Sunteți pe pagina 1din 40

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

Specializarea Pedagogie anul III, grupa I


Odinschi Oana

Proiect de dezvoltare instituțională

Proiect educațional

1
Școala Gimnazială ”Regina Elisabeta” Rădăuți

Strada: Ștefan cel Mare, nr.18, Rădăuți , Suceava, România

Tel. 0230/561/623, e-mail :sc4radauti@yahoo.com

www.scoala4radauti.ro

PROIECT

DE DEZVOLTARE

INSTITUȚIONALĂ

2015-2020

2
Argument

Planul de dezvoltare al Școlii Gimnaziale ”Regina Elisabeta” propune strategia educațională pe


termen mediu (4-5 ani), ținând cont în primul rând de strategia educațională atât la nivel
național, cît și local, iar în al doilea rând de evoluția economcă a zonei de situare a școlii, de
mobitatea și cerințele profesionale necesare, utile pe piața muncii. Într-o lume a noului şi a
schimbărilor, şcoala trebuie să promoveze o învățare conștientă, activă, orientată spre cercetare
ştiinţifică și spre valorile şi practicile societăţii democratice. Misiunea ei este să orienteze tânăra
generaţie spre împlinirea în viaţa privată şi publică. Școala Gimnazială ”Regina Elisabeta”,
funcționează ca un tot unitar, bine închegat, ce a luat naștere din efortul structurii manageriale, a
personalului școlii, a beneficiarilor direcți, a comunității locale. Comunitatea educațională este
alcătuită din structura de conducere a școlii, comitetelor de elevi, a comitetului de părinți.
Scopurile strategice asumate izvorăsc din realitatea obiectivă constatată la nivelul școlilor din
municipiul Suceava, corelate cu nevoile de educaţie şi calificare reclamate de societate. Tehnica
de analiză SWOT a permis o evaluare echilibrată şi exigentă a resurselor şi mijloacelor, a
impactului pe care acestea le au asupra activităţii unităţii.

Prin conceperea acestui plan de dezvoltare instituțională se urmărește creșterea calității


procesului instructiv-educativ , în relație cu noile cerințe privind formarea competențor cheie la
elevi, dar și creșterea implicării elevilor în viața comunitară. Prin acest program de dezvoltare
instituțională, școala își definește propria identitate, însă acest lucru nu poate fi realizabil fără a
se ține cont de factorii care conduc la reușita unui învățămând de calitate precum: calitatea
profesională a cadrelor didactice, resursele materiale ale școlii, mediul familial și social,
structura și formarea elevilor. Școala Gimnazială „Regina Elisabeta” își propune să ofere o
educație de calitate, centrată pe fiecare elev, asigurând o pregătire generală și profesională într-
un climat care să încurajeze elevii să parcurgă propriul traseu educațional în concordanță cu
aptitudinile și interesul propriu

3
Partea I.

I.Prezentare generală a școlii

1. Scurt istoric

Municipiul Rădăuți se află la poalele Obcinelor Bucovinei, în partea nord-estică a


județului Suceava.
Pe baza legii învățămantului din 1774, se înființează la Rădăuți o școală „trivială”1 de
două clase, care reprezenta prima treaptă a învățământului primar2. Cunoștințele dobândite în
școala trivială fiind insuficiente au dus la pretențiile unui învățământ de treaptă mai avansată
fiind prezente tot mai insistent. O dată cu apariția legii de reformă a învățământului primar
(1869) școala trivială este transformată în școală principală(primară) de patru clase.
În 1895, în Rădăuţi funcţionau o şcoală primară şi o Şcoală Complementară de Fete
(PrivatFortbildungsschule) care au stârnit, la început, un real interes printre rădăuţeni. În anul
1905, la iniţiativa unor societăţi culturale şi a unor dascăli rădăuţeni s-a înfiinţat Liceul Privat de
Fete (Privat Mädchen Lyzeum), care îşi deschidea porţile cu sprijinul entuziast al Karolinei şi
Nataliei Brichze. Unitatea şcolară şi-a început activitatea cu 54 de eleve din clasele a I şi a II-a.
În anul 1911-1912, ca urmare a creşterii numărului de eleve din clasele II-V, s-a construit
o nouă clădire în curtea şcolii şi o sală de gimnastică. În acel an şcolar, Liceul Orăşenesc de Fete
funcţiona cu opt săli de clasă, două cabinete (unul pentru ştiinţele naturii, unul pentru ştiinţele
fizico-chimice), o sală pentru gospodărie, cabinetul directorului, cancelaria profesorilor şi sala de
sport.La 1 aprilie 1923, Liceul Orăşenesc de Fete se desprinde de Liceul „Eudoxiu Hurmuzachi”
şi devineinstituţie independentă, cu buget propriu.
Pe 29 mai 1936, Ministerul Învăţământului, prin Direcţia Învăţământ, comunică şcolii că
«Măria Sa Regele a aprobat numele de „Elisabeta Doamna”» pentru liceul de fete din Rădăuţi,
denumire pe care a păstrat-o până în anul 1948.3
Între anii 1948-1955, sub imperiul sovietizării, această unitate şcolară a funcţionat sub
denumirea de Liceul de Fete din Rădăuţi.
În perioada 1955-1965 această instituţie şcolară a funcţionat sub denumirea de Şcoala
Medie Nr. 2. Din 1948 şi până în 1965, durata studiilor s-a schimbat des, ea fost când de 11 ani,

1
După denumirea școlilor în evul mediu, unde se învăță scrisul, cititul și socotitul.
2
D.Luchian, Rădăuți-vatră românească de tradiții și înfăptuiri socialiste,Bucuresti,1982, pag.207
3
Arhivele școlii

