Sunteți pe pagina 1din 214

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA PĂSTRĂVENI

Loc. Păstrăveni, județul Neamț


Email: scoalapastraveni@yahoo.com
tel./ fax:0233/783015

CLASA a III-a
AN ȘCOLAR2020-2021
PROF.ÎNV.PRIMAR GOREA ALINA

„ Şcoala cea mai bună e aceea pe care o doreşte şi o iubeşte


mai mult şcolarul decât profesorul.”
Nicolae Iorga

1
VIZAT,
DIRECTOR
Prof .PERȚA Elena

Conform programelor școlare aprobate prin OMEN nr.5003/2014


Planificarea are la bază următoarele documente școlare:

Structura anului scolar 2020/ 2021 aprobată prin OMEN nr.3125/ 2020 STRUCTURA ANULUI
SCOLAR 2020-2021

Semestrul I - 17 săptămâni de cursuri (14 septembrie - 29 ianuarie 2021)


Cursuri - luni, 14 septembrie 2020 - marți, 22 decembrie 2020.
În perioada 26 octombrie – 1 noiembrie 2020, elevii claselor din învățământul primar şi copiii din grupele
din învățământul preşcolar sunt în vacanță.
Vacanță de iarnă - miercuri, 23 decembrie 2020 - duminică, 10 ianuarie 2021.
Cursuri - luni, 11 ianuarie 2021 - vineri, 29 ianuarie 2021.
Vacanță intersemestrială - sâmbătă, 30 ianuarie 2021 – duminică, 7 februarie 2021.

Semestrul al II-lea are 17 de săptămâni de cursuri dispuse în perioada 8 februarie 2021 - 18 iunie 2021.
Cursuri – luni, 8 februarie 2021 – joi, 1 aprilie 2021.
Vacanță de primăvară (Paștele Catolic) - vineri, 2 aprilie 2021 – duminică, 11 aprilie 2021.
Cursuri – luni, 12 aprilie 2021 – joi, 29 aprilie 2021.

2
Vacanță de primăvară (Paștele Ortodox)– vineri, 30 aprilie 2021 – duminică, 9 mai 2021.
Cursuri - luni, 10 mai 2021 - vineri, 18 iunie 2021.
Vacanță de vară - sâmbătă, 19 iunie 2021 - data din septembrie 2021 la care încep cursurile anului școlar
următor

Prin excepție de la prevederile anterior menționate pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar
are 32 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 4 iunie 2021. Pentru clasele a VIII-a, anul școlar are 33 de
săptămâni de cursuri și se încheie la data de 11 iunie 2021, în timp ce pentru clasele din învățământul liceal
- filiera tehnologică, cu excepția claselor terminale și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar
are 37 de săptămâni de cursuri.
Programul național  „Școala Altfel” se va desfășura în perioada 5 octombrie 2020 - 4 iunie 2021, pe o perioada
de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ.

La nivelul Scolii Gimnaziale, Comuna Păstrăveni s-a stabilit 26-30 aprilie 2021 perioada desfășurării
programului ”Școla Altfel”.

Zile libere:
5 OCTOMBRIE
30 NOIEMBRIE – SF. ANDREI
1 DECEMBRIE – ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
25-26 DECEMBRIE – CRĂCIUNUL
1-2 IANUARIE – ANUL NOU
24 IANUARIE – MICA UNIRE
28, 29, 30 APRILIE – SĂRBĂTORILE PASCALE
1 MAI – ZIUA MUNCII
1 IUNIE – ZIUA COPILULUI

3
4
Clasa
Arii curriculare Discipline
CP I II III IV

Limbă și
Limba și literatura
română
5 7 6 5 5 Plan-
comunicare
Limba modernă 1 1 1 2 2 cadru
Matematică 3 3 4 4 4
Matematică și
Planul- explorarea mediului
cadru de învăţământ
pentru Științe ale naturii 1 1 1 1 1 învăţământul primar
aprobat prin OMENCS nr.3371
Istorie - - - - 1
din 12 martie 2013
Geografie - - - - 1

Om și societate Educație civică - - - 1 1

Religie
1 1 1 1 1

Educație fizică 2 2 2 2 2
Educațiie fizică,
Joc și mișcare - - - 1 1
sport și sănătate
Muzică și
2 2 2 1 1
mișcare
Arte
Arte vizuale și
Tehnologii 2 2 2 2 1
abilități practice

Consiliere și Dezvoltare
2 1 1 - -
orientare personală

Număr total de ore trunchi comun 19 20 20 20 21

Curriculum la decizia școlii (discip1ine


0-1 0-1 0-1 0-1 0-1
opționale)
5
Număr minim de ore pe săptămână 19 20 20 20 21

Număr maxim de ore pe săptămână 20 21 21 21 22


Programele scolare pentru clasa a III-a
Programele școlare aprobate prin OMEN nr 5003/2014

* Programa şcolară pentru disciplina COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ , clasa a III şi clasa a IV-a
Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 5003/2014

Competenţe generale

1. Receptarea de mesaje orale în diverse contexte de comunicare


2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare
3. Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de comunicare
4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare

Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare

Receptarea de mesaje orale în diverse contexte de comunicare


 Extragerea unor informaţii de detaliu dintr-un text informativ sau literar accesibil
 Deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul audiat în contexte de comunicare familiare
 Sesizarea unor regularităţi ale limbii prin raportare la mesaje audiate
 Manifestarea curiozităţii faţă de diverse tipuri de mesaje în contexte familiare

6
 Manifestarea unei atitudini deschise faţă de comunicare în condiţiile neînţelegerii mesajului audiat

Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare


 Descrierea unui obiect/ unei fiinţe din universul apropiat pe baza unui plan simplu
 Povestirea unei întâmplări cunoscute pe baza unui suport adecvat din partea profesorului
 Prezentarea unei activităţi realizate individual sau în grup
 Participarea la interacţiuni pentru găsirea de soluţii la probleme
 Adaptarea vorbirii la diferite situaţii de comunicare în funcţie de partenerul de dialog

Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de comunicare


 Extragerea unor informaţii de detaliu din texte informative sau literare
 Formularea unui răspuns emoţional faţă de textul literar citit
 Formularea unei păreri despre o povestire/personajele acesteia
 Evaluarea conţinutului unui text pentru a evidenţia cuvinte-cheie şi alte aspecte importante ale acestuia
 Sesizarea unor regularităţi ale limbii pe baza textului citit
 Aprecierea valorii cărţilor - activităţi la bibliotecă
Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare
 Aplicarea regulilor de despărţire în silabe la capăt de rând, de ortografie şi de punctuaţie în redactarea de text ;
 Redactarea unor texte funcţionale simple care conţin limbaj vizual şi verbal ;
 Realizarea unei scurte descrieri ale unor elemente din mediul apropiat pornind de la întrebări de sprijin;
 Povestirea pe scurt a unei întâmplări imaginate/ trăite;
 Manifestarea disponibilităţii pentru transmiterea în scris a unor idei

* Programa şcolară pentru disciplina MATEMATICĂ , clasa a III şi clasa a IV-a Aprobată prin ordin
al ministrului Nr. 5003/2014

Competenţe generale

7
1. Identificarea unor relaţii / regularităţi din mediul apropiat
2. Utilizarea numerelor în calcule
3. Explorarea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în mediul apropiat
4. Utilizarea unor etaloane convenţionale pentru măsurări şi estimări
5. Rezolvarea de probleme în situaţii familiare

Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare

Identificarea unor relaţii/ regularităţi din mediul apropiat


 Observarea unor modele / regularităţi din cotidian, pentru crearea de raţionamente proprii
 Aplicarea unei reguli pentru continuarea unor modele repetitive

Utilizarea numerelor în calcule


 Recunoaşterea numerelor naturale din concentrul 0- 10 000 şi a fracţiilor subunitare sau echiunitare, cu numitori mai mici
sau egali cu 10
 Compararea numerelor naturale în concentrul 0 – 10 000, respectiv a fracţiilor subunitare sau echiunitare care au acelaşi
numitor, mai mic sau egal cu 10
 Ordonarea numerelor naturale în concentrul 0 – 10 000 şi respectiv a fracţiilor subunitare sau echiunitare care au acelaşi
numitor, mai mic sau egal cu 10
 Efectuarea de adunări şi scăderi de numere naturale în concentrul 0 - 10 000 sau cu fracţii cu acelaşi numitor
 Efectuarea de înmulţiri de numere în concentrul 0 - 10 000 şi de împărţiri folosind tabla înmulțirii, respectiv tabla împărțirii

Explorarea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în mediul apropiat


 Localizarea unor obiecte în spaţiu şi în reprezentări, în situaţii familiar
 Explorarea caracteristicilor simple ale figurilor şi corpurilor geometrice în contexte familiar

Utilizarea unor etaloane convenţionale pentru măsurări şi estimări


 Utilizarea unor instrumente şi unităţi de măsură standardizate, în situaţii concrete
 Operarea cu unităţi de măsură standardizate, fără transformări

Rezolvarea de probleme în situaţii familiare

8
 Utilizarea terminologiei specifice şi a unor simboluri matematice în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme cu
raţionamente simple
 Înregistrarea în tabele a unor date observate din cotidian
 Rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate, în concentrul 0 - 10 000

* Programa şcolară pentru disciplina ȘTIINȚE ALE NATURII , clasa a III şi clasa a IV-a Aprobată
prin ordin al ministrului Nr. 5003/2014

Competențe generale

1. Explorarea caracteristicilor unor corpuri, fenomene şi procese


2. Investigarea mediului înconjurător folosind instrumente şi procedee specifice
3. Rezolvarea de probleme din viaţa cotidiană valorificând achiziţiile despre propriul corp şi despre mediul înconjurător

Competențe specifice și exemple de activități de învățare

Explorarea caracteristicilor unor corpuri, fenomene și procese


 Identificarea unor caracteristici ale corpurilor vii și nevii
 Utilizarea unor criterii pentru compararea unor corpuri, fenomene și procese

Investigarea mediului înconjurător folosind instrumente și procedee specifice


 Identificarea etapelor unui demers investigativ vizând mediul înconjurător pe baza unui plan dat
 Aplicarea planului dat pentru efectuarea unei investigații a mediului înconjurător
 Reprezentarea grafică a rezultatelor unor observații realizate în cadrul diferitelor etape ale demersului investigativ utilizând
tabele, diagrame, formule simple
 Formularea de concluzii pe baza rezultatelor demersului investigative
 Prezentarea concluziilor demersului investigativ realizat pe baza unui plan dat

Rezolvarea de probleme din viața cotidiană valorificând achizițiile despre propriul corp și despre mediul înconjurător
 Recunoașterea consecințelor unui stil de viață sănătos asupra propriului corp
 Recunoașterea consecințelor propriului comportament asupra mediului înconjurător

9
* Programa şcolară pentru disciplina EDUCAȚIE CIVICĂ , clasa a III şi clasa a IV-a Aprobată prin
ordin al ministrului Nr. 5003/2014

Competențe generale

1. Aplicarea unor norme de conduită în viaţa cotidiană


2. Manifestarea unor deprinderi de comportament moral-civic în contexte de viaţă din mediul cunoscut
3. Cooperarea cu ceilalţi pentru rezolvarea unor sarcini simple de lucru, manifestând disponibilitate

Competențe specifice și exemple de activități de învățare

Aplicarea unor norme de conduită în viața cotidiană


 Explorarea calității de persoană pe care o are orice om
 Identificarea unor trăsături morale definitorii ale persoanei
 Explorarea grupurilor mici și a regulilor grupului

Manifestarea unor deprinderi de comportament moral-civic în contexte de viață din mediul cunoscut
 Recunoașterea unor atitudini în raport cu lucrurile, cu plantele și animalele
 Manifestarea unor atitudini pozitive în raport cu lucrurile, cu plantele și animalele
 Explorarea unor relații existente între oameni în cadrul grupului

Cooperarea cu ceilalți pentru rezolvarea unor sarcini simple de lucru, manifestând disponibilitate
 Relaționarea pozitivă, în grupuri mici, pentru rezolvarea unor sarcini simple de lucru
 Participarea la acțiuni în grupuri mici, prin asumarea de drepturi și îndatoriri
 Participarea la proiecte simple cu conținut moral-civic, în cadrul clasei, al școlii sau al comunității locale
* Programa şcolară pentru ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE, clasa a III şi clasa a IV-a
Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 5003/2014

Competențe generale

10
1. Explorarea de mesaje exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de contexte
2.Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici adecvate

Competențe specifice și exemple de activități de învățare

Explorarea de mesaje exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de context


 Recunoașterea unor mesaje comunicate prin imagini în contexte familiar
 Diferențierea caracteristicilor expresive ale elementelor de limbaj plastic în compoziții și în mediul înconjurător
 Manifestarea receptivității față de mesajele exprimate prin limbaj visual

Realizarea de creații funcționale și/sau estetice folosind materiale și tehnici adecvate


 Utilizarea în contexte variate a materialelor în funcție de proprietăți ale acestora și de tehnici de lucru adecvate
 Realizarea de creații funcționale în diverse tehnici pe diferite suporturi (hârtie, confecții textile, ceramică, sticlă etc.)
 Valorificarea elementelor de limbaj plastic în compoziții tematice
 Modificarea expresiei plastice inițiale prin remodelare
 Participarea la activități integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de exprimare vizuală, muzicală,
verbală, kinestezică

* Programa şcolară pentru MUZICĂ ŞI MIŞCARE, clasa a III şi clasa a IV-a Aprobată prin ordin al
ministrului Nr. 5003/2014

Competenţe generale

1. Receptarea unor cântece pentru copii şi a unor elemente simple de limbaj muzical
2. Interpretarea de cântece pentru copii, cu mijloace specifice vârstei
3. Exprimarea unor idei, sentimente şi experienţe prin intermediul muzicii şi mişcării, individual sau în grup

Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare

Receptarea unor cântece pentru copii şi a unor elemente simple de limbaj musical

11
 Receptarea unor cântece din folclorul copiilor, colinde, a unor lucrări accesibile din patrimoniul cultural, cu sesizarea unor
diferenţe
 Sesizarea diferenţelor de înălţime şi durată între sunete, în audiţia unor fragmente musicale
 Corelarea înalţimilor de note cu notaţia muzicală

Interpretarea de cântece pentru copii, cu mijloace specifice vârstei


 Cântarea individuală, în mici grupuri, în colectiv, cu asocierea unor elemente de mişcare şi a acompaniamentului
instrumental
 Utilizarea notaţiei înălţimilor sunetelor în însuşirea unor cântece

Exprimarea unor idei, sentimente şi experienţe prin intermediul muzicii şi mişcării, individual sau în grup
Manifestarea unor reacţii, emoţii, sentimente sugerate de fragmente musicale
Exprimarea prin mişcări corporale a unor lucrări/fragmente musicale

* Programa şcolară pentru JOC ŞI MIŞCARE, clasa a III şi clasa a IV-a Aprobată prin ordin al
ministrului Nr. 5003/2014

Competențe generale

1. Participarea la jocurile de mişcare, organizate sau spontane, în funcţie de capacitatea psiho-motrică şi interesele individuale
2. Manifestarea unor comportamente sociale adecvate în activităţile ludice

Competențe specifice și exemple de activități de învățare

Participarea la jocurile de mișcare, organizate sau spontane, în funcție de capacitatea psiho-motrică și interesele individuale
 Aplicarea deprinderilor locomotorii în cadrul unor jocuri de întrecere
 Manevrarea obiectelor în condiții de cooperare intra-grup și întrecere inter-grupe
 Utilizarea deprinderilor motrice de bază pentru realizarea unor activități ludice, cu caracter complex și eforturi diferite

Manifestarea unor comportamente sociale adecvate în activitățile ludice


 Gestionarea relațiilor intra-grup și inter-grup în activitățile de joc și mișcare
 Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrângerii în cadrul jocurilor de mișcare

12
REPERE METODOLOGICE PENTRU CONSOLIDAREA ACHIZIȚIILOR ANULUI ȘCOLAR
2019-2020 – ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR, Centrul național de politici și evaluare în educație, EDP
S.A. -2020

Schema orara

Manuale si auxiliare

1.Limba si literatura română,Cleopatra Mihăilescu, Tudora Pițilă, Editura Art


Klett, 2017,(partea I și partea a II-a )
2. Matematică , clasa a III-a, Mihaela-Ada Radu, Rodica Chiran, Editura
Aramis Print,București, 2016(partea I și partea a II-a)
3.Științe ale naturii, clasa a III-a,Mihaela-Ada Radu, Dumitra Radu, Ed.
Aramis Print, 2016, București,(partea I și partea a II-a )
4. Arte vizuale și abilități practice , Mirela Flonta, Claudia Stupineanu,Simona
Dobrescu, Ed.CD Press, București, 2015 (partea I și partea a II-a)

13
5. Muzică și mișcare, Mirela Rizea Marinescu, Mihaela Predoiu, Ed.Intuitext, București, 2016 (partea I și partea a II-a)
6. Educație civică, Olga Pârâială, Ed. Aramis Print, 2016, București,(partea I și partea a II-a )

Orar clasa a lll-a


AN ŞCOLAR 2020- 2021

ORA LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI

1 Limba engleza Limba si Limba si Limba si Limba si


literatura literatura literatura literatura
română română română română

14
2 Limba engleza Educatie fizica Matematică Matematică Matematica
3 Limba si Matematică Educatie fizica Științe ale naturii AVAP
literatura
română
4 Muzică și AVAP Ed. civica Religie Joc si miscare
mișcare

 Aria curriculară: Limbă și comunicare


 Disciplina: limba și literatura română
 Nr. de ore: 5 ore / săptămână
 Tipul de curriculum: Nucleu

Unitatea tematică Perioada Competent Conținuturi Nr. Obs.


e ore
1.Din nou la școală 3 săpt. 1.5, * Recapitulare 15 h
3.1, * Textul. Titlu. Autor. Alineate.
I-III 3.3, Prezentarea proprie. Formularea unei păreri.
4.1, Scrierea corectă a cuvintelor care conțin grupuri de litere/de
4.5 sunete.
Folosirea ghilimelelor.
*  Dialogul. Componentele dialogului. Reguli de vorbire

15
eficientă. Formularea de întrebări și răspunsuri.
Propoziție. Cuvânt. Silabă.
Scrierea corectă a cuvintelor sa/s-a, sau/s-au.
Folosirea ghilimelelor.
*  Personajele unei întâmplări.
Ordinea întâmplărilor într-o povestire. Povestirea orală.
Scrierea corectă cu î/â.
Semne de punctuație.
Înțelesurile unui cuvânt.
Evaluare inițială
Ameliorare / dezvoltare
Texte suport: Prima zi de școală, de Mihaela Deleanu
La școală, dar nu rămânem acolo, după Marin Sorescu
În clasă,după Andrew Clements
Lectură:
Lectura din vacanță
Scrisoare învățătorului meu de Petre Ghelmez
2. Ce știm despre cărți 4 săpt. 1.1 * Textul literar. Textul narativ. 19 h
1.4 Prezentarea unei cărți
* 5 oct – Ziua educației IV-VII 1.5 Formularea unei cereri familiare/unei cereri politicoase.
2.1 Scrierea corectă a cuvintelor într-una/întruna.
2.2 Cuvinte cu aceeași formă, dar înțeles diferit.
2.3 Text suport: Matilda, după Roald Dahl
2.5 * Textul în versuri
3.1 Părțile componente ale unei cărți. Tipuri de cărți.
3.2 Formularea unei solicitări.
3.3 Scrierea corectă a cuvintelor numai/nu mai.
3.6 * Textul nonliterar. Tipuri de litere.
4.1 Solicitarea de informații.
4.4 Scrierea corectă a cuvintelor odată/o dată 
Text suport: Matilda, după Roald Dahl
În bibliotecă (fragment), de Ana Blandiana
Povestea cărții mele, de Mihaela Iordache

16
Recapitulare
Evaluare
Lectură:
Povestea fără sfârșit după Michael Ende
Povestea crocodilului care plânge de Vladimir Colin
Deșteptăciunea proștilor de Vladimir Colin

3. De unde vine toamna? 3 săpt. 2.1.;1.1.; *  Delimitarea textului în fragmente logice 15h
1.5.;2.3.; Oferirea de informații.
VIII-X 2.5.;3.1.; Scrierea corectă a cuvintelor fii/nu fi.
3.2.;3.3.; Așezarea unui text narativ în pagina caietului.
3.4.;4.1.; *  Descrierea unei ființe
Așezarea unui text în versuri în pagina caietului.
Intonarea propozițiilor.
Punctele de suspensie.
Text suport: Un gest nobil, după Alan Alexander Milne
Text suport: Balada unui greier mic, de George Topîrceanu
Recapitulare
Evaluare
Lectură:
Puișorii după Emil Gârleanu
Scamatorii, scamatorii, scamatorii de Marin Sorescu
La ce latră Grivei de Marin Sorescu
4. Când mergem la 4 săpt. 1.1.;1.2.; * Formularea ideii principale corespunzătoare unui fragment 18h
colindat? 1.3.;1.4.; Cuvântul – parte de vorbire.
XI-XIV 2.3.;3.1.; Scrierea corectă a cuvintelor la/l-a.
3.2.;3.3.; Modalități de îmbogățire a vocabularului.
*30 nov.– zi liberă 3.4.;3.5.; *Planul simplu de idei.
1 decembrie- zi libera Comunicarea prin gesturi și mimică
Părțile unei compuneri. Redactarea unei compuneri.
Scrierea corectă a cuvinteloria/i-a șiiau/i-au.
Text suport: Când Moș Crăciun a căzut din cer, după
Cornelia Funke

17
În Ajunul Anului Nou, după Fănuș Neagu
Colinde, colinde, de Mihai Eminescu
Recapitulare
Evaluare
Lectură:
Colinde, colinde de Mihai Eminescu
Poveste cu zâna închipuirii de Mihail Sadoveanu
Bunicii aveau livadă și albinede Mihail Sadoveanu
5. Cum arată iarna? 3 săpt. 1.1.;1.3.; * Dialogul. Inițierea unui schimb verbal 15h
XV- 1.5.;2.3.; Transformarea unui dialog în povestire.
XVII 3.1.;3.2.; Intuirea claselor morfologice (substantivul).
24 ianuarie- zi liberă 3.3.;3.4.; Scrierea corectă a cuvintelor nea/ne-a.
3.5.;4.1.; * Povestirea orală a unui fragment
4.4.; Intuirea numărului și genului substantivului.
Scrierea corectă a cuvintelor neam/ne-am.
Despărțirea în silabe a cuvintelor care conțin ee, oo, ii, cc.
Texte suport: Săniuța, după Claudia Groza
Omul de zăpadă, după Hans Christian Andersen
Recapitulare
Evaluare
Lectură:
Iarna de Nicolae Labiș
Sarea în bucate de Petre Ispirescu
Fata săracului cea isteață de Petre Ispirescu
SEMESTRUL al II- 3 sapt. 3.1.;3.2.; * Povestirea scrisă a unui fragment 15h
lea I- III 3.3.;3.4.; Comunicarea prin imagini.
4.2.;4.3.; Despărțirea în silabe la capăt de rând.
1. Tărâ 4.5.;
Redactarea unui dialog
muri fantas
tice * Factori care îngreunează comunicarea orală
Utilizarea e-mailului în comunicare
Scrierea corectă a cuvintelor săi/să-i
Sunetul și litera

18
* Cuvinte care înlocuiesc o ființă, un lucru, un fenomen
(pronumele personal)
Intuirea claselor morfologice (număr, gen)
Adresarea politicoasă
Pronunția și scrierea corectă a pronumelor care încep cu e și
a unor forme ale verbului a lua 
Texte suport: Jim Năsturel și Lukas, mecanicul de
locomotivă, după Michael Ende
George și cheia secretă a Universului, după Lucy și Stephen
Hawking
Emil și trenul spre Berlin,după Erich Kästner
Recapitulare
Evaluare
Lectură:
Cartea cu Apolodor de Gellu Naum
Păcală vinde vaca unui copac de Iosif Nădejde
Păcală și vaca de Iosif Nădejde
2. Alaiul primăverii 3 sapt. 1.3.;2.1.; * Povestirea scrisă a unui text 15h
IV- VI 2.2.;2.3.; Cuvinte care arată însușiri ale ființelor, obiectelor,
3.1.;3.2.; fenomenelor (adjectivul);
3.3.;3.4.;
Compunere pe baza unor cuvinte de sprijin
4.1.;4.4.
* Textul nonliterar
Prezentarea unei teme după un plan;
Redactarea unui fluturaș;
Modificarea formei unor cuvinte (acordul adjectivului cu
substantivul determinat);
Descrierea unui obiect/a unei finite;
Text suport: Legenda ghiocelului (după o poveste populară)
De unde a apărut prima sămânță?, de dr. Karen James
Recapitulare

19
Evaluare
Lectură:
Pentru tine primavera! de Otilia Cazimir
Prostia omeneascăde Ion Creangă
Povestea unui om leneș de Ion Creangă
3. Invenții, joc şi culoare 3 săpt. 3.1.;3.2.; * Redactarea unei întâmplări trăite 15h
VII-IX 3.3.;3.4.; Cuvinte care exprimă acțiunea, starea sau existența unui
3.6.;4.1.; obiect (verbul);
4.4.;4.5.;
Descrierea unui obiect;
Scrierea corectă a cuvintelor numai/nu mai; Text
suport: Hoțul, după Tudor Arghezi
* Modificarea formei unor cuvinte (numărul verbului);
Pronunția și scrierea corectă a unor forme ale verbelor a
fi și a lua;
Descrierea unei ființe.
Compunerea după un șir de întrebări 
Texte suport: Hoțul, după Tudor Arghezi
La Medeleni, după Ionel Teodoreanu
Recapitulare
Evaluare
Lectură:
Zânele nu bat la ușă după Silvia Kerim
Bunicul de Barbu Ștefănescu Delavrancea
Bunica de Barbu Ștefănescu Delavrancea
4.Explorare, 2 săpt. 2.4.;3.1.; * Formularea ideilor principale ca întrebări sau titluri 10h
experimentare, XI-XII 3.2.;3.3.; Compunere după un plan dat;
comunicare 3.4.;3.6.; Scrierea corectă a cuvintelor care conțin grupurile de
4.1.;4.4.;
sunete cs/gz;
Cuvinte cu înțeles opus formate prin derivare cu
silabele ne și in.

20
* Argumentarea unei păreri, a unei idei;
Realizarea unui afiș;
Scrierea corectă a cuvintelor nu-l, nu-i ;
Text suport: Dărnicie, după Mircea Sântimbreanu
Fetița care l-a luat pe NU în brațe, după Octav Pancu-Iași
Recapitulare
Evaluare
Lectură:
Un mic ajutor după Cleopatra Lorințiu
Cele cinci piersici ***
Izvorul fermecat de Calin Gruia
5.Prietenii mei 2 săpt. 1.2.;1.3.; * Relatarea unei întâmplări vizionate sau audiate 10h
necuvântători XIII- 1.4.; 2.2.; Realizarea unui proiect de grup
XIV 2.3.;3.3.; Scrierea corectă a cuvintelor niciun/nicio 
3.5.;4.2.;
* Mesajul textului
4.4.;
Redactarea unei cărți poștale
Scrierea corectă a cuvintelor n-am, n-ai, n-au 
Text suport: Tomi, după Adrian Oprescu
 Povestea melcului fără casă,după Adina Popescu
Recapitulare
Evaluare
Lectură:
Într-o zi când lucram de Ana Blandiana
Izvorul fermecat de Calin Gruia
6.Recapitulare finală 2 săpt. 3.1.; Sistematizare/recapitulare finală 12h
XV- 3.2.; * Textul literar – titlu, autor, personaje;
XVI 3.3.; Explorarea unui text literar – delimitare în fragmente, planul
3.4.;
simplu de idei, povestire orală/scrisă;
4.4.;
4.5.; Semne de punctuație
* Textul nonliterar

21
Redactarea unei compuneri;
Ce exprimă cuvintele?;
Noțiuni de fonetică și vocabular
Text suport: Pădurea fermecată, după Enid Blyton
Cum creează scriitorii personajele din cărți, după Jacqueline
Wilson
Evaluare
Lectură:
Copiii din crâng Konstantin D. Ușinski
Biografia verii de Ana Blandiana

 Clasa: a III-a
 Aria curriculară: Matematică şi Ştiinţe ale naturii
 Disciplina: Matematică
 Nr. de ore: 4 ore / săptămână
 Tipul de curriculum: Nucleu

Unitatea tematică Perioada Competente Conținuturi Nr. Obs.


ore
Recapitularea I-III 1.1, 1.2, 2.2, 2.4, Numere naturale de la 0 la 1000;adunarea și scăderea 12
cunoștințelor 3.1, 3.2, 4.1, 5.1, în concentrul
din clasa a II-a 5.2 0- 1000; tabla înmulțirii;tabla împărțirii; figuri și
corpuri geometrice; măsurări – lungime, capacitate,
masă, timp, bani
Parcul de aventură

22
Traseul isteţilor
EVALUARE INIȚIALĂ - Ce ştiu? Cât ştiu?
Numere naturale IV-V 1.1,1.2, Numerele naturale cuprinse între 0 - 10 000 8
de la 0 la 2.1, 2.2,2.3, ● Formare, citire, scriere, comparare,
10 000 5.1 ordonare,rotunjire
● Formarea, citirea, scrierea numerelor cu cifrele
romane I, V, X
Formarea, scrierea, citirea numerelor naturale
Compararea şi ordonarea numerelor naturale
Rotunjirea numerelor naturale
Formarea, scrierea, citirea numerelor cu cifre romane
Repet ce am învățat
Ce ştiu? Cât ştiu?
Adunarea şi scăderea VI-VIII 1.1,1.2, 2.2, Adunarea şi scăderea numerelor naturale în 12
numerelor naturale în 2.4,5.1, 5.2, 5.3 concentrul 0 – 10 000
concentrul ● Adunarea şi scăderea; proprietăţi ale adunării
0 – 10 000 ● Număr necunoscut: aflare prin diverse metode
( metoda mersului invers, metoda balanţei
Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 1 000
Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 10
000, fără trecere peste ordin
Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 10
000, cu trecere peste ordin
Legătura dintre adunare şi scădere
Probleme
Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor
rotunde
Repet ce am învățat
Ce ştiu? Cât ştiu?
Înmulţirea numerelor IX-XI 1.1,1.2,2.2,2.5,5.1, Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0-10 000 12
naturale în concentrul 5.2, 5.3 ● Înmulţirea a două numere de o cifră (tabla
0-10 000 înmulţirii)
● Înmulţirea unui număr cu 10, 100

23
● Înmulţirea a două numere dintre care unul este
scris cu o cifră
● Proprietăţile înmulţirii
● Înmulţirea când factorii au cel puţin două cifre şi
rezultatul nu depăşeşte 10 000
Înmulţirea în concentrul 0-100. Tabla înmulţirii
Proprietăţile înmulţirii
Înmulţirea cu 10, 100
Înmulţirea unui număr de 2 cifre cu un număr de o cifră
Înmulţirea unui număr de 3 sau 4 cifre cu un număr de o
cifră
Înmulţirea unui număr de 2 sau 3 cifre cu un număr de
două cifre
Probleme
Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor
rotunde
Repet ce am învățat
Ce ştiu? Cât ştiu?
Împărţirea numerelor XII-XIV 1.1,1.2,2.2,2.4,5.1, Împărţirea numerelor naturale în concentrul 0 - 100 13
naturale 5.2, 5.3 ● Împărţirea numerelor de două cifre la un număr de
o cifră cu rest 0 (tabla împărţirii dedusă din tabla
înmulţirii)
● Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea
parantezelor rotunde
● Probleme ; metoda reprezentării grafice
Tabla împărţirii
Proba înmulţirii, proba împărţirii
Probleme
Probleme care se rezolvă prin metoda figurativă
Probleme care se rezolvă prin metoda figurativă
Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor
rotunde
Repet ce am învățat

24
Ce ştiu? Cât ştiu?
Recapitulare XV-XVI 1.1, 1.2, 2.2, 2.4, ● Numerele naturale cuprinse între 0 - 10 000 8
semestrială 5.1, 5.2 ● Adunarea şi scăderea numerelor naturale în
concentrul
0 – 10 000, cu și fără trecere peste ordin
● Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0-10
000
● Împărţirea numerelor naturale în concentrul 0 -
100
● Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea
parantezelor rotunde
● Probleme ; metoda reprezentării grafice
Repet ce am învățat / Matematica prin joc
Ce ştiu? Cât ştiu?
Fracții XVII- 1.1,1.2, 2.1, 2.2 , Fracţii subunitare şi echiunitare cu numitorul mai 16
XX 2.3, 2.4,5.1, 5.2, mic sau egal cu 10
5.3 ● Diviziuni ale unui întreg: doime, treime, .., zecime;
reprezentări prin desene
● Terminologie specifică: fracţie,numitor, numărător
● Compararea, ordonarea fracţiilor subunitare cu
acelaşi numitor
Noțiunea de fracție
Numirea, scrierea și citirea fracțiilor
Fracții subunitare și echiunitare
Compararea și ordonarea fracțiilor
Adunarea și scăderea fracțiilor
Probleme
Repet ce am învățat
Ce ştiu? Cât ştiu?
Elemente de XXI- 1.1,1.2,3.1,3.2,5.1, Elemente de geometrie
geometrie XXVI 5.2, 5.3 ● Localizarea unor obiecte – coordonate într-o 17
reprezentare grafică sub formă de reţea
● Figuri geometrice - punct, linie dreaptă, linie

25
frântă, linie curbă, semidreaptă segment;
unghi;poligoane (pătrat, dreptunghi,triunghi);cerc
● Axa de simetrie
● Perimetrul
● Corpuri geometrice (cub, paralelipiped, cilindru,
sferă, con - recunoaştere, identificarea unor elemente
specifice)
Punct, linie dreaptă, linie frântă, linie curbă, semidreaptă,
segment
Unghiuri
Poligoane-Perimetrul unui poligon
Triunghiul
Dreptunghiul
Pătratul
Cercul
Axa de simetrie
Cubul, paralelipipedul
Cilindrul, conul, sfera
Jocuri cu elemente de geometrie
Repet ce am învățat
Ce ştiu? Cât ştiu?
Unități de măsură XXVII- 1.1,1.2,4.1, Unități de măsură pentru lungime; pentru volumul 14
pentru: lungime; XXIX 4.2,5.1, 5.2, 5.3 lichidelor; pentru masă
volumul lichidelor; ● Unităţi de măsură: metrul, cu submultiplii,
masă multiplii; litrul, cu submultiplii, multiplii;
kilogramul, cu submultiplii, multiplii
● Instrumente de măsură: riglă, metrul de tâmplărie,
metrul de croitorie, ruleta, cântarul, balanța
● Operaţii cu unităţile de măsură (fără transformări)
Unități de măsură pentru lungime; metrul, submultiplii
metrului
Unități de măsură pentru lungime; metrul, multiplii
metrului

26
Unităţi de măsură pentru volumul lichidelor; litrul cu
multiplii şi submultiplii
Unităţi de măsură pentru masa; kilogramul; submultiplii
kilogramului
Unităţi de măsură pentru masa; kilogramul; multiplii
kilogramului
Repet ce am învățat
Ce ştiu? Cât ştiu?
Unități de măsură XXIX- 1.1,1.2, 4.1, 4.2 Unități de măsură pentru timp; unități de măsură 8
pentru timp; unități XXII 5.1, 5.2, 5.3 monetare
de măsură monetare ● Ora (citirea ceasului), ziua, săptămâna, anul
;instrument de măsură: ceasul
● Leul şi banul, euro şi eurocentul
● Schimburi monetare echivalente în aceeaşi unitate
monetară
Ora, citirea ceasului
Ziua, săptămâna, anul
Unități de măsură monetare - leul şi banul, euro şi
eurocentul
Recapitulare
Ce ştiu? Cât ştiu?
Recapitulare finală 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, ● Numerele naturale cuprinse între 0 - 10 000 10
XXII- 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, ● Operații cu numere naturale în concentrul 0 - 10
XXIII
4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 000
5.3 ● Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea
parantezelor rotunde
● Probleme ; metoda reprezentării grafice
● Fracții
● Măsurări – lungime, capacitate, masă, timp, bani
● Elemente de geometrie
Corabia vacanței
Carnavalul verii
EVALUARE FINALĂ - Ce ştiu? Cât ştiu?

27
Matematica prin joc

 Clasa: a III-a
 Aria curriculară: Matematică şi Ştiinţe ale naturii
 Disciplina: Ştiinţe ale naturii
 Nr. de ore: 1 oră / săptămână
 Tipul de curriculum: Nucleu

Unitatea tematică Perioada Competente Conținuturi Nr. Obs.


ore
Corpurile. Proprietăți IV-VII 1.1 Corpuri - proprietăți 6
ale corpurilor 1.2 ●Proprietăți ale corpurilor (formă, culoare, lungime,
2.1 întindere, masă, volum)
2.2 ●Stări de agregare (solid, lichid, gaz) - identificare în funcție
2.3 de formă și volum

28
2.4 ●Proprietățile unor metale. Utilizări
2.5 ●Magneți. Utilizări ale magneților. Busola

Corpurile. Proprietăți ale corpurilor (formă, culoare,lungime,


întindere, masă, volum)
Stări de agregare
Metalele. Proprietăți și utilizări
Magneți. Utilizări ale magneților
Recapitulare
Evaluare
Interacțiuni dintre VIII-XI 2.1 Corpuri – proprietăți; forțe și efecte 4
corpuri .Forțe și efecte 2.2 ● Mișcare și repaus. Caracteristici ale mișcării (distanță,
2.3 durată, rapiditate)
2.4 ● Interacțiuni dintre corpuri (gravitațională, magnetică,
2.5 electrică, de contact - frecarea)
● Efectele diferitelor interacțiuni dintre corpuri (deformare,
mișcare)
Mișcare și repaus
Interacţiuni dintre corpuri. Gravitaţia
Interacţiunea de contact (frecarea). Interacţiunea electrică
Recapitulare
Evaluare

Pământul - mediu de XII-XVI 1.2 -Apa, aerul, solul. Surse de apă - tipuri, utilizări 7
viață ; tipuri de 2.1 ● Mișcarea apei pe suprafața Pământului
transformări ale 2.2 ● Schimbări ale stării de agregare a apei.Topire, solidificare,
materiei 2.3 vaporizare, condensare
2.4 ● Circuitul apei în natură
2.5 ● Fenomene ale naturii: ploaie, ninsoare, vânt, fulger, tunet
Apa, aerul, solul
Surse de apă. Mișcarea apei la suprafaţa Pământului
Recapitulare
Evaluare

29
Influența omului asupra XVII- 1.1 -Poluarea apei, a solului, a aerului 5
mediului de viață XXI 1.2 Pământul - mediu de viață
2.1 ● Resurse naturale - tipuri, folosire responsabilă
2.2 Omul - menținerea stării de sănătate
2.3 ● Activitate și odihnă
3.1
3.2 Poluarea apei, a aerului și a solului
Resurse naturale ale solului şi protejarea acestora
Resurse naturale ale subsolului şi protejarea acestora
Menţinerea stării de sănătate a omului: activitate şi odihnă
Recapitulare
Evaluare

30
Caracteristici ale lumii XXII- 1.1 Plantele 8
vii -XXXII 1.2 ● Caracteristici ale viețuitoarelor (plantele) ; nevoi de bază -
2.1 apă, aer, hrană; creștere; reacții la schimbările mediului;
2.2 înmulțire
● Reacții ale unei plante la diferite schimbări ale mediului

Plantele – nevoi de bază (apă, aer, lumină, căldură)


Creşterea şi înmulţirea plantelor
Reacţii ale plantelor la diferite schimbări ale mediului
Animalele
● Caracteristici ale viețuitoarelor (animalele) ; nevoi de bază
- apă, aer, hrană; creștere; reacții la schimbările mediului;
înmulțire
● Reacții ale corpului animal la schimbări ale mediului
(temperatura) sau în diferite situații (pericol, mișcare)
● Principalele grupe de animale: insecte, pești, amfibieni,
reptile, păsări, mamifere – caracteristici generale, exemple de
reprezentanți din mediul de viață apropiat

Mamifere şi păsări – caracteristici, creşterea şi înmulţirea lor


Insecte, peşti, amfibieni, reptile – caracteristici, creşterea şi
înmulţirea lor
Nevoi de bază ale animalelor – apă, aer, hrană
Reacţii ale corpului animalelor la schimbări ale mediului
Recapitulare
Evaluare

Evaluare finală XXXII 1.1 Recapitulare/ Evaluare fnala 3


2.3
3.1
3.2

31
 Clasa: a III-a
 Aria curriculară: OM ȘI SOCIETATE
 Disciplina: Educație civică
 Nr. de ore: 1 oră / săptămână
 Tipul de curriculum: Nucleu

Unitatea tematică Perioada Competente Conținuturi Nr. Obs.


ore
Noțiunea de persoană III-V 1.1 Ce înseamnă să fim persoane ? 4
1.2 Persoana mea
1.3 Persoana lui/ei
2.1  Proiect : Circulăm și ne purtăm responsabil pe stradă
2.3 Recapitulare. Evaluare
3.1
3.3
Trăsături morale ale VI-XI 1.1 Bunătatea și răutatea 6
persoanei 1.2 Respectul și lipsa de respect
1.3 Sinceritatea și minciuna
2.1 Curajul, frica, lașitatea
2.3 Modestia și lipsa de modestie
3.1 Increderea și lipsa de încredere
3.3  Prioect: Tradiții și obiceiuri de iarnă
Recapitulare
Evaluare
Raporturile noastre cu XII-XVI 1.1 *Ce sunt lucrurile ? 6

32
lucrurile 1.2 * Nevoia de lucruri
1.3 * Lucruri care ne exprima. Proprietatea si atitudinea fata de
2.1 lucruri.
2.2 Recapitulare
3.1 Evaluare.
Raporturile noastre cu XVII- 1.1 Noi și celelalte viețuitoare 6
animalele și plantele XXII 2.1 Ce sunt animalele și plantele?
2.2 Atitudini față de plante și animale
3.1 Recapitulare
3.2 Evaluare
Proiect: Școala mea verde

Raporturile noastre cu XXIII- 1.1 Grupurile din care facem parte 8


ceilalți oameni XXX 1.2 Familia
1.3 Grupul de prieteni
3.1 Grupul de joacă
3.2 Grupul de învățare
Reguli ale grupului
Drepturi și îndatoriri în cadrul grupului
Evaluare
Recapitulare: XXXI- Împreună suntem mai puternici 4
XXXII Părerea și atitudinea ta contează !
 Proiect : Mâinile mici fac fapte mari !
Evaluare finală/ Autoevaluare

33
 Clasa: a III-a
 Aria curriculară: ARTE
 Disciplina: MUZICĂ ȘI MIȘCARE
 Nr. de ore: 1 oră / săptămână
 Tipul de curriculum: Nucleu

Unitatea tematică Perioada Competente Conținuturi Nr. ore Obs.

I-III 2.1 Trei pisoi 3


Magia sunetelor 3.1 Cântarea vocală în colectiv, în mici grupri și individual
Mare bal – muzica și versurile Mirela Rizea Marinescu
Emisia sunetelor: inspirația și expirația
Acum e toamnă, da! – muzica Grigore Teodosiu
Vocalizele și dicția
Lectura: Wolfgang Amadeus Mozart, copilul minune
Evaluare

Atelierul de sunete IV-VIII 2.1 Dacă vesel se trăiește 5


3.1 Percuția corporală sau instrumentală
Bate toba – muzica și versurile Mirela Rizea Marinescu
Jucăriile muzicale
Muzicanții – muzica și versurile Grigore Teodosiu
Orchestra
Puișorii de găină - muzica și versurile Ana Motora- Ionescu
Lectura: Joseph Haydn
Evaluare
Cântece din folclorul copiilor
Melcul supărat – după George Breazul
Cri, cri, cri

34
Iepurașii
La pădure
Hora
Lectura: Timotei Popovici, o voce închinată muzicii
Dansuri populare: Hora lentă, Ciuleandra, Brașoveanca, Scaloianul
La joc - muzica Ana Motora- Ionescu
A-nceput petrecerea - muzica Ana Motora- Ionescu
Foaie verde busuioc – muzica Ion D. Vicol
Horă din Banat – după Tiberiu Brediceanu
Colinde românești
Seară luminată - muzica și versurile Mirela Rizea Marinescu

Cântecele copilăriei IX - XVI 1.1 Astăzi s-a născut Hristos – colecția: Timotei Popovici 7
1.2 Vremea e de colindat - muzica și versurile Mirela Rizea Marinescu
3.2 Plugușor cu șase boi
Brăduleț, brăduleț –versuri M. Biciulescu, muzica Ana Motora-
Ionescu
Ritmul
Fluturaș, fluturaș
Căldărușă plină
Săniuța
Ceasul – muzica Alexandru Voevidca
Recapitulare
Vulpea și gâștele - muzica și versurile Ana Motora- Ionescu
Lectura: Ciprian Porumbescu, compozitorul patriot
Evaluare
Armonia sunetelor XVII- 1.2 Înălțimea sunetelor muzicale 11
XXVII 1.3 Prietenii cântăreți -muzica și versurile Ana Motora- Ionescu
2.2 Ceartă mare -muzica și versurile Mirela Rizea Marinescu
Portativul și cheia SOL
Sunetul și nota SOL
Pe-o crenguță de alun- muzica și versurile Mirela Rizea Marinescu
Bună dimineața - muzica și versurile Mirela Rizea Marinescu

35
Sunetul și nota MI
Chemarea cucului
Cucule, cuculețule
Gâză, gâză mică
Melc, melc codobelc
Sunetul și nota LA
Clopoțelul
Stă la geam o păsărică
Sunetul și nota DO1
Dirijorul DO - muzica și versurile Ana Motora- Ionescu
Dormi ușor
Sunetul și nota RE
Doi prieteni
Ursulețil Martinică - muzica și versurile Ana Motora-Ionescu
De ziua mamei- muzica și versurile Ana Motora- Ionescu
Sunetul și nota FA
Cântecul notei FA
Fluturaș – versuri: Mălina Cajal; muzica C-tin Romașcanu
Sunetul și nota DO 2
Mișcă vântul frunzele - muzica: Dimitrie Cuclin
Primăvara a sosit – muzica Nicolae Oancea
Cu mingea
Ghicitoare
Cucu cântă fericit
Sunetul și nota SI
Iepuraș, drăgălaș
Spune, cum se cheamă floarea
Lectura:
Sunete melodioase: Fluierașul
Evaluare
Elemente de limbaj XXVII- 1.1 Timbrul 4
muzical XXIX 1.2. Albina - muzica și versurile Mirela Rizea Marinescu
2.1 Jocul ploii - muzica și versurile Mirela Rizea Marinescu

36
+ Recapitulare Nuanțele +2
semestrială Ca soldații - muzica și versurile Elena Schmitzer
Lui, lui, lui - muzica și versurile Ana Motora- Ionescu
XXX- Melodie – muzica Wolfgang Amadeus Mozart
XXXII Ecoul
Legătura dintre strofă și refren
Învățătoarea- muzica și versurile Mirela Rizea Marinescu
Bondarul – muzica și versurile Grigore Teodosiu
Recapitulare
Barza
Glasul florilor- muzica Tudor Vasilache
Cocoșelul- muzica și versurile Ana Motora- Ionescu
Lectura: Călătorie în lumea viorii
Evaluare

 Clasa: a III-a
 Aria curriculară: TEHNOLOGII
 Disciplina: ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE
 Nr. de ore: 2 oră / săptămână
 Tipul de curriculum: Nucleu

37
Unitatea tematică Perioada Competente Conținuturi Nr. Obs.
ore
Arta din jurul tău I-II 1.1.1.2.; Amintiri din vacanță- Tehnici de lucru învăţate în clasa a II-a.Colajul 4
1.3.; 2.2.; 2.3. Trusa micului artist-Materiale și instrumente necesare pentru orele de Arte
vizuale și abilități practice
Ce este arta? -Comunicarea prin imagini
Cum percepi lumea din jurul tău?Iluzii optice.Unde este gândăcelul?
Lumea în creion III-V 1.2.2.1. Ce poți face cu un creion? 5
2.2. Punctul – element de limbaj plastic. Aplicație: Brad punctat
2.3. Ritmul liniilorLinia – element de limbaj plastic. Perspectiva
Aplicație: Drum pierdut,Frunze
Cum desenezi un personaj?Portretul.

Magia culorilor V-VIII 1.1. Povestea culorilor-Curcubeu 7


1.2. Culori primare și culori binare. Aplicație: Titirezul fermecat
2.2 Formă spontană. Formă elaborată. Tehnici de colorare Aplicație: Joc de
.2.3. culori
2.4. Tonuri și culori -Frunze

La gura sobei IX-XIII 1.1.1.2 În casa bunicii.Cusături și împletituri. Aplicație: Semn de carte 10
1.3.2.1. Elemente decorative. Aplicații: Mască;
2.2.2.4. Proiect: Sunt român!
Atelierul lui Moș Crăciun
Șablonare. Decupare. Aplicație: Cizmulițe.Steluțe pentru pom
Vine Anul Nou!
Elemente decorative. Aplicații:; Felicitare

Lumini și umbre XIV- 1.1.1.2 Culori calde, culori reci-jocuri de iarnă 6


XVI 1.3.2.1. Arta realizării fotografiei
2.2. Proiect: Ramă pentru fotografii
2.4. Recapitulare. Evaluare

Viața pe pamânt XVII- 2.1.2.2.2.3. Arta plierii hârtiei-Origami. Aplicație: Pisicuţă 15


XXV 2.4. Arta rulării hârtiei-Quilling. Aplicație: Ramă foto
2.5. Colaj. Aplicații: Ghiocel; Fluturi veseli,Mărțișoare
Felicitări, cu drag! Forme din plastilină
Modelaj. Aplicație: Glob pământesc.Vas cu flori
Arta sculpturii -Modelaj în lut. Aplicație: Vas din lut

38
Din folclorul copiilor-Ornamentare. Tradiţii. Aplicație: Caloian
Sărbătorim Paştele!-Decorare. Aplicație: Ouă vesele de Paşte
Felicitări de Paști.
Și tu poți fi arhitect ! XXVI- 1.1. Forme din hârtie amestecată 10
XXX 1.3. Modelaj. Aplicație: Macheta unui vulcan
2.3. Casa de vis
Macheta unei case. Aplicație: Cine stă aici?
Castele de poveste-Macheta unui castel. Aplicație: Castelul meu
Micul croitor-Croire şi coasere. Aplicație: Peştişorul
Arta păpuşăreascăMarionete. Aplicație: Teatrul de umbre

Lumea copiilor XXXI- 1.1. Magazinul de jucării-Jucării din materiale reciclabile. Aplicație: Fluturaşul 6
XXXII 1.3. eco/Zmeu – o jucărie veche de milenii
2.3. Şablonare. Aplicație: Dragon zburător
Evaluare finală-expoziție

 Clasa: a III-a
 Aria curriculară: EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
 Disciplina: Joc și mișcare
 Nr. de ore: 1 oră / săptămână
 Tipul de curriculum: Nucleu

Unitatea tematică Perioada Competente Conținuturi Nr. Obs.


ore
Joc și mișcare I-VII 1.1. - Jocuri de mișcare cuprinzând variante de mers, cu purtări de obiecte 7
1.2. - Tehnici de comunicare eficientă în jocuri de mișcare
2.1. - Jocuri de mișcare desfășurate în diferite anotimpuri, în aer liber
2.2.

