Sunteți pe pagina 1din 2

Asemănări și deosebiri dintre teza de an și licență

Teza de an este o lucrare ştiinţifică de sinteză, cu caracter de studiu teoretic sau teoreticoaplicativ, care are drept scop
aprofundarea cunoştinţelor şi formarea competenţelor de documentare şi investigare a domeniului de formare profesională.
Teza de an reprezintă o formă obligatorie de activitate educaţională a studentului în cadrul studiilor superioare la Ciclul I,
Licenţă, fiind identificată ca unitate separată în programul de studii, evaluată cu notă şi estimată cu 1 credit ECTS, stabilită
prin Planul de învăţământ.
Elaborarea tezei de an se realizează sub îndrumarea conducătorului ştiinţific. în calitate de conducători ştiinţifici pot fi
numite cadre didactice titulare şi cumularde/asociate: profesori universitari, conferenţiari universitari şi lectori universitari ai
catedrelor de specialitate, cercetători ştiinţifici din instituţiile de cercetare, precum şi specialişti practicieni de înaltă calificare.
O deosebire între aceste două lucrări științifice este lucrare scrisă cu un anumit subiect, prezentată de un student, teza de an
la finele unui an de studiu,iar teza de licență la finele anului de absolvire a învățământului superior, iar teza de an fiind
apreciată de conducătorul științific, iar teza de licență de comisia universității, dar și de coordonatorul tezei. O asemănare între
aceste două lucrări științifice sunt lucrările scrise care necesită cercetare amănunțită condusă de către coordonatori și
prezentată de studenți.
Ambele lucrări sunt științifice cu caracter teoretic-explicativ și este realizată în baza cunoștințelor și capacităților accumulate
de student în perioada anilor de studii.
Teza de an exprimă o precondiție pentru elaborarea tezei de licență.
Altă deosebire este că teza de licență parcurge un cuprins mai vast și anume alegererea temei, proiectarea, elaborarea și
prezentarea. Iar etapele teze de an sunt mai succinte, etapa de organizare, etapa de desfășurare, etapa de finisare și prezentare.
Însă și la teza de an, fiecare etapă este data în delalii, etapa de organizare presupune alegerea temei, stabilirea scopului
cercetării, formularea obiectivelor cercetării sau a studiului. Etapa de desfășurare la fel este împărțită în alte secvențe cum ar fi
selectarea metodelor de cercetare, adunarea materialului și prelucrarea acestui material găsit. Etapa de finisare reprezintă,
redactarea lucrării, machetarea lucrării și prezentarea acestei lucrări științifice.
La fel si elaborarea tezei de licență presupune împărțirea fiecărei etape în mai multe categorii și anume alegerea temei
include alte cerințe și ar fi o corelație între ele adică activitatea produtivă și interesul științiic sunt interdependent, deoarece de
aceste două depinde reușita alegerii temei și a interesului provocat.
Aici putem identifica încă o deosebire între teza de an și teza de licență, deoarece teza de licență este mai vastă ca material
cercetării , ca structură, ca selectarea anumitor instrumente de cercetare. Mai bine zis proiectarea, elaborarea și susținerea
publică implică mai multe etape de realizare, ceea ce la teza de an se observă o micșoare a materialului și etapele acestora.
La strucura ambelor lucrări științifice putem observa o difetență de pagini, adică pentru teza de an este nevoie de 20-35 de
pagini, iar pentru teza de licență sunt între 45-60 de pagini necesare pentru eleborare.
Încă o deosebire este că teza de licență este prezentă o declarație care include asumarea răspunderii că teza este scrisă de
studentul în cauză și îi aparțin drepturile de autor.
Lista temelor tezelor de an şi a conducătorilor ştiinţifici aprobată la şedinţa catedrei este ulterior prezentată decanului
facultăţii şi Secţiei Managementul Procesului de Instruire în termeni de primele 3 săptămâni ale semestrului current. Tezele de
an finalizate sunt prezentate la catedra de specialitate, conducătorului ştiinţific, pentru evaluare şi notare, cu 7 zile înainte de
data susţinerii în faţa Comisiei, în format letric, într-un singur exemplar, copertate spiralat.
Tematica tezelor de licenţă este elaborată şi aprobată la catedrele de specialitate, reflectând aspecte actuale de cercetare în
domeniul de formare profesională. Tematica se aprobă ulterior de Consiliul Facultăţii.
Tematica tezelor de licenţă poate avea un caracter teoretic, aplicativ şi experimental, care presupune:
a) un scurt studiu teoretic, de introducere în tema experimentală cu prezentarea activităţii experimentale şi a rezultatelor
originale obţinute;
b) metodologii noi aplicate în studiul diverselor noţiuni sau a unor sinteze privind istoricul evoluţiei unor concepte, metode,
tehnologii, teorii etc.
c) studierea modalităţilor în care anumite noţiuni/teme curriculare pot fi introduse în demersul didactic al lecţiei, cu elaborarea
de materiale didactice (fişe de lucru, scheme, exerciţii, probleme etc.).
Într-un final pot spune ca teza de licență este o lucrare de sinteză, care demonstrează capacitatea de cercetare a unei
probleme cu identificarea soluțiilor și prezentarea rezultatelor conform unor reguli bine determinate. Obiectivul principal al

1
tezei de licență este formarea studentului pentru activitate eficientă în domeniul de studiu prin formularea problemelor,
argumentarea și adoptarea soluțiilor și deciziilor de ordin tehnic, organizatoric, economic etc. prin proiectarea și/sau analiza
pluridisciplinară a unui sistem ordinar sau mixt.
Teza de licență se elaborează cu scopul evaluării competențelor absolvenților de a efectua cercetări și a aplica metode de
cercetare actuale în domeniul specialității, sistematiza și aplica cunoștințele teoretice în procesul de elaborare a unor soluții
practice, specifice domeniului de formare profesională sau de rezolvare a spețelor și a studiilor de caz și aprecierii gradului de
pregătire al absolventului pentru activitatea profesională individuală postuniversitară.

S-ar putea să vă placă și