Sunteți pe pagina 1din 23

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

Facultatea de CONTABILITATE I FINAN E, Rm. Vlcea


Program de masterat universitar: Contabilitatea Institu iilor Administra iei Publice

STANDARDUL INTERNA IONAL DE CONTABILITATE PENTRU SECTORUL PUBLIC NR.1PREZENTAREA SITUA IILOR FINANCIARE

Referat pentru disciplina STANDARDE CONTABILE INTERNA IONALE PENTRU SECTORUL PUBLIC

Masterand: Anul II CIAP

V duva (Rotaru) Dumitru CNP 1771209384188

Rmnicu-Vlcea Ianuarie 2012

INTRODUCERE

Contabilitatea s-a perfec ionat de-a lungul vremii astfel nct s corespund cerin elor informa ionale ale momentului. Acest domeniu se caracterizeaz ca fiind unul deschis i receptiv la schimb rile din mediile politic, eonomic, social i cultural. n contextul procesului de globalizare, adoptarea unui limbaj comun de raportare financiar a prins contur. n acest sens, rolul central revine standardelor interna ionale de raportare financiar . Reglemetarea Comisiei Europene 1606/2002 prevede c raportarea financiar transparen "adoptarea i aplicarea

standardelor interna ionale de contabilitate n Uniunea European are scopul de a armoniza a entit ilor economice (...) n scopul garant rii unui nivel ridicat de i comparabilitate a situa iilor financiare."

IFAC, Federa ia Interna ional a Contabililor, fondat n 1977, reprezint organiza ia mondial a contabililor. Conform IFAC, misiunea sa este "de a servi interesul public, de a nt ri profesia contabil la nivel mondial i de a contribui la dezvoltarea unor economii interna ionale puternice prin ini ierea i promovarea ader rii la standarde profesionale de nalt calitate, a procesului convergen ei interna ionale a acestor standarde, precum i de a dezbate probleme de interes public, pentru care experien a profesional este extrem de relevant ."1 Datorit acestui organism s-a ini iat reforma sistemului contabil public, prin emiterea de standarde de contabilitate pentru sectorul public. n procesul de globalizare a economiilor a ap rut necesitatea adopt rii de standarde interna ionale de contabilitate i pentru sectorul public. IFAC a constituit n acest sens n anul 1995 IPSASB (International Public Sector Accounting Standards Board), organism ce are ca prim scop elaborarea de standarde contabile de nalt calitate, aplicabile pentru sectorul public la nivel mondial. IPSASB este un organism normalizator independent, cu rol n emiterea acestor standarde amintite anterior (IPSAS), promovarea accept rii lor i a convergen ei interna ionale cu aceste standarde, de asemenea publicarea de documente ce ofer ndrum ri n raportarea financiar . Obiectivul IPSASB este acela de a facilita schimbul de informa ii ntre profesioni tii contabili din domeniul public, de a r spunde cerin elor organiza iilor na ionale sau locale, de a promova programe educa ionale sau de cercetare n domeniul public. n 1996 s-a lansat un proiect de

dezvoltare a unui set de standarde contabile pentru entit ile din sfera sectorului public, cunoscute sub denumirea de IPSAS. Aplicarea standardelor IPSAS este considerat o veritabil revolu ie, poate mult mai important dect cea a standardelor IFRS pentru entit ile economice, aceasta deoarece institu iile publice vor fi administrate asem n tor unei entit i private, cu o contabilitate de angajamente, patrimonial i n partid dubl .2 UE a decis aplicarea IPSAS din anul 2005 pentru contabilitatea proprie. La fel s-a ntmplat i n cazul ONU (Organiza ia Na iunilor Unite), OCDE (Organiza ia de Cooperare i Dezvoltare Economic )sau Organiza iei Tratatului Atlanticului de Nord. Datorit importan ei acestor norme, Banca Mondial dorin a ca i Fondul Monetar Interna ional i-au manifestat rile ce se afl sub obedien a lor s adopte standardele IPSAS, contribuind astfel la

adoptarea lor. Standardele IPSAS nu pot fi impuse nici de c tre IPSASB, nici de c tre profesia contabil , astfel depinde de fiecare ar dac procesul adopt rii lor se va materializa sau nu. Succesul normelor emise de c tre IPSASB depinde de m sura n care acestea au fost adoptate de c tre guvernele i entit ile sectorului public din lume, de acceptarea i de sus inerea acestora. n ultimii 10 ani, n Romnia au avut loc procese de modificare a reglement rilor contabile n procesul implement rii standardelor IFRS i IPSAS.

