Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect de activitate didactică online

Data: 22.01.2021
Clasa: I
Aria curriculară: Limba și comunicare
Disciplina: Comunicare în limba română
Unitatea tematică: „Despre prietenie”
Titlul lecției: ”Invitația – sunetul și litera V”
Tipul lecţiei: Lecție de comunicare / însușire de noi cunoștințe
Durata: 30 minute
Forma de realizare: activitate integrată
Disciplina integrată: Muzică și mișcare, Arte vizuale si abilități practice

COMPETENȚE SPECIFICE
Comunicare în limba română:
1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj rostit cu claritate;
1.3. Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri rostite cu claritate;
2.1. Formularea unor enunţuri proprii în situaţii concrete de comunicare;
3.1. Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână;
4.1. Scrierea literelor de mână
Muzică și mișcare:
1.1. Receptarea unor sunete din mediul înconjurător şi din natură, cu durate, intensităţi şi viteză de succesiune contrastante
Obiective operaționale:
La finalul activității didactice, elevii vor fi capabili:
O1 - să citească corect și conștient cuvintele date prin intermediul aplicației WordWall;
O2 - să despartă corect cuvintele în silabe pentru a identifica corect poziția sunetului ”v” în structura cuvintelor;
O3 - să alcătuiască 3-5 enunțuri simple (formate din 3,4,5 cuvinte) pe baza imaginilor din manual;
O4 - să scrie corect litera ”v” prin respectarea modelului din manual/caietul auxiliar și pe baza explicațiilor primite.
Strategii didactice:

1. Metode şi procedee: conversaţia, explicația, exercițiul, problematizarea, demonstrația, audiția;

2.Mijloace de învăţământ (resurse tradiționale și moderne): manual E.D.P, caiete auxiliare editura EDU, dispozitive digitale
(calculator/laptop/tabletă/telefon), internet, platforma Google Classroom, aplicația Meet, aplicația WordWall, Youtube;

3. Forme de organizare a activităţii: frontală, individuală;

4. Forme de evaluare a activității: observarea sistematică, aprecieri verbale, autoevaluarea, aprecierea colectivă;

Bibliografie:
Programa şcolară pentru disciplina COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ pentru Clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, nr. 3418/19.03.2013
Niţă, S., (2001),Metodica predării limbii române în clasele primare, Editura Aramis
Desfășurarea activității

Strategii didactice
Etapele lecţiei Ob. Conţinutul știinţific Metode şi Forme de Resurse Forme de
Op. Activitatea învățătoarei Activitatea elevilor procedee organizare materiale evaluare
1. Moment Pregătirea pentru desfăşurarea exercițiul dispozitive
organizatoric activităţii: - intră pe platforma accesând organizatoric frontal electronice
2 min. - accesez aplicatia Meet din platforma butonul ”Participă” sau se (laptop,
Google Classroom conectează pe contul clasei și calculator,
- mă asigur că dispozitivele tuturor accesează linkul pentru a se tabletă,
elevilor funcționează (camera,sonorul, conecta. conversația telefon) și
microfonul, conexiunea la internet); - verifică funcționalitatea internet
-salut elevii pe măsură ce se conexiunii video și audio;
conectează și inițiez o conversație - își salută învățătoarea, Platforma
jovială, până la conectarea tuturor colegii, participă la Google
elevilor. conversație. Classroom,
aplicația Meet

2. Captarea - pentru captarea atenției și intuirea - privesc cu atenție, ordonează conversatia frontal aplicația aprecieri
atenției O1 literei pe care urmează să o exersăm, cuvintele și citesc propozitiile, Wordwall verbale
5 min. le partajez copiilor un joc care în ordinea în care sunt numiți; exercițiul individual
presupune ordonarea cuvintelor pentru
a forma propoziții, utilizând aplicația
Wordwall
(https://wordwall.net/ro/resource/9427
376/ordoneaza-cuvintele-pentru-
forma-propozitii-litera-v )