4
când de 10 ani, pentru ca, în 1965, să fie stabilită la 12 ani.Din 1948 şi până în 1965, durata
studiilor s-a schimbat des, ea fost când de 11 ani, când de 10 ani, pentru ca, în 1965, să fie
stabilită la 12 ani. Urmare a deosebitei creşteri a numărului elevilor (aproape 1600), din 1962,
în str. Tudor Vladimirescu din Rădăuţi, s-a ridicat un nou local al şcolii cu 16 săli de clasă.
Mutarea colectivelor de elevi urma să se facă treptat, pe măsura definitivării lucrărilor la acest
local. Noul edificiu ar fi trebuit să cuprindă clasele I-VIII dar, la propunerea d-nei director
Wanda Mincu, acesta avea să găzduiască liceul.
La 15 septembrie 1968, la deschiderea anului şcolar, începea despărţirea dintre cele două
şcoli. Aceast proces s-a finalizat la începutul anului 1969, instituţia de pe strada Ştefan cel Mare
Nr. 18 numindu-se Şcoala Generală Nr. 4, Rădăuţi. Este cea mai veche insituție de învățământ
din orașul Rădăuți,în anul 1986 împlinind două secole de existență.Până la 1989, Şcoala
Generală Nr. 4 din Rădăuţi a cunoscut tranformările pe care întregul învăţământ românesc le-a
suferit în timpul regimului comunist. Revoluţia din 1989 şi importantele schimbări generate de
aceasta au dus la democratizarea societăţii şi a învăţământului românesc.
La 12 februarie 2009, Casa Regală a României aprobat cererea Consiliului Profesoral al
Şcolii cu clasele I-VIII Nr. 4 din Rădăuţi, de adoptare a denumirii de Şcoala cu clasele I-VIII
Nr. 4 „Regina Elisabeta”. La data de 29 octombrie 2010, școala a avut parte de o vizită regală.
Principesa Margareta împreună cu Principele Radu au vizitat școala.

Componența Consiliului de Administraţie în anul școlar


2018-2019

✓ Țugulea Florica Marcela - director – președinte


✓ Brăescu Foarea - cadru didactic – membru
✓ Telișcă Maria - cadru didactic – membru
✓ Zelinschi Camelia - cadru didactic – membru
✓ Herghelegiu Haralambie - reprezentant al Primarului – membru
✓ Calenciuc Anca - reprezentant al părinţilor – membru
✓ Ioniţă Simona - reprezentant al părinţilor – membru
✓ Mutrescu Dan - reprezentant al Consiliului Local – membru
✓ Simota Gheorghe - reprezentantal Consiliului Local – membru
✓ Hrihor Vasile - lider sindical – observator

5
Echipa managerială a anului școlar 2018-2019

Țugulea Florica Marcela Director

Georgescu Ioana Catalina Consilier școlar educativ

Pascal Loredana Maria Coordinator CEAC

Secrier Georgeta Administrator financiar

Ursachi Gabriela Adina Secretar șef

Cîrdei Viorel Administrator de patrimoniu

2. Cultura organizațională

Școala Gimnazială ”Regina Elisabeta” Rădăuți prezintă o cultură organizațională bazată pe


profesionalism și implicare ce urmărește să asigure condițiile necesare în care fiecare elev să își
valorifice potențialul maxim.Instituția de învățământ oferă un mediu responsabil, definit de
calitatea eficientă a cadrelor didactice și de modul de implicare al acestora. Este un climat care
permite stimularea elevilor, ei învățând să-şi exprime propriile opinii, iar lucrul în grupuri de
cooperare sau activitățile extrașcolare îi pregăteşte pentru viaţă. Cultura organizațională a școlii
este respectată prin:

Simboluri:

• Sigla școlii

• Pagina web a școlii : www.scoala4radauti.ro

6
Pagina web a școlii este una accesibilă, ușor de utilizat, prezentând informațiile într-un
mod organizat și competent. Printre rubricile principale enumerăm: informații despre
școală, despre oferta educațională, revista școlii, regulament sau articole recente.

• Festivități și ceremonii

- Festivitățile de deschidere și de închidere a anului școlar


- Târgul Toamnei ( septembrie)
( Este o festivitate specifică școlii, aflată deja la a V-a ediție. Este o
activitate extrașcolară la care participă elevii împreună cu părinții.
Scopul evenimentului este acela de a realiza obiecte hand-made și oferite
spre vânzare, în vederea dezvoltării educației financiare în rândul
elevilor începând de la grupa mică până la clasa a VIII- A. Veniturile
obținute din vânzarea produselor fie ele materiale sau comestibile sunt
fie donate fie utilizate pentru îmbunătățirea clasei)
- Zilele școlii ( ultima săptămână din luna mai) – presupun activități
interdisciplinare menite să dezvolte elevilor abilitățile de relaționare, de
comunicare cu elevii din celalalte clase , de la alte școli sau cu elevii mai
mici. Aceste activități vizează valorificare de către elevi a unor valori
personale a școlii precum implicare, toleranță, creativitate.
- Zilele porților deschise
- Concursul județean ”Drepturile omului, drepturile mele”
- Școala de vară ( luna iulie)
- Editarea publicației de tradiție a instituției: revista școlii ”Ceres”
- Balul primăverii ( luna martie)
- Concursul transcurricular ” Ionel Teodoreanu”
- Serbarea de 100 de zile….pas cu pas spre o educație de calitate ( luna
februarie)

Regulile instituției de învățământ :

• Formale - regulamentul intern

7
• Informale -să susțină creativitatea ca valoare esențială în dezvoltarea personal și profesională,
să stimuleze interesul pentru perfecționare în rândul elevilor, să creeze cadrul optim pentru
creșterea încrederii în capacitățile proprii și ale coechipierilor.

