Sunteți pe pagina 1din 20

Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca

IPSAS n Romnia

-2011-

Cuprins

Introducere ............................................................................. 3 Apari ia i adoptarea IPSAS-urilor n Romnia ........................ 3 Realizarea unei analize a evolu iei i prelu rii IPSAS-urilor .. 11 Realizarea unei compara ii cu IFRS ....................................... 17 Concluzii ................................................................................ 19 Bibliografie ............................................................................ 20

Introducere
Motiva ia: Am ales aceast tem deoarece nu aveam cuno tin e foarte vaste n domeniul reglement rilor contabile din Romnia la nivelul institu iilor publice, iar studierea standardelor IPSAS a reprezentat un bun prilej de aprofundare. De asemenea, ne-am gndit c prin abordarea acestei problematici vom dobndi cuno tin e care poate ne vor fi de folos n profesiile noastre viitoare. Obiective: Obiectivele pe care le-am urm rit prin studierea acestei teme au fost definirea standardelor IPSAS, prezentarea gradului de adoptare a acestora n Romnia, dar realizarea unei compara ii cu normele IFRS. Medotologia cercet rii i scurt : Informa iile necesare le-am ob inut din c r i de i din articole postate pe internet. De mare ajutor ne-au fost i Ioan i perpective n contabilitatea public romneasc , a doamnei specialitate, pagini web, dar Gherasim i Trecut, prezent i

lucr rile Contabilitatea institu iilor publice, scrierea autorilor Adriana Tiron Tudor

profesoare Cristina Silvia Nistor. Multe informa ii le-am ob inut de pe site-ul oficial www.ipsas.org, dar i din articole consultate n biblioteca electronic papers.ssrn.com.

Apari ia i adoptarea IPSAS-urilor n Romnia


Contabilitatea s-a perfec ionat de-a lungul vremii astfel nct s corespund cerin elor informa ionale ale momentului. Acest domeniu se caracterizeaz ca fiind unul deschis receptiv la schimb rile din mediile politic, eonomic, social i i cultural. n contextul procesului

de globalizare, adoptarea unui limbaj comun de raportare financiar a prins contur. n acest sens, rolul central revine standardelor interna ionale de raportare financiar . Reglemetarea Comisiei Europene 1606/2002 prevede c "adoptarea financiar a entit i aplicarea standardelor interna ionale de contabilitate n Uniunea European are scopul de a armoniza raportarea ilor economice (...) n scopul garant rii unui nivel ridicat de transparen i comparabilitate a situa iilor financiare." IFAC, Federa ia Interna ional a Contabililor, fondat n 1977, reprezint organiza ia mondial a contabililor. Conform IFAC, misiunea sa este "de a servi interesul public, de a nt ri profesia contabil la nivel mondial interna ionale puternice prin ini ierea i de a contribui la dezvoltarea unor economii i de a i promovarea ader rii la standarde profesionale de

nalt calitate, a procesului convergen ei interna ionale a acestor standarde, precum


3

dezbate probleme de interes public, pentru care experien a profesional este extrem de relevant ."1 Datorit acestui organism s-a ini iat reforma sistemului contabil public, prin emiterea de standarde de contabilitate pentru sectorul public. n procesul de globalizare a economiilor a ap rut necesitatea adopt rii de standarde interna ionale de contabilitate i pentru sectorul public. IFAC a constituit n acest sens n anul 1995 IPSASB (International Public Sector Accounting Standards Board), organism ce are ca prim scop elaborarea de standarde contabile de nalt calitate, aplicabile pentru sectorul public la nivel mondial. IPSASB este un organism normalizator independent, cu rol n emiterea acestor standarde amintite anterior (IPSAS), promovarea accept rii lor i a convergen ei interna ionale cu aceste standarde, de asemenea publicarea de documente ce ofer ndrum ri n raportarea financiar . Obiectivul IPSASB este acela de a facilita schimbul de informa ii ntre profesioni tii contabili din domeniul public, de a r spunde cerin elor organiza iilor na ionale sau locale, de a promova programe educa ionale sau de cercetare n domeniul public. n 1996 s-a lansat un proiect de dezvoltare a unui set de standarde contabile pentru entit ile din sfera sectorului public, cunoscute sub denumirea de IPSAS. Aplicarea standardelor IPSAS este considerat o veritabil revolu ie, poate mult mai i private, cu o contabilitate de important dect cea a standardelor IFRS pentru entit angajamente, patrimonial
2

ile economice, aceasta deoarece

institu iile publice vor fi administrate asem n tor unei entit pentru contabilitatea proprie. La fel s-a ntmplat Unite), OCDE (Organiza ia de Cooperare Fondul Monetar Interna ional

i n partid dubl . UE a decis aplicarea IPSAS din anul 2005 i n cazul ONU (Organiza ia Na iunilor i i Dezvoltare Economic )sau Organiza iei rile ce se afl sub obedien a