39
LECŢII (JOCURI) PROPUSE:

 Măsurătorii – deplasări cu numărarea pașilor și transport de diferite


obiecte
 Cărăușii, Țintașii iscusiți, Cursa pe numere, Trenul, Spate în spate
 Drumeție. Toamna în pădure
 Evaluare

Eu între ceilalți VIII- 1.1. - Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante de alergare: 6
XIII 1.2.  în zig-zag
2.1.  cu ocolire de obstacole
2.2.  cu trecere peste obstacole
 cu transport și punere de obiecte
- Adoptarea unor serii de roluri pentru oferirea de sprijin necondiționat
- Drumeție în pădure
LECŢII (JOCURI) PROPUSE:

 Vizitiul și căluțul, Troica, Vânătorul, vrabia și albina, Șoarecele și


pisica, Poșta merge
 Evaluare

XIV- 1.1. - Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante de sărituri cu desprindere de 4


Jocurile iernii XVII 1.2. pe un picior și de pe ambele picioare; cu coardă
2.1. - Cum să ascultăm și să acceptăm opiniile celorlalți?
2.2. - Jocuri de mișcare desfășurate în diferite anotimpuri, în aer liber - Jocurile
iernii
- Parcurs aplicativ – educație rutieră
LECŢII (JOCURI) PROPUSE:

 Elasticul, Ferește-ți picioarele, Derdelușul, La săniuş


 Evaluare

Jocurile copilăriei XVIII- 1.3; 2.1; - - Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante de aruncare și prindere: 6
XXIII 2.2  aruncare lansată cu două mâini înainte, în sus și pe deasupra capului
 prindere cu o mână prin apucare
 aruncare azvârlită la distanță și la țintă
- Responsabilitățile rolurilor de conducere
- Reguli de interacțiune inter-grup

40
LECŢII (JOCURI) PROPUSE:
 Suveica dublă, Vânătorii și rațele, Ciobanul își apără oile, Țintașii
iscusiți, Remorcarea, Ancorăm corabia la mal, Între două focuri.
 Evaluare

Învățăm de la plante și animale XXIV- 1.1; 1.2; - Jocuri de mișcare, trasee aplicative și ștafete cuprinzând deprinderi motrice 5
XXVIII 1.3; 2.1; complexe (utilitar-aplicative):
 tracțiune-împingere
2.2;  cățărare-coborâre
 tracțiune
- Reguli de interacțiune inter-grup
- Jocuri de mișcare desfășurate în diferite anotimpuri, în aer liber – Zâmbet de
primăvară
LECŢII (JOCURI) PROPUSE:

 Toboganul, Avionul, Trandafirul urcator, De-a maimutele,


Remorcarea, Ancorăm corabia la mal, Între două focuri
 Jocuri în aer liber
 Evaluare

Unde-s mulți, puterea crește! XXIX- 1.1; 1.2; - Jocuri de mișcare și ștafete vizând dezvoltarea calităților motrice: 4
XXXII 1.3; 2.1;  viteza de deplasare în relație cu un partener
 forță dinamică a trunchiului și abdomenului
2.2;  rezistența generală
- Jocuri pentru orientare spațio - temporală:
 repere statice, dinamice
 ritm
- Parcurs aplicativ – educatie rutieră
LECŢII (JOCURI) PROPUSE:

 Vânătorul, vrabia și albina, Nu te lăsa frate, Ocupă locul, Poșta


merge, Cercurile zburătoare
 Evaluare

 Evaluare finală

41
Suntem mai sănătoși prin XXIII- 1.1; 1.2; Stil de viață activ 3
joc! XXVI 1.3; 2.1; Jocuri de mișcare pentru dezvoltarea funcțiilor cardiace și respiratorii
2.2; Jocuri de mișcare constituite spontan, în timpul liber, incluzând
întrecerea între grupuri
Concursuri
Evaluare
În prag de vacanță XXVII- 1.1; 1.2; Stil de viață activ 6
XXXII 1.3; 2.1; Jocuri de mișcare în aer liber în anotimpul vara
2.2; Concursuri școlare
Activități turistice – jocuri practicate în excursii, drumeţii tabere
Evaluare finală, aprecieri, îndrumări

Limba și literatura româna

Data Conținuturi Comp. Activități de învățare Resurse Evaluare


Specif.
Semestrul I

42
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: De ce ne place la școală ?
Recapitulare – clasa a II-a. Evaluare inițială – 15 ore
15.09 Text suport: Prima zi - solicitarea unei explicaţii (de exemplu, „Ce a. materiale: fișa de Observarea
de școală, de Mihaela 1.5, înseamnă că ...?”) lucru, caiet, planșe sistematică:
Deleanu 3.1, - lectură activă, cu creionul în mână a. b. procedurale: atitudinea elevilor faţă
Textul. Titlu. Autor. 3.3, - exerciţii de exprimare personală pe baza elementelor conversaţia, de sarcina dată
din text
Alineate. 4.1, - interevaluarea textelor scrise explicaţia, exerciţiul,  Listă de verificare
16.09 2.Prezentarea 4.5 - completarea semnelor de punctuaţie într-un text fără munca independentă (da, nu):
proprie. Formularea unei punctuaţie şi discutarea rezultatelor c. forme de  concentrarea asupra
păreri. - participarea la realizarea unui jurnal al clasei organizare a sarcinii de rezolvat;
17.09 3. Scrierea corectă a colectivului: frontală, implicarea activă în
cuvintelor care conțin individuală, evaluare rezolvarea sarcinii.
grupuri de litere/de orală și scrisă
sunete.
18.09 . 4.Folosirea
ghilimelelor
21.09 La școală, dar nu 1.1, - completarea unor tabele/ scheme/ organizatori a. materiale:  Observarea
rămânem acolo, după 1.2, grafici cu informaţii din texte audiate; reluarea imagini,fişa de sistematică:
Marin Sorescu 1.4, audierii pentru a completa/ transpune în tabele/ lucru,caiet comportamentul de
1. Dialogul. 1.5, organizatori grafici informaţii din textele audiate b. procedurale: ascultător activ
Componentele 3.1, - îndeplinirea unor instrucţiuni audiate (realizarea conversaţia,  Lista de verificare
dialogului. Reguli de 3.2, unei figurine origami prin operaţii simple, învăţarea explicaţia, munca (da, nu):
regulilor unui joc nou, construirea unui obiect din
vorbire eficientă. 3.4 independentă,  manifestarea
materiale din natură/reciclate pe baza unor paşi
3.3 exerciţiul interesului față de
simpli, urmărirea unui clip youtube: „Cum fac…?”)
22.09 2 .Formularea de 4.1 c. forme de mesaje audiate;
- observarea unor mărci specifice (plural/ gen etc.)
întrebări și răspunsuri. organizare a  concentrare asupra
- folosirea reportofonului, a computerului etc. pentru
Propoziție. Cuvânt. colectivului: frontală sarcinii;
a audia diferite texte
Silabă. individuală, evaluare executarea unor sarcini
- solicitarea unei explicaţii (de exemplu, „Ce orală conform instrucțiunilor

43
23.09 3. Scrierea corectă a înseamnă că ...?”) primite
cuvintelor sa/s-a, sau/s- - lectură activă, cu creionul în mână
au. - formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite
procedee (interogare reciprocă, procedeul recăutării
etc.)
- utilizarea unor organizatori grafici – hărţi ale
textului – pentru identificarea unor elemente privind
locul, timpul, spaţiul acţiunii
- exerciţii de tipul „dacă aş fi (personajul) ... m-aş
simţi/ aş fi ...”
- realizarea de diagrame, de organizatori grafici
- discutarea problemelor apărute la despărţirea în
silabe
- completarea semnelor de punctuaţie într-un text
fără punctuaţie şi discutarea rezultatelor

24.09 Text suport: În 1.1, - completarea unor tabele/ scheme/ organizatori a. materiale: fișa de  . Observarea
clasă,după Andrew 1.3 grafici lucru, caiet, planșe sistematică:
Clements 2.2, cu informaţii din texte audiate; reluarea audierii b. procedurale: comportamentul de
1. Personajele unei 2.3, pentru a completa/ transpune în tabele/ organizatori conversaţia,
grafici informaţii din textele audiate ascultător activ
întâmplări. 2.4, - observarea unor mărci specifice (plural/ gen etc.) explicaţia, exerciţiul, Lista de verificare (da,
3.1, relatarea după întrebările investigatorului perfect munca independentă nu):
(Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine? Cu
ce?)
25.09 2. Ordinea 3.2, - formulare de răspunsuri la întrebări simple de  manifestarea
întâmplărilor într-o 3.3, control –„Ce ai făcut? Ce ai făcut mai întâi? Şi apoi? c. forme de interesului față de
povestire. Povestirea 3.6, Dar în cele din urmă?” organizare a mesaje audiate;
orală. 4,1 - prezentarea după plan a unei teme colectivului: frontală,  concentrare asupra
- lectură activă, cu creionul în mână individuală, evaluare sarcinii;
- formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite
28.09 3. Scrierea corectă cu orală și scrisă executarea unor sarcini
procedee (interogare reciprocă, procedeul recăutării
î/â. conform instrucțiunilor
etc.) primite

44
29.09 4. Semne de - utilizarea unor organizatori grafici – hărţi ale  Evaluarea
punctuație. textului – pentru identificarea unor elemente privind inițială
Înțelesurile unui cuvânt locul, timpul, spaţiul acţiunii
30.09 - exerciţii de tipul „dacă aş fi (personajul) ... m-aş
5. Lectura din vacanță simţi/ aş fi ...”
Scrisoare învățătorului - realizarea de diagrame, de organizatori grafici
meu de Petre Ghelmez - discutarea problemelor apărute la despărţirea în
silabe
- completarea semnelor de punctuaţie într-un text
fără punctuaţie şi discutarea rezultatelor

6.Evaluare inițială 1.1. - lectură activă, cu creionul în mână Resurse Probă scrisă
01.10 3.1 - completarea unor tabele/ scheme/ organizatori materiale: fișe de
. grafici cu informaţii din texte audiate; reluarea lucru Resurse
4.1 audierii pentru a completa/ transpune în tabele/ procedurale:
. organizatori grafici informaţii din textele audiate explicația, munca
4.4. - discutarea problemelor apărute la despărţirea în independentă
silabe Forme de
- completarea semnelor de punctuaţie într-un text organizare a
fără punctuaţie şi discutarea rezultatelor activității:
antrenamente de scriere creativă activ. individuală

02.10 7. Ameliorare / • activități la alegerea învățătorului, activitate diferențiată


dezvoltare corespunzătoarea competențelor vizate în unitatea
curentă

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE : Ce știm despre cărți – 19 ore

06- 07 . Textul literar. Textul 1.4 - realizarea în grup a unui ciorchine pentru a Resurse  Tema de lucru în
10 narativ. 3.1 organiza informații/idei/cuvinte potrivite pornind materiale:manual, clasă:alcătuirea de
Text 4.5 de la cuvântul carte ; ,Caietul elevului propoziții utilizând
suport: Matilda, după - citirea individuală, în gând, a textului suport ; pentru clasa a III-a – cuvintele nou învățate în

45
Roald Dahl - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute prin Limba și literatura text
raportare la contextul în care apar şi confruntarea română, Editura
cu sensurile oferite de dicţionar Elicart, dicționar,  Proba orală:
- utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri minge. formulare de răspunsuri
proprii ; ●Resurse la întrebări referitoare la
- citirea în forme variate a unor enunţuri din text - procedurale: conţinutul textului
în lanţ, ştafetă ; exercițiul,
- joc: Găseşte şi citeşte! -citirea selectivă a textului conversaţia,
pe baza unor repere date de învățător explicaţia, procedee
- formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează de citire activă,
informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din brainstorming-ul,
textul citit ( metoda Ciorchinele,
RAÎ (Răspunde,
aruncă, întreabă),
jocul didactic.
08.10 Prezentarea unei cărți 1.1 realizarea unei cărţi uriaşe pentru colegii de la clasa Resurse  Observarea
1.5 pregătitoare pe o temă propusă de cei mici/ de materiale:manual, sistematică:
2.5 profesori sau de clasă CD-ul aferent iniţiativa în comunicare:
4.4 - relatări în scris pe baza întrebărilor: cine, ce, cum, manualului, imagini  Scară de
unde, de ce a făcut...? care ilustrează clasificare (întotdeauna,
- realizarea unui jurnal de lectură care să conţină întâmplări din frecvent, rar):
elementele cheie de prezentare a unei cărţi citite şi/ povestea audiată  comunicare și
sau desene care să ilustreze ceea ce îşi imaginează ●Resurse ascultare;
- realizarea unei benzi, îmbinând desenul cu procedurale:  menținerea
mesajele scrise (individual/ în perechi/ în grup) exercițiul, conversaţia interesului pentru
- antrenamente de scriere creativă în grup (avansare euristică, explicaţia, dialog;
de idei, selectare de jocul de rol  acceptarea punctelor
idei, construirea firului narativ, revenire asupra de vedere diferite;
textului)  adresare de întrebări;
- prezentarea unui personaj de poveste/ film/ serial  transmiterea de stări,
pentru copii sentimente, idei.
- scrierea unui text scurt pentru a se prezenta cuiva
necunoscut (unui prieten prin corespondenţă la

46
primul mesaj, de exemplu )
- autoevaluarea şi interevaluarea textelor redactate
- discutarea greşelilor de ortografie
- inventarea unor probe pentru a verifica scrierea
corectă
09.10 Formularea unei cereri 1.1 - reluarea audierii textului studiat în lecția Resurse  Observarea
familiare/unei cereri 1.5 anterioară materiale:manual, sistematică:
politicoase. 2.5 - formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează CD-ul aferent iniţiativa în comunicare:
4.4 informaţiile esenţiale sau de detaliu din textul manualului, imagini  Scară de
audiat care ilustrează clasificare (întotdeauna,
- ordonarea unor ilustraţii date, conform succesiunii întâmplări din frecvent, rar):
întâmplărilor povestea audiată  comunicare și
- completarea replicilor unei benzi desenate, cu ●Resurse ascultare;
accent pe utilizarea formulelor de solicitare a unei procedurale:  menținerea
informații, adecvate situațiilor ilustrate exercițiul, conversaţia interesului pentru
- joc de rol: prezentarea orală a replicilor create euristică, explicaţia, dialog;
anterior jocul de rol  acceptarea punctelor
simularea unor situaţii de comunicare (convorbiri de vedere diferite;
telefonice, dialoguri formale şi informale de diverse  adresare de întrebări;
tipuri) în cadrul cărora elevii să utilizeze formulele  transmiterea de stări,
de solicitare a unei informații, a unei explicații, să sentimente, idei.
semnaleze, prin coduri nonverbale,
înțelegerea/neînțelegerea mesajului
12.10 Scrierea corectă a 1.1 -observarea dezacordului sau a altor abateri Resurse materiale:  Observarea
cuvintelor într- 1.5 -prezentarea regulilor de scriere corectă manual, Caietul sistematică:
una/întruna. 2.5 -realizarea de exemple orale de utilzare a elevului pentru clasa iniţiativa în comunicare:
4.4 ortogramelor prezentate a III-a – Limba și  Scară de
-redactare de texte cu expresii/ ortograme literatura română, clasificare (întotdeauna,
- autoevaluarea şi interevaluarea textelor redactate Editura frecvent, rar):
- discutarea greşelilor de ortografie Elicart,dicționar,  comunicare și
- inventarea unor probe pentru a verifica scrierea creioane colorate ascultare;
corectă ● Resurse  menținerea
procedurale: interesului pentru

47
procedee de citire dialog;
activă, lectura cu  acceptarea punctelor
creionul în mână, de vedere diferite;
conversaţia,  adresare de întrebări;
explicaţia, exercițiul,  transmiterea de stări,
jocul didactic sentimente, idei.

13.10 Cuvinte cu aceeași 3.1 - joc Caută și găsește! - citirea selectivă a textului Resurse materiale: Evaluarea după
formă, dar înțeles diferit. 3.2 pe baza unor repere date de învățător (enunțuri din manual, Caietul rezolvarea sarcinilor
4.4 text în care se regăsesc cuvinte cu același sens celor elevului pentru clasa de învățare:
date) a III-a – Limba și Tehnica semaforului:
- poziționarea pe axa timpului a unor enunțuri care literatura română, se pune la dispoziţia
prezintă întâmplări petrecute în text, în ordinea Editura elevilor un set de trei
derulării acțiunilor Elicart,dicționar, cartonaşe colorate în
- realizarea unui simbol/desen în dreptul fiecărui creioane colorate culorile semaforului, iar
enunț de pe axa timpului pentru a evidenția ● Resurse la solicitarea
emoția/reacția provocată de întâmplările din text procedurale: învățătorului, ei ridică
- transformarea unui paragraf din text care procedee de citire un cartonaş
transmite o anumită emoție, pozitivă sau negativă, activă, lectura cu corespunzător: verde
prin înlocuirea unor cuvinte astfel încât, la final, creionul în mână, dacă înţeleg, galben
fragmentul să transmită o emoție diferită față decea conversaţia, dacă nu sunt siguri şi
inițială –utilizarea cuvintelor cu sens opus explicaţia, exercițiul, roşu dacă nu înţeleg.
- identificarea în textul suport a cuvintelor cu jocul didactic
aceeași formă, dar înțeles diferit și descifrarea
sensurilor acestora prin raportare la context ●Observarea
- alcătuirea de enunțuri cu diferite expresii ce sistematică: atitudinea
conțin un anumit cuvânt din textul suport elevilor faţă de sarcina
alcătuirea, în grup, a unui scurt text în care să se dată
utilizeze sensurile diferite ale cuvântului mare,  Listă de verificare
cuvinte cu înțeles asemănător acestuia, cuvinte cu (da, nu):
înțeles opus precum și expresii diferite ce conțin  concentrare asupra
cuvântul dat sarcinii de rezolvat;
implicare activă în

48
rezolvarea sarcinii.
14-15. * Textul în versuri 1.4 - realizarea în grup a unui ciorchine pentru a Resurse  Tema pentru acasă
10 În bibliotecă (fragment), 3.1 organiza informații/idei/cuvinte potrivite, pornind materiale:manual,
de Ana Blandiana 3.6 de la cuvântul carte( Caietul elevului  Tema de lucru în
4.5 - citirea individuală, în gând, a textului suport pentru clasa a III-a – clasă:alcătuirea de
- stabilirea sensului cuvintelor necunoscute prin Limba și literatura propoziții utilizând
raportare la contextul în care apar şi confruntarea română, Editura cuvintele nou învățate în
cu sensurile oferite de dicţionar Elicart,dicționar, text.
- utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri minge.  Proba orală:
proprii ●Resurse formulare
- citirea în ritm propriu a textului, cu adaptarea procedurale: de răspunsuri la întrebări
intonaţiei impuse de semnele de punctuaţie exercițiul, referitoare la conţinutul
- formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează conversaţia, textului
informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din explicaţia, procedee
textul citit de citire activă,
- activitate la biblioteca clasei: selectarea de cărți în brainstorming-ul,
care se regăsesc texte în versuri; observarea metoda Ciorchinele,
diferitelor moduri de așezare în pagină a textului RAÎ (Răspunde,
tipărit aruncă, întreabă),
jocul didactic.
16.10 Părțile componente ale 1.1 realizarea unei cărţi uriaşe pentru colegii de la clasa Resurse  Observarea
unei cărți. 1.5 pregătitoare pe o temă propusă de cei mici/ de materiale:manual, sistematică:
2.5 profesori sau de clasă CD-ul aferent iniţiativa în comunicare:
4.4 - relatări în scris pe baza întrebărilor: cine, ce, cum, manualului, imagini  Scară de
unde, de ce a făcut...? care ilustrează clasificare (întotdeauna,
- realizarea unui jurnal de lectură care să conţină întâmplări din frecvent, rar):
elementele cheie de prezentare a unei cărţi citite şi/ povestea audiată  comunicare și
sau desene care să ilustreze ceea ce îşi imaginează ●Resurse ascultare;
- realizarea unei benzi, îmbinând desenul cu procedurale:  menținerea
mesajele scrise (individual/ în perechi/ în grup) exercițiul, conversaţia interesului pentru
- antrenamente de scriere creativă în grup (avansare euristică, explicaţia, dialog;
de idei, selectare de jocul de rol  acceptarea punctelor
idei, construirea firului narativ, revenire asupra de vedere diferite;

49
textului)  adresare de întrebări;
- prezentarea unui personaj de poveste/ film/ serial  transmiterea de stări,
pentru copii sentimente, idei.
- scrierea unui text scurt pentru a se prezenta cuiva
necunoscut (unui prieten prin corespondenţă la
primul mesaj, de exemplu )
- autoevaluarea şi interevaluarea textelor redactate
- discutarea greşelilor de ortografie
- inventarea unor probe pentru a verifica scrierea
corectă
19.10 Tipuri de cărți. 1.1 realizarea unei cărţi uriaşe pentru colegii de la clasa Resurse  Observarea
1.5 pregătitoare pe o temă propusă de cei mici/ de materiale:manual, sistematică:
2.5 profesori sau de clasă CD-ul aferent iniţiativa în comunicare:
4.4 - relatări în scris pe baza întrebărilor: cine, ce, cum, manualului, imagini  Scară de
unde, de ce a făcut...? care ilustrează clasificare (întotdeauna,
- realizarea unui jurnal de lectură care să conţină întâmplări din frecvent, rar):
elementele cheie de prezentare a unei cărţi citite şi/ povestea audiată  comunicare și
sau desene care să ilustreze ceea ce îşi imaginează ●Resurse ascultare;
- realizarea unei benzi, îmbinând desenul cu procedurale:  menținerea
mesajele scrise (individual/ în perechi/ în grup) exercițiul, conversaţia interesului pentru
- antrenamente de scriere creativă în grup (avansare euristică, explicaţia, dialog;
de idei, selectare de jocul de rol  acceptarea punctelor
idei, construirea firului narativ, revenire asupra de vedere diferite;
textului)  adresare de întrebări;
- prezentarea unui personaj de poveste/ film/ serial  transmiterea de stări,
pentru copii sentimente, idei.
- scrierea unui text scurt pentru a se prezenta cuiva
necunoscut (unui prieten prin corespondenţă la
primul mesaj, de exemplu )
- autoevaluarea şi interevaluarea textelor redactate
- discutarea greşelilor de ortografie
- inventarea unor probe pentru a verifica scrierea
corectă

50
20.10 Formularea unei 1.1 - reluarea audierii textului studiat în lecția Resurse  Observarea
solicitări. 1.5 anterioară materiale:manual, sistematică:
2.5 - formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează CD-ul aferent iniţiativa în comunicare:
4.4 informaţiile esenţiale sau de detaliu din textul manualului, imagini  Scară de
audiat care ilustrează clasificare (întotdeauna,
- ordonarea unor ilustraţii date, conform succesiunii întâmplări din frecvent, rar):
întâmplărilor povestea audiată  comunicare și
- completarea replicilor unei benzi desenate, cu ●Resurse ascultare;
accent pe utilizarea formulelor de solicitare a unei procedurale:  menținerea
informații, adecvate situațiilor ilustrate exercițiul, conversaţia interesului pentru
- joc de rol: prezentarea orală a replicilor create euristică, explicaţia, dialog;
anterior jocul de rol  acceptarea punctelor
simularea unor situaţii de comunicare (convorbiri de vedere diferite;
telefonice, dialoguri formale şi informale de diverse  adresare de întrebări;
tipuri) în cadrul cărora elevii să utilizeze formulele  transmiterea de stări,
de solicitare a unei informații, a unei explicații, să sentimente, idei.
semnaleze, prin coduri nonverbale,
înțelegerea/neînțelegerea mesajului
21.10 Scrierea corectă a 1.1 -observarea dezacordului sau a altor abateri Resurse materiale:  Observarea
cuvintelor numai/nu 1.5 -prezentarea regulilor de scriere corectă manual, Caietul sistematică:
mai. 2.5 -realizarea de exemple orale de utilzare a elevului pentru clasa iniţiativa în comunicare:
4.4 ortogramelor prezentate a III-a – Limba și  Scară de
-redactare de texte cu expresii/ ortograme literatura română, clasificare (întotdeauna,
- autoevaluarea şi interevaluarea textelor redactate Editura frecvent, rar):
- discutarea greşelilor de ortografie Elicart,dicționar,  comunicare și
- inventarea unor probe pentru a verifica scrierea creioane colorate ascultare;
corectă ● Resurse  menținerea
procedurale: interesului pentru
procedee de citire dialog;
activă, lectura cu  acceptarea punctelor
creionul în mână, de vedere diferite;
conversaţia,  adresare de întrebări;
explicaţia, exercițiul,  transmiterea de stări,

51
jocul didactic sentimente, idei.

22-23. * Textul nonliterar. 2.1 - precizarea, în perechi, a caracteristicilor și a unor Resurse materiale:  Evaluarea după
10 Tipuri de litere. 3.1 informații științifice deținute de elevi despre cărți; manual, rezolvarea sarcinilor
Povestea cărții mele, de completarea primei coloane din tabelul Știu - Vreau Caietul elevului de învățare:
Mihaela Iordache să știu – Am învățat cu informațiile asupra cărora s- pentru clasa a III-a Tehnica „Fără mâini
a căzut de comun acord – Limba și literatura ridicate” - se aşteaptă
- formularea de întrebări despre ceea nu știu și vor română, Editura răspunsuri la anumite
să afle elevii în legătură cu editura și completarea Elicart ,reviste, solicitări ale cadrului
celei de-a doua coloane din tabelul Știu - Vreau să carton, hârtie didactic; se lasă elevilor
știu – Am învățat colorată, foarfece, timp de gândire, apoi
- citirea în gând, cu creionul în mână, a unui text lipici, carioci pot discuta în perechi
nonliterar ●Resurse sau în grupuri mici;
- formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează procedurale: atenţia învățătorului se
informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din exercițiul, conversaţia poate muta către anumiţi
textul citit și completarea celei de-a treia coloane euristică, explicaţia, elevi, oferindu-se şi
din tabelul Știu - Vreau să știu – Am învățat metoda Știu - Vreau celor timizi, tăcuţi sau
- realizarea unei coperți din carton/hârtie colorată, să știu – Am învățat, neîncrezători
evidențiindu-se caracteristici precizate în textul tehnica S.I.N.E.L.G posibilitatea de a se
nonliterar lecturat exprima.
scrierea, pe suportul din hârtie confecționat
anterior, a unui scurt text în care se prezintă  Tema pentru acasă
informații științifice despre cărți,
26.10 Solicitarea de informații. 1.1 - reluarea audierii textului studiat în lecția Resurse  Observarea
1.5 anterioară materiale:manual, sistematică:
2.5 - formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează CD-ul aferent iniţiativa în comunicare:
4.4 informaţiile esenţiale sau de detaliu din textul manualului, imagini  Scară de
audiat care ilustrează clasificare (întotdeauna,
- ordonarea unor ilustraţii date, conform succesiunii întâmplări din frecvent, rar):
întâmplărilor povestea audiată  comunicare și
- completarea replicilor unei benzi desenate, cu ●Resurse ascultare;
accent pe utilizarea formulelor de solicitare a unei procedurale:  menținerea
informații, adecvate situațiilor ilustrate exercițiul, conversaţia interesului pentru

52
- joc de rol: prezentarea orală a replicilor create euristică, explicaţia, dialog;
anterior jocul de rol  acceptarea punctelor
simularea unor situaţii de comunicare (convorbiri de vedere diferite;
telefonice, dialoguri formale şi informale de diverse  adresare de întrebări;
tipuri) în cadrul cărora elevii să utilizeze formulele  transmiterea de stări,
de solicitare a unei informații, a unei explicații, să sentimente, idei.
semnaleze, prin coduri nonverbale,
înțelegerea/neînțelegerea mesajului
27.10 Scrierea corectă a 1.1 -observarea dezacordului sau a altor abateri Resurse materiale:  Observarea
cuvintelor odată/o dată  1.5 -prezentarea regulilor de scriere corectă manual, Caietul sistematică:
2.5 -realizarea de exemple orale de utilzare a elevului pentru clasa iniţiativa în comunicare:
4.4 ortogramelor prezentate a III-a – Limba și  Scară de
-redactare de texte cu expresii/ ortograme literatura română, clasificare (întotdeauna,
- autoevaluarea şi interevaluarea textelor redactate Editura frecvent, rar):
- discutarea greşelilor de ortografie Elicart,dicționar,  comunicare și
- inventarea unor probe pentru a verifica scrierea creioane colorate ascultare;
corectă ● Resurse  menținerea
procedurale: interesului pentru
procedee de citire dialog;
activă, lectura cu  acceptarea punctelor
creionul în mână, de vedere diferite;
conversaţia,  adresare de întrebări;
explicaţia, exercițiul,  transmiterea de stări,
jocul didactic sentimente, idei.

28.10 Lectură: 1.4, - folosirea unor simboluri specifice ● Resurse  Tema pentru acasă
Povestea fără sfârșit 2.2, eficientizăriilecturii (SINELG) în timpul citirii unui materiale:
după Michael Ende 3.1 scurt text în care se prezintă informații despre manual,Caietul  Tema de lucru în
4.4 jurnalul de lectură elevului pentru clasa clasă: formularea
- formularea unor răspunsuri orale la întrebări a III-a – Limba și răspunsurilor la întrebări
despre conţinutul textului citit ; literatura română, adresate de învățător (pe
- realizarea unui desen/scheme pentru a ilustra ce Editura Elicart baza lucrului cu textul)
înțeleg prin Jurnalul de lectură –cufăr de impresii ; ●Resurse Autoevaluarea -

53
- antrenament de scriere creativă în grup: procedurale: interesul p entru lectură
Drepturile cititorului exercițiul,
- observarea și discutarea modului în care se expun conversaţia,
opinii, impresii, în care se relatează întâmplări într-un explicaţia, lectura
jurnal de lectură explicativă, tehnica
prezentarea orală a unor fapte, gânduri, impresii, opinii SINELG
ce pot fi consemnate într-un jurnal de lectură, pornind
de la un text cunoscut de elevi și cu ajutorul
întrebărilor formulate de învățător
29.10 Recapitulare 3.2 - citirea unor poezii-numărători cu reglarea Resurse Interevaluarea:prezent
4.1 intensităţii şi volumului vocii precum şi a ritmului materiale:manual, area unor lucrări
4.4 vorbirii, corespunzător încărcăturii afective a Caietul elevului personale
mesajului pentru clasa a III-a –
- exprimarea reacţiilor faţă de cele citite Limba și literatura
folosindmodalităţi diverse: ritm/melodie română, Editura
- antrenament de scriere creativă: continuarea unor Elicart, Text suport :
versuri date, cu tema Pământul Cartea fermecata,
- redactarea unui scurt text pe baza unei ilustrații Otilia Cazimir
scrierea pe caiet a textului, respectând încadrarea Resurse
în spaţiul paginii, regulile de despărțire la capătul procedurale:
rândului conversaţia,
explicaţia, exerciţiul,
jocul didactic
30.10 Evaluare 3.1 Itemii de evaluare vizează:  Resurse materiale: Proba scrisă
3.2 – identificarea de informații explicit formulate, fişe de evaluare
4.1 dintr-un text citit la prima vedere (3.1);  Resurse
– formularea de concluzii directe pe baza procedurale:
informațiilor din textul citit (3.1); conversaţia, exerciţiul;
– raportarea proprieiexperiențe la cea a
personajelor: Dacă aş fi... m-aş simţi/aş fi ... (3.2);
– folosirea jurnalului cu dublă intrare (3.1);
– aplicarea regulilor de despărţire în silabe la capăt
de rând (4.1).

54
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE : De unde vine toamna?- 15 ore

09-10. Delimitarea textului în 1.2 - realizarea de predicții referitoare la întâmplările Resurse materiale:  Observare
11 fragmente logice 1.4 ce ar putea să se petreacă într-un text, pornind de la manual , Caietul sistematică:
Text suport: Un gest 3.1 cuvântul-cheie prieten elevului pentru clasa comportamentul de
nobil, după Alan 4.4 - audierea unui text lecturat de către învățător, în a III-a – Limba și receptor
Alexander Milne care întâmplările se petrec pe mare literatura română,  lista de verificare:
- folosirea unor tehnici prin încercare şi eroare Editura Elicart, fâșii – semnalarea, prin
pentru a descoperisemnificaţia cuvintelor de hârtie pe care sunt mimică, gesturi sau
necunoscute, întâlnite în textul audiat scrise paragrafe din verbal, a neînţelegerii
- confruntarea explicațiilor oferite de elevi pentru textul audiat, mesajului oral
cuvintele necunoscute cu sensurile oferite de dicționar, minge. ascultat;
dicţionar ●Resurse – sesizarea, după auz,
- antrenament de scriere creativă: joc Poveste procedurale: a cuvintelor
forţată (redactarea unui scurt text în care se metoda predicțiilor, necunoscute din
utilizează achiziţiile lexicale noi. Redactarea textului metoda termenilor mesajele orale
pornește de la un cuvânt nou, precizat de învățător și dați în avans, procedee ascultate
continuă pe măsură ce învățătorul introduce, la de citire activă,
intervale scurte de timp, alte cuvinte) conversaţia, explicaţia,  Tema de lucru în
- ordonarea paragrafelor scrise pe fâșii de hârtie și exercițiul, metoda clasă:
reconstituirea textului audiat RAÎ (Răspunde, – antrenament de
formularea de întrebări/răspunsuri ce vizează aruncă, întreabă), scriere creativă:
informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din jocul didactic. redactarea unui scurt
textul citit text utilizând cuvintele
nou învățate, introduse
treptat de către
învățător, pe parcursul
redactării

11.11 Oferirea de informații. 3.3 - observarea situațiilor în care personajele din Resurse materiale: Observarea
4.4 textul lecturat, în orele anterioare, transmit sau cer manual, text suport sistematică: atitudinea
informaţii, adresează o rugăminte Matilda după Roald elevilor faţă de sarcina

55
- descoperirea formulelor de adresare politicoasă din Dahl, dată
mesajele citite ●Resurse  Listă de
- completarea unor enunțuri lacunare cu formulele procedurale: verificare (da, nu):
de adresare corespunzătoare interlocutorului procedee de citire  concentrare
scrierea de comunicări în care se folosesc diferite activă, conversaţia asupra sarcinii de
formule de adresare, în situații specificate euristică, explicaţia, rezolvat;
observarea dirijată,  implicare activă
exercițiul. în rezolvarea sarcinii.

Tema pentru acasă


12.11 Scrierea corectă a 1.1 -observarea dezacordului sau a altor abateri Resurse materiale:  Observarea
cuvintelor fii/nu fi. 1.5 -prezentarea regulilor de scriere corectă manual, Caietul sistematică:
2.5 -realizarea de exemple orale de utilzare a elevului pentru clasa iniţiativa în
4.4 ortogramelor prezentate a III-a – Limba și comunicare:
-redactare de texte cu expresii/ ortograme literatura română,  Scară de
- autoevaluarea şi interevaluarea textelor redactate Editura clasificare
- discutarea greşelilor de ortografie Elicart,dicționar, (întotdeauna, frecvent,
- inventarea unor probe pentru a verifica scrierea creioane colorate rar):
corectă ● Resurse  comunicare și
procedurale: ascultare;
procedee de citire  menținerea
activă, lectura cu interesului pentru
creionul în mână, dialog;
conversaţia, explicaţia,  acceptarea
exercițiul, jocul punctelor de vedere
didactic diferite;
 adresare de
întrebări;
 transmiterea de
stări, sentimente, idei.

13.11 Așezarea unui text 1.4 - realizarea în grup a unui ciorchine pentru a Resurse  Tema pentru acasă
narativ în pagina 3.1 organiza informații/idei/cuvinte potrivite, pornind materiale:manual,  Evaluarea după

56
caietului. 3.6 de la cuvântul prieteni Caietul elevului rezolvarea
  4.5 - citirea individuală, în gând, a textului suport pentru clasa aIII-a – sarcinilor de
- formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează Limba și literatura învățare:
informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din română, Editura Tehnica „Fără mâini
textul citit Elicart,jetoane cu ridicate” - se aşteaptă
- observarea modelului prezentat de manual silabe răspunsuri la anumite
- identificarea regulilor de respectat în așezare ●Resurse solicitări ale cadrului
corectă în pagină a unui text în versuri : procedurale: didactic; se lasă
-data –în dreapta sus exercițiul, conversaţia, elevilor timp de
explicaţia, procedee de gândire, apoi pot
-titlul la mijloc, pe următorul rând citire activă discuta în perechi sau
-autorul pe următorul rând, de la mijloc în partea în grupuri mici; atenţia
dreaptă învățătorului se poate
muta către anumiţi
-între autor și primul rând scris se lasă un rând liber elevi,
oferindu-se şi celor
-se respectă alineatele impuse de text timizi, tăcuţi sau
-scrierea caligrafică cu respectarea punctuației și neîncrezători
ortografiei cuvântului. posibilitatea de a se
exprima.
16-17 * Descrierea unei ființe 2.2 - citirea selectivă a textului studiat ora anterioară, în ● Resurse materiale:  Tema de lucru în
11 Text suport:  Balada 3.2 funcţie de repere date de învățător/colegi (Citește manual, Caietul clasă: jurnal cu dublă
unui greier mic, de 3.4 enunțul/pasajul din text care te-a făcut să te simți elevului pentru clasa intrare: transcrierea
George Topîrceanu 4.4 fericit/trist/uimit etc. a III-a – Limba și unui fragment preferat,
- citirea textului cu reglarea intensităţii şi volumului literatura română, motivarea alegerii lui
vocii precum şi a ritmului vorbirii corespunzător Editura Elicart
încărcăturii afective a mesajului  Resurse  Observarea
- alcătuirea de enunțuri cu diferite expresii din textul procedurale: sistematică:
suport  lectura explicativă, iniţiativa în
- transcrierea unui pasaj din text care citirea selectivă, comunicare:
intrigă/uimeşte/stârneşte interesul/ impresionează lectura creativă,  Scara de
- realizarea în scris a unui scurt text în care se conversaţia, explicaţia, clasificare
comentează paragraful ales jurnalul cu dublă (întotdeauna,

57
- exprimarea orală a mai multor opinii în legătură cu intrare, metoda frecvent, rar):
întâmplările prezentate în unul dintre pasajele Lasă-mi mie ultimul  menținerea
selectate, încheiată cu comentariul celui care a ales cuvânt! interesului
pasajul pentru dialog;
- completarea, în perechi, a unor organizatori  acceptarea
grafici, pentru a evidenţia relaţii între diferite punctelor
elemente destructură sau de conţinut de vedere diferite în
- prezentarea unor persoane care se aseamănă cu  cadrul grupului;
personajele din textul suport transmiterea de
- raportarea proprieiexperiențe la cea a personajelor: stări,
Dacă aş fi (personajul) .... sentimente, idei.
m-aş simţi/aş fi ....
ex.–joc: Cum aș dori să fie prietenul meu?
(prezentarea activității realizate în grup )
18.11 Așezarea unui text în 1.4 - realizarea în grup a unui ciorchine pentru a Resurse  Tema pentru acasă
versuri în pagina 3.1 organiza informații/idei/cuvinte potrivite, pornind materiale:manual,  Evaluarea după
caietului. 3.6 de la cuvântul poezie Caietul elevului rezolvarea
4.5 - citirea individuală, în gând, a textului suport pentru clasa aIII-a – sarcinilor de
- formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează Limba și literatura învățare:
informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din română, Editura Tehnica „Fără mâini
textul citit Elicart,jetoane cu ridicate” - se aşteaptă
- observarea modelului prezentat de manual silabe răspunsuri la anumite
- identificarea regulilor de respectat în așezare ●Resurse solicitări ale cadrului
corectă în pagină a unui text în versuri : procedurale: didactic; se lasă
-data –în dreapta sus exercițiul, conversaţia, elevilor timp de
explicaţia, procedee de gândire, apoi pot
-titlul la mijloc, pe următorul rând citire activă discuta în perechi sau
-autorul pe următorul rând, de la mijloc în partea în grupuri mici; atenţia
dreaptă învățătorului se poate
muta către anumiţi
-între autor și primul rând scris se lasă un rând liber elevi,
oferindu-se şi celor
-fiecare vers se scrie cu alineat
timizi, tăcuţi sau

58
-între strofe se lasă rând liber neîncrezători
posibilitatea de a se
-scrierea caligrafică cu respectarea punctuației și exprima.
ortografiei cuvântului.
19.11 Intonarea propozițiilor. 1.4 - joc Caută și găsește! - citirea selectivă a textului, manual, Caietul Observarea
2.5 pe baza unor repere date de învățător (enunțuri din elevului pentru clasa sistematică: atitudinea
3.1 text care exprimă o mirare/un îndemn/un sfat, prin a III-a – Limba și elevilor faţă de sarcina
4.1 care se adresează o întrebare sau se comunică o literatura română, dată
informație) Editura Elicart,  Listă de
- completarea semnelor de punctuație adecvate într- computer, verificare (da, nu):
un text fără punctuație și discutarea rezultatelor videoproiector, coli  concentrare
- citirea pe roluri a textului, cu intonația impusă de colorate, foarfece, asupra sarcinii de
semnele de punctuație lipici rezolvat;
- vizionarea unui scurt clip în care mediul de viață ●Resurse  implicare activă
prezentat în text este afectat de poluare procedurale: în rezolvarea sarcinii.
- joc de rol: discuție imaginată între personajele din lectura cu creionul în
text, în situația în care mediul lor de viață ar fi mână, conversaţia, ● Interevaluarea, pe
afectat de poluare (în perechi sau în grupuri mici) explicaţia, exercițiul, baza unor criterii date
- scrierea unui mesaj adresat oamenilor în care se jocul didactic, jocul de referitoare la utilizarea
comunică informații legate de poluarea planetei, în rol corectă a semnelor de
care se adresează întrebări și se formulează punctuație pentru a
sfaturi/îndemnuri pentru protejarea naturii comunica în scris idei,
interevaluarea textelor scrise și expunerea acestora emoții, sentimente
pe forme adecvate temei, decupate din hârtie
20.11 Punctele de suspensie. 1.4 - joc Caută și găsește! - citirea selectivă a textului, manual, Caietul Observarea
2.5 pe baza unor repere date de învățător (enunțuri din elevului pentru clasa sistematică: atitudinea
3.1 text care exprimă o mirare/un îndemn/un sfat, prin a III-a – Limba și elevilor faţă de sarcina
4.1 care se adresează o întrebare sau se comunică o literatura română, dată
informație) Editura Elicart,  Listă de
- completarea semnelor de punctuație adecvate într- computer, verificare (da, nu):
un text fără punctuație și discutarea rezultatelor videoproiector, coli  concentrare
- citirea pe roluri a textului, cu intonația impusă de colorate, foarfece, asupra sarcinii de
semnele de punctuație lipici rezolvat;

59
- vizionarea unui scurt clip în care mediul de viață ●Resurse  implicare activă
prezentat în text este afectat de poluare procedurale: în rezolvarea sarcinii.
- joc de rol: discuție imaginată între personajele din lectura cu creionul în
text, în situația în care mediul lor de viață ar fi mână, conversaţia, ● Interevaluarea, pe
afectat de poluare (în perechi sau în grupuri mici) explicaţia, exercițiul, baza unor criterii date
- scrierea unui mesaj adresat oamenilor în care se jocul didactic, jocul de referitoare la utilizarea
comunică informații legate de poluarea planetei, în rol corectă a semnelor de
care se adresează întrebări și se formulează punctuație pentru a
sfaturi/îndemnuri pentru protejarea naturii comunica în scris idei,
interevaluarea textelor scrise și expunerea acestora emoții, sentimente
pe forme adecvate temei, decupate din hârtie
23.11 Lectură: 2.2 - citirea individuală, în gând, a textului suport Resurse materiale:  Tema de lucru în
Puișorii după Emil 3.1 - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute prin manual, Caietul clasă:alcătuirea de
Gârleanu 4.4 raportare la contextul în care apar şi confruntarea cu elevului pentru clasa propoziții utilizând
sensurile oferite de dicţionar a III-a – Limba și cuvintele nou învățate
- utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri literatura română, în text
proprii Editura
- citirea în forme variate a unor enunţuri din text - în Elicart,dicționar,  Proba orală:
lanţ, ştafetă minge. formulare de
- precizarea, pe baza întrebărilor investigatorului ●Resurse răspunsuri la întrebări
perfect, a aspectelor esențiale din textul lecturat procedurale: referitoare la
(Cine? Ce a făcut? Unde?Când? Cum? De ce?) exercițiul, conversaţia, conţinutul textului
- ordonarea unor enunțuri care prezintă întâmplări explicaţia, procedee de
petrecute în text citire activă, RAÎ
scrierea unui paragraf în care se folosesc conectori (Răspunde, aruncă,
de tipul: mai întâi,apoi, în cele din urmă, pentru a întreabă)
relata întâmplări din text, în ordinea derulării lor
24-25. Recapitulare 3.1 - stabilirea succesiunii firești a unor paragrafe dintr- Resurse materiale:  Observare
11 3.2 un text pentru a reconstitui textul inițial manual, Caietul sistematică:
4.1 - formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează elevului pentru clasa calitatea actului citirii:
4.4 informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din a III-a – Limba și  Lista de control/
textul citit literatura română, verificare:
- stabilirea sensului cuvintelor necunoscute prin Editura Elicart, coli  citirea părţilor

60
raportare la contextul în care apar şi confruntarea cu albe de scris, caiet, dintr-o naraţiune
sensurile oferite de dicţionar creioane colorate, folosind tonul adecvat
- identificarea în text a aspectelor inspirate din Resurse procedurale: celor povestite;
realitate și a aspectelor care nu sunt reale exercițiul, conversaţia  adaptarea
- joc Caută și găsește! - citirea selectivă a textului, euristică, explicaţia volumului vocii şi a
pe baza unor repere date de învățător (enunțuri din ritmului vorbirii la
text care exprimă o mirare/un îndemn/un sfat, prin atmosfera povestirii;
care se adresează o întrebare sau se comunică o  citirea cu
informație) intonația impusă de
- utilizarea corectă a semnelor de punctuație în semnele de punctuație;
enunțuri proprii  demonstrarea
- citirea pe roluri a textului, cu adaptarea intonaţiei înțelegerii logicii
impuse de semnele de punctuaţie și de sentimentele textului.
trăite de personaje
activitate în proiect: scrierea unui text cu titlul  Chestionarea orală:
Salvatorii planetei în care se prezintă o întâmplare formulare de
imaginară, în care fiecare elev devine erou alături de răspunsuri la întrebări
personajul ales referitoare la
conţinutul textului

26.11 Evaluare 4.1 Itemii de evaluare vizează:  Resurse materiale: Probă scrisă
3.2 – utilizarea corectă a semnelor de punctuație într-un fişe de evaluare
3.1 text (4.1);  Resurse
4.4 – identificarea explicațiilor care definesc anumite procedurale:
cuvinte date, într-un mod care impresionează conversaţia, exerciţiul;
cititorul (3.2);
– precizarea succesiunii acțiunilor unui personaj,
prin utilizarea conectorilor de tipul mai întâi, apoi,
în final (3.1);
– ordonarea unor enunțuri date într-o ordine
aleatorie și scrierea, pe baza acestora, a unui text în
care se prezintă o întâmplare imaginară (4.4).

61
27.11 Aprofundare/Dezvoltare Oră de ameliorare-dezvoltare  Resurse materiale: Evaluarea după
● Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se manual, fişe de rezolvarea sarcinilor
vor stabili în funcţie de problemele (individuale/ale ameliorare/dezvoltare; de
majorităţii elevilor) ce vor fi identificate după  Resurse ameliorare/dezvoltar
evaluarea sumativă. procedurale: e
● Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat conversaţia, explicaţia
de dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor exerciţiul, jocul ● Autoevaluarea
demonstra realizarea tuturor obiectivelor de evaluare didactic.
vizate prin proba de evaluare sumativă.

UNITATEA DE INVĂȚARE : Când mergem la colindat? - 18 ore

02.12 Textul narativ. Lectura 1.1 - audierea succesivă a fragmentelor unui text, Resurse materiale:  Temă de lucru în
textului 1.2 lecturate de către învățător, în care întâmplările manual, Caietul clasă: alcătuirea de
Text suport: Când Moș 3.6 prezentate sunt posibile în realitate și au legătură cu elevului pentru clasa propoziții utilizând
Crăciun a căzut din 4.4 Crăciunul a III-a – Limba și cuvintele nou învățate în
cer, după Cornelia Funke - completarea Tabelului predicțiilor cu informații literatura română, text.
pe care elevii le anticipează, cu informații din text Editura Elicart,cărți
care confirmă anticipările și, ulterior, cu informații din biblioteca  Probă orală:
referitoare la întâmplările petrecute în fiecare personală/a clasei/a formulare de răspunsuri
fragment din textul audiat școlii la întrebări referitoare la
- confruntarea propriilor predicții cu aspectele ●Resurse conţinutul textului
relatate în text și stabilirea punctelor comune procedurale:
- folosirea unor tehnici prin încercare şi eroare exercițiul,
pentru a descoperisemnificaţia cuvintelor conversaţia,
necunoscute, întâlnite în fiecare fragment audiat explicaţia, procedee
- explicarea sensului unui cuvânt prin mijloace de citire activă,
verbale şi nonverbale pornind de la contextul metoda predicțiilor
mesajului audiat
- utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri
proprii
- formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează
informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din

62
textul audiat
- prezentarea de către fiecare elev a unei cărţi din
biblioteca personală sau de la biblioteca
clasei/școlii, în care sunt relatate întâmplări reale
(evidențierea rolului factorului uman în viața
plantelor și a animalelor)
-formularea de răspunsuri la întrebări date
03.12 Formularea ideii 3.1 - citirea individuală, în gând, a textului suport cu Resurse materiale:  Evaluarea după
principale 4.1 care elevii s-au familiarizat în ora anterioară manual, Caietul rezolvarea sarcinilor
corespunzătoare unui - citirea în forme variate a unor enunţuri din text - elevului pentru clasa de învățare:
fragment în lanţ, ştafetă a III-a – Limba și  Tehnica „Fără
- formularea de întrebări și răspunsuri ce vizează literatura română, mâini ridicate” -se
informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din Editura aşteaptă răspunsuri la
textul citit Elicart,minge. anumite întrebări/
- joc Caută și găsește! - citirea selectivă a textului ●Resurse solicitări ale cadrului
pe baza unor repere date de învățător (enunțuri din procedurale: didactic ; se lasă
text în care se regăsesc cuvinte cu același sens celor exercițiul, elevilor timp de gândire,
date) conversaţia, apoi pot discuta în
- identificarea în textul suport a situațiilor în care explicaţia, procedee perechi sau în grupuri
anumite cuvinte se scriu cu cratimă și formularea de citire activă, mici; atenţia
unor enunțuri utilizând cuvintele respective (neam, metoda RAÎ învățătorului se poate
ne-am) (Răspunde, aruncă, muta către anumiţi
- observarea modului în care textul a fost delimitat întreabă), jocul elevi, oferindu-se şi
în fragmente didactic. celor timizi, tăcuţi sau
transcrierea unui fragment preferat din text, neîncrezători în forţele
respectându-se criteriile de așezare a textului în proprii posibilitatea de a
pagină, regulile de despărțire a cuvintelor la capăt se exprima.
de rând și de scriere corectă
 Tema pentru acasă
04.12 Cuvântul – parte de 1.3 - ex.-joc: Obiectele și numele lor (asocierea unor Resurse materiale: Observarea
vorbire. 2.4 obiecte din colecțiile clasei cu jetoanele ce conțin manual, Caietul sistematică: atitudinea
3.5 denumirea acestora) – joc pentru învățarea elevului pentru clasa elevilor faţă de sarcina
substantivului, pornind de la materialul concret- a III-a – Limba și dată

63
intuitiv literatura română,  Listă de verificare
- selectarea din textul suport a unor cuvinte care Editura Elicart, coli (da, nu):
indică anumite aspecte precizate de învățător și de flip-chart, obiecte  concentrare asupra
gruparea acestora în funcţie de ceea ce denumesc diverse din universal sarcinii de rezolvat;
(ființe, lucruri, fenomene ale naturii) elevului  implicare activă în
- precizarea rolului pe care cuvintele îl au în ●Resurse rezolvarea sarcinii.
comunicare procedurale:
- identificarea în textul suport a unor cuvinte care exercițiul, conversaţia ● Interevaluarea
îndeplinesc cerințe date (denumesc ființe, lucruri, euristică, explicaţia
fenomene ale naturii) ● Tema de lucru
- observarea, în textul suport, a situațiilor în care pentru acasă
substantivele se scriu cu literă inițială mare,
indiferent de poziția lor în propoziție și formularea,
pe baza discuțiilor purtate, a unor concluzii
- completarea unor propoziţii lacunare cu
substantive potrivite

07.12 Scrierea corectă a 1.1 -observarea dezacordului sau a altor abateri Resurse materiale:  Observarea
cuvintelor la/l-a. 1.5 -prezentarea regulilor de scriere corectă manual, Caietul sistematică:
2.5 -realizarea de exemple orale de utilzare a elevului pentru clasa iniţiativa în comunicare:
4.4 ortogramelor prezentate a III-a – Limba și  Scară de
-redactare de texte cu expresii/ ortograme literatura română, clasificare (întotdeauna,
- autoevaluarea şi interevaluarea textelor redactate Editura frecvent, rar):
- discutarea greşelilor de ortografie Elicart,dicționar,  comunicare și
- inventarea unor probe pentru a verifica scrierea creioane colorate ascultare;
corectă ● Resurse  menținerea
procedurale: interesului pentru
procedee de citire dialog;
activă, lectura cu  acceptarea punctelor
creionul în mână, de vedere diferite;
conversaţia,  adresare de întrebări;
explicaţia, exercițiul,  transmiterea de stări,
jocul didactic sentimente, idei.

