Sunteți pe pagina 1din 6

IDEALUL ŞI OBIECTIVELE EDUCAŢIEI FIZICE

Unitate de învăţare Nr. 3

IDEALUL ŞI OBIECTIVELE EDUCAŢIEI FIZICE

Cuprins Pagina

Obiectivele Unităţii de învăţare Nr. 3…………………………………………………….. 25


3.1 Aspecte privind idealul educaţiei fizice şi sportului………………………………… 26

3.2 Clasificarea obiectivelor educaţiei fizice şi sportului………………………………. 27

Lucrare de verificare Unitate de învăţare Nr. 3………………………………………….... 29


Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare…………………................................. 29
Bibliografie Unitate de învăţare Nr. 3…………………………………………………….. 30

25
IDEALUL ŞI OBIECTIVELE EDUCAŢIEI FIZICE

OBIECTIVELE Unităţii de învăţare Nr. 3


Principalele obiective ale Unităţii de învăţare Nr. 3 sunt:

 Înţelegerea rolului idealului educaţiei fizice şi sportului


 Însuşirea obiectivelor educaţiei fizice şi sportului

3.1 Idealul educaţiei fizice şi sportului.

Idealul este un model prospectiv (ţelul) spre care trebuie să se îndrepte întreaga
activitate teoretică şi practică specifică. Idealul depăşeşte prezentul şi vizează viitorul. El este
stabilit: de comanda socială; de concepţia factorilor de decizie pe plan naţional. Idealul se
concretizează şi se poate realiza prin:
-legi, instrucţiuni, decrete guvernamentale, acte normative statale.
Din toate aceste documente se desprind câteva idei:
- educaţia fizică şi sportul trebuie să contribuie la dezvoltarea fizică armonioasă;
- în practicarea exerciţiilor fizice trebuie angrenaţi toţi oamenii apţi pentru efort fizic;
- trebuie acordată o atenţie deosebită afirmării talentelor;
- să se pună accent pe educaţia fizică în şcoală;
- practicarea exerciţiilor fizice prin diferite forme de organizare;
- asigurarea unei conduceri unitare a fenomenului naţional de practicare a exerciţiilor fizice
pe fondul unei autonomii locale eficientă.
Laturile idealului:
- dezvoltarea fizică / corporală corectă şi armonioasă;
- calităţi motrice;
- deprinderi şi priceperi motrice;
- cunoştinţe de autoorganizare, autoconducere, autovaluare;
- calităţi şi trăsături pozitive de comportament.

Test de autoevaluare 3.1 – Scrieţi răspunsul în spaţiul liber din chenar.


Prin ce se concretizează idealul educaţiei fizice şi sportului?

Răspunsul la test se găseşte la pagina 29

26
IDEALUL ŞI OBIECTIVELE EDUCAŢIEI FIZICE

3.2 Obiectivele educaţiei fizice şi sportului


Obiectivele educaţiei fizice sunt legate nemijlocit, derivă din şi compun idealul
educaţiei fizice. „Idealul” este înţeles ca deziderat general al educaţiei fizice, integrat în
idealul educaţional. Obiectivele evidenţiază modul de realizare a funcţiilor sociale ale
educaţiei fizice şi cerinţele modelului de educaţie fizică. Ele asigură activitatea optimă a
întregului sistem educaţional(în sens larg) şi a celui de educaţie fizică(în sens restrâns).
În educaţia fizică, obiectivele sunt delimitate după efectele acestei activităţi asupra sferelor
biomotrică, psihomotrică şi sociomotrică, fapt care pune în lumină polivalenţa educaţiei
fizice.
Pentru a concretiza aceste afirmaţii, prezentăm o clasificare a obiectivelor, ca sinteză
a principalelor taxonomii consemnate de literatura de specialitate a domeniului.

A. După gradul de generalitate


Obiective generale – evidenţiază esenţa educaţiei fizice, dimensiunile comune ale sistemelor
ei. După M. Epuran, V. Epuran, I. Şiclovan, E. Firea, A. Dragnea, Gh. Mitra, A. Mogoş, Gh.
Cârstea, P. Dragomir, aceste obiective sunt:
 menţinerea unei stări optime de sănătate;
 favorizarea dezvoltării fizice armonioase;
 dezvoltarea capacităţii motrice generale; educarea calităţilor motrice de bază şi
formarea unui sistem de deprinderi şi priceperi motrice de bază, utilitar-aplicative şi
specifice unor ramuri de sport;
 formarea capacităţii de practicare sistematică şi independentă a exerciţiilor fizice;
 dezvoltarea armonioasă a personalităţii.

