Sunteți pe pagina 1din 4

477

_______________________________________________________________________

INSTRUIREA ASISTAT DE CALCULATOR E-LEARNING I CURSURI ON-LINE Asistent univ. drd. TEODORA CHICIOREANU

OBIECTIVE - Utilizarea calculatorului i a tehnologiilor multimedia, ca modalitate de comunicare pedagogic ; - dezvoltarea aptitudinii de a selecta i evalua diversele tipuri de informa ii n special de pe Internet; - selectarea celor mai eficiente programe software pentru predarea/evaluarea diverselor tipuri de informa ii.

CONCEPTE-CHEIE - Instruire asistat de calculator (IAC); - e-Learning; - cursuri on-line; - evaluare asistat de calculator; - software multimedia.

INSTRUIREA ASISTAT DE CALCULATOR (IAC)

Instruirea asistat de calculator (IAC) este o modalitate de instruire individual a elevilor prin interm programelor pe calculator (denumite soft educa ional), care dirijeaz pas cu pas drumul elevului de la necuno la cunoa tere prin efort propriu i n ritmul s u de nv are. Softul educa ional poate fi alc tuit din: soft de informare/documentare (exemplu: enciclopedii stocate p CD-uri), soft pentru comunicarea de cuno tin e noi, soft de simulare, soft pentru testarea cuno tin elor i jocuri educa ionale. Elemente caracteristice IAC: - IAC este o modalitate de instruire n care elevul parcurge in ritm propriu i prin efort independe continut de instruire cu ajutorul unui program de un anumit tip care i asigur posibilitatea autoverific rii fiecare pas i i ofer , prin tehnica de elaborare, condi ii de reu it . - Calculatorul are avantajul de a mbina n modul cel mai corespunz tor imaginea, sunetul i comentar a a fel ncat ele s ndeplineasc reciproc f r a fi nevoie de o interven ie concomitent , ceea ce stimu participarea elevului i intensitatea activit ii pe care o depune mental. - Instruirea asistat de calculator poate fi folosit la toate nivelurile de nv mnt, cu scopul for tehnicilor de munca intelectuale a elevilor. Poten ialul pedagogic al IAC se manifest n multiple planuri: - dezvoltarea capacit ilor individuale de planificare i organizare; - stimularea spiritului de initia iv i a capacit ilor individuale de activitate nedirijat de profesor; - sporirea ncrederii n for ele proprii; - stocarea i prelucrarea statistic a presta iilor individuale i de grup ale elevilor pentru a fi examina profesor pe parcursul i la finele lec iei; - conferirea suportului de instruire diferen iat , asigurnd ritmul propriu de nv are, calculatorul perm nregistrarea vitezei cu care elevul r spunde la solicit rile oferite de softul educa ional; - diversificarea canalelor de transmitere a situa iilor de instruire prezentate n form nonverbal (imagin grame, scheme, desene animate), n form auditiv (muzic , frag-mente n limbi str ine), n form audio(secven e filmate ce prezint fenomene inaccesibile percep iei directe, au un mare grad de periculozitate s desf oar n perioade ndelungate de timp). Utilizarea unui light pen ofer elevilor posibilitatea r spunsului, atingnd ecranul monitorului pen indica o parte a unei figuri proiectate; - folosirea softului educa ional n timpul extra colar la dispozi ia elevului prin utilizarea CDspecializate; - activizarea maximal a gndirii elevilor, individualizarea actului nv rii i asigurarea activit ii diferen iate; - eliminarea timpilor mor i sau redundan i din activit ile elevilor; - realizarea conexiunii inverse la cel mai nalt nivel; - modificarea rela iei de subordonare total a elevilor fa de profesor n rela ii de parteneriat. Aplicarea IAC impune urm toarele cerin e: - Elevii trebuie s fie ini ia i n prealabil asupra tehnicilor de execu ie corespunz toare. - Segmentarea con inutului de instruire n unit i informa ionale care respect rela iile de filia ie i extind - Specificarea activit ilor concrete ale elevilor n leg tur cu fiecare unitate de con inut, astfel nct s c forme controlabile. - Dirijarea procesului de formare a no iunilor prin jocul exemplelor i al contraexemplelor. - Precizarea anticipat a strategiei de nv are care s asigure formarea comportamentelor dorite i speci prin obiectivele pedagogice opera ionale. - Precizarea anticipat a strategiei de instruire, astfel nct s corespund direct strategiei de nv are, viz diferen iere real a instruirii pe un fond de problematizare suplu i construit de la simplu la complex. - Controlul opera iilor mintale prin numeroase exerci ii i aplica ii. - Prevenirea gre elilor tipice prin nserarea de subprograme. - Prevederea secven elor de recapitulare, fixare i sintez . - Instruirea pe un mod eficace de autocontrol. - Este necesar un mediu de instruire corespunz tor. - Programele didactice trebuie s fie n num r corespunz tor grupelor de participan i.

- Momentele de destindere trebuie plasate dup activit ile la care elevii au fost solicita i mai intens.