64
08.12 Modalități de îmbogățire 3.1 - joc Caută și găsește! - citirea selectivă a textului Resurse materiale:  Observarea
a vocabularului. 3.2 pe baza unor repere date de învățător (enunțuri din manual, Caietul sistematică:
4.4 text în care se regăsesc cuvinte cu același sens celor elevului pentru clasa iniţiativa în comunicare:
date) a III-a – Limba și  Scară de
- poziționarea pe axa timpului a unor enunțuri care literatura română, clasificare (întotdeauna,
prezintă întâmplări petrecute în text, în ordinea Editura frecvent, rar):
derulării acțiunilor Elicart,dicționar,  comunicare și
- realizarea unui simbol/desen în dreptul fiecărui creioane colorate ascultare;
enunț de pe axa timpului pentru a evidenția ● Resurse  menținerea
emoția/reacția provocată de întâmplările din text procedurale: interesului pentru
- transformarea unui paragraf din text care procedee de citire dialog;
transmite o anumită emoție, pozitivă sau negativă, activă, lectura cu  acceptarea punctelor
prin înlocuirea unor cuvinte astfel încât, la final, creionul în mână, de vedere diferite;
fragmentul să transmită o emoție diferită față decea conversaţia,  adresare de întrebări;
inițială –utilizarea cuvintelor cu sens opus explicaţia, exercițiul,  transmiterea de stări,
- identificarea în textul suport a cuvintelor cu jocul didactic sentimente, idei.
aceeași formă, dar înțeles diferit și descifrarea
sensurilor acestora prin raportare la context
- alcătuirea de enunțuri cu diferite expresii ce
conțin un anumit cuvânt din textul suport
alcătuirea, în grup, a unui scurt text în care să se
utilizeze sensurile diferite ale cuvântului mare,
cuvinte cu înțeles asemănător acestuia, cuvinte cu
înțeles opus precum și expresii diferite ce conțin
cuvântul dat
09.12 Textul literar 2.2 - realizarea în grup a unui ciorchine pentru a Resurse materiale: Evaluarea după
Text support : În Ajunul 3.1 organiza informații/idei/cuvinte potrivite, pornind manual, Caietul rezolvarea sarcinilor
Anului Nou, după Fănuș 4.1 de la întrebarea Ce facem noi în Ajunul Anului Nou elevului pentru clasa de învățare:
Neagu ? a III-a – Limba și Tehnica semaforului:
- citirea individuală, în gând, a textului suport literatura română, se pune la dispoziţia
- stabilirea sensului cuvintelor necunoscute și a Editura elevilor un set de trei
expresiilor din text prin raportare la contextul în Elicart,dicționar, cartonaşe colorate în

65
care apar şi confruntarea cu sensurile oferite de minge. culorile semaforului, iar
dicţionar ●Resurse la solicitarea
- utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri orale procedurale: învățătorului, ei ridică
proprii exercițiul, un cartonaş
- formularea de întrebări și răspunsuri ce vizează conversaţia, corespunzător: verde
informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din explicaţia, procedee dacă înţeleg, galben
textul citit de citire activă, dacă nu sunt siguri şi
- relatarea, după întrebările investigatorului perfect, brainstorming-ul, roşu dacă nu înţeleg.
a întâmplărilor dintr-un fragment al textului (Cine? metoda Ciorchinele,
Ce? Unde?Când? Cum? De ce? Cu cine?) RAÎ (Răspunde, ● Observarea
- formularea ideii principale a unui fragment din aruncă, întreabă), sistematică: atitudinea
text, pe baza unui șir de întrebări date jocul didactic. elevilor faţă de sarcina
- joc Caută și găsește! - citirea selectivă a textului dată
pe baza unor repere date de învățător (enunțuri din  Listă de verificare
text în care se regăsesc cuvinte cu același sens celor (da, nu):
date)  concentrare asupra
- transformarea unui paragraf din text care sarcinii de rezolvat;
transmite o anumită emoție, pozitivă sau negativă, implicare activă în
prin înlocuirea unor cuvinte astfel încât, la final, rezolvarea sarcinii.
fragmentul să transmită o emoție diferită decât cea
inițială –utilizarea cuvintelor cu sens opus
-identificarea în textul suport a situațiilor în care
anumite cuvinte se scriu într-un cuvânt sau cu
cratimă; formularea unor enunțuri utilizând
ortogramele la, l-a, ia, i-a)
10.12 *Planul simplu de idei. 3.2 - citirea selectivă a textului studiat în ora Resurse materiale:  Tema de lucru în
3.4 anterioară, în funcţie de repere date de manual, Caietul clasă: jurnal cu dublă
4.4 învățător/colegi (Citește enunțul/pasajul din text elevului pentru clasa intrare: transcrierea unui
care te-a făcut să te simți fericit/trist/uimit etc. a III-a – Limba și fragment preferat,
- transcrierea unui pasaj din text care literatura română, motivarea alegerii lui
intrigă/uimeşte/stârneşte interesul/ impresionează Editura Intuitext
- realizarea în scris a unui scurt text în care se ● Resurse  Tema pentru acasă
comentează paragraful ales procedurale:

66
- ordonarea unor enunțuri care prezintă întâmplări lectura explicativă,
petrecute în text, conform derulării acțiunilor citirea selectivă,
- realizarea unui simbol/desen în dreptul fiecărui lectura creativă,
enunț pentru a evidenția emoția/reacția provocată conversaţia,
de întâmplările din text (3.2); explicaţia, jurnalul cu
- întocmirea planului de idei principale al textului dublă intrare
prin ordonarea enunțurilor date
-raportarea propriei experiențe la cea a
personajelor: Dacă aş fi (personajul) .... m-aş
simţi/aş fi ....
11.12 Comunicarea prin gesturi 1.1 - audierea unei povești folosind computerul (în Resurse materiale:  Observarea
și mimică 1.5 timpul audierii, învățătorul acționează în direcția manual, Caietul sistematică:
2.4 mimării celor audiate elevului pentru clasa iniţiativa în comunicare:
4.4 -comunicarea în cadrul grupului mare a ideilor a III-a – Limba și  Scară de
conturate în perechi, referitoare la motivele pentru literatura română, clasificare (întotdeauna,
care uneori este nevoie de gestică și mimică Editura frecvent, rar):
- reluarea audierii textului pentru acompleta Elicart,dicționar,  comunicare și
enunțuri cu informații din textul audiat creioane colorate ascultare;
- realizarea unei scheme (Rețeaua personajelor) ● Resurse  menținerea
care evidențiază relațiile dintre personajele textului procedurale: interesului pentru
audiat procedee de citire dialog;
- Jocuri de rol prin care fiecare elev mimează o activă, lectura cu  acceptarea punctelor
situație iar ceilalți să motiveze gesturile creionul în mână, de vedere diferite;
conversaţia,  adresare de întrebări;
explicaţia, exercițiul,  transmiterea de stări,
jocul didactic sentimente, idei.

14.12 Părțile unei compuneri. 2.2 - recitirea, cu creionul în mână, în mod individual, Resurse materiale:  Evaluarea după
Redactarea unei 3.4 a textului lecturat în orele anterioare, în vederea manual, coli de scris rezolvarea sarcinilor
compuneri. 4.1 evidențierii unor relații de structură (părțile ●Resurse de învățare:
4.4 textului) și de conținut (locul, timpul, personajele, procedurale: Tehnica „Fără mâini
întâmplările) exercițiul, conversaţia ridicate” -se aşteaptă
- formularea, în grup, a unor întrebări al căror euristică, explicaţia, răspunsuri la anumite

67
răspuns conduc la rezolvarea unei probleme care se Explozia stelară, solicitări ale cadrului
poate desprinde din textul lecturat procedee de lectură didactic; se lasă elevilor
- completarea, în perechi, a unor organizatori activă timp de gândire, apoi
grafici, pentru a evidenţia relaţii între diferite pot discuta în perechi
elemente destructură sau de conţinut sau în grupuri mici;
- completarea unui tabel în care se pun în relație pe atenţia învățătorului se
orizontală fragmentele textului și ideile principale poate muta către anumiţi
formulate în trei moduri diferite (titlu, enunț, elevi, oferindu-se şi
întrebare) celor timizi, tăcuţi sau
- relatarea întâmplărilor din text pe baza planului neîncrezători
de idei (în grupuri de elevi aşezaţi în cerc, fiecare posibilitatea de a se
membru al grupului povestește un anumit fragment exprima.
dezvoltând ideea principală)
- redactarea unui text în care se prezintă o  Temă de lucru în
călătorieimaginară clasă: completarea unei
- interevaluarea textelor scrise (în perechi) pagini din jurnalul de
- revizuirea propriului text pe baza sugestiilor lectură al clasei
primite de la colegi
- transcrierea, pe o coală de hârtie, a textului
revizuit, avându-se în vedere respectarea regulilor
de așezare a textului în pagină, a regulilor de
ortografie și punctuație
-realizarea unei ilustrații corespunzătoare mesajului
transmis în textul redactat
15.12 Scrierea corectă a 1.1 -observarea dezacordului sau a altor abateri Resurse materiale:  Observarea
cuvinteloria/i-a șiiau/i- 1.5 -prezentarea regulilor de scriere corectă manual, Caietul sistematică:
au. 2.5 -realizarea de exemple orale de utilzare a elevului pentru clasa iniţiativa în comunicare:
4.4 ortogramelor prezentate a III-a – Limba și  Scară de
-redactare de texte cu expresii/ ortograme literatura română, clasificare (întotdeauna,
- autoevaluarea şi interevaluarea textelor redactate Editura frecvent, rar):
- discutarea greşelilor de ortografie Elicart,dicționar,  comunicare și
- inventarea unor probe pentru a verifica scrierea creioane colorate ascultare;
corectă ● Resurse  menținerea

68
procedurale: interesului pentru
procedee de citire dialog;
activă, lectura cu  acceptarea punctelor
creionul în mână, de vedere diferite;
conversaţia,  adresare de întrebări;
explicaţia, exercițiul,  transmiterea de stări,
jocul didactic sentimente, idei.

16.12 Lectură: 1.1 - audierea unui text literar Resurse materiale: Evaluarea după
Colinde, colinde de 1.4 - identificarea enunţurilor adevărate/false manual, Caietul rezolvarea sarcinilor
Mihai Eminescu 3.1 referitoare la textul audiat elevului pentru clasa de învățare:
4.5 - alegerea răspunsurilor corecte la întrebări legate a III-a – Limba și Tehnica semaforului:
de mesajul textului audiat, dintr-o pereche/serie de literatura română, se pune la dispoziţia
variante date Editura Elicart, elevilor un set de trei
- realizarea, în grup, a unui desen pentru a ilustra minge. cartonaşe colorate în
ceea ce s-a înțeles din textul audiat ●Resurse culorile semaforului, iar
- citirea în forme variate a unor enunţuri din textul procedurale: la solicitarea
suport - în lanţ, ştafetă exercițiul, învățătorului, ei ridică
- formularea de întrebări și răspunsuri ce vizează conversaţia, un cartonaş
informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din explicaţia, procedee corespunzător: verde
textul citit de citire activă, RAÎ dacă înţeleg, galben
- joc Caută și găsește! - citirea selectivă a textului (Răspunde, aruncă, dacă nu sunt siguri şi
pe baza unor repere date de învățător (enunțuri din întreabă), jocul roşu dacă nu înţeleg.
text în care se regăsesc cuvinte cu același sens celor didactic.
date ●Observarea
- transcrierea unor enunțuri din text în care se sistematică: atitudinea
regăsesc cuvinte cu sens opus unor cuvinte elevilor faţă de sarcina
precizate de învățător dată
- identificarea în textul suport a cuvintelor cu  Listă de verificare
aceeași formă, dar înțeles diferit și descifrarea (da, nu):
sensurilor acestora prin raportare la context  concentrare asupra
alcătuirea de enunțuri utilizând cuvinte și expresii sarcinii de rezolvat;
din text implicare activă în

69
rezolvarea sarcinii.
17-18. Recapitulare 2.5 - formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează Resurse Tema de lucru în clasă:
12 3.1 informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din materiale:manual, -redactarea unui text în
3.3 textul citit (3.1); Caietul elevului care se prezintă
4.4 - precizarea unor formule de solicitare a pentru clasa a III-a întâmplări imaginate,
informațiilor, adecvate situației date (2.5); – Limba și literatura prin care se explică,
- folosirea jurnalului cu dublă intrare (3.1); română, Editura într-un mod
- exprimarea acordului/dezacordului faţă de Elicart, coli de scris surprinzător, cum a
acţiunile, atitudinile unorpersonaje și argumentarea A4, creioane colorate dobândit viețuitoarea
opiniei personale (3.3); ● Resurse aleasă o anumită
- exerciţii de exprimare personală pe baza procedurale: însușire/ comportament
elementelor din text (identificarea tipului de text procedee de citire specific
citit - literar/nonliterar) (3.3); activă, conversaţia,
-redactarea unui text imaginativ , respectând părțile explicaţia, exercițiul, ● Autoevaluarea, pe
unei compuneri jurnalul cu dublă baza unor criterii date,
- discuții asupra textului conceput, refacerea intrare, învăţarea referitoare la:
textelor cu îndrumarea învățătorului bazată pe proiect -utilizarea conectorilor
între idei;
-respectarea structurii
textului (introducere,
cuprins, încheiere);
-așezarea corectă a
textului în pagină

● Tema pentru acasă:


revizuirea textului
redactat în clasă și
transcrierea formei
corecte a acestuia
21.12 Evaluare 2.5 Itemii de evaluare vizează:  Resurse Probă scrisă
3.1 –identificarea de informații explicit formulate, materiale:
3.3 dintr-un text citit la prima vedere (3.1); fişe de evaluare
4.4 – formularea de concluzii directe pe baza  Resurse

70
informațiilor din textul citit (precizarea tipului de procedurale:
text –literar sau nonliterar) (3.3); conversaţia, exerciţiul.
–utilizarea unor formule de solicitare a
informațiilor, adecvate situației date (2.5);
redactarea unui scurt text în care se prezintă
întâmplări imaginate, prin care se explică, într-un
mod surprinzător, cum o plantă sau un animal a
dobândit o anumită însușire/comportament specific
(4.4).
22 .12 Aprofundare/Dezvoltare 2.5 Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se  Resurse materiale: Evaluarea după
3.1 vor stabili în funcţie de problemele (individuale/ale manual, fişe de rezolvarea sarcinilor
3.3 majorităţii elevilor) ce vor fi identificate după ameliorare/ de ameliorare/
4.4 evaluarea sumativă. dezvoltare; dezvoltare
● Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat  Resurse
de dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor procedurale: ● Autoevaluare
demonstra realizarea tuturor obiectivelor de conversaţia,
evaluare vizate prin proba de evaluare sumativă. explicaţia exerciţiul,
– Finalizarea proiectuluiPlante și animale, între jocul didactic,
real și imaginar: proiectul.
● realizarea Cărții naturii prin așezarea lucrărilor
elevilor, în ordinea alfabetică a numelui
plantelor/animalelor descrise, crearea și ilustrarea
copertei cărții.
● expunerea cărții la Colțul cititorului
●completarea unui chestionar de autoevaluare a
activității în proiect

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE : Cum arată iarna?- 15 ore

11.01 2.2 - crearea unor scurte povestiri pe baza unor termeni Resurse materiale: Evaluarea după
Textul literar 3.1 dați în avans manualCaietul rezolvarea sarcinilor
Texte 4.5 - citirea individuală, în gând, a textului suport elevului pentru clasa de învățare:
suport: Săniuța, după - compararea conținutul textului citit cu povestirile a III-a – Limba și Tehnica semaforului:

71
Claudia Groza orale create; identificarea asemănărilor, respectiv a literatura română, se pune la dispoziţia
deosebirilor Editura elevilor un set de trei
- stabilirea sensului cuvintelor necunoscute și a Elicart,dicționar, cartonaşe colorate în
expresiilor din text prin raportare la contextul în minge. culorile semaforului, iar
care apar şi confruntarea cu sensurile oferite de ●Resurse la solicitarea
dicţionar procedurale: tehnica învățătorului, ei ridică
- utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri orale termenilor dați în un cartonaş
proprii avans, diagrama corespunzător: verde
- citirea în forme variate a unor enunţuri din text - Venn, exercițiul, dacă înţeleg, galben
în lanţ, ştafetă conversaţia, dacă nu sunt siguri şi
- formularea de întrebări și răspunsuri ce vizează explicaţia, procedee roşu dacă nu înţeleg.
informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din de citire activă, RAÎ
textul citit (Răspunde, aruncă,
- joc Caută și găsește! - citirea selectivă a textului întreabă), jocul ●Observarea
pe baza unor repere date de învățător (enunțuri din didactic. sistematică: atitudinea
text în care se regăsesc cuvinte cu același sens celor elevilor faţă de sarcina
date) dată
- transcrierea unor enunțuri din text în care se  Listă de verificare
regăsesc cuvinte cu sens opus unor cuvinte (da, nu):
precizate de învățător  concentrare asupra
-joc Poveste forţată (redactarea unui scurt text în sarcinii de rezolvat;
care se utilizează achiziţiile lexicale noi. Redactarea implicare activă în
textului pornește de la un cuvânt nou, precizat de rezolvarea sarcinii.
învățător și continuă pe măsură ce învățătorul
introduce, la intervale scurte de timp, alte cuvinte)
12.01 * Dialogul. Inițierea unui 2.5 - joc de rol în diverse situaţii de comunicare, cu Resurse materiale:  Observarea
schimb verbal 4.4 respectarea regulilor stabilite (elevii interpretează, manual, Caietul sistematică:
în perechi, roluri diferite: copil-părinte, învățător- elevului pentru clasa iniţiativa în comunicare:
părinte, copil-vânzătoare, colegi de clasă) a III-a – Limba și  Scară de
- discutarea, în grupul de patru elevi, a literatura română, clasificare (întotdeauna,
modalităților de comunicare între personajele Editura frecvent, rar):
interpretate anterior, pe care ceilalți doi elevi le-au Elicart,dicționar,  comunicare și
observat în timpul jocului de rol creioane colorate ascultare;

72
redactarea unor enunțuri referitoare la achizițiile ● Resurse  menținerea
dobândite de fiecare elev privind modul de adresare procedurale: interesului pentru
în contexte variate procedee de citire dialog;
activă, lectura cu  acceptarea punctelor
creionul în mână, de vedere diferite;
conversaţia,  adresare de întrebări;
explicaţia, exercițiul,  transmiterea de stări,
jocul didactic sentimente, idei.

13.01 Transformarea unui 2.2 - -discutarea, pe baza unor exemple date, a Resurse materiale:  Observarea
dialog în povestire. 2.5 problemelor de punctuație ivite în situația în care manual, Caietul sistematică:
4.1 vorbirea directă, dintr-un text dialogat, este elevului pentru clasa iniţiativa în comunicare:
transformată în vorbire indirectă și invers a III-a – Limba și  Scară de
- -povestirea orală a textului, pe baza unui șir de literatura română, clasificare (întotdeauna,
întrebări, cu accent pe transformarea vorbirii Editura frecvent, rar):
directe în vorbire indirectă Elicart,dicționar,  comunicare și
- -completarea semnelor de punctuație adecvate într- creioane colorate ascultare;
un text fără punctuație și discutarea rezultatelor ● Resurse  menținerea
- -transformarea, în perechi sau grupuri mici, a unui procedurale: interesului pentru
paragraf din text în text dialogat procedee de citire dialog;
joc de rol: prezentarea orală a replicilor create activă, lectura cu  acceptarea punctelor
anterior creionul în mână, de vedere diferite;
conversaţia,  adresare de întrebări;
explicaţia, exercițiul,  transmiterea de stări,
jocul didactic sentimente, idei.

14.01 Intuirea claselor 1.3 - audierea unor enunțuri spuse de învățător, în care Resurse materiale:  Observarea
morfologice 2.4 același cuvânt are valori gramaticale diferite și manual, Caietul sistematică:comporta
(substantivul). 4.5 marcarea, prin diferite semnale sonore, a enunțului elevului pentru clasa mentul de ascultător
în care cuvântul anunțat de învățător are valoare de a III-a – Limba și activ
substantiv (1.3); literatura română,  Lista de verificare
- identificarea unor substantive dintr-un fragment Editura Elicart, (da, nu):
dat (1.3); jetoane  manifestarea

73
- formularea, în perechi, a unor enunțuri orale în ●Resurse interesului față de
care un cuvânt dat are, pe rând, valoare de procedurale: mesaje audiate;
substantiv și altă parte de vorbire (2.4); exercițiul, conversaţia  concentrare asupra
- ex.-joc, în perechi, de grupare a substantivelor euristică, explicaţia, sarcinii;
scrise pe jetoane, în funcție de ceea ce denumesc (2. jocul didactic  executarea unor
4); sarcini conform
- joc-concurs Vânătoarea de substantive –scrierea, instrucțiunilor
în grup, a unei liste cu cât mai multe substantive primite.
care denumesc ființe și lucruri din sala de clasă
(4.5); ● Tema de lucru
- discriminarea substantivelor dintr-o listă de pentru acasă
cuvinte rostite de învățător (1.3);
-scrierea unui scurt text în care sunt utilizate
substantivele identificate anterior (4.5).
15.01 Scrierea corectă a 1.1 -observarea dezacordului sau a altor abateri Resurse materiale:  Evaluarea după
cuvintelor nea/ne-a. 1.5 -prezentarea regulilor de scriere corectă manual, Caietul rezolvarea sarcinilor
2.5 -realizarea de exemple orale de utilzare a elevului pentru clasa de învățare:
4.4 ortogramelor prezentate a III-a – Limba și Tehnica „Fără mâini
-redactare de texte cu expresii/ ortograme literatura română, ridicate” -se aşteaptă
- autoevaluarea şi interevaluarea textelor redactate Editura răspunsuri la anumite
- discutarea greşelilor de ortografie Elicart,dicționar, solicitări ale cadrului
- inventarea unor probe pentru a verifica scrierea creioane colorate didactic; se lasă elevilor
corectă ● Resurse timp de gândire, apoi
procedurale: pot discuta în perechi
procedee de citire sau în grupuri mici;
activă, lectura cu atenţia învățătorului se
creionul în mână, poate muta către anumiţi
conversaţia, elevi, oferindu-se şi
explicaţia, exercițiul, celor timizi, tăcuţi sau
jocul didactic neîncrezători
posibilitatea de a se
exprima.

74
 Temă de lucru în
clasă: completarea unei
pagini din jurnalul de
lectură al clasei

18.01 Textul literar 1.1 - audierea unui text literar (1.4); Resurse materiale: Evaluarea după
Omul de zăpadă, după 1.4 - identificarea enunţurilor adevărate/false manual , Caietul rezolvarea sarcinilor
Hans Christian Andersen 3.1 referitoare la textul audiat (1.1); elevului pentru clasa de învățare:
4.5 - alegerea răspunsurilor corecte la întrebări legate a III-a – Limba și Tehnica semaforului:
de mesajul textului audiat, dintr-o pereche/serie de literatura română, se pune la dispoziţia
variante date (1.1); Editura Elicart, elevilor un set de trei
- realizarea, în grup, a unui desen pentru a ilustra minge. cartonaşe colorate în
ceea ce s-a înțeles din textul audiat (1.4); ●Resurse culorile semaforului, iar
- citirea în forme variate a unor enunţuri din textul procedurale: la solicitarea
suport - în lanţ, ştafetă (3.1); exercițiul, învățătorului, ei ridică
- formularea de întrebări și răspunsuri ce vizează conversaţia, un cartonaş
informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din explicaţia, procedee corespunzător: verde
textul citit (3.1); de citire activă, RAÎ dacă înţeleg, galben
- joc Caută și găsește! - citirea selectivă a textului (Răspunde, aruncă, dacă nu sunt siguri şi
pe baza unor repere date de învățător (enunțuri din întreabă), jocul roşu dacă nu înţeleg.
text în care se regăsesc cuvinte cu același sens celor didactic.
date) (3.1); ●Observarea
- transcrierea unor enunțuri din text în care se sistematică: atitudinea
regăsesc cuvinte cu sens opus unor cuvinte elevilor faţă de sarcina
precizate de învățător (3.1); dată
- identificarea în textul suport a cuvintelor cu  Listă de verificare
aceeași formă, dar înțeles diferit și descifrarea (da, nu):
sensurilor acestora prin raportare la context (3.1);  concentrare asupra
alcătuirea de enunțuri utilizând cuvinte și expresii sarcinii de rezolvat;
din text (4.5). implicare activă în
rezolvarea sarcinii.
19.01 * Povestirea orală a unui 2.2 - recitirea, cu creionul în mână, în mod individual, Resurse materiale:  Evaluarea după
fragment 3.4 a textului lecturat în orele anterioare, în vederea manual , Caietul rezolvarea sarcinilor

75
4.5 evidențierii unor relații de structură (părțile elevului pentru clasa de învățare:
textului) și de conținut (locul, timpul, personajele, a III-a – Limba și Tehnica „Fără mâini
întâmplările) literatura română, ridicate” -se aşteaptă
- formularea, în grup, a unor întrebări al căror Editura Elicart, coli răspunsuri la anumite
răspuns conduc la rezolvarea unei probleme care se de scris solicitări ale cadrului
poate desprinde din textul lecturat ●Resurse didactic; se lasă elevilor
- completarea, în perechi, a unor organizatori procedurale: timp de gândire, apoi
grafici, pentru a evidenţia relaţii între diferite exercițiul, conversaţia pot discuta în perechi
elemente destructură sau de conţinut euristică, explicaţia, sau în grupuri mici;
- completarea unui tabel în care se pun în relație pe Explozia stelară, atenţia învățătorului se
orizontală fragmentele textului și ideile principale procedee de lectură poate muta către anumiţi
formulate în trei moduri diferite (titlu, enunț, activă elevi, oferindu-se şi
întrebare) celor timizi, tăcuţi sau
- relatarea întâmplărilor din text pe baza planului neîncrezători
de idei (în grupuri de elevi aşezaţi în cerc, fiecare posibilitatea de a se
membru al grupului povestește un anumit fragment exprima.
dezvoltând ideea principală)
- prezentarea orală a unor fapte, gânduri, impresii,  Temă de lucru în
opinii ce pot fi consemnate în jurnalul de lectură al clasă: completarea unei
clasei, pe baza întrebărilor formulate de învățător pagini din jurnalul de
consemnarea de către fiecare elev a impresiilor, lectură al clasei
opiniilor în urma lecturării textului și introducerea
paginilor respective în jurnalul de lectură al clasei
20.01 Intuirea numărului și 1.3  joc Vânătoarea de substantive - identificarea Resurse materiale: Observarea
genului substantivului. 3.5 substantivelor dintr-un text audiat manual, Caietul sistematică: atitudinea
4.5  identificarea unor substantive dintr-un elevului pentru clasa elevilor faţă de sarcina
fragment dat; transformarea acestora conform a III-a – Limba și dată
jocului De la unul/una, la mai mulți/multe și invers literatura română,  Listă de verificare
 gruparea unor substantive dintr-un text dat, în Editura Elicart, (da, nu):
funcţie de număr și gen jetoane  concentrare asupra
 transformarea unor enunțuri prin schimbarea ●Resurse sarcinii de rezolvat;
numărului substantivelor procedurale:  implicare activă în
 completarea unor enunțuri cu substantive, la exercițiul, conversaţia rezolvarea sarcinii.

76
numărul singular sau plural, în funcție de contextul euristică, explicaţia,
dat jocul didactic ● Observarea
 joc Aceleași cuvinte, povești diferite – fiecare sistematică a
grup primeşte jetoane pe care sunt scrise cuvinte comportamentului
(diferite părți de vorbire): interacţional
 selectarea, în cadrul fiecărui grup de elevi, a  Listă de control/
jetoanelor pe care sunt scrise substantive verificare:
 gruparea substantivelor selectate în funcție de  cooperarea cu
număr și gen membrii grupului;
 formularea, în cadrul grupului, a unor enunțuri  contribuția cu idei la
utilizându-se substantivele selectate anterior, realizarea poveștii;
într-o ordine logică a desfăşurării acţiunilor participarea activă la
-expunerea produselor scrise realizarea sarcinilor de
grup.
21.01 Scrierea corectă a 1.1 -observarea dezacordului sau a altor abateri Resurse materiale:  Observarea
cuvintelor neam/ne-am. 1.5 -prezentarea regulilor de scriere corectă manual, Caietul sistematică:
2.5 -realizarea de exemple orale de utilzare a elevului pentru clasa iniţiativa în comunicare:
4.4 ortogramelor prezentate a III-a – Limba și  Scară de
-redactare de texte cu expresii/ ortograme literatura română, clasificare (întotdeauna,
- autoevaluarea şi interevaluarea textelor redactate Editura frecvent, rar):
- discutarea greşelilor de ortografie Elicart,dicționar,  comunicare și
- inventarea unor probe pentru a verifica scrierea creioane colorate ascultare;
corectă ● Resurse  menținerea
procedurale: interesului pentru
procedee de citire dialog;
activă, lectura cu  acceptarea punctelor
creionul în mână, de vedere diferite;
conversaţia,  adresare de întrebări;
explicaţia, exercițiul,  transmiterea de stări,
jocul didactic sentimente, idei.

22.01 Despărțirea în silabe a 3.1 - lectura activă a textului, cu creionul în mână Resurse materiale:  Observarea
cuvintelor care conțin ee, 3.5 - activități în perechi cu scopul de a lămuri aspecte manual, Caietul sistematică:

77
oo, ii, cc. 4.1 neînțelese din text elevului pentru clasa iniţiativa în comunicare:
- identificarea în text a unor cuvinte care a III-a – Limba și  Scară de
îndeplinesc cerințe date (număr de silabe, număr de literatura română, clasificare (întotdeauna,
vocale) Editura frecvent, rar):
- completarea unor cuvinte cu litere/grupuri de Elicart,dicționar,  comunicare și
litere care lipsesc creioane colorate ascultare;
- formarea de cuvinte din silabe date sau prin ● Resurse  menținerea
derivare cu prefixe procedurale: interesului pentru
- identificarea diferitelor variante de despărțire a procedee de citire dialog;
unui cuvânt la capătul rândului activă, lectura cu  acceptarea punctelor
-exerciții de despărțire în silabe a cuvintelor care creionul în mână, de vedere diferite;
conțin ee, oo, ii, cc. conversaţia,  adresare de întrebări;
exerciții de citire corectă a cuvintelor care explicaţia, exercițiul,  transmiterea de stări,
conțin ee, oo, ii, cc. jocul didactic sentimente, idei.
-transcrierea unor fragmente din textul suport,
exersând încadrarea în spaţiul paginii, respectarea
regulilor de despărțire la capătul rândului
25.01 Lectură: 2.2 - crearea unor scurte povestiri pe baza unor termeni Resurse materiale: Evaluarea după
Iarna de Nicolae Labiș 3.1 dați în avans manual , Caietul rezolvarea sarcinilor
4.5 - citirea individuală, în gând, a textului suport elevului pentru clasa de învățare:
- compararea conținutul textului citit cu povestirile a III-a – Limba și Tehnica semaforului:
orale create; identificarea asemănărilor, respectiv a literatura română, se pune la dispoziţia
deosebirilor Editura elevilor un set de trei
- stabilirea sensului cuvintelor necunoscute și a Elicart,dicționar, cartonaşe colorate în
expresiilor din text prin raportare la contextul în minge. culorile semaforului, iar
care apar şi confruntarea cu sensurile oferite de ●Resurse la solicitarea
dicţionar procedurale: tehnica învățătorului, ei ridică
- utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri orale termenilor dați în un cartonaş
proprii avans, diagrama corespunzător: verde
- citirea în forme variate a unor enunţuri din text - Venn, exercițiul, dacă înţeleg, galben
în lanţ, ştafetă conversaţia, dacă nu sunt siguri şi
- formularea de întrebări și răspunsuri ce vizează explicaţia, procedee roşu dacă nu înţeleg.
informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din de citire activă, RAÎ

78
textul citit (Răspunde, aruncă,
- joc Caută și găsește! - citirea selectivă a textului întreabă), jocul ●Observarea
pe baza unor repere date de învățător (enunțuri din didactic. sistematică: atitudinea
text în care se regăsesc cuvinte cu același sens celor elevilor faţă de sarcina
date ) dată
joc Poveste forţată (redactarea unui scurt text în  Listă de
care se utilizează achiziţiile lexicale noi. Redactarea verificare (da, nu):
textului pornește de la un cuvânt nou, precizat de  concentrare asupra
învățător și continuă pe măsură ce învățătorul sarcinii de rezolvat;
introduce, la intervale scurte de timp, alte cuvinte) implicare activă în
rezolvarea sarcinii.
26-27 Recapitulare 1.3 - precizarea, în perechi, a caracteristicilor și a unor Resurse materiale:  Chestionarea orală:
.01 semestrială 1.4 informații științifice deținute de elevi despre manual, Caietul formulare de răspunsuri
2.1 pădure; completarea primei coloane din tabelul Știu elevului pentru clasa la întrebări referitoare la
2.2 - Vreau să știu – Am învățat cu informațiile asupra a III-a – Limba și conţinutul textului
2.3 cărora au fost de acord elevii literatura română,
2.4 - formularea de întrebări despre ceea nu știu și vor Editura Elicart, coli
3.1 să afle elevii despre pădure și completarea celei de- de scris A4 ● Observarea
3.3 a doua coloane din tabelul Știu - Vreau să știu – Am ●Resurse sistematică: atitudinea
3.5 învățat procedurale:procede elevilor faţă de sarcina
4.2 - citirea în gând, cu creionul în mână, a unui text e de citire activă, dată
4.3 care conține informații despre păduri conversaţia,  Listă de
4.4 - formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează explicaţia, exercițiul, verificare (da, nu):
4.5 informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din metoda Știu - Vreau  concentrare asupra
textul citit și completarea celei de-a treia coloane să știu – Am învățat sarcinii de rezolvat;
din tabelul Știu - Vreau să știu – Am învățat  implicare activă în
- completarea unor propoziţii lacunare cu rezolvarea sarcinii.
substantive potrivite
- gruparea unor substantive din textul suport, în
funcţie de număr și gen
- transformarea unor enunțuri din textul citit prin
schimbarea numărului substantivelor
- identificarea situațiilor din textul lecturat în care

79
substantivele se scriu cu literă inițială mare,
indiferent de poziția lor în propoziție și
argumentarea modului în care acestea sunt scrise
realizarea unui afiș pentru promovarea unei acțiuni
ecologice
28.01 Evaluare 3.1 Itemii de evaluare vizează:  Resurse materiale: Probă scrisă
3.5 –identificarea de informații explicit formulate, fişe de evaluare
4.2 dintr-un text citit la prima vedere  Resurse
4.5 –selectarea din textul suport a unor cuvinte care procedurale:
indică anumite aspecte precizate (ființe, lucruri etc.) conversaţia, exerciţiul;
–identificarea substantivelor care îndeplinesc
anumite cerințe referitoare la genul acestora
–transformarea unor enunțuri din textul citit prin
schimbarea numărului substantivelor
– formulare de răspunsuri la întrebări ce vizează
informaţii desprinse pe baza observării unui afiș
29.01 Aprofundare/ Dezvoltare 3.1 Oră de ameliorare-dezvoltare  Resurse materiale: Evaluarea după
3.5 ● Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se manual, fişe de rezolvarea sarcinilor de
4.2 vor stabili în funcţie de problemele (individuale/ale ameliorare/ ameliorare/dezvoltare
4.5 majorităţii elevilor) ce vor fi identificate după dezvoltare;
evaluarea sumativă.  Resurse ● Autoevaluarea
● Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat procedurale:
de dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor conversaţia,
demonstra realizarea tuturor obiectivelor de explicaţia exerciţiul,
evaluare vizate prin proba de evaluare sumativă. jocul didactic.

SEMESTRUL AL II-LEA

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE : Tărâmuri fantastice – 15 ore

80
08.02 Textul literar 2.2 - lectură activă, cu creionul în mână Resurse materiale: Observarea
3.1 - citirea individuală, în gând, a textului suport ( manual, Caietul sistematică:
Text suport: Jim 3.2 - stabilirea sensului cuvintelor și expresiilor din elevului pentru clasa atitudinea elevilor faţă
Năsturel și Lukas, 4.1 text prin raportare la contextul în care apar şi a III-a – Limba și de sarcina dată
mecanicul de confruntarea cu sensurile oferite de dicţionar literatura română,  Listă de
- citirea în forme variate a unor enunţuri din text, în Editura Elicart, verificare (da, nu):
locomotivă, după
lanţ,în ştafetă ●Resurse  concentrarea asupra
Michael Ende - formularea de întrebări și răspunsuri ce vizează procedurale: sarcinii de rezolvat;
informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din exercițiul, implicarea activă în
textul citit conversaţia, rezolvarea sarcinii.
- citirea selectivă a textului pe baza unor repere explicaţia, procedee
date de învățător ( enunțuri din text în care se de citire activă, jocul
regăsesc cuvinte cu același sens celor date ) didactic
- relatarea după întrebările investigatorului perfect
(Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine?
Cu ce?)
- exerciţii de exprimare a primelor reacţii faţă de
cele citite
identificarea în textul suport a situațiilor în care
anumite cuvinte se scriu cu cratimă și formularea
de enunțuri utilizând cuvintele respective (sar/s-ar,
iau/i-au)
09.02 Povestirea scrisă a unui 1.2 realizarea unor tabele, diagrame, de organizatori Resurse materiale: Evaluarea după
fragment 2.2 grafici în perechi/ în grup manual, Caietul rezolvarea sarcinilor
3.2 - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri orale elevului pentru clasa de învățare:
3.4 proprii a III-a – Limba și Tehnica semaforului:
- formularea, în grup, a unor întrebări ale căror literatura română, se pune la dispoziţia
răspunsuri conduc la rezolvarea unei probleme care Editura Elicart, elevilor un set de trei
se poate desprinde din textul lecturat ●Resurse cartonaşe colorate în
-identificarea cuvintelor sau expresiilor procedurale: culorile semaforului, iar
corespunzătoare unor ilustraţii date exercițiul, la solicitarea
-împărțirea textului în fragmente și extragerea conversaţia, învățătorului, ei ridică
ideilor principale explicaţia, procedee un cartonaş

81
-povestirea orală a fiecărui fragment de citire activă, jocul corespunzător: verde
-povestirea în scris a unui fragment la alegere didactic dacă înţeleg, galben
-lecturarea și corectarea povestirii dacă nu sunt siguri şi
roşu dacă nu înţeleg.
10.02 Comunicarea prin 1.1 - audierea unei povești folosind computerul Resurse  Tema pentru acasă
imagini. 1.4 - ordonarea unor ilustraţii date, conform succesiunii materiale:manual,
2.2 întâmplărilor petrecute în textul audiat imagini care Observarea
3.5 - completarea unor enunțuri cu informații din textul ilustrează momente sistematică:comporta
audiat ale acțiunii din mentul de ascultător
- jocuri de cuvinte: Silabe încurcate povestea audiată, activ
- integrarea cuvintelor în enunțuri proprii Caietul elevului  Lista de verificare
- realizarea unor desene/scheme pentru a ilustra pentru clasa a III-a – (da, nu):
ceea cea înţeles din textul audiat Limba și literatura  manifestarea
- relatarea de întâmplări pe baza unor ilustrații care română, Editura interesului față de
sugerează începutul, continuarea și sfârșitul acțiunii Elicart, creioane mesaje audiate cu
(în grupuri de elevi aşezaţi în cerc, fiecare membru colorate, coli albe și ajutorul
al grupului povestește un anumit moment al colorate. computerului;
acțiunii) ●Resurse  concentrare asupra
procedurale: sarcinii;
exercițiul, conversaţia  formularea de
euristică, explicaţia, răspunsuri adecvate
metoda Cercul la întrebări;
(povestirea orală în executarea unor sarcini
grup) conform comenzilor
primite.
11.02 Redactarea unui dialog 1.4 - povestirea orală a unor întâmplări imaginate,  Resurse  Evaluarea după
2.2 pornind de la un enunț dat (în grupuri de elevi materiale: rezolvarea sarcinilor
4.4 aşezaţi în cerc, fiecare membru al grupului manual,coli albe de de învățare:
povestește continuând ideea spusă de elevul aflat Tehnica semaforului:
scris
înaintea sa) se pune la dispoziţia
- observarea și discutarea necesității realizării unui  Resurse elevilor un set de trei
plan în vederea redactării unui text în care se procedurale: cartonaşe colorate în
prezintă întâmplări imaginate exercițiul, conversaţia culorile semaforului, iar

82
- realizarea unui plan sub formă de întrebări, euristică, explicaţia, la solicitarea
corespunzătoare celor trei părți ale unui text metoda Cercul învățătorului, ei ridică
(introducere, cuprins și încheiere) în vederea (povestirea orală în un cartonaş
organizării și ordonării ideilor grup) corespunzător: verde
- formularea de răspunsuri la întrebările stabilite dacă înţeleg, galben
anterior dacă nu sunt siguri şi
- discutarea, pe baza răspunsurilor date la ora roşu dacă nu înţeleg.
anterioarăla întrebările din planul de lucru, a Tema pentru acasă
necesității legării ideilor între ele prin conectori de
tipul mai întâi, apoi, în cele din urmă
- introducerea de replici dialogate între personaje,
respectând punctuația.

12.02 Textul literar 1.1 -lectură activă, cu creionul în mână Resurse materiale:  Observarea
Text support: George și 1.2 - citirea individuală, în gând, a textului suport manual, Caietul sistematică a
cheia secretă a 2.2 - stabilirea sensului cuvintelor și a expresiilor din elevului pentru clasa comportamentului
Universului, după Lucy 3.1 text prin raportare la contextul în care apar şi a III-a – Limba și de ascultător activ:
și Stephen Hawking 3.2 confruntarea cu sensurile oferite de dicţionar literatura română,  Lista de verificare
4.5 - citirea în forme variate a unor enunţuri din text, în Editura Elicart (da, nu):
lanţ,în ştafetă ●Resurse  formularea de
- formularea de întrebări și răspunsuri ce vizează procedurale:, răspunsuri adecvate
informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din exercițiul, la întrebări;
textul citit conversaţia,  executarea unor
- citirea selectivă a textului pe baza unor repere date explicaţia, procedee sarcini conform
de învățător (enunțuri din text în care se regăsesc de citire activă, jocul instrucţiunilor
cuvinte cu același sens celor date) didactic. primite.
- utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri orale ●Observarea
proprii sistematică a
- formularea, în grup, a unor întrebări ale căror comportamentului
răspunsuri conduc la rezolvarea unei probleme care interacţional
se poate desprinde din textul lecturat  Listă de control/
-identificarea cuvintelor şi a expresiilor verificare:
corespunzătoare unor ilustraţii  cooperarea cu

83
- scrierea de enunţuri cu referire la sensul membrii grupului;
cuvântuluiprietenie  contribuția cu idei la
realizarea sarcinii.

15,02 Factori care îngreunează 1.1 - audierea unei povești folosind computerul (în Resurse  Observarea
comunicarea orală 1.4 timpul audierii, învățătorul acționează în direcția materiale:manual, sistematică:comportam
Utilizarea e-mailului în 2.3 împiedicării receptării optime a mesajului –reduce CD-ul aferent entul de ascultător activ
comunicare 2.4 sonorul, produce diferite zgomote, intervine verbal manualului, Caietul  Lista de verificare
3.1 prin comentarii, întrebări etc.) elevului pentru clasa (da, nu):
4.4 - realizarea unui desen pentru a ilustra ceea ce a III-a – Limba și
 Manifestarea
fiecarea înţeles din textul audiat, în condițiile literatura română,
interesului față de
împiedicării receptării optime a acestuia Editura Elicart,
- reflecție individuală asupra motivelor care au imagini care mesaje audiate cu
împiedicat receptarea și înțelegerea mesajului ilustrează personajele ajutorul
audiat și realizarea unei liste de factori perturbatori din povestea audiată, computerului –
- completarea, în perechi, a listei realizate creioane colorate, concentrare asupra
individual coli albe și colorate. sarcinii;
- comunicarea în cadrul grupului mare a ideilor ●Resurse
 formularea de
conturate în perechi, referitoare la motivele care au procedurale:
răspunsuri adecvate
împiedicat receptarea și înțelegerea mesajului exercițiul, conversaţia
la întrebări;
audiat euristică, explicaţia,
 executarea unor
- reluarea audierii textului pentru acompleta Rețeaua
sarcini conform
enunțuri cu informații din textul audiat personajelor, metoda
comenzilor primite.
- identificarea personajelor care au rostit anumite Gândiți/Lucrați în
replici date, din textul audiat perechi/Comunicați
- realizarea unei scheme (Rețeaua personajelor)
care evidențiază relațiile dintre personajele textului
audiat
- identificarea, în perechi, a unor factori care
împiedică o comunicare optimă între personaje din
textul audiat
- completarea desenului început anterior pentru a
ilustra ceea cea înţeles din textul audiat în condiții

84
optime
găsirea de soluții eficiente pentru a elimina factorii
care perturbă comunicarea și formularea unor
îndemnuri utile pentru o comunicare eficientă între
persoane
- formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite
procedee (interogare reciprocă, procedeul
recăutării)
- antrenamente de scriere creativă
- formulare de răspunsuri la întrebări simple de
control

16.02 Textul literar 2.2 - lectură activă, cu creionul în mână Resurse materiale:  Observare
Text support: Emil și 3.1 - citirea individuală, în gând, a textului suport manual, Caietul sistematică a
trenul spre Berlin,după 3.4 - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute și a elevului pentru clasa calităţii citirii:
Erich Kästner 4.5 expresiilor din text prin raportare la contextul în a III-a – Limba și  Lista de control/
care apar şi confruntarea cu sensurile oferite de literatura română, verificare:
dicţionar Editura Elicart,  citirea textului
- utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri orale ●Resurse folosind tonul
proprii procedurale: adecvat mesajului;
- citirea în forme variate a unor enunţuri din text - exercițiul,  adaptarea volumului
în lanţ, ştafetă conversaţia, vocii şi a ritmului
- formularea de întrebări și răspunsuri ce vizează explicaţia, procedee, vorbirii la atmosfera
informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din jocul didactic textului;
textul citit  citirea cu intonația
- citirea selectivă a textului pe baza unor repere date impusă de semnele
de învățător (enunțuri din text în care se regăsesc de punctuație;
cuvinte cu același sens celor date ) demonstrarea înțelegerii
- transcrierea unor enunțuri din text în care se logicii textului.
regăsesc cuvinte cu sens opus unor cuvinte
precizate de învățător
- realizarea de tabele, diagrame, de organizatori
grafici în perechi sau în grup

85
- redactarea unui scurt text în care se utilizează
achiziţiile lexicale noi
17.02 Scrierea corectă a - citirea selectivă a textului studiat în ora Resurse materiale: Evaluarea după
cuvintelor săi/să-i anterioară, în funcţie de repere date de manual, Caietul rezolvarea sarcinilor de
învățător/colegi (Citește enunțul/pasajul din text elevului pentru clasa învățare – formulare de
care te-a făcut să te simți fericit/trist/uimit etc. a III-a – Limba și răspunsuri la întrebari
(3.2); literatura română,
- completarea unor tabele, realizarea de Editura Elicart, ●Observarea
organizatori grafici în perechi/ în grup (3.4) ●Resurse sistematică: atitudinea
- discuții, în perechi, care evidențiază opiniile procedurale: elevilor faţă de sarcina
elevilor despre anumite aspecte relatate în text exercițiul, dată
(2.4); conversaţia,  Listă de verificare
- transcrierea unui pasaj din text care intrigă/ explicaţia, procedee, (da, nu):
uimeşte/ stârneşte interesul/ impresionează (3.2); jocul didactic  concentrare asupra
- realizarea în scris a unui scurt text în care se sarcinii de rezolvat;
comentează paragraful ales (4.5); implicare activă în
-citirea textului suport cu reglarea intensităţii şi rezolvarea sarcinii.
volumului vocii precum şi a ritmului vorbirii
corespunzător încărcăturii afective a mesajului
(3.2).
-identificarea ortogramei săi/să-i
-alcătuirea de propoziții cu utilizarea corectă a
scrierii.
18.02 Cuvinte care înlocuiesc o 1.3 observarea unor mărci specifice pronumelui Resurse materiale:  Observarea
ființă, un lucru, un 2.4 - selectarea din textul suport a unor cuvinte care manual, dicționar sistematică:
fenomen (pronumele 3.5 indică anumite aspecte precizate de învățător și  Lista de verificare
personal) gruparea acestora în funcţie de ceea ce denumesc ●Resurse (da, nu):
- identificarea în textul suport a unor cuvinte care procedurale:  manifestarea
îndeplinesc cerințe date (pronume) exercițiul, interesului față de
- completarea unor enunţuri lacunare conversaţia, mesaje audiate cu
- scrierea unor enunţuri cu ajutorul unor ortograme explicaţia, procedee ajutorul computerului
precizarea rolului pe care cuvintele îl au în de citire activă, jocul
comunicare didactic. concentrarea asupra

86
sarcinii;
 formularea de
răspunsuri adecvate la
întrebări;
 efectuarea unor
sarcini conform
comenzilor primite.
Tema pentru acasă
19.02 Intuirea claselor 1.3 -observarea unor mărci specifice pronumelui ● Resurse materiale:  Observarea
morfologice (număr, 3.5 - audierea unor enunțuri precizate de învățător, în manual, sistematică:
gen) 4.1 care același cuvânt are valori gramaticale diferite și ●Resurse  Lista de verificare
4.4 marcarea, prin diferite semnale sonore, a enunțului procedurale: (da, nu):
Adresarea politicoasă
în care cuvântul anunțat de învățător are valoare de exercițiul,  manifestarea
pronume conversaţia, interesului față de
- identificarea unor pronume dintr-un fragment dat explicaţia, procedee mesaje audiate cu
- identificarea pronumelor personale de politețe de citire activă, jocul ajutorul computerului
- completarea unor propoziţii lacunare cu pronume didactic.
potrivite concentrarea asupra
- scrierea unor enunţuri în care se folosesc sarcinii;
ortograme
 formularea de
- scrierea unui paragraf în care se folosesc pronume
răspunsuri adecvate la
întrebări;
 efectuarea unor
sarcini conform
comenzilor primite.
Tema pentru acasă
22.02 Pronunția și scrierea 1.1 - identificarea enunţurilor adevărate/false ● Resurse  Observarea
corectă a pronumelor 1.3 referitoare la textul audiat cu ajutorul computerului materiale:manual, sistematică:comporta
care încep cu e și a unor 3.5 - alegerea răspunsurilor corecte la întrebări legate CD-ul aferent mentul de ascultător
forme ale verbului a lua  4.5 de mesajul textului audiat, dintr-o pereche/serie de manualului Caietul activ
Sunetul și litera variante date elevului pentru clasa  Lista de verificare
- selectarea, dintr-o listă de pronume cu inițiala e a a III-a – Limba și (da, nu):

87
celor scrise corespunzător situației din textul audiat literatura română,  manifestarea
- reluarea audierii textului pentru averifica scrierea Editura Elicart, interesului față de
corectă a pronumelor selectate ●Resurse mesaje audiate;
- joc: Pronume ascunse –descoperirea pronumelor procedurale:  concentrare asupra
în interiorul altor părţi de vorbire exercițiul, conversaţia sarcinii;
-identificarea situațiilor din textul audiat în care euristică, explicaţia,  executarea unor
apar forme ale verbului a lua și argumentarea jocul didactic sarcini conform
modului în care acestea se scriu instrucțiunilor
primite.