Obiective specifice – reprezintă o particularizare a obiectivelor generale, la nivelul


sistemelor educaţiei fizice(tabel nr.2)
Obiective intermediare – acţionează la nivelul ciclurilor de învăţământ, al anilor de studiu,
Obiective operaţionale – vizează comportamentele imediate, observabile în timp scurt, care
pot fi urmărite şi măsurate, adică acţiunile pe care subiectul trebuie să le realizeze în timpul
unei activităţi, al unei lecţii, al unei şedinţe.

B. După sfera de influenţă şi tipul de comportament vizat


Obiective de dezvoltare structural-funcţională a organismului.
 armonia între indicii somatici şi funcţionali;
 armonia şi proporţionalitatea în interiorul fiecărei categorii de indici;
 menţinerea unui tonus muscular optim;
 dezvoltarea lateralităţii şi a armoniei laterale;
 formarea şi menţinerea unei atitudini corporale corecte;
 prevenirea şi corectarea deficienţelor posturale şi fizice;
 combaterea excesului ponderal şi a obezităţii.

Obiective în plan motric:


 dezvoltarea componentelor fitnessului(rezistenţa cardiovasculară, rezistenţa
musculară, forţă, mobilitate-supleţe, compoziţie corporală);
 dezvoltarea componenetelor fitnessului motor(echilibru, coordonare segmentară,
agilitate, putere, timp de reacţie, viteză);
 formare unui sistem de deprinderi şi priceperi motrice de bază, utilitar-aplicative şi
specifică unor ramuri şi probe sportive;
 îmbunătăţirea capacităţii de efort, prin stimularea marilor funcţii.

27
IDEALUL ŞI OBIECTIVELE EDUCAŢIEI FIZICE

Obiective psihomotorii.(După V.Horgidan):


 dezvoltarea schemei corporale în două direcţii: ca reper în reglarea mişcărilor şi ca
nucleu al imaginii de sine;
 dezvoltarea coordonărilor senzori-motorii normale;
 dezvoltarea echilibrului static şi dinamic;
 realizarea unor reechilibrări în perioada pubertară;
 formarea coordonatelor de timp ale mişcării(ritm, tempou, dusată, elemente ce
conferă eficienţa mişcării);
 dezvoltarea lateralităţii şi a armoniei laterale;
 formarea reprezentărilor ideomotorii şi a capacităţii de a opera cu ele;
 educarea capacităţii de relaxare generală şi selectivă;
 dezvoltarea capacităţii de diferenţiere kinestezică.

Obiectivele cognitive conduc la cunoaşterea şi înţelegerea tuturor aspectelor asociate


exerciţiului fizic, efortului, ecoului acestora în planul subiectiv al individului.
 dezvoltarea capacităţii de a cunoaşte propria persoană, mediul ambiant, natural şi
social(percepere, descoperire, redescoperire, înţelegerea informaţiilor sub diverse
forme);
 dezvoltarea capacităţii de a analiza şi a interpreta elementele de conţinut, relaţiile
care se stabilesc în procesul educaţiei fizice(generare de informaţii unice,
convenţional acceptate, în care subiecţii respectă regula, principiu, etc.);
 valorizarea efectelor pozitive ale educaţiei fizice(luarea unor decizii sau formularea
unor judecăţi evaluative, conforme cu conţinuturile însuşite);
 dezvoltarea atenţiei(concentrare, distribuţie, volum), memoriei, aspectelor intuitive
ale gândirii, creativităţii(motrice), adică generarea de informaţii variate, pornind de
la aceleaşi date;
 dezvoltarea memoriei mişcărilor şi a memoriei topografice;
 dezvoltarea inteligenţei motrice(practice);
 dezvoltarea unor aspecte ale gândirii(capacitatea de anticipare, rapiditate, intuiţie,
operativitate);
 dezvoltarea creativităţii motrice.
Obictive în plan motivaţional şi afectiv-volitiv – răspund necesităţii de modelare a interelor,
atitudinilor şi valorilor, în vederea creşterii capacităţii de adaptare.
 formarea unor convingeri referitoare la rolul exerciţiilor fizice în creşterea calităţii
vieţii;
 echilibrarea şi reglarea emoţională(prin descărcarea agresivităţii, defulare)
 educarea atitudinilor, a convingerilor, a sentimentelor morale(fair-play, respect,
colaborare, întrajutorare, prietenie, etc.)
 educarea emoţiilor estetice(date d aprecierea frumuseţii mişcărilor şi a esteticii
corporale);
 dezvoltarea capacităţii de autoreglare a comportamentului global(spirit de
organizare, curaj, disciplină, perseverenţă, dârzenie).
În conţinutul programelor de educaţie fizică figurează două categorii de obiective. În funcţie
de termenul vizat pentru a fi realizate: obiective-cadru şi obiective de referinţă.
Obiectivele cadru, exprimă la un înalt nivel de generalitate, capacităţile şi atitudinile
specifice care trebuie formate sau dezvoltate la elevi de-a lungul unui ciclu de
învăţământ(dezvoltarea calităţilor motrice de bază, formarea unui sistem corespunzător de
cunoştinţe teoretice de specialitate,etc.).

