Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT

DIDACTIC

Propunător,
prof.ȋnv.primar Ciobanu Raluca (căs. Braşoveanu)
Data:
Unitatea de învăţământ:
Clasa: I
Aria curriculară: Matematică şi Ştiinţe ale naturii
Disciplina: Matematică și explorarea mediului
Unitatea de învăţare: Minte sănătoasă în corp sănătos
Subiectul:Adunarea şi scăderea numerelor naturale ȋn concentrul 0-31, fără trecere peste ordin. Corpul omenesc- organele
interne
Tipul lecţiei:consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor
Scopul lecţiei:c onsolidarea capacităților de rezolvare a exercițiilor și problemelor care solicită operații de adunare și scădere în
concentrul 0-31 fără trecere peste ordin; formarea gândirii logico-matematice
Domenii integrate: Comunicare în limba română, Dezvoltare personală.
Obiective operaţionale – elevii vor fi capabili:
O1:să opereze cu noţiunile şi expresiile matematice învăţate: termeni, sumă, rest sau diferenţă, mai mare, mai mic;
O2: să efectueze corect exerciţii de adunare şi de scădere, oral şi ȋn scris, cu numere în concentrul 0- 31;
O3 : să ordoneze numere ȋn concentrul 0-31;
O4: să precizeze rolul fiecărui organ intern studiat ȋn menţinerea sănătăţii, chiar a vieţii;
O5: să compare numere, rezultate ale unor operaţii de adunare/ scădere;
O6: să identifice principalele organe interne;
O7: să rezolve probleme care presupun o singură operaţie;
O8: să enumere organele interne pe care le recunosc in descriere.
Strategia didactică:

 Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, expunerea, problematizarea, exerciţiul, observaţia, jocul de rol
 Mijloace de învăţământ: fişă de lucru, dispozitive digitale (calculator/laptop/tabletă/telefon), internet, aplicația Meet,
aplicația WordWall, Liveworksheets, imagini cu organele interne;
 Forme de organizare: frontal, individual;
Resurse:
 temporale: 30 minute
 umane: colectivul de 27 elevi
 bibliografice:
o Programa școlară pentru clasa pregătitoare, I şi a II-a - M.E.C.T.S. , 2013
o Manual matematică de clasa I, Tudora Piţilă, Editura didactică şi pedagogică, 2018
o Petrovici, C., Didactica matematicii pentru ȋnvăţămȃtul primar, Editura Polirom, 2014
Nr. Secvenţele Ob. Conţinutul instructiv- educativ Strategia didactică Evaluare
Metode şi Mijloace de Forme de
crt lecţiei op
procedee învățământ organizare
1 Pregătirea pentru desfăşurarea activităţii:
- Accesez aplicatia Meet din Google Classroom.
Moment - mă asigur că dispozitivele tuturor elevilor funcționează
Conversaţia - Frontal -
organizatoric (camera,sonorul, microfonul, conexiunea la internet);
-salut elevii pe măsură ce se conectează.

Se verifică cantitativ şi calitativ efectuarea temei; se fac


anumite precizări/ intervenţii unde este cazul.
Reactualizarea Se verifică cunoştinţelor teoretice :
cunoştinţelor  Cum se numesc numerele care se adună? Conversaţia Capacitatea de
Frontal
predate O1  Cum se numeşte rezultatul adunării? Exerciţiul a calcula oral
2 anterior  Cum se numeşte rezultatul scăderii?
Exerciţii de calcul mintal:
O2 5+3= 24+5= 18-8= 25-5=
Captarea Joc didactic: Potriveşte! Conversaţia Frontal Capacitatea de
atenţiei Rezolvă operaţiile şi scrie numerele obţinute ȋn ordine Jocul Caiet a efectua
O2 crescătoare. Potriveşte literele în căsuţe şi vei afla un alt didactic adunări şi
3 subiect discutat la orele de Matematică şi explorarea Exerciţiul scăderi;
O3 mediului, despre care ne vom reaminti azi.
15+ 4= [G]
16+ 2= [ R]
23+ 6= [E]
29- 5= [N]
Capacitatea de
27- 5= [A ]
a ordona
19-10= [O]
numere
9 18 19 22 24 29
O R G A N E crescător
Elevii vor rezolva pe caiete.
4 Anunţarea Astăzi la Matematică şi explorarea mediului vom consolida
temei şi a adunarea şi scăderea prin rezolvarea de exerciţii şi Conversaţia
- Frontal -
obiectivelor probleme şi vom fixa cunoştinţele despre corpul uman.
lecției
Consolidarea 1. Elevii vor enumera organele interne discutate ȋn orele Conversaţia Organele
5 cunoştinţelor anterioare. interne- Capacitatea de
2. Joc de rol – Eu sunt cel mai important! 5 elevi vor Jocul de rol figurine pe Frontal, argumenta
O6 prezenta cȃte un organ, denumire şi funcţie, apoi vor băţ individual importanţa
argumenta importanţa ȋn menţinerea vieţii. fiecărui organ
3. Ce s-ar ȋntȃmpla cu o persoană dacă nu i-ar mai Problemati-
funcţiona corect plămȃnii? zarea
Capacitatea de
4. Se propun 5 sarcini de lucru printr-o fișă interactivă a compara
(liveworksheets) cu completare directă numere
O5 https://www.liveworksheets.com/te1498232zy obţinute
Compară rezultatele obţinute:
O2 18+10 29-8 Exerciţiul Site-ul
16 +3 19 – 5 Explicaţia Liveworksh Capacitatea de
Asociază fiecărui exerciţiu rezultatul corespunzător: eets a identifica
21+3 17 operaţia care
19-2 24 aduce relaţia de
O4 23+3 26 egalitate
O7 Analizează exerciţiile de mai jos şi scrie „+” sau „-„
17 3 =14
O8 29 6 =23 Capacitatea de
Aplică cunoştinţele pentru rezolvarea problemei: a rezolva
Mara a cumparat 21 de mere şi 5 banane. Cȃte fructe a probleme cu o
cumpărat ea? operaţie
Enumeră organele interne responsabile cu controlul
O6 corpului nostru și cel responsabil cu digerarea(mărunțirea)
alimentelor înghițite .
Elevii vor rezolva sarcinile propuse ȋn caiete.

6 Se realizeaza printr-un joc Roata aleatoare, pe site-ul Capacitatea


Explicația
Asigurarea Wordwall Frontal, elevilor de a
Exerciţiul
retenţiei O2 https://wordwall.net/ro/resource/9514559/mem- individual rezolva
O8 recapitulare-clasa-1 exerciṭiile date
7 Ȋncheierea Se dă tema pentru acasă (ex. 1, 2, 3 –pag 61 manual) Conversaţia - Frontal -
activitǎṭii şi se aduc explicaţiile necesare. Se fac aprecieri individuale
şi colective asupra modului de lucru din timpul orei de
Matematică și explorarea mediului.

S-ar putea să vă placă și