Sistemul de valori:

✓ Profesionalism
✓ Implicare
✓ Susținere
✓ Respect
✓ Orientarea spre elev
✓ Creativitate
✓ Toleranță
✓ Eficiență

Partea a II-a.
I. Diagnoza
II.1. Analiza mediului intern ( Analiza S.W.O.T.)
II.1.1 Resurse umane
II.1.1.1 Resurse materiale

I. Diagnoza
Prin prezentarea elementelor de diagnoză specifice mediului intern vom pune accentul pe
resursele umane, materiale ale școlii, pe rezultatele elevilor la diverse concursuri școlare,dar nu
în ultimul rând analiza S.W.O.T. esențială în demersul planului de dezvoltare.

II.1. Analiza mediului intern – S.W.O.T.

8
Analiza mediului intern este realizată pe următoarele domenii: curriculum, resurse umane, relații
cu comunitatea

Domeniu curriculum

Oportunități Amenințări

-CDȘ oferă posibilitatea -prezența multiplelor oferte auxiliare


satisfacerii dorinței de școlare din partea firmelor specializate;
cunoaștere și informaționale în
diverse domenii; - încărcarea programelor școlare.

-oferte privind cursuri de


perfecționare, înscriere la grade
didactice;

-asigurarea manualelor școlare


de MEN și ISJ;

Puncte tari

-accent pe formarea de
competețe la elevi;

- existența claselor cu
alternativă;

- educațională ”Step by
step”;
- procese instructive-
educative de calitate
demonstrate prin
rezultatele școlare
bune și foarte bune;

- accent pe formarea de
cunoștințe și abilități la
elevi;

-proiectarea corectă a
curriculumului

9
Puncte slabe Țintă strategică

-slaba implicare a Elaborarea unui CDȘ,


profesorilor în proiecte adecvat nevoilor elevilor în
europene și de formarea deprinderilor și
finanțare; abilităților necesare vieții
sociale
-insuficienta utilizare a
materialelor didactice
și a metodelor active în
demersul didactic;

-structura CDȘ-ului se
face în funcție de
decizia majorității
elevilor la clasă și nu
răspunde nevoilor
strict individuale

Domeniu resurse umane ( personal didactic + elevi)

Oportunități Amenințări

-scăderea motivației și interesului


cadrelor didactice pentru activitățile
-ofertă diversificată de profesionale din cauza remunerației
concursuri școlare; mici;

-dezvoltarea resurselor -scăderea numărului de copii care


informaționale și optimizarea frecventează școala;
utilizării acestora;
-refuzul profesorilor tineri privind
implicarea în activități extrașcolare în
detrimental timpului liber.

10
Puncte tari
Țintă strategică
-rezultatele cadrelor
didactice în activități de Creșterea calității formării
performanță cu elevii cadrelor didactice în vederea
sunt bune și foarte dezvoltării profesionale, prin
bune; formarea și participarea la
cursuri de formare continuă.
-includerea cadrelor
didactice în programe
de îndrumare, control
și perfecționarea;

-deschiderea din partea


elevilor spre activități
educative diverse

-relații interpersonal
bune, un climat de
cooperare între cadrele
didactice, relații
deschise bazate pe
respect reciproc

-creșterea numărului de
elevi care participă la
concursuri.

Puncte slabe

-relația profesor elev


este prea rigidă, distant,
iar în unele cazuri
tolerant;
-78% personal didactic
titular;
-interesul elevilor este ,
de cele mai multe ori
de notă;

-prezența
absenteismului școlar;

- rezistența manifestată
de unele cadre

11
didactice la schimbare;

-cadre didactice cu
normă didactică la mai
multe școli și navetiste

Domeniu Relații cu comunitatea

Oportunități Amenințări

-încheierea unor parteneriate -nivelul de educație și timpul


cu instituții representative; limitat al părinților poate duce
la o slabă implicare a acestora
-interesul unor școli pentru în viața școlară a propriilor
realizarea de schimburi de copii;
experiență;
-limite în asigurarea resurselor
-parteneriate la nivel local și financiare și material
județean. necesare.

Puncte tari

-o bună implicare a elevilor în


activitățile extrașcolare la
nivel de școală:

-întâlniri cu Asociația de
Părinți și buna colaborare cu
părinții la nivelul comitetelor
de părinți pe clasă;

-stabilirea unor parteneriate cu


diverse ONG-uri;

Țintă strategică
Puncte slabe
Creșterea interesului
-număr mic de proiecte elevilor și a cadrelor
derulate în cadrul comunității; didactice în vederea
realizării de activități care
-număr mic de activități să permită implicarea
educative la nivelul claselor elevilor în activități

12
pentru formarea de extrașcolare/comunitare
deprinderi și
comportamente specific
vieții sociale/comunitare;

Domeniul resurse material și financiare

Oportunități Amenințări

-posibilitatea accesării de -degradarea spațiilor școlii


fonduri europene de către datorită fondurilor economice
personalul didactic; limitate, alocate pentru
întreținerea școlii.
-parteneriate cu comunitatea
locală, ONG-uri, Biserică.

Puncte tari

-echipa managerială a școlii


este constant preocupată de
îmbunătățirea bazei material a
școlii;

-existența unui cabinet CDI;

-o bună bază sportivă (sală de


sport, teren cu suprafață
sintetică)

Puncte slabe Tintă

-lipsa fondurilor pentru -asigurarea condițiilor


recompensarea activităților de optime de siguranță și de
performanță ale elevilor dar și învățare necesare
a profesorilor; desfășurării unui
învățământ de calitate.
-lipsa unor cabinet pentru
pregătirea suplimentară.