28
IDEALUL ŞI OBIECTIVELE EDUCAŢIEI FIZICE

Obiectivele de referinţă derivă din cele cadru şi precizează gradul de realizare a


acestora la sfârşitul unui an şcolar(să posede un nivel optim de dezvoltare a vitezei de
execuţie, un nivel optim de dezvoltare a rezistenţei, etc.)
Obiectivele se adresează dezvoltării diferitelor laturi ale personalităţii elevilor:fizică,
motrică, cognitivă, socio-afectivă. Măiestria profesorului este reflectată de maniera în care el
reuşeşte să operaţionalizeze, în conţinutul lecţiilor de educaţie fizică, obiectivele-cadru şi de
referinţă formulate în programele şcolare.

Test de autoevaluare 3.2 – Scrieţi răspunsul în spaţiul liber din chenar.

Prezentaţi obiectivele generale ale educaţiei fizice şi sportului.

Răspunsul la test se găseşte la pagina 30

Am ajuns la sfârşitul Unităţii de învăţare Nr. 3

În loc Vă recomand să faceţi o recapitulare a principalelor subiecte prezentate în


de rezumat această unitate şi să revizuiţi obiectivele precizate la început.

Este timpul pentru întocmirea Lucrării de verificare Unitate de învăţare


Nr. 3 pe care urmează să o transmiteţi tutorelui.

Lucrare de verificare Unitate de învăţare Nr. 3

Prezentaţi în maximum o pagină idealul şi obiectivele educaţiei fizice şi


sportului

Răspunsurile şi comentariile la testele de autoevaluare

Răspuns 3.1
Idealul se concretizează şi se poate realiza prin:
-legi, instrucţiuni, decrete guvernamentale, acte normative statale.

29
IDEALUL ŞI OBIECTIVELE EDUCAŢIEI FIZICE

Răspuns 3.2
Obiective generale – evidenţiază esenţa educaţiei fizice, dimensiunile
comune ale sistemelor ei. După M. Epuran, V. Epuran, I. Şiclovan, E.
Firea, A. Dragnea, Gh. Mitra, A. Mogoş, Gh. Cârstea, P. Dragomir,
aceste obiective sunt:
 menţinerea unei stări optime de sănătate;
 favorizarea dezvoltării fizice armonioase;
 dezvoltarea capacităţii motrice generale; educarea calităţilor
motrice de bază şi formarea unui sistem de deprinderi şi
priceperi motrice de bază, utilitar-aplicative şi specifice unor
ramuri de sport;
 formarea capacităţii de practicare sistematică şi independentă a
exerciţiilor fizice;
 dezvoltarea armonioasă a personalităţii.

Bibliografie Unitate de învăţare Nr. 3


7. Dragnea, A., Bota,A.,(1999) – Teoria activităţilor motrice. Edit. Didactică şi Pedagogică,
R.A., Bucureşti.
8. Dragnea, A., şi colaboratorii(2006) – Educaţie fizică şi sport – Teorie şi didactică, Ed.
FEST, Bucureşti, pag 25-28
9. Scarlat, E., Scarlat, M.B.(2002) – Educaţie fizică şi sport, Ed. Didactică şi pedagogică,
Bucureşti

30

S-ar putea să vă placă și