Sunteți pe pagina 1din 12

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

Facultatea: Știinte economice

Specialitatea: Business și Administrare

Lucru Individual
Obiectul: Dreptul Afacerilor

Subiectul: Impozitul pe venit.

A elaborat: Foșnea Cristina gr. 171

A evaluat: Alexandru Cuznețov

Chișinău 2017

1
Cuprins:

1.Impozitul pe venit difiniție ............................................ .........................3

2. Venituri pentru determinarea impozitului............................................... 4

3.Modificare fiscale. Cum va fi calculat impozitul pe venit 2017................5

4.Reţinerea impozitului din surse de venit altele decît plăţile salarial......... 6


5. Cotele pe impozit ................................................. ..................................7

6. Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit..................................8

7. Reținerea impozitului din salariu...............................................................9


8.Concluzie.......................................................................... ........................10
9.Bibliografie....................................................................... ........................ 11

2
1.Impozitul pe venit .

Persoana fizică care obține un venit (câștig) din salariu și din alte surse este obligată să
achite statului o parte din aceste venituri sub forma de impozit pe venit.
Plățile pe care le obține persoana fizica pe parcursul unui an in folosul său , formează
venitul impozabil, adică suma de la care se calculeaza impozitul pe venit.

Impozitul pe venit- este unul din impozitele de bază pe care sunt obligați să-l achite atît
cetațenii, cît și agenții economici. Deoarece impozitul pe venitul persoanelor fizice se
achită în bugetul public national, in privinta acestui impozit cetățeanul intra în relații cu
organele fiscale de stat raionale. Serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale al
primariei, nu are atribuții ce țin de calcularea și achitarea impozitului pe venitul
persoanelor fizice.

Impozitul pe venit este reglementat prin Codul fiscal, Titlul II: lex.justice.md

Venit impozabil- venit brut, inclusiv facilitățile acordate de angajator, obținut de


contribuabil din toate sursele într-o anumită perioadă fiscală , cu excepția deducerilor și
scutirilor, aferente acestui venit, la care are dreptul contribuabilul conform legislației
fiscale.

3
2. Venituri pentru determinarea impozitului.

În funcţie de metoda înglobării a veniturilor pentru determinarea impozitului se


utilizează atît impunerea globală cît şi impunerea separată.

Global se impozitează:

 plăţile pentru munca efectuată şi serviciile prestate


 facilităţile acordate de patron
 onorarii
 comisioane
 venitul din activitatea de întreprinzător sau profesională
 creşterea de capital
 dobînzile
 royalty (redevenţe)
 anuităţi
 primele şi premiile care nu sînt specificate ca neimpozabile în legile prin care se
stabilesc aceste plăţi
 dividendele obţinute de la agenţii economici nerezidenţi
 alte venituri conform art. 18 al CF al RM.

Separat se impozitează:

 dividendele obţinute de la agenţi economici rezidenţi


 veniturile de la jocurile de noroc
 cîştigurile de la acţiunile de publicitate în cazul în care valoarea fiecăruia depăşeşte
10% din minimul neimpozabil simplu (scutirea personală simplă) stabilit pentru
anul de gestiune. Ex. pentru anul 2010 în cazul în care cîştigul menţionat mai sus
depăşeşte valoarea de 810 lei (8100 lei * 10%=810 lei) se va impozita separat de
celelalte venituri.
 veniturile persoanelor fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător
obţinute de la transmiterea în posesie sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a
proprietăţii mobiliare şi imobiliare(cu excepţia veniturilor de la arenda terenurilor
cu destinaţie agricolă).

4
3.Modificare fiscale. Cum va fi calculat impozitul pe venit 2017.

Ministerul Finanțelor pregătește modificarea, perfecționarea și completarea legislației ce


ține de politica fiscală și vamală pentru anul 2017. Una dintre cele mai importante
propuneri se referă la calcularea impozitului pe venit.