Temă de lucru în
clasă:argumentarea
modului în care sunt
scrise pronumele vs
formele verbului a lua.
23.02 Lectură 1.2 -lectură activă, cu creionul în mână Resurse materiale:  Observarea
Text support :Cartea cu 2.2 - citirea individuală, în gând, a textului suport manual, Caietul sistematică a
Apolodor, de Gellu 3.1 - stabilirea sensului cuvintelor și a expresiilor din elevului pentru clasa comportamentului
Naum 3.2 text prin raportare la contextul în care apar şi a III-a – Limba și de ascultător activ:
4.5 confruntarea cu sensurile oferite de dicţionar literatura română,  Lista de verificare
- citirea în forme variate a unor enunţuri din text, în Editura Elicart, (da, nu):
lanţ,în ştafetă ●Resurse  formularea de
- formularea de întrebări și răspunsuri ce vizează procedurale:, răspunsuri adecvate
informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din exercițiul, la întrebări;
textul citit conversaţia,  executarea unor
- citirea selectivă a textului pe baza unor repere date explicaţia, procedee sarcini conform
de învățător (enunțuri din text în care se regăsesc de citire activă, jocul instrucţiunilor
cuvinte cu același sens celor date) didactic. primite.
- utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri orale ●Observarea
proprii sistematică a
- formularea, în grup, a unor întrebări ale căror comportamentului
răspunsuri conduc la rezolvarea unei probleme care interacţional
se poate desprinde din textul lecturat  Listă de control/

88
-identificarea cuvintelor şi a expresiilor verificare:
corespunzătoare unor ilustraţii  cooperarea cu
- scrierea de enunţuri cu referire la sensul membrii grupului;
cuvântuluiprietenie  contribuția cu idei la
realizarea sarcinii.

24.02 Recapitulare 3.1 -formularea de întrebări despre ceea nu știu și vor Resurse materiale:  Chestionarea orală:
3.5 să afle elevii în legătură cu obiectul și completarea manual, Caietul formulare de răspunsuri
4.5 unui jurnal dublu (3.1); elevului pentru clasa la întrebări referitoare la
- citirea în gând, cu creionul în mână, a unui text a III-a – Limba și conţinutul textului
care conține informații referitoare la personaj si literatura română,
obiectul realizat (3.1); Editura Elicart, ●Observarea
- completarea unor propoziţii lacunare cu pronume ●Resurse sistematică: atitudinea
potrivite (3.5); procedurale:procede elevilor faţă de sarcina
- gruparea unor pronume din textul suport, în e de citire activă, dată
funcţie de număr și gen (3.5); conversaţia,  Listă de verificare
- transformarea unor enunțuri din textul citit prin explicaţia, exercițiul, (da, nu):
schimbarea numărului pronume (4.5); metoda Știu - Vreau  concentrare asupra
-scrierea unui text în care se utilizează pronume să știu – Am învățat sarcinii de rezolvat;
date (4.5). implicare activă în
rezolvarea sarcinii.
25.02 Evaluare 3.1 Itemii de evaluare vizează: Resurse materiale: Proba scrisa
3.5 - formularea de mesaje pe baza textului citit fişe de evaluare
4.2 - observarea unor mărci specifice ale pronumelui
- formularea de enunţuri cu pronume la numărul  Resurse
plural procedurale:
- realizarea unor fluturaşi pentru promovarea unor conversaţia, exerciţiul
proiecte, produse, activităţi
26.02 Aprofundare/Dezvoltare 3.1 Oră de ameliorare – dezvoltare Resurse materiale: Autoevaluarea
3.5 ● Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se manual, fișe de
4.2 vor stabili în funcţie de problemele (individuale/ale ameliorare/dezvoltare
majorităţii elevilor) ce vor fi identificate după
evaluarea sumativă.  Resurse

89
procedurale:
● Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat conversaţia, jocul
de dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor didactic exerciţiul
demonstra realizarea tuturor obiectivelor de
evaluare vizate prin proba de evaluare sumativă.

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE : Alaiul primăverii – 15 ore

01.03 Povestirea scrisă a unui 3.1 - citirea individuală, în gând, a textului suport Resurse materiale:  Observarea
text 3.3 - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute și a manual, Caietul sistematică a
Text suport: Legenda 4.1 expresiilor din text prin raportare la contextul în elevului pentru clasa comportamentului de
4.4 care apar şi confruntarea cu sensurile oferite de a III-a – Limba și cititor activ
ghiocelului (după o
dicţionar literatura română,  Lista de verificare
poveste populară) - citirea în forme variate a unor enunţuri din text în Editura Elicart, (da, nu):
lanţ, ştafetă dicționar  manifestareainteresul
- formularea de întrebări și răspunsuri ce vizează ui față de lectura unui
informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din ●Resurse text;
textul citit procedurale:procede  formularea de
- citirea selectivă a textului pe baza unor repere e de citire activă, răspunsuri adecvate la
date de învățător (enunțuri din text în care se conversaţia, întrebări.
regăsesc cuvinte cu același sens celor date) explicaţia, exercițiul
- transcrierea unor enunțuri din text în care se ●Temă de lucru în
regăsesc cuvinte cu sens opus unor cuvinte clasă:
precizate de învățător  alcătuirea de enunțuri
- exerciţii de exprimare personală pe baza utilizând cuvinte nou
elementelor din text învățate;
- scrierea unui paragraf în care se redau aspecte formularea de enunțuri
citite în care se folosesc
- scrierea unor enunţuri în care se folosesc cuvinte a căror
ortograme ortografie a fost
explicată în clasă.
02.03 Textul narativ – 2.2 - citirea individuală, în gând, a textului suport Resurse materiale: Evaluarea după
aprofundarea lecturii 3.1 (3.1); manual, Caietul rezolvarea sarcinilor de

90
3.3 - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute și a elevului pentru clasa învățare:
3.5 expresiilor din text prin raportare la contextul în a III-a – Limba și Tehnica semaforului
care apar şi confruntarea cu sensurile oferite de literatura română, ●Tema pentru acasă
dicţionar (3.1); Editura Elicart,
- citirea în forme variate a unor enunţuri din text - dicționar
în lanţ, ştafetă (3.1);
- formularea de întrebări și răspunsuri ce vizează ●Resurse
informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din procedurale:
textul citit (3.1); procedee de citire
- citirea selectivă a textului pe baza unor repere activă, conversaţia,
date de învățător (enunțuri din text în care se explicaţia, exercițiul
regăsesc cuvinte cu același sens celor date) (3.1);
- transcrierea unor enunțuri din text în care se
regăsesc cuvinte cu sens opus unor cuvinte
precizate de învățător (3.1);
- relatarea după întrebările investigatorului perfect
(Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine?
Cu ce?) (2.2);
- exerciţii de exprimare personală pe baza
elementelor din text (3.3);
observarea unor mărci specifice (de exemplu,
plural/ gen etc.) (3.5).
03,03 Cuvinte care arată 1.3 - observarea unor mărci specifice adjectivului Resurse materiale:  Observarea
însușiri ale ființelor, 2.4 - selectarea din textul suport a unor cuvinte care manual, sistematică:comporta
obiectelor, fenomenelor 3.4 indică anumite aspecte precizate de învățător și ●Resurse mentul de ascultător
3.5 gruparea acestora în funcţie de ceea ce exprimă procedurale: activ
(adjectivul);
- identificarea în textul suport a unor cuvinte care exercițiul,  Lista de verificare
îndeplinesc cerințe date (denumesc însuşiri ale conversaţia, (da, nu):
ființelor, lucrurilor, fenomenelor naturii) explicaţia,  manifestarea
- precizarea rolului pe care cuvintele îl au în procedee de citire interesului față de
comunicare selectivă, mesaje audiate;
realizarea de tabele pentru a evidenţia relaţii între jocul didactic  concentrare asupra
diferite elemente de sarcinii;

91
executarea unor sarcini
conform instrucțiunilor
primite.
04.03 Compunere pe baza unor 1.4 - povestirea orală a unor întâmplări imaginate,  Resurse  Evaluarea după
cuvinte de sprijin 2.2 pornind de la un enunț dat (în grupuri de elevi materiale: rezolvarea sarcinilor
4.4 aşezaţi în cerc, fiecare membru al grupului manual,coli albe de de învățare:
povestește continuând ideea spusă de elevul aflat Tehnica semaforului:
scris
înaintea sa se pune la dispoziţia
- observarea și discutarea necesității realizării unui  Resurse elevilor un set de trei
plan în vederea redactării unui text în care se procedurale: cartonaşe colorate în
prezintă întâmplări imaginate exercițiul, conversaţia culorile semaforului, iar
- realizarea unui plan sub formă de întrebări, euristică, explicaţia, la solicitarea
corespunzătoare celor trei părți ale unui text metoda Cercul învățătorului, ei ridică
(introducere, cuprins și încheiere) în vederea (povestirea orală în un cartonaş
organizării și ordonării ideilor grup) corespunzător: verde
- formularea de răspunsuri la întrebările stabilite dacă înţeleg, galben
anterior dacă nu sunt siguri şi
- discutarea, pe baza răspunsurilor date la ora roşu dacă nu înţeleg.
anterioarăla întrebările din planul de lucru, a Tema pentru acasă
necesității legării ideilor între ele prin conectori de
tipul mai întâi, apoi, în cele din urmă

05 – * Textul nonliterar 2.1 - precizarea, în perechi, a caracteristicilor și a unor Resurse materiale:  Evaluarea după
08. De unde a apărut prima 3.1 informații științifice deținute de elevi, referitoare la manual, reviste, rezolvarea sarcinilor
03 sămânță?, de dr. Karen 4.3 curcubeu; completarea primei coloane din tabelul carton, hârtie de învățare:
Știu - Vreau să știu – Am învățat cu informațiile colorată, foarfece, Tehnica „Fără mâini
James
asupra cărora s-a căzut de comun acord lipici, carioci ridicate” - se aşteaptă
- formularea de întrebări despre ceea ce nu știu și ●Resurse răspunsuri la anumite
vor să afle elevii despre viață și completarea celei procedurale: solicitări ale cadrului
de-a doua coloane din tabelul Știu - Vreau să știu – exercițiul, conversaţia didactic; se lasă elevilor
Am învățat euristică, explicaţia, timp de gândire, apoi
- citirea în gând, cu creionul în mână, a unui text metoda Știu - Vreau pot discuta în perechi
nonliterar să știu – Am învățat sau în grupuri mici;

92
- formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează atenţia învățătorului se
informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din poate muta către anumiţi
textul citit și completarea celei de-a treia coloane elevi, oferindu-se şi
din tabelul Știu - Vreau să știu – Am învățat celor timizi, tăcuţi sau
scrierea unui paragraf în care se folosesc conectori neîncrezători
de tipul: mai întâi,apoi, în cele din urmă pentru a posibilitatea de a se
descrie pașii realizării unui obiect util în vacanță exprima.
Temă de lucru în clasă:
scrierea unui scurt text
în care sunt utilizați
conectori de tipul: mai
întâi,apoi, în cele din
urmă
09,03 Prezentarea unei teme 2.2 - utilizarea tehnicii S.V.Î. (Știu, Vreau să știu, Am Resurse  Observarea
după un plan; 3.1 învățat) în contextul citirii unui scurt text în care se materiale:manual, sistematică:
4.5 prezintă informații despre cum se organizează un text suport despre atitudinea elevilor
portofoliu modul în care se faţă de sarcina dată
- formularea unor răspunsuri orale la întrebări organizează un  Listă de verificare
despre conţinutul textului citit portofoliu, mapă de (da, nu):
- prezentarea pașilor de parcurs în organizarea unui plastic, coli albe,  concentrare asupra
portofoliu, având ca sprijin întrebările formulate de creioane colorate sarcinii de rezolvat;
învățător (Ce? Unde?Când? Cum? De ce? Cu ●Resurse  implicare activă în
cine ?) procedurale: rezolvarea sarcinii.
realizarea paginii de gardă a propriului portofoliu și exercițiul,
a unei pagini în care elevul face o scurtă prezentare conversaţia, ● Interevaluarea
referitoare la conținutul portofoliului său explicaţia, lectura
explicativă, tehnica Tema de lucru pentru
S.V.Î. acasă
10,03 Redactarea unui fluturaș; 2.4 activităţi realizate în grup pentru analiza și Resurse materiale:  Observarea
4.1 realizarea unor texte funcţionale manual, sistematică:
4.2 - realizarea unui fluturaş pentru promovarea unei ●Resurse atitudinea elevilor
4.5 serbări, a unui concurs sau proiect procedurale: faţă de sarcina dată
- expoziții de produse scrise, realizate în urma exercițiul,  Listă de verificare

93
activităților de grup/individuale conversaţia, (da, nu):
- scrierea unor enunţuri în care se folosesc explicaţia, procedee  concentrare asupra
ortograme de citire activă, jocul sarcinii de rezolvat;
didactic.  implicare activă în
rezolvarea sarcinii.

● Interevaluarea

Tema de lucru pentru


acasă
11,03 Modificarea formei unor 1.3 observarea unor mărci specifice adjectivului Resurse materiale:  Observarea
cuvinte (acordul 3.5 - audierea unor enunțuri prezentate de învățător, în manual, sistematică:
adjectivului cu 4.1 care același cuvânt are valori gramaticale diferite și ●Resurse atitudinea elevilor
4.5 marcarea, prin diferite semnale sonore, a enunțului procedurale: faţă de sarcina dată
substantivul determinat);
în care cuvântul anunțat de învățător are valoare de exercițiul,  Listă de verificare
adjectiv conversaţia, (da, nu):
- identificarea unor adjective dintr-un fragment dat explicaţia, procedee  concentrare asupra
- gruparea unor adjective dintr-un text dat, în de lectură, sarcinii de rezolvat;
funcţie de număr și gen jocul didactic  implicare activă în
- transformarea unor enunțuri prin schimbarea rezolvarea sarcinii.
numărului adjectivelor
- completarea unor propoziţii lacunare cu adjective ● Interevaluarea
potrivite
-alcătuirea de enunțuri utilizând cuvinte și expresii Tema de lucru pentru
din text acasă
- scrierea unor enunţuri în care se folosesc adjective
așezate înaintea substantivului determinat
12- 15 Descrierea unui obiect/a 2.1 identificarea şi numirea unor trăsături ale Resurse materiale: Evaluarea după
03 unei fiinte 3.1 obiectelor/ fiinţelor din universul apropiat manual, rezolvarea sarcinilor
4.1 - descrierea frontală, cu sprijin din partea de învățare:
profesorului, a obiectelor la îndemână (pornind de ●Resurse Tehnica „Fără mâini
la întrebări de sprijin şi ajungând la mesaj) procedurale: ridicate”
- descrierea colegului de bancă, cu sprijin din exercițiul, -se aşteaptă răspunsuri

94
partea profesorului sau a altui coleg conversaţia, la anumite solicitări ale
- formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează explicaţia, cadrului didactic;
informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din procedee de citire se lasă elevilor timp de
textul citit și completarea celei de-a treia coloane activă, gândire, apoi pot discuta
din tabelul Știu - Vreau să știu – Am învățat cu jocul didactic. în perechi sau în grupuri
informații care descriu o activitate mici; atenţia
- scrierea unor enunţuri în care se folosesc învățătorului se poate
ortograme muta către anumiţi elevi,
oferindu-se şi celor
timizi, tăcuţi sau
neîncrezători
posibilitatea de a se
exprima.

 Temă de lucru în
clasă: completarea
tabelului Ştiu, Vreau să
ştiu Am învăţat

16,03, Lectură: 2.2 citirea individuală, în gând, a textului suport Resurse materiale:  Observare
Pentru tine primavera! 3.1 - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute și al manual, , ●Resurse sistematică a
de Otilia Cazimir 3.4 expresiilor din text prin raportare la contextul în procedurale:, calității actului
4.5 care apar şi confruntarea cu sensurile oferite de exercițiul, citirii:
dicţionar conversaţia,  Lista de control/
- utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri orale explicaţia, procedee verificare:
proprii de citire activă, jocul  citirea textului
- citirea selectivă a textului pe baza unor repere date didactic. folosind tonul
de învățător (enunțuri din text în care se regăsesc adecvat mesajului;
cuvinte cu același sens celor date)  adaptarea volumului
- transcrierea unor enunțuri din text în care se vocii şi a ritmului
regăsesc cuvinte cu sens opus cuvintelor precizate vorbirii la atmosfera
de învățător textului;
-realizarea de tabele, diagrame, de organizatori  citirea cu intonația

95
grafici în perechi sau în echipe impusă de semnele
- redactarea unui scurt text în care se utilizează de punctuație;
achiziţiile lexicale noi; redactarea textului pornește demonstrarea înțelegerii
de la un cuvânt nou, precizat de învățător și logicii textului.
continuă pe măsură ce învățătorul introduce, la
intervale scurte de timp, alte cuvinte
17,03 Recapitulare 2.1 - descrierea unor obiecte folosind adjective Resurse materiale:  Chestionarea orală:
3.1 potrivite manual, formulare de răspunsuri
3.5 - formularea de întrebări despre ceea nu știu și vor ●Resurse la întrebări referitoare la
4.5 să afle elevii în legătură cu obiectul și completarea procedurale:procede conţinutul textului
unui jurnal dublu e de citire activă,
- citirea în gând, cu creionul în mână, a unui text conversaţia, ●Observarea
care conține informații referitoare la personaj si explicaţia, exercițiul, sistematică: atitudinea
obiectul realizat metoda Știu - Vreau elevilor faţă de sarcina
- completarea unor propoziţii lacunare cu adjective să știu – Am învățat dată
potrivite  Listă de verificare
- gruparea unor adjective din textul suport, în (da, nu):
funcţie de număr și gen  concentrare asupra
- transformarea unor enunțuri din textul citit prin sarcinii de rezolvat;
schimbarea numărului adjectivelor implicare activă în
scrierea unui text în care se utilizează adjective date rezolvarea sarcinii.
18,03 Evaluare 2.1 Itemii de evaluare vizează:  Resurse materiale: Probă scrisă
3.1 - descrierea celui mai bun prieten/ă fişe de evaluare
3.5 - formularea de întrebări și răspunsuri ce vizează  Resurse
4.3 informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din procedurale:
textul citit conversaţia, exerciţiul;
- observarea unor mărci specifice ale adjectivului procedee de lectură
- elaborarea de instrucţiuni amuzante pentru obiecte
la îndemână (de exemplu, „Cum este ... ? La ce
foloseşte? Găseşte şi o utilizare neobişnuită!”)

19,03 Aprofundare/Dezvoltare 2.1 Oră de ameliorare – dezvoltare Resurse Autoevaluarea


3.1 ● Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se procedurale:

96
3.5 vor stabili în funcţie de problemele (individuale/ale exercițiul,
4.3 majorităţii elevilor) ce vor fi identificate după conversaţia,
evaluarea sumativă. explicaţia, procedee,
jocul didactic
● Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat
de dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor
demonstra realizarea tuturor obiectivelor de
evaluare vizate prin proba de evaluare sumativă.

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE : Invenții, joc şi culoare – 15 ore

22 .03 Textul literar în versuri 1.4 - lectură activă, cu creionul în mână Resurse materiale:  Tema de lucru în
Text suport: Hoțul, după 2.2 - citirea individuală, în gând, a textului suport manual, Caietul clasă:alcătuirea de
Tudor Arghezi 3.1 - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute și al elevului pentru clasa propoziții utilizând
3.2 expresiilor din text prin raportare la contextul în a III-a – Limba și cuvintele nou învățate în
care apar şi confruntarea cu sensurile oferite de literatura română, text
dicţionar Editura Elicart,
- realizarea unor desene, benzi desenate, scheme dicționar  Proba orală:
pentru a ilustra ceea ce a înţeles din texte formulare de răspunsuri
informative sau literare simple ●Resurse la întrebări referitoare la
- citirea în forme variate a unor enunţuri din text , procedurale: conţinutul textului
în lanţ, ştafetă exercițiul,
- formularea de întrebări și răspunsuri ce vizează conversaţia,
informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din explicaţia, procedee
textul citit de citire activă, jocul
- citirea selectivă a textului pe baza unor repere didactic.
date de învățător (enunțuri din text în care se
regăsesc cuvinte cu același sens celor date)
- transcrierea unor enunțuri din text în care se
regăsesc cuvinte cu sens opus unor cuvinte
precizate de învățător
- relatarea după întrebările investigatorului perfect
(Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine?

97
Cu ce?)
- exerciţii de exprimare a primelor reacţii faţă de
cele citite folosind modalităţi diverse: desen, mimă,
schemă, ritm melodie

Textul literar în versuri 1.4 -audierea unor poveşti, povestiri, întâmplări, Resurse materiale:  Tema pentru acasă
Text suport: Hoțul, după 2.2 folosind computerul manual, text suport:  Observare
Tudor Arghezi 3.1 - realizarea de diagrame, de organizatori grafici în Max, Duc şi nava sistematică a
3.4 perechi/ în echipe cosmică, după Walt calității actului
4.1 - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri orale Disney, Caietul citirii:
proprii elevului pentru clasa  Lista de control/
- formularea, în grup, a unor întrebări al căror a III-a – Limba și verificare:
răspuns conduc la rezolvarea unei probleme care se literatura română,  citirea părţilor dintr-
poate desprinde din textul lecturat Editura Elicart, o naraţiune folosind
- lectură activă, cu creionul în mână dicționar tonul adecvat celor
- relatarea după întrebările investigatorului perfect povestite;
(Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine? ●Resurse  adaptarea volumului
Cu ce?) ( procedurale: vocii şi a ritmului
- scrierea unor enunţuri în care se folosesc exercițiul, vorbirii la atmosfera
ortograme conversaţia, povestirii;
explicaţia, procedee  citirea cu intonația
de citire activă, jocul impusă de semnele
didactic. de punctuație;
demonstrarea înțelegerii
logicii textului.
24.03 Redactarea unei 2.2 - antrenament de scriere creativă: consemnarea în  Resurse Temă de lucru în clasă:
întâmplări trăite 3.4 scris, într-un interval de timp scurt, anunțat de materiale:manual, redactarea unui text în
4.4 învățător, a tuturor ideilor, gândurilor pe care elevul Caietul elevului care se prezintă o
le are pornind de la titlul În parc pentru clasa a III-a întâmplare trăită
- recitirea, cu creionul în mână, în mod individual, – Limba și literatura
a textului lecturat în orele anterioare, în vederea română, Editura ● Autoevaluarea, pe
evidențierii unor relații de structură (părțile Elicart baza unor criterii date
textului) și de conținut (locul, timpul, personajele, ● Resurse referitoare la:

98
întâmplările) procedurale:  utilizarea cuvintelor
- completarea, în perechi, pe baza textului, a unei procedee de citire specifice relatării unei
scheme date de învățător, în care sunt precizate activă, lectura cu experiențe proprii;
aspecte referitoare la scopul textului, elementele creionul în mână,  utilizarea
definitorii, structura textului conversaţia, conectorilor
- comunicarea, în cadrul grupului mare, a explicaţia, exercițiul, între idei;
observațiilor scrise în perechi, referitoare la modul metoda Scrierea  respectarea structurii
în care este structurat un text narativ în care se liberă, metoda textului (introducere,
prezintă întâmplări posibile în realitate/trăite Gândiți/Lucrați în cuprins, încheiere);
redactarea unui text, pe baza pașilor stabiliți perechi/Comunicați  așezarea corectă a
anterior, în care se prezintă o întâmplare reală, textului în pagină
petrecută în parc
25.03 Cuvinte care exprimă 1.3 observarea unor mărci specifice verbului ● Resurse materiale:  Observarea
acțiunea, starea sau 2.4 - selectarea din textul suport a unor cuvinte care manual, Caietul sistematică:comporta
existența unui obiect 3.5 indică acţiuni precizate de învățător și gruparea elevului pentru clasa mentul de ascultător
(verbul); 4.1 acestora în funcţie de ceea ce denumesc a III-a – Limba și activ
- identificarea în textul suport a unor cuvinte care literatura română,  Lista de verificare
îndeplinesc cerințe date (verbe) Editura Elicart (da, nu):
- precizarea rolului pe care cuvintele îl au în  manifestarea
comunicare ●Resurse interesului față de
- scrierea unor enunţuri în care se folosesc procedurale: mesaje audiate;
ortograme exercițiul,  concentrare asupra
conversaţia, sarcinii;
explicaţia, procedee executarea unor sarcini
de citire activă, jocul conform instrucțiunilor
didactic. primite.

26.03 Descrierea unui obiect; 1.4 audierea unui text folosind computerul Resurse materiale: Observarea sistematică
2.1 -relatarea unei secvenţe dintr-un film/ desen manual, a comportamentului
2.2 animat/ clip pentru care nu există subtitrare sau ●Resurse interacțional
sonor procedurale  Listă de control/
-identificarea şi numirea unor trăsături ale ascultare activă, verificare:
obiectelor din mediul apropiat conversaţia,  cooperarea cu

99
-descrierea frontală, cu sprijin din partea explicaţia, exercițiul membrii grupului;
profesorului, a obiectelor la  contribuția la
-colaborarea pentru descoperirea ideilor care pot realizarea produsului;
structura un plan de elaborare a unui obiect participarea activă la
realizarea sarcinilor de
grup.
29.03 Scrierea corectă a 1.3 - selectarea din textul suport a unor ortogamei Resurse materiale:  Tema pentru acasă
cuvintelor numai/nu 2.4 numai/ nu mai – manual, Caietul
mai; 3.5 - căutarea sensului în fiecare din cazuri elevului pentru clasa
4.1 - descoperirea regulei de scriere a III-a – Limba și
- identificarea în textul suport a unor cuvinte care literatura română,
îndeplinesc cerințe date Editura Elicart
- precizarea rolului pe care cuvintele îl au în
comunicare ●Resurse
- scrierea unor enunţuri în care se folosesc procedurale:
ortograme exercițiul,
conversaţia,
explicaţia, procedee
de citire activă, jocul
didactic.

30.-31 Textul literar 2.2 - citirea individuală, în gând, a textului suport Resurse materiale:  Tema pentru acasă
03 La Medeleni, după Ionel 3.1 - folosirea jurnalului cu dublă intrare manual, Caietul  Observarea
Teodoreanu 3.2 - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute și a elevului pentru clasa sistematică:
expresiilor din text prin raportare la contextul în a III-a – Limba și comportamentul de
care apar şi confruntarea cu sensurile oferite de literatura română, cititor:
dicţionar Editura Elicart  Scara de clasificare
- citirea în forme variate a unor enunţuri din text - (întotdeauna,
în lanţ, ştafetă ●Resurse frecvent, rar):
- formularea de întrebări și răspunsuri ce vizează procedurale:  deprinderi de
informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din procedee de citire citire
textul citit activă, conversaţia, (suficient de tare,
- citirea selectivă a textului pe baza unor repere explicaţia, exercițiul, astfel încât să fie auzit);

100
date de învățător (enunțuri din text în care se jurnalul cu dublă  respectarea
regăsesc cuvinte cu același sens celor date) intrare poziției corecte a
- transcrierea unor enunțuri din text în care se corpului și a cărții;
regăsesc verbe cu sens opus unor cuvinte precizate  pronunțarea clară
de învățător și
- relatarea după întrebările investigatorului perfect accentuarea corectă a
(Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine? cuvintelor.
Cu ce
- exerciţii de exprimare a primelor reacţii faţă de
cele citite folosind modalităţi diverse
31.03 Textul literar La 2.4 - citirea selectivă a textului studiat în ora Resurse materiale: Observarea
Medeleni, după Ionel 3.2 anterioară, în funcţie de repere date de manual, Caietul sistematică:
Teodoreanu 4.5 învățător/colegi (Citește enunțul/pasajul din text elevului pentru clasa atitudinea elevilor faţă
care te-a făcut să te simți fericit/trist/uimit etc. a III-a – Limba și de sarcina dată
- discuții, în perechi, care evidențiază opiniile literatura română,  Listă de verificare
elevilor despre anumite aspecte relatate în text Editura Elicart (da, nu):
- transcrierea unui pasaj din text care intrigă/  concentrare asupra
uimeşte/ stârneşte interesul/ impresionează ●Resurse sarcinii de rezolvat;
- realizarea în scris a unui scurt text în care se procedurale:  implicare activă în
comentează paragraful ales procedee de citire rezolvarea sarcinii.
- citirea textului cu reglarea intensităţii şi activă, conversaţia,  formularea de
volumului vocii precum şi a ritmului vorbirii explicaţia, exercițiul răspunsuri adecvate la
corespunzător încărcăturii afective a mesajului întrebări;
 rezolvarea unor
sarcini conform
instrucţiunilor primite.

Tema pentru acasă


01.04 Descrierea unei ființe. 2.1 descrierea frontală, cu sprijin din partea Resurse materiale:  Observarea
3.1 profesorului, a obiectelor la îndemână (pornind de manual, Caietul sistematică:
4.3 la întrebări de sprijin şi ajungând la mesaj) elevului pentru clasa atitudinea elevilor faţă
- descrierea colegului de bancă, cu sprijin din a III-a – Limba și de sarcina dată
partea profesorului sau a altui coleg literatura română,  Lista de verificare

101
- identificarea unor aspecte descriptive in texte Editura Elicart (da, nu):
citite ●Resurse  concentrare asupra
scrierea unor enunțuri de prezentare a unei persoane procedurale: sarcinii;
cunoscute exercițiul,  executarea unor
conversaţia, sarcini conform
explicaţia, procedee, instrucțiunilor
jocul didactic primite.
reaizarea de desene, Tema de lucru pentru
de postere acasă
12.04 Modificarea formei unor 1.3 observarea unor mărci specifice verbului Resurse materiale: Tema de lucru pentru
cuvinte (numărul 3.5 - audierea unor enunțuri precizate de învățător, în manual, Caietul acasă
verbului); 4.1 care același cuvânt are valori gramaticale diferite și elevului pentru clasa
4.4 marcarea, prin diferite semnale sonore, a enunțului a III-a – Limba și
în care cuvântul anunțat de învățător are valoare de literatura română,
verb Editura Elicart
- identificarea unor verbe dintr-un fragment dat
- completarea unor propoziţii lacunare cu verbe ●Resurse
potrivite procedurale:
-scrierea de enunţuri în care se folosesc cuvintele exercițiul,
demult, acum, mai târziu precum şi verbe potrivite conversaţia,
situației explicaţia, procedee
- scrierea unor enunţuri în care se folosesc de citire activă, jocul
ortograme didactic.

13.04 Pronunția și scrierea 1.3  joc Vânătoarea de verbe - identificarea Resurse materiale:  Observarea
corectă a unor forme ale 3.5 substantivelor dintr-un text audiat manual, Caietul sistematică:
verbelor a fi și a lua; 4.5  identificarea unor verbe dintr-un elevului pentru clasa atitudinea elevilor
fragment dat; transformarea acestora conform a III-a – Limba și faţă de sarcina dată
jocului De la unul/una, la mai mulți/multe și invers literatura română,  Listă de verificare
 gruparea unor verbe dintr-un text dat, în funcţie Editura Elicart (da, nu):
de număr  concentrare asupra
 transformarea unor enunțuri prin schimbarea ●Resurse sarcinii de rezolvat;
numărului verbelor procedurale:  implicare activă în

102
 completarea unor enunțuri cu verbe, la numărul exercițiul, rezolvarea sarcinii.
singular sau plural, în funcție de contextul dat conversaţia,
 joc Aceleași cuvinte, povești diferite – fiecare explicaţia, procedee  Interevaluarea
grup primeşte jetoane pe care sunt scrise cuvinte de citire activă, jocul
(diferite părți de vorbire): didactic.
 selectarea, în cadrul fiecărui grup de elevi, a Tema de lucru pentru
jetoanelor pe care sunt scrise verbe acasă
 gruparea verbelor selectate în funcție de număr
 formularea, în cadrul grupului, a unor enunțuri
utilizându-se verbele selectate anterior, într-o
ordine logică a desfăşurării acţiunilor
expunerea produselor scrise
14.04 Lectură : Zânele nu bat 2.2 - citirea individuală, în gând, a textului suport Resurse materiale: Evaluarea după
la ușă după Silvia Kerim 3.1 - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute și a manual, Caietul rezolvarea sarcinilor
4.1 expresiilor din text prin raportare la contextul în elevului pentru clasa de învățare:
care apar şi confruntarea cu sensurile oferite de a III-a – Limba și Tehnica semaforului:
dicţionar literatura română, se pune la dispoziţia
- utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri orale Editura elevilor un set de trei
proprii Elicart,dicționar cartonaşe colorate în
- formularea de întrebări și răspunsuri ce vizează ●Resurse culorile semaforului, iar
informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din procedurale: la solicitarea
textul citit exercițiul, învățătorului, ei ridică
- identificarea în textul suport a cuvintelor cu conversaţia, un cartonaş
aceeași formă, dar înțeles diferit și descifrarea explicaţia, procedee corespunzător: verde
sensurilor acestora prin raportare la context (3.1); de citire activă, dacă înţeleg, galben
- alcătuirea de enunțuri prin care se evidențiază un brainstorming-ul, dacă nu sunt siguri şi
alt sens al anumitor cuvinte din text metoda Ciorchinele, roşu dacă nu înţeleg.
- identificarea în textul suport a situațiilor în care metoda RAÎ
anumite cuvinte se scriu într-un cuvânt sau cu (Răspunde, aruncă,
cratimă (săi, să-i) și formularea de enunțuri cu întreabă), jocul
acestea didactic.
- relatarea, după întrebările investigatorului perfect,
a întâmplărilor dintr-un fragment al textului (Cine?

103
Ce? Unde?Când? Cum? De ce? Cu cine?)
formularea ideii principale a unui fragment din text,
pe baza unui șir de întrebări date
15.04 Recapitulare 3.1 - formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează Resurse materiale:  Observare
3.5 informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din manual, Caietul sistematică:
4.1 textul citit elevului pentru clasa calitatea actului citirii:
4.2 - completarea unor propoziţii lacunare cu verbe a III-a – Limba și  Lista de control/
potrivite literatura română, verificare:
- gruparea unor verbe din textul suport, în funcţie Editura Elicart  identificarea
de cerinţe date părţilor de vorbire dintr-
- selectarea dintr-un set de enunțuri în care același ●Resurse un text citit;
cuvânt are valori gramaticale diferite, a enunțului în procedurale:  completarea unor
care cuvântul respectiv are valoare de verb procedee de citire enunţuri lacunare cu
- scrierea unor enunţuri în care se folosesc activă, conversaţia, verbe;
ortograme explicaţia, exercițiul,  utilizarea unor
realizarea unei invitaţii la un eveniment metoda Știu - Vreau ortograme;
să știu – Am învățat  demonstrarea
înțelegerii logicii
textului.

 Chestionarea
orală:formulare de
răspunsuri la întrebări
referitoare la conţinutul
textului

16.04 Evaluare 2.1 Itemii de evaluare vizează: Resurse materiale: Probă scrisă
3.1 - descrierea colegului de bancă fişe de evaluare
3.5 - formularea de întrebări și răspunsuri ce vizează
4.3 informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din Resurse
textul citit procedurale:
- observarea unor mărci specifice ale verbului conversaţia, exerciţiul
- elaborarea de instrucţiuni amuzante pentru obiecte

104
la îndemână (de exemplu, „Cum este? La ce
foloseşte? Găseşte şi o utilizare neobişnuită!”)

19.04 Aprofundare/ Dezvoltare 2.1 Oră de ameliorare – dezvoltare Resurse materiale: Autoevaluare
3.1 ● Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se manual, fișe de
3.5 vor stabili în funcţie de problemele (individuale/ale ameliorare/dezvoltare
4.3 majorităţii elevilor) ce vor fi identificate după
evaluarea sumativă.  Resurse
procedurale:
● Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat conversaţia, jocul
de dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor didactic exerciţiul;
demonstra realizarea tuturor obiectivelor de
evaluare vizate prin proba de evaluare sumativă.

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE : Explorare, experimentare, comunicare – 10 ore

20.04  Dărnicie, după Mircea 2.5 - citirea individuală, în gând, a textului suport Resurse  Tema de lucru în
Sântimbreanu 3.1 - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute prin materiale:manual, clasă:alcătuirea de
* Formularea ideilor 3.2 raportare la contextul în care apar şi confruntarea cu Caietul elevului propoziții utilizând
4.4 sensurile oferite de dicţionar pentru clasa a III-a cuvintele nou învățate în
principale ca întrebări
- utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri proprii – Limba și literatura text.
sau titluri - citirea în forme variate a unor enunţuri din text - în română, Editura  Evaluarea după
lanţ, ştafetă Elicart dicționar, coli rezolvarea sarcinilor
- joc Semaforul emoțiilor: selectarea din text a unor colorate, foarfece, de învățare:
cuvinte/expresii/enunțuri care sugerează sau produc lipici. Tehnica „Fără mâini
anumite emoții sau reacții, asocierea acestora cu o ●Resurse ridicate” -se aşteaptă
anumită culoare și așezarea lor în propriul semafor procedurale: răspunsuri la anumite
(care va avea cel puțin 3 culori) (3.2); procedee de citire întrebări/ solicitări ale
- discutarea rolului unor cuvinte din text de a activă, conversaţia cadrului didactic; se lasă
crea/sugera anumite imagini vizuale/ euristică, explicaţia, elevilor timp de gândire,
auditive/olfactive, de a induce emoții și de a provoca observarea dirijată, apoi pot discuta în
reacții cititorului exercițiul, jocul perechi sau în grupuri

105
antrenament de scriere creativă: Drumul spre didactic. mici; atenţia
bibliotecă (precizarea corpurilor aflate în stare de învățătorului se poate
mișcare/repaus întâlnite pe traseu) muta către anumiţi elevi,
oferin-du-se şi celor
timizi, tăcuţi sau
neîncrezători în forţele
proprii posibilitatea de a
se exprima.
21.04 Scrierea corectă a 1.4 - citirea în forme variate a unor enunţuri din text - în Resurse materiale:  Proba orală:
cuvintelor care conțin 3.1 lanţ, ştafetă manual, Caietul formulare de răspunsuri
grupurile de 3.3 - asocierea unor ilustrații cu momentele elevului pentru clasa la întrebări referitoare la
corespunzătoare dintr-o naraţiune a III-a – Limba și conţinutul textului
sunete cs/gz;
- formularea de întrebări și răspunsuri ce vizează literatura română,
informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din Editura Elicart ,  Tema de lucru în
textul citit minge. clasă: jurnal cu dublă
- joc Caută și găsește! - citirea selectivă a textului pe ●Resurse intrare: transcrierea unui
baza unor repere date de învățător (enunțuri din text procedurale: fragment preferat,
în care se regăsesc cuvinte cu același sens celor date) exercițiul, motivarea alegerii lui
- identificarea personajelor din textul suport studiat conversaţia,
ora anterioară explicaţia, procedee  Tema pentru acasă
- formularea de enunțuri folosind părți de vorbire de citire activă,
specificate, prin care se exprimă păreri personale metoda RAÎ
despre personajul principal (Răspunde, aruncă,
- identifcarea cuvintelor scrise cu litera x si care se întreabă), jocul
pronunță „cs„ sau „gz„ didactic.
- exprimarea acordului/dezacordului față de anumite
acțiuni, atitudini ale personajelor din textul suport
transcrierea unui fragment preferat din text,
respectându-se criteriile de așezare a textului în
pagină, regulile de despărțire a cuvintelor la capăt de
rând și de scriere corectă
22.04 Compunere după un plan 3.1 - alcătuirea de enunțuri cu diferite expresii ce conțin Caietul elevului  Proba scrisă:
dat; 3.3 un anumit cuvânt din textul suport pentru clasa a III-a alcătuirea unui text după

106
4.4 - exerciţii de exprimare personală pe baza – Limba și literatura plan dat, coerența și
elementelor din text română, Editura corectitudinea scrierii
- exprimarea acordului/dezacordului faţă de acţiunile, Elicart
atitudinile unorpersonaje și argumentarea opiniei  Tema pentru acasă
personale
-antrenament de scriere creativă: scrierea unui
textdupă plan de idei dat, care prezintă o întâmplare
imaginată în urma căreia elefanții au dobândit trompă
26.04 Cuvinte cu înțeles opus - citirea în forme variate a unor enunţuri din text - în Caietul elevului  Proba orală:
formate prin derivare cu lanţ, ştafetă pentru clasa a III-a formulare de răspunsuri
silabele ne și in. - asocierea unor ilustrații cu momentele – Limba și literatura la întrebări referitoare la
corespunzătoare dintr-o naraţiune română, Editura conţinutul textului
- formularea de întrebări și răspunsuri ce vizează Elicart -compunerea corectă a
informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din cuvintelor
textul citit
- joc Caută și găsește! - citirea selectivă a textului pe
baza unor repere date de învățător (enunțuri din text  Tema pentru acasă
în care se regăsesc cuvinte cu același sens celor date)
- identificarea personajelor din textul suport studiat
ora anterioară
- formularea de enunțuri folosind părți de vorbire
specificate, prin care se exprimă păreri personale
despre personajul principal
- identifcarea cuvintelor cu sens opus obținute prin
derivarea cu silabelene și în
- exprimarea acordului/dezacordului față de anumite
acțiuni, atitudini ale personajelor din textul suport
transcrierea unui fragment preferat din text,
respectându-se criteriile de așezare a textului în
pagină, regulile de despărțire a cuvintelor la capăt de
rând și de scriere corectă
27.04 Fetița care l-a luat pe 1.4 - citirea individuală, în gând, a textului suport (3.1); Resurse materiale:  Tema de lucru în
NU în brațe, după Octav 3.1 - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute prin manual, Caietul clasă:alcătuirea de

107
Pancu-Iași 3.2 raportare la contextul în care apar şi confruntarea cu elevului pentru clasa propoziții utilizând
* Argumentarea unei 4.4 sensurile oferite de dicţionar a III-a – Limba și cuvintele nou învățate în
păreri, a unei idei; - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri proprii literatura română, text.
- citirea în forme variate a unor enunţuri din text - în Editura Elicart coli
lanţ, ştafetă creioane colorate.  Observarea
- realizarea corespondenţei dintre mesajul transmis ●Resurse sistematică:
de ilustraţie şi cel transmis de texte procedurale: comportamentul de
- exprimarea reacţiilor faţă de cele citite procedee de citire cititor:
folosindmodalităţi diverse: desen, mimă, schemă activă, conversaţia  Scara de
- raportarea proprieiexperiențe la cea a personajelor: euristică, explicaţia, clasificare
Dacă aş fi (personajul) ... m-aş simţi/ aş fi... observarea dirijată, (întotdeauna,
formularea de enunțuri folosind părțile de vorbire exercițiul, jocul frecvent, rar):
învățate didactic.  deprinderi de
citire
(suficient de tare,
astfel încât să fie
auzit);
 respectarea
poziției
corecte a corpului și a
cărții;
 pronunțarea clară
și
accentuarea corectă a
cuvintelor.
28.04 Scrierea corectă a 2.5 - identificarea personajelor din textul suport studiat Resurse materiale:  Tema de lucru în
cuvintelor nu-l, nu-i ; 3.3 ora anterioară manual, Caietul clasă:
4.1 - exprimarea unor păreri personale despre elevului pentru clasa -realizarea unui scurt
4.4 personajele identificate a III-a – Limba și scenariu, din 3-4 replici,
- exprimarea acordului/dezacordului față de anumite literatura română, între două personaje din
acțiuni, atitudini ale personajelor din textul suport Editura Elicart text
- joc Recunoașteți personajul! – recunoașterea de jetoane cu semnele de Interevaluarea, pe baza
către colegi a personajelor interpretate de câțiva elevi punctuație. unor criterii date,

108
prin mimarea unor acțiuni ale acestora sau ●Resurse referitoare la utilizarea
reproducerea unor replici din text procedurale: corectă a semnelor de
- transformarea, în perechi sau grupuri mici, a unui procedee de citire punctuație pentru a reda
paragraf din text în text dialogat activă, conversaţia în scris replicile unor
- identificarea ortogramei nu-l, nu-i euristică, explicaţia, persoane/personaje.
-explicarea regulii de scriere observarea dirijată,
-alcătuire de propoziții și de copletare a unui text exercițiul, jocul
lacunar didactic, jocul de rol.

29.04 Realizarea unui afiș; 2.4 - observarea unui afiș publicitar Resurse materiale:  Temă de lucru în
3.1 - formulare de răspunsuri la întrebări ce vizează manual, Caietul clasă: realizarea unui
3.4 informaţii desprinse pe baza observării unui afiș (Ce elevului pentru clasa afiș publicitar
4.2 eveniment este promovat? Unde are loc? Când are a III-a – Limba și
loc evenimentul? Cine îl organizează? Ce ne place la literatura română, ● Observarea
acest afiș?) Editura Elicart coli de sistematică a
- dscutarea elementelor atractive din afiş (frontal) flip-chart, afiș comportamentului
pornind de la câteva întrebări: Ce culori predomină? publicitar, creioane interacţional
Ce observăm în partea de sus? Cu ce fel de litere colorate, carioci,  Listă de control/
sunt scrise cuvintele? etc foarfece verificare:
- completarea, în grup, a unui tabel pentru a ●Resurse  cooperarea cu
evidenţia relaţii între diferite elemente destructură sau procedurale: membrii grupului;
de conţinut ale afișului exercițiul, conversaţia  contribuția cu idei la
- discutarea, în grup, a modului în care elevii ar euristică, explicaţia, realizarea afișului;
realiza un afiș pentru promovarea unui eveniment observarea participarea activă la
organizat la nivelul clasei realizarea sarcinilor de
realizarea în grup, pe baza discuțiilor purtate anterior, grup.
a unui afiș pentru promovarea unui eveniment
organizat la nivelul clasei
10.05 Lectură : Un mic ajutor 2.2 - citirea individuală, în gând, a textului suport Resurse materiale:  Tema pentru acasă
după Cleopatra Lorințiu 3.1 - folosirea jurnalului cu dublă intrare manual, Caietul  Observarea
3.2 - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute și a elevului pentru clasa sistematică:
expresiilor din text prin raportare la contextul în care a III-a – Limba și comportamentul de
apar şi confruntarea cu sensurile oferite de dicţionar literatura română, cititor:

109
- citirea în forme variate a unor enunţuri din text - în Editura Elicart  Scara de clasificare
lanţ, ştafetă (întotdeauna,
- formularea de întrebări și răspunsuri ce vizează ●Resurse frecvent, rar):
informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din procedurale:  deprinderi de
textul citit procedee de citire citire
- citirea selectivă a textului pe baza unor repere date activă, conversaţia, (suficient de tare,
de învățător (enunțuri din text în care se regăsesc explicaţia, exercițiul, astfel încât să fie auzit);
cuvinte cu același sens celor date) jurnalul cu dublă  respectarea
- transcrierea unor enunțuri din text în care se intrare poziției corecte a
regăsesc verbe cu sens opus unor cuvinte precizate corpului și a cărții;
de învățător  pronunțarea clară
- relatarea după întrebările investigatorului perfect și
(Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine? Cu accentuarea corectă a
ce cuvintelor.
- exerciţii de exprimare a primelor reacţii faţă de cele
citite folosind modalităţi diverse
11.05 Recapitulare 2.5 - formularea de întrebări și răspunsuri ce vizează Resurse materiale:  Chestionarea orală:
3.1 informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din manual, Caietul formulare de
3.3 textul citit elevului pentru clasa răspunsuri la
4.1 - discutarea modului în care personajele din textul a III-a – Limba și întrebări referitoare
4.4 suport comunică între ele literatura română, la conţinutul textului
- identificarea situațiilor în care personajele din text Editura Elicart
transmit sau solicită informaţii, adresează o ●Resurse  Observarea
rugăminte procedurale: sistematică - iniţiativa
- precizarea formulelor de adresare politicoasă procedee de citire în comunicare:
identificate în mesajele citite activă, conversaţia  Scara de
- formularea de enunțuri folosind părți de vorbire euristică, explicaţia, clasificare
specificate prin care se exprimă păreri personale exercițiul, jocul (întotdeauna, frecvent,
despre personajul principal didactic. rar):
- completarea unor enunțuri lacunare cu formulele de  menținerea
adresare corespunzătoare interlocutorului interesului pentru
- scrierea de comunicări în care se folosesc diferite dialog;
formule de adresare, în situații specificate  acceptarea punctelor

110
interevaluarea corectitudinii enunțurilor scrise de vedere diferite în
cadrul grupului;
 transmiterea de stări,
sentimente, idei.

Tema pentru acasă


12.05 Evaluare 2.5 Itemii de evaluare vizează:  Resurse Probă scrisă
3.1 -formularea de concluzii directe pe baza informațiilor materiale:
3.3 din textul citit (oferirea de argumente pentru fişe de evaluare
4.1 susținerea unei păreri referitoare la comportamentul  Resurse
4.4 unui personaj) (3.3); procedurale:
–identificarea de informații explicit formulate, dintr- conversaţia, exerciţiul;
un text citit la prima vedere (3.1);
–utilizarea unor formule de adresare adecvate
situației date (2.5);
–utilizarea corectă a semnelor de punctuație într-un
text dialogat (4.1);
–redactarea unui scurt text în care se prezintă
întâmplări imaginate (4.4).

13.05 Ameliorare – Oră de ameliorare – dezvoltare  Resurse materiale: Evaluarea după


dezvoltare ● Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se manual, fişe de rezolvarea sarcinilor
vor stabili în funcţie de problemele (individuale/ale ameliorare/ de ameliorare/
majorităţii elevilor) ce vor fi identificate după dezvoltare; dezvoltare
evaluarea sumativă.  Resurse
● Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat procedurale: ● Autoevaluarea
de dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor conversaţia,
demonstra realizarea tuturor obiectivelor de evaluare explicaţia exerciţiul, ● Proiectul
vizate prin proba de evaluare sumativă. jocul didactic,
proiectul.

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE : Prietenii mei necuvântători – 10 ore

111
14.05 Text suport: Tomi, după 1.4 - realizarea corespondenţei dintre mesajul transmis de  Resurse  Tema pentru acasă
Adrian Oprescu 2.2 ilustraţie şi cel transmis de textul suport materiale:
Relatarea unei 3.2 - asocierea unor ilustrații cu momentele manual, dicționar  Tema de lucru în
4.4 corespunzătoare dintr-o naraţiune  Resurse clasă: jurnal cu dublă
întâmplări vizionate sau
- formularea de enunţuri după ilustraţii sau folosind procedurale: lectura intrare: transcrierea
audiate cuvinte date explicativă, citirea unui fragment preferat,
- relatarea, după întrebările investigatorului perfect, a selectivă, lectura motivarea alegerii lui
întâmplărilor din textul suport (Cine? Ce? Unde? creativă, conversaţia,
Când? Cum? De ce? Cu cine?) explicaţia, jocul de  Observarea
- citirea selectivă a textului, în funcţie de repere date rol, jurnalul cu dublă sistematică:
de învățător/colegi (Citește enunțul/pasajul din text intrare, metoda iniţiativa în comunicare:
care te-a făcut să te simți fericit/trist/uimit etc. Lasă-mi mie ultimul  Scara de clasificare
- transcrierea unui pasaj din text care intrigă/ uimeşte/ cuvânt! (întotdeauna,
stârneşte interesul/ impresionează frecvent, rar):
- realizarea în scris a unui scurt text în care se  menținerea
comentează paragraful ales interesului pentru
exprimarea orală a mai multor opinii în legătură cu dialog;
întâmplările prezentate în unul dintre pasajele  acceptarea punctelor
selectate, încheiată cu comentariul celui care a ales de vedere diferite în
pasajul cadrul grupului;
 transmiterea de stări,
sentimente, idei.
17.05 Scrierea corectă a 2.4 - citirea selectivă a textului studiat în ora anterioară, în Resurse materiale: Observarea
cuvintelor niciun/nicio  3.2 funcţie de repere date de învățător/colegi (Citește manual, Caietul sistematică:
4.5 enunțul/pasajul din text care te-a făcut să te simți elevului pentru clasa atitudinea elevilor faţă
fericit/trist/uimit etc. a III-a – Limba și de sarcina dată
- discuții, în perechi, care evidențiază opiniile elevilor literatura română,  Listă de verificare
despre anumite aspecte relatate în text Editura Elicart (da, nu):
- transcrierea unui pasaj din text care intrigă/ uimeşte/  concentrare asupra
stârneşte interesul/ impresionează ●Resurse sarcinii de rezolvat;
- realizarea în scris a unui scurt text în care se procedurale:  implicare activă în
comentează paragraful ales procedee de citire rezolvarea sarcinii.
- enunțarea regulii de scrie corectă a cuvintelor activă, conversaţia,  formularea de

112
niciun/nicio  explicaţia, exercițiul răspunsuri adecvate la
- alcătuirea de enunțuri și completarea de enunțuri întrebări;
lacunare cu cuvintele niciun/nicio   rezolvarea unor
sarcini conform
instrucţiunilor primite.