Programul didactic ar trebui s aib un generator de probleme tutoriale, care analizeaz modelul elevului pentru a proiecta traseul instruirii. Exist mai multe c i de selec ie a teme - aleatoare; - aplicarea unor reguli euristice pentru determinarea unei teme dintr-un set de alternativ posibile, in acord cu nivelul elevului; - elaborarea i consultarea unui ghid curricular pentru introducerea de noi teme n prog sau pentru dezvoltarea celor vechi, n func ie de atingerea de c tre elev a unei subre ele de scopuri conceput special pentru subiectele suplimentare. Calitatea interfe ei calculator-elev poate fi evaluat pedagogic dup urm toarele criter - eficien a (timpul de asteptare al elevului pentru interpretarea r spunsului sau de c tre calculator trebuie s fie ct mai mic); - adaptabilitatea (adaptarea cu o gam larg de modalit i de exprimare a acelora i idei partea elevului); - robustetea fa de ambiguit i (for a de comunicare cre te dac se prespupun interfe e contextuale din partea interlocutorilor).

Limitele i inconvenientele utiliz rii IAC: - Costurile implicate de folosirea IAC sunt extrem de ridicate; necesit dot ri speciale cu aparatur teh solicit un timp mai ndelungat pentru aplicare. - Cercet rile demonstreaz c IAC nu a devenit o experien de mas nic ieri n lume, efectele sale minore pentru nv mntul public, utilitatea sa fiind recunoscut mai ales n activitatea extra colar . - IAC poate fi folosit numai n anumite momente de instruire ale lec iei, pentru a simula fenome mi care, pentru a vizualiza evolu ii greu accesibile observa iei directe, pentru a suplini unele demon experimentale greu de realizat etc. - Favorizeaz decalajul n preg tirea i evolu ia elevilor. - Necesit eforturi personale importante care depind de motiva ia proprie; oboseala se instaleaz r repede. - Nu solicit activ gndirea, elevii obi nuindu-se s primeasc informa ia gata elaborat . - Pentru asimilarea tehnicilor de munc intelectual este necesar o perioada de ini iere i exerci iu. Avantajele utiliz rii calculatorului electronic n procesul didactic constau n: - eficien a sporit prin prelucrarea, sistematizarea i stocarea informa iilor; organizarea unor baze de fi iere tematice i problematice (se apeleaz cu relativ u urin i rapiditate la informa ia organizat , sistematiz - elaborarea facil i multiplicarea unor lucr ri personale n doferite variante i structuri; - facilitarea particip rii i nv rii active; fiecare elev/student recep ioneaz i n elege materia parcu ritmul propriu i cu posibilit ile individuale de nv are; - satisfacerea interesului de cunoa tere; - accesul la con inutul cultural din ntreaga lume (cuno tin e din vaste domenii i de mare actualitate) form digital , ceea ce face produsele civiliza iei contemporane disponibile oricui, oriunde i oricnd; - utilizarea re elelor de comunica ii cu arie larg i de mare vitez , legnd calculatoarele de pe pup elevilor/studen ilor sau din apartamente la biblioteci digitale de mare capacitate; - capacitatea mediului digital de a achizi iona informa ii i de a exprima idei n diverse moduri (te verbal, auditiv sau mbinarea tuturor acestora); - ofer situa ii de simulare de procese, chiar ale realit ii virtuale n spa iu tridimensional; - nu se delimiteaz timpul de studiu al unei teme noi, elevul/studentul avnd posibilitatea s reia studiul reu e te s recep ioneze, s n eleag i s aplice cuno tin ele noi n corela ie cu cele anterioare; - facilitarea ini iativei i a activit ii independente a elevului / studentului, cre terea ponderii autoinstruc autoevalu rii; - posibilitatea realiz rii concomitente i imediate a mai multor evenimente i obiective didactice; - trecerea de la nv area receptat (indus ), desigur pe baz de n elegere, la nv area activparticip bazat pe dialogul inteligent cu calculatorul, care poate amplifica capacitatea de prelucrare i asimil informa iilor. Apreciind toate aceste avantaje, nu trebuie ns neglijat mbinarea studiului prin intermediul calculato cu lectura altor materiale bibliografice i cu experimentul, precum i men inerea rela iei profesor elev/studen

n domeniul comunic rii pedagogice, calculatorul are o serie de avantaje asupra omulu p. 222-223]: - profesorul adapteaz datele furnizate de c tre calculator pentru fiecare student n fu de cantitatea de date ale unei topice i de modul de prezentare al acestor date (texte, des tabele sau imagini); - r bdarea calculatorului nu cunoa te margini, n sensul c la cererea studen calculatorul poate repeta o explica ie sau prezenta anumite informa ii de ori cte ori se dor cu orice vitez i n orice ordine; - studentul prime te r spuns pentru orice ntrebare, chiar i una stupid , n timp c cadrul unei instruiri clasice aceasta i poate crea un sentiment de jen sau atrage glu celorlal i studen i; - calculatorul face o evaluare obiectiv a performan elor studentului i furnizeaz inform importante profesorului pentru individualizarea rutei de nv are a fiec rui student; - calculatorul poate furniza experien e i metode de nv are care altfel ar fi prezente do mai mul i profesori;

- calculatorul ofer posibilitatea instruirii dincolo de orele de curs i contribuie la posibilitatea nv continue pe tot parcursul vie ii (life-long learning).