Tratatului Atlanticului de Nord. Datorit importan ei acestor norme, Banca Mondial i-au manifestat dorin a ca

lor s adopte standardele IPSAS, contribuind astfel la adoptarea lor. Standardele IPSAS nu pot fi impuse nici de c tre IPSASB, nici de c tre profesia contabil , astfel depinde de fiecare ar dac procesul adopt rii lor se va materializa sau nu. Succesul normelor emise de c tre IPSASB depinde de m sura n care acestea au fost adoptate de c tre guvernele sectorului public din lume, de acceptarea i entit ile i de sus inerea acestora. n ultimii 10 ani, n

www.ifac.org

Mihai Ristea, Iulia Jianu, Ionel Jianu, Experien a Romniei n aplicarea standardelor interna ionale de raportare financiar i a standardelor interna ionale de contabilitate pentru sectorul public, Revista Transilvan de tiin e Administrative, 2010

Romnia au avut loc procese de modificare a reglement rilor contabile n procesul implement rii standardelor IFRS i IPSAS.

Principalele modific ri impuse de standardele IPSAS aplicarea principiului patrimoniului ce presupune nregistrarea imobiliz rilor la activ i amortizarea lor n fiecare an; aplicarea principiului pruden ei: recunoa terea de provizioane chiar pensii; prezentarea a 5 situa ii financiare: pozi ia financiar /bilan ul, situa ia performan ei financiare/ contul de profit i pierdere, situa ia fluxurilor de i cele de

trezorerie, a modific rilor active nete/capitaluri proprii, anexe la situa iile financiare; trecerea de la contabilitatea de cas la contabilitatea de angajamente. Institu iile publice trebuie s caracterizat de transparen comunicate trebuie s in o contabilitate profesionist a conturilor, care s fie i fiabile, certificate de auditori externi. particularit Aceste

, iar procesul de comunicare trebuie s fie eficient. Informa iile

fie pertinente

caracteristici pot fi posibile n cadrul unui referen ial contabil de calitate, bazat pe standarde interna ionale de contabilitate ce integreaz ob inerii de informa ii comparabile ile sectorului public. Nevoia i transparente n sistemul public a dus la apari ia

standardelor IPSAS, standarde de nalt calitate cu consecin e benefice asupra economiei mondiale. Standardele IPSAS s-au dezvoltat ncepnd cu anul 1996, fiind inspirate din standardele IFRS. Prin aceasta, IPSASB se concentreaz asupra tuturor problemelor specifice sectorului public. Standardele trebuie s fie bazate pe contabilitatea de angajamente, situa iile financiare cuprinznd situa ia pozi iei financiare, a fluxurilor de trezorerie, a modific rilor n situa ia net . Pentru trecerea spre contabilitatea de angajamente s-a elaborat i un standard bazat pe contabilitate de cas , ntruct n multe bazeaz pe situa ia ncas rilor i pl ilor n numerar ca ri contabilitatea public se i situa ie financiar primar .

Trecerea la contabilitatea de angajamente este util att pentru responsabilitatea public , ct i pentru adoptarea deciziilor n procesul managerial. Raport rile financiare ntocmite pe baza angajamentelor permit utilizatorilor: evaluarea responsabilit ii la nivelul tuturor resurselor pe care entitatea le gestioneaz , precum i modul de utilizare al acestor resurse;

 evaluarea performan elor, pozi iei financiare i fluxurilor de trezorerie ale entit ilor publice; luarea deciziilor n leg tur cu furnizarea resurselor sau promovarea de noi activit i. n contextul ader rii la UE, n Romnia s-au ini iat m suri de suplimentare a contabilit ii de cas cu contabilitatea de angajamente. n vederea realiz rii tranzi iei la contabilitatea de angajamente s-au lansat anumite programe de preg tire n contabilitate, tehnologia informa iei i terminologie i s-a evaluat calitatea sistemului actual bazat pe contabilitatea i nr. 7 i Standardele Interna ionale de cas n concordan cu Directivele Europene nr.4

de Contabilitate pentru Sectorul Public. Conform recomand rilor IPSASB, o entitatea public aflat n proces de tranzi ie de la contabilitatea de cas la contabilitatea de angajamente trebuie s fac men iuni n notele situa iilor financiare anuale cu privire la m surile legislative sau prevederile na ionale referitoare la informa iile specifice. De asemenea, o entitate public care aplic IPSAS-urile trebuie s men ioneze acest lucru, conform prevederilor IPSAS 1 Presentation of the Financial Statements. Standardele IPSAS se adreseaz entit ilor din sectorul public (guverne na ionale, ile guvernamentale), mai pu in acelor entit i ale guvernului sunt specifice entit i ilor regionale, administra iile locale, entit private(vnz ri, cump r ri, pl

economice de stat care aplic IFRS. Multe activit

i, ncas ri, prest ri de servicii). Aplicarea n sectorul public a i calitatea i

standardelor IFRS nu este posibil deoarece acestea nu acoper toate tranzac iile realizate n cadrul institu iilor publice. Standardele IPSAS au menirea de a mbun t situa iilor financiare, n vederea cre terii transparen ei i responsabilit ii. Standardele