Tema pentru acasă


18.05 Realizarea unui proiect 2.4 - Organizarea activităţii de derulare a proiectului 1  Resurse materiale: Tema pentru acasă:
de grup 3.6 Iunie- Ziua Copiilor cărți de la biblioteca realizarea proiectului în
4.3  stabilirea temei proiectului; clasei, flip-chart, coli limita de timp stabilită
 precizarea cerinţelor; de scris A4, creioane
 prezentarea criteriilor de evaluare; colorate
 stabilirea datei de prezentare a proiectului  Resurse
- activitate la biblioteca din clasă: selectarea de cărți, procedurale:
reviste, atlase, enciclopedii în vederea citirii unor texte conversaţia,
în vacanță explicaţia, exerciţiul,
- discuții referitoare la tipurile de informații ce vor fi demonstraţia,
selectate în vederea redactării unui text brainstorming,
realizarea unui organizator grafic/a unei scheme de învăţarea bazată pe
lucru în care sunt surprinse aspectele care vor ghida proiect
elevul în realizarea proiectului pe parcursul vacanței
19.05 * Mesajul textului 1.1 - audierea unui text literar Resurse materiale: ● Evaluarea după
Povestea melcului fără 1.4 - identificarea enunţurilor adevărate/false referitoare manual, Caietul rezolvarea sarcinilor
casă,după Adina 3.1 la textul audiat elevului pentru clasa de învățare:
Popescu 4.5 - alegerea răspunsurilor corecte la întrebări legate de a III-a – Limba și Tehnica semaforului:
mesajul textului audiat, dintr-o pereche/serie de literatura română, se pune la dispoziţia
variante date Editura Elicart, elevilor un set de trei
- realizarea, în grup, a unui desen pentru a ilustra ceea minge. cartonaşe colorate în
ce s-a înțeles din textul audiat ●Resurse culorile semaforului, iar
- citirea în forme variate a unor enunţuri din textul procedurale: la solicitarea
suport - în lanţ, ştafetă exercițiul, învățătorului, ei ridică
- formularea de întrebări și răspunsuri ce vizează conversaţia, un cartonaş
informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din explicaţia, procedee corespunzător: verde

113
textul citit de citire activă, RAÎ dacă înţeleg, galben
- joc Caută și găsește! - citirea selectivă a textului pe (Răspunde, aruncă, dacă nu sunt siguri şi
baza unor repere date de învățător (enunțuri din text în întreabă), jocul roşu dacă nu înţeleg.
care se regăsesc cuvinte cu același sens celor date) didactic.
- transcrierea unor enunțuri din text în care se ●Observarea
regăsesc cuvinte cu sens opus unor cuvinte precizate sistematică: atitudinea
de învățător elevilor faţă de sarcina
- identificarea în textul suport a cuvintelor cu aceeași dată
formă, dar înțeles diferit și descifrarea sensurilor  Listă de verificare
acestora prin raportare la context (da, nu):
alcătuirea de enunțuri utilizând cuvinte și expresii din  concentrare asupra
text sarcinii de rezolvat;
implicare activă în
rezolvarea sarcinii.
20.05 Scrierea corectă a 2.4 - citirea selectivă a textului studiat în ora anterioară, în Resurse materiale:  Observare
cuvintelor n-am, n-ai, n- 3.2 funcţie de repere date de învățător/colegi (Citește manual, Caietul sistematică a
au  4.5 enunțul/pasajul din text care te-a făcut să te simți elevului pentru clasa calității actului
fericit/trist/uimit etc. a III-a – Limba și citirii:
- discuții, în perechi, care evidențiază opiniile elevilor literatura română,  Lista de control/
despre anumite aspecte relatate în text Editura Elicart, verificare:
- transcrierea unui pasaj din text care intrigă/ uimeşte/ computer,  citirea textului
stârneşte interesul/ impresionează videoproiector folosind tonul
- realizarea în scris a unui scurt text în care se ●Resurse adecvat mesajului;
comentează paragraful ales procedurale:  adaptarea volumului
- citirea textului cu reglarea intensităţii şi volumului exercițiul, conversaţia vocii şi a ritmului
vocii precum şi a ritmului vorbirii corespunzător euristică, explicaţia, vorbirii la atmosfera
încărcăturii afective a mesajului jurnalul cu dublă textului;
intrare  citirea cu intonația
impusă de semnele
de punctuație;
demonstrarea înțelegerii
logicii textului.
21.05 Redactarea unei cărți 2.2 - observarea unei cărți poștale, precizarea valorii Resurse materiale:  Temă de lucru în

114
poștale 3.5 gramaticale a cuvintelor scrise cu majuscule și a manual, clasă: redactarea
4.2 rolului acestora în redactarea cărții poștale ●Resurse textului unei cărți
- formulare de răspunsuri la întrebări ce vizează procedurale: poștale
informaţii desprinse pe baza observării cărții poștale exercițiul,  Evaluarea după
- discutarea elementelor care se regăsesc într-o carte conversaţia, rezolvarea sarcinilor
poștală pornind de la întrebări date explicaţia, observarea de învățare:
- completarea, în grup, a unui tabel pentru a evidenţia dirijată. Tehnica semaforului
relaţii între diferite elemente destructură sau de
conţinut ale cărții poștale
redactarea textului unei cărți poștale
24.05 Lectură: 1.4 - realizarea corespondenţei dintre mesajul transmis de  Resurse  Tema pentru acasă
Într-o zi când lucram de 2.2 ilustraţie şi cel transmis de textul suport materiale:
Ana Blandiana 3.2 - asocierea unor ilustrații cu momentele manual, dicționar  Tema de lucru în
4.4 corespunzătoare dintr-o naraţiune  Resurse clasă: jurnal cu dublă
- formularea de enunţuri după ilustraţii sau folosind procedurale: lectura intrare: transcrierea
cuvinte date explicativă, citirea unui fragment preferat,
- relatarea, după întrebările investigatorului perfect, a selectivă, lectura motivarea alegerii lui
întâmplărilor din textul suport (Cine? Ce? Unde? creativă, conversaţia,
Când? Cum? De ce? Cu cine?) explicaţia, jocul de  Observarea
- citirea selectivă a textului, în funcţie de repere date rol, jurnalul cu dublă sistematică:
de învățător/colegi (Citește enunțul/pasajul din text intrare, metoda iniţiativa în comunicare:
care te-a făcut să te simți fericit/trist/uimit etc. Lasă-mi mie ultimul  Scara de clasificare
- raportarea proprieiexperiențe la cea a personajelor: cuvânt! (întotdeauna,
Dacă aş fi (personajul) ... m-aş simţi/ aş fi ... frecvent, rar);
- transcrierea unui pasaj din text care intrigă/ uimeşte/  menținerea
stârneşte interesul/ impresionează interesului pentru
- realizarea în scris a unui scurt text în care se dialog;
comentează paragraful ales  acceptarea punctelor
exprimarea orală a mai multor opinii în legătură cu de vedere diferite în
întâmplările prezentate în unul dintre pasajele cadrul grupului;
selectate, încheiată cu comentariul celui care a ales  transmiterea de stări,
pasajul sentimente, idei.

115
25.05 Recapitulare 1.3 - joc Vânătoarea de cuvinte - identificarea părților de Resurse materiale:  Observarea
2.2 vorbire specificate, dintr-un text audiat manual pentru clasa a sistematică:atitudinea
3.2 - completarea unor enunțuri lacunare cu informații din III-a, Editura Art elevilor faţă de sarcina
3.5 text și precizarea valorii gramaticale a cuvintelor ●Resurse dată
4.2 găsite procedurale: Listă de verificare
4.4 - alcătuirea de enunțuri pornind de la întrebările exercițiul, conversaţia (da, nu):
investigatorului perfect (Cine? Ce? Unde?Când? euristică, explicaţia,  concentrarea asupra
Cum? De ce? Cu cine?) jocul didactic sarcinii de rezolvat
- raportarea proprieiexperiențe la cea a personajelor: implicarea activă în
Dacă aş fi (personajul) ... m-aş simţi/ aş fi ... rezolvarea sarcinii
- antrenament de scriere creativă: scrierea unui text
care prezintă o întâmplare imaginată
identificarea elementelor specifice ale unei cărți
poștale, ale unui afiș, ale unui fluturaș, ale unei
invitații
26.05 Evaluare 3.3 Itemii de evaluare vizează:  Resurse materiale: Probă de evaluare
4.2 - exprimarea personală pe baza elementelor din text fişe de evaluare
4.4 - ordonarea diferită a unor cuvinte date pentru a  Resurse
obține enunțuri variate procedurale:
- identificarea elementelor specifice în redactarea unei conversaţia,
cărți poștale exerciţiul;
redactarea textului unei cărți poștale
27.05 Aprofundare/ dezvoltare Oră de ameliorare – dezvoltare  Resurse materiale: Evaluarea după
● Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se manual, fişe de rezolvarea sarcinilor
vor stabili în funcţie de problemele (individuale/ale ameliorare/ de ameliorare/
majorităţii elevilor) ce vor fi identificate după dezvoltare dezvoltare
evaluarea sumativă.  Resurse
● Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de procedurale: ● Autoevaluarea
dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor conversaţia,
demonstra realizarea tuturor obiectivelor de evaluare explicaţia, exerciţiul, ● Proiectul
vizate prin proba de evaluare sumativă. jocul didactic,
proiectul.

116
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE : RECAPITULARE FINALĂ – 12 ore

28.05 * Textul literar – titlu, 2.2 - realizarea, oral, pornind de la cuvinte-cheie date de Resurse materiale:  Observarea
31.05 autor, personaje; 3.1 învățător, a unor predicții referitoare la locul, timpul, manual, dicționar sistematică:comportam
Text suport: Pădurea 4.4 acțiunile care ar putea să se petreacă în textul ce ● Resurse entul de cititor activ
fermecată, după Enid urmează a fi lecturat procedurale:  Lista de verificare
Blyton - citirea individuală, în gând, a textului suport metoda predicțiilor (da, nu):
- stabilirea sensului cuvintelor necunoscute prin pe baza unor termeni  manifestareainteresul
raportare la contextul în care apar şi confruntarea cu dați în avans, ui față de lectura unui
sensurile oferite de dicţionar procedee de citire text
- utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri proprii activă, conversaţia,  formularea de
- citirea în forme variate a unor enunţuri din text - în explicaţia, exercițiul răspunsuri adecvate la
lanţ, ştafetă întrebări;
- precizarea, pe baza întrebărilor investigatorului
perfect, a aspectelor esențiale din textul lecturat ● Temă de lucru în
(Cine? Ce a făcut? Unde?Când? Cum? De ce?) clasă:
- confruntarea propriilor predicții cu aspectele relatate -alcătuirea de enunțuri
în text și stabilirea punctelor comune utilizând cuvinte nou
- antrenament de scriere creativă: continuarea învățate;
enunțului: Dacă aș fi un animal de companie, aș
prefera să fiu… deoarece…”

02.06 Semne de punctuație 1.4 - joc Caută și găsește! - citirea selectivă a textului, pe Resurse materiale: Observarea
2.5 baza unor repere date de învățător (enunțuri din text manual, Caietul sistematică: atitudinea
3.1 care exprimă o mirare/un îndemn/un sfat, prin care se elevului pentru clasa elevilor faţă de sarcina
4.1 adresează o întrebare sau se comunică o informație) a III-a – Limba și dată
- completarea semnelor de punctuație adecvate într-un literatura română,  Listă de verificare
text fără punctuație și discutarea rezultatelor Editura Elicart, (da, nu):
- citirea pe roluri a textului, cu intonația impusă de computer,  concentrare asupra
semnele de punctuație videoproiector, coli sarcinii de rezolvat;
- vizionarea unui scurt clip în care mediul de viață colorate, foarfece,  implicare activă în
prezentat în text este afectat de poluare lipici rezolvarea sarcinii.
- joc de rol: discuție imaginată între personajele din ●Resurse

117
text, în situația în care mediul lor de viață ar fi afectat procedurale: ● Interevaluarea, pe
de poluare (în perechi sau în grupuri mici) lectura cu creionul în baza unor criterii date
- scrierea unui mesaj adresat oamenilor în care se mână, conversaţia, referitoare la utilizarea
comunică informații legate de poluarea planetei, în explicaţia, exercițiul, corectă a semnelor de
care se adresează întrebări și se formulează jocul didactic, jocul punctuație pentru a
sfaturi/îndemnuri pentru protejarea naturii de rol comunica în scris idei,
interevaluarea textelor scrise și expunerea acestora pe emoții, sentimente
forme adecvate temei, decupate din hârtie
03-04. * Textul nonliterar 2.1 - precizarea, în perechi, a caracteristicilor și a unor Resurse materiale:  Evaluarea după
06 Cum creează scriitorii 3.1 informații științifice deținute de elevi, referitoare la manual, reviste, rezolvarea sarcinilor
personajele din 4.3 curcubeu; completarea primei coloane din tabelul Știu carton, hârtie de învățare:
- Vreau să știu – Am învățat cu informațiile asupra colorată, foarfece, Tehnica „Fără mâini
cărți, după Jacqueline
cărora s-a căzut de comun acord (2.1); lipici, carioci ridicate” - se aşteaptă
Wilson - formularea de întrebări despre ceea ce nu știu și vor ●Resurse răspunsuri la anumite
să afle elevii despre curcubeu și completarea celei de- procedurale: solicitări ale cadrului
a doua coloane din tabelul Știu - Vreau să știu – Am exercițiul, conversaţia didactic; se lasă elevilor
învățat (2.1); euristică, explicaţia, timp de gândire, apoi
- citirea în gând, cu creionul în mână, a unui text metoda Știu - Vreau pot discuta în perechi
nonliterar (3.1); să știu – Am învățat sau în grupuri mici;
- formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează atenţia învățătorului se
informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din poate muta către anumiţi
textul citit și completarea celei de-a treia coloane din elevi, oferindu-se şi
tabelul Știu - Vreau să știu – Am învățat (3.1); celor timizi, tăcuţi sau
scrierea unui paragraf în care se folosesc conectori de neîncrezători
tipul: mai întâi,apoi, în cele din urmă pentru a descrie posibilitatea de a se
pașii realizării unui obiect util în vacanță (4.3). exprima.
Temă de lucru în clasă:
scrierea unui scurt text
în care sunt utilizați
conectori de tipul: mai
întâi,apoi, în cele din
urmă
07.06 Redactarea unei 2.2 - recitirea, cu creionul în mână, în mod individual, a Resurse materiale:  Evaluarea după

118
compuneri; 3.4 textului lecturat în orele anterioare, în vederea manual, coli de scris rezolvarea sarcinilor
4.1 evidențierii unor relații de structură (părțile textului) și ●Resurse de învățare:
4.4 de conținut (locul, timpul, personajele, întâmplările) procedurale: Tehnica „Fără mâini
- formularea, în grup, a unor întrebări al căror răspuns exercițiul, conversaţia ridicate” -se aşteaptă
conduc la rezolvarea unei probleme care se poate euristică, explicaţia, răspunsuri la anumite
desprinde din textul lecturat Explozia stelară, solicitări ale cadrului
- completarea, în perechi, a unor organizatori grafici, procedee de lectură didactic; se lasă elevilor
pentru a evidenţia relaţii între diferite elemente activă timp de gândire, apoi
destructură sau de conţinut pot discuta în perechi
- completarea unui tabel în care se pun în relație pe sau în grupuri mici;
orizontală fragmentele textului și ideile principale atenţia învățătorului se
formulate în trei moduri diferite (titlu, enunț, poate muta către anumiţi
întrebare) elevi, oferindu-se şi
- relatarea întâmplărilor din text pe baza planului de celor timizi, tăcuţi sau
idei (în grupuri de elevi aşezaţi în cerc, fiecare neîncrezători
membru al grupului povestește un anumit fragment posibilitatea de a se
dezvoltând ideea principală) exprima.
- redactarea unui text în care se prezintă o
călătorieimaginară  Temă de lucru în
- interevaluarea textelor scrise (în perechi) clasă: completarea unei
- revizuirea propriului text pe baza sugestiilor primite pagini din jurnalul de
de la colegi lectură al clasei
-transcrierea, pe o coală de hârtie, a textului revizuit,
avându-se în vedere respectarea regulilor de așezare a
textului în pagină, a regulilor de ortografie și
punctuație
-realizarea unei ilustrații corespunzătoare mesajului
transmis în textul redactat
08-09. Ce exprimă cuvintele?; 1.3 - ex.-joc: Obiecte pentru o vacanță reușită -numele Resurse materiale: Observarea
06 2.2 lor, însușiri, utilizări (asocierea unor obiecte din manual, text suport: sistematică: atitudinea
3.5 colecțiile clasei cu jetoanele ce conțin denumirea/ Vacanța, după Emilia elevilor faţă de sarcina
4.4 însușirea/ utilizarea acestora) Căldăraru, obiecte dată
- selectarea dintr-un text a unor cuvinte care indică diverse din universul  Listă de verificare

119
anumite aspecte precizate de învățător și gruparea elevului (da, nu):
acestora în funcţie de ceea ce denumesc (ființe, ●Resurse  concentrare asupra
lucruri, acțiuni, însușiri) procedurale: sarcinii de rezolvat;
- precizarea rolului pe care cuvintele îl au în exercițiul, conversaţia  implicare activă în
comunicare euristică, explicaţia rezolvarea sarcinii.
- identificarea unor cuvinte dintr-un text care ● Interevaluarea
îndeplinesc cerințe date (denumesc ființe, lucruri, ● Tema de lucru
fenomene ale naturii, însușiri, acțiuni) pentru acasă
- completarea unor propoziţii lacunare cu părți de
vorbire potrivite
alcătuirea de enunțuri în care sunt utilizate diferite
părți de vorbire
10-11. Noțiuni de fonetică și 3.1 - joc Caută și găsește! - citirea selectivă a textului pe Resurse materiale: Evaluarea după
06 vocabular 3.2 baza unor repere date de învățător (enunțuri din text în manual, Caietul rezolvarea sarcinilor
4.4 care se regăsesc cuvinte cu același sens celor date) elevului pentru clasa de învățare:
- poziționarea pe axa timpului a unor enunțuri care a III-a – Limba și Tehnica semaforului:
prezintă întâmplări petrecute în text, în ordinea literatura română, se pune la dispoziţia
derulării acțiunilor Editura elevilor un set de trei
- realizarea unui simbol/desen în dreptul fiecărui Elicart,dicționar, cartonaşe colorate în
enunț de pe axa timpului pentru a evidenția creioane colorate culorile semaforului, iar
emoția/reacția provocată de întâmplările din text ● Resurse la solicitarea
- transformarea unui paragraf din text care transmite procedurale: învățătorului, ei ridică
o anumită emoție, pozitivă sau negativă, prin procedee de citire un cartonaş
înlocuirea unor cuvinte astfel încât, la final, activă, lectura cu corespunzător: verde
fragmentul să transmită o emoție diferită față decea creionul în mână, dacă înţeleg, galben
inițială –utilizarea cuvintelor cu sens opus conversaţia, dacă nu sunt siguri şi
- identificarea în textul suport a cuvintelor cu aceeași explicaţia, exercițiul, roşu dacă nu înţeleg.
formă, dar înțeles diferit și descifrarea sensurilor jocul didactic
acestora prin raportare la context
- alcătuirea de enunțuri cu diferite expresii ce conțin ●Observarea
un anumit cuvânt din textul suport sistematică: atitudinea
alcătuirea, în grup, a unui scurt text în care să se elevilor faţă de sarcina
utilizeze sensurile diferite ale cuvântului mare, dată

120
cuvinte cu înțeles asemănător acestuia, cuvinte cu  Listă de verificare
înțeles opus precum și expresii diferite ce conțin (da, nu):
cuvântul dat  concentrare asupra
sarcinii de rezolvat;
implicare activă în
rezolvarea sarcinii.
14.06 Evaluare finală 3.1. Test complex pentru evaluare finală  Resurse materiale: Proba scrisă
3.2. formulare pentru Autoevaluarea
3.4. fiecare elev
3.5.  Resurse
4.1. procedurale:
4.2. explicația, exercițiul
4.4.
15.05 Ameliorare/ dezvoltare 3.1. Oră de ameliorare-dezvoltare:  Resurse Evaluarea după
3.2. – Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se materiale: rezolvarea sarcinilor
3.4. vor stabili în funcţie de problemele (individuale/ale fișe de ameliorare/ de ameliorare/
3.5. majorităţii elevilor) ce vor fi identificate după dezvoltare dezvoltare:
4.1. evaluarea sumativă.  Resurse Autoevaluarea
4.2. – Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de procedurale:
4.4. dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor conversația,
demonstra realizarea tuturor obiectivelor de evaluare explicația, jocul
vizate prin proba de evaluare sumativă. didactic
16.06 Lectură: 1.4 - realizarea corespondenţei dintre mesajul transmis de  Resurse  Tema pentru acasă
Copiii din crâng 2.2 ilustraţie şi cel transmis de textul suport materiale:
Konstantin D. Ușinski 3.2 - asocierea unor ilustrații cu momentele manual, dicționar  Tema de lucru în
4.4 corespunzătoare dintr-o naraţiune  Resurse clasă: jurnal cu dublă
- formularea de enunţuri după ilustraţii sau folosind procedurale: lectura intrare: transcrierea
cuvinte date explicativă, citirea unui fragment preferat,
- relatarea, după întrebările investigatorului perfect, a selectivă, lectura motivarea alegerii lui
întâmplărilor din textul suport (Cine? Ce? Unde? creativă, conversaţia,
Când? Cum? De ce? Cu cine?) explicaţia, jocul de  Observarea
- citirea selectivă a textului, în funcţie de repere date rol, jurnalul cu dublă sistematică:
de învățător/colegi (Citește enunțul/pasajul din text intrare, metoda iniţiativa în comunicare:

121
care te-a făcut să te simți fericit/trist/uimit etc Lasă-mi mie ultimul  Scara de clasificare
- raportarea proprieiexperiențe la cea a personajelor: cuvânt! (întotdeauna,
Dacă aş fi (personajul) ... m-aş simţi/ aş fi ... frecvent, rar);
- transcrierea unui pasaj din text care intrigă/ uimeşte/  menținerea
stârneşte interesul/ impresionează interesului pentru
- realizarea în scris a unui scurt text în care se dialog;
comentează paragraful ales  acceptarea punctelor
exprimarea orală a mai multor opinii în legătură cu de vedere diferite în
întâmplările prezentate în unul dintre pasajele cadrul grupului;
selectate, încheiată cu comentariul celui care a ales  transmiterea de stări,
pasajul sentimente, idei.

17.06 Lectura : Biografia verii 1.3 - realizarea în grup a unui ciorchine pentru a organiza Resurse materiale:  Tema pentru acasă
de Ana Blandiana 3.1 informații/idei/cuvinte potrivite, pornind de la manual, dicționar,  Tema de lucru în
4.5 cuvântul vacanță minge. clasă:alcătuirea de
- citirea individuală, în gând, a textului suport ●Resurse propoziții utilizând
- stabilirea sensului cuvintelor necunoscute prin procedurale: cuvintele nou învățate în
raportare la contextul în care apar şi confruntarea cu exercițiul, text.
sensurile oferite de dicţionar conversaţia, Proba orală: formulare
- utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri proprii explicaţia, procedee de răspunsuri la întrebări
- citirea în ritm propriu a textului, cu adaptarea de citire activă, referitoare la conţinutul
intonaţiei impuse de semnele de punctuaţie brainstorming-ul, textului.
- formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează metoda Ciorchinele,
informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din RAÎ (Răspunde,
textul citit aruncă, întreabă),
crearea de rime pe tema Vacanța jocul didactic.
18.06 Proiect: 2.4 - Organizarea activităţii de derulare a proiectului  Resurse materiale: Tema pentru acasă:
Cartea – curcubeu 3.6 Cartea – curcubeu: cărți de la biblioteca realizarea pe parcursul
4.3  stabilirea temei proiectului; clasei, flip-chart, coli vacanței a cărții
 precizarea cerinţelor; de scris A4, creioane (activitate individuală)
 prezentarea criteriilor de evaluare; colorate
 stabilirea datei de prezentare a proiectului  Resurse
- activitate la biblioteca din clasă: selectarea de cărți, procedurale:

122
reviste, atlase, enciclopedii în vederea citirii unor texte conversaţia,
în vacanță explicaţia, exerciţiul,
- discuții referitoare la tipurile de informații ce vor fi demonstraţia,
selectate în vederea redactării unui text brainstorming,
realizarea unui organizator grafic/a unei scheme de învăţarea bazată pe
lucru în care sunt surprinse aspectele care vor ghida proiect
elevul în realizarea proiectului pe parcursul vacanței

Matematica
Data Conţinuturi Comp. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
Specif.
Observații

Semestrul I

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE :Recapitularea cunoștințelor din clasa a II-a- 12 ore

15.09 Numere 1.1,1.2, ● scrierea, citirea, compararea, ordonarea, rotunjirea Resurse materiale: ● observare sistematică
16.09 naturale de la 2.1, 2.2, numerelor naturale 0 – 1000; Fișe de lucru, ● evaluare orală
17.09 0 la1000; 2.3, 2.4, ● exerciții și probleme cu adunări și scăderi în manualul ● temă de lucru în clasă
18.09 adunarea și 2.5,5.1, concentrul 0- 1000, cu și fără trecere peste ordin; tipărit/digital, ● interevaluare
22.09 scăderea în 5.2 ● exerciții- joc de reactualizare a tablei numărătoarea de ●autoevaluare
2309 concentrul înmulțirii/împărțirii; poziționare, computer,
24.09 0- 1000; tabla ● exerciţii de aflare a numărului necunoscut într-o minicalculator
înmulțirii;tabl relaţie de tipul: ? +/ - a=b; ? x/ : a=b
a împărțirii; ● folosirea tablei înmulțirii /împărțirii în rezolvarea de Resurse procedurale:

123
probleme probleme Metode: conversaţia,
Parcul de ● rezolvarea și compunerea de probleme explicaţia,
aventură ● organizarea datelor unei investigaţii în tabel sau într-o exerciţiul, munca
reprezentare grafică in scopul compunerii sau rezolvării independentă, jocul
de probleme; didactic
● rezolvarea de probleme prin mai multe metode Organizare:
25.09 Figuri și 3.1,3.2, ● descrierea poziţiei obiectelor din spaţiu, în raport cu activitate frontală, ● observare sistematică
28.09 corpuri 4.1, 4.2, alte obiecte individuală şi pe grupe ● evaluare orală
29.09 geometrice; 5.1 ● sesizarea intuitivă a simetriei la figurile geometrice ● temă de lucru în clasă
30.09 măsurări – ● identificarea şi denumirea formelor plane: pătrat, ● interevaluare
01.10 lungime, triunghi, dreptunghi, cerc ●autoevaluare
capacitate, ● recunoaşterea şi descrierea formei obiectelor/ feţelor
masă, timp, unor corpuri din mediul apropiat
bani ● recunoaşterea unor corpuri geometrice în mediul
Traseul apropiat (cub, cuboid, sferă, cilindru, con)
isteţilor ● ordonarea unor obiecte date, pe baza comparării
succesive (două câte două) a lungimii / capacităţii /
masei lor;
● identificarea unor instrumente de măsurare a
timpului:
● înregistrarea duratei unor activităţi şi ordonarea lor
după criterii variate (durată, momentul începerii etc.);
● calcularea numărului de ore/ zile / săptămâni dintr-un
interval dat;

124
02.10 EVALUARE 1.1,1.2, Itemii probei de evaluare vizează: Resurse materiale: ● evaluare scrisă
INIȚIALĂ - 2.1, 2.2, ● Adunarea și scăderea cu și fără trecere peste ordin, în Fișe de evaluare
Ce ştiu? Cât 2.3, 2.5 concentrul 0 – 1000
ştiu? 3.1,3.2 ● Înmulțirea și împărțirea numerelor naturale în
concentrul 0 – 100
4.1, 4.2 ● recunoașterea și folosirea terminologiei specifice
5.1, 5.2, corespunzătoare celor patru operații matematice
5.3 (termeni, factori, ….de ….ori mai mult etc);
● rezolvarea de probleme cu cele patru operații;
● recunoașterea figurilor și corpurilor geometrice;
● recunoașterea instrumentelor de măsură potrivite
pentru măsurarea masei/volumului/lungimii/ timpului
● rezolvarea de probleme folosind date obținute din
măsurări

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE : Numere natural de la 0 la 10 000 – 8 ORE


06.10 Formarea, 1.1, - identificarea situațiilor în care întâlnesc numere în Resurse materiale: Tema de lucru în clasă:
scrierea, 1.2, viața cotidiană, (ex.-joc: Călătorie pe Pământ printre manualul, -formare de numere
citirea 2.1 numere) numărătoarea de 0 – 10 000 folosind
numerelor - citirea unui număr şi scrierea numerelor de la 0 la 10 poziționare, fișe de numărătoarea de
naturale de la 000 cu cifre/ litere lucru; imagini care poziționare;
0 la 10 000– 8 - identificarea, într-un număr, a cifrei ilustrează folosirea -scrierea numerelor
ore unităţilor/zecilor/sutelor/miilor numerelor în viața 0 – 10 000 cu cifre și
- formarea la numărătoare a unor numere date cotidian, Caietul cu litere;
- identificarea regulii de construcţie a unui şir de numere elevului pentru clasa -scrierea unor
- compunerea şi descompunerea numerelor în/din mii, a III-a– Matematică, numere, respectând
sute, zeci şi unităţi Editura Aramis condiții date
generarea/completarea unor şiruri de de numere folosind Resurse procedurale:
o regulă dată conversaţia, explicaţia,
- numărare crescătoare şi descrescătoare din 1 în 1, din 2 exerciţiul
în 2, din 3 în 3, cu precizarea limitelor intervalului (de la
.... până la ...., mai mic decât .... dar mai mare decât ....)

125
- generarea unor numere mai mici decât 10 000, ale
căror cifre îndeplinesc condiţii date
- imginarea unei călătorii cu un mijloc de transport și
precizarea unor numere pe care „le văd” în călătoria lor

07.10 Compararea şi 2.2, 2.3, - compararea a două numere mai mici decât 10 000  Resurse materiale: - Tema de lucru în
ordonarea folosind numărătoarea poziţională sau reprezentări manualul numărătoare de clasă: ordonarea
numerelor - compararea unor numere mai mici sau egale cu 10 000 poziționare, fișe de lucru, numerelor naturale mai
Caietul elevului pentru
natural utilizând algoritmul de comparare mici decât 10 000 prin
clasa a III-a– Matematică,
- utilizarea semnelor <, >, = în compararea numerelor cu Editura Aramis scrierea semnului de
ajutorul unor exemple concrete şi a unor reprezentări Resurse procedurale: relație <, >, =.
grafice conversaţia, explicaţia,
- completarea unor numere cu cifre potrivite astfel încât demonstrația,
relațiile date să fie adevărate exerciţiul.
- selectarea, dintre mai multe numere, a celor care
îndeplinesc condiția dată (ex.: mai mici decât ....)
- utilizarea algoritmului de comparare pentru a efectua
comparații în viața cotidiană: lungimea unor râuri,
distanțe rutiere, masa unor animale

08.10 Rotunjirea 1.1, rotunjirea numerelor în contexte similare unor situaţii Resurse materiale: Tema de lucru în clasă:
09.10 numerelor 1.2, din viaţa cotidiană manual, jetoane cu rotunjirea la zeci/sute/mii
naturale 2.2, 2.3, - rotunjirea la zeci/sute/mii a unui număr dat pe baza numere, fișe de lucru, a unui număr dat pe baza
5.1 regulilor de rotunjire Caietul elevului regulilor de rotunjire.
- gruparea unor numere date în funcție de numărul la pentru clasa a III-a–
care se rotunjesc Matematică, Editura
- utilizarea, în exprimare, a rotunjirii unor numere date Intuitext;
- înlocuirea unor numere cu rotunjirea lor pentru a Resurse
compune un mesaj accesibil ascultătorilor despre procedurale:conversa
distanțe pe suprafața Pământului ţia euristică,
- rotunjirea unui număr dat la ordinul solicitat, pe baza explicaţia,
regulilor de rotunjire demonstrația,
- rotunjirea numerelor în contexte similare unor situaţii exerciţiul, jocul

126
din viaţa cotidiană didactic.
- asocierea unor numere date cu numărul format din
zeci/sute/mii la care se rotunjesc
- înlocuirea unor numere cu rotunjirea lor pentru a face
ca un mesaj dat să fie ușor de reținut de către receptor

13.10 Formarea, 1.1, - formarea, scrierea şi citirea numerelor folosind cifrele Resurse materiale:  Observarea
14.10 scrierea, 1.2, romane (I, V, X) manual, fișe de lucru, sistematică:atitudinea
citirea 2.2, 2.3, - asocierea unor numere scrise cu cifre romane cu imagini în care apar față de sarcina de
numerelor cu 5.1 numerele corespunzătoare scrise cu cifre arabe numere scrise cu cifre învățare
cifre romane - utilizarea cifrelor romane în situaţii uzuale (exemplu: romane, Caietul  Listă de
(I, V, X) scrierea datei) elevului pentru clasa verificare (da, nu):
- ex.-joc – Refă operațiile! – efectuarea/refacerea unor a III-a– Matematică,  respectarea
calcule în care numerele sunt scrise cu cifre romane Editura Aramis instrucțiunilor;
folosind bețișoare. Resurse procedurale: finalizarea sarcinii
- asocierea unor numere scrise cifre romane cu cele conversaţia, Proiectul - Cifrele
corespunzătoare lor, scrise cu cifre arabe exerciţiul, romane: realizarea unei
- identificarea și prezentarea unor imagini în care se problematizarea, jocul colecții de
regăsesc cifre romane didactic. imagini/fotografii în care
- utilizarea cifrelor romane în situaţii uzuale apar cifre romane.
15.10 Repet ce am 1.2 - generarea unor numere mai mici decât 10 000, ale Resurse materiale:  Tema de
învățat 2.1 căror cifre îndeplinesc condiţii date manual tipărit/digital, lucru în clasă:
2.2 - generarea/completarea unor şiruri de de numere imagini, fișe de lucru,  ordonarea
2.3 folosind o regulă dată Caietul elevului crescătoare sau
5.2 - compararea unor numere mai mici sau egale cu 10 000 pentru clasa a III-a – descrescătoare a
utilizând algoritmul de comparare Matematică, Editura numerelor naturale 0
- ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor numere Aramis -100;
mai mici sau egale cu 10 000 Resurse procedurale: identificarea numerelor
- formarea, scrierea şi citirea numerelor folosind cifrele conversaţia, naturale 0 -100,
romane I, V, X exerciţiul, respectând condiții date.
- extragerea şi sortarea de numere problematizarea, jocul
dintr-un tabel, pe baza unor criterii date didactic.

127
16.10 Ce ştiu? Cât 1.1, Itemii probei de evaluare vizează: ● Resurse materiale: ● evaluare scrisă
ştiu? 1.2,2.1, – Scrierea cu cifre/litere a numerelor 0 – 10 000; Fișe de evaluare
2.2, 2.3, – Descoperirea și aplicarea unei reguli pentru
5.1, 5.2 continuarea unor modele repetitive;
– Compararea și ordonarea numerelor 0 – 10 000;
– Rotunjirea numerelor naturale 0 – 10 000;
– Formarea, citirea, scrierea numerelor cu cifrele romane
I, V, X.

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : ADUNAREA ŞI SCĂDEREA NUMERELOR NATURALE ÎN CONCENTRUL 0 – 10 000 – 12 ORE

20.10 Adunarea şi 1.1, - efectuarea de adunări/scăderi de numere naturale, fără Resurse materiale: Tema de lucru în clasă:
scăderea 1.2, 2.1, trecere și cu trecere peste ordin, în concentrul 0 – 1 000 manualul,  adunarea și
numerelor 2.4, 5.1, - descompunerea numerelor în concentrul numărătoarea de scăderea numerelor
naturale de la 5.2, 0 – 1 000, utilizând adunarea şi scăderea, fără trecere și poziționare, fișe de naturale în concentrul 0-
0 la 1 000 5.3 cu trecere peste ordin lucru; Caietul elevului 1000;
- utilizarea proprietăţilor adunării în calcule pentru clasa a III-a -  utilizarea
(comutativitate, asociativitate, element neutru) Matematică, Editura proprietăților adunării în
-rezolvarea de exerciţii de tipul: Află suma/diferența Aramis calcule;
numerelor .... Resurse procedurale: rezolvarea unor
- exemplu: joc: Baltă, lac, râu sau mare? (efectuarea de conversaţia, explicaţia, probleme de tipul: Află
calcule și asocierea rezultatului cu adâncimea bălții, exerciţiul suma/ diferența
lacului, râului, mării) numerelor ....
21.10 Adunarea şi 1.1, - descompunerea numerelor în concentrul 0 – 10 000, Resurse materiale:  Observarea
scăderea 1.2, 2.1, utilizând adunarea, fără trecere peste ordin manualul ,imagini sistematică:atitudinea
numerelor 2.4, 5.1, - efectuarea de adunări fără trecere peste ordin, cu pentru compunerea de elevilor faţă de sarcina
naturale de la 5.2, numere în concentrul 0 – 10 000, utilizând algoritmi de probleme; jetoane cu dată
0 la 10 000, 5.3 calcul, descompuneri numerice şi proprietăţile numere; Caietul  Listă de
fără trecere operaţiilor elevului pentru clasa a verificare (da, nu):
peste ordin - utilizarea proprietăţilor adunării în calcule III-a - Matematică,  concentrarea
- folosirea unor tehnici de calcul rapid (proprietăţile Editura Aramis asupra sarcinii de rezolvat
operaţiilor, descompuneri de numere etc.) Resurse procedurale:  implicarea

128
- ientificarea cifrelor ascunse sub picăturile de ploaie conversaţia, explicaţia, activă în rezolvarea
pentru a reface calcule date demonstrația, sarcinii
- exemplu: joc Traseul alergătorului – alegerea traseului exerciţiul.
pe care sunt scrise operații care îndeplinesc condiții date
-rezolvarea de exerciţii de tipul: Află numărul cu....mai
mare decât ...
22.10 Adunarea şi 1.1, - efectuarea de adunări cu trecere peste ordin, cu numere Resurse materiale:  Observarea
23.10 scăderea 1.2, 2.1, în concentrul 0 – 10 000, utilizând algoritmi de calcul, manual, jetoane cu sistematică:atitudinea
numerelor 2.4, 5.1, descompuneri numerice şi proprietăţile operaţiilor numere, fișe de lucru, elevilor faţă de sarcina
naturale de la 5.2, - utilizarea proprietăţilor adunării în calcule Caietul elevului pentru dată
0 la 10 000, cu 5.3 (comutativitate, asociativitate, element neutru) clasa a III-a -  Listă de
trecere peste - estimarea rezultatului unui calcul din concentrul 0 – 10 Matematică, Editura verificare (da, nu):
ordin 000, fără efectuarea lui Aramis  concentrar
- utilizarea calculatorului pentru verificarea rezultatelor Resurse procedurale: ea asupra sarcinii de
adunărilor conversaţia euristică, rezolvat
- folosirea unor tehnici de calcul rapid (proprietăţile explicaţia,  implicare
operaţiilor, descompuneri de numere etc.) demonstrația, activă în rezolvarea
- utilizarea simbolurilor (<, ≤, >, ≥, =) pentru compararea unor exerciţiul, jocul sarcinii
numere sau a rezultatelor unor operaţii aritmetice didactic.
- utilizarea proprietăţilor adunării în calcule (comutativitate,
 Tema de lucru în
asociativitate, element neutru) clasă:
- estimarea rezultatului unui calcul din concentrul 0 – 10 000, fără  efectuarea
efectuarea lui de adunări în concentrul
- folosirea unor tehnici de calcul rapid (proprietăţile operaţiilor, 0 – 10000, cu trecere
descompuneri de numere etc.)
peste ordin;
- exemplu: joc: Mesajul ascuns! (asocierea rezultatului fiecărui
calcul dat cu o literă; descoperirea unui mesaj privind eliminarea utilizarea proprietăților
poluării adunării în calcule.

27.10 Legătura 1.1, - efectuarea de adunări și scăderi , cu și fără trecere peste Resurse materiale:  Tema de lucru
dintre adunare 1.2, 2.1, ordin, cu numere în concentrul 0 – 10 000, utilizând manual, jetoane cu înclasă:efectuarea de
şi scădere 2.4, 5.1, algoritmi de calcul, descompuneri numerice şi numere pentru a forma adunări și scăderi în
5.2, proprietăţile operaţiilor perechi de numere concentrul
5.3 - folosirea unor tehnici de calcul rapid (proprietăţile care au un rezultat dat, 0 – 10000, cu și fără
operaţiilor, descompuneri de numere etc.) fișe de lucru, trecere peste ordin

129
- utilizarea calculatorului pentru verificarea rezultatelor calculator de buzunar;
adunărilor şi scăderilor Caietul elevului pentru
- extragerea unor informații din tabele și rezolvarea de clasa a III-a -
probleme pe tema alimentației sănătoase Matematică, Editura
-rezolvarea de exerciţii de tipul: Află suma/diferența Aramis
numerelor Resurse procedurale:
conversaţia euristică,
explicaţia,
demonstrația,
exerciţiul, jocul
didactic.

28.10 Probleme de 1.1, - formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la Resurse materiale:  Observarea
29.10 adunare și 1.2, 2.1, o tematică dată manualul, jetoane cu sistematică:atitudinea
scădere 2.4, 5.1, - identificarea expesiilor/cuvintelor care presupun numere, fișe de lucru; elevilor faţă de sarcina
5.2, efectuarea unei operații Caietul elevului pentru dată
5.3 - asocierea unor probleme date cu rezolvarea potrivită clasa a III-a -  Listă de
- utilizarea calculatorului pentru verificarea rezultatelor Matematică, Editura verificare (da, nu):
adunărilor şi/sau scăderilor Aramis  concentrarea
- formularea de probleme având ca temă apa, pornind de Resurse procedurale: asupra sarcinii de
la situaţii concrete, imagini, desene conversaţia, explicaţia, rezolvat
- utilizarea unor simboluri pentru numere sau cifre demonstrația,  implicarea
necunoscute pentru rezolvarea unor probleme exerciţiul, activă în
- utilizarea proprietăţilor adunării în calcule problematizarea. rezolvarea sarcinii
- extragerea şi sortarea de numere dintr-un tabel, pe baza  Tema de lucru
unor criterii date în clasă:
- utilizarea datelor din tabele pentru rezolvarea  asocierea unor
problemelor probleme date cu
rezolvarea
corespunzătoare;
compunerea și rezolvarea
unor probleme.

130
30.10 Ordinea 1.1 -efectuarea de exerciţii care conţin adunări, scăderi, fără Resurse materiale:  Observarea
efectuării 1.2, 2.1, şi cu paranteze rotunde manual, fișe de lucru, sistematică:atitudinea
operaţiilor şi 2.4, 5.1, - completarea unor exerciţii cu semnele operaţiilor imagini; Caietul elevului elevilor faţă de sarcina
folosirea 5.2, corespunzătoare pentru a obţine rezultate date pentru clasa a III-a - dată
parantezelor 5.3 - exerciții de scriere a expresiei numerice (cu și fără Matematică, Editura  Listă de
rotunde paranteze rotunde), corespunzătoare rezolvării unei Aramis
verificare (da, nu):
Resurse procedurale:
probleme  concentrarea
conversaţia, exerciţiul,
-exerciții de alcătuire de probleme după expresii asupra
problematizarea, jocul
numerice date sarcinii de rezolvat
didactic.
- exerciții de completare în diferite moduri a unor implicarea activă în
expresii numerice cu paranteze rotunde, pentru a obţine rezolvarea sarcinii
rezultate diferite

10.11 Repet ce am 1.1, - efectuarea de adunări/scăderi cu trecere și fără trecere Resurse  Observarea
învățat 1.2, 2.1, peste ordin, cu numere în concentrul 0 – 10 000 materiale: manual sistematică:atitudinea
2.4, 5.1, - efectuarea probei operaţiei de adunare, respectiv de tipărit/digital, elevilor faţă de sarcina
5.2, scădere imagini, fișe de lucru; dată
5.3 - utilizarea proprietăţilor adunării în calcule Caietul elevului pentru  Listă de
-exemplu: joc: Fructul preferat – aflarea, după clasa a III-a - verificare (da,
efectuarea calculelor, a fructului preferat de un personaj; Matematică, Editura nu):
discuții despre beneficiile consumului de fructe Aramis  concentrarea
- rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află Resurse asupra
suma/difernța ....” procedurale:conversa sarcinii de rezolvat
- aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda ţia, exerciţiul, implicarea activă în
balanţei sau prin efectuarea probei adunării/scăderii problematizarea, jocul rezolvarea sarcinii
- utilizarea simbolurilor (<, ≤, >, ≥, =) pentru didactic.
compararea unor numere sau a rezultatelor unor operaţii
aritmetice

131
11.11 Ce ştiu? Cât 1.1, Itemii probei de evaluare vizează: ● Resurse materiale: ● evaluare scrisă
ştiu? 1.2, 2.1, – Efectuarea de operații de adunare și scădere în Fișe de evaluare
2.4, 5.1, concentrul 0 – 10000;
5.2, – Utilizarea proprietăţilor adunării în calcule
5.3 (comutativitate, asociativitate, element neutru);
– Utilizarea terminologiei specifice operațiilor de
adunare și scădere;
– Aflarea unui termen necunoscut;
– Rezolvarea unei probleme care presupune efectuarea
operațiilor de adunare și scădere

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE : Fracții – 16 ore

09.02 Noțiunea de 1.1, - exerciţii de identificare a unor fracţii, utilizând suport  Resurse  Tema de lucru în
10..02 fracție 1.2 concret sau desene (pizza, tort, măr, pâine, cutie de materiale: manualul clasă:
bomboane, tablete de ciocolată etc.) tipărit și digital, mere,  identificarea
-exerciţii de identificare, în situaţii familiare, a scrierii mulțimi de obiecte, fracţii, utilizând suport
fracţionare imagini, fișe de lucru; concret sau desene date
-exerciţii de reprezentare intuitivă unei fracţii subunitare Caietul elevului  Evaluarea după
date pornind de la situații familiare pentru clasa a III-a– rezolvarea sarcinilor
Matematică, de învățare:
EdituraAramis Tehnica semaforului:
 Resurse
procedurale:
conversaţia,
demonstrația,
exerciţiul,
problematizarea

11.02 Numirea, 1.1, - identificarea unităților  Resurse  Tema de lucru în


12.02 scrierea și 1.2, fracționare fracţii, utilizând suport concret sau desene materiale: manualul clasă:

132
citirea 2.1 date: măr, tort, mulțimi de obiecte etc tipărit și digital, mere,  identificarea
fracțiilor - activități practice desfășurate pentru obținerea de doimi, mulțimi de obiecte, fracţii, utilizând suport
treimi, pătrimi, optimi, folosind coli de hârtie imagini, fișe de lucru; concret sau desene date
- citirea şi scrierea unităților fracționare Caietul elevului  Evaluarea după
corespunzătoare unui suport imagistic dat pentru clasa a III-a– rezolvarea sarcinilor
- identificarea întregilor împărțiți în părți Matematică, de învățare:
de mărimi egale EdituraAramis Tehnica „Fără mâini
- scrierea și citirea unităților fracționare  Resurse ridicate” -
- împărțirea în părți de mărimi egale a procedurale:
unui întreg dat (figură geometrică) și scrierea unității conversaţia,
fracționare corespunzătoare părții colorate demonstrația,
calculul jumătății și sfertului unor numere date exerciţiul,
problematizarea

16.02 Fracții 1.1, - exerciţii de citire şi scriere a fracţiilor subunitare şi a  Resurse Observarea sistematică
subunitare și 1.2, celor echiunitare materiale: manualul a atitudinii elevilor faţă
echiunitare 2.1 - exerciţii de realizare a corespondenței între fracții și tipărit și digital, mere, de sarcina dată
reprezentarea prin desen/segment/obiecte mulțimi de obiecte,  Listă de
- exerciţii de reprezentare prin desen a unor fracții date imagini, fișe de lucru; verificare(da, nu):
Caietul elevului concentrarea asupra
pentru clasa a III-a– sarcinii de rezolvat,
Matematică, implicarea activă în
EdituraAramis rezolvarea sarcinii
 Resurse
procedurale:
conversaţia,
demonstrația,
exerciţiul,
problematizarea
17-18 Compararea 1.1, -exerciţii de comparare a unor fracţii cu acelaşi numitor  Resurse Observarea sistematică
02 și ordonarea 1.2, cu ajutorul unor obiecte familiare sau a unor reprezentări materiale: manualul a atitudinii elevilor faţă
fracțiilor 2.1, grafice tipărit și digital, mere, de sarcina dată
2.2, - exerciţii de ordonare a fracțiilor subunitare, folosind mulțimi de obiecte,  Listă de

133
2.3 exemple practice din viața cotidiană sau reprezentări imagini, fișe de lucru; verificare(da, nu):
grafice Caietul elevului concentrarea asupra
- determinarea intuitivă a unei fracţii mai mici sau mai pentru clasa a III-a– sarcinii de rezolvat,
mari decât o fracţie dată Matematică, implicarea activă în
EdituraAramis rezolvarea sarcinii
 Resurse
procedurale:
conversaţia,
demonstrația,
exerciţiul,
problematizarea

19.02 Adunarea și 1.1, ● intuirea echivalenței unei fracţii subunitare cu o sumă  Resurse  Tema de lucru în
23.02 scăderea 1.2, sau cu o diferenţă de fracţii cu acelaşi numitor, cu materiale: manualul clasă:
fracțiilor 2.1, ajutorul unor reprezentări grafice sau exemple familiare tipărit și digital, mere,  intuirea
2.2, ● exerciții de adunare și scădere a fracțiilor subunitare mulțimi de obiecte, echivalenței unei fracţii
2.3, cu același numitor, folosind obiecte sau reprezentări – imagini, fișe de lucru; subunitare cu o sumă sau
2.4 riglete, segmente, careuri, desene Caietul elevului cu o diferenţă de fracţii
● exerciții de completare a termenului necunoscut, în pentru clasa a III-a– cu acelaşi numitor, cu
adunări/scăderi de fracții subunitare cu același numitor Matematică, ajutorul unor
● exerciții de scriere a unei fracții subunitare ca EdituraAramis reprezentări grafice sau
sumă/diferență de fracții subunitare cu același numitor  Resurse exemple familiare
procedurale:
conversaţia,
demonstrația,
exerciţiul,
problematizarea
24.02 Probleme 2.1, ● rezolvarea şi compunerea de probleme folosind  Resurse  Observarea
25.02 2.2, reprezentări grafice ale fracțiilor materiale: manualul sistematică:atitudinea
2.3, ● asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare tipărit și digital, mere, elevilor faţă de sarcina
2.4 grafică /desen sau cu o sumă/diferență de fracții mulțimi de obiecte, dată

134
5.1, ● verificarea rezultatelor obţinute în urma rezolvării unei imagini, fișe de lucru;  Listă de verificare
5.2, probleme Caietul elevului (da, nu):
5.3 ● transformarea unei probleme rezolvate prin pentru clasa a III-a– concentrarea asupra
schimbarea datelor numerice sau a întrebării, prin Matematică, sarcinii de rezolvat
înlocuirea cuvintelor care sugerează operaţia, prin EdituraAramis implicarea activă în
adăugarea unei întrebări etc.  Resurse rezolvarea sarcinii
● formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la procedurale:
o tematică dată/de la fracții date conversaţia,
demonstrația,
exerciţiul,
problematizarea

26.02 Repet ce am 1.1, -citirea şi scrierea fracţiilor subunitare şi a celor  Resurse  Observarea
02.03 învățat 1.2, echiunitare (fără terminologie)( materiale: manualul sistematică:atitudinea
03.03 2.1, -scrierea unor fracţii subunitare pornind de la mulţimi de tipărit și digital, mere, elevilor faţă de sarcina
2.2, obiecte, de la un desen/ reprezentare grafică sau de la un mulțimi de obiecte, dată
2.3, text imagini, fișe de lucru;  Listă de verificare
2.4 - compararea unor fracţii cu acelaşi numitor cu ajutorul Caietul elevului (da, nu):
5.1, unor obiecte familiare sau a unor reprezentări grafice pentru clasa a III-a– concentrarea asupra
5.2, - ordonarea fracțiilor subunitare, folosind exemple Matematică, sarcinii de rezolvat
5.3 practice din viața cotidiană sau reprezentări grafice( EdituraAramis implicarea activă în
- intuirea echivalenței unei fracţii subunitare cu o sumă  Resurse rezolvarea sarcinii
sau cu o diferenţă de fracţii cu acelaşi numitor, cu procedurale:
ajutorul unor reprezentări grafice sau exemple familiare conversaţia,
- identificarea unor fracţii, utilizând suport concret sau demonstrația,
desene (pizza, tort, măr, pâine, cutie de bomboane, exerciţiul,
tablete de ciocolată etc.) problematizarea

04.03 Ce ştiu? Cât 1.1,1.2, Itemii probei de evaluare vizează: ● Resurse materiale: ● evaluare scrisă
ştiu? 2.1, 2.2, ● scrierea fracțiilor corespunzătoare unor desene date; Fișe de evaluare
2.3, ● reprezentarea prin desen a unor fracții
2.45.1, ● identificarea numărătorilor/numitorilor

135
5.2, 5.3 ● identificarea fracțiilor subunitare /echiunitare;
● compararea și ordonarea fracțiilor
● adunarea și scăderea fracțiilor subunitare cu același
numitor;
● rezolvarea de probleme cu fracții

05.03 Aprofundare/ 1.1,1.2, Oră de ameliorare-dezvoltare  Resurse materiale: Evaluarea după


dezvoltare 2.1, 2.2, ● Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se vor rezolvarea sarcinilor de
2.3, stabili în funcţie de problemele (individuale/ale manual, fişe de ameliorare/dezvoltare
2.45.1, majorităţii elevilor) ce vor fi identificate după evaluarea ameliorare/
5.2, 5.3 sumativă. dezvoltare; ● Autoevaluarea
● Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de  Resurse procedurale:
dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor
demonstra realizarea tuturor obiectivelor de evaluare conversaţia, explicaţia
vizate prin proba de evaluare sumativă. exerciţiul, jocul
didactic.

