Sunteți pe pagina 1din 10

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE


ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU
Facultatea de Ştiințe ale Mișcării, Sportului și Sănătății
Calea Mărăşeşti, nr.157, Bacău, 600115
Tel./Fax: +40-234/517715
www.ub.ro; e-mail: fsmss@ub.ro

CAIET DE PRACTICĂ DE SPECIALITATE PENTRU STUDENŢI


PROGRAMUL DE STUDII:
KINETOTERAPIE ŞI MOTRICITATE SPECIALĂ
(formele de învăţământ IF şi FR)

Student(a),
VLASIE ADINA
Forma de învăţământ
KMS, IFR, ANUL II, GR. 5210, SUBGR. C

BACĂU, 2020

1
EXTRAS
din
Ordinul nr. 3955 din 09/05/2008
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I NR. 440 din 12/06/2008

privind aprobarea Cadrului general de organizare a stagiilor de practică în cadrul


programelor de studii universitare de licenţă şi de masterat

Art. 1 În sensul prezentului ordin, termenii şi noţiunile folosite au următoarele


semnificaţii:

a) Stagiu de practică – activitatea desfăşurată de studenţi şi masteranzi, în


conformitate cu planul de învăţământ, care are drept scop verificarea
aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice însuşite de aceştia în cadrul programului de
instruire.

b) Organizator de practică – instituţia de învăţământ superior care desfăşoară


activităţi instructiv – educative şi formative, potrivit legislaţiei române în
vigoare.

c) Partener de practică – instituţia centrală sau locală sau orice altă persoană
juridică din România, dintr-o ţară participantă la programul “Învăţare pe tot
parcursulvieţii”, într-un proiect finanţat din Fondul Social European sau dintr-o
ţară terţă, ce desfăşoară o activitate în corelaţie cu specializările cuprinse în
nomenclatorul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi care poate
participa laprocesul de instruire practică a studenţilor şi masteranzilor.

d) Practicant – studentulsau masterandul care desfăşoară activităţi practice


pentru consolidarea cunoştinţelor teoretice şi pentru formarea abilităţilor, spre a
le aplica în concordanţă cu specializarea pentru care se instruieşte.

2
e) Cadru didactic supervizor – persoana desemnată de organizatorul de
practică, care va asigura planificarea, organizarea şi supravegherea desfăşurării
stagiului.

f) Tutore – persoana desemnată de partenerul de practică, care va asigura


respectarea condiţiilor de pregătire şi dobândire de către practicant a
competenţelor profesionale planificate pentru perioada stagiului de practică.

g) -

h) Convenţie – cadru – privind efectuarea stagiului de practică înseamnă


acordul încheiat între organizatorul de practică, partener de practică şi
practicant, pe baza anexei nr.2 la ordin.

i) Portofoliu de practică – document ataşat Convenţiei – cadru privind


efectuarea stagiului de practică ce cuprinde obiectivele educaţionale ce urmează
a fi atinse, competenţe ce urmează a fi obţinute prin stagiul de practică, precum
şi modalităţile de derulare a stagiului de ractică.

Art. 8 - 1 Stagiile de practică derulate în străinătate în cadrul programului


comunitar “învăţare pe tot parcursul vieţii”, în conformitate cu decizia
1.720/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, vor fi recunoscute ca
programe de stagiu de practică în sensul prezentului ordin.

3
ANUL II
Organizatorii de Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi
practică Sănătăţii – Departamentul de Kinetoterapie şi Terapie
Ocupaţională
Parteneri de practică GTL BACAU
Locaţiile stagiilor de
practică
Tutore practică
Practica de Stagiu de practică de specialitate I (în cabinete de
specialitate kinetoterapie) – disciplină facultativă
Semestrul I
Credite transferabile 3 credite
Forma de verificare VERIFICARE
Durata stagiului de
practică de
specialitate obligatorie
Numărul de ore  total ore aplicaţii pe semestru - 42 ore
aferent  studiu individual – 33 ore
Obiective Anul II
educaţionale pe nivele  Formarea capacităţii de elaborare, organizare şi
de studiu conducere a activităţi cu caracter profilactic şi
sanogenetic pentru copii cu afecţiuni diferite;
 Formarea capacităţii de a evalua funcţia de
atitudine corectă a corpului, de a depista
deficienţele fizice la copii şi tineri, de a elabora şi
conduce programe de profilaxie primară şi
secundară în acest scop.
 Formarea capacităţii de a dobândi un sistem de
cunoştinţe privind: principiile, metodele şi
mijloacele de profilaxie primară şi secundară a
afecţiunilor cardio-respiratorii, de nutriţie şi
metabolism şi de recuperare în afecţiunile

