Sunteți pe pagina 1din 4

FUNDAMENTE TEORETICE ȘI PRACTICE

ALE CONSILIERII EDUCAȚIONALE


Unități de conținut și repartizarea orientativă a orelor de curs
Activitatea de
Ore de
Nr. Tema învățare
contact direct
individuală
1. Introducere în consiliere 2 ore
2. Principii și abordări ale consilierii 2 ore
3. Profilul psihologic al consilierii 2 ore
4. Abordările comportamentale în consiliere 2 ore
5. Abordări experențiale ale consilierii 2 ore
6. Strategii și metode de consiliere 2 ore
7. Proiectarea activității de consiliere 2 ore
8. Consilierea individuală și de grup 2 ore 1
9. Autocunoașterea și imaginea de sine 2 ore
10. Metode de autocunoaștere 2 ore
11. Autocunoaștere și intercunoaștere 2 ore
12. Stima de sine 2 ore
Abuzul emoțional și fizic
13. 2 ore 1

14. Rolul comunicării 2 ore


15. Modalități de ameliorare a comunicării 2 ore
16. Conflictul și managementul conflictului 2 ore 1
17. Strategii de soluționare a conflictelor 2 ore
18. Consilierea elevilor cu nevoi speciale 2 ore 1
19. Consilierea elevilor cu abilități înalte 2 ore 1
20. Consilierea actorilor educaționali 3 ore 1
21. Consilierea și orientarea în carieră 4 ore 1
Total ore de curs 45 ore

Unități de conținut și repartizarea orientativă a orelor practice / seminar


Activitatea de
Ore de
Nr. Tema învățare
contact direct
individuală
1. Necesitatea echipării psihologului și pedagogului. 4 ore
2. Nevoile copilului preșcolar. Consilierea copilului 4 ore
3. Nevoile școlarului mic. Consilierea elevului 4 ore
4. Nevoile preadolescentului. Consilierea elevului 4 ore
5. Nevoile adolescentului.. Consilierea adolescentului 4 ore
6. Probleme frecvente întâlnite în consilierea școlară 4 ore
7. Tehnici de consiliere în școală 4 ore 1
8. Nivelurile de consiliere școlară 4 ore
Asistări și debrifări de intervenții în procesul de
9. 10ore
consiliere
10. Consilierea în carieră. Metode și tehnici 3ore 1
Total ore practice / seminar 45 ore
SARCINI PENTRU ACTIVITATEA DE ÎNVĂȚARE INDIVIDUALĂ A
MASTERANZILOR:
 Citirea literaturii - (150 pagini) - Se apreciază adnotația prezentată, de la 1 la 3 pagini,
în care se redă succint conținutul materialului citit și declarația referitoare la numărul
total de pagini citite. ! Studentul își alege sursa bibliografică, confirmată de profesor.
 Lucrare scrisă - (5 pagini). Temele lucrărilor sunt alese de către masterand cu acordul
profesorului. Tipul lucrării trebuie să corespundă cu următoarele:Introducere –
argumentarea alegerii temei -1 pagină; Reflecții asupra conținutului abordat – 3 pagini;
Concluzii – 1 pagină; Bibliografie.
 Portofoliul masterandului – reflecții schematice asupra tuturor orelor de curs și a
mterialele seminariilor.
EVALUAREA FINALĂ (EXAMEN)
Subiectele pentru evaluarea finală:
1. Principii și abordări ale consilierii
2. Profilul psihologic al consilierii
3. Abordările comportamentale în consiliere
4. Strategii și metode de consiliere
5. Proiectarea activității de consiliere
6. Consilierea individuală și de grup
7. Autocunoașterea și imaginea de sine
8. Metode de autocunoaștere
9. Abuzul emoțional și fizic
10. Rolul comunicării în consiliere
11. Conflictul și managementul conflictului
12. Consilierea elevilor cu nevoi speciale
13. Consilierea elevilor cu abilități înalte
14. Consilierea actorilor educaționali
15. Consilierea și orientarea în carieră
16. Tehnici de consiliere în școală
17. Nivelurile de consiliere școlară
Evaluare finală Mostră:
1. Rolul comunicării în consiliere
1.1.Prezentaţi printr-o schemă formele de comunicare utilizate în procesul de consiliere.
1.2.Caracterizaţi un demers de consiliere pentru un copil preșcolar.
1.3.Elaboraţi cel puţin 10 recomandări pentru psiholog în vederea eficientizării procesului de
consiliere a unui adolescent.
2. Consilierea de grup
2.1.Denumiţi tehnologiile psihopedagogice (formele, metodele, tehnicile, procedeele, mijloacele)
de consiliere a unui grup de elevi de clasa a III-a.
2.2.Caracterizaţi trei dintre tehnologiile psihopedagogice anterior prezentate.
2.3.Explicaţi care sunt criteriile în conformitate cu care aţi selectat tehnologiile respective.
Argumentaţi de ce aţi optat anume pentru aceste modalităţi de lucru cu subiecţii.