IPSAS reprezint standarde contabile fiabile, sus inute de guverne,organiza ii contabile alte organiza ii interna ionale, realizate ntr-o manier independent i printr-o procedur

riguroas . Pentru sectorul public s-au elaborat astfel 26 de standarde inspirate din IFRS. 11 standarde IPSAS (1,3,4,6,7,8,12,14,16,17) au fost revizuite n 2007 pentru luarea n considerare a schimb rilor ce au avut loc n structura standardelor IFRS n perioada 19962006. IPSAS 1 Prezentare situa iilor financiare. Obiectivul acestui standard este de a stabili baza pentru prezentarea situa iilor financiare cu scop general, pentru a asigura comparabilitatea att cu situa iile financiare ale entit ii publice pentru perioadele precedente, ct i cu situa iile financiare ale altor entit i.

IPSAS 2- Situa iile fluxurilor de trezorerie. Obiectivul standardului este oferirea de informa ii istorice referitoare la modific rile numerarului ajutorul fluxurilor de trezorerie. IPSAS 3- Surplusul sau deficitul net al perioadei, erori fundamentale contabile, politicilor contabile i corect rii erorilor fundamentale. i al opera iunilor cu str in tatea. i modific ri ale politicilor contabile. Acest standard explica tratamentul contabil al schimb rilor estim rilor IPSAS 4- Efectele modific rii ratelor de schimb valutare. Se prezint aici tratamentul contabil al tranzac iilor n moned str in IPSAS 5- Costul ndator rii. Se prescrie tratamentul contabil al costului ndator rii (cuprinderea pe cheltuieli curente a acestuia, sau tratamentul alternativ ce prevedere capitalizarea sa). IPSAS 6- Situa iile financiare consolidate entit ile ce de in control asupra altor entit consolidate referitoare la toate entit i contabilitatea entit ilor controlate. Toate i trebuie s preg teasc situa ii financiare i asociate. Toate investi iile n entit i , i a echivalentelor de numerar, cu

ile controlate, aplicnd metoda integr rii globale.

IPSAS 7- Contabilitatea investi iilor n entit

asociate trebuie s fie cuprinse n situa iile financiare prin metoda punerii n echivalen a costului. IPSAS 8- Raportarea financiar sectorul public n societ i mixte. a participa iilor n societ ile mixte. Se solicit consolidarea propor ional ca tratament contabil de baz a p r ii de inute de entit

mai pu in atunci cnd investi ia se realizeaz pe termen scurt, metoda folosit aici fiind cea

i din

IPSAS 9- Veniturile din tranzac ii comerciale. Se stabile te tratamentul contabil al veniturilor din tranzac ii comerciale. IPSAS 10- Raportarea financiar n economiile hiperinfla ioniste. Se ofer ndrum ri cu privire la retratarea situa iilor financiare n vederea furniz rii unor informa ii utile. IPSAS 11- Contractele de construc ii. Se ofer ndrum ri cu privire la alocarea costului contractului sau venitului contractului. IPSAS 12- Stocuri. Se prescrie tratamentul contabil aplicabil stocurilor de inute de entit ile din sectorul public, f cndu-se diferen a ntre cele de inute n vederea vnz rii i cele de inute n vederea consumului. IPSAS 13- Leasing. Se stabilesc cerin ele de raportare financiar cu privire la opera iile de leasing financiar i opera ional efectuate de entit ile publice.

IPSAS 14- Evenimente ulterioare datei nchiderii exerci iului (IAS 10). Se stabilesc criterii ce stau la baza lu rii deciziei privind necesitatea ajust rii situa iilor financiare n cazul apari iei unui eveniment ulterior datei de raportare. IPSAS 15- Instrumente financiare: con inut financiare ca active, datorii sau capitaluri proprii. IPSAS 16- Investi ii imobiliare. Standardul explic faptul c n urma achizi ion rii unei imobiliz ri, aceasta trebuie s fie evaluat la valoarea just . IPSAS 17- Propriet i, planta ii i echipamente. Se stabile te tratamentul lor contabil, inclusiv determinarea amortiz rii financiare pe tipuri de activit i deprecierii lor. i, n vederea evalu rii performan elor i lu rii deciziilor i prezentare. Clasific instrumentele

