi ascultă explicaţiile
temei - De rezolvat exercițiul profesorului.
pentru numărul 2 de la pagina 53. Explicaţia Activitate
acasă frontală
10 Încheierea  Rugăciunea  Rugăciunea
activităţii  Salutul  Salutul

S-ar putea să vă placă și