II.1.1 Resurse umane

13
Date statistice de bază privind anul școlar 2019-2020

▪ Școala Gimnazială „Regina Elisabeta” Rădăuți școlarizează copii, cu vârsta între 3 și 14


ani, și are în grija sa.

Învățământ preșcolar Grupa mică, mijlocie și mare 3

Clasa pregătitoare 2

Învățământ primar Clasele I-IV, învățământ cl.I - 2


tradițional și step by step
cl.II- 2

cl.III -3

cl.IV -2

Învățământ gimanazial Clasele V-VIII V- 2; VI – 2; VII - 2; VIII -


2

▪ învățământ preșcolar: grupa mică, grupa mijlocie, grupa mare


▪ învățământ primar : clasa pregătitoare și clasele I-IV, învățământ tradițional și step by step
- 11 clase
▪ învățământ gimnazial: clasele V-VIII, 8 clase

Pentru anul școlar 2019-2020, conform planului de școlarizare aprobat prin hotărârea Consiliului
de administrație, oferta de școlarizare pentru clasele de început este:

▪ 1 grupă mică la grădinița cu program normal, cu 25 de locuri

14
▪ 2 clase pregătitoare
▪ 2 clase a V-a

Instituția își desfășoară activitatea în două corpuri de clădiri, corpul B fiind construit în anul
1908, în timp ce corpul A în anii 1911-1912.

Procesul educațional își desfășoară activitatea în următoarele spații:

Săli de clasă 20

Săli de grădiniță 3

Sală de mese 1 ( 100 de locuri)


Laborator de chimie 1

Laborator de informatică (2017) 1

Laborator de biologie 1

Sală de sport 1

Resursele umane și materiale vizează atât personalul didactic al școlii cât și resursele materiale
de care instituția de învățământ dispune.

❖ Datele privind resursele umane pentru anul școlar 2015-2016

Tabelul nr. 1 Personalul didactic al instituției.

Cadre didactice Educatoare Învățători Profesori Cadre didactice


titulare pe școală

41 3 16 22 32

15
Statutul cadrelor didactice

Tabelul nr.2 Statutul personalului didactic

Cadre didactice Grad I Grad II Definitivat Debutanți

41 24 8 5 4

cadre
didactice
netitulare,
9, 22%

cadre
didactice
titulare , 32,
78%

Fig.nr.1 Reprezentarea grafică a personalului didactic titular și netitular

Debutanți, 4,
10%
Definitivat, 5,
12% Gradul I
Gradul II
Gradul I, 24, Definitivat
Gradul II, 8,
59%
19% Debutanți

Fig.nr 2 Reprezentarea grafică a personalului didactic dupa obținerea gradelor

16
Oferta educațională

Discipline opționale în anul 2012-2013

,, Arta de a scrie frumos", clasa a II-a B, prof. înv. primar Ihnatiuc Maria
,, Zile de sărbătoare", clasa a III –a A, prof. înv. primar Drehuță Liliana
,, Obiecte decorative din lemn", clasa a VI –a B, prof. Gheliuc Gavril
,, Construcții electronice", clasa a VII –a A, prof. Gheliuc Gavril
,, Matematica pentru toți", clasa a VIII –a A, prof. Cotos Mirela Isabela

Discipline opționale în anul 2013-2014


,,De vorbă cu calculatorul", grupa mare, prof. înv. preșcolar Maxim Elena
,,Ne jucăm și învățăm", clasa pregătitoare SBS, prof. înv. primar Pascal
Loredana
,,Natura prin ochi de copil", clasa I SBS, prof. înv. primar Preceșniuc Loredana,
Popescu Mihaela
,,Bunele maniere", clasa a III-a B, prof. înv. primar Mandici Stela
,,File din cartea naturii", clasa a IV-a A, prof. înv. primar Drehuță Liliana
,,Suflet de copil", clasa a IV-a SBS, prof. înv. primar Hurjui Cristina, Georgescu
Cătălina
,,Deutsch ist prima", clasa a V-a B, prof. Breabăn Vasile
,,Matematica pentru concurs", clasa a V-a C, prof. Cotos Mirela
,,Dezvoltarea abilităților de viață", clasa a VII-a A, prof. psiholog Simota
Marinela
,,Sinteze matematice", clasa a VIII-a A, prof. Cotos Mirela Isabela

Discipline opționale în anul școlar 2014-2015

• ,,Pe tărâmul poveștilor", grupa mijlocie, prof. înv. preșcolar Maxim Elena
• ,,Lumea colorată a poveștilor", clasa pregătitoare A, prof. înv. primar Drehuță
Liliana
• ,,Poveste și culoare", clasa I A, prof. înv. primar Calancea Luciana
• ,,Pe aripile cuvintelor ", clasa a II-a A, prof. înv. primar Golea Nicoleta
• ,,Anotimpurile în versuri și culoare", clasa a II-a SBS, prof. înv. primar Preceșniuc
Loredana, Popescu Mihaela
• ,, ,,Natura- prietena mea", clasa a III-a SBS, prof. înv. primar Grigorean Brândușa
Ihnatiuc Maria
• ,,Atelier de teatru", clasa a IV-a B, prof. înv. primar Mandici Stel
• ,,Matematica distractivă", clasa a IV-a SBS, prof. înv. primar Hurjui Mihaela,
Buliga
Ancuța

17
• ,,Dezvoltarea abilităților de viață", clasa a V-a B, prof. psiholog Simota Marinela
• ,,Dezvoltarea abilităților de viață", clasa a VI-a B, prof. psiholog Simota Marinela
• ,, Matematica pentru toți", clasa a VIII –a A, prof. Nicuță Mariana
• ,,Dezvoltarea abilităților de viață", clasa a VIII-a B, prof. psiholog S.Marinela

II.1.1.1 Resurse materiale

Nr. Tipul de spațiu Număr spații Suprafață (mp)


crt.
1. Bibliotecă școlară și Centru de 1 bibliotecă 46 mp
informare și documentare 1 C.D.I. 107 mp
2. Sală pentru servit masa 1 100 mp
3. Spații de depozitare materiale 1 15,52 mp
didactice
4. Cabinet medical 1 17, 12 mp
5. Alte spații (grupuri sanitare) 4 69 mp
Tabel nr.1 Informații privind spațiile auxiliare a instituției școlare

Nr. crt. Tipul de spațiu Număr spații Suprafață (mp)


1. Secretariat 1 30 mp
2. Spațiu destinat echipei manageriale 1 25 mp
3. Contabilitate 1 25 mp
Tabel nr.2 Informații privind spațiile administrative ale instituției școlare

Partea III.