Astfel, se propune modificarea tranșei de venit impozabil, cu aplicarea taxei anuale de


7%, de la 29.640 de lei la 31.140 de lei. Ceea ce înseamnă că fiecare contribuabil va
economisi anual 1.500 de lei. De asemenea, ar urma să fie majorat și cuantumul
scutirilor:

1. scutirea personală – de la 10.128 de lei, la 10.620 de lei;


2. scutirea personală, (dacă persoana s-a îmbolnăvit şi a suferit de boala actinică
provocată de consecinţele avariei de la C.A.E. Cernobâl, este invalid şi s-a stabilit
că invaliditatea sa este în legătură cauzală cu avaria de la C.A.E. Cernobâl, este
părintele sau soţia (soţul) unui participant căzut sau dat dispărut în acţiunile de
luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova,
cât şi în acţiunile de luptă din Republica Afghanistan, este invalid ca urmare a
participării la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a
independenţei Republicii Moldova, precum şi în acţiunile de luptă din Republica
Afghanistan, este invalid de război, invalid din copilărie, invalid de gradul I şi II,
este pensionar-victimă a represiunilor politice, ulterior reabilitată.) – de la 15.060
de lei – la 15.840 de lei;
3. scutiri acordate soţiei/soţului – de la 10.128 de lei – la 10.620 de lei;
4. scutiri acordate soţiei/soţului (punctul 2) – de la 15.060 de lei – la 15.840 de lei;
5. scutiri pentru persoanele întreţinute – de la 2.256 lei până la 2.340 de lei anual
pentru fiecare persoană întreţinută, cu excepţia invalizilor din copilărie pentru care
scutirea va fi majorată de la 10.128 de lei anual, până la 10.620 de lei.

Totuși, proiectul de lege prevede măsuri ce ar duce la majorarea încasărilor fiscale, cum
ar fi majorarea cotelor accizelor sau majorarea cotei de impozitare a veniturilor

5
persoanelor fizice cetățeni obținute din transmiterea în posesie şi/sau în folosinţă
(locaţiune, arendă, uzufruct) proprietate imobiliară unor altor persoane fizice cetățeni etc.

4.Reţinerea impozitului din surse de venit altele decît plăţile salariale.

În toate cazurile achitării de către agenţii economici în favoarea persoanelor fizice (cu
excepţia Î.I. şi G.Ţ.) a unor tipuri de venit urmează să fie reţinut la sursa de plată în
prealabil impozit pe venit în mărime de:

 5% - de la toate procurările de bunuri şi servicii;


 15% - din dobînzi, royalty;
 15% - din veniturile îndreptate spre achitare fondatorilor Î.I. şi G.Ţ. care au obţinut
venituri din vînzări mai mari de 3 mln.lei în an şi numărul mediu scriptic de
personal depăşeşte 9 persoane .

Reţinerea finală a impozitului pe venit se efectuează în mărime de:

 10% - din veniturile din darea în arendă (locaţiunii) a proprietăţii mobiliare şi


imobiliare
 10% - din cîştigurile de la acţiunile de publicitate
 15% - din dividende achitate de agenţii economici rezidenţi
 18% - din cîştigurile de la jocurile de noroc.

La expirarea anului fiscal de gestiune agenţii economici sînt obligaţi să declare


inspectoratului fiscal veniurile şi impozitul pe venit reţinut de la persoanele
fizice (formulare tipizate: forma IAL 09 şi forma IAS 09 ). Datele respective se
acumulează pe contul personal al fiecărui contribuabil conform codului personal şi
servesc drept argument pentru urmărirea plăţilor impozitelor şi prezentării declaraţiilor de
către contribuabilii în cauză.
Impozitul pe venit reţinut la sursa de plată se recunoaşte totalmente şi se i-a în
consideraţie la prezentarea declaraţiei de către persoanele fizice.

6
5. Cotele pe impozit .

Suma totală a impozitului pe venit se determina conform Art. 15. Cotele de inpozit.

a) Pentru persoane fizice și întreprinzători individuali, în mărime de:


-7% din venitul anual impozabil ce nu depașește suma de 31140 lei;
-18% din venitul anual impozabil ce nu depașește suma de 31140 lei;
b) Pentru persoanele juridice- în mărime de 12% din venitul impozabil;
c) Pentru gospodăriile țărănești (de fermier) –în mărime de 7% din venitul
impozitabil;
d) Pentru agenții economici al caror venit a fost estimat în conformitate cu art.225 și
2251 –în marime de 15% din depășirea venitului estimat fată de venitul brut
înregistrat în contabilitate de agentul economic.

