Sunteți pe pagina 1din 7

Grile Managementul Proiectelor

Tip l Tip 2 Tip 3 Tip 4 Tip 5


1.Printre caracteristicile 1. Printre caracteristicile 1. Printre caracteristicile 1. Printre caracteristicile 1. Printre caracteristicile
unui proiect se numără: unui proiect se numără: unui proiect se numără: unui proiect se numără: unui proiect se numără:
a) Fundamentarea a) Orice proiect are a) Se aprobă numai de a) Se desfăşoară în a) Implică resurse
riguroasă pe baze de obiectiv(e); unitatea de mod progresiv; nelimitate;
modele; b) Fundamentarea implementare; b) Implică resurse b) Se finanțează numai
b) Se derulează riguroasă pe baze de b) Implică resurse nelimitate; în urma unei evaluări
organizat, planificat, modele; nelimitate c) Fundamentarea riguroase;
controlat; c) Se finanțează numai c) Se desfăşoară într- riguroasă pe baze de c) Nu comportă nici un
c) Se aprobă numai de în urma unei evaluări un mediu de risc; modele; risc;
unitatea de riguroase; d) Nu este limitat în d) Se finanțează numai d) Implică un
implementare; d) Se aprobă numai de timp și spațiu în urma unei evaluări produs/serviciu/
d) Se finanțează numai unitatea de riguroase; rezultat unic
în urma unei evaluări implementare;
riguroase;
2. Managementul de 2.Planul de management 2.Printre factorii de 2.Managementul integrat 2. Managementul integrat
proiect reprezintă o: al proiectului cuprinde: succes în proiecte se al proiectului cuprinde al proiectului cuprinde
a) modalitate de a) stabilirea numără: între altele: între altele:
accesare a fondurilor obiectivelor, a) Monitorizarea și a) Modalitatea de a) Modalitatea de
europene; selectarea strategiei, măsurarea continuă accesare a fondurilor accesare a fondurilor
b) utilizare abilă a integrarea și a progresul europene; europene;
tehnicilor pentru coordonarea tuturor înregistrat; b) Monitorizarea și b) Monitorizarea și
atingerea planurilor din b) Maniera organizată măsurarea continuă măsurarea continuă a
rezultatelor la nivelul proiect; metodic şi progresiv a progresul progresul înregistrat;
stabilit, cu bugetul şi b) coordonarea destinată obţinerii înregistrat; c) Coordonarea
în perioade de timp resurselor umane și de noi rezultate; c) Dezvoltarea Planului resurselor umane și a
prevăzute; a celorlalte resurse; c) Coordonarea Managementului de celorlalte resurse din
c) succesiune logică de c) manieră organizată resurselor umane și Proiect proiect conform
activităţi coordonate metodic şi progresiv a celorlalte resurse d) O succesiune de Planului de
şi controlate, destinată obţinerii din proiect conform activități coordonate management al
necesare pentru de noi rezultate; Planului de pentru atingerea proiectului;
îndeplinirea unor d) o modalitate de management al obiectivelor d) Dezvoltarea Cartei
obiective clar accesare a fondurilor proiectului prestabilite; Proiectului;
definite; europene; d) Obiective clare,
d) manieră organizată stabile şi bine
metodic şi progresiv definite
destinată obţinerii
de noi rezultate;