III. Planificarea strategiei

III.1.Viziunea

III.1.1.Misiunea

III.1.1.1.Ținte strategice

18
III.1.Viziune

Învăţăm să comunicăm, să fim responsabili, toleranţi, creativi, pregătindu-ne pentru viaţă într-
un mediu sănătos.

III.1.1. Misiune

▪ Scoala noastră formează elevilor competenţe-cheie care să asigure învăţarea pe parcursul


întregii vieţi şi competenţe pentru societatea cunoaşterii.
▪ Promovăm valorile europene: cetăţenia democratică, respectarea diversităţii şi devoltarea
durabilă.
▪ Educăm copiii pentru a fi capabili să se adapteze într-o lume în permanentă schimbare prin
noile tipuri de educaţie: ecologică, pentru sănătate, antreprenorială, pentru comunicare.
▪ Misiunea şcolii nu poate fi îndeplinită fără ajutorul comunităţii, deoarece împreună -
profesori, părinţi , autorităţi- trebuie să luăm cele mai bune decizii în privinţa educaţiei
copiilor.

III.1.1.1. Ținte strategice

1 . Elaborarea unui Curriculum la decizia școlii (CDȘ), adecvat nevoilor elevilor în


formarea deprinderilor și abilităților necesare vieții sociale.

2. Asigurarea condițiilor optime de siguranță și de învățare necesare desfășurării unui


învățământ de calitate.

3. Creșterea interesului elevilor și a cadrelor didactice pentru realizarea de activități


extrașcolare/comunitare.

4. Creșterea calității formării cadrelor didactice în vederea dezvoltării profesionale, prin


formarea și participarea la cursuri de formare continuă.

19
Opțiuni strategice
Țintă
Strategic Dezvoltare curriculară Dezvoltarea resurselor Atragerea de resurse Dezvoltarea relațiilor
umane financiare și dezvoltarea comunitare
bazei materiale

1.Elaborarea unui CDȘ, -diversificarea atât a - instruirea și formarea -asigurarea bazei material -colaborarea cu CJRAE
adecvat nevoilor metodelor de predare – personalului didactic în adecvate desfășurării c
elevilor în formarea învățare, dar și a celor vederea aplicării activităților instructive- - implicarea atât a
deprinderilor și de evaluare. strategiilor educaționale a educative. personalului didactic cît și
abilităților necesare elevilor cu CES sau cu a elevilor în activității
vieții sociale -stabilirea unor abilități înalte. -atragerea unor sponsorizări comunicare specific CDȘ-
activități educative care în vederea organizării de ului, prin contactul real cu
sunt benefice și - dezvoltarea unor proiecte și schimburi de sursa.( instituție,
contribuie la dezvoltare competențe a cadrelor experiențe. organizație, persoane).
și formarea abilităților didactice cu scopul
specific vieții sociale. proiectării și implementării
unor cursuri opționale.
- Proiectarea unei oferte
de CDS flexibile și
atractive să asigure care
să permită realizarea
caracterului pluri-
disciplinar pe diverse
arii curriculare;

2. Asigurarea -Orientarea activităţilor -repartizarea resurselor în -menținerea în stare bună a -instruirea elevilor în
condițiilor optime de curriculare, îndeosebi funcție de priorități, cu sistemului video și audio. abordare unor
siguranță și de învățare înspre activitatea în consultarea contabilității, comportamente adecvate în
necesare desfășurării echipă. asociației de părinți. -asigurarea și menținerea în situații de urgență, prin
unui învățământ de incinta școlii a unui climat simulări periodice și în
calitate.. -reactualizarea -îmbunătățirea bazei de siguranță, a unui climat orele de diriginție în

20
regulamentului intern în material prin diverse corespunzător. colaborare cu ISU.
cazul nerespectării mijloace de atragere a
normelor de conduit în resurselor.
școală.

-dezbaterea în cadrul
orelor de consiliere a
unor teme precum
educație financiară,
educație sexuală,
educație pentru
sănătate, educație
rutieră.

3. Creșterea interesului -cursuri de mentoring -implicarea elevilor în -atragerea de fonduri prin -menținerea relației de
elevilor și a cadrelor /training prin activități vederea sentimentului de Asociația de părinți colaborare școală – familie-
didactice în realizarea și proiecte comunitare responsabilitate individual comunitate prin acțiuni la
de activități și colectivă prin -implicarea elevilor în care participă elevii școlii.
extrașcolare/comunitare -valorificarea parteneriate la nivelul activități de strângere de
competențelor TIC a comunității fonduri, desfășurate prin -dezvoltarea unor strategii
profesorilor și a proiecte, târguri, ce vizează de promovare a școlii atât
elevilor. -angajarea membrilor reciclare sau valorificarea la nivel local dar și
comunității locale pentru unor produse hand-made. regional.
-promovarea învățării susținerea demersului
prin implicarea activă și școlii
prin experimente.