Principalele modific ri impuse de standardele IPSAS - aplicarea principiului patrimoniului ce presupune nregistrarea imobiliz rilor la activ i amortizarea lor n fiecare an; - aplicarea principiului pruden ei: recunoa terea de provizioane chiar i cele de pensii; - prezentarea a 5 situa ii financiare: pozi ia financiar /bilan ul, situa ia performan ei financiare/ contul de profit i pierdere, situa ia fluxurilor de trezorerie, a modific rilor active nete/capitaluri proprii, anexe la situa iile financiare; - trecerea de la contabilitatea de cas la contabilitatea de angajamente. Institu iile publice trebuie s in o contabilitate profesionist a conturilor, care s fie caracterizat de transparen , iar procesul de comunicare trebuie s fie eficient. Informa iile comunicate trebuie s fie pertinente i fiabile, certificate de auditori externi. Aceste caracteristici pot fi posibile n

cadrul unui referen ial contabil de calitate, bazat pe standarde interna ionale de contabilitate ce integreaz particularit ile sectorului public. Nevoia ob inerii de informa ii comparabile i transparente n sistemul public a dus la apari ia standardelor IPSAS, standarde de nalt calitate cu consecin e benefice asupra economiei mondiale. Standardele IPSAS s-au dezvoltat ncepnd cu anul 1996, fiind inspirate din standardele IFRS. Prin aceasta, IPSASB se concentreaz asupra tuturor problemelor specifice sectorului public. Standardele trebuie s fie bazate pe contabilitatea de angajamente, situa iile financiare cuprinznd situa ia pozi iei financiare, a fluxurilor de trezorerie, a modific rilor n situa ia net . Pentru trecerea spre contabilitatea de angajamente s-a elaborat i un standard bazat pe contabilitate de cas , ntruct n multe ri contabilitatea public se bazeaz pe situa ia ncas rilor i pl ilor n numerar ca i situa ie financiar primar . Trecerea la contabilitatea de angajamente este util att pentru responsabilitatea public , ct i pentru adoptarea deciziilor n procesul managerial. Raport rile financiare ntocmite pe baza angajamentelor permit utilizatorilor: - evaluarea responsabilit ii la nivelul tuturor resurselor pe care entitatea le gestioneaz , precum i modul de utilizare al acestor resurse; - evaluarea performan elor, pozi iei financiare i fluxurilor de trezorerie ale entit ilor publice; - luarea deciziilor n leg tur cu furnizarea resurselor sau promovarea de noi activit i. n contextul ader rii la UE, n Romnia s-au ini iat m suri de suplimentare a contabilit ii de cas cu contabilitatea de angajamente. n vederea realiz rii tranzi iei la contabilitatea de angajamente sau lansat anumite programe de preg tire n contabilitate, tehnologia informa iei i terminologie i s-a evaluat calitatea sistemului actual bazat pe contabilitatea de cas n concordan cu Directivele Europene nr.4 i nr. 7 i Standardele Interna ionale de Contabilitate pentru Sectorul Public. Conform recomand rilor IPSASB, o entitatea public aflat n proces de tranzi ie de la contabilitatea de cas la contabilitatea de angajamente trebuie s fac men iuni n notele situa iilor financiare anuale cu privire la m surile legislative sau prevederile na ionale referitoare la informa iile specifice. De asemenea, o entitate public care aplic IPSAS-urile trebuie s men ioneze acest lucru, conform prevederilor IPSAS 1 Presentation of the Financial Statements.

Standardele IPSAS se adreseaz

entit ilor din sectorul public (guverne na ionale,

regionale, administra iile locale, entit ile guvernamentale), mai pu in acelor entit i economice de stat care aplic IFRS. Multe activit i ale guvernului sunt specifice entit ilor private(vnz ri, cump r ri, pl i, ncas ri, prest ri de servicii). Aplicarea n sectorul public a standardelor IFRS nu este posibil deoarece acestea nu acoper toate tranzac iile realizate n cadrul institu iilor publice. Standardele IPSAS au menirea de a mbun t i calitatea situa iilor financiare, n vederea cre terii transparen ei independent i responsabilit ii. Standardele IPSAS reprezint standarde contabile fiabile, sus inute de guverne,organiza ii contabile i alte organiza ii interna ionale, realizate ntr-o manier i printr-o procedur riguroas . Pentru sectorul public s-au elaborat astfel 26 de standarde inspirate din IFRS. 11 standarde IPSAS (1,3,4,6,7,8,12,14,16,17) au fost revizuite n 2007 pentru luarea n considerare a schimb rilor ce au avut loc n structura standardelor IFRS n perioada 1996-2006. IPSAS 1 Prezentare situa iilor financiare. Obiectivul acestui standard este de a stabili baza pentru prezentarea situa iilor financiare cu scop general, pentru a asigura comparabilitatea att cu situa iile financiare ale entit ii publice pentru perioadele precedente, ct i cu situa iile financiare ale altor entit i. IPSAS 2- Situa iile fluxurilor de trezorerie. Obiectivul standardului este oferirea de informa ii istorice referitoare la modific rile numerarului i a echivalentelor de numerar, cu ajutorul fluxurilor de trezorerie. IPSAS 3- Surplusul sau deficitul net al perioadei, erori fundamentale i modific ri ale politicilor contabile. Acest standard explica tratamentul contabil al schimb rilor estim rilor contabile, politicilor contabile i corect rii erorilor fundamentale. IPSAS 4- Efectele modific rii ratelor de schimb valutare. Se prezint aici tratamentul contabil al tranzac iilor n moned str in i al opera iunilor cu str in tatea.

