Sunteți pe pagina 1din 2

Activitate 2.6.a.

Sinteză pentru activități metodice

Curriculum la decizia şcolii reprezintă o soluţie de adaptare a ofertei şcolare generale la


particularităţile şi aspiraţiile elevilor. Curriculum opţional este astfel conceput încât să nu
îngrădească, prin concepţie sau mod de redactare, stilul cadrului didactic, să ofere libertate de
alegere şi de organizare a unor activităţi de învăţare considerate a fi cele mai potrivite atingerii
obiectivelor propuse.

În ceea ce privește elaborarea opționalului, trebuie să avem în vedere următoarele aspecte, prin
prisma noilor reglementări:

            Privite prin prisma documentelor reglatoare, tipurile de opțional disciplină nouă sunt: 

 - Opționalul la nivelul disciplinei

 - Opționalul la nivelul ariei curriculare

 - Opționalul la nivelul mai multor arii. 

Prin elaborarea unei programe pentru un curs opţional, am urmărit să completez personalitatea,
cultura şi să dezvolt competenţele copiilor, venind în sprijinul lor atunci când aceştia manifestă
înclinaţii pentru anumite domenii. Am propus o activitate educativă complexă care poate sprijini
formarea şi dezvoltarea tȃnărului de mâine, prin acumulare de informaţii şi prin încurajarea de a
descoperi şi de a cerceta. Competenţele specifice vizate au fost formulate după modelul celor din
programa pentru Limba şi literatura romȃnă, dar nu sunt reluări ale acestora. Activităţile de
învăţare conduc la dezvoltarea competenţelor specifice propuse, valorificȃnd experienţa,
contextele de învaţare şi cultura specifică vȃrstei elevului.  Opţionalul este o oportunitate de a
lărgi aria de interes a elevilor, de a crea noi contexte de învăţare care să corespundă nevoilor
acestora. Cursul urmăreşte să îi înveţe pe elevi să relaţioneze, să selecteze informaţiile, să
preţuiască frumosul, să-şi exprime punctul de vedere, să se descopere pe ei înşişi, să-şi
construiască argumente, să descopere rădăcinile propriului popor şi propriei culturi, să valorizeze
spaţiul cultural căruia îi aparţin. Gȃndirea critică, globală considerată un factor-cheie în orice
învăţare eficientă va fi permanent antrenată, avȃnd ca punct de plecare strategii bazate pe lectura
activă, formulare de întrebări, elaborare de texte diverse (fişe de lectură, jurnale, referate, eseuri,
recenzii, comentarii etc.), folosirea de metode grafice.

Textele suport propuse pentru studiu au fost alese în funcţie de valoare, atractivitate, capacitatea
de a stimula creativitatea şi curiozitatea. Sursele folosite vor fi diverse: texte literare
reprezentative, texte multimodale, CD/DVD, piese muzicale, filme, reviste, dicţionare,
enciclopedii, site-uri culturale literare şi istorice, emisiuni TV, reprezentări artistice din alte arte,
volume, albume de artă, pictură, opere semnificative din literatura romȃnă.

Evaluarea performanţelor elevilor se va realiza şi prin metode complementare care presupun


dezvoltarea abilităţilor de a lucra în echipă (dezbatere, investigaţie, proiect) sau a reflecţiei
asupra propriului progres.

S-ar putea să vă placă și