XI. TEMATICA ORIENTATIVĂ A TEZELOR DE MASTER:


1. Abordări teoretice și implicații practice ale consilierii educaționale la vârsta preșcolară
2. Abordări teoretice și implicații practice ale consilierii educaționale la vârsta școlară mică
3. Abordări teoretice și implicații practice ale consilierii educaționale la adolescenți
4. Programe de intervenție pentru elevii cu nevoi speciale
5. Particularitățile consilierii copiilor supradotați
XIV. BIBLIOGRAFIE:
Obligatorie:
1. Cuzneţov Larisa, Bazele Consilierii. Ghid metodologic: Chişinău, Editura Primex-Com,
SRL, 2015.
2. Băban Adriana, Consiliere educaţională. Ghid metodologic pentru orele de dirigenţie şi
consiliere: Cluj-Napoca, Editura Ardealul, 2001.
Opţională:
3. Birch A., Psihologia dezvoltării: Bucureşti, Editura Tehnică, 2000. 311 p.
4. Calaraş Carolina, Cultura educaţiei elevului: Chişinău, CEP USM, 2007.
5. Calaraş Carolina, Dirigintele în calitate de consilier educaţional al elevului şi al familiei:
Chişinău, Probleme ale ştiinţelor socioumane şi modernizării învăţământului. - 2010. -
Vol.I. - P. 399-404.
6. Carabet Natalia, Consilierea familiei: Chişinău, CET Ion Creangă, 2009.
7. Cuzneţov Larisa, Consilierea parentală: Chişinău, Editura Primex-Com, SRL, 2013.
8. Cuzneţov Larisa, Consilierea şi educaţia familiei. Introducere în consilierea ontologică
complexă a familiei: Chişinău, Editura Primex-Com, SRL, 2015.
9. Cuzneţov Larisa, Etica educaţiei familiale: Chişinău, Com-plexul editorial-poligrafic al
ASEM, 2000.
10. Cuzneţov Larisa, Jocul copilului şi cultura educaţiei familiale: Ghid pentru părinţi,
psihologi şi educatori: Chişinău, Editura CEP al USM, 2007.
11. Cuzneţov Larisa, Tratat de educaţie pentru familie. Pedagogia familiei: Chişinău,
Editura Centrul Editorial-poligrafic al USM, 2008.
12. Dafinoiu Ion, Elemente de psihoterapie integrativă: Iaşi, Editura Polirom, 2000.
13. David Daniel, Psihologie clinică şi psihoterapie: Iaşi, Editura Polirom, 2006.
14. David Daniel, Tratat de psihoterapii cognitive şi comporta-mentale: Iaşi, Editura
Polirom, 2006.
15. Dimitriu-Tiron Elena, Consiliere educaţională: Iaşi, Editura Institutul European, 2005.
16. Dumitru Ion Al., Consiliere psihopedagogică: Iaşi, Editura Poli-rom, 2008.
17. Enăchescu Constantin, Tratat de psihanaliză şi psihoterapie: Iaşi, Editura Polirom, 2003.
18. Geldard Kathryn, Geldard David, Yin Foo Rebecca, Consilierea copiilor, o introducere
practică: Iaşi, Editura Polirom, 2013.
19. Holdevici Irina, Elemente de psihoterapie: Bucureşti, Editura ALL, 1997.
20. Holdevici Irina, Gândirea pozitivă: Bucureşti, Editura Dual Tech, 2000.
21. Holdevici Irina, Psihoterapia un tratament fără medicamente: Bucureşti, Editura
Universitară, 2010.
22. Mitrofan Iolanda, Psihoterapua experienţială: Bucureşti, Editura Infomedica, 1997.
23. Mitrofan Iolanda, Vasile Diana, Terapii de familie: Bucureşti, Editura SPER, 2004.
24. Nemţeanu C., Consideraţii despre consilierea psihologică: Bucu-reşti, Editura Gnosis,
2004.
25. Oancea C., Tehnici de sfătuire/ consiliere: Bucureşti, Editura Medicală, 2002.