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : ELEMENTE DE GEOMETRIE – 17 ORE

09.03 Punct, linie dreaptă, 1.1, - identificarea, în mediul înconjurător și în desene Resurse materiale:  Tema pentru acasă:
linie frântă, linie curbă, 1.2 a figurilor geometrice date riglă, echer, Caietul
semidreaptă, segment 3.1, - realizarea unor desene/ colaje folosind figurile elevului pentru clasa -recunoasterea unor
3.2 geometrice învăţate a III-a– Matematică, figuri geometrice;
- identificarea şi denumirea figurilor geometrice Editura Aramis -trasarea unor figuri
plane Resurse geometrice date
- identificarea în cotidian/desene/imagini a procedurale:
elementelor repetitive conversaţia,
- identificarea regulii de construcţie a unui şir de explicaţia, exerciţiul,
simboluri sau numere jocul didactic,
- realizarea unor modele repetitive (cu desene), problematizarea
respectând o regulă dată

136
- realizarea unor modele repetitive utilizând figuri
de diferite mărimi şi culori
10.03 Unghiuri 3.1, - recunoașterea în imagini și în mediul Resurse materiale:  Tema de lucru în
11.03 3.2 înconjurător a unghiurilor riglă, echer, Caietul clasă:
5.1, - construirea unor unghiuri respectând criterii date elevului pentru clasa
5.2, - exerciții de citirea a unor unghiuri date a III-a– Matematică, -construirea unor
5.3 - compararea unor unghiuri prin suprapunere Editura Aramis unghiuri respectând
Resurse criterii date;
procedurale: -comparearea unor
conversaţia, unghiuri.
explicaţia, exerciţiul,
jocul didactic,
problematizarea
12.03 Poligoane-Perimetrul 3.1, -grupare a unor figuri după criterii date (număr de Resurse materiale:  Observarea
16.03 unui poligon 3.2 laturi, număr de unghiuri, ) riglă, echer, Caietul sistematică:atitudinea
5.1, -folosirea rețelei de pătrățele pentru calculul elevului pentru clasa elevilor faţă de sarcina
5.2, perimetrelor unor poligoane; a III-a– Matematică, dată
5.3 - exerciții de punere în corespondență a unor Editura Aramis  Listă de
poligoane/notații cu expresii numerice de calcul al Resurse verificare (da, nu):
perimetrului procedurale:  concentrarea
- exerciții de calcul al perimetrului unor conversaţia, asupra sarcinii de
poligoane cu dimensiuni date explicaţia, exerciţiul, rezolvat;
- exerciții de calcul al perimetrului unor fețe ale jocul didactic,  implicarea activă
obiectelor (masă, dulap etc.) problematizarea în rezolvarea
sarcinii.
17.03 Triunghiul 3.1, - conturarea unor triunghiuri cu ajutorul Resurse materiale:  Observarea
3.2 instrumentelor de geometrie/şabloanelor riglă, echer, Caietul sistematică:atitudinea
5.1, - exerciții de recunoaștere a elevului pentru clasa elevilor faţă de sarcina
5.2, laturilor,vârfurilor,unghiurilor a III-a– Matematică, dată
5.3 - reconstituirea unor triunghiuri prin plierea unor Editura Aramis  Listă de
tipare (sau origami) Resurse verificare (da, nu):
- exerciții de observare a numărului de triunghiuri procedurale:  concentrarea
dintr-o construcție dată; conversaţia, asupra sarcinii de

137
- exerciții de calcul al perimetrului unor explicaţia, exerciţiul, rezolvat;
triunghiuri jocul didactic, implicarea activă în
problematizarea rezolvarea sarcinii.

18.03 Dreptunghiul 3.1, - exerciții de identificare şi denumire a figurilor Resurse materiale:  Observarea
19.03 3.2 geometrice; riglă, echer, Caietul sistematică:atitudinea
5.1, - exerciții de construire a unor dreptunghiuri, cu elevului pentru clasa elevilor faţă de sarcina
5.2, ajutorul instrumentelor de geometrie/şabloanelor a III-a– Matematică, dată
5.3 /rețelei de pătrățele Editura Aramis  Listă de
- exerciții de construire a unor dreptunghiuri Resurse verificare (da, nu):
folosind diferite materiale (sârmă, plastilină și procedurale:  concentrarea
scobitori etc) conversaţia, asupra sarcinii de
- exerciții de recunoaștere a explicaţia, exerciţiul, rezolvat;
laturilor,vârfurilor,unghiurilor; notarea acestora jocul didactic,  implicarea activă
- exerciții de calcul al perimetrului ; de aflare a problematizarea în rezolvarea
uneia dintre dimensiuni (lungime, lățime) sarcinii.
- probleme cu elemente de geometrie
23.03 Pătratul 3.1, - exerciții de identificare şi denumire a figurilor Resurse materiale:  Observarea
24.03 3.2 geometrice; riglă, echer, Caietul sistematică:atitudinea
5.1, - exerciții de construire a unor dreptunghiuri și elevului pentru clasa elevilor faţă de sarcina
5.2, pătrate, cu ajutorul instrumentelor de a III-a– Matematică, dată
5.3 geometrie/şabloanelor /rețelei de pătrățele Editura Aramis  Listă de
- exerciții de construire a unor pătrate folosind Resurse verificare (da, nu):
diferite materiale (sârmă, plastilină și scobitori procedurale:  concentrarea
etc) conversaţia, asupra sarcinii de
- exerciții de recunoaștere a explicaţia, exerciţiul, rezolvat;
laturilor,vârfurilor,unghiurilor, notarea acestora jocul didactic,  implicarea activă
- exerciții de calcul al perimetrului ; problematizarea în rezolvarea
- probleme cu elemente de geometrie sarcinii.
- reconstituirea unor pătrate/dreptunghiuri prin
plierea unor tipare (sau origami)
25.03 Cercul 3.1, - identificarea şi denumirea figurilor geometrice Resurse materiale:  Tema pentru acasă
3.2 plane riglă, echer, Caietul  identificarea

138
5.1, - conturarea figurilor geometrice plane cu ajutorul elevului pentru clasa numărului de figuri
5.2, instrumentelor de geometrie/şabloanelor (pătrat, a III-a– Matematică, geometrice plane dintr-
5.3 triunghi, dreptunghi, cerc) Editura Aramis un desen dat;
- realizarea unor colaje folosind figurile Resurse  gruparea unor figuri
geometrice învăţate procedurale: după criterii date.
- gruparea unor figuri după criterii date (număr de conversaţia,
laturi, număr de unghiuri explicaţia, exerciţiul,
- identificarea numărului de figuri geometrice jocul didactic,
plane dintr-un desen dat/ dintr-o figură geometrică problematizarea
„fragmentată”
26.03 Axa de simetrie 1.1 - identificarea, în mediul înconjurător, a unor axe Resurse materiale:  Tema de lucru în
1.2 de simetrie riglă, echer, Caietul clasă:
3.2 - identificarea, prin pliere, a axei/axelor de elevului pentru clasa
5.1, simetrie ale figurilor geometrice ( a III-a– Matematică,  identificarea axelor
5.2, - construirea axelor de simetrie pentru figuri Editura Aramis de simetrie ale unor
5.3 geometrice date Resurse figuri geometrice
- realizarea unor desene folosind figurile procedurale:
geometrice învăţate conversaţia,
explicaţia, exerciţiul,
jocul didactic,
problematizarea
30.03 Cubul, paralelipipedul 1.1,1.2 - recunoaşterea şi descrierea unor obiecte care au Resurse materiale:  Activitate practică
3.1,3.2 forma unor corpuri geometrice cunoscute, din riglă, echer, Caietul
5.1, 5.2, mediul apropiat elevului pentru clasa Gruparea unor corpuri
5.3 - decuparea după contur a desfăşurării unui corp a III-a– Matematică, geometrice după criterii
geometric dat: cub, paralelipiped Editura Aramis date.
- reconstituirea corpurilor geometrice prin plierea Resurse
unor tipare (sau origami procedurale:
- construirea unor corpuri geometrice folosind conversaţia,
diverse materiale (beţişoare, scobitori, plastilină explicaţia, exerciţiul,
etc.) jocul didactic,
- jocuri de construcţii cu corpuri geometrice problematizarea

139
31.03 Cilindrul, conul, sfera 1.1,1.2 -recunoaşterea şi descrierea unor obiecte care au Resurse materiale:  Activitate practică
3.1,3.2 forma unor corpuri geometrice cunoscute, din riglă, echer, Caietul
5.1, 5.2, mediul apropiat elevului pentru clasa Gruparea unor corpuri
5.3 - decuparea după contur a desfăşurării unui corp a III-a– Matematică, geometrice după criterii
geometric dat: cilindru, con Editura Aramis date.
- reconstituirea corpurilor geometrice prin plierea Resurse
unor tipare (sau origami procedurale:
- construirea unor corpuri geometrice folosind conversaţia,
diverse materiale (beţişoare, scobitori, plastilină explicaţia, exerciţiul,
etc.) jocul didactic,
- jocuri de construcţii cu corpuri geometrice problematizarea

01.04 Jocuri cu elemente de 1.1,1.2 -utilizarea reprezentărilor schematice(realizarea Resurse materiale:  Activitate practică
geometrie 3.1,3.2 planului clasei, marcarea sau citirea indiciilor etc.) riglă, echer, Caietul
5.1, 5.2, - realizarea unor desene, respectând condiţii date elevului pentru clasa Gruparea unor corpuri
5.3 - iniţierea şi participarea la diverse jocuri de a III-a– Matematică, geometrice după criterii
strategie în care este necesară localizarea pieselor Editura Aramis date.
(şah, go, domino, ţintar etc.) Resurse
- realizarea şi completarea unor tabele respectând procedurale:
instrucţiuni în care se folosesc cuvintele „rând” şi conversaţia,
„coloană” explicaţia, exerciţiul,
- stabilirea coordonatelor unui obiect într-o jocul didactic,
reprezentare grafică sub formă de reţea problematizarea
- jocuri de orientare în spaţiu
- găsirea unor obiecte folosind indicii
13-04 Repet ce am învățat 1.1,1.2 - stabilirea coordonatelor unor obiecte într-o Resurse materiale:  Observarea
3.1,3.2 reprezentare grafică sub formă de reţea riglă, echer, Caietul
5.1, 5.2, - identificarea şi denumirea figurilor geometrice elevului pentru clasa sistematică:atitudinea
5.3 plane a III-a– Matematică, elevilor faţă de sarcina
- conturarea figurilor geometrice plane cu ajutorul Editura Aramis dată
instrumentelor de geometrie/şabloanelor (pătrat, Resurse  Listă de
triunghi, dreptunghi) procedurale: verificare (da, nu):
- recunoaşterea şi descrierea unor obiecte care au conversaţia,

140
forma unor corpuri geometrice cunoscute, din explicaţia, exerciţiul,  concentrarea
mediul apropiat (cub, paralelipiped, cilindru, sferă, jocul didactic, asupra sarcinii de
con) problematizarea rezolvat
- gruparea unor corpuri geometrice după criterii
date (formă/ număr de feţe, număr de vârfuri,  implicarea activă
număr de muchii) în rezolvarea
- construirea unor imagini simetrice
sarcinii
- rezolvarea unor probleme care presupun aflarea
perimetrului unor figuri geometrice
14-04 Ce ştiu? Cât ştiu? 1.1,1.2 Itemii probei de evaluare vizează: ● Resurse materiale: ● evaluare scrisă
3.1,3.2 – identificarea şi denumirea figurilor geometrice Fișe de evaluare
5.1, 5.2, plane
5.3 – localizarea unor corpuri geometrice
– descrierea unor corpuri geometrice identificând
numărul de fețe/muchii/ vârfuri
– aflarea perimetrului unor figuri geometrice
cunoscând lungimea laturilor
– identificarea axelor de simetrie pentru figuri
geometrice date

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : UNITĂȚI DE MĂSURĂ PENTRU LUNGIME, VOLUMUL LICHIDELOR,MASĂ - 14 ORE

15.04 Unități de măsură 1.1, - efectuarea de măsurători cu unități nonstandard Resurse materiale:  Tema de lucru
16.04 pentru lungime; 1.2, - utilizarea instrumentelor de măsură a lungimii și a manual tipărit și în clasă:
20 .04 metrul, submultiplii 4.1, unităților de măsură standard adecvate în realizarea unor digital; - efectuarea unor
21.04 metrului 4.2 măsurări ale lungimii instrumente de calcule folosind
5.1, - înregistrarea și interpretarea rezultatelor unor măsurători ale măsură a lungimii unităţi de măsură
5.2, lungimii (metrul pentru lungime
5.3 - compararea rezultatelor unor măsurători ale lungimii tâmplarului, metrul  Evaluarea
efectuate cu unități standard, cu rezultatele unor măsurători croitorului, ruleta), după rezolvarea
efectuate cu unități de măsură non-standard riglă; Caietul sarcinilor de
- exprimarea măsurii unor lungimi în submultipli ai metrului elevului pentru învățare:
- efectuarea unor calcule folosind unităţi de măsură pentru clasa a III-a– Autoevaluarea

141
lungime Matematică,
-utilizarea instrumentelor de măsură a lungimii și a Editura Intuitext
unităților de măsură standard adecvate în realizarea unor
măsurări ale lungimii Resurse
-estimarea măsurii unei lungimi și compararea cu rezultatul procedurale:
obținut prin măsurare conversaţia,
-alegerea unităţilor de măsură adecvate pentru a măsura activități practice,
lungimi exerciţiul,
-exprimarea măsurii unor lungimi în multipli ai metrului problematizarea
- rezolvarea de probleme practice în care intervin unităţi de
măsură standard
- efectuarea unor calcule folosind unităţi de măsură pentru
lungime
22.04 Unități de măsură 1.1,1. -efectuarea de măsurători cu unități nonstandard pentru  Resurse  Evaluarea după
23 .04 pentru volum; litrul, 2, capacitate materiale: manual rezolvarea
27.04 multiplii litrului 4.1, -utilizarea instrumentelor de măsură a lungimii și a unităților tipărit și digital; sarcinilor de
28.04 4.2 de măsură standard adecvate în realizarea unor măsurări ale vase de diverse învățare:
5.1, capacității capacități, imagini; Tehnica „Fără
5.2, - compararea rezultatelor unor măsurători ale capacității Caietul elevului mâini ridicate” - se
5.3 efectuate cu unități standard, cu rezultatele unor măsurători pentru clasa a III- aşteaptă răspunsuri
efectuate cu unități de măsură non-standard a– Matematică, la anumite solicitări
- exprimarea măsurii unor capacități în submultipli ai litrului Editura Intuitext ale cadrului didactic;
- ordonarea unor capacități exprimate în unități de măsură  Resurse se lasă elevilor timp
diferite, pe baza relației cu unitatea principală de măsură procedurale: de gândire, apoi pot
- rezolvarea de probleme practice în care intervin unităţi de conversaţia, discuta în perechi
măsură standard activități practice, sau în grupuri mici;
- efectuarea unor calcule folosind unităţi de măsură pentru exerciţiul, atenţia învățătorului
capacitate în rezolvarea de probleme cu rețete pentru Găndiți, lucrați în se poate muta către
prepararea sucurilor naturale perechi, anumiţi elevi,
comunicați, oferindu-se şi celor
-utilizarea instrumentelor de măsură a capacității și a unităților problematizarea. timizi, tăcuţi sau
de măsură standard adecvate în realizarea unor măsurări ale neîncrezători în
capacității forţele proprii

142
-estimarea măsurii unei capacități și compararea cu rezultatul posibilitatea de a se
obținut prin măsurare exprima.
- alegerea unităţilor de măsură adecvate pentru a măsura  Tema de lucru
capacități în clasă:
-exprimarea măsurii unor capacități în multipli ai litrului efectuarea unor
- ordonarea unor capacități exprimate în unități de măsură calcule folosind
diferite, pe baza relației cu unitatea principală de măsură unităţi de măsură
- efectuarea unor calcule folosind unităţi de măsură pentru pentru capacitate
capacitate (multiplii litrului)
29.04 Unităţi de măsură 1.1,1. -efectuarea de măsurători cu unități nonstandard  Resurse  Tema de lucru
11.05 pentru masa; 2, -utilizarea instrumentelor de măsură a masei și a unităților de materiale: manual în clasă:
12.05 kilogramul; 4.1, măsură standard adecvate în realizarea unor măsurări ale masei tipărit și digital; - exprimarea
13.05 submultiplii 4.2 - înregistrarea și interpretarea rezultatelor unor măsurători ale
cântare de diverse măsurii unor mase
kilogramului 5.1, masei tipuri, obiecte ce în submultipli ai
5.2, - compararea rezultatelor unor măsurători ale masei efectuate pot fi cântărite, kilogramului;
5.3 cu unități standard, cu rezultatele unor măsurători efectuate cudiverse produse - ordonarea
unități de măsură non-standard alimentare pe unor mase exprimate
- exprimarea măsurii unor mase în submultipli ai kilogramului ambalajul cărora în unități de măsură
- ordonarea unor mase exprimate în unități de măsură diferite, este precizată diferite, pe baza
pe baza relației cu unitatea principală de măsură masa, jetoane cu relației cu unitatea
- efectuarea unor calcule folosind unităţi de măsură pentru fructe; Caietul principală de măsură.
masă elevului pentru  Evaluarea
- rezolvarea de probleme practice în care intervin unităţi de clasa a III-a– după rezolvarea
măsură standard Matematică, sarcinilor de
Editura Intuitext învățare:
-utilizarea instrumentelor de măsură a masei și a unităților de  Resurse Tehnica
măsură standard adecvate în realizarea unor măsurări ale masei procedurale: semaforului: se
- alegerea unităţilor de măsură adecvate pentru a măsura masa conversaţia, pune la dispoziţia
unor obiecte explicația, elevilor un set de trei
-exprimarea măsurii unor mase în multipli ai kilogramului activități practice, cartonaşe colorate în
- ordonarea unor mase exprimate în unități de măsură diferite, exerciţiul, culorile semaforului,
pe baza relației cu unitatea principală de măsură problematizarea. iar la solicitarea
- efectuarea unor calcule folosind unităţi de măsură pentru învățătorului, ei

143
masă ridică un cartonaş:
- rezolvarea de probleme cu unități de măsură a masei verde dacă înţeleg,
galben dacă nu sunt
siguri şi roşu dacă nu
înţeleg.
Repet ce am învățat 1.1,1. - alegerea unităţilor de măsură adecvate pentru a măsura masa  Resurse  Observarea
14,05 2, unor obiecte materiale: sistematică:atitudin
4.1, - alegerea măsurilor potrivite pentru lungime, capacitate, masă, manual, imagini, ea elevilor faţă de
4.2 - extragerea şi sortarea de numere dintr-un tabel, pe baza unor fișe de lucru; sarcina dată
5.1, criterii date Caietul elevului  Listă de
5.2, - identificarea de schimburi monetare echivalente pentru clasa a III- verificare (da,
5.3 - rezolvarea de probleme cu unități de măsură a– Matematică, nu):
Editura Intuitext -concentrarea asupra
 Resurse sarcinii de rezolvat;
procedurale: -
conversaţia, -implicarea activă în
exerciţiul, rezolvarea sarcinii
problematizarea,
jocul
didactic
18.05 Ce ştiu? Cât ştiu? 1.1,1. Itemii probei de evaluare vizează: ● Resurse ● evaluare scrisă
2, ● alegerea instrumentului de măsură potrivit pentru materiale:
4.1, măsurarea lungimilor /volumului / masei Fișe de evaluare
4.2 ● realizarea corespondenței între unitățile de măsură și
5.1, mărimile corespunzătoare
5.2, ● alegerea unității de măsură potrivite pentru măsurarea
5.3 lungimii /volumului / masei unui corp, în funcție de aspectul
și dimensiunile sale
● estimarea dimensiunilor/ volumului / masei unor corpuri
● compararea dimensiunilor/ volumului / masei unor corpuri
ordonare a unităților de măsură
● efectuarea unor calcule folosind unităţi de măsură
● rezolvarea de probleme în care intervin unităţi de măsură

144
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : UNITĂȚI DE MĂSURĂ PENTRU TIMP; UNITĂȚI DE MĂSURĂ MONETARE - 8 ORE

Ora, citirea 1.1, -alegerea unităţilor de măsură adecvate pentru a măsura  Resurse Tema de lucru în
19.05 ceasului 1.2, durate de timp materiale: manual clasă:
20.05 4.1, - exerciții practice de folosire a ceasului- măsurarea în tipărit și digital, - citirea ceasului
4.2 minute/secunde a duratelor unor acțiuni ale colegilor ceasuri de diverse folosind tipuri
5.1, - exerciții de ordonare a unor imagini reprezentând momente tipuri, imagini; diferite de ceasuri -
5.2, ale unei zile, în ordine cronologică Caietul elevului fixarea pe ceas a orei
5.3 - confecționarea unui ceas din carton/ materiale refolosibile pentru clasa a III- indicate;
- înregistrarea activităţilor desfăşurate în şcoală într-un a– Matematică, rezolvarea de probleme
interval de timp stabilit ( într-o zi, într-o săptămână) Editura Intuitext cu unități de măsură a
- ordonarea unor date în funcţie de succesiunea derulării lor  Resurse timpului.
în timp ( activităţi într-o zi/ săptămână) procedurale:
conversaţia,
explicația,
exerciţiul,
problematizarea.
21.05 Ziua, săptămâna, 1.1,1.2 - exerciții de ordonare cronologică a anotimpurilor / lunilor  Resurse  Evaluarea după
25.05 anul , anului materiale: manual, rezolvarea sarcinilor
4.1, -exerciții de extragere a unor date din calendarul unei luni imagini, calendar, de învățare:
4.2 - exerciții de completare a calendarului unei săptămâni / luni fișe de lucru; - efectuarea unor
5.1, - exerciții de întocmire a unui calendar al clasei – date ale Caietul elevului calcule folosind unităţi
5.2, unor activități săptămânale / lunare / semestriale pentru clasa a III- de măsură pentru timp
5.3 - rezolvarea de probleme practice în care intervin unităţi de a– Matematică, mai mari decât o zi;
măsură pentru timp Editura Intuitext - rezolvarea de
- operarea cu unităţi de măsură în efectuarea de activităţi  Resurse probleme cu unități de
practice/experimentale procedurale: măsură a timpului mai
- efectuarea unor calcule folosind unităţi de măsură pentru conversaţia, mari decât o zi.
timp explicația,
exerciţiul,
problematizarea,

145
jocul didactic
26.05 Unități de măsură 1.1,1.2 -identificarea şi compararea valorilor monedelor şi a  Resurse  Evaluarea după
27.05 monetare - leul şi , bancnotelor materiale: manual, rezolvarea sarcinilor
banul, euro şi 4.1, - schimburi echivalente valoric imagini, bancnote și de învățare:
eurocentul 4.2 - exercițiu – joc- ,, De-a magazinul monede pentru uz - efectuarea unor
5.1, - confecționarea de bancnote cu diferite valori didactic, fișe de calcule folosind unităţi
5.2, - efectuarea unor calcule folosind bancnote și monede lucru; Caietul monetare;
5.3 - rezolvarea de probleme practice în care intervin unităţi de elevului pentru - identificarea de
măsură monetare clasa a III-a– schimburi monetare
Matematică, echivalente;
Editura Intuitext - rezolvarea de
 Resurse probleme cu unități
procedurale: monetare.
conversaţia,
explicația,
exerciţiul, jocul
didactic,
problematizarea
28.05 Repet ce am 1.1,1.2 Unități de măsură pentru timp- ora, citirea ceasului; ziua,  Resurse  Observarea
învățat , săptămâna, anul; unități de măsură monetare materiale:Caietul sistematică:atitudinea
4.1, elevului pentru elevilor faţă de sarcina
4.2 clasa a III-a– dată
5.1, Matematică,  Listă de
5.2, Editura Aramis verificare (da, nu):
5.3 Resurse -concentrarea asupra
procedurale: sarcinii de rezolvat; -
conversaţia, -implicarea activă în
exerciţiul rezolvarea sarcinii
02.06 Ce ştiu? Cât ştiu? 1.1,1.2 Itemii probei de evaluare vizează: ● Resurse ● evaluare scrisă
, - citirea ceasului materiale:
4.1, - desenarea acelor ceasului corespunzător unor ore date; Fișe de evaluare
4.2 - ordonarea cronologică a anotimpurilor / lunilor anului /
5.1, momentelor unei zile

146
5.2, - schimburi echivalente valoric
5.3 - efectuarea unor calcule folosind unităţi de măsură pentru
timp / unități de măsură monetare
- rezolvarea de probleme în care intervin unităţi de măsură
pentru timp / unități de măsură monetare

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : RECAPITULARE FINALĂ 10 ORE

03.06 Corabia vacanței 1.1,1.2 - efectuarea de adunări/scăderi cu trecere peste ordin, cu  Resurse  Tema de lucru în
04.06 , 2.1, numere în concentrul 0 – 10 000 materiale: clasă:
08.06 2.2, - efectuarea de înmulțiri cu și fără trecere peste ordin, fișe de ameliorare, -compararea numerelor
09.06 2.3, în concentrul 0 – 10 000 fișe de dezvoltare, naturale
2.5, - rezolvarea de împărțiri în concentrul 0- 100; Caietul elevului 0- 10 000;
5.1, - rezolvarea unor exerciții care presupun respectarea pentru clasa a III- - adunarea și scăderea
5.2, ordinii efectuării operațiilor a – Matematică, numerelornaturale 0 - 10
5.3 - scrierea și reprezentarea prin desen a fracțiilor; Editura Aramis 000.
adunarea și scăderea fracțiilor; problem  Resurse înmulțirea și împărțirea
-metoda reprezentării grafice procedurale: numerelor naturale 0-10
conversația, 000;
explicația, jocul - rezolvarea de exerciţii, cu
didactic operaţiile cunoscute,
respectând ordinea
efectuării operaţiilor şi
semnificaţia parantezelor
rotunde.

10.06 Carnavalul verii 1.1,1.2 -figuri și corpuri geometrice- recunoaștere, construire;  Resurse  Tema de lucru în
11.06 , axa de imetrie; materiale: clasă:
3.1,3.2 - unități și instrumente de măsură pentru lungime, masa fișe de ameliorare, - recunoaşterea şi
4.1, corpurilor, volum, timp; unități de măsură monetare; fișe de dezvoltare, descrierea unor
4.2 - metoda reprezentării grafice Caietul elevului obiecte care au forma unor
5.1, - rezolvarea și compunerea de probleme pentru clasa a III- corpuri geometrice
5.2, a – Matematică, cunoscute, din mediul

147
5.3 Editura Aramis apropiat (cub,
 Resurse paralelipiped, cilindru,
procedurale: sferă, con);
conversația, - ordonarea crescătoare/
explicația, jocul descrescătoare a fracțiilor
didactic cu același numitor
EVALUARE 1.1,1.2 Itemii probei de evaluare vizează: ● Resurse ● evaluare scrisă
15.06 FINALĂ , 2.1, -Adunarea și scăderea cu și fără trecere peste ordin, în materiale:
Ce ştiu? Cât ştiu? 2.2, concentrul 0 – 10000 Fișe de evaluare
2.3, - Înmulțirea numerelor naturale în concentrul 0 – 10000
2.5 - Împărțirea numerelor naturale în concentrul 0 – 100
3.1,3.2 - recunoașterea și folosirea terminologiei specifice
4.1, corespunzătoare celor patru operații matematice
4.2 (termeni, factori, ….de ….ori mai mult etc);
5.1, - rezolvarea de probleme cu cele patru operații;
5.2, - rezolvarea de probleme în care datele numerice sunt
5.3 fracții subunitare cu același numitor;
- recunoașterea figurilor și corpurilor geometrice;
- recunoașterea instrumentelor de măsură potrivite pentru
măsurarea masei/volumului/lungimii/ timpului
- rezolvarea de probleme folosind date obținute din
măsurări
16.06 Matematica prin 1.1,1.2 - exerciții de consolidare, ameliorare/dezvoltare, prin  Resurse  Observarea
17.06 joc , 2.1, jocuri matematice materiale: sistematică:atitudinea
18.06 2.2, fișe de ameliorare, elevilor faţă de sarcina
2.3, fișe de dezvoltare, dată
2.5 Caietul elevului  Listă de verificare
3.1,3.2 pentru clasa a III- (da, nu):
4.1, a – Matematică,  concentrarea asupra
4.2 Editura Aramis sarcinii de rezolvat
5.1,  Resurse implicarea activă în
5.2, procedurale: rezolvarea sarcinii
5.3 conversația,

148
explicația, jocul
didactic

Științe ale naturii


Data Conținuturi Comp. Activități de învățare Resurse Evaluare
Specif.

SEMESTRUL I

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : Corpurile. Proprietăți ale corpurilor – 6 ore

17.09 Corpurile. Proprietăți ale 1.1, -observarea unor corpuri și  Resurse materiale: balanță, Activitate practică:
corpurilor (formă, 1.2 clasificarea acestora în funcție de cântar, metru de croitorie, ruletă, ordonarea unor corpuri
culoare,lungime, întindere, diverse criterii riglă, manualul digital, imagini date în funcție de
masă, volum) - utilizarea unor instrumente de Resurse procedurale: lungimea sau masa lor.
măsură adecvate pentru a compara conversaţia, explicaţia, exerciţiul
diverse corpuri în funcție de
lungimea sau masa lor
- selectarea unor corpuri date în
funcție de anumite criterii și
ordonarea lor
- ordonarea unor imagini
reprezentând corpuri diverse în
funcție de masa acestora

149
26.09 Stări de agregare 1.1, - utilizarea unor imagini/filme pentru  Resurse materiale:  Observarea
1.2 observarea obiectelor în diverse stări apă potabilă, pahare de unică sistematică a
2.2 de agregare folosință, bile, gumă de șters, atitudinii elevilor faţă de
- observarea unor fenomene și cretă, zahăr cubic, dop de plută sarcina dată:
procese prin efectuarea unor pâlnie, baloane, recipient din  Listă de
experiențe simple plastic verificare(da, nu):
- efectuarea unor experimente pentru Resurse procedurale:  concentrarea
evidențierea proprietăților corpurilor conversaţia, explicaţia, exerciţiul, asupra sarcinii de
solide/lichide/gazoase experimentul, demonstrația rezolvat;
- realizarea unor estimări, predicții  implicarea activă
privind rezultatele în rezolvarea sarcinii.
investigației proprii – ex.: Crezi că
ai putea să introduci un dop de plută
în sticla plină cu apă la nivelul
maxim?
- clasificarea unor corpuri în funcție
de starea lor de agregare

01.10 Metalele. Proprietăți și 1.1, - observarea dirijată a unor desene  Resurse materiale:  Tema de lucru în
utilizări 1.2 pentru identificarea obiectelor din Bare metalice, ceară, surse de clasă:
2.2 metal căldură, piuneze, monede, obiecte selectarea, dintre mai
- efectuarea unor experimente pentru din metal multe obiecte, a celor
evidențierea transmiterii căldurii prin Resurse procedurale: confecționate din metal.
metale conversaţia, explicaţia, exerciţiul,
- selectarea, dintr-o serie de cuvinte, experimentul, demonstrația,
a acelora care denumesc obiecte diagrama Venn
confecționate din metal
- completarea unor texte lacunare
folosind denumirile unor metale

08.10 Magneți. Utilizări ale 1.1, - identificarea unor situații cotidiene  Resurse materiale:  Observarea
magneților 2.1, în care se utilizează magneții magneți, ac magnetic, vas cu apă, sistematică a
2.2, - identificarea materialelor necesare polistiren, imagini, manual digital, atitudinii elevilor faţă de

150
2.4 pentru realizarea unui experiment/ a busolă, jucării cu magnet sarcina dată:
unei activități practice Resurse procedurale:  Listă de
- efectuarea de activități practice/ conversaţia, explicaţia, exerciţiul, verificare(da, nu):
experimente pentru a evidenția jocul de rol, experimentul, -concentrarea asupra
mișcarea unor corpuri sub acțiunea problematizarea sarcinii de rezolvat;
forței magnetice implicarea activă în
- completarea unor fișe de observații rezolvarea sarcinii.
în urma efectuării experimentelor
- construirea unor jucării ( ex.:
busola) în urma analizei modului de
funcționare a magneților
15.10 Recapitulare 1.1, 1.2 Corpurile. Proprietăți ale corpurilor observare sistematică
2.1, (formă, culoare,lungime, întindere, ● evaluare orală
2.2,2.3, masă, volum) ● temă de lucru în clasă
2.4, 2.5 Stări de agregare ● interevaluare
Metalele. Proprietăți și utilizări ●autoevaluare
Magneți. Utilizări ale magneților
22.10 Evaluare 1.1, 1.2 Itemii probei de evaluare vizează: Resurse materiale: ● evaluare scrisă
2.1, - Alegerea instrumentelor de Fișe de evaluare
2.2,2.3, măsură potrivite pentru
2.4, 2.5 măsurarea masei/volumului
unor corpuri;
- Clasificarea denumirilor unor
corpuri în funcție de starea de
agregare;
- Asocierea denumirilor unor
metale cu însușirile lor;
Exemplificarea unor întrebuințări ale
magneților.

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : Interacțiuni dintre corpuri. Forțe și efecte – 4 ore

29.10 Mișcare și repaus 1.1, -recunoaștere a forțelor care acționează pentru Resurse materiale:  Observarea
151
1.2 producerea mișcării; Minge, jucării, calculator, foi sistematică a
2.4 - observare a corpurilor aflate în Resurse procedurale: atitudinii elevilor faţă de
mișcare/repaus și a reperelor luate în conversaţia, explicaţia, exerciţiul, sarcina dată:
considerare; jocul de rol, experimentul, Listă de verificare(da,
- observare a vitezei de deplasare a unor problematizarea nu):
corpuri în funcție de forța care acționează  concentrarea
pentru producerea mișcării; asupra sarcinii de
-realizarea unor estimări, predicții privind rezolvat;
rezultatele investigației proprii implicarea activă în
-colectarea de date utile investigației proprii rezolvarea sarcinii.
din surse variate
-realizarea unor desene, planșe, colaje, afișe
care să ilustreze aspecte ale investigației
realizate
-compararea estimărilor și a predicțiilor inițiale
cu rezultatele obținute
-exerciții de formulare a unor concluzii cu
privire la aspectul investigat
-promovarea rezultatelor investigației proprii
cu ajutorul unor mijloace diverse (de exemplu:
fotografii, desene, afișe, colaje, pliante,
broșuri,machete);

05.11 Interacţiuni dintre 1.1 - vizionarea unor secvențe video care prezintă  Resurse materiale:  Evaluarea după
corpuri. Gravitaţia 2.1 forța gravitațională baloane, bucățele de hârtie, hârtii rezolvarea sarcinilor
2.4 - stabilirea etapelor unui experiment pentru cu grosimi diferite, cărți de joc de învățare:
evidențierea interacțiunii Resurse procedurale: Tehnica „Fără mâini
gravitaționale/magnetice conversaţia, explicaţia, Știu/Vreau ridicate” - se aşteaptă
- stabilirea materialelor necesare derulării să știu/Am învățat, SINELG, răspunsuri la anumite
experimentului exerciţiul, observarea dirijată, joc solicitări ale cadrului
- identificarea unor jocuri care presupun de rol didactic; se lasă elevilor
utilizarea interacțiunii prin frecare timp de gândire, apoi
- stabilirea de asemănări și deosebiri între pot discuta în perechi

152
diferite tipuri de interacțiuni sau în grupuri mici;
- joc de rol: Recunoaște interacțiunea atenţia învățătorului se
poate muta către anumiţi
elevi, oferindu-se şi
celor timizi sau tăcuţi
posibilitatea de a se
exprima.
12.11 Interacţiunea de 1.1 - vizionarea unor secvențe video care prezintă  Resurse materiale:  Evaluarea după
contact (frecarea). 2.1 forța gravitațională baloane, bucățele de hârtie, hârtii rezolvarea sarcinilor
Interacţiunea 2.4 - stabilirea etapelor unui experiment pentru cu grosimi diferite, cărți de joc de învățare:
electrică evidențierea interacțiunii Resurse procedurale: Tehnica „Fără mâini
gravitaționale/magnetice conversaţia, explicaţia, Știu/Vreau ridicate” - se aşteaptă
- stabilirea materialelor necesare derulării să știu/Am învățat, SINELG, răspunsuri la anumite
experimentului exerciţiul, observarea dirijată, joc solicitări ale cadrului
- identificarea unor jocuri care presupun de rol didactic; se lasă elevilor
utilizarea interacțiunii prin frecare timp de gândire, apoi
- stabilirea de asemănări și deosebiri între pot discuta în perechi
diferite tipuri de interacțiuni sau în grupuri mici;
- joc de rol: Recunoaște interacțiunea atenţia învățătorului se
poate muta către anumiţi
elevi, oferindu-se şi
celor timizi sau tăcuţi
posibilitatea de a se
exprima.
19.11 Recapitulare 1.1, Mișcare și repaus Resurse materiale:
1.2 Interacţiuni dintre corpuri. Gravitaţia Fișe de lucru, manualul
2.1, Interacţiunea de contact (frecarea). tipărit/digital,
2.2,2. Interacţiunea electrică Metode:
3, explicaţia,
2.4, exerciţiul, experimentul, jocul
2.5 didactic

26.11 Evaluare 1.1, Itemii probei de evaluare vizează: Resurse materiale: evaluare scrisă

153
1.2 - Alegerea termenilor care completează Fișe de evaluare
2.1, enunțuri adevărate referitoare la starea
2.2,2. de mișcare/repaus a corpurilor;
3, - Observarea unor imagini și precizarea
2.4, forțelor care acționează pentru a
2.5 produce mișcarea;
- Formularea unor răspunsuri la întrebări
referitoare la relația dintre masa
corpului și forța de împingere.

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE :Pământul – mediu de viață -7 ore

03.12 Apa, aerul, 1.1, utilizarea unor hărți pentru observarea  Resurse materiale:  Portofoliul:
solul 2.2 suprafețelor de apă și uscat apă potabilă, pahare de unică realizarea unei pagini de
- efectuarea unor experimente pentru evidențierea folosință, linguriță, zahăr, sare,portofoliu care să
proprietăților apei mostre de sol, lupă, fișe de cuprindă activități de
- efectuarea unor experimente pentru evidențierea experiment protejare a solului, apei,
însușirilor solului Resurse procedurale: aerului și imagini/desene
- identificarea surselor de apă prin valorificarea conversaţia, explicaţia, exerciţiul,
reprezentative
experienței personale a elevilor experimentul, demonstrația  Autoevaluarea:
autoevaluarea paginii de
portofoliu prin raportare
la criterii date
10.12 Surse de apă. 1.1, - observarea dirijată a unor desene pentru  Resurse materiale:  Portofoliul:
Mișcarea apei 2.2, identificarea tipurilor de ape curgătoare de pe vase de sticlă, apă potabilă, realizarea unei pagini de
la suprafaţa 3.2 suprafața Pământului cerneală, plante cu flori albe, portofoliu care să
Pământului - efectuarea unor experimente pentru evidențierea imagini cuprindă a prezentarea
mișcării apei Resurse procedurale: unei ape curgătoare din
- descrierea unei ape curgătoare din țara noastră conversaţia, explicaţia, exerciţiul, țara noastră: izvor,
- identificarea cauzelor inundațiilor și a experimentul, demonstrația lungimea cursului,
posibilelor măsuri de protejare împotriva importanța, fotografii.
inundațiilor

154
17.12 Transformări 1.1 - efectuarea unor experimente pentru evidențierea  Resurse materiale: Proiectul – Călătoria
ale stărilor de 2.2 schimbării stării de agregare a apei apă potabilă, sursă de căldură, unei picături de apă:
agregare 2.3 - completarea unor fișe de observații în urma cuburi de gheață, farfurie de realizarea în grup și
efectuării experimentelor plastic prezentarea unor
- completarea, într-un tabel, a stărilor de agregare  Resurse procedurale: proiecte care să ilustreze
a unor corpuri date conversaţia, explicaţia, Știu/Vreau circuitul apei în natură:
- observarea dirijată a unor scheme simple, să știu/Am învățat, SINELG, desene, fotografii, texte
desene pentru identificarea circuitului apei în exerciţiul, jocul de rol, compuse, texte citite,
natură experimentul, problematizarea. rebusuri, jocuri
- realizarea unui desen care să ilustreze circuitul didactice.
apei în natură
- joc de rol: De vorbă cu o picătură de apă

14.01 Fenomene ale 1.1 - identificarea unor caracteristici ale fenomenelor  Resurse materiale:  Evaluarea după
naturii. 2.3, naturii imagini, manual, videoproiector, rezolvarea sarcinilor
Circuitul apei 2.4 - evidențierea mișcării aerului și a influenței laptop, filme educaționale. de învățare:
în natură vântului asupra norilor  Resurse procedurale: Tehnica „Fără mâini
- conversaţia, explicaţia, Știu/Vreau ridicate” - se aşteaptă
- compararea temperaturilor din diverse părți ale să știu/Am învățat, SINELG, răspunsuri la anumite
țării în funcție de fenomenele meteo înregistrate exerciţiul, observarea dirijată, joc solicitări ale cadrului
(1.1.); de rol didactic; se lasă elevilor
- realizarea unor desene care să ilustreze diverse timp de gândire, apoi
fenomene ale naturii pot discuta în perechi
- joc de rol: Știrile meteo sau în grupuri mici;
atenţia învățătorului se
poate muta către anumiţi
elevi,
oferindu-se şi celor
timizi sau tăcuţi
posibilitatea de a se
exprima.
21 . Recapitulare 1.1 - identificarea resurselor naturale epuizabile și  Resurse materiale:  Observarea
01 semestrială 2.4, inepuizabie imagini, manuale, film sistematică a

155
3.2 - prezentarea, sub formă de desen/text/ colaj, a documentar, videoproiector, laptop atitudinii elevilor faţă de
proprietăților apei, solului, aerului Resurse procedurale: sarcina dată:
- recunoașterea unor forme de poluare conversaţia, exerciţiul,  Lista de
- stabilirea unor măsuri de economisire a problematizarea, Gândiți, lucrați verificare(da, nu):
resurselor naturale în perechi, comunicaț  concentrarea asupra
sarcinii de rezolvat;
implicarea activă în
rezolvarea sarcinii.
28.01 Evaluare 1.1, 1.2 Itemii probei de evaluare vizează: Resurse materiale: Probă scrisă
2.1, - realizarea corespondenței între Fișe de evaluare
2.2,2.3, transformările de stare observate și
2.4, 2.5 denumirile acestora;
- observarea încolțirii semințelor în diferite
tipuri de sol;
- selectarea denumirilor unor corpuri care
își modifică/nu-și modifică starea de
agregare;
- realizarea corespondenței între tipurile de
sol și utilizările acestora;
- gruparea surselor de apă cunoscute---------
ape curgătoare/stătătoare;
- completarea unor enunțuri lacunare
referitoare la fenomene ale naturii,
precipitații.

SEMESTRUL al II-lea

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : INFLUENȚA OMULUI ASUPRA MEDIULUI DE VIAȚĂ – 5 ore

156
11.02 Poluarea apei, a 3.2 - recunoașterea unor forme de poluare prin  Resurse materiale: Observarea
aerului și a observații realizate în natură, prin realizarea imagini, manual, videoproiector, sistematică:implicarea
solului unor experiențe demonstrative laptop, filme educaționale. elevilor în efectuarea
- observarea efectului poluării asupra unor Resurse procedurale: unei activități practice
organisme prin experiențe demonstrative conversaţia, explicaţia, exerciţiul,  Scara de clasificare
(exemplu: udarea periodică a unei plante cu observarea dirijată, alegerea (în totalitate,
suc de lămâie simulând ploile acide) forțată. parțial, deloc):
- identificarea comportamentelor distructive  respectarea etapelor
ale oamenilor de lucru;
- realizarea unui afiș care să îndemne la  colaborarea cu
protejarea mediului înconjurător colegii pentru
realizarea sarcinii;
 calitatea prezentării
produsului realizat;
interevaluarea
prezentărilor colegilor
18.02 Resurse naturale 1.1, observarea unor corpuri și clasificarea Resurse materiale: imagini, Tema de lucru în
ale solului și 3.2 acestora în funcție de diverse criterii filme care prezintă resurse clasă: realizarea unor
protejarea - stabilirea valorii de adevăr a unor propoziții naturale, videoproiector, laptop, afișe care să ilustreze
acestora referitoare la caracterisiticile unor corpuri coli A3, creioane colorate. măsuri de economisire a
- identificarea comportamentelor distructive Resurse procedurale: resurselor naturale
ale omului față de mediu prin jocuri de rol, conversaţia, explicaţia, exerciţiul
simulări, chestionare
- citirea unor grafice care ilustrează
exploatarea resurselor naturale
- stabilirea unor măsuri de economisire a
resurselor naturale
25.02 Resurse naturale 1.1 observarea unor corpuri și clasificarea Resurse materiale: imagini, filme Tema de lucru în clasă:
ale subsolului şi 3.2 acestora în funcție de diverse criterii care prezintă resurse naturale, realizarea unor afișe
protejarea - stabilirea valorii de adevăr a unor propoziții videoproiector, laptop, coli A3, care să ilustreze măsuri
acestora referitoare la caracterisiticile unor corpuri creioane colorate. de economisire a
- identificarea comportamentelor distructive Resurse procedurale: resurselor naturale

157
ale omului față de mediu prin jocuri de rol, conversaţia, explicaţia, exerciţiul
simulări, chestionare
- citirea unor grafice care ilustrează
exploatarea resurselor naturale
- stabilirea unor măsuri de economisire a
resurselor naturale
04.03 Menţinerea stării 3.1 - recunoașterea unor factori de risc asupra  Resurse materiale:  Tema de lucru în
de sănătate a propriei sănătăți, pornind de la prezentarea imagini, manual, videoproiector, clasă:
omului: activitate unor texte scurte, vizionarea unor filme, studii laptop, filme educaționale. realizarea unui program
şi odihnă de caz (exemplu: reducerea orelor necesare de  Resurse procedurale: personal de echilibrare a
somn) conversaţia, explicaţia, exerciţiul, perioadelor de învățare
- recunoașterea unor forme de odihnă activă și observarea dirijată, Gândiți, cu cele de odihnă activă
a necesității lor, în urma unor discuții lucrați în perechi, comunicați și somn în scopul
(exemplu: lectură, activități artistice, sportive) aplicării zilnice
- identificarea/explicarea unor proverbe
referitoare la organizarea activității proprii
(ex.: Ce poți face azi nu lăsa pe mâine)
- realizarea unui program personal de
echilibrare a perioadelor de învățare cu cele
de odihnă activă și somn în scopul aplicării
zilnice

11.03 Recapitulare 1.1, - asocierea unor animale date cu mediul lor de  Resurse materiale:  Observarea
2.4 viață imagini, manual, film documentar, sistematică a
3.2 -identificarea și prezentarea caracteristicilor videoproiector, laptop atitudinii elevilor faţă de
unor plante / animale date  Resurse procedurale: sarcina dată:
-identificarea condițiilor pentru creșterea și conversaţia, exerciţiul,  Listă de
dezvoltrea plantelor / animalelor problematizarea, Gândiți, lucrați verificare(da, nu):
-prezentarea rezultatelor unor în perechi, comunicați  concentrarea
investigații/experimente realizate/ vizualizate asupra sarcinii de
rezolvat;
implicarea activă în
rezolvarea sarcinii.

158
18.03 Evaluare 1.1, Itemii probei de evaluare vizează: Resurse materiale: Probă scrisă
2.4 - identificarea nevoilor de bază ale Fișe de evaluare
3.2 viețuitoarelor;
- identificarea reacțiilor unor plante și
animale la diferite schimbări ale mediului;
- precizarea reacțiilor de apărare sau adaptare
la mediu a unor plante date;
- precizarea reacțiilor de apărare sau adaptare
la mediu a unor animale date;
- realizarea unui program personal pentru o zi
de școală/o zi de odihnă.