3.Enunțarea ariei de 3. Scopul proiectului este: 3. Obiectivele proiectului 3. Criteriile, standardele şi 3.Standardul este:
cuprindere a proiectului: a) Descrierea, în sunt: indicatorii sunt: a) Impus de UE și de
a) Este o manieră detaliu, a livrabilelor a) Monitorizarea și a) Instrumente cheie în etica și deontologia
organizată metodic proiectului și a măsurarea continuă monitorizarea şi profesională;
şi progresiv activităților necesare a progresului evaluarea b) Valoarea minimă ce
destinată obţinerii pentru crearea înregistrat; impactului, trebuie atinsă pentru
de noi rezultate; acestora; b) Descrierea, în rezultatelor, ca impactul/
b) Descrie, în detaliu, b) Reprezentat de detaliu, a livrabilelor durabilităţii sau rezultatul să fie
livrabilele proiectului schimbarea care proiectului și a eficienţei considerat
și activitățile trebuie realizată activităților necesare proiectului; satisfăcător din punct
necesare pentru pentru rezolvarea pentru crearea b) Impuse de Uniunea de
crearea acestora; problemei acestora; Europeană; vedere al criteriului;
c) Monitorizează și principale; c) Principalii paşi care c) Principalii paşi care c) Maniera organizată
măsoară continuu c) Reprezintat de trebuie realizaţi trebuie realizaţi metodic şi progresiv
progresul înregistrat; modalitatea de pentru a realiza pentru a realiza destinată obţinerii
d) Presupune o accesare a fondurilor schimbarea definită schimbarea definită de noi rezultate;
succesiune de europene; în cadrul scopului; în cadrul scopului; d) Monitorizarea și
activități coordonate d) Monitorizarea și d) Coordonarea d) O succesiune de măsurarea continuă a
pentru atingerea măsurarea continuă resurselor umane și activități coordonate progresului
obiectivelor a progresului a celorlalte resurse pentru atingerea înregistrat;
prestabilite; înregistrat; din proiect conform obiectivelor
Planului de prestabilite;
management ;
4.Criteriile standardele şi 4.Printre sursele de 4.Graficul Gantt are drept 4. Graficul Gantt : 4.Drumul critic:
indicatorii: informare și verificare nu scop: a) Trebuie să se bazeze a) Cuprinde criteriile
a) Trebuie să se bazeze se află: a) Stabilirea duratei și pe informații reale și standardele şi
pe informații reale și a) Rapoartele desfășurării în timp a relevante pentru indicatorii relevanți
relevante pentru organismele proiectului; succesul proiectului; pentru proiect;
succesul proiectului; competente în b) Evaluarea b) Include relaţiile de b) Se elaborează pe
b) Sunt impuse de către domeniul în care se proiectului din punct interdependenţă şi baza rapoartelor
UE și Autoritatea de încadrează proiectul; de vedere al evenimentele organismelor
Management b) Studiile autorităţilor/ costurilor și importante din viaţa competente în
c) Necesită o agenţiilor beneficiilor; proiectului(mileston domeniul în care se
fundamentare guvernamentale; c) Stabilirea criteriilor, es); încadrează proiectul;
riguroasă și c) Rapoatrele standardelor și a c) Permite evaluarea c) Se referă la stabilirea
implicarea organizațiilor indicatorilor de proiectului din punct criteriilor,
specialiștilor; finanțatoare; performanță ai de vedere al standardelor și a
d) Criteriile standardele proiectului; costurilor și indicatorilor de
d) Trebuie definiți
şi indicatorii; d) Evaluarea șanselor beneficiilor; performanță ai
astfel încât să nu
de reușită la d) Se întocmește pe proiectului;
permită/implice
finanțarea baza studiile d) Reprezintă drumul cu
interpretări
proiectului; autorităţilor/agenţii lungimea cea mai
subiective sau
lor guvernamentale; mare şi cu durata
bazate pe
minimă posibilă de
prejudecăți;
realizare a
proiectului;
5.Analiza drumului critic: 5.Planul de resurse 5.Dezvoltarea planului 5.Stabilirea direcției, 5.Planul de comunicare al
a) Permite stabilirea umane are drept rol: de resurse umane: motivarea echipei și proiectului presupune
termenelor cele mai a) Stabilirea duratei și a) Este procesul de raportarea între altele:
devreme (ES, EF) desfășurării în timp a identificare și performanțelor a) Stabilirea
prin însumarea proiectului; stabilire a rolurilor, proiectului revin: stakeholderilor și
duratelor b) Evaluarea proiectului responsabilităților, a) Responsabilului definirea nevoilor de
activităţilor ce din punct de vedere abilităților necesare, financiar; comunicare ale
converg într-un nod, al costurilor și de raportare a b) Managerului de acestora;
comparând aceste beneficiilor; relațiilor de muncă și b) Stabilirea duratei și
valori şi alegând c) Stabilirea abilităților de creare a unui plan proiect; desfășurării în timp a
valoarea maximă; necesare pentru a de management c) Directorului de proiectului;
b) Cuprinde criteriile finaliza activitățile al recrutării de resurse umane; c) Evaluarea proiectului
standardele şi alocate prin proiect; personal; d) Autorității de din punct de vedere
indicatorii relevanți d) Descrierea b) Permite evaluarea management; al costurilor și
pentru proiect; segmentului din proiectului din punct beneficiilor;
c) Permite evaluarea proiect pentru care de vedere al d) Identificarea și
proiectului din punct fiecare membru este costurilor și stabilirea rolurilor,
de vedere al responsabil; beneficiilor; responsabilităților și
costurilor și c) Se referă la stabilirea abilităților necesare;
beneficiilor; duratei și
d) Permite evaluarea desfășurării în timp a
șanselor de reușită la proiectului;
finanțarea d) Permite evaluarea
proiectului; șanselor de reușită
la finanțarea
proiectului;
6.Colegul prietenos: 6. Colegul vorbăreţ: 6.Colegul furios: 6.Colegul timid: 6.Colegul nemulțumit:
a) Vrea să i se facă a) Vrea să i se facă a) Vrea să i se facă a) Vrea să i se facă a) Vrea să i se facă
dreptate și vrea să dreptate și vrea să dreptate și vrea să dreptate și vrea să dreptate și vrea să
impună respect; impună respect; impună respect; impună respect; impună respect;
b) Vrea să fie în relaţii b) Vrea să fie în relaţii b) Vrea să fie în relaţii b) Vrea să fie în relaţii b) Vrea să fie în relaţii
bune cu toată lumea bune cu toată lumea bune cu toată lumea bune cu toată lumea bune cu toată lumea
și vrea să i se și vrea să i se și vrea să i se și vrea să i se și vrea să i se
răspundă cu aceeaşi răspundă cu aceeaşi răspundă cu aceeaşi răspundă cu aceeaşi răspundă cu aceeaşi
amabilitate; amabilitate; amabilitate; amabilitate; amabilitate;
c) Vrea să fie în centrul c) Vrea să fie în centrul c) Vrea să fie în centrul c) Vrea să fie în centrul c) Vrea să fie în centrul
atenţiei vrea să i se atenţiei vrea să i se atenţiei vrea să i se atenţiei vrea să i se atenţiei vrea să i se
acorde importanţă; acorde importanţă; acorde importanţă; acorde importanţă; acorde importanţă;
d) Vrea să nu încurce d) Vrea să nu încurce d) Vrea să nu încurce d) Vrea să nu încurce d) Vrea să i se dea
pe nimeni, să nu pe nimeni, să nu pe nimeni, să nu pe nimeni, să nu dreptate și să se
creeze probleme și creeze probleme și creeze probleme și creeze probleme și descarce, chiar dacă
vrea să termine cât vrea să termine cât vrea să termine cât vrea să termine cât nu crede că va
mai repede ce are de mai repede ce are de mai repede ce are de mai repede ce are de rezolva ceva;
făcut şi să plece; făcut şi să plece; făcut şi să plece; făcut şi să plece;