7
6.Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit.

Potrivit prevederilor prezentului titlu, sunt urmatoarele:

a) Venituri din activități independente , definite conform art.46;


b) Venituri din salarii, definite conform art.55;
c) Venituri din caderea folosinței bunurilor, definite conform art.61;
d) Venituri din investitii,definite conform art.65;
e) Venituri din pensii,definite conform art.68;
f) Venituri din activități agricole,definite conform art.71;
g) Venituri din premii și din jocuri de noroc,definite conform art.75;
h) Venituri din transferul proprietarilor imobiliare, definite conform art.77^1;
i) Venituri din alte surse, definite conform art.78 si art. 79^1.

Norme metodologice:

1. Veniturile din activitățile independente, inclusiv veniturile realizate de


persoanele fizice in cadrul unor asocieri fara personalitate juridica, din cedarea
folosinței bunurilor, precum si veniturile din activitatile agricole sunt venituri
pentru care determinarea impozitului se face pe venitul net anual impozabil,
corespunzator fiecărei surse de venit, impozitul fiind final.
2. Veniturile din celelante categorii de venituri se supun impozitarii, pe fiecare loc
de realizare, in cadrul acestor categorii de venituri, impozitul fiind final.

8
7. Reținerea impozitului din salariu.

Conform Art. 88 , din Titlul II, Impozitul pe venit.

1.Fiecare patron care platește lucrătorului salariu (inclusiv primele și facilitățile


acordate) este obligat să calculeze, ținînd cont de solicitate de angajat și de
deduceri, și să rețină din aceste plați un impozit,determinat conform modului
stabilit de Guvern.

2. Pentru obținerea scutirilor, lucratorul, nu mai tirziu de data stabilită pentru


inceperea muncii ca angajat, prezintă patronului o cerere semnata de el privind
acordarea scutirilor la care are dreptul, anexînd la ea documentele ce certifica acest
drept. Lucratorul care nu-si schimbă locul de muncă nu este obligat să prezinte
anual patronului cererea privind acordarea scutirilor și documentele
corespunzătoare, cu excepția cazurilor în care angajatul obține drepturi la scutiri
suplimentare sau pierde dreptul la unele scutiri.

3.Dacă pe parcursul anului fiscal se schimbă suma scutirilor la care are drept
lucratorul,acesta este obligat să prezinte patronului, în termen de 10 zile de la data
cînd a avut loc schimbarea, o noua cerere semnată de el cu documentele
corespunzătoare.

4.Prezentarea cu bună știintă în cerere și în documentele care confirmă dreptul la


scutiri a unor informații false sau care induc în eroare atrage după sine aplicarea
amenzii si răspunderea penală prevazută de legislație.

5.Dacă o persoana fizică care nu desfașoară activitate de întreprinzator prestează


servicii și/sau lucrări, venitul ei este considerat de patron drept salariu din care se
reține impozitul conform cotelor prevăzute la art. 15 lit.a).

6.Lucratorul are dreptul să ceară ca patronul să rețină din plăți impozitul la cota de
18%.

9
8.Concluzie.

Impozitul pe venit este un impozit anual,perceput de catre stat asupra venitului


persoanelor fizice si persoanelor juridice. Impozitul pe venitul persoanelor fizice se
diferențiază în dependență de mărimea venitului și de starea socială a
contribuabililor.

Ca pirghie economică, impozitul pe venit, îndeosebi impozitul pe profitul


societaților comerciale,este folosit pentru stimularea investițiilor, a cercetarii
științifice, progresului tehnic, lărgirea exportului , dezvoltarea economică.

10
9.Bibliografie.

www.parajurist.md

www.google.com

www.conspecte.com

www.bizlaw.md

www.lex.md

11
12