IPSAS 18- Raportarea pe segmente. Se stabilesc principiile prezent rii situa iilor privind viitoarele aloc ri de resurse. IPSAS 19- Provizioane, active contingente evaluate. IPSAS 20- P r ile afiliate. Se solicit prezentarea rela iilor existente ntre p r ile afiliate, mpreun cu informa ii privind tranzac iile dintre entitate i p r ile afiliate. i datorii contingente. Se definesc provizioanele, datoriile i i activele contingente, modul n care provizioanele trebuie recunoscute

IPSAS 21- Deprecierea activelor generatoare de alte fluxuri dect cele de trezorerie (IAS 36). Se prezint procedurile n vederea determin rii deprecierilor. IPSAS 22- Divulgarea de informa ii financiare despre sectorul administra iei publice. Obiectivul este de a prescrie cerin ele pentru guvernele care aleg s prezinte informa ii cu privire la sectorul administra iei publice n situa iile financiare consolidate, fapt ce poate spori transparen a rapoartelor financiare. IPSAS 23- Venituri din tranzac ii non-exchange (taxe entit i. i a sumelor rezultate din execu ia sa, pentru a fi incluse n i de a divulga beneficiile i transferuri). Prescrie cerin ele pentru raportarea veniturilor din astfel de tranzac ii, ce dau na tere la o asociere ntre IPSAS 24- Prezentarea informa iilor bugetare n situa iile financiare. Se impune o compara ie a bugetului, precum raportul financiar. IPSAS 25- Beneficiile angaja ilor. Obiectivul este de a prescrie angaja ilor. IPSAS 26- Deprecierea activelor generatoare de numerar. Obiectivul este de a descrie procedurile aplicate de o entitate n determinarea acestor active, dar aceste pierderi.
8

i de a recunoa te

Caracteristicile standardelor IPSAS3 asigur nevoia unui limbaj comun la nivel interna ional; u ureaz activitatea celor ce preg tesc, auditeaz sau utilizeaz situa ii financiare; este puntea de leg tur ntre entit rile, rezultnd o mai bun investitorii ile publice i cele private; i raportare n toate contribuie la asigurarea unei baze comune pentru contabilitate i mai eficient analiz financiar ;

 contribuie la reducerea costurilor deoarece contabilii, auditorii, anali tii financiari, i organismele de reglementare nu vor mai fi obliga i s converteasc sau i conducerea i monografia s reconcilieze situa iile financiare dintr- un set de standarde n alt set de standarde. Ordinul 1746/2002 aproba normele metodologice privind organizarea contabilit ii patrimoniului institu iilor publice, planul de conturi

principalelor opera iuni. Aplicarea are loc experimental n 2003, pentru ca n 2004 s fie aplicat tuturor institu iilor publice. Ordinul 1487/2003 introduce armonizarea n vederea reflect rii valorii reale a bunurilor i reevaluarea prin care se dore te aducerea imobiliz rilor i obliga iilor entit ii n momentul la costul curent sau la valoarea de intrare actualizat . n Ordinul 520/2003 se prevede obligativitatea nregistr rii n contabilitate a drepturilor constat rii lor. Ordinul 1025/2005 introduce ncepnd cu anul 2006 noua clasifica ie bugetar n vederea respect rii standardelor privind realizarea domeniul finan elor publice.4 normele metodologice privind organizarea i prezentarea statisticilor n ii patrimoniului i instruc iuni de i n anul 2004 a fost emis Ordinul nr.1.461/2004 privind i conducerea contabilit

institu iilor publice, planul de conturi privind institu iile publice aplicare. Prin aceasta s-a ncercat armonizarea contabilit 2006. Pe baza acestui experiment i completat, lund fiin

ii publice cu standardele IPSAS

directivele contabile europene, iar aplicarea a avut caracter experimental, pe perioada 2005i a propunerilor care l-au nso it, ordinul a fost modificat ii Ordinul nr. 1917/2005, aplicabil de la 1 ianuarie 2006 de c tre

toate institu iile publice din Romnia. Prin acesta s-a ncercat armonizarea contabilit
3

Cristina Silvia Nistor (2009), Trecut, prezent i perpective n contabilitatea public romneasc ,

Editura Casa C r ii de tiin , Cluj Napo a


4

Preluare din Cristina Silvia Nistor, Contabilitatea Institu iilor Publice, Suport de curs

publice cu standardele IPSAS, dar

i conformitatea cu directivele europene

i s-a trecut o

efectiv de la sistemul de contabilitate pe baz de numerar la cel pe baz de angajamente. Baza covergen ei cu standardele IPSAS o reprezint interfa ntre utilizatorii interni situa iile financiare, ce realizeaz i externi, na ionali i interna ionali. Prin intermediul i a rezultatului patrimonial,