IPSAS 5- Costul ndator rii. Se prescrie tratamentul contabil al costului ndator rii (cuprinderea pe cheltuieli curente a acestuia, sau tratamentul alternativ ce prevede capitalizarea sa). IPSAS 6- Situa iile financiare consolidate i contabilitatea entit ilor controlate. Toate entit ile ce de in control asupra altor entit i trebuie s preg teasc situa ii financiare consolidate referitoare la toate entit ile controlate, aplicnd metoda integr rii globale.

IPSAS 7- Contabilitatea investi iilor n entit i asociate. Toate investi iile n entit i asociate trebuie s fie cuprinse n situa iile financiare prin metoda punerii n echivalen , mai pu in atunci cnd investi ia se realizeaz pe termen scurt, metoda folosit aici fiind cea a costului. IPSAS 8- Raportarea financiar a participa iilor n societ ile mixte. Se solicit consolidarea propor ional ca tratament contabil de baz a p r ii de inute de entit i din sectorul public n societ i mixte. IPSAS 9- Veniturile din tranzac ii comerciale. Se stabile te tratamentul contabil al veniturilor din tranzac ii comerciale. IPSAS 10- Raportarea financiar n economiile hiperinfla ioniste. Se ofer ndrum ri cu privire la retratarea situa iilor financiare n vederea furniz rii unor informa ii utile. IPSAS 11- Contractele de construc ii. Se ofer ndrum ri cu privire la alocarea costului contractului sau venitului contractului. IPSAS 12- Stocuri. Se prescrie tratamentul contabil aplicabil stocurilor de inute de entit ile din sectorul public, f cndu-se diferen a ntre cele de inute n vederea vnz rii i cele de inute n vederea consumului. IPSAS 13- Leasing. Se stabilesc cerin ele de raportare financiar cu privire la opera iile de leasing financiar i opera ional efectuate de entit ile publice. IPSAS 14- Evenimente ulterioare datei nchiderii exerci iului (IAS 10). Se stabilesc criterii ce stau la baza lu rii deciziei privind necesitatea ajust rii situa iilor financiare n cazul apari iei unui eveniment ulterior datei de raportare. IPSAS 15- Instrumente financiare: con inut i prezentare. Clasific instrumentele financiare ca active, datorii sau capitaluri proprii. IPSAS 16- Investi ii imobiliare. Standardul explic faptul c n urma achizi ion rii unei imobiliz ri, aceasta trebuie s fie evaluat la valoarea just . IPSAS 17- Propriet i, planta ii i echipamente. Se stabile te tratamentul lor contabil, inclusiv determinarea amortiz rii i deprecierii lor.

IPSAS 18- Raportarea pe segmente. Se stabilesc principiile prezent rii situa iilor financiare pe tipuri de activit i, n vederea evalu rii performan elor i lu rii deciziilor privind viitoarele aloc ri de resurse. IPSAS 19- Provizioane, active i datorii contingente. Se definesc provizioanele, datoriile contingente i activele contingente, modul n care provizioanele trebuie recunoscute i evaluate. IPSAS 20- P r ile afiliate. Se solicit prezentarea rela iilor existente ntre p r ile afiliate, mpreun cu informa ii privind tranzac iile dintre entitate i p r ile afiliate. IPSAS 21- Deprecierea activelor generatoare de alte fluxuri dect cele de trezorerie (IAS 36). Se prezint procedurile n vederea determin rii deprecierilor. IPSAS 22- Divulgarea de informa ii financiare despre sectorul administra iei publice. Obiectivul este de a prescrie cerin ele pentru guvernele care aleg s prezinte informa ii cu privire la sectorul administra iei publice n situa iile financiare consolidate, fapt ce poate spori transparen a rapoartelor financiare. IPSAS 23- Venituri din tranzac ii non-exchange (taxe i transferuri). Prescrie cerin ele pentru raportarea veniturilor din astfel de tranzac ii, ce dau na tere la o asociere ntre entit i. IPSAS 24- Prezentarea informa iilor bugetare n situa iile financiare. Se impune o compara ie a bugetului, precum i a sumelor rezultate din execu ia sa, pentru a fi incluse n raportul financiar. IPSAS 25- Beneficiile angaja ilor. Obiectivul este de a prescrie i de a divulga beneficiile angaja ilor. IPSAS 26- Deprecierea activelor generatoare de numerar. Obiectivul este de a descrie procedurile aplicate de o entitate n determinarea acestor active, dar i de a recunoa te aceste pierderi.