4
neuromotorii.
 Formarea deprinderii de a folosi şi completa fişele
speciale de evaluare pentru persoanele cu
deficienţe fizice şi funcţionale, interpretarea
rezultatelor obţinute.
Competenţe Transversale
- Organizarea de programe kinetoterapeutice în
condiţii de asistenţă calificată, cu respectarea
normelor de etică şi deontologie profesională.
- Îndeplinirea în condiţii de eficienţă şi eficacitate a
sarcinilor de lucru pentru organizarea şi
desfăşurarea activităţilor specifice intervenţiilor
kinetoterapeutice.
- Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare
profesională în scopul inserţiei şi adaptabilităţii la
cerinţele pieţei muncii, potrivit propriului proiect
de dezvoltare personală.
Profesionale
- Evaluarea clinică promară (funcţională) şi diagnoza
nevoilor de intervenţie kinetoterapeutică;
- Realizarea programelor de intervenţie
kinetoterapeutică cu caracter profilactic, curativ
sau de recuperare;
- Utilizarea metodelor şi tehnicilor de intervenţie
kinetoterapeutică;
- Utilizarea elementelor de management şi marketing
specifice domeniului.
Conţinut 1. Prezentarea cabinetelor de kinetoterapie – profilul
activităţii, istoric, formă de organizare.

5
2. Integrarea şi respectarea programului, structurii
organizatorice şi confidenţialităţii datelor
pacienţilor în activităţile specifice cabinetului de
kinetoterapie.
3. Participarea activă la desfăşurarea programelor de
intervenţie kinetoterapeutică.
4. Înregistrarea datelor obţinute în protocoale şi fişe
de evidenţă.
Vezi anexa A

Anexa A
Prezentarea conţinutului - activităţii de practică
NR.
ZIUA CONŢINUT - ACTIVITATE
ORE

10.11.2020 Am asistat la programe de recuperare in cabinet de fizioterapie. 4 ORE


Am primit detalii despre cum se utilizeaza aparatura(laser,

6
ultrasunete, drenaj limfatic, electroterapie, parafina si current
galvanic).

Am asistat la programe de recuperare in cabinet de fizioterapie.


Am aplicat, asistata de catre kinetoterapeuti, laser, ultrasunete si
11.11.2020 electroterapie.
4 ORE

Am asistat la programe de recuperare in cabinet de masaj.

12.11.2020

4 ORE

Am asistat la programe de recuperare in cabinet de kinetoterapie.

17.11.2020

4 ORE

Am asistat la programe de recuperare in cabinet de fizioterapie.


Am aplicat, asistata de catre kinetoterapeuti, laser, ultrasunete si
18.11.2020 electroterapie.
4 ORE

Am asistat la programe de recuperare in cabinet de kinetoterapie.

Am asistat la programe de recuperare in cabinet de fizioterapie.


24.11.2020 Am aplicat, asistata de catre kinetoterapeuti, laser, ultrasunete si 4 ORE
electroterapie.

Am asistat la programe de recuperare in cabinet de masaj.

Am asistat la programe de recuperare in cabinet de fizioterapie.


25.11.2020

4 ORE

08.12.2020 Am asistat la programe de recuperare in cabinet de fizioterapie.


Am aplicat, asistata de catre kinetoterapeuti, laser, ultrasunete.

7
4 ORE

Am asistat la programe de recuperare in cabinet de fizioterapie.

09.12.2020

4 ORE

Am asistat la programe de recuperare in cabinet de fizioterapie.

15.12.2020 Am aplicat, asistata de catre kinetoterapeuti, laser, ultrasunete si


electroterapie.
4 ORE

Numele şi prenumele tutorelui de practică

Instituţia furnizoare de activităţi de practică

Semnătura:

PORTOFOLIU DE PRACTICĂ

Specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială


An studiu: II – SEMESTRUL I

8
CONŢINUTUL PORTOFOLIULUI

1. Eseu de prezentare a activităţilor din centrele furnizoare de practică (minim


1pagină - maxim 2 pagini) – 1punct;
2. Identificarea factorilor care influenţează managementul activităţilor specifice
acestor unităţi şi rolul membrilor din echipa multidisciplinară de intervenţie –
3 puncte.
3. Posibilităţi de intervenţie kinetoterapeutică în unităţi speciale de educaţie sau
în centrele de asistenţă socială – 3 puncte;
4. Eseu de prezentare a unui material reprezentând experienţa practică
acumulată şi contribuţia oferită prin această practică la orientarea sa în
cariera profesională – 2 puncte.
Notă:
- Se acordă câte un 1 punct din oficiu.
- Disciplinele pentru care se solicită portofoliul sunt următoarele:
 Stagiu de practică de specialitate I (în cabinete de kinetoterapie) –
disciplină facultativă
Evaluarea
Standard minim de performanţă Standard maxim de performanţă
- prezenţa între 70 – 100% la - prezenţa 100% la activităţile
activităţile practice; practice;
- neîndeplinirea completă a - Îndeplinirea obligaţiilor specifice
obligaţiilor specifice portofoliului; prin întocmirea portofoliului de
- obţinerea calificativului min (5) la practică;
activităţile practice - Obţinerea calificativului maxim la
activităţile practice;
- Participarea activă la activităţile
practice specifice;

9
10

S-ar putea să vă placă și