3. Anunţarea - anunț tema și obiectivele lecției pe - în urma exercițiului de citire, conversaţia frontal manual digital
temei și a înțelesul copiilor și îi invit să audieze intuiesc tema lecției;
obiectivelor cântecul „Valsul fulgilor de nea” - audiază cântecelul; audiția Youtube
5 min. https://www.youtube.com/watch?
v=1GrdrmlyAi0
- le solicit elevilor să deschidă - elevii deschid manualul la conversatia frontal manual aprecieri
4.Dirijarea manualele la pagina 56. Adresez pagina indicată și formulează verbale
activității O2 întrebări în legătură cu imaginea de la răspunsuri la întrebările calculator
10 min. O3 exercițiul 1, le partajez ecranul; explicaţia
învățătoarei;
- îi invit să vizioneze materialul video
din manual pentru a descoperi dacă - vizionează materialul video;
răspunsurile lor au fost intuite corect; exercițiul
- adresez întrebări pe baza - formulează propoziții pentru
materialului vizionat: ”Cine sunt a răspunde la întrebările
personajele?”, ”Ce fac problematiza
învățătoarei;
personajele?”,”Unde se află rea
personajele?” - privesc imaginile de la
- citesc cerința exercițiului 2 și îi
exercițiul 2, pronunță cuvintele
încurajez pe copii să rezolve verbal
cerința. corespunzătoare imaginilor,
- continuă lecția prin rezolvarea despart cuvintele în silabe și Observarea
exercițiului 3 a cărui cerință este să identifică poziția sunetului ”v”. creioane sistematică
coloreze literele care compun frontal colorate
cuvintele sugerate de imagini. - colorează literele pentru a
- pentru partea de scriere, le explic descoperi cuvintele de la explicația individual
elevilor elementele care compun litera exercițiul 3
”v” de mână și îi încurajez să exerseze demonstrația
scrierea literei în manual, cu creionul - sunt atenți la explicații și își
grafic sau stiloul. pregătesc postura și
instrumentele de scris pentru
exersarea literei.

5.Obținerea - le spun că vom exersa scrierea literei - elevii deschid caietele de observarea
performanței ”v” în caietul de scriere, la pagina 38 scriere la pagina 38, scriu data, conversația frontal sistematică
5 min. O4 - le voi partaja pagina din caietul identifică titlul lecției și scriu
auxiliar și voi scrie concomitent cu ei, explicația individual aprecieri
elementele indicate de
sprijinind astfel învățarea; învățătoare; demonstrația verbale
- voi scrie împreună cu ei data, voi
identifica titlul, voi scrie 1 rând cu - adresează întrebări când au exercițiul
litera „v” și un rând cu cuvântul vie; nelămuriri.
- voi răspunde la întrebările elevilor,
pentru a clarifica eventualele
nelămuriri.
- evaluarea se va face prin intermediul - elevii vor face aprecieri conversația frontal caiet auxiliar, auto-
6. Evaluarea copiilor. Aceștia își vor aprecia munca asupra modului în care au instrumente evaluare
activității prin încercuirea cu un creion verde a 5 lucrat. de scris
2 min. litere pe care consideră că le-au scris
foarte bine.
În cazul în care ne mai ramane timp
ne vom juca un joc pe care il voi
partaja - „Deschide caseta” -elevii spun un numar pe care
- numesc câte un elev pentru a citi il doresc și citesc cuvântul. conversația aplicația
câte un cuvânt. explicația Wordwall
https://wordwall.net/ro/resource/9426
810/citeste-cuvintele-litera-v
7. Încheierea - voi face aprecieri globale asupra - elevii ascultă aprecierile. conversația frontal aprecieri
activității participarii copiilor și a modului de colective
1 min. lucru pe parcursul orei, anunț pauza
(10 min) și ora la care va începe
următoarea activitate.

S-ar putea să vă placă și