Ordinului nr. 1.917/2005 situa iile financiare ale institu iilor publice trebuie s ofere o imagine fidel a pozi iei financiare, a performan ei financiare n conformitate cu directivele contabile europene. Setul de situa ii financiare se apropie foarte mult de cerin ele IPSAS. Tot n acest domeniu, Ordinul nr.616/2006 aduce modific ri asupra situa iilor financiare ntocmite de institu iile publice (bilan , cont de rezultat patrimonial, situa ia fluxurilor de trezorerie, conturile de execu ie bugetar , anexe), ns prin Ordinul nr.3.769/2008 se revine la situa ia fixat prin Ordinul nr. 1.917/2005. Principalele cerin e ale reformei accentuarea procesului de descentralizare financiar cre terea complexit cu caracter economic; armonizarea planului de conturi cele ale societ armonizarea interna ionale; modificarea clasifica iei bugetare n vederea evalu rii performan elor n utilizarea banilor publici (bugete pe programe); introducerea obligativit ii conducerii contabilit ii de gestiune pentru urm rirea costurilor aferente programelor prev zute n buget. n scopul armoniz rii cu standardele IPSAS au avut loc schimb ri profunde n cadrul contabilit ii publice din Romnia. Dac schimb rile ar fi impus o conformitate cu standardele IPSAS, resursele financiare implicate ar fi avut o m rime semnificativ . Astfel, aplicarea standardelor la nivelul tuturor institu iilor publice din Romnia ar costa extrem de mult. n cazul aplic rii standardelor n Romnia, implementarea ar trebui s se realizeze treptat, pe categorii de institu ii publice, pornindu-se de la prim rii, spitale nv ar aduce cu ea au nevoie i institu ii de mnt ajungndu-se n cele din urm la Guvern. Aplicarea efectiv a acestor standarde i necesitatea investirii unor sume importante n formarea personalului. De i totale n aplicarea IPSAS institu iile publice i ele foarte costisitoare. ilor comerciale; sistemului contabil al institu iilor publice cu reglement rile i a situa iilor financiare ale institu iilor publice cu ii activit i decizional a institu iilor; i a ponderii activit ilor ii institu iilor publice

asemenea, pentru realizarea unei conformit

i de sisteme informatice integrate, aceste dot ri fiind

10

Alte cheltuieli se vor mai realiza cu auditarea standardelor, dup Standardele IPSAS cuprind peste 900 de pagini complexe

aplicare. Certificare

conturilor conform IPSAS se realizeaz doar dac aplicarea standardelor este integral . i chiar dac ele con in comentarii, sunt i financiar ce nu ri. Standardele IPSAS nu in i i foarte dificil de interpretat. Ele au un caracter economic

corespunde terminologiei juridice corespunz toare fiec rei

trateaz toate tranzac iile specifice sectorului public, de aceea guvernele trebuie s produc i standarde proprii. Standardele IPSAS sunt uniforme, nu sunt flexibile, astfel c nu cont de particularit interna ional sau colectivitate local . Aceast uniformitate a standardelor IPSAS are ns exemplu din institu iile de nv Ministerului Educa iei. La nivel macroeconomic, reforma contabilit urm toarele consecin e: cre terea responsabilit cre terea responsabilit ii ordonatorilor de credite; ii func ionarilor publici; ii publice; ii publice din Romnia a avut ile proprii fiec rei institu ii publice, fie ea spital, organiza ie public

avantajul de a facilita consolidarea conturilor institu iilor publice din acela i sector, de mnt, n scopul ob inerii situa iilor financiare ale

 organizarea analitic a contabilit

 mai bun gestionare a banilor publici; armonizarea sistemelor din Romnia cu cele ale UE; transparen a informa iilor publice i cre terea ncrederii n statului func ionarului public; adoptarea unor noi principii n contabilitatea public : principiul pruden ei (previzionarea pierderilor probabile), principiul independe ei exerci iilor.

Realizarea unei analize a evolu iei i prelu rii IPSAS-urilor


n ceea ce prive te cazul Romniei, n prezent se ncerc o armonizare a reglement rilor contabile cu standardele interna ionale contabile. n momentul de fa , n reglement rile contabile din Romnia, se reg sesc ntr-o pondere seminificativ , prevederile IPSAS 1, IPSAS 2, IPSAS 12 i IPSAS 17.

A. IPSAS 1: Prezentarea situa iilor financiare


Standardul IPSAS 1 Prezentarea situa iilor financiare este menit s reprezinte cea mai bun practic interna ional de raportare financiar pentru entit ile din sectorul public.
11

n urma aplic rii acestui standard, gradul de ncredere va cre te conferind transparen raport rilor financiare ntocmite de c tre entit ile publice. Obiectul situa iilor finaciare este de a oferi informa ii privind pozi ia financiar , performan ele i modific rile pozi iei financiare a unei societ i comerciale sau institu ii publice care s fie utile unei num r ct ai mare de utilizatori, n luarea deciziilor economice5. Contabilitatea public ofer informa ii urm toarelor categorii de utilizatori: manageri publici; investitorii actuali i poten iali; angaja ii i sindecatele acestora; creditori financiari; creditori comerciali; clien i; guvernul i administra iile. Situa iile finaciare trebuie s respecte urm toarele considera ii generale: prezentarea fidel politici contabile; continuitatea activit ii; consecven a prezent rii; prag de semnifica ie i agregare; compensarea; informa ii comparative; contabilitatea de angajamente (cu excep ia informa iilor privind fluxurile de numerar). Tabel nr. 1: Prezentarea situa iilor financiare IAS1/Societ i comerciale Bilan Cont de profit i pierdere Situa ia modific rilor capitalului
5

i conformitatea cu Standardele Interna ionale de Contabiliate;