UNITATEA DE ÎNVĂ ŢARE : CARACTERISTICI ALE LUMII VII – 8 ore

25.03 Plantele – nevoi 1.1, - observarea dirijată a unor imagini pentru  Resurse materiale:  Tema de lucru în
de bază (apă, aer, 2.1, identificarea influenței factorilor de mediu imagini, semințe de clasă:
lumină, căldură) 2.4 (apă, aer, temperatură) asupra vieții plantelor gazon/grâu, ciorap de nylon, identificarea
și animalelor rumeguș, deșeuri textile, lipici, comportamentului unor
- formularea unor întrebări ce duc la elastic, vată plante/animale date în
necesitatea unei investigații pentru aflarea medicinală, vas cu apă. diferite anotimpuri
răspunsului  Resurse procedurale:
- realizarea unor estimări, predicții asupra conversaţia, explicaţia,
aspectului supus investigației exerciţiul, observarea dirijată,
- identificarea unor caracteristici ale experimentul
corpurilor, prin efectuarea unor experiențe
simple (realizarea unei marionete - cap cu
iarbă/grâu și urmărirea evoluției salesub
influența factorilor de mediu)
- compararea estimărilor și a predicțiilor
inițiale cu rezultatele obținute
- formularea de concluzii (exemplu: planta are
nevoie de lumină, în lipsa ei aceasta se
îngălbenește, creșterea încetinește)

159
01.04 Creşterea şi 1.1, - ordonarea cronologică a etapelor de viață ale Resurse materiale:  Tema de lucru
înmulţirea 2.3 plantelor imagini, atlas zoologic, texte pentru acasă:
plantelor - observarea unor imagini care ilustrează nonliterare, jetoane cu animale, - completarea unui jurnal de
etapele de viață ale plantelor  Resurse procedurale: observații în urma studierii
- clasificarea unor plante date în funcție de conversaţia, explicaţia, comportamentului unei
/înmulțire; exerciţiul, experimentul, plante pe parcursul mai
- realizarea unor grafice care să ilustreze demonstrația multor zile
diferite categorii de plante
- citirea unor texte nonliterare și extragerea
unor informații referitoare la caracteristicile
viețuitoarelor

15.04 Reacţii ale 1.1 -- observarea unor imagini care ilustrează Resurse materiale:  Observarea sistematică
plantelor și 2.1, animale din diverse medii de viață și ghivece cu flori, fișe de a
animalelor la 2.4 identificarea caracteristicilor lor experiment, manual, texte atitudinii elevilor faţă de
diferite schimbări - utilizarea dicționarului pentru explicarea și științifice, fișe de lucru sarcina dată:
ale mediului utilizarea unor termeni (exemplu: acomodare,  Resurse procedurale:  Listă de verificare(da,
adaptare) conversaţia, explicaţia, nu):
- realizarea corespondenței între animale și exerciţiul, experimentul,  concentrarea asupra
reacțiile lor de apărare sau adaptare la mediu demonstrația sarcinii de rezolvat;
(exemplu: pinguinii se strâng în grupuri  respectarea regulilor
compacte) stabilite;
- realizarea unor desene, colaje care să implicarea activă în
ilustreze animale care se adaptează la condiții rezolvarea sarcinii.
de mediu

22.04 Mamifere şi 1.1 - gruparea unor jetoane cu animale în funcție  Resurse materiale:  Evaluarea după
păsări – de categoria din care acestea fac parte ( imagini, manual, rezolvarea sarcinilor de
caracteristici, - completarea unor liste cu animale din videoproiector, laptop, filme învățare:
creşterea şi diverse categorii: insecte, pești, păsări, educaționale. Tehnica „Fără mâini
înmulţirea lor mamifere  Resurse procedurale: ridicate” - se aşteaptă
- completarea unor texte lacunare cu cuvinte conversaţia, explicaţia, Știu/ răspunsuri la anumite

160
potrivite pentru identificarea caracteristicilor Vreau să știu/ Am învățat, întrebări/ solicitări ale
animalelor SINELG, exerciţiul, observarea cadrului didactic ; se lasă
- ex. – joc Recunoaște animalul! – dirijată, joc didactic elevilor timp de gândire,
prezentarea caracteristicilor unui animal fără apoi pot discuta în perechi
a-i spune numele; recunoașterea animalului de sau în grupuri mici ; atenţia
către colegi învățătorului se poate muta
- joc de rol – Unde este locul meu? – către anumiţi elevi,
extragerea unui post-it pe care este scris oferindu-se şi celor timizi,
numele unui animal; descrierea animalului în tăcuţi sau neîncrezători în
3 propoziții, fără a-i preciza numele; gruparea forţele proprii posibilitatea
elevilor în funcție de mediul de viață al de a se exprima.
animalelor
29.04 Insecte, peşti, 1.1 - gruparea unor jetoane cu animale în funcție  Resurse materiale:  Evaluarea după
amfibieni, reptile de categoria din care acestea fac parte imagini, manual, rezolvarea sarcinilor de
– caracteristici, - completarea unor liste cu animale din videoproiector, laptop, filme învățare:
creşterea şi diverse categorii: insecte, pești, păsări, educaționale. Tehnica „Fără mâini
înmulţirea lor mamifere  Resurse procedurale: ridicate” - se aşteaptă
- completarea unor texte lacunare cu cuvinte conversaţia, explicaţia, Știu/ răspunsuri la anumite
potrivite pentru identificarea caracteristicilor Vreau să știu/ Am învățat, întrebări/ solicitări ale
animalelor SINELG, exerciţiul, observarea cadrului didactic ; se lasă
- ex. – joc Recunoaște animalul! – dirijată, joc didactic elevilor timp de gândire,
prezentarea caracteristicilor unui animal fără apoi pot discuta în perechi
a-i spune numele; recunoașterea animalului de sau în grupuri mici ; atenţia
către colegi învățătorului se poate muta
- joc de rol – Unde este locul meu? – către anumiţi elevi,
extragerea unui post-it pe care este scris oferindu-se şi celor timizi,
numele unui animal; descrierea animalului în tăcuţi sau neîncrezători în
3 propoziții, fără a-i preciza numele; gruparea forţele proprii posibilitatea
elevilor în funcție de mediul de viață al de a se exprima.
animalelor
13.05 Nevoi de bază ale 1.1, ordonarea cronologică a etapelor de viață ale  Resurse materiale:  Tema de lucru
animalelor – apă, 2.3 plantelor și animalelor imagini, atlas zoologic, texte pentru acasă:
aer, hrană - observarea unor imagini care ilustrează nonliterare, jetoane cu animale, - completarea unui jurnal de

161
etapele de viață ale plantelor și animalelor  Resurse procedurale: observații în urma studierii
- clasificarea unor animale date în funcție de conversaţia, explicaţia, comportamentului unui
hrana/înmulțire; efectuarea de înmulțiri pentru exerciţiul, experimentul, animal pe parcursul mai
a calcula numărul de pui pentru animale date demonstrația multor zile
- realizarea unor grafice care să ilustreze
diferite categorii de animale
- citirea unor texte nonliterare și extragerea
unor informații referitoare la caracteristicile
viețuitoarelor
20.05 Recapitulare 1.1 asocierea unor animale date cu mediul lor de  Resurse materiale:  Observarea sistematică
2.4 viață imagini, manual, film a
-identificarea și prezentarea caracteristicilor documentar, videoproiector, atitudinii elevilor faţă de
unor plante / animale date laptop sarcina dată:
-identificarea condițiilor pentru creșterea și  Resurse procedurale:  Listă de verificare(da,
dezvoltrea plantelor / animalelor conversaţia, exerciţiul, nu):
-prezentarea rezultatelor unor problematizarea, Gândiți,  concentrarea asupra
investigații/experimente realizate/ vizualizate lucrați în perechi, comunicați sarcinii de rezolvat;
 implicarea activă în
rezolvarea sarcinii.
27.05 Evaluare 1.1 Itemii probei de evaluare vizează:  Resurse materiale:  Proba scrisă
2.4 - identificarea nevoilor de bază ale fișa de evaluare pentru fiecare
3.2 viețuitoarelor; elev
- identificarea reacțiilor unor plante și  Resurse procedurale:
animale la diferite schimbări ale mediului; conversaţia, explicaţia
- precizarea reacțiilor de apărare sau adaptare
la mediu a unor plante date;
- precizarea reacțiilor de apărare sau adaptare
la mediu a unor animale date;
- realizarea unui program personal pentru o zi
de școală/o zi de odihnă.

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE : EVALUARE FINALĂ – 3 ore

162
03.06 Recapitulare 1.1 identificarea unor corpuri aflate în diferite  Resurse materiale: Observarea sistematică a
finală 2.4 stări de agregare manual tipar/digital, imagini, atitudinii elevilor faţă de
- observarea dirijată a unor imagini pentru corpuri aflate în diverse stări sarcina dată
identificarea influenței factorilor de mediu de agregre Listă de verificare(da, nu):
(apă, aer, temperatură) asupra vieții plantelor  Resurse procedurale:  concentrarea asupra
și animalelor conversaţia, explicaţia, sarcinii de rezolvat,
- formularea de concluzii desprinse în urma exerciţiul, jocul didactic,  implicarea activă în
investigaiilor efectuate (ex.: planta are nevoie diagrama Venn rezolvarea sarcinii
de lumină, în lipsa ei aceasta se îngălbenește,
creșterea încetinește)
- elaborarea unor materiale informative pentru
ilustrarea unor rezultate din demersul
investigativ (ex.: afișe, desene)
10.06 Evaluare finală 2.5 Prezentarea portofoliului  Resurse materiale:  Portofoliul
- prezentarea, în grupuri mici, a portofoliului fișa de evaluare a portofoliului  Interevaluare
realizat în cursul anului la disciplina Științe  Resurse procedurale:  Autoevaluare
ale naturii; conversaţia, explicaţia,
- selectarea, la nivelul grupului, a celor mai expunerea
reprezentative piese (câte una din portofoliul
fiecărui elev) și prezentarea în fața clasei;
- aprecierea de către colegi a
pieselor/portofoliilor celorlalți.
17.06 Curiozități Vizionarea de filmulete cu mari curiozități  Resurse materiale:
științifice științifice imagini, manual, film
documentar, videoproiector,
laptop
 Resurse procedurale:
conversaţia, exerciţiul,
problematizarea, Gândiți,
lucrați în perechi, comunicați

Educatie civica
163
Data Conținuturi Comp. Activități de învățare Resurse Evaluare
Specif.

SEMESTRUL I

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE : Noțiunea de persoană – 4 ore

16.09 Ce înseamnă să fim 1.1 exerciţii de selectare a unor imagini care înfăţişează manual tipărit/digital observarea
persoane 1.2 corpuri vii; caietul elevului sistematică
1.3 -exerciţii de completare a unor diagrame cu asemănări organizatori grafici -proba scrisă
3.1 şi deosebiri între oameni şi celelalte vieţuitoare; ilustraţii -proba orală
*3.3 -exerciţii de completare a unor structuri grafice cu dicţionare -evaluare în perechi
acţiuni specifice persoanei; lecturi suplimentare -autoevaluare
-exerciţii de colorare, în desene/contururi date, a -conversaţia -portofoliu de grup
imaginilor care înfăţişează persoane; exerciţiul
-exercitii de prezentare, în perechi, a propriei persoane diagrama
(a unor aspecte relevante pentru identitatea proprie) -activitatea frontală,
discuţii referitoare la asemănările şi deosebirile dintre individuală
persoane
23.09 Persoana mea 1.1 exerciţii de identificare a datelor personale pe fişe cu manual observarea
Persoana lui/ei 1.2 imaginea certificatului de naştere caietul elevului sistematică
1.3 realizarea şi discutarea, în perechi, a portretului copii certificate de -proba scrisă
2.1 colegului de bancă; naştere ,dicţionare -proba orală
2.3 -exerciţii de identificare şi prevenţie a unor situaţii ce lecturi suplimentare -evaluare în perechi
constituie pericole pentru sănătatea şi securitatea -conversaţia -autoevaluare
personală; exerciţiul -portofoliu de grup
-exerciţii de completare a unor propoziţii lacunare diagrama
-exerciţii-joc -activitatea frontală,
individuală şi de grup

164
30.09 Recapitulare: Când 1.2 exerciţii de recunoaştere a unor persoane; manual observarea
se naște un copil 1.3 -exerciţii de caracterizare a unor persoane; caietul elevului sistematică
2.1 autoportretul; organizatori grafici -proba scrisă
-exemplificarea diferitelor modalităţi de manifestare a ilustraţii -proba orală
persoanei prin gândire, simţire, voinţă; lecturi suplimentare -evaluare în perechi
-citirea şi comentarea unor texte cu conţinut civic; -conversaţia -autoevaluare
-discuţii pe baza unor imagini; exerciţiul -portofoliu de grup
-rezolvarea unor situaţii problemă; diagrama -activitatea
-exprimarea părerilor proprii despre sine ori despre frontală, individuală şi de
ceilalţi; grup
-exemplificarea unor situaţii de integrare socială a
persoanelor cu handicap

07.10 Evaluare 1.2 identificarea cuvintelor care indică documentele unei Fișă de evaluare observarea
1.3 persoane sistematică
2.1 -enumerarea informațiilor cuprinse în documentele de -probă scrisă
identitate
-argumentarea importanței documentelor de identitate
-descoperirea semnificației prenumelui, argumentarea
gradului în care prenumele este reprezentativ pentru
persoana care îl poartă
Stabilirea valorii de adevăr a unor propoziții

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE : Trăsături morale ale persoanei – 6 ore

14.10 Bunătatea și răutatea 1.1 -exerciţii de recunoaştere, în situaţii diferite, a manual observarea
1.2 trăsăturilor unor personaje; caietul elevului sistematică
1.3 -exerciţii de identificare a trăsăturilor persoanei organizatori grafici -proba scrisă
3.1 manifestate în contexte familiare elevilor; ilustraţii -proba orală
*3.3 discutarea în grupuri mici, a moralei unor fabule, a lecturi suplimentare -evaluare în perechi
unor proverbe care ilustrează trăsături ale persoanei; -conversaţia -autoevaluare
-exerciţii de apreciere a propriilor trăsături manifestate exerciţiul -portofoliu de grup

165
în contexte familiare; -activitatea frontală,
-ilustrarea prin desen, pictura, modelaj a unor individuală şi de grup
comportamente morale/imorale ale unor personaje;
-exerciţii de argumentare a unor proverbe;

21.10 Respectul și lipsa de 1.1 -exerciţii de exprimare a propriei opinii, pornind de la manual observarea
respect 1.2 situaţii reale, familiare universului referenţial al caietul elevului sistematică
Sinceritatea și 1.3 copilului; organizatori grafici -proba scrisă
minciuna 2.1 relatarea unor întâmplări reale ce dovedesc trăsături ilustraţii -proba orală
2.3 morale ale persoanei; lecturi suplimentare -evaluare în perechi
-exerciţii de simulare a unor situaţii din viaţa reală; -conversaţia -autoevaluare
-reflectarea asupra experienței personale în sfera exerciţiul -portofoliu de grup
conceptului de respect -activitatea frontală,
-identificarea de expresii care demonstreaza politețea individuală şi de grup
-identificarea de acțiuni care dovedesc respect

28.10 Curaj, frică, lașitate 1.2 exerctii de completare a unor structuri grafice cu manual observarea
1.3 trăsături morale ale unor personaje/persoane; caietul elevului sistematică
2.1 -exerciţii de completare a unor propoziţii lacunare; organizatori grafici -proba scrisă
-povestirea unei întâmplări prezentate urmând “paşii ilustraţii -proba orală
investigatorului perfect”; lecturi suplimentare -evaluare în perechi
-exerciţii-joc -conversaţia -autoevaluare
-analiza situațiilor din benzile desenate; exerciții de exerciţiul -portofoliu de grup
diferențiere între comportamentele: fricos, ascultător, diagrama -activitatea
curajos, laș, prudent frontală, individuală şi de
-descoperirea unor personaje caracterizate prin curaj, grup
frică, lașitate, în cadrul lecturilor
11.11 Modestia și lipsa de 1.2 exerciţii de exprimare a propriei opinii, pornind de la manual observarea
modestie 1.3 situaţii reale, familiare universului referenţial al caietul elevului sistematică
2.1 copilului; organizatori grafici -proba scrisă
relatarea unor întâmplări reale ce dovedesc trăsături ilustraţii -proba orală
morale ale persoanei; lecturi suplimentare -evaluare în perechi
-exerciţii de simulare a unor situaţii din viaţa reală; -conversaţia -autoevaluare

166
-descoperirea unor personaje caracterizate prin exerciţiul -portofoliu de grup
modestie și a altora, caracterizate prin laudă, diagrama -activitatea
îngâmfare, în cadrul lecturilor frontală, individuală şi de
-inițierea unor discuții, pe baza lecturilor, privind grup
consecințele comportamentului modest, respectiv
lăudăros
18.11 Încrederea și lipsa de -discuţii din care să reiasă importanţa încrederii în sine manual observarea
încredre şi în ceilalţi; caietul elevului sistematică
-completarea unei liste cu criterii ce trebuie avute în organizatori grafici -proba scrisă
vedere când avem încredere în ceilalţi; ilustraţii -proba orală
-citirea şi discutarea unui text cu conţinut civic; lecturi suplimentare -evaluare în perechi
-joc de rol cu folosirea formulelor de adresare -conversaţia -autoevaluare
politicoasă; exerciţiul -portofoliu de grup
-comentarea unor versuri cu conţinut civic diagrama -activitatea
-exerciții de reflectare asupra experienței personale în frontală, individuală şi de
sfera conceptului de încredere în sine și încredere în grup
alții
-identificarea unor modalități prin care se poate câștiga
încrederea celorlalți

25.11 Recapitulare: găsirea unei căi corecte de a ieşi dintr-o greşeală; fișe de evaluare observarea
Curcubeul schimbării -selectarea şi comentarea unor proverbe potrivite temei; sistematică
Evaluare sumativă -găsirea şi comentarea unor proverbe; -probă scrisă
-prezentarea unor personalităţi din istoria poporului
român;
-joc: „Să ne cunoaştem”;
-rezolvarea unor dileme;
-răspunsuri la întrebările unor teste;
-realizarea unor inimioare în care elevii să-şi prezinte
însuşirile fizice şi sufleteşti

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE : Raporturile noastre cu lucrurile – 6 ore

167
2.12 Ce sunt lucrurile ? 1.1 exerciţii de identificare a deosebirilor dintre lucruri şi -manual, caietul elevului, observarea
1.2 corpurile vii; ilustraţii sistematică
1.3 -exerciţii de identificare a lucrurilor create de om sau colecţii şi colecţionari -proba scrisă
3.1 de natură; dicţionare, exerciţiul -proba orală
-exerciţii de numire a lucrurilor personale şi a lucrurilor conversaţia, jocul de rol, -evaluare în perechi
comune, a lucrurilor care ne reprezintă; masa rotundă -autoevaluare
simularea; -portofoliu de grup
-activitatea frontală,
individuală
9,12 Nevoia de lucruri 1.1 realizarea, în grupuri mici, a unor liste de lucruri utile, -manual, caietul elevului, observarea
1.2 într-o situaţie dată şi discutarea atitudinilor posibile faţă ilustraţii sistematică
1.3 de lucrurile menţionate; colecţii şi colecţionari -proba scrisă
2.1 -exerciţii de numire a lucrurilor personale şi a lucrurilor dicţionare, exerciţiul -proba orală
2.3 comune, a lucrurilor care ne reprezintă; conversaţia, jocul de rol, -evaluare în perechi
masa rotundă -autoevaluare
simularea; -portofoliu de grup
-activitatea frontală,
individuală
16.12 Lucruri care ne 1.2 imaginarea unor povestiri, ghicitori privind raporturile -manual, caietul elevului, observarea
exprimă. 1.3 persoanei cu lucruri şi fiinţe; ilustraţii sistematică
2.1 -discutarea în grup în scopul soluţionării unei dileme colecţii şi colecţionari -proba scrisă
civice; dicţionare, exerciţiul -proba orală
conversaţia, jocul de rol, -evaluare în perechi
masa rotundă -autoevaluare
simularea; -portofoliu de grup
-activitatea frontală,
individuală
13.01 Proprietatea și 1.2 dialog despre diferite lucruri, despre proprietăţile şi -manual, caietul elevului, observarea
atitudinea față de 1.3 utilitatea acestora; ilustraţii sistematică
lucruri 2.1 -discutarea utilităţilor unor lucruri construite; colecţii şi colecţionari -proba scrisă
-conversaţie în urma unor activităţi practice (la dicţionare, exerciţiul -proba orală
bibliotecă), prin care elevii să motiveze preferinţa faţă conversaţia, jocul de rol, -evaluare în perechi
de anumite lucruri; masa rotundă -autoevaluare

168
-exerciţii de realizare a unor corespondente; simularea; -portofoliu de grup
-exerciţii de prezentare a unor invenţii şi inventatori -activitatea frontală,
preferaţi de copii individuală
20.01 Recapitulare Noi și 1.2 -recunoaşterea unor atitudini faţă de lucruri în situaţii -manual, caietul elevului, observarea
lucrurile 1.3 reale sau imaginare; ilustraţii sistematică
2.1 -exerciţii de completare a unor enunţuri referitoare la colecţii şi colecţionari -proba scrisă
preferinţe şi comportamente faţă de lucruri; dicţionare, exerciţiul -proba orală
-imaginarea unor povestiri privind raporturile persoanei conversaţia, jocul de rol, -evaluare în perechi
cu lucrurile, care valorizează atitudini pozitive faţă de masa rotundă -autoevaluare
acestea; simularea; -portofoliu de grup
-punerea elevilor în situaţia de a-şi exprima gânduri, -activitatea frontală,
sentimente, atitudini faţă de lucruri, pornind de la individuală
imagini, texte, desene animate, filme adecvate vârstei,
situaţii din viaţa reală, specifice universului referenţial
al copilului;
-exercitii-joc de prezentare a unui muzeu cu lucruri
inventate de copii.

27.01 Evaluare 1.2 exerciţii de realizare a unor corespondente; Fișă de evaluare observarea
1.3 -găsirea termenilor potriviţi pentru succesiuni de sistematică
2.1 imagini; -probă scrisă
-rezolvarea unor rebusuri pe teme date;

SEMESTRUL al II-lea

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE : Raporturile noastre cu animalele și plantele – 6 ore

169
10.02 Noi și celelalte 1.1 -recunoaşterea unor atitudini faţă de plante şi animale, manual, caietul elevului, -observarea
viețuitoare 1.2 pornind de la imagini date, lectura unor povestiri, ilustraţii sistematică
1.3 poveşti, fabule, desene animate, filme adecvate colecţii şi colecţionari -proba scrisă
3.1 - observarea unor comportamente ale copiilor şi dicţionare, exerciţiul -proba orală
adulţilor în contexte familiare de viaţă; conversaţia -evaluare în perechi
-completarea unor enunţuri referitoare la plante şi simularea; -autoevaluare
animale, preferinţe, atitudini, comportamente faţă de -activitatea frontală, -portofoliu de grup
acestea; individuală
-conversaţie despre caracteristicile plantelor şi
animalelor, compararea acestora cu cele ale omului

17.02 Ce sunt animalele și 1.1 selectarea, pe fişe, a unor personaje din lumea plantelor manual, caietul elevului, -observarea
plantele 1.2 şi animalelor, prezentate în lecturi îndrăgite; ilustraţii sistematică
1.3 -identificarea unor surse de poluare şi stabilirea unor colecţii şi colecţionari -proba scrisă
2.1 modalităţi de diminuare şi prevenire; dicţionare, exerciţiul -proba orală
2.3 -exerciţii de exprimare a unor gânduri, sentimente, conversaţia -evaluare în perechi
atitudini faţă de plante şi animale, faţă de mediul simularea; -autoevaluare
înconjurător; -activitatea frontală, -portofoliu de grup
-imaginarea unor povestiri privind raporturile persoanei individuală
cu plantele şi animalele, care valorizează atitudini
pozitive faţă de acestea
24.02 Atitudini față de 1.2 realizarea, în perechi, la alegerea elevilor, a unor scurte manual, caietul elevului, -observarea
plante și animale 1.3 compuneri, dialoguri, scheme, desene, referitoare la ilustraţii sistematică
2.1 cum cred elevii că le-ar plăcea animalelor şi plantelor colecţii şi colecţionari -proba scrisă
să se comporte cu acestea; manual, caietul elevului, dicţionare, exerciţiul -proba orală
ilustraţii conversaţia -evaluare în perechi
colecţii şi colecţionari simularea; -autoevaluare
dicţionare, exerciţiul -activitatea frontală, -portofoliu de grup
conversaţia individuală
simularea;
-activitatea frontală, individuală
-exerciţii de argumentare, de susţinere personală a
nevoii de plante şi animale;

170
-exerciții de imaginare a pericolului generat de tăierea
copacilor;
-identificarea atitudinii oamenilor față de plante,
reprezentate in imagini; inițierea unor exemple
concrete din viața cotidiană
3.03 Recapitulare 1.2 conversaţie despre caracteristicile plantelor şi manual, caietul elevului, -observarea
1.3 animalelor, compararea acestora cu cele ale omului; ilustraţii sistematică
2.1 -discutarea semnelor zodiacale; identificarea zodiei şi a colecţii şi colecţionari -proba scrisă
posibilei corespondenţe între trăsăturile zodiei şi a dicţionare, exerciţiul -proba orală
persoanei; conversaţia -evaluare în perechi
-jocuri de rol; simularea; -autoevaluare
-valorificarea elementelor găsite în poveşti, legende -activitatea frontală, -portofoliu de grup
despre animale, plante care au salvat viaţa oamenilor; individuală
-finalizarea unor povestiri care să ilustreze posibile
trăiri afective ale elevilor faţă de plante şi animale;
-citirea şi comentarea unor texte şi imagini cu conţinut
civic, ce necesită luarea unor decizii şi exprimarea unei
opinii personale;
10.03 Evaluare 1.2 rezolvarea unor exerciții variate, cuprinse în fișa de -fișe de evaluare observarea
1.3 evaluare sistematică
2.1 -prezentarea unor lucruri pe care ar trebui să le schimbe -probă scrisă
elevii pentru a deveni persoane responsabile în relație
cu plantele și animalele
-autoevaluarea calității de persoană responsabilă în
ceea ce privește protecția mediului înconjurător
-prezentarea rezultatelor finale ale proiectului

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE : Raporturile noastre cu ceilalți oameni – 8 ore


17.03 Grupurile din care 1.1 -recunoaşterea, în situaţii date, a grupurilor din care manual, caietul elevului, observarea
facem parte 1.2 face parte elevul; ilustraţii sistematică
1.3 -exerciţii de identificare, în contexte de viaţă, a unor colecţii şi colecţionari -proba scrisă
3.1 dicţionare, exerciţiul -proba orală
relaţii existente în cadrul diferitelor tipuri de grupuri;

171
-exemplificarea unor relaţii în cadrul grupurilor, conversaţia, jocul de rol, -evaluare în perechi
pornind de la situaţii observate în contexte familiare masa rotundă -autoevaluare
de viaţă; simularea; -portofoliu de grup
-activitatea frontală,
-simularea, în contexte date, a unor relaţii în cadrul
individuală
grupurilor din care elevii fac parte;

24.03 Familia 1.1 -discuţii despre grupurile mici din care elevul face manual, caietul elevului, observarea
1.2 parte şi despre regulile grupului, pornind de la ilustraţii sistematică
1.3 imagini, texte, cazuri reale date; colecţii şi colecţionari -proba scrisă
2.1 dicţionare, exerciţiul -proba orală
-exerciţii de stabilire a responsabilităţilor ce revin
2.3 conversaţia, jocul de rol, -evaluare în perechi
membrilor unei familii sau a unui grup, la alegere; masa rotundă -autoevaluare
simularea; -portofoliu de grup
-activitatea frontală,
individuală
31.03 Grupul de prieteni 1.1 exerciţii de inventare a unui joc şi stabilirea regulilor manual, caietul elevului, observarea
1.2 de respectat; ilustraţii sistematică
1.3 -completarea în cadrul unei structuri grafice a colecţii şi colecţionari -proba scrisă
3.1 dicţionare, exerciţiul -proba orală
calităţilor necesare unui conducător de grup;
conversaţia, jocul de rol, -evaluare în perechi
-realizarea, în grupuri mici, la alegerea elevilor, a masa rotundă -autoevaluare
unor povestiri, dialoguri, dramatizări privind simularea; -portofoliu de grup
activităţile grupurilor din care fac parte; -activitatea frontală,
individuală
14.04 Grupul de joacă 1.1 exerciţii de identificare şi semnalare a influenţelor manual, caietul elevului, observarea
1.2 pozitive sau negative în cadrul unui grup; ilustraţii sistematică
1.3 -exerciţii de stabilire a drepturilor şi colecţii şi colecţionari -proba scrisă
3.1 responsabilităţilor pe care acestea le presupun în dicţionare, exerciţiul -proba orală
cadrul grupurilor; conversaţia, jocul de rol, -evaluare în perechi
-problematizarea unor situaţii de grupuri care nu masa rotundă -autoevaluare
respectă regulile; simularea; -portofoliu de grup
-jocuri de rol; -activitatea frontală,

172
-exerciţii de construire a unor reguli pentru diferite individuală
jocuri;
-exerciţii de formulare a unor sancţiuni în cazul
încălcării regulilor
21.04 Grupulde învățare 1.1 -identificarea grupurilor de apartenență manual, caietul elevului, observarea
1.2 -identificarea unor grupuri conform descrierilor ilustraţii sistematică
1.3 -prezentarea grupului de prieteni, a familiei, a colecţii şi colecţionari -proba scrisă
2.1 relațiilor, preocupărilor și a pasiunilor comune dicţionare, exerciţiul -proba orală
2.3 -prezentarea tipurilor de relații care se stabilesc în conversaţia, jocul de rol, -evaluare în perechi
cadrul grupului de prieteni masa rotundă -autoevaluare
-inițierea unui dialog despre cooperare, colaborare, simularea; -portofoliu de grup
competiție, conflict -activitatea frontală,
-descoperirea calităților unui bun conducător de grup individuală

28.04 Reguli ale grupului 1.1 -identificarea drepturilor și responsabilităților elevilor manual, caietul elevului, observarea
1.2 în situații diverse (acasă, la școală, în tabără etc) ilustraţii sistematică
1.3 -exerciții de constientizare a efectelor încălcării colecţii şi colecţionari -proba scrisă
3.1 regulilor dicţionare, exerciţiul -proba orală
-prezentarea regulilor unui joc preferat conversaţia, jocul de rol, -evaluare în perechi
-identificarea tipurilor de relații existente între masa rotundă -autoevaluare
personajele din imaginile date simularea; -portofoliu de grup
-identificarea sporturilor după mingile folosite -activitatea frontală,
-prezentarea regulilor unui sport de echipă preferat individuală

12.05 Drepturi și îndatoriri 1.1 inițierea unui dialog despre cooperare, colaborare, manual, caietul elevului, observarea
ale grupului 1.2 competiție, conflict ilustraţii sistematică
1.3 -identificarea drepturilor și responsabilităților elevilor colecţii şi colecţionari -proba scrisă
2.1 în situații diverse (acasă, la școală, în tabără etc) dicţionare, exerciţiul -proba orală
2.3 -exerciții de constientizare a efectelor încălcării conversaţia, jocul de rol, -evaluare în perechi
regulilor masa rotundă -autoevaluare
-prezentarea regulilor unui joc preferat simularea; -portofoliu de grup
-identificarea tipurilor de relații existente între -activitatea frontală,

173
personajele din imaginile date individuală
-identificarea sporturilor după mingile folosite

19. Evaluare rezolvarea unor exerciții variate, cuprinse în fișa de -fișe de evaluare observarea
05 evaluare sistematică
-identificarea drepturilor și a îndatoririlor copiilor din -probă scrisă
imaginea dată
-autoevaluarea calității de bun partener/bună parteneră
în grup
-prezentarea rezultatelor finale ale proiectului

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE ; Evaluare finală – 4 ore

26.05 Împreună suntem mai 1.1 exerciţii de identificare a influenţelor pozitive manual, caietul elevului, observarea
puternici ! 1.2 exercitate asupra persoanei de conţinuturile 1.3 ilustraţii sistematică
2.1parcurse la educaţie civică; colecţii şi colecţionari -proba scrisă
-exprimarea propriei opinii despre manualul de dicţionare, exerciţiul -proba orală
educaţie civică; conversaţia, jocul de rol, -evaluare în perechi
-prezentarea faptelor bune din timpul anului şcolar; masa rotundă -autoevaluare
comentarea proverbului: “Copilul inimos e ca un pom simularea; -portofoliu de grup
frumos”; -activitatea frontală,
-exercitii-joc: “Ne jucăm, împreună repetăm!”. individuală şi de grup

2.06 Părerea și atitudinea 1.3 exerciţii de identificare a influenţelor pozitive manual, caietul elevului, observarea
ta contează ! 2.1 exercitate asupra persoanei de conţinuturile parcurse la ilustraţii sistematică
educaţie civică; colecţii şi colecţionari -proba scrisă
-exprimarea propriei opinii despre manualul de dicţionare, exerciţiul -proba orală
educaţie civică; conversaţia, jocul de rol, -evaluare în perechi
-prezentarea faptelor bune din timpul anului şcolar; masa rotundă -autoevaluare
comentarea proverbului: “Copilul inimos e ca un pom simularea; -portofoliu de grup
frumos”; -activitatea frontală,
-exercitii-joc: “Ne jucăm, împreună repetăm!”. individuală şi de grup

174
9.06 Evaluare finală exerciţii de identificare a personajelor/ persoanelor, Fișe de evaluare observarea
lucrurilor, animalelor şi plantelor; sistematică
-exerciţii de precizare a trăsăturilor morale specifice -probă scrisă
persoanei;
-exerciţii de recunoaştere a tipurilor de relaţii existente
în cadrul unui grup;
-completarea, în cadrul unei structuri grafice, a
conţinuturilor parcurse la educaţie civică;
-stabilirea valorii de adevăr a unor enunţuri date;

16.06 Planuri de vacantă

Arte vizuale si abilitati practice


Data Comp.
specif. Conținuturi Activități de învățare Resurse Evaluare

175
SEMESTRUL I

Unitatea de învățare: Arta din jurul tău – 4 ore

15.09 1.1. Recapitulare. -bloc de desen A4, planşe  - observare


2.1. Evaluare inițială model, desene ale copiilor, sistematică
(tehnici de lucru învățate în cl a reproduceri de artă, - evaluare frontală
II-a) imagini și individuală

18.09 1.1. Trusa micului artist -familiarizarea cu materialele şi -bloc de desen A4, planşe  -observare
1.2. Materiale şi instrumente instrumentele de lucru model, desene ale copiilor, sistematică
2.1. necesare pentru orele de Arte -exemplificarea utilizării diverselor reproduceri de artă, - evaluare frontală
2.3. vizuale şi abilităţi practice materiale şi tehnici, pe reproduceri şi pe imagini și individuală
2.4. lucrările elevilor - exerciţiul, conversaţia,
demonstraţia, observaţia,
-exerciţii cu diferite materiale (pastile, explicaţia
tuburi, pensule, vasul de apă, carioca,
pastel, hârtie colorată) şi tehnici de lucru
(acuarelă, guaşă, tempera, colaj, mixte)
-aplicarea culorilor pe suport umed sau
uscat cu diferite instrumente
-asocierea tehnicilor adecvate materialelor
selectate (tehnici ale culorilor de apă,
tehnici mixte, tehnici ale colajului, ale
modelajului)
-exerciţii de organizare a suprafeţei sau a
spaţiului plastic în tehnica acuarelei

176
22.09 1.1. Ce este arta? -identificarea rolului mesajelor vizuale prin -bloc de desen A4, planşe  - observare
1.2. Comunicarea prin imagini studierea de broșuri, pliante, albume de model, desene ale copiilor, sistematică
2.1. (2 ore) artă, vizionarea de filme, documentare, reproduceri de artă,  - evaluare
2.3. clipuri, reclame imagini frontală și
2.4. -mesaje exprimate prin publicitatea - exerciţiul, conversaţia, individuală
stradală demonstraţia,
-identificarea mesajului transmis prin explicaţia
imagine în pictură,
desen/grafică, modelaj/sculptură, arte
decorative textile, monumentale, ceramice,
vestimentație sau bijuterii, arhitectură
și/sau scenografie, fotografie și prin artele
spectacolului
25.09 1.1. Cum percepi lumea din jurul -discuţii despre importanţa cunoaşterii -bloc de desen A4, planşe  - observare
1.2. tău? ochiului uman model, desene ale copiilor, sistematică
2.1. Cum funcţionează ochiul? -participarea la discuții despre diferențierea reproduceri de artă,  - evaluare
2.3. luminozității, recunoașterea formei, imagini frontală și
2.4. perceperea culorii obiectelor, orientarea în - exerciţiul, conversaţia, individuală
spațiu, menținerea atenției și echilibrului. demonstraţia
-observarea formelor naturale (elemente de
morfologie vizuală)
-exerciţii de modulare a liniei în vederea
obţinerii unor efecte vizuale

Unitatea de învățare: Lumea în creion – 5 ore

1.1. Ce poţi face cu un creion? -exerciţii de observare a punctului ca -bloc de desen A4,  - observare
29.09 1.2. Punctul – element de limbaj element de limbaj plastic pe planşe model, planşe model, desene sistematică
2.1. plastic imagini, reproduceri de artă; ale copiilor, reproduceri  - evaluare
2.3. Aplicație: Brad punctat -observarea punctului ca element de artă, frontală și
2.5. constitutiv al universului vizual imagini individuală
manual pag. 16-17 (dimensiuni, fragmentări, contraste) - exerciţiul, conversaţia,

177
-exerciţii de organizare a suprafeţei sau a demonstraţia
spaţiului plastic cu ajutorul punctului
-identificarea punctului ca element de
limbaj plastic (ce poate exprima el)
1.1. Ritmul liniilor -exerciţii de observare a liniei ca element -bloc de desen A4,  - observare
02.10 1.2. Linia – element de limbaj de limbaj plastic pe planşe model, imagini, planşe model, desene sistematică
2.1. plastic. Modele de linii: Brazi reproduceri de artă ale copiilor, reproduceri  - evaluare
2.3. -exerciţii de clasificare a liniilor: verticale, de artă, frontală și
2.5. manual pag. 18 orizontale, oblice, curbe, frânte, subţiri, imagini individuală
groase, alăturate, juxtapuse etc. - exerciţiul, conversaţia,
-observarea formelor naturale (elemente de demonstraţia
morfologie vizuală)
-exerciţii de modulare a liniei (trecerea de
la subţire la gros) pentru sugerarea ideii de
formă, de spaţiu şi de volum
06.10 1.1. Perspectiva -exerciţii de observare a liniei de orizont -bloc de desen A4,  - observare
1.2. Aplicație: Drum pierdut pe planşe model, imagini, reproduceri de planşe model, desene sistematică
2.1. artă ale copiilor, reproduceri  - evaluare
2.3. manual pag. 19 -exerciţii de clasificare a elementelor unui de artă, frontală și
2.5. peisaj (înălţime, lăţime şi adâncime) imagini individuală
-realizarea unui peisaj respectând regulile
perspectivei

09.10 1.1. Cum desenezi un personaj? -exerciţii de observare a părţilor corpului -bloc de desen A4,  - observare
1.2. Portretul. Aplicație: uman pe planşe model, imagini, planşe model, desene sistematică
2.1. Desenează-l pe Andrei! reproduceri de artă ale copiilor, reproduceri  - evaluare
2.3. manual pag. 20-21 -exerciţii de redare a unor valori de gri- de artă, frontală și
2.5. deschis sau de gri-închis prin valorare imagini individuală
(hașurare)
-compunerea unui spaţiu plastic în care să
se evidenţieze corpul uman

178
Unitatea de învățare: Magia culorilor – 7 ore

13-16. 1.1. Povestea culorilor -identificarea culorilor din cercul culorilor -bloc de desen A4,  - observare
10 1.2. Culori primare şi culori binare irecunoaşterea culorilor primare şi a celor planşe model, desene ale sistematică
2.1. Aplicație: binare în imagini şi în jurul nostru copiilor, reproduceri de  - evaluare
2.3. Titirezul fermecat -dialog provocat privind semnificaţia artă, frontală și
2.5. Experiment: Descompunerea culorilor: „Care este culoarea ta preferată?” imagini individuală
culorilor -compunerea unui spaţiu plastic în care să
(2 ore) se evidenţieze
manual pag. 24 culorile primare şi/sau pe cele binare
20- 1.1. -ientificarea nuanţelor unei culori pe -bloc de desen A4,  - observare
23.10 1.2. Forme şi nuanţe Forma planşe, reproduceri de artă planşe model, desene ale sistematică
2.1. spontană. Forma elaborată -exerciţiu – joc de obţinere a nuanţelor prin copiilor, reproduceri de  - evaluare
2.3. Aplicație: Joc de culori amestecul a două culori vecine în cercul artă, frontală și
2.5. culorilor imagini individuală
manual pag. 26-27 -nuanţarea bilaterală a unei culori - exerciţiul, conversaţia,
-realizarea unor lucrări în care se folosesc demonstraţia
diferite tehnici: monotipia, fuzionarea,
stropirea forţată a culorilor, tehnica sforii
colorate, dirijarea jetului de aer
27.10 1.1. Tonuri şi nonculori -identificarea şi folosirea nonculorilor -bloc de desen A4,  - observare
2.2. Volumul obiectelor Aplicație: -sesizarea rolului nonculorilor planşe model, desene ale sistematică
3.2. Vas cu flori -observarea şi identificarea tonurilor unei copiilor, reproduceri de  - evaluare
culori artă, frontală și
manual pag. 28-29 -combinarea celor două nonculori în imagini individuală
proporţii diferite - exerciţiul, conversaţia,
-combinarea în proporţii diferite a două demonstraţia
culori opuse în cercul culorilor
-realizarea unui vas cu flori (natură statică),
folosind tonuri de culoare

179
30.10 1.1. Recapitulare. -selectarea răspunsurilor corecte (dintr-o lucrările elevilor  - observare
10.11 2.4. Evaluare listă dată) la întrebări referitoare la unitatea - AMII (computer, sistematică
3.1. Proiect: Sunt român! parcursă tabletă)  - evaluare
manual pag. 30 -realizarea unui proiect cu tema Sunt - conversația, frontală și
(2 ore) român!( desenarea şi decorarea iei observația, analiza individuală
româneşti cu linii, puncte, forme elaborate;
pictură în forme spontane – Covoraşul
românesc; pictură în tonuri de culoare –
Căni de lut, decupaj - Hora unirii, colaj –
Harta României

Unitatea de învățare: La gura sobei - 10 ore13-17. 1.1. În casa bunicii -recunoaşterea şi diferenţierea liniei și -bloc de desen A4,  - observare
11 1.2. Cusături şi împletituri punctului ca elemente decorative planşe model, sistematică
2.1. Aplicație: Semn de carte -observarea rolului liniei ca element decorativ desene ale copiilor,  - evaluare
2.3. (pe ţesături, imprimeuri, vase de ceramică, reproduceri de artă, frontală și
2.5. manual pag. 32-33 lucrări arhitecturale decorative etc.) imagini individuală
( 2 ore) -definirea stilizării
-confecţionarea unui semn de carte din etamină
20-24. 1.1. Atelierul lui Moş Crăciun -participarea la discuţii privind elementele -bloc de desen A4,  - observare
11 1.2. Șablonare. Decupare decorative specifice sărbătorilor de iarnă planşe model, sistematică
2.1. Aplicație: -identificarea materialelor din care sunt desene ale copiilor,  - evaluare
2.3. Steluțe pentru pom confecționate diverse obiecte reproduceri de artă, frontală și
2.5. -confecţionarea unor obiecte decorative: imagini individuală
manual pag. 34-35 steluţe pentru pom, oameni-de-zăpadă etc. - exerciţiul,
conversaţia,
demonstraţia
27.11 1.1. Vine Anul Nou! -vizionarea unor filmuleţe despre obiceiurile -bloc de desen A4,  - observare
2.2. Elemente decorative populare planşe model, sistematică
8-11- 3.2. Aplicații: -formularea unor întrebări şi răspunsuri despre desene ale copiilor,  - evaluare
15.12 Mască; felicitare obiceiurile populare reproduceri de artă,

180
-participarea la discuţii privind obiceiurile imagini frontală și
practicate de Anul Nou - exerciţiul, individuală
-îndoirea şi decuparea foii/cartonului pentru conversaţia,
manual pag. 36-37 obţinerea formei de felicitare demonstraţia
-crearea unei măşti folosind trasarea,
decuparea, împletirea, coaserea şi lipirea
17-22. 1.1. Recapitulare. -expoziţie de lucrări lucrările elevilor  - observare
12 2.4. Evaluare -selectarea răspunsurilor corecte (dintr-o listă - AMII (computer, sistematică
3.1. dată) la întrebări referitoare la unitatea tabletă)  - evaluare
Proiect: Păpuşi vesele parcursă - conversația, frontală și
(2 ore) -realizarea unui proiect cu tema Păpuşi vesele observația, analiza individuală
manual pag. 38

Unitatea de învățare: Lumini și umbre – 6 ore12.01 1.1. Culori calde, culori reci -recunoaşterea culorilor calde şi a celor reci -bloc de desen A4,  - observare
1.2. Semnificaţia culorilor -obţinerea culorilor reci prin amestecul în planşe model, sistematică
2.1. Aplicație: Cizmuliţa-surpriză proporţie mai mare a culorilor albastru, violet, desene ale copiilor,  - evaluare frontală
2.3. reproduceri de artă, și individuală
verde cu alte culori în cantitate mai mică
2.5. manual pag. 40-41 imagini
-obţinerea culorilor calde prin amestecul în
proporţie mai mare a culorilor roșu, oranj,
galben cu alte culori în cantitate mai mică
-exerciţiu – desenarea, decuparea şi decorarea
unei cizmuliţe în culori calde şi culori reci
15.01 1.1. Arta realizării fotografiei -participarea la discuţii privind importanţa -bloc de desen A4,  - observare
1.2. Mici secrete fotografiei planşe model, sistematică
2.1. pentru realizarea -cunoaşterea componentelor aparatului foto desene ale copiilor,  - evaluare frontală
2.3. unei fotografii reuşite reproduceri de artă, și individuală
-exerciții-joc de stabilire a asemănărilor și
2.5. imagini
manual pag. 42-43 deosebirilor dintre exprimarea în limbaj - exerciţiul,
fotografic și limbajul artelor plastice pe aceeași conversaţia,

181
temă (vas cu flori - pictură şi vas cu flori - demonstraţia
fotografie)
-realizarea unui album foto cu o anumită temă
19.01 1.1. Mari artişti (extindere) -vizionarea unui documentar (PPT) despre -bloc de desen A4,  - observare
2.2. Nicolae Grigorescu Nicolae Grigorescu planşe model, sistematică
3.2. manual pag. 44-45 -identificarea unor opere importante ale desene ale copiilor,  - evaluare frontală
reproduceri de artă, și individuală
artistului
imagini
-organizarea unor concursuri de tip „Ştii şi - exerciţiul,
câştigi” cu întrebări despre Nicolae Grigorescu conversaţia,
demonstraţia
22.01 1.1. Recapitulare. Evaluare -expoziţie de lucrări lucrările elevilor  - observare
2.4. Proiect: -selectarea răspunsurilor corecte (dintr-o listă - AMII (computer, sistematică
3.1. Ramă pentru fotografii dată) la întrebări referitoare la unitatea tabletă)  - evaluare frontală
manual pag. 46 - conversația, și individuală
parcursă
(2 ore) observația, analiza
-realizarea unei rame pentru fotografii
26- 1.1. Proiect: -participarea la discuții despre comunicarea lucrările elevilor  - observare
29.01 2.4. Desen animat (Lizuca și prin imagine în pictură, desen/grafică - AMII (computer, sistematică
3.1. Patrocle) -exerciții de schițare, prin linie expresivă, a tabletă)  - evaluare frontală
manual pag. 47 - conversația, și individuală
unor forme ușor de recunoscut
observația, analiza
-realizarea unui desen animat după o poveste
cunoscută

 SEMESTRUL al II-lea

Unitatea de învățare: Viața pe pământ - 15 ore2.2; Arta plierii hârtiei -crearea de texturi de suprafață folosind - manual,
09- 2.3; Origami. Aplicație: Pisicuţă tehnici și materiale diferite hârtie glacee, , lipici -observare

182
12.02 2.4; (2 ore) - realizarea de compoziții simple folosind - exerciţiul, sistematică,
aplicații informatice conversaţia, -evaluare frontală și
demonstraţia, individuală
observaţia,
explicaţia
1.1; Arta rulării hârtiei -observarea unor imagini - manual,
16- 2.2; Quilling. Aplicație: Ramă -identificarea tehnicii utilizate pentru hârtie glacee, lipici, -observare
19.02 2.3; foto realizarea obiectelor imagini sistematică,
2.4; (2 ore) -definirea tehnicii origami, kirigami - exerciţiul, -evaluare frontală și
-descrierea etapelor necesare pentru realizarea conversaţia, individuală
lucrării demonstraţia,
-confecţionarea pisicuţei folosind tehnica explicaţia
origami
-confecţionarea unor jucării folosind tehnica
origami
23.02 1.1; Felicitări, cu drag! -recunoasterea fazelor de confectionare a unei - materiale:
2.1; Monotipie. Aplicație: Pastel felicitări și descrierea etapelor de lucru manualul, caietul -observare
2.2; -exprimarea opiniilor referitoare la utilizarea de arte vizuale şi sistematică,
acestor lucrări abilităţi practice -evaluare frontală și
-întocmirea unui plan pentru realizarea unei hârtie glace, individuală
felicitări foarfece, lipici,
-desenarea şi tăierea unor discuri de carton șabloane
colorat - procedurale:
-analiza produsului obţinut, după criterii conversaţia,
funcţionale, estetice şi economice explicaţia, exerciţiul
26.02 2.2; Colaj. -participarea la exerciții-joc de explorare a -bloc de desen A4,
02.03 2.3; Aplicații: Ghiocel; Fluturi legăturii dintre cuvinte cheie și compoziții planşe model, -observare
2.4; veseli plastice, sculpturi, fotografii etc. (subiectul desene ale copiilor, sistematică,
(2 ore) compoziției/lucrării) - exerciţiul, -evaluare frontală și
-selectarea intenționată a diverselor materiale conversaţia, individuală
(culori de apă, tușuri, creioane, pensule, demonstraţia,
plastilină etc.), în vederea obținerii unor observaţia,
rezultate anticipate explicaţia

183
1.1; Arta sculpturii -exprimarea unor opinii privind calitatea unor -observația, -observarea
05.03 2.2; Modelaj în lut. Aplicație: Vas produse. explicația, sistematică
2.3; din lut -prezentrea criteriilor personale. conversația euristica, -proba practică,
2.4; -analiza unui produs, după criterii practice şi -materiale analiza, aprecierea
estetice plelucrate, schite ale
-identificarea căt mai multor posibilităţi de unor produse simple
utilizare a obiectelor realizate -frontală,
-selectarea lucrarilor, sugestii, concluzii; individuală, pe grupe
-realizarea expozitiei cu lucrarile elevilor
1.1; Forme din plastilină -exprimarea unor opinii privind calitatea unor -observația, -observarea
09.03 2.1; Modelaj. Aplicație: produse. explicația, sistematică
2.2; Glob pământesc -prezentrea criteriilor personale. conversația euristica, -proba practică,
-analiza unui produs, după criterii practice şi -plastilină, schite ale analiza, aprecierea
estetice unor produse simple
-identificarea căt mai multor posibilităţi de -frontală,
utilizare a obiectelor realizate individuală, pe grupe
-selectarea lucrarilor, sugestii, concluzii;
-realizarea expozitiei cu lucrarile elevilor
2.2; Forme din hârtie amestecată -observarea unor lucrări realizate anterior; -observația, -observarea
12-16. 2.3; Modelaj. Aplicație: Macheta -identificarea etapelor de lucru; explicația, sistematică
03 2.4; unui Vulcan -dialog dirijat pe tema necesităţii de a alcătui conversația euristica, -proba practică,
(2 ore) un plan înaintea de realizarea oricărui produs -materiale analiza, aprecierea
-descrierea acţiunilor desfăşurate în cadrul plelucrate, schite ale
fiecărei etape a realizării unui produs unor produse simple
-ordonarea logică a etapelor unei activităţi din -frontală,
perspectiva planificării unei activităţi proprii individuală, pe grupe
1.1; Sărbătorim Paştele! -exprimarea unor opinii privind calitatea unor -bloc de desen A4,
19-23. 2.2; Decorare. Aplicație: Ouă produse. planşe model, -observare
03 2.3; vesele de Paşte -prezentrea criteriilor personale. desene ale copiilor, sistematică,
2.4; (2 ore) -analiza unui produs, după criterii practice şi - exerciţiul, -evaluare frontală și
estetice conversaţia, individuală
-identificarea căt mai multor posibilităţi de demonstraţia,
utilizare a obiectelor realizate observaţia,