STANDARDUL INTERNA IONAL DE CONTABILITATE PENTRU SECTORUL PUBLIC NR.1 PREZENTAREA SITUA IILOR FINANCIARE

Standardul International de Contabilitate pentru Sectorul Public nr. 1 ,,Prezentarea situa iilor financiarea fost publicat de c tre Consiliul pentru Standarde Interna ionale de Contabilitate pentru Sectorul Public din cadrul Federa iei Interna ionale a Contabililor (IFAC) n ianuarie 2005 i tradus n limba romna de c tre Corpul Exper ilor Contabili i Contabililor Autoriza i din Romnia (CECCAR) n aprilie. Obiectiv IPSAS 1 stabile te considera iile generale pentru ntocmirea situa iilor financiare, ndrum ri privind structura lor i cerin e minime privind con inutul situa iilor financiare ntocmite pe baza contabilit ii de angajamente pentru a asigura comparabilitatea cu situa iile financiare ale entit ii din perioade anterioare, ct i cu situa iile financiare ale altor entit i. Arie de aplicabilitate (par. 1-5) IPSAS 1 se aplic : - la prezentarea tuturor situa iilor financiare de uz general ntocmite i prezentate pe baza contabilit ii de angajamente, n conformitate cu Standardele Internationale de Contabilitate pentru Sectorul Public ( nu se aplica informa iilor financiare interimare condensate) - att situa iilor financiare ale unei entit i individuale, ct i situa iilor financiare consolidate pentru o entitate economica, cum ar fi situa iile financiare la nivel guvernamental. - tuturor entit ilor din sectorul public, altele dect ntreprinderile guvernamentale de afaceri. Defini ii ale termenilor folosi i (par. 6-12) Politicile contabile sunt principiile, bazele, conventiile, regulile si practicile contabile specifice adoptate de o entitate la ntocmirea si prezentarea situatiilor financiare. Contabilitatea de angajamente reprezinta o baza de contabilizare conform careia tranzactiile si alte evenimente sunt recunoscute atunci cnd apar, nregistrate n registrele contabile si recunoscute n situatiile financiare ale perioadelor la care se refera. Acestea sunt: activele, datoriile, activele nete/capitalurile proprii, veniturile si cheltuielile.

Activele sunt resurse controlate de o entitate ca urmare a evenimentelor trecute si care se asteapta sa genereze pentru entitate beneficii economice viitoare sau potential de servicii. Entitatea asociat reprezinta o entitate n care investitorul are o influenta semnificativa si care nu este nici o entitate controlata, nici o asociere n participatie a investitorului. Costurile ndatorarii sunt dobnda i alte costuri suportate de o entitate n legatura cu mprumutarea de fonduri. Numer rul cuprinde disponibilitatile banesti si depozitele la vedere. Echivalentele de numerar sunt investitiile financiare pe termen scurt, extrem de lichide, care sunt usor convertibile n sume cunoscute de numerar si care sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii. Fluxurile de trezorerie sunt intr rile sau ie irile de numerar si echivalente ale acestuia. Situa iile financiare consolidate sunt situatiile financiare ale unui grup de entitati economice prezentate ca cele ale unei singure entitati. Contribu iile de la proprietari reprezinta beneficii economice viitoare sau potential de servicii cu care s-a contribuit n entitate de catre parti externe entitatii Controlul este capacitatea de a guverna politicile financiare si de exploatare ale unei entitati pentru a obtine beneficii din activitatile sale. Entitatea controlat este o entitate care se afla sub controlul altei entitati (cunoscuta ca entitate care controleaza). Entitatea care controleaz este o entitate care are una sau mai multe entitati controlate. Distribuirea catre proprietari reprezinta beneficiile economice viitoare sau potentialul de servicii distribuit de catre entitate tuturor sau unora dintre proprietari, fie ca recompensare din investitie, fie ca recuperare a investitiei. Entitatea economic reprezinta un grup de entitati care cuprinde o entitate care controleaza si una sau mai multe entitati controlate. Metoda activului net este o metoda de contabilitate prin care o investitie este nregistrata initial la cost si ajustata ulterior pentru a reflecta modificarea dupa achizitionarea de catre investitor a valorii activelor nete/ capitalurilor proprii ale entitatii n care s-a investit. Situa ia performan ei financiare reflecta partea investitorului din rezultatele operatiunilor entitatii n care s-a investit.