IPSAS1/Institu ii publice Situa ia pozi iei financiare Situa ia performan ei finaciare Situa ia modific rilor n

Norme Na ionale/IP Bilan Contul de Rezultat Patrimonial Situa ia modific rilor n

Cristina Silvia Nistor (2009), Trecut, prezent i perpective n contabilitatea public romneasc ,

Editura Casa C r ii de tiin , Cluj Napo a

12

propriu Situa ia fluxurilor de numerar Politici Contabile i note explicative

activele nete/capitalurile proprii Situa ia fluxurilor de trezorerie Anexe la situa iile financiare care includ politici contabile i note la situa iile financiare

structura activelor/capitalurilor Situa ia fluxurilor de trezorerie Politici contabile i note explicative

Contul de execu ie bugetar Surs : Cristina Silvia Nistor, 2009: 159

B. IPSAS 2: Situa ia fluxurilor de trezorerie


Necesitatea informa iilor cu privire la modul de ob inere i de utilizare al lichidit ilor i echivalentelor acestora, a condus la apari ia situa iilor fluxurilor de trezorerie. Informa iile cu privire la provenin a lichidit ilor si a modului de utilizare a acestora, se regasesc in tabelul fluxurilor de trezorerie unde sunt explicate cauzele varia iei de numerar i a echivalentelor de numerar, informa ie deosebit de util sectorului public. Tabloul fluxurilor de trezorerie prezint urm torele avantaje: explic modul n care opera iile desf urate de institu ie au influen at nivelul Trezoreriei; permite utilizatorilor s evalueze stuctura financiar , lichiditatea i solvabilitatea IP; permite evaluarea capacit ii IP de a genera fluxuri de trezorerie viitoare i de a- i achita datoriile; eviden ieaz rela ia existent ntre intr ri i ie iri de numerar; favorizeaz efectuarea de compara ii ntre IP cu activitatea n acelea i domenii privind performan ele activit ii curente ale acestora; reflect leg tura dintre activele existente i oportunit ile de cre tere ale IP; Conform IPSAS 2 situa ia fluxurilor de trezorerie trebuie s raporteze fluxurile de trezorerie ale perioadei, clasificate n activit ile de exploatare, investi ii i finan are.

13

Tabel nr. 2: Abord ri ale situa iei fluxurilor de trezorerie


IAS 7 Situa ia fluxurilor de numerar Situa ia fluxurilor de numerar cuprinde totalitatea intr rilor i ie irilor de lichidit i i echivalente ale acestora generate de activit i de exploatare, investi ii i finan are. exploatare, investi ii, finan are Metoda direct Metoda indirect IPSAS 2 Situa ia fluxurilor de terzorerie Situa ia fluxurilor de terzorerie trebuie s raporteze fluxurile de trezorerie ale perioadei, calasificate n activit i de exploatare, investi ii i finan are. exploatare, investi ii, finan are Metoda direct Metoda indirect Norm Na ional Situa ia fluxurilor de terzorerie Situa ia fluxurilor de terzorerie prezint existen a i misc rile de numerar divizate n fluxuri de trezorerie din activit i de exploatare, investi ii i finan are. opera ional , investi ii, finan are Metoda direct

Denumire Defini ie

Activitatea Metode de raportare a fluxurilor de n umerar din activitatea de exploatare

Surs : Cristina Silvia Nistor, 2009:191

C. IPSAS 12: Stocuri


Stocarea este o component indispensabil a circuitului economic. Prin stoc se n elege o cantitate de materie acumulat , disponibil pentru utiliz ri viitoare. Rolul stocului este de a compensa intervalul dintre dou variabile: intr rile i ie irile. De asemenea este necesar pentru a se putea utiliza n ct mai mare m sur resursele nestocabile de care dispune IP. IPSAS 12 define te stocurile ca fiind active: sub form de materiale sau provizii care vor fi consumate n procesul de produc ie; sub form de materiale sau provizii care vor fi consumate sau distribuite n furnizarea de servicii; de inute pentru vnzare sau distribu ie n timpu activit ii; n procesul de produc ie pentru vnzare sau distribu ie. IPSAS 12 include n categoria stocurilor din sectorul public urm toarele:
14

 muni ie; materii prime consumabile; materiale pentru ntre inere; piese de schimb pentru imobiliz ri corporale; rezerve strategice; stoc ri de moned neemis ; produc ie n curs de execu ie; p mnt/ proprietate de inut pentru vnzare.