7. Planul de gestionare a 7.Gradul de expunere al 7. Finanţatorului cãruia i 7.Printre etapele 7.Responsabilitatea


riscurilor cuprinde: riscului se determină se solicită fonduri i se necesare în realizarea asigurării resurselor
a) Evaluarea proiectului funcție de: prezintă: bugetului proiectului se necesare pentru atingerea
din punct de vedere a) Probabilitatea de a) Bugetul pe categorii numără: succesului revine:
al costurilor și apariție și impact; de cheltuieli; a) Evaluarea proiectului a) Managementului;
beneficiilor; b) Rezultatele analizei b) Bugetul pe categorii din punct de vedere b) Finanțatorului;
b) Evaluarea șanselor SWOT; de cheltuieli şi pe al costurilor și c) Activității de
de reușită la c) Momentul activitãţi; beneficiilor; fundamentare a
finanțarea identificării riscurilor c) Bugetul pe surse; b) Estimarea bugetului de venituri
proiectului; și înscrierea lor în d) Bugetul de venituri și cheltuielilor în și cheltuieli;
c) Identificarea proiect; cheltuieli; detaliu, pentru d) Planificării;
riscurilor și d) Natura mediului din fiecare activitate şi
înscrierea lor în care provin(riscuri subactivitate precum
proiect; interne și riscuri şi a celor totale;
d) Procesul prin care externe) c) Defalcarea
riscurile sunt cheltuielilor pe
identificate, centre de cost și
analizate, evaluate şi categorii (cheltuieli
gestionate de- materiale, cheltuieli
alungul ciclului de cu manopera etc.);
viaţă al unui proiect; d) Estimarea
cheltuielilor funcție
de responsabilitățile
și sarcinile ce revin
fiecărei persoane
implicate în proiect;