4. Creșterea calității - valorificare adecvată -participarea întregului


formării cadrelor a curriculumului personal didactic la -relații de colaborare cu ISJ
didactice în vederea național, activități de formare -promovarea și susținerea în vederea programelor de
dezvoltării profesionale, privind noi metode performanțelor înalte ale formare continuă,
prin formarea și -proiecte derulate de educative/didactice. elevilor și a profesorilor

21
participarea la cursuri profesori și elevi ale -relații de colaborare cu
de formare continuă căror rezultate sunt -performanță continuă a diverse ONG-uri în vederea
importante și esențiale personalului didactic prin extinderii ofertei de servicii
pentru practica obținerea gradelor educaționale.
educațională, didactice (definitivat, grad
I, grad II)
-diversificarea
resurselor curriculare -asigurarea încadrării cu
folosite în procesele de personal didactic calificat
predare-învățare- și titular.
evaluare.

IV.Implementarea strategiilor proiectului

Ținta 1 - Elaborarea unui CDȘ, adecvat nevoilor elevilor în formarea deprinderilor și abilităților necesare vieții sociale

Opțiunea strategic Activități Obiective Responsabil Termen Resurse Indicatori de


performanță

1. Proiectarea unei 1.Folosirea 1. Cunoașterea Materiale: Ofertă de CDȘ


oferte de CDȘ unor metode intereselor elevilor și elaborată în acord cu
flexibile și alternative și a părinților pentru - Propunere de opțiunile și A comentat [R1]: Obiective SMART
atractive să asigure unor opționale configurarea CDȘ. Director proiecte/parteneriate interesele exprimate
care să permită utile în Permanent - recomandări ale ale elevilor
realizarea procesul de 2. Valorificarea CDȘ Directorii ISJ în elaborarea
caracterului pluri- predare- pentru dezvoltarea comisii CDȘ. Fișe
disciplinar pe învățare- competențelor sociale metodice Planificări psihopedagogice ale
diverse arii evaluare. și civice. caledaristice elevilor completate
22
curriculare; păstrate în
2.Introducerea Financiare: portofoliile
de opționale 3. Dezvoltarea Consilier - Consumabile diriginților
atractive la elevilor a unor școlar -buget MEN
clasa a- V-a abilități privin Realizarea unor
precum: diverse domenii Umane: chestionare cu
-”magia profesionale. -cadre didactice privire la opționalele
dansului” Diriginte - elevi dorite în orele de
4. Îmbunătățirea clasă -părinți consiliere
-”Comunicare, culturii generale prin
joc și culoare” raportare la diverse
întâmplări, personaje 100% din elevii
-”Calculatorul- sau locuri celebre din claselor a V-a
prietenul meu” istoria lumii. frecventează unul
Coordonator din opționale
” Personalități de proiecte și
care au programe
schimbat educative
lumea”

Ținta 2. Asigurarea condițiilor optime de siguranță și de învățare necesare desfășurării unui învățământ de calitate.

Opțiunea Activități Obiective Responsabili Termen Resurse Indicatori de


strategică performanță

1. instruirea 1.realizarea de 1. cunoașterea Materiale


elevilor în activități , riscurilor în caz de Pliante, afișe Numărul elevilor
abordare unor vizionarea de incendiu, cutremur. Director implicați în
comportamente filme sau Financiare activitățile
adecvate în situații invitarea unui 2.însușirea tehnicilor Consumabile extrașcolare a
de urgență, prin personal de supraviețuire în Diriginții Bugetul școlii crescut;

23
simulări periodice calificat la cazul unor situații de 3 luni
și în orele de orele de urgență. Elevi exprimă un
diriginție în dirigenție Delegate ISU Umane interes ridicat față
colaborare cu ISU. pentru a le Cadre didactice de bunurile și
oferi informații Elevi ambianța școlii
esențiale Personalul auxiliar
elevilor cu al școlii Fluxul activităților
privire la desfășurate în școală
situațiile de pe domeniul vizat
urgență s-au îmbunătățit
Ținta 3. Creșterea interesului elevilor și a cadrelor didactice pentru realizarea de activități extrașcolare/comunitare.

Opțiunea strategic Activități Obiective Responsabili Termen Resurse Indicatori de


performanță

24
1. implicarea 1. participarea 1.derularea de
elevilor în vederea reprezentanților proiecte oferă Director Materiale Creșterea gradului
sentimentului de comunității elevilor de a se Echipament IT de satisfacție al
responsabilitate locale la dezvolta și de a-și Consumabile elevilor și
individual și activitățile indeplini misiunea ăn Aprobări obținute profesorilor față de
colectivă prin educative ale comunitate proiectele derulate
parteneriate la instituției Responsabil Financiare
nivelul comunității școlare. cu proiecte Bugetul școlii
comunitare Sponsorizări Dezvoltarea culturii
2.activități organizaționale,
integrate în elevii și profesorii
cadrul orelor de Echipa permanent Umane vor conștientiza
Educație social, 2. participarea la managerială importanța pe care o
Cultura civică proiecte Erasmus Cadre didactice au în instituție
sau Consiliere oferă posibilitatea Elevi
și Orientare școlii să deruleze Părinți
care să proiectede tipul Autoritățile locale
motiveze și să ”schimb de
atragă elevii la experiență”
formarea și
dezvoltarea 3. cunoașterea de
comunității către elevi a
locale dimensiunii europene
a școlii

Ținta 4.Creșterea calității formării cadrelor didactice în vederea dezvoltării profesionale, prin formarea și participarea la
cursuri de formare continuă