Metode de eviden

a stocurilor

1. Metoda inventarului permanent: toate opera iunile de intrare i ie ire de stocuri se reflect cu ajutorul conturilor din clasa 3. a) Metoda cantitativ- valoric ; b) Metoda operativ- contabil ; c) Metoda global- valoric . 2. Metoda inventarului intermitent: stabilirea ie irilor de stocuri din gestiune i nregistarea acestora n contabilitate pe baza invertarierii stocurilor, la finele perioadei de obicei lunar. n acest caz nu se folosesc conturile din clasa 3, mi c rile se trec direct pe cheltuieli. Ie irile de stocuri se determin astfel: E= Si + I - Sf, E = ie iri de stocuri, Si = valoarea stocurilor ini iale, I = valoarea intr rilor, Sf = valoarea stocurilor finale.

Evaluarea stocurilor
Evaluarea stocurilor are loc n diferite momente ale circiutului lor economic: 1. La intrarea n patrimoniu: materii prime, materiale consumabile, m rfuri, ambalaje i alte stocuri se evalueaz la cost de achizi ie; produc ia n curs de execu ie, semifabricatele, i produsele finite, ambalaje, i alte materiale consumabile, ob inute din produc ie proprie se evalueaz la cost de produc ie; animalele i p s rile se evalueaz la cost de achizi ie dac sunt procurate dinafar sau la cost de produc ie, dac sunt ob inute n institu ie; stocuri dobndite cu titlu gratuit se evalueaz la valoarea just . 15

2. La data bilan ului Activele de natura stocurilor nu trebuie reflectate n bilan la o valoare mai mare dect cea care poate fi ob inut prin utilizarea sau vnzarea lor. Astfel, valoarea stocurilor se diminueaz pn la valoarea realizabil net , prin constituirea unei ajust ri pentu depreciere. 3. La ie irea din gestiune: metoda primul intrat- primul ie it (FIFO) metoda costului mediu ponderat (CMP) metoda ultimul intrat primul ie it (LIFO). Un lucru foarte important care trebuie men ionat este acela c IPSAS 12 nu permite ca stocurile s fie evaluate folosind metoda LIFO!

IPSAS 17: Imobiliz ri corporale


Standardul IPSAS17 Imobiliz ri corporale a fost emis de c tre IFAC in ianuarie 2005, acesta fiind inspirat din referen ialul IAS16 Imobiliz ri corporale. Apari ia acestui standard vine n contextul unor neconcordan e n contabilitatea imobiliz rilor corporale din sectorul public, n ceea ce prive te momentul recunoa terii activelor, determinarea valorii contabile i a costurilor de amortizare. Bunurile din domeniul public nu pot fi nstr inate, ele putnd fi date numai n administrare, concesionate sau nchiriate, nu pot fi supuse execut rii silite, asupra lor nu se pot constitui garan ii reale. Activele fixe sunt bunuri i valori de inute de IP n scopul utiliz rii lor pe termen lung. Astfel ele: se consum n timp ca urmare a folosirii repetate; sunt de inute de IP pe o perioad mai lung de un an; nu sunt de obicei destinate vnz rii. n urma analizei de detaliu a IPSAS 17 se remarc urm toarele: IPSAS 17 nu impune, dar nici nu interzice recunoa terea activelor de patrimoniu; IPSAS 17 stipuleaz c acolo unde un element este dobndit f r nici un cost sau la un cost nominal, costul s u este la valoarea just de la data dobndirii; IPSAS 17 adopt un tratament similar, ns face referire la cel mai recent evaluat standard de performan , i nu la cel ini ial, ca baz de referin .
16