184
-selectarea lucrarilor, sugestii, concluzii; explicaţia
-manualul
1.1; Din folclorul copiilor -participarea la discuţii privind elementele -bloc de desen A4,  - observare
26.03 2.1; Ornamentare. Tradiţii. decorative specifice tradițiilor din diferite zone planşe model, sistematică
2.2; Aplicație: Caloian -identificarea materialelor din care sunt desene ale copiilor,  - evaluare
confecționate diverse obiecte reproduceri de artă, frontală și
-confecţionarea unor obiecte decorative: imagini individuală
steluţe pentru pom, oameni-de-zăpadă etc. - exerciţiul,
conversaţia,
Demonstraţia

30.03 2.2; Mari artişti (extindere) vizionarea unui documentar (PPT) despre bloc de desen A4,  - observare
2.3; Constantin Brâncuşi. Un zeu Constantin Brâncuși planşe model, sistematică
2.4; al sculpturii -identificarea unor opere importante ale desene ale copiilor,  - evaluare frontală
artistului reproduceri de artă, și individuală
-organizarea unor concursuri de tip „Ştii şi imagini
câştigi” cu întrebări despre Nicolae Grigorescu - exerciţiul,
conversaţia,
Demonstraţia

Unitatea de învățare: Şi tu poți fi arhitect! 10 ore


1.1; Casa de vis -realizarea unor obiecţe utile folosind -observația, -observarea
13-16. 2.1; Macheta unei case. Aplicație: materialele colectate, utilizând tehnici diverse: explicația, sistematică
04 2.2; Cine stă aici? lipire, asamblare conversația euristica, -proba practică,
23; -analiza produsului obţinut, după criterii -materiale analiza, aprecierea
2.4; funcţionale, estetice şi economice plelucrate, schite ale
-analiză critică a produsului obţinut, în funcţie unor produse simple
de efortul individual -frontală,
individuală, pe grupe
1.1; Sate și oraşe -realizarea unor compoziţii folosind -observația, -observarea

185
20-23. 2.1; Macheta unui oraş/ sat. materialele colectate explicația, sistematică
04 2.2; Aplicație: Pe strada -folosirea corectă a tehnicilor combinate de conversația euristica, -proba practică,
23; principală decupare, asamblare, lipire -materiale analiza, aprecierea
2.4; -analiza produsului obţinut, după criterii plelucrate, schite ale
funcţionale , estetice şi economice unor produse simple
-analiza critică a produsului obţinut, în funcţie -frontală,
de efortul individual individuală, pe grupe

1.1; Castele de poveste -aplicarea ideilor personale în realizarea de -observația, -observarea


27.04 2.1; Macheta unui castel. produse în cadrul unui grup explicația, sistematică
11.05 2.2; Aplicație: Castelul meu -fixarea rolului în echipă în funcţie de conversația euristica, -proba practică,
23; interesele şi aptitudinile individuale -materiale analiza, aprecierea
2.4; -folosirea corectă a tehnicilor combinate de plelucrate, schite ale
tăiere, asamblare, lipire unor produse simple
-analiză critică a produsului obţinut, în funcţie
-frontală,
de efortul individual individuală, pe grupe
1.1; Mari artişti (extindere) -vizionarea unui documentar (PPT) despre -bloc de desen A4, -observarea
14- 2.1; Antoni Gaudi. Lumea Antoni Gaudi planşe model, sistematică
18.05 2.2; fantastică a unui arhitect -identificarea unor opere importante ale desene ale copiilor, -proba practică,
23; artistului reproduceri de artă, analiza, aprecierea
2.4; -organizarea unor concursuri de tip „Ştii şi imagini 
câştigi” cu întrebări despre Nicolae Grigorescu - exerciţiul,
conversaţia,
demonstraţia
1.1; Recapitulare. Evaluare -exprimarea unor opinii privind calitatea unor lucrările elevilor  - observare
21-25. 2.1; Proiect. Strada şcolii produse. - AMII (computer, sistematică
05 2.2; -prezentrea criteriilor personale. tabletă)  - evaluare
23; (2 ore) -analiza unui produs, după criterii practice şi - conversația, frontală și
2.4; estetice observația, analiza individuală
-identificarea căt mai multor posibilităţi de
utilizare a obiectelor realizate
-selectarea lucrarilor, sugestii, concluzii;
-realizarea expozitiei cu lucrarile elevilor

186
Unitatea de învățare: Lumea copiilor - 6 ore

1.1; Micul croitor -observarea cusăturilor decorative ca puncte -observaţia dirijată, -observarea
28.05 2.3; Croire şi coasere. Aplicație: decorative pe diferite obiecte: costume populare exerciţiul, dialogul sistematică
2.4; Peştişorul-penar mileuri, fețe de masă ; dirijat, explicaţia, -proba practică,
2.5 -exprimarea opiniilor privind utilitatea demonstraţia analiza, aprecierea
deprinderii cusăturilor decorative; -pânză, aţă colorată,
-învățarea punctelor de cusătură; ac, foarfece, etamină
-executarea demonstrativa a punctului oblic; - act. frontală,
-realizarea pe pânză a unui desen individuală
-realizarea punctului în urma acului pe
conturul desenului
1.1; Atelierul fanteziei -transformarea lucrurilor vechi în idei creative; -observaţia dirijată, -observarea
04.06 2.3; Articole de vestimentaţie. -exerciții de imprimare cu culori pe suprafața exerciţiul, dialogul sistematică
2.4; Accesorii unui tricou; dirijat, explicaţia, -proba practică,
2.5 Aplicație: Pelerina -exerciții de coasere a nasturilor pe o sacoșă; demonstraţia analiza, aprecierea
supereroului -realizarea unei pelerine urmărind etapele de -pânză, aţă colorată,
lucru; ac, foarfece, etamină
-exprimarea unor opinii privind calitatea unor - act. frontală,
produse. individuală
-prezentrea criteriilor personale.
-analiza unui produs, după criterii practice şi
estetice
1.1; Arta păpuşărească -exprimarea unor opinii privind calitatea unor -observaţia dirijată, -observarea
08.06 2.3; Marionete. Aplicație: Teatrul produse. exerciţiul, dialogul sistematică
de umbre -prezentrea criteriilor personale. dirijat, explicaţia, -proba practică,
-analiza unui produs, după criterii practice şi demonstraţia analiza, aprecierea
estetice -pânză, aţă colorată,
-identificarea căt mai multor posibilităţi de ac, foarfece, hârtie
utilizare a obiectelor realizate de copt; carton;
-selectarea lucrarilor, sugestii - act. frontală,

187
- realizarea unui teatru de umbre urmărind individuală
etapele de lucru;
-exerciții de decorare a ramei cu hârtie colorată
1.1; Magazinul de jucării -intuirea mai multor modele; -observaţia dirijată, -observarea
11.06 2.3; Jucării din materiale -însuşirea tehnicilor de lucru; exerciţiul, dialogul sistematică
2.4; reciclabile. Aplicație: Roboțel -realizarea unui obiect la alegere; dirijat, explicaţia, -proba practică,
/ Fluturaşul eco. exprimarea unor opinii privind calitatea unor demonstraţia analiza, aprecierea
produse. -pânză, aţă colorată,
-prezentrea criteriilor personale. ac, foarfece, hârtie
-analiza unui produs, după criterii practice şi de copt; carton;
estetice - act. frontală,
-identificarea căt mai multor posibilităţi de individuală
utilizare a obiectelor realizate
1.1; Zmeu – o jucărie veche de -exprimarea unor opinii privind calitatea unor -observaţia dirijată, -observarea
15.06 2.3; milenii produse. exerciţiul, dialogul sistematică
2.5 Şablonare. Aplicație: Dragon -prezentrea criteriilor personale. dirijat, explicaţia, -proba practică,
zburător -analiza unui produs, după criterii practice şi demonstraţia analiza, aprecierea
estetice -pânză, aţă colorată,
-identificarea căt mai multor posibilităţi de ac, foarfece, carton;
utilizare a obiectelor realizate - act. frontală,
-selectarea lucrarilor, sugestii individuală
- realizarea unui teatru de umbre urmărind
etapele de lucru;
-exerciții de decorare a ramei cu hârtie colorată
1.1; Recapitulare. Evaluare -exprimarea unor opinii privind calitatea unor lucrările elevilor  - observare
18.06 2.3; Proiect: Decor produse. - AMII (computer, sistematică
-prezentrea criteriilor personale. tabletă)  - evaluare
-analiza unui produs, după criterii practice şi - conversația, frontală și
estetice observația, analiza individuală
-identificarea căt mai multor posibilităţi de
utilizare a obiectelor realizate
-selectarea lucrarilor, sugestii, concluzii;
-realizarea expozitiei cu lucrarile elevilor

188
Educatie muzicala
Data Conținuturi Comp Activități de învățare Resurse Evaluare
Specif

SEMESTRUL I

189
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Magia sunetelor -3 ore

14.09 Cântare vocală în colectiv, 2.1 -interpretarea vocală a cântecelor în Resurse materiale: - observare
în grupuri, individual 3.1. colectiv, în grupuri, individual cu respectarea manualul tipărit/digital, sistematică
regulilor caietul, surse audio - evaluare orală
-jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor fișe de evaluare - temă de lucru în
sau între grupuri, ştafetă clasă
-enumerarea regulilor de cântare corectă Cântec suport : - inter-evaluare
-identificarea rolului dirijorului Trei pisoi -auto-evaluare
- interpretarea unor cântece cu solist și cor, în Resurse procedurale:
dialog muzical Metode: conversaţia,
explicaţia,
exerciţiul, munca
independentă, jocul
didactic
Organizare:
activitate frontală,
individuală şi pe grupe

21.09 Emisia sunetelor, 2.1 -enumerarea regulilor de cântare corectă Resurse materiale: - observare
inspirația și expirația 3.1. -identificarea rolului dirijorului manualul tipărit/digital, sistematică
- interpretarea unor cântece cu solist și cor, în caietul, surse audio - evaluare orală
dialog muzical fișe de evaluare - temă de lucru în
- numirea regulilor interpretării corecte a clasă
cântecelor Cântec suport : - inter-evaluare
- interpretarea unui cântec cunoscut în colectiv/pe Marele bal -auto-evaluare
grupe/ individual Resurse procedurale:
Metode: conversaţia,
explicaţia,
exerciţiul, munca
independentă, jocul

190
didactic
Organizare:
activitate frontală,
individuală şi pe grupe

28.09 Vocalizele și dicția 2.1 -enumerarea regulilor de cântare corectă Resurse materiale: - observare
3.1. - identificarea rolului dirijorului manualul tipărit/digital, sistematică
- interpretarea unor cântece cu solist și cor, în caietul, surse audio - evaluare orală
dialog muzical fișe de evaluare
- numirea regulilor interpretării corecte a
cântecelor Cântec suport :
- interpretarea unui cântec cunoscut în colectiv/pe Acum e toamnă, da !
grupe/ individual Resurse procedurale:
Itemii probei de evaluare vizează: Metode: conversaţia,
- completarea de enunțuri lacunare explicaţia,
- interpretarea individuală a unui cântec, exerciţiul, munca
respectând regulile independentă, jocul
didactic
Organizare:
activitate frontală,
individuală şi pe grupe

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE : Atelierul de sunete - 5 ore

12.10 Percuția corporală sau 1.1. -jocuri de mimare a unor atitudini corespunzătoare Resurse materiale: observare
instrumental 2.1. expresivităţii fragmentului muzical audiat manualul tipărit sistematică
3.1 - stimularea exprimării spontane a unor reacţii, caietul, surse audio -evaluare orală
emoţii, sentimente faţă de scurte fragmente - temă de lucru în
muzicale contrastante (de exemplu, desene Resurse procedurale: clasă
animate adecvate vârstei) Metode: conversaţia, -autoevaluare
- executarea unor mișcări adecvate explicaţia,
versurilor/ritmului cântecului interpretat exerciţiul
-însoțirea cântecelor interpretate de diferite mișcări

191
de percuție corporală
- audiție

19.10 Jucării musicale. 1.1. -acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării Resurse materiale: observare
Orchestra 2.1. muzicale, percuţie corporală manualul tipărit sistematică
3.1 -jocuri de mimare a unor atitudini corespunzătoare caietul, surse audio -evaluare orală
expresivităţii fragmentului muzical audiat - temă de lucru în
- stimularea exprimării spontane a unor reacţii, Resurse procedurale: clasă
emoţii, sentimente faţă de scurte fragmente Metode: conversaţia, -autoevaluare
muzicale contrastante (de exemplu, desene explicaţia,
animate adecvate vârstei) exerciţiul
- realizarea unor jucării muzicale și acompanierea
cântecelor interpretate cu aceste jucării
- audiție
- Cântecul : Tobița, clopoțelul și maracasul
26.10 Cântece din folclorul 1.1. interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea Resurse materiale: observare
copiilor 2.1. percuţiei corporale - a aplauzelor ritmice, a manualul tipărit sistematică
3.1 bătutului din picior caietul, surse audio -evaluare orală
- jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor - temă de lucru în
sau între grupuri, ştafetă, împărţirea sarcinilor şi Resurse procedurale: clasă
diferenţierea mişcărilor (cântarea melodiei/ Metode: conversaţia, -autoevaluare
acompaniament, ritmul melodiei/măsură) explicaţia,
- jocuri de mimare prin mişcare corporală/dans a exerciţiul
unor poveşti scurte
- interpretarea unor cântece din folclorul copiilor
- interpretarea unor colinde cunoscute
- Joc cu text și cânt : Alunelul - manual pag. 37

9.11 Dansuri populare - jocuri de mimare a unor atitudini Resurse materiale: observare
corespunzătoare expresivităţii fragmentului manualul tipărit sistematică
muzical audiat caietul, surse audio -evaluare orală
- stimularea exprimării spontane a unor reacţii, - temă de lucru în
emoţii, sentimente faţă de scurte fragmente Resurse procedurale: clasă

192
muzicale contrastante (de exemplu, desene Metode: conversaţia, -autoevaluare
animate adecvate vârstei) explicaţia,
- dansuri libere pe piese muzicale diverse exerciţiul
- jocuri de recunoaştere şi diferenţiere a unor
dansuri cunoscute
- jocuri de mimare prin mişcare corporală/dans a
unor poveşti scurte
- executarea unor mișcări sugerate de textul
melodiei/ritm –
-Cântecul : Cât ai spune un, doi, trei - manual pag.
31-33
- executarea unor pași simpli din dansuri populare
specifice zonei
-Joc cu text și cânt : Trageți hora - manual pag.
34-35

16.11 Recapitulare 1.1. - audierea unor piese muzicale de mici Resurse materiale: observare
2.1. dimensiuni, cu observarea unor diferenţieri de manualul tipărit sistematică
3.1 expresivitate, tempo (lent/ rapid), aspecte dinamice caietul, surse audio -evaluare orală
şi timbrale - temă de lucru în
- vizionarea unor spectacole, fragmente de Resurse procedurale: clasă
concerte (în sala de spectacol sau pe internet; de Metode: conversaţia, -autoevaluare
exemplu, Prokofiev - Petrică şi lupul) explicaţia,
- vizionarea unor desene animate cu suport exerciţiul
muzical (de exemplu, Disney – Fantasia; Simfonia
a şasea, Pastorala, de Beethoven)
- Joc cu text : Bat din palme - manual pag. 41

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE : Cântecele copilăriei 7 ore


23.11 Mişcare pe muzică 1.1 -interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea Resurse materiale: observare
2.1 percuţiei corporale - a aplauzelor ritmice, a manualul tipărit/digital, sistematică
3.1 bătutului din picior caietul, surse audio -evaluare orală

193
- jocuri de mimare a unor atitudini - temă de lucru în
corespunzătoare expresivităţii fragmentului Fluturaș, fluturaș clasă
muzical audiat Căldărușă plină -autoevaluare
- stimularea exprimării spontane a unor reacţii, Săniuța
emoţii, sentimente faţă de scurte fragmente Ceasul- Al. Voevidca
muzicale contrastante
- jocuri de recunoaştere şi diferenţiere a unor Resurse procedurale:
dansuri cunoscute Metode: conversaţia,
- executarea unor mișcări sugerate de ritm explicaţia,
- jocuri de mimare prin mişcare corporală/dans a exerciţiul, munca
unor poveşti scurte independentă, jocul
didactic
07.12 Elemente de limbaj 1.1 -interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea Resurse materiale: observare
muzical 2.1 percuţiei corporale - a aplauzelor ritmice, a manualul tipărit/digital, sistematică
3.1 bătutului din picior caietul, surse audio -evaluare orală
- jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor - temă de lucru în
sau între grupuri, ştafetă, împărţirea sarcinilor şi Joc cu text si cant : clasă
diferenţierea mişcărilor (cântarea melodiei/ Alunelul -autoevaluare
acompaniament, ritmul melodiei/măsură) manual pag. 37
- acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării
muzicale, percuţie corporală Resurse procedurale:
- jocuri de mimare a unor atitudini Metode: conversaţia,
corespunzătoare expresivităţii fragmentului explicaţia,
muzical audiat exerciţiul, munca
independentă, jocul
didactic

14- Folcorul. Colindul și 1.1 jocuri de mimare a unor atitudini corespunzătoare Resurse materiale: observare
21. dansul 2.1 expresivităţii fragmentului muzical audiat manualul tipărit/digital, sistematică
12 3.1 - stimularea exprimării spontane a unor reacţii, caietul, surse audio -evaluare orală
emoţii, sentimente faţă de scurte fragmente - temă de lucru în
muzicale contrastante (de exemplu, desene Astăzi s-a născut Hristos clasă
animate adecvate vârstei) Vremea e de colindat -autoevaluare

194
- jocuri de mimare prin mişcare corporală/dans a Plugușor cu șase boi
unor poveşti scurte Brăduleț, brăduț
- interpretarea unor cântece din folclorul copiilor
- interpretarea unor colinde cunoscute Resurse procedurale:
Metode: conversaţia,
explicaţia,
exerciţiul, munca
independentă, jocul
didactic
11.01 Ritmul 1.1 -audierea unor piese muzicale de mici dimensiuni, Resurse materiale: observare
2.1 cu observarea unor diferenţieri de expresivitate, manualul tipărit/digital, sistematică
3.1 tempo (lent/ rapid), aspecte dinamice şi timbrale- caietul, surse audio -evaluare orală
- interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea - temă de lucru în
percuţiei corporale - a aplauzelor ritmice, a Fluturaș, fluturaș clasă
bătutului din picior Căldărușă plină -autoevaluare
-jocuri de mimare a unor atitudini corespunzătoare Săniuța
expresivităţii fragmentului muzical audiat Ceasul- Al. Voevidca
-stimularea exprimării spontane a unor reacţii,
emoţii, sentimente faţă de scurte fragmente Resurse procedurale:
muzicale contrastante Metode: conversaţia,
- jocuri de recunoaştere şi diferenţiere a unor explicaţia,
dansuri cunoscute exerciţiul, munca
- executarea unor mișcări sugerate de ritm independentă, jocul
- jocuri de mimare prin mişcare corporală/dans a didactic
unor poveşti scurte
- interpretarea unei melodii populare și executarea
pașilor de dans potriviți

18.01 Recapitulare 1.1 -dansuri populare cu caracteristici diverse, cu Resurse materiale: observare
2.1 manifestare individuală, pe perechi sau în grup manualul tipărit/digital, sistematică
3.1 - dansuri libere pe piese muzicale diverse caietul, surse audio -evaluare orală
- jocuri de recunoaştere şi diferenţiere a unor Resurse procedurale: - temă de lucru în
dansuri cunoscute Metode: conversaţia, clasă

195
- jocuri de mimare prin mişcare corporală/dans a explicaţia, -autoevaluare
unor poveşti scurte exerciţiul, munca
- recunoașterea enunțutilor adevărate independentă, jocul
- interpretarea unei melodii populare și executarea didactic
pașilor de dans potriviț

25.01 Evaluare 1.1 Repertoriu de cântece Evaluare orală


2.1 Itemii probei de evaluare vizează:
3.1 ● completarea enunțurilor lacunare
3.2 ● interpretarea corectă a unui cântec cunoscut

SEMESTRUL al II-lea

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE : Armonia sunetelor – 11 ore

08.02 Înălțimea sunetelor 1.3.; - audiţie şi învăţare a cântecului notelor („Do, e-o Resurse materiale: -observare
muzicale 2.1.; doamnă prea frumoasă”) manualul tipărit sistematică
Portativul – cheia SOL 2.2.; - exersarea notaţiei înălţimilor, cu utilizarea caietul, surse audio -evaluare orală
3.1. noţiunilor de portativ, cheie de sol, înălţimi de - temă de lucru în
note de la DO1 la DO2 Resurse procedurale: clasă
- jocuri de recunoaştere a înălţimilor de note deja Metode: -autoevaluare
scrise exerciţiul, munca
- interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea independentă, jocul
percuţiei corporale - a aplauzelor ritmice, a didactic
bătutului din picior
- acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării
muzicale, percuţie corporală
- exersarea citirii înălţimilor sunetelor din
fragmente de melodii cunoscute
- jocuri de citire a înălţimilor sunetelor unor
melodii simple în ştafetă

196
- joc de poziţionare a corpului în funcţie de
înălţimile sunetelor
- interpretarea sunetelor de înălțimi diferite, pe
scara muzicală
- realizarea portativului
- exersarea scrierii cheii SOL pe portative

15.02 Sunetul și nota SOL 1.3.; - audiţie şi învăţare a cântecului notelor („Do, e-o Resurse materiale: -observare
2.1.; doamnă prea frumoasă”) manualul tipărit sistematică
2.2.; - exersarea notaţiei înălţimilor, cu utilizarea caietul, surse audio -evaluare orală
3.1. noţiunilor de portativ, cheie de sol, înălţimi de - temă de lucru în
note de la DO1 la DO2 Resurse procedurale: clasă
- jocuri de recunoaştere a înălţimilor de note deja Metode: -autoevaluare
scrise exerciţiul, munca
- interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea independentă, jocul
percuţiei corporale - a aplauzelor ritmice, a didactic
bătutului din picior
- jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor
sau între grupuri, ştafetă, împărţirea sarcinilor şi
diferenţierea mişcărilor (cântarea melodiei/
acompaniament, ritmul melodiei/măsură)
- joc de poziţionare a corpului în funcţie de
înălţimile sunetelor
- jocuri de mimare a unor atitudini
corespunzătoare expresivităţii fragmentului
muzical audiat
- recunoașterea notei SOL pe portativ
- interpretarea corectă a înălțimii acesteia

22.02 Sunetul și nota MI 1.3.; - audiţie şi învăţare a cântecului notelor („Do, e-o Resurse materiale: -observare
2.1.; doamnă prea frumoasă”) manualul tipărit sistematică
2.2.; - exersarea notaţiei înălţimilor, cu utilizarea caietul, surse audio -evaluare orală
3.1. noţiunilor de portativ, cheie de sol, înălţimi de - temă de lucru în

197
note de la DO1 la DO2 Resurse procedurale: clasă
- jocuri de recunoaştere a înălţimilor de note deja Metode: -autoevaluare
scrise exerciţiul, munca
- acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării independentă, jocul
muzicale, percuţie corporală didactic
- exersarea citirii înălţimilor sunetelor din
fragmente de melodii cunoscute
- jocuri de citire a înălţimilor sunetelor unor
melodii simple în ştafetă
- recunoașterea notei MI pe portativ
- interpretarea corectă a înălțimii acesteia
01.03 Sunetul și nota LA 1.3.; - audiţie şi învăţare a cântecului notelor („Do, e-o Resurse materiale: -observare
2.1.; doamnă prea frumoasă”) manualul tipărit sistematică
2.2.; - exersarea notaţiei înălţimilor, cu utilizarea caietul, surse audio -evaluare orală
3.1. noţiunilor de portativ, cheie de sol, înălţimi de - temă de lucru în
note de la DO1 la DO2 Resurse procedurale: clasă
- jocuri de recunoaştere a înălţimilor de note deja Metode: -autoevaluare
scrise exerciţiul, munca
- exersarea citirii înălţimilor sunetelor din independentă, jocul
fragmente de melodii cunoscute didactic
- jocuri de citire a înălţimilor sunetelor unor
melodii simple în ştafetă
- recunoașterea notei LA pe portativ
- interpretarea corectă a înălțimii acesteia

08.03 Sunetul și nota DO1 1.3.; - audiţie şi învăţare a cântecului notelor („Do, e-o Resurse materiale: -observare
2.1.; doamnă prea frumoasă”) manualul tipărit sistematică
2.2.; - exersarea notaţiei înălţimilor, cu utilizarea caietul, surse audio -evaluare orală
3.1. noţiunilor de portativ, cheie de sol, înălţimi de - temă de lucru în
note de la DO1 la DO2 Resurse procedurale: clasă
- jocuri de recunoaştere a înălţimilor de note deja Metode: -autoevaluare
scrise exerciţiul, munca
- interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea independentă, jocul

198
percuţiei corporale - a aplauzelor ritmice, a didactic
bătutului din picior
- joc de poziţionare a corpului în funcţie de
înălţimile sunetelor
- jocuri de mimare a unor atitudini
corespunzătoare expresivităţii fragmentului
muzical audiat
- stimularea exprimării spontane a unor reacţii,
emoţii, sentimente faţă de scurte fragmente
muzicale contrastante (de exemplu, desene
animate adecvate vârstei)
- recunoașterea notei DO1 pe portative

15.03 Sunetul și nota DO2 1.3.; - audiţie şi învăţare a cântecului notelor („Do, e-o Resurse materiale: -observare
2.1.; doamnă prea frumoasă”) manualul tipărit sistematică
2.2.; - exersarea notaţiei înălţimilor, cu utilizarea caietul, surse audio -evaluare orală
3.1. noţiunilor de portativ, cheie de sol, înălţimi de - temă de lucru în
note de la DO1 la DO2 Resurse procedurale: clasă
- jocuri de recunoaştere a înălţimilor de note deja Metode: -autoevaluare
scrise exerciţiul, munca
- interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea independentă, jocul
percuţiei corporale - a aplauzelor ritmice, a didactic
bătutului din picior
- jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor
sau între grupuri, ştafetă, împărţirea sarcinilor şi
diferenţierea mişcărilor (cântarea melodiei/
acompaniament, ritmul melodiei/măsură)
- acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării
muzicale, percuţie corporală
- exersarea citirii înălţimilor sunetelor din
fragmente de melodii cunoscute
- recunoașterea notei DO2 pe portativ
- interpretarea corectă a înălțimii acesteia

199
22.03 Sunetul și nota RE 1.3.; audiţie şi învăţare a cântecului notelor („Do, e-o Resurse materiale: -observare
2.1.; doamnă prea frumoasă”) manualul tipărit sistematică
2.2.; - exersarea notaţiei înălţimilor, cu utilizarea caietul, surse audio -evaluare orală
3.1. noţiunilor de portativ, cheie de sol, înălţimi de - temă de lucru în
note de la DO1 la DO2 Resurse procedurale: clasă
- jocuri de recunoaştere a înălţimilor de note deja Metode: -autoevaluare
scrise exerciţiul, munca
- joc de poziţionare a corpului în funcţie de independentă, jocul
înălţimile sunetelor didactic
- jocuri de mimare a unor atitudini
corespunzătoare expresivităţii fragmentului
muzical audiat
- recunoașterea notei RE pe portativ
- interpretarea corectă a înălțimii acesteia

29.03 Sunetul și nota FA 1.3.; - audiţie şi învăţare a cântecului notelor („Do, e-o Resurse materiale: -observare
2.1.; doamnă prea frumoasă”) manualul tipărit sistematică
2.2.; - exersarea notaţiei înălţimilor, cu utilizarea caietul, surse audio -evaluare orală
3.1. noţiunilor de portativ, cheie de sol, înălţimi de - temă de lucru în
note de la DO1 la DO2 Resurse procedurale: clasă
- jocuri de recunoaştere a înălţimilor de note deja Metode: -autoevaluare
scrise exerciţiul, munca
- exersarea citirii înălţimilor sunetelor din independentă, jocul
fragmente de melodii cunoscute didactic
- recunoașterea notei FA pe portativ
- interpretarea corectă a înălțimii acesteia

12.04 Sunetul și nota SI 1.3.; - audiţie şi învăţare a cântecului notelor („Do, e-o Resurse materiale: -observare
2.1.; doamnă prea frumoasă”) manualul tipărit sistematică
2.2.; - exersarea notaţiei înălţimilor, cu utilizarea caietul, surse audio -evaluare orală
3.1. noţiunilor de portativ, cheie de sol, înălţimi de - temă de lucru în
note de la DO1 la DO2 Resurse procedurale: clasă

200
- jocuri de recunoaştere a înălţimilor de note deja Metode: -autoevaluare
scrise exerciţiul, munca
- exersarea citirii înălţimilor sunetelor din independentă, jocul
fragmente de melodii cunoscute didactic
- jocuri de citire a înălţimilor sunetelor unor
melodii simple în ştafetă
- joc de poziţionare a corpului în funcţie de
înălţimile sunetelor
- recunoașterea notei SI pe portativ
- interpretarea corectă a înălțimii acesteia

19.04 Gama DO 1.3.; - audiţie şi învăţare a cântecului notelor („Do, e-o Resurse materiale: -observare
2.1.; doamnă prea frumoasă”) manualul tipărit sistematică
2.2.; - exersarea notaţiei înălţimilor, cu utilizarea caietul, surse audio -evaluare orală
3.1. noţiunilor de portativ, cheie de sol, înălţimi de - temă de lucru în
note de la DO1 la DO2 Resurse procedurale: clasă
- jocuri de recunoaştere a înălţimilor de note deja Metode: -autoevaluare
scrise exerciţiul, munca
- interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea independentă, jocul
percuţiei corporale - a aplauzelor ritmice, a didactic
bătutului din picior
- jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor
sau între grupuri, ştafetă, împărţirea sarcinilor şi
diferenţierea mişcărilor (cântarea melodiei/
acompaniament, ritmul melodiei/măsură)
- exersarea citirii înălţimilor sunetelor din
fragmente de melodii cunoscute
- recunoașterea notelor din gama DO pe portativ
- interpretarea corectă a înălțimii sunetelor din
gama DO

26.04 Recapitulare 1.3.; - audiţie şi învăţare a cântecului notelor („Do, e-o Resurse materiale: -observare
2.1.; doamnă prea frumoasă”) manualul tipărit sistematică

201
2.2.; - exersarea notaţiei înălţimilor, cu utilizarea caietul, surse audio -evaluare orală
3.1. noţiunilor de portativ, cheie de sol, înălţimi de - temă de lucru în
note de la DO1 la DO2 Resurse procedurale: clasă
- jocuri de recunoaştere a înălţimilor de note deja Metode: -autoevaluare
scrise exerciţiul, munca
- interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea independentă, jocul
percuţiei corporale - a aplauzelor ritmice, a didactic
bătutului din picior
- jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor
sau între
- jocuri de mimare a unor atitudini
corespunzătoare expresivităţii fragmentului
muzical audiat
- stimularea exprimării spontane a unor reacţii,
emoţii, sentimente faţă de scurte fragmente
muzicale contrastante (de exemplu, desene
animate adecvate vârstei)
- indicarea înălțimii sunetelor din gama DO cu
ajutorul mâinii și al vocii
- scrierea notelor din gama DO pe portative

Unitatea de învățare: Limbajul muzicii -4 ore

10.05 Sunete din mediul 1.1.; - audierea unor piese muzicale de mici Resurse materiale: -observare
înconjurător 1.2.; dimensiuni, cu observarea unor diferenţieri de manualul tipărit sistematică
Sunete muzicale vocale/ 2.1.; expresivitate, tempo (lent/ rapid), aspecte dinamice caietul, surse audio -evaluare orală
instrumentale 3.1. şi timbrale - temă de lucru în
- identificarea diferitelor tipuri de sunete din Resurse procedurale: clasă
mediul înconjurător Metode: -autoevaluare
- audierea unor piese muzicale de mici dimensiuni, exerciţiul, munca
cu observarea unor diferenţieri de expresivitate, independentă, jocul
tempo (lent/ rapid), aspecte dinamice şi timbrale didactic

202
- interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea
percuţiei corporale - a aplauzelor ritmice, a
bătutului din picior
- jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor
sau între grupuri, ştafetă, împărţirea sarcinilor şi
diferenţierea mişcărilor (cântarea melodiei/
acompaniament, ritmul melodiei/măsură)
- jocuri de mimare a unor atitudini
corespunzătoare expresivităţii fragmentului
muzical audiat
- diferențierea sunetelor muzicale vocale și
instrumentale
17.05 Timbrul 1.1.; - audierea unor piese muzicale de mici Resurse materiale: -observare
1.2.; dimensiuni, cu observarea unor diferenţieri de manualul tipărit sistematică
2.1.; expresivitate, tempo (lent/ rapid), aspecte dinamice caietul, surse audio -evaluare orală
3.1. şi timbrale - temă de lucru în
- interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea Resurse procedurale: clasă
percuţiei corporale - a aplauzelor ritmice, a Metode: -autoevaluare
bătutului din picior exerciţiul, munca
- jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor independentă, jocul
sau între grupuri, ştafetă, împărţirea sarcinilor şi didactic
diferenţierea mişcărilor (cântarea melodiei/
acompaniament, ritmul melodiei/măsură)
- acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării
muzicale, percuţie corporal

24.05 Durata sunetelor (lungi/ 1.1.; - audierea unor piese muzicale de mici Resurse materiale: -observare
scurte). Ritmul 1.2.; dimensiuni, cu observarea unor diferenţieri de manualul tipărit sistematică
Dinamica – Nuanțe (tare, 2.1.; expresivitate, tempo (lent/ rapid), aspecte dinamice caietul, surse audio -evaluare orală
încet, mediu) 3.1. şi timbrale - temă de lucru în
- audierea unor cântece de mică dificultate, cu Resurse procedurale: clasă
observarea diferenţelor între durate Metode: -autoevaluare
- interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea exerciţiul, munca

203
percuţiei corporale - a aplauzelor ritmice, a independentă, jocul
bătutului din picior didactic
- acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării
muzicale, percuţie corporală
- jocuri de mimare a unor atitudini
corespunzătoare expresivităţii fragmentului
muzical audiat
- recunoașterea și redarea diferitelor durate ale
sunetelor musicale

31.05 Recapitulare 1.1.; - audierea unor piese muzicale de mici Resurse materiale: -observare
1.2.; dimensiuni, cu observarea unor diferenţieri de manualul tipărit sistematică
2.1.; expresivitate, tempo (lent/ rapid), aspecte dinamice caietul, surse audio -evaluare orală
3.1. şi timbrale - temă de lucru în
- audierea unor cântece de mică dificultate, cu Resurse procedurale: clasă
observarea direcţiei înălţimilor Metode: -autoevaluare
- audierea unor cântece de mică dificultate, cu exerciţiul, munca
observarea diferenţelor între durate independentă, jocul
- acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării didactic
muzicale, percuţie corporală
- jocuri de mimare a unor atitudini
corespunzătoare

Unitatea de învățare: Recapitulare semestrială – 2 ore

07- Recapitulare Evaluare Itemii probei de evaluare vizează: Resurse materiale: -observare
14. - completarea enunțurilor lacunare manualul tipărit sistematică
06 - stabilirea corepondenței între nota de pe portativ caietul, surse audio -evaluare orală
și denumirea ei
- plasarea corectă a notelor pe portativ Resurse procedurale:
- transcriere de portativ și identificare de note Metode:
- interpretarea unui cântec cunoscut, respectând exerciţiul, munca

204
toate noțiunile de teorie muzicală învățată independentă, jocul
didactic

Joc si miscare
Data Comp. Conținuturi Activități de învățare Resurse Evaluare
Specif.

SEMESTRUL I

205
Unitatea de învățare: Joc și mișcare – 7 ore
 Jocuri de mișcare cuprinzând variante de mers, cu purtări de obiecte
 Tehnici de comunicare eficientă în jocuri de mișcare
 Jocuri de mișcare desfășurate în diferite anotimpuri, în aer liber
18.09 1.1 Jocuri de mișcare -deplasări cu numărarea pașilor și transport de -obiecte , mingi, ștafete, -observare
1.2 cuprinzând variante de diferite obiecte corzi sistematică
2.1 mers, cu purtări de obiecte -participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea -conversaţia, explicaţia, -evaluare orală
2.2 Joc: Măsurătorii unor deprinderi de locomoție demonstraţia, exerciţiul, - temă de lucru în
- participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea jocul clasă
unor deprinderi de manipulare -frontală, individuală -autoevaluare
-realizarea unor sarcini motrice de manipulare a
diferitelor obiecte, în cadrul unui grup
- implicarea în jocuri de mișcare cu manevrarea
obiectelor, desfășurate între echipe, sub formă
de întrecere
25.09 1.1 Jocuri de mișcare - realizarea unor sarcini de colaborare în -obiecte , mingi, ștafete, -observare
1.2 cuprinzând variante de practicarea activităților de joc și mișcare corzi sistematică
2.1 mers, cu purtări de obiecte - implicarea activă în evitarea/ medierea -conversaţia, explicaţia, -evaluare orală
2.2 Joc: Cărăușii conflictelor în activitățile de joc și mișcare demonstraţia, exerciţiul, - temă de lucru în
-participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor jocul clasă
în echipă (căpitan de echipă, starter, arbitru, -frontală, individuală -autoevaluare
scorer etc.)
- participare la tragerea la sorți, la constituirea
echipelor
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor
02.10 1.1 Jocuri de mișcare - realizarea unor sarcini de colaborare în -obiecte , mingi, ștafete, -observare
1.2 cuprinzând variante de practicarea activităților de joc și mișcare corzi sistematică
2.1 mers, cu purtări de obiecte - implicarea activă în evitarea/ medierea -conversaţia, explicaţia, -evaluare orală
2.2 Joc: Țintașii iscusiți conflictelor în activitățile de joc și mișcare demonstraţia, exerciţiul, - temă de lucru în
-participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor jocul clasă
în echipă (căpitan de echipă, starter, arbitru, -frontală, individuală -autoevaluare

206
scorer etc.)
- participare la tragerea la sorți, la constituirea
echipelor
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor
09.10 1.1; Tehnici de comunicare Gestionarea relațiilor intra-grup și inter-grup în -obiecte , mingi, ștafete, -observare
2.1; eficientă în jocuri de activitățile de joc și mișcare corzi sistematică
2.2; mișcare - realizarea unor sarcini de colaborare în -conversaţia, explicaţia, -evaluare orală
Adoptarea unor serii de practicarea activităților de joc și mișcare demonstraţia, exerciţiul, - temă de lucru în
roluri pentru oferirea de - implicarea activă în evitarea/ medierea jocul clasă
sprijin necondiționat conflictelor în activitățile de joc și mișcare -frontală, individuală -autoevaluare
Ascultarea și acceptarea
opiniilor celorlalți
Joc: Cursa pe numere
16.10 1.1; Reguli de interacțiune inter- Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrângerii în -obiecte , mingi, ștafete, -observare
2.1; grup cadrul jocurilor de mișcare corzi sistematică
2.2; Exemple de jocuri: - participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor -conversaţia, explicaţia, -evaluare orală
Remorcarea în echipă (căpitan de echipă, starter, arbitru, demonstraţia, exerciţiul, - temă de lucru în
Între două focuri scorer etc.) jocul clasă
- participare la tragerea la sorți, la constituirea -frontală, individuală
echipelor
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor
23- 30. 1.1; 1.2; Jocuri de mișcare Manevrarea obiectelor în condiții de cooperare -obiecte , mingi, ștafete, -observare
10 1.3; 2.1; desfășurate în diferite intra-grup și întrecere inter-grupe corzi sistematică
2.2; anotimpuri, în aer liber - realizarea unor sarcini motrice de manipulare -conversaţia, explicaţia, -evaluare orală
(Exemple de jocuri: Trenul, a diferitelor obiecte, în cadrul unui grup demonstraţia, exerciţiul, - temă de lucru în
Spate în spate) - implicarea în jocuri de mișcare cu manevrarea jocul clasă
(2 ore) obiectelor, desfășurate între echipe, sub formă -frontală, individuală -autoevaluare
de întrecere

207
Unitatea de învățare: Eu între ceilalți – 6 ore
 Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante de alergare:
 în zig-zag
 cu ocolire de obstacole
 cu trecere peste obstacole
 cu transport și punere de obiecte
 Adoptarea unor serii de roluri pentru oferirea de sprijin necondiționat
13.11 1.1 Jocuri de mișcare și ștafete Manevrarea obiectelor în condiții de cooperare -obiecte , mingi, -observare
20.11 1.2 cuprinzând variante de intra-grup și întrecere inter-grupe ștafete, corzi sistematică
27.11 2.1 alergare: - realizarea unor sarcini motrice de manipulare -conversaţia, -evaluare orală
2.2 - în zig-zag a diferitelor obiecte, în cadrul unui grup explicaţia, - temă de lucru în
- cu ocolire de obstacole - implicarea în jocuri de mișcare cu demonstraţia, clasă
- cu trecere peste obstacole manevrarea obiectelor, desfășurate între exerciţiul, jocul -autoevaluare
- cu transport și punere de echipe, sub formă de întrecere -frontală,
obiecte Utilizarea deprinderilor motrice de bază pentru individuală
(Jocuri: Vizitiul și căluțul, realizarea unor activități ludice, cu caracter
Troica, Vânătorul,) complex și eforturi diferite
( 3 ore) - participarea la ștafete cu solicitări de eforturi
diferite
- parcurgerea de trasee aplicativ-utilitare
- participarea la jocuri de orientare în spațiu
04.12 1.1 Jocuri de mișcare -deplasări cu numărarea pașilor și transport de -obiecte , mingi, -observare sistematică
11.12 1.2 cuprinzând ștafete cu diferite obiecte ștafete, corzi -evaluare orală
18.11 2.1 variante de alergare -participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea -conversaţia, - temă de lucru în clasă
2.2 Joc: Vrabia și albina, unor deprinderi de locomoție explicaţia, -autoevaluare
Șoarecele și pisica - participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea demonstraţia,
(3 ore) unor deprinderi de manipulare exerciţiul, jocul
-realizarea unor sarcini motrice de manipulare -frontală,
a diferitelor obiecte, în cadrul unui grup individuală
- implicarea în jocuri de mișcare cu manevrarea
obiectelor, desfășurate între echipe, sub formă
de întrecere

208
Unitatea de învățare: Jocurile iernii – 4 ore
 Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante de sărituri cu desprindere de pe un picior și de pe ambele picioare; cu coardă
 Cum să ascultăm și să acceptăm opiniile celorlalți?
 Jocuri de mișcare desfășurate în diferite anotimpuri, în aer liber - Jocurile iernii
15.01 1.3; Adaptarea unei serii de Aplicarea deprinderilor locomotorii în -obiecte , mingi, ștafete, -observare sistematică
22.01 2.1; roluri pentru oferirea de cadrul unor jocuri de întrecere corzi -evaluare orală
2.2 sprijin necondiționat - participarea la ștafete și jocuri cu -conversaţia, explicaţia, - temă de lucru în clasă
Jocuri de mișcare și utilizarea unor deprinderi de locomoție demonstraţia, exerciţiul, -autoevaluare
ștafete cuprinzând - participarea la ștafete și jocuri cu jocul
variante de sărituri cu utilizarea unor deprinderi de manipulare -frontală, individuală
desprindere de pe un Manevrarea obiectelor în condiții de
picior și de pe ambele cooperare intra-grup și întrecere inter-
picioare; cu coardă grupe
(Exemple de jocuri: - realizarea unor sarcini motrice de
Elasticul, Ferește-ți manipulare a diferitelor obiecte, în cadrul
picioarele) unui grup
( 2 ore) - implicarea în jocuri de mișcare cu
manevrarea obiectelor, desfășurate între
echipe, sub formă de întrecere

209
29.01 1.3; Ascultarea și acceptarea Aplicarea deprinderilor locomotorii în -obiecte , mingi, ștafete, -observare sistematică
2.1; opiniilor celorlalți cadrul unor jocuri de întrecere corzi -evaluare orală
2.2 Jocuri de mișcare și - participarea la ștafete și jocuri cu -conversaţia, explicaţia, - temă de lucru în clasă
ștafete cuprinzând utilizarea unor deprinderi de locomoție demonstraţia, exerciţiul, -autoevaluare
variante de aruncare și - participarea la ștafete și jocuri cu jocul
prindere: utilizarea unor deprinderi de manipulare -frontală, individuală
- aruncare lansată cu două Manevrarea obiectelor în condiții de
mâini înainte, în sus și pe cooperare intra-grup și întrecere inter-
deasupra capului grupe
- prindere cu o mână prin - realizarea unor sarcini motrice de
apucare manipulare a diferitelor obiecte, în cadrul
- aruncare azvârlită la unui grup
distanță și la țintă - implicarea în jocuri de mișcare cu
(Exemple de jocuri: manevrarea obiectelor, desfășurate între
Derdelușul, La săniuș) echipe, sub formă de întrecere

SEMESTRUL al II-lea

Unitatea de învățare: Jocurile copilăriei – 6 ore

 Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante de aruncare și prindere:


 aruncare lansată cu două mâini înainte, în sus și pe deasupra capului
 prindere cu o mână prin apucare
 aruncare azvârlită la distanță și la țintă
 Responsabilitățile rolurilor de conducere
 Reguli de interacțiune inter-grup
12.02 1.1; 1.2; Jocuri de mișcare și Aplicarea deprinderilor locomotorii în cadrul -obiecte , mingi, ștafete, -observare
19.02 1.3; 2.1; ștafete cuprinzând unor jocuri de întrecere corzi sistematică
26.02 2.2; variante de aruncare și - participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea -conversaţia, explicaţia, -evaluare orală
prindere ( aruncarea unor deprinderi de locomoție demonstraţia, exerciţiul, - temă de lucru în

210
lansată cu două mâini - participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea jocul clasă
înainte, în sus și pe unor deprinderi de manipulare -frontală, individuală -autoevaluare
deasupra capului, Manevrarea obiectelor în condiții de cooperare
prinderea cu o mână intra-grup și întrecere inter-grupe
prin apucare, aruncare - realizarea unor sarcini motrice de manipulare a
azvârlită la distanță și diferitelor obiecte, în cadrul unui grup
la țintă) - implicarea în jocuri de mișcare cu manevrarea
(Exemple de jocuri: obiectelor, desfășurate între echipe, sub formă de
Suveica dublă, întrecere
Ciobanul își apără oile,
Țintașii iscusiți)
(3 ore)

05.03 1.1; 1.2; Jocuri de mișcare, Manevrarea obiectelor în condiții de cooperare -obiecte , mingi, ștafete, -observare
12.03 1.3; 2.1; trasee aplicative și intra-grup și întrecere inter-grupe corzi sistematică
19.03 2.2; ștafete cuprinzând - realizarea unor sarcini motrice de manipulare a -conversaţia, explicaţia, -evaluare orală
deprinderi motrice diferitelor obiecte, în cadrul unui grup demonstraţia, exerciţiul, - temă de lucru în
complexe (utilitar- - implicarea în jocuri de mișcare cu manevrarea jocul clasă
aplicative): tracțiune- obiectelor, desfășurate între echipe, sub formă de -frontală, individuală -autoevaluare
împingere; cățărare- întrecere
coborăre; tracțiune) Utilizarea deprinderilor motrice de bază pentru
(Exemple de jocuri: realizarea unor activități ludice, cu caracter
Remorcarea, Ancorăm complex și eforturi diferite
corabia la mal, Între - participarea la ștafete cu solicitări de eforturi
două focuri ) diferite
(3 ore) - parcurgerea de trasee aplicativ-utilitare

Unitatea de învățare: Învățăm de la plante și animale – 5 ore

 Jocuri de mișcare, trasee aplicative și ștafete cuprinzând deprinderi motrice complexe (utilitar-aplicative):
 tracțiune-împingere
 cățărare-coborâre

211
 tracțiune
 Reguli de interacțiune inter-grup
 Jocuri de mișcare desfășurate în diferite anotimpuri, în aer liber – Zâmbet de primăvară
26.03 1.1; 1.2; Jocuri de mișcare, Manevrarea obiectelor în condiții de cooperare -obiecte , mingi, ștafete, -observare
16.04 1.3; 2.1; trasee aplicative și intra-grup și întrecere inter-grupe corzi sistematică
23.04 2.2; ștafete cuprinzând - realizarea unor sarcini motrice de manipulare a -conversaţia, explicaţia, -evaluare orală
deprinderi motrice diferitelor obiecte. demonstraţia, exerciţiul,
complexe (utilitar- - implicarea în jocuri de mișcare cu manevrarea jocul
aplicative): tracțiune- obiectelor, desfășurate între echipe, sub formă de -frontală, individuală
împingere; cățărare- întrecere
coborăre; tracțiune) Utilizarea deprinderilor motrice de bază pentru
(Exemple de jocuri: realizarea unor activități ludice, cu caracter
Toboganul, Avionul, complex și eforturi diferite
Trandafirul urcator, - participarea la ștafete cu solicitări de eforturi
De-a maimutele) diferite
(3 ore) - parcurgerea de trasee aplicativ-utilitare

212
14.05 1.1; 1.2; Jocuri de mișcare și Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrângerii în -obiecte , mingi, ștafete, -observare
21.05 1.3; 2.1; ștafete vizând cadrul jocurilor de mișcare corzi sistematică
2.2; dezvoltarea calităților - participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor -conversaţia, explicaţia, -evaluare orală
motrice (viteze de în echipă (căpitan de echipă, starter, arbitru, demonstraţia, exerciţiul, - temă de lucru în
deplasare în relație cu scorer etc.) jocul clasă
un partener, rezistența - participare la tragerea la sorți, la constituirea -frontală, individuală -autoevaluare
generală, forța echipelor
dinamică a trunchiului - felicitarea coechipierilor/adversarilor
și abdomenului - autoanaliza randamentului propriu
Jocuri pentru - participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea
orientarea spațio- unor deprinderi de manipulare
temporală (repere
stabile, dinamice; ritm)
- repere statice,
dinamice
- ritm
(Exemple de jocuri:
Ocupă locul, Poșta
merge, Cercurile
zburătoare)
( 2 ore)

Unitatea de învățare: Unde-s mulți, puterea crește! – 4 ore

 Jocuri de mișcare și ștafete vizând dezvoltarea calităților motrice:


 viteza de deplasare în relație cu un partener
 forță dinamică a trunchiului și abdomenului
 rezistența generală
 Jocuri pentru orientare spațio - temporală:
 repere statice, dinamice
 ritm
 Parcurs aplicativ – educatie rutieră

213
1.1; Jocuri de mișcare Aplicarea deprinderilor locomotorii în cadrul -obiecte , mingi, ștafete, -observare
28.05 1.2; pentru dezvoltarea unor jocuri de întrecere corzi sistematică
04.06 1.3; funcțiilor cardiace și - participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea -conversaţia, explicaţia, -evaluare orală
2.1; respiratorii unor deprinderi de locomoție demonstraţia, exerciţiul, - temă de lucru în
2.2; (Exemple de jocuri: - participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea jocul clasă
Uliul și porumbeii, unor deprinderi de manipulare -frontală, individuală -autoevaluare
Năvodul, Leapșa – pe
ghemuite)
( 2 ore)

1.1; Jocuri de mișcare Utilizarea deprinderilor motrice de bază pentru -obiecte , mingi, ștafete, -observare
11.06 1.2; constituite spontan, în realizarea unor activități ludice, cu caracter corzi sistematică
1.3; timpul liber, incluzând complex și eforturi diferite -conversaţia, explicaţia, -evaluare orală
2.1; întrecerea între grupuri - participarea la ștafete cu solicitări de eforturi demonstraţia, exerciţiul, - temă de lucru în
2.2; (Exemple de jocuri: diferite jocul clasă
Ocupă locul, Ciobanul - parcurgerea de trasee aplicativ-utilitare -frontală, individuală -autoevaluare
își apără oile, Poșta - participarea la jocuri de orientare în spațiu
merge)

18.06 1.1; Activități turistice – - parcurgerea de trasee aplicativ-utilitare -obiecte , mingi, ștafete, -observare
1.2; jocuri practicate în - participarea la jocuri de orientare în spațiu corzi sistematică
1.3; excursii, drumeţii -conversaţia, explicaţia, -evaluare orală
2.1; demonstraţia, exerciţiul, - temă de lucru în
2.2; jocul clasă
-frontală, individuală -autoevaluare

214