Cheltuielile reprezinta descresteri ale beneficiilor economice sau ale potentialului de servicii n timpul perioadei de raportare, sub forma de iesiri sau consum de active sau aparitii de datorii care au ca rezultat descresteri n activele nete/capitalurile proprii, altele dect cele legate de distribuirile catre proprietari. Diferen a de schimb valutar este diferenta care rezulta din raportarea aceluiasi numar de unitati dintr-o valuta n moneda de raportare la cursuri de schimb valutar diferite. Elementele extraordinare sunt venitul sau cheltuielile care rezulta din evenimente sau tranzactii care se delimiteaza clar de activitatile obisnuite ale entitatii, nu sunt preconizate a reaparea frecvent sau regulat si sunt n afara controlului sau influentei entitatii. Valoarea just este suma la care poate fi tranzactionat un activ sau poate fi decontata o datorie, ntre parti interesate aflate n cunostinta de cauza, n cadrul unei tranzactii desfasurate n conditii obiective. Un activ financiar este orice activ care reprezinta: numerar, un drept contractual de a primi numerar sau un alt activ financiar de la o alta entitate, un drept contractual de a schimba instrumente financiare cu o alta entitate n conditii care sunt potential favorabile sau un instrument de capitaluri proprii al unei alte entitati. Valuta este o moneda, alta dect moneda de raportare a entitatii. Opera iunea din str inatate este o entitate controlata, asociata, o asociere n participatie sau o sucursala a entitatii raportoare, ale carei activitati sunt localizate sau se desfasoara ntr-o alta tara dect cea a entitatii raportoare. Erorile fundamentale sunt erorile descoperite n perioada curenta care au o semnificatie att de mare nct situatiile financiare pentru una sau mai multe perioade anterioare nu mai pot fi considerate a fi credibile la data publicarii lor. ntreprinderea guvernamental de afaceri este o entitate cu capacitatea de a contracta n nume propriu careia i-a fost desemnata autoritatea financiara si operationala de a desfasura o activitate, vinde bunuri si servicii, n cursul normal al activitatii sale, catre alte entitati realiznd profit sau recuperarea totala a costurilor, nu se bazeaza pe finantare guvernamentala continua pentru continuarea activitatii (alta dect achizitionarea de produse ntr-o tranzactie desfasurata n conditii obiective) si este controlata de o entitate din sectorul public. Asocierea n participa ie este o ntelegere contractuala prin care doua sau mai multe parti ntreprind o activitate supusa controlului comun.

10

Datoriile sunt obligatii curente ale unei entitati, rezultate din evenimente anterioare, a caror stingere se asteapta sa determine o reducere a resurselor concretizate n beneficiile economice sau potentialul serviciilor entitatii. Prag de semnifica ie: informatiile sunt semnificative daca omiterea lor sau prezentarea lor eronata ar putea sa influenteze deciziile economice ale utilizatorilor, decizii sau evaluari facute de utilizatori pe baza situatiilor financiare. Pragul de semnificatie depinde de marimea si natura omisiunilor sau erorilor luate n considerare n anumite situatii de omitere sau de prezentare eronata. Interesul minoritar este o parte din profitul net (deficit) si din activele nete/capitalurile proprii ale unei entitati controlate atribuibile participatiilor care nu sunt detinute, direct sau indirect, prin entitati controlate, de entitatea care controleaza. Activele nete/capitalurile proprii reprezint interesul rezidual n activele entitatii dupa deducerea tuturor datoriilor. Surplusul / deficitul net cuprinde: surplusul sau deficitul din activitatile curente si elemente extraordinare. Activit ile ordinare sunt orice activitati care sunt angajate de o entitate ca parte a serviciilor sau activitatilor sale comerciale. Activitatile ordinare includ astfel de activitati conexe n care entitatea se angajeaza n promovarea incidenta din sau care deriva din aceste activitati. Activul cu ciclu lung de produc ie este un activ caruia i este necesara o perioada de timp importanta pentru a fi gata pentru scopul sau sau pentru vnzare. Moneda de raportare este moneda n care sunt prezentate situatiile financiare. Data de raportare este data ultimei zile a perioadei de raportare la care se refera situatiile financiare. Veniturile din activit i curente sunt intrari brute de beneficii economice si potential de servicii nregistrate pe parcursul perioadei de raportare atunci cnd aceste intrari se concretizeaza n cresteri ale activelor nete/ capitalurilor proprii, altele dect cele legate de contributii ale proprietarilor. Surplusul/deficitul din activit i ordinare reprezinta valoarea reziduala ce ramne dupa ce cheltuielile ce deriva din activitatile ordinare au fost deduse din veniturile ce deriva din activitatile ordinare.