Realizarea unei comparaii cu IFRS


Consiliul Federa iei Interna ionale a Contabililor pentru Standarde Interna ionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSASB) prin Comitetul pentru Sectorul Public (PSC), organism format n anul 1995, n cadrul Federa iei Na ionale a Contabililor (IFAC), din care face parte i Corpul Exper ilor Contabili i Contabililor Autoriza i din Romnia (CECCAR) elaboreaz standarde contabile pentru entit i din sectorul public numite Standarde Na ionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS-uri). 6 IPSAS-urile pentru contabilitatea de angajamente au la baz Standardele Interna ionale de Raportare Financiar (IFRS-uri), emise de Consiliul pentru Standardele Interna ionale de Contabilitate, acolo unde cerin ele acestor standarde sunt aplicabile sectorului public. De asemenea, se refer la probleme de raportare financiar specifice sectorului public, care nu sunt tratate de IFRS- uri. IPSAS- urile sunt proiectate s fie aplicate situa iilor financiare de uz general ale tuturor entit ilor din sectorul public. n aceste entit i se includ: guvernele na ionale, regionale, autorit ile locale i entit ile lor componente. ntreprinderile guvernamentale de afaceri aplic IFRS-urile, care sunt emise de Consiliul pentru Standarde Interna ionale de Contabilitate (IASB). IPSASB elaboreaz pentru contabilitatea de angajamente IPSAS- uri care: converg cu IFRS- uri emise de IASB prin adaptarea lor contextului Sectorului Public, atunci cnd este posibil s men in tratamentul contabil i textul original al IFRSurilor cu exce ia cazurilor n care o problem important a sectorului public justific o abatere de la acestea i trateaz problemele de raportare financiar ale sectorului public, care fie nu sunt tratate comprehensiv de c tre IFRS- urile existente, fie pentru ele nu au fost elaborate IFRS- uri de c tre IASB.

www.ceccar.ro

17

Grafic nr. 1: Procesul de creare i implementare a IPSAS- urilor

Denume te membrii

Denumirea comisiei

IFAC Board

Observatori IPSASB
observe

Sprijin permanent

IPSASB

Suport pentru standardele de proiect

Proiectul de consiliere

Comitete

Expunerea Standardele IPSAS proiectului

Surs : Cristina Silvia Nistor, 2009:123 Deoarece multe IPSAS-uri pentru contabilitatea de angajamente au la baz reprezint o referin relevant pentru utilizatorii lor. IFRS-urile reprezint un set de standarde contabile. n prezent ele sunt emise de IASB, care este un departament al IFAC. Multe dintre standardele care fac parte din IFRS sunt cunoscute sub denumirea de Standarde Na ionale de Contabilitate (IAS), care au fost emise ntre 19732001 de c tre Consiliul Interna ional Al Standardelor de Contabilitate (IASC). Noile standarde poart denumirea de IFRS. IFRS-urile sunt folosite n multe IFRS- urilor. 7 ri ale ntregii lumi, inclusiv: UE, Hong Kong, Australia, Rusia, Africa de Sud, Pakistan. n total aproximativ 100 de state impun sau permit utilizarea IFRS- uri,

www.ifrs.ro

18

Avantajele adopt rii standardelor IPSAS: cre terea semnificativ a calit cre terea credibilit mai mare transparen rezultate; informa ii mai complete ce faciliteaz gestiunea furnizarea de presta ii eficiente evaluarea responsabilit gestioneaz ; luarea deciziilor n leg tur cu furnizarea resurselor sau dezvoltarea de noi activit evaluarea situa iei financiare, a perfoman ei institu iilor publice. i fluxurilor de trezorerie ale i; i administrarea resurselor; i ob inerea de rezultate; ii un control intern mai bun; a activelor i datoriilor; informa ii mai detaliate asupra costurilor utile n facilitarea gestiunii axate pe ii raport rii financiare de c tre institu iile publice; i transparen ei informa iilor prezentate;

ii la nivelul tuturor resurselor pe care institu ia public le

Concluzii
Dasc lu C. (2006) sus ine cu privire la situa ia Romniei, c procesul de aderare la UE penu n fa a profesionistului contabil probleme de atitudine, etic , ra ionament i de strategie, precum i de con inut care pot reorienta doctrina contabil . Contabilitatea, perceput ca un limbaj al afacerilor, a devenit o necesitate economico- social n mediul afacerilor interna ionale. Comunitatea financiar calitate. Nevoia unui limbaj comun la nivel interna ional n cadrul contabilit ii este foarte important, astfel datorit acestor standarde adoptate, managerii ar trebui s poat vedea mai clar realitateaz economic a entit ii i s ia decizii de gestionare mai bune. global recunoa te nevoia existen ei unui set de standarde de contabilitate transparente, comparabile i de o nalt

19

Bibliografie
1. Adriana Tiron Tudor, Ioan Gherasim (2004), Contabilitatea institu iilor publice, Editura Dacia, Cluj Napoca 2. Adriana Tiron Tudor, R zvan Musta , Recent accounting development in Romania on the

way to the European and global harmonization 3. Cristina Silvia Nistor (2009), Trecut, prezent romneasc , Editura Casa C r ii de tiin i perpective n contabilitatea public , Cluj Napoca

4. Cristina Silvia Nistor, Contabilitatea Institu iilor Publice, Suport de curs 5. Cristina Silvia Nistor, Crina Ioana Filip, The evolution of public accounting in Romania in the post-communist period 6. Mihai Ristea, Iulia Jianu, Ionel Jianu, Experien a Romniei n aplicarea standardelor interna ionale de raportare financiar 7. www.ipsas.org i a standardelor interna ionale de contabilitate tiin e Administrative, 2010 pentru sectorul public, Revista Transilvan de

20