25
Indicatori de
Opțiunea Acțiuni Obiective Responsabili Timp Resurse performanță
strategică

1. participarea 1. ședințe de 1.sprijinirea


întregului personal consiliere a cadrelor didactice Materiale Cadrele didactice
didactic la cadrelor didactice pentru participarea Echipa Cadre didactice sunt consiliate
activități de (grad I,II) în la work- managerială Cadre didactice frecvent
formare privind vederea stabilirii shopuri/cursuri de debutante
noi metode actualizării perfecționare . permanent Material de Toate cadrele
educative/didactice propriilor metode specialitate debutante înscrise la
de predare 2.dezvoltarea Programe grad promovează
abilităților cadrelor curriculare examenul
2.ședinte de didactice cu privire certificate
consiliere cu la specificul Responsabilul
profesorii proiectării Comisiei de Fiecare cadrul
debutanți pentru curricular bazate formare didactic ( cu grade
a-și descoperi pe elemente sau debutant )
stilul predominant didactice noi, de Financiare participă la cel puțin
de predare și actualitate Profesori de Surse proprii 2 activități de
metodele aplicate la alte Sponsori perfecționare.
la clasă instituții

3.realizarea de Umane
chestionare mentori profesori
privind
importanța unor
noi metode
instructive-
educative la clasă

26
27
Proiect educațional

Mentorat pentru educație - strategii pentru dezvoltare didactică

Argument

Programul educațional ” Learn More” este un program de mentorat ce urmărește să


dezvolte îmbunătățirea strategiilor și metodele didactice. Acesta se va derula pe durata a 10
luni ( septembrie 2019 –iunie 2020) în parteneriat cu Universitatea Ștefan cel mare, Suceava.
Proiectul are drept obiectiv dezvoltarea capacităților profesionale a cadrelor didactice prin
implicarea lor în diverse activități de formare continuă. Integritatea profesională presupune
dezvoltarea punctelor forte și echilibrarea punctelor slabe. Formarea continuă asigură atât
actualizarea cât și dezvoltarea competențelor cadrului didactic, dobândirea de noi competențe în
funcție de curriculum național. Ministerul Educației Naționale este instituția care stabilește
obiectivele și coordonează formarea continuă a personalului didactic la nivel de învățământ
preuniversitar,în conformitate cu strategiile și politicile naționale. Conform art.242, alin (1) din
Legea Educației Naționale nr.1/1011, formarea continuă se realizează prin gradul didactic II și

28
gradul didactic I, examene de certificare a diferitelor niveluri de competență didactică. Formarea
continuă reprezintă atât un drept, cât și o obligație, potrivit legislației în vigoare. Principalele
modalități de realizare a formării continue sunt programe și activități de perfecționare a pregătirii
științifice și psihopedagogice și didactice; programe de formare în domeniile conducerii,
îndrumării și evaluării învățământului; cursuri de pregătire și susținerea examenelor de obținere a
gradelor didactice II și I;programe de conversie profesională;studii corespunzătoare unei
specializări în domeniul licenței.

Proiectul nu are în vedere doar personalul didactic al instituției implicate, ci și studenți în anul III
la Pedagogie, Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar sau cadre didactice debutante care
nu au obținut gradele sau care vor să se perfecționeze.

1.Formularea problemei

Identificarea unor modalități eficiente pentru utilizarea metodelor de predare-învățare-evaluare la


clasă.

2.Scopul proiectului educațional

Dezvoltarea profesională a personalului didactic calificat, debutant, prin participarea la


programele de mentorat în vederea îmbunătățirii competenețelor și metodelor de predare-
învățare- evaluare la clasă.

3.Responsabili

• Personalul didactic al Școlii Gimnaziale ” Regina Elisabeta”, Rădăuți, Suceava


• Studenții din domeniul Științelor Educației
• Inspectorul școlar
• Consilierul școlii
• Profesorii universitari calificați în domeniu

4.Beneficiari

Direcți: 30 de profesori care profesează în județul Suceava, din care 22 de femei și 8 barbați, cu vârste
cuprinse între 23 și 50 de ani

Indirecți: -elevii Școlii Generale ”Regina Elisabeta

29
-părinții elevilor

5.Durata : septembrie 2019 – iunie 2020

6.Obiective

O1 - identificarea de resurse financiare, umane și materiale necesare pentru derularea proiectului pe


parcursul a 2 luni ( septembrie-octombrie) prin intermediul semnării de contracte de parteneriat cu
responsabilii de proiect.

O2 – organizarea a 7 ședințe de consiliere și sprijin pentru cadrele didactice și șefii de catedră timp de 6
luni, privind aplicarea eficientă a metodelor de predare-învățare-evaluare.

.O3 – Stimularea cadrelor didactice în vederea perfecționării și actualizării metodelor procesului de


predare - învățare, utilizate la clasă, prin implicarea în activități de mentorat , de formare continuă.

7. Resurse materiale

-videoproiector

- pliante

-foi albe

-calculator

-rechizite școlare

-coli flip-chart

30
ANALIZA SWOT

( Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats)

Puncte tari Oportunități


(mediu intern) (mediu extern)

-nivelul de expertiză a profesorilor -existența unor fonduri din partea ISJ, care permit realizarea
programelor de perfecționare în școală
-servicii de suport pentru profesori
-existența unui cadru legislativ care permite desfășurarea unui program de
-personal specializat în oferirea de servicii de specialitate tip formare continuă

(art.242, alin (1) din Legea Educației Naționale nr.1/1011, evoluția


didactică se realizează prin gradul didactic II și gradul didactic I, examene
de certificare a diferitelor niveluri de competență didactic)
Puncte slabe Amenințări
(mediu intern) (mediu extern)

- lipsa de interes din partea cadrelor didactice debutante


- suprimarea motivației pentru perfecționare/învățare continuă - lipsa sponsorizării din partea comunității locale, a comitetului de
părinți în vederea realizării programelor de formare profesională.
- frecvența scăzută a programelor de formare profesională a cadrelor