11

.STUDIU DE CAZ Analiza situa iilor financiare ale colii George T rnea B beni Centrul Financiar coala Gheorghe Banea M cin este o unitate de subordonare local bugetul local pentru urm toarele unit i de nv T rnea B beni sunt: Bilan contabil; Detalierea cheltuielilor- anexa 14; Disponibil din mijloace cu destina ie special - anexa 15; Situa ia crean elor i datoriilor- anexa 18; Pl i restante- anexa 20 i Raport pe baz de situa ii financiare. Gr dini a de copii nr.1 B beni, Gr dini a de copii nr. 3 B beni, coala cu clasele I-VIII George T rnea B beni, coala de Arte i Meserii B beni. nv nv nv mnt pre colar, mnt primar i gimnazial, mnt profesional. mnt din ora : i execut

cuprinse n capitolele :

Situa iile financiare ncheiate la 31 decembrie 2005 de c tre Centrul Financiar coala George

ncepnd cu 1 ianuarie 2006, institu iile publice vor ntocmi situa ii financiare n conformitate cu OMFP nr. 1917/2005 i anume: Bilan ; Contul de rezultat patrimonial; Situa ia fluxurilor de trezorerie;

Contul de execu ie bugetar Analiza bilan ului contabil Transpunnd datele din bilan ul ncheiat de unitate n noul formular, bilan ul contabil arat astfel: .

12

BILANT Incheiat la data de 31.12.2005 NR. CRT. A A. I. 1. 2. B ACTIVE ACTIVE NECURENTE Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*) 3. 4. 5. Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*) Alte active nefinanciare (ct.215) Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste 1 an (ct.260+265+267-296) 6. Creante necurente sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de 1 an (ct.4112+4612 4912 - 4962) 7. TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.01+02+03+04+05+06) ACTIVE CURENTE 1. Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+ 332+341+345+346+347+349+351+354+356+ 08 73110 46830 07 125200 125300 06 0 0 05 0 0 04 0 0 03 100000 100000 02 25200 25300 01 0 0 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand C Sold la anului 1 Sold la perioadei 2 inceputul sfarsitul

13

357+358+359+361+371+381+/-348+/-378391-392-393-394-395-396-397-398) 2. Creante curente sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de 1 an, din care: Creante din operatiuni comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425 +4282+ 4611+ 473**+481+482+483 - 49114961+5187) Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+ 4482+463+464+465+4664+4665+4681+4682 +4684+4687+469 - 497) Creante din operatiuni cu Comunitatea Europeana (ct.4501+4511+4531+4541+4551+456+457+ 458) 3. 4. Investitii financiare pe termen scurt (ct.505 595) Conturi la trezorerie si banci (rd.15+17) din care: Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.510+5125+5126+5131+5141+5161+5171 +520+5211+5212+5221+5222+523+524+ 5251+5252+5253+526+527+528+5291+5292 +5299+531+532+542+550+551+552+553+ 554+555+556+557+558+5601+5602+561+ 562+5711+5712+5713+ +5714+5741+5742+5743+5744) 15 4619 5726 14 4619 5726 13 0 0 12 0 0 11 0 94 10 0 0 09 0 94

14

din care: depozite Conturi la banci comerciale (ct.5112+5121+5124+5125+5126+5131+ 5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+ 5162+5172+5411+5412+550+558+560) din care: depozite 5. Cheltuieli in avans (ct.471) TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.08+09+13+14+19) TOTAL ACTIVE (rd.07+20) B. DATORII DATORII NECURENTE- sume ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an 1. 2. Sume necurente de plata (ct.4042+269+4622+509) Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+166+1672 +168 -169) 3. Provizioane (cont 151) TOTAL DATORII NECURENTE (rd.24+25+26) 1. DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an, din care: Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473 481+482+483+ 269) Datorii catre bugete (ct.438+440+441+4423+4428+444+446+

16 17

0 0

0 0

18 19 20 21 22 23 24 25

0 0 77729 202929 0 0 0

0 0 52650 177950 0 0 0

26 27 28

0 0

0 0

29

1300

14331

30

2200

17736

15

4481+4671+4672+4673+4674+4675) Datorii catre Comunitatea Europeana (ct.4502+4512+452+4532+4542+4552) 2. Imprumuturi pe termen scurt- sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an (ct.5186+5191+5192+5194+5195+5196+ 5197+5198) 3. Imprumuturi pe termen lung sume ce trebuie platite in cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671+168 -169) 4. Salariile angajatilor si contributiile aferente (ct.421+423+426+427+4281+431+437+438) 5. Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+429) 6. 7. Venituri in avans (ct.472) Provizioane (ct. 151) TOTAL DATORII CURENTE (rd.28+32+33+34+35+36+37) TOTAL DATORII (rd.27+38) ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.21- 39 = rd.41) C. 1. CAPITALURI PROPRII Rezerve, fonduri 41 42 125520 79300 39 40 15150 187779 94813 83137 36 37 38 0 0 15150 0 0 94813 35 0 0 34 11650 62746 33 0 0 32 0 0 31 0 0

