Sunteți pe pagina 1din 13

UNIVERSITATEA DE ŞTIINȚE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ

VETERINARĂ “ION IONESCU DE LA BRAD”

PRINCIPIILE SISTEMELOR DE
CERTIFICARE
Certificarea reprezinta o modalitate de atestare a conformității
produselor, serviciilor, proceselor, sistemului calitătii unei
intreprinderi, cu un referențial prestabilit, atestare pe care o
realizează un organism neutru, independent de producător și
beneficiar, denumit organism de certificare. (1)

Certificarea calităţii implică două sisteme:


• certificarea produselor, serviciilor, personalului şi sistemului
calităţii;
• acreditarea organismelor abilitate să emită certificate de
conformitate. (2)
Ce este certificarea ?

 Dovada nivelului de cultură a unei firme în domeniul


calității;
 Dovada independență și obiectivă a unei terțe părti ca o
firmă are capabilitatea de a desfașura activitatea certificată
întotdeauna conform regulilor prestabilite și va obține
rezultate cel puțin la nivelul stabilit.
 Dovada preocupării permanente a firmei de a satisface
cerințele clientului și cerintele reglementărilor în vigoare;
 Dovada preocupării permanente a firmei de a urmări
creșterea satisfacției clientului prin continua îmbunătățire
a activității firmei;
 Dovada ca firma respectă prevederile din normativele
naționale și/sau internaționale care reglementează
domeniul certificat. (1)
 Certificarea conformităţii – atestarea de către
un organism neutru acreditat că un produs, este conform
cu specificaţiile de referinţă, care poate fi un standard (
din familia ISO 9000 sau echivelentele acestora), o normă
sau un document tehnic. (2)

 Acreditarea - recunoaşterea oficială a competenţei


unui organism de certificare. Pentru ca procesul de
acreditare să se desfăşoare într -un cadru unitar, au fost
elaborate standardele europene EN seria 45000. Aceste
standarde au fost adoptate şi în România, şi sunt
simbolizate SR EN 45001 şi în continuare. (2)

 Certificatul de conformitate este documentul emis pe


baza regulilor sistemului de cerificare, prin care se atestă
că un produs ori serviciu este în conformitate cu
un standard sau un alt normativ. (2)
Marca de conformitate este un
semn distinctiv protejat, emis pe baza
regulilor sistemului de certificare, care
atestă că produsul sau serviciul
respectiv este realizat conform cu
documentul de referinţă. În România
există marca de conformitate CS
(conformitate naţională), care se
reproduce în eticheta produsului
respectiv. (2)
Omologarea produselor - acceptarea oficială a unui tip de
produs şi aprobarea producerii lui (în serie), este echivalentă ca
noţiune cu certificarea, ambele presupun intervenţia în relaţia
furnizor-client a unei părţi neutre care efectuează o evaluare obiectivă
a calităţii.

Operaţiunea de omologare cuprinde activităţi pe baza cărora o


comisie special constituită declară în scris că produsul sau serviciul
respectiv întruneşte toate cerinţele prevăzute într-un standard sau în
alte specificaţii tehnice.

Din comisia de omologare fac parte reprezentanţi ai


producătorilor, consumatorilor, laboratoarelor acreditate pentru
testare, unităţilor de cercetare - proiectare etc. Documentul eliberat de
comisia de omologare este certificatul de omologare în care se
confirmă nivelul calităţii ce devine referinţă pentru calitatea
produselor realizate în serie. (2)
Sistemul naţional de certificare a calităţii cuprinde ansamblul
organismelor de certificare a produselor şi serviciilor, a organismelor
de acreditare a laboratoarelor de încercări, a persoanelor şi ansamblul
laboratoarelor de încercări acreditate. (2)
Sistemul este coordonat de:
 Asociaţia Română de Standardizare ASRO

Acreditarea este coordonată de:


 Asociaţia Reţelei Naţionale de Acreditare RENAR.
In Sistemul National de certificare este prevazută:

 certificarea obligatorie, pentru produsele care fac obiectul


unor reglementări obligatorii pe plan naţional (legi) sau
european (directive), adică produsele din aşa numitul
“domeniu reglementat” - produsele care pot afecta viaţa,
sănătatea sau securitatea oamenilor ori mediul înconjurător
(“cerinţele esenţiale” prevăzute în Directivele europene de
armonizare). (1)

 certificare voluntară, pentru celelalte produse sau servicii


(“domeniu nereglementat”). Întreprinderile le supun
procedurii de certificare pentru a-şi menţine sau extinde
piaţa, deoarece certificarea conferă încrederea că
produsele sau serviciile sunt de calitate. (1)
Produsele alimentare supuse certificarii obligatorii în cadrul
Sistemului Național de Certificare (SNC) se clasifică în 11 grupe de
produse omogene:

 uleiuri vegetale și produse prelucrării lor;


 carne, produse din carne, carne din pasăre, ouă și produsele prelucrării
lor;
 pește, crustacee, moluște și produsele prelucrării lor;
 lapte și