8.Printre tehnicile de 8. Succesul unui proiect 8. Procesul prin care se 8.Factorii interesați de 8.O problemă bine
realizare a planului de poate fi evaluat pe baza identifică cerinţele şi/sau proiect: formulată:
a) Ajută la informarea a) Ajută la informarea
calitate se numară: unor seturi de criterii standardele calităţii cu privire la modul în cu privire la modul în
a) Analiza SWOT; privind: pentru proiect şi produs şi care proiectul se va care proiectul se va
b) Managementul a) Activităţile necesare informarea cu privire la dovedi concordant dovedi concordant
calității totale; pentru îndeplinirea modul în care proiectul se cu interesele cu interesele
c) Analiza cost- obiectivelor; societății; societății;
va dovedi concordant cu
beneficiu; b) Analiza cost- b) Permit defalcarea b) Ajută procesul prin
acestea este:
d) Metoda drumului beneficiu; proiectului pe care riscurile sunt
a) Managementul
critic; c) Procesul prin care activități și identificate,
calității totale;
riscurile sunt subactivități și analizate, evaluate şi
b) Procesul prin care
identificate, analiza cost- gestionate de-alungul
riscurile sunt
analizate, evaluate şi beneficiu; ciclului de viaţă al
identificate,
gestionate de- c) Acordă sprijin şi sunt unui proiect;
analizate, evaluate şi
alungul ciclului de resursă –know how/ c) Permite estimarea
gestionate de-
viaţă al unui proiect; financiară pt cheltuielilor funcție
alungul ciclului de
d) Managementul problemele/necesită de responsabilitățile
viaţă al unui proiect;
calității totale; ţile proiectului; și sarcinile ce revin
c) Estimarea
d) Ajută procesul prin fiecărei persoane
cheltuielilor funcție
care riscurile sunt implicate în proiect;
de responsabilitățile
identificate, d) Este raportată la unul
și sarcinile ce revin
analizate, evaluate şi sau mai multe
fiecărei persoane
gestionate de- grupuri sau categorii
implicate în proiect;
alungul ciclului de bine determinate de
d) Realizarea planului
viaţă al unui proiect; persoane fizice sau
de calitate
juridice, a căror
situaţie e afectată de
existenţa sa;

9. Structurarea celorlalte 9.Scopul unui proiect 9.Obiectivele proiectului 9.În urma analizei 9. Definirea ariei de
probleme în funcţie de este: sunt: strategiei proiectului se cuprindere:
problema principală, se a) Reprezentat de a) Schimbarea care determină: a) Presupune precizarea
realizează pe baza: schimbarea care trebuie realizată a) Beneficiile domeniilor eligibile
a) Analizei cost- trebuie realizată pentru rezolvarea implementării; pentru finanţare în
beneficiu; pentru rezolvarea problemei b) Drumul critic și cadrul programului;
b) Legăturii cauză- problemei principale; activitățile b) Presupune precizarea
efect; principale; b) Principalii paşi care corespunzătoare drumu-
c) Analizei SWOT; b) Realizarea trebuie realizaţi acestuia; lui critic și a
d) Metodei drumului principalilori paşi pentru a obține c) Cea mai eficientă activităților
critic; care trebuie pentru a schimbarea definită structură a corespunzătoare
obține schimbarea în cadrul scopului; intervenţiei/ soluţiei acestuia;
definită; c) Legate de încadrarea propuse de proiect; c) Presupune
c) Încadrarea proiectului în d) Domeniile eligibile subdivizarea
obiectivelor domeniile eligibile pentru finanţare în livrabilelor majore ale
proiectului în pentru finanţare cadrul programului; proiectului în
domeniile eligibile în cadrul componente mai mici
pentru finanţare programului; și mai ușor de
în cadrul d) Obținerea de gestionat;
programului; beneficii pentru d) Precizează principalii
d) Accesarea fondurilor membrii echipei de paşi care trebuie
structurale și de implementare; realizaţi pentru a
coeziune; obține schimbarea
definită în cadrul
scopului;