16

(ct.100+101+102+103+104+105+106+131+ 132+133+134+135+136+137+139) 2. 3. 4. 5. Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor) Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor) Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor) Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor) TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.42+4344+ + 45- 46) Conducatorul institutiei financiar-contabil Pentru analiza financiar a bilan ului regrup m pozi iile din bilan ul contabil, ob innd bilan ul financiar: Anul 2004 2005 Activ imobilizat 125.200 125.300 Stocuri i crean e 2004 2005 73.110 46.924 Disponibilit i 2004 2005 4.619 5.726 Capital permanent 187.779 83.137 Datorii curente de exploatare 15.150 94.813 Datorii financiare curente 0 0 Conducatorul compartimentului 47 187779 83137 46 0 0 45 0 0 44 0 0 43 62259 3837

17

Pe baza datelor furnizate de bilan ul financiar vom calcula urm torii indicatori: fondul de rulment (FR), nevoia de fond de rulment (NFR) i trezoreria net (TN). FR = Capital permanent Activ imobilizat NFR = Stocuri i crean e Datorii curente TN = Disponibilit i Datorii financiare curente sau TN = FR NFR 2004 Fondul de rulment 62.579 2005 - 42.163

Pentru anul 2004, fondul de rulment este pozitiv, ceea ce nseamn nete.Aceast situa ie pune n eviden scurt. n anul 2005, fondul de rulment este negativ.Valoarea negativ

c , capitalul

permanent finan eaz o parte din activele circulante, dup finan area integral a imobiliz rilor fondul de rulment ca expresie a realiz rii echilibrului financiar pe termen lung i a contribu iei acestuia la nf ptuirea echilibrului financiar pe termen a acestuia reflect

absorbirea unei p r i din resursele temporare pentru finan area unor nevoi permanente, contrar principiului de finan are: nevoilor permanente li se aloc resurse permanente.Aceast situa ie genereaz un dezechilibru financiar care trebuie analizat n func ie de specificul unit ii. Nevoia de fond de rulment fiind pozitiv , n anul 2004, ea semnific un surplus de nevoi temporare n raport cu resursele temporare posibile de mobilizat.Situa ia n care NFR-ul este pozitiv, poate fi considerat normal , numai dac este rezultatul unei politici de investi ii privind cre terea nevoii de finan are a ciclului de exploatare.n caz contrar, NFR poate eviden ia un decalaj nefavorabil ntre lichiditatea stocurilor i crean elor pe de o parte, i exigibilitatea datoriilor de exploatare, pe de alt parte, respectiv ncetinirea ncas rilor i urgentarea pl ilor, situa ie ntlnit la unitatea pe care o analiz m. n anul 2005, nevoia de fond de rulment este negativ , semnificnd un surplus de resurse temporare n raport cu nevoile corespondente de capitaluri circulante sau necesit i temporare mai mici dect sursele temporare posibile de mobilizat.Asemenea situa ie poate fi apreciat favorabil, dac este rezultatul acceler rii rota iei activelor circulante i al angaj rii de datorii cu scaden e mai

18

mari, adic s-au urgentat ncas rile i s-au relaxat pl ile.n caz contrar, NFR-ul negativ eviden iaz o situa ie nefavorabil , datorat unor ntreruperi temporare n aprovizionare i rennoirea stocurilor. Trezoreria este rezultatul ntregului echilibru financiar al unit ii.Aceasta este pozitiv att n 2004, ct i n 2005, ceea ce nseamn c excedentul se reg se te sub forma altor valori cum ar fi : m rci po tale, carnet cec aloca ii pentru copii, foaie c l torie pentru elevi, bonuri cantit i fixe. Cre terea trezoreriei pe perioada 2004-2005 reprezint determinat astfel : CF = TN1 TN0 = 5.726 4.619 = 1.107 Se observ c , cash-flow-ul este pozitiv, semnificnd o cre tere a capacit ii reale de finan are a investi iilor, n consecin o mbog ire a activului net real. Analiza contului de rezultat patrimonial Conform OMFP 1917/2005, contul de rezultat patrimonial se prezint astfel: CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL la data de 31.12.2005 Nr. crt. A I. 1. B VENITURI OPERATIONALE Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+ +739+745+746+750+751) 2. Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+ 708 +/- 709) 3. Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+776+778+ 779) 04 1248733 1675845 03 3572 5440 DENUMIREA INDICATORULUI Cod rand C 01 02 0 0 An precedent 1 An Curent 2 cash-flow-ul perioadei (CF)

19

4.

Alte venituri operationale (ct.714+719+721+722+781) TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)

05 06

0 1252305

0 1681285

II. 1.

CHELTUIELI OPERATIONALE Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)

07 08 1097123 1431597

2.

Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+676+677+ 679)

09

5000

6753

3.

Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+ 610+611+612+613+614+622+623+624+ 626+627+628+629)

10

124778

216025

4.

Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)

11

9680

9680

5.

Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658) TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)

12 13

0 1236581

0 1664055

III.

REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA - EXCEDENT (rd.06- rd.13) - DEFICIT (rd.13- rd.06)

14 15 16 17 15724 0 0 17230 0 0

IV.