31
didactice privind noile tehnici și metode didactice

Graficul GANTT

Septemb Octomb Noiemb Decembri Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie
rie 2019 rie rie e 2020 2020 2020 2020 2020 2020
Luna
2019 2019 2019

Activități

A1. Activități de management

a.1.1 Stabilirea bugetului

A1.2 semnarea contractelor de parteneriat


cu Universitatea din Suceava

32
A2 Identificarea nevoii de formare
continuă a cadrelor didactice

A2.1 campanii de informare asupra


importanței și necesității învățării continue.

a.3 Activități de mentoring și coaching

A3.1 Consiliere curriculară

A3.2 Realizarea unor ședințe de consiliere


individuală și colectivă

A4. Realizarea unor programe de


formare/mentorat

A4.1 Asistarea profesorilor la clasă

A5. Evaluarea rezultatelor

33
Planificare activități

Obiective Activități Descrierea Timp Responsabi Resurse Rezultate Indicatori Locație


activității alocat li materiale așteptate calitativi/
cantitativi

O1. Identificarea de A1. Activități de -Prezentarea 20


resurse finanaciare, umane management problemei și anume septembri Managerul Pliante Participarea Școala
și materiale necesare lipsa participării e – 20 de proiect la proiect a Calitativi: Gimnazial
pentru derularea cadrelor didactice octombrie cadrelor Distribuirea ă
proiectului pe parcursul a 2 A1.1. Stabilirea la cursuri de didactice unui număr de Regina
luni ( septembrie- bugetului formare în vederea Video proiector 50 de pliante Elisabeta
octombrie) prin dobândirii de noi participanților Rădăuți
intermediul semnării de metode și tehnici de la ședința
contracte de parteneriat cu predare-învățare. inițială
responsabilii de proiect.
-partenerul Coli flip-chart
principal al Calcularea
A1.2 semnarea proiectului va sumei
contractelor de stabili sumele necesare
parteneriat cu necesare derulării desfășurării

34
Universitatea din activităților proiectului
Suceava proiectului. Foi albe

-se vor semna


contractele de Calitativi
parteneriat/voluntar Precizia și
iat care prevăd relevanța în
participarea la ceea ce
proiect privesște
formarea
pliantelor

O2. organizarea a 7
ședințe de consiliere și Profesorii Pe tot Identificarea
sprijin pentru cadrele A3 Activități de participanți la parcursul Consilierul Video proiector punctelor Cantitativi Școala
didactice și șefii de mentoring și proiect vor lua proiectulu slabe a Prezența mare Gimnazial
catedră timp de 6 luni, coaching parte la ședințele de i propriilor (70%) la ă
privind aplicarea eficientă consiliere realizate Coli metode de sesiunile de Regina
a metodelor de predare- de un psiholog, în predare. cosiliere Elisabeta
învățare-evaluare. A3.1 consiliere vederea Psihologul Rădăuți
curriculară determinării avizat
lipsurilor sau a Markere Dobândirea Calitativi
carențelor prezente de noi Coerența și

35
A3.2 realizarea în propriul proces Laptop competențe relevanța
unor ședințe de de predare- învățare și aptitudini chestionarelor
consiliere chestionare în vederea
individuală și realizării
colectivă unui proces
educativ
eficient

8. Bugetul proiectului

Nr.
Crt. Categorie de cheltuieli Suma( în lei)

1. Cheltuieli pentru personalul proiectului


- contabil • 6x40lei=240lei
- Managerul de proiect • 10luniX2.000lei=25.000lei
- Consilierul școlar • 10luniX200lei =2.000 lei
- psiholog • 10luni X300 lei =3.000 lei

36
TOTAL : 30.240 lei

2. Echipamente și consumabile

-50 de pliante • 50x1lei =50lei


-5 topuri de hârtie • 5x12lei=60 lei
-5 pachete markere • 5x10lei= 50 lei
- 10 seturi de coli flip-chart • 10x25 lei= 250 lei

TOTAL: 410 lei

3. TOTAL COSTURI 30.380 lei

37
Evaluarea comunicării orale (Dunn, 2010, pp.444)-

Grupul/Persoana evaluat(ă): Odinschi Oana


Folosiți următoarea scală de evaluare. Oferiți o scurtă justificare scrisă în spațiul din dreptul
fiecărui punct.

1=Foarte

bine

2=Bine

3=Adecvat

4=Slab

5=Foarte

slab

1. Măsurați eficiența următoarelor componente ale întâlnirii:

(a)deschidere 1– contact vizual, prezentare succintă


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------

(b)fundal 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------

(c)descoperiri 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------

(d)metode
2 datele sunt reale
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------

(e)dovadă/date
1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------

(f)recomandări 2 am primit recomandări cu privire la pdi

38
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------

(g)întrebări și răspunsuri 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------

(h)încheiere 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------

2. Oportunitatea întâlnirii în ceea ce privește:

(a)dimensiunea audienței 2 audiența a fost receptivă


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------

(b)expertiza audienței 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------

(c)familiarizarea audienței cu metodele 1


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(d)preferințele informaționale ale audienței 2


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

(e)etapa procesului de elaborare a politicilor 1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

(f)percepții asupra credibilității prezentatorului 1


------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Logica, organizarea și desfășurarea întâlnirii - 1

-------------------------------------------------------------------------

4.Folosirea prezentărilor grafice - 1

--------------------------------------------------------------------------------------------

5.În ansamblu, această întâlnire a fost 2

------------------------------------------------------------------------------------

39
Dunn, W. (2010). Analiza politicilor publice. O introducere. Iași:Ed.Polirom

Evaluator Gorongea Mădălina

40

S-ar putea să vă placă și