VENITURI FINANCIARE

20

(ct.763+764+765+766+767+768+769+ 786) V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+ 686) VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA - EXCEDENT (rd.17- rd.18) - DEFICIT (rd.18- rd.17) VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19) - EXCEDENT (rd.15+20) - DEFICIT (rd.16+21) VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791) IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691) REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - EXCEDENT (rd.25-rd.26) - DEFICIT (rd.26-rd.25) REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI - EXCEDENT (rd.20+23+28) - DEFICIT (rd.21+24+29) Conducatorul institutiei 31 32 15724 0 17230 0 28 29 30 0 0 0 0 27 26 0 0 23 24 25 0 0 15724 17230 20 21 22 0 0 0 0 19 18 0 0

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

21

Analiza veniturilor, cheltuielilor i rezultatului n perioada 2004-2005. Anul 2004 Venituri totale Cheltuieli totale Rezultat 1.252.305 1.236.581 15.724 Anul 2005 1.681.285 1.664.055 17.230

CONCLUZII n prezent contabilitatea practicat n societ ile comerciale din ara noastr este n plin proces de conformare prin OMFP nr. 3055/2009 cu Directivele Contabile Europene i cu Standardele Internationale de Contabilitate, n scopul de a r spunde cerin elor de analiza financiar necesar preg tirii deciziilor economice, a asigur rii comparabilit ii i tratamentului contabil al afacerilor derulate. n tratarea stadiului de conformare nca de la nceput trebuie precizat particularitatea sistemului de contabilitate din Romnia, comparativ cu cel din Uniunea Europeana, i anume faptul c politica fiscal este inclus n sistemul legislativ na ional, deci are un caracter obligatoriu, n timp ce in statele membre ale Uniunea European n cazul marilor corpora ii acestea au adoptat standardele interna ionale n afara propriului lor sistem legislativ, specific, iar sistemul contabil practicat n intreprinderile mici si mijlocii respecta reglement rile din directivele europene. Prevederile din Ordinul nr.3055/2009 pentru aprobarea Reglement rilor contabile conforme cu directivele europene cu Standardele Interna ionale de Contabilitate, stabilesc principiile si regulile contabile de baza, forma si continutul situatiilor financiare anuale. Aria de aplicabilitate a acestui act normativ se refer la urmatoarele aspecte : a) Modul de intocmire a situa iilor financiare incepnd 1 ianuarie 2010, care se face pe categorii de unit ti, diferen iate n func ie de cifra de afaceri, valoarea activelor i num rul de salaria i ; b)Redefinirea actorilor/agen ilor economici, care vor r mne n afara prevederilor Directivei a IV-a a CEE i pentru care, la acea data, se vor aplica prevederile Legii contabilit ii nr.82/1991, republicat , mpreun cu reglement rile de aplicare a acestei

22

BIBLIOGRAFIE

1. Barton A.D. (2005), Professional Accounting Standards and the Public Sector - A Mismatch, Abacus, Vol. 41, Nr. 2, p. 138-158 ; 2. Cenar I.(2007), Contabilitatea institu iilor publice, Editura Casa C r ii de tiin , Cluj Napoca; 3. Dasc lu, C., Ni ulescu, I., tef nescu, A. (2005), Noua contabilitate public , Editura InfoMega, Bucure ti. 4 Dasc lu C. i colectiv (2006), Convergen a contabilit ii publice din Romnia la standardele interna ionale de contabilitate pentru sectorul public, Editura CECAR Bucure ti. 5. Ecobici, N. (2008), Contabilitatea general a institu iilor publice din Romnia, Editura Universitaria, Craiova. 6. Nistor Cristina Silvia, Trecut, prezent i perspective n contabilitatea public rommesc , Editura Casa C r ii de tiin , Cluj-Napoca, 2009. 7. Nistor C. S., Deaconu A., Cirstea A., Filip C. (2009), Stability and coherence in transition: a wish that can be accomplished? The accounting system of Romanian Public accounting, Journal of International Business and Economics, Vol.9, Nr.2, p.106-124. 8. Mati D., Pop At. (coordonatori))(2007), Contabilitate financiar , Editura Casa C r ii de tiin , Cluj Napoca. 9. IFAC, Manualul de Standarde Interna ionale de Contabilitate pentru Sectorul Public, edi ia 2009, Editura CECCAR, Bucure ti, 2009. 10. IFAC, Standarde Interna ionale de Contabilitate pentru sectorul Public, Edi ia 2005, Editura CECCAR, Bucure ti, 2005. 11. Pitulice C (2007), Contabilitatea institu iilor publice din Romnia, Editura Contaplus, Ploie ti. 12. Tiron Tudor A., Gherasim I. (2002), Contabilitatea institu iilor publice, Editura Dacia, Cluj, 2002 *** OMF 1917/2005 privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilit ii institu iilor publice, planul de conturi pentru institu ii publice si instruc iunile de aplicare a acestuia.

23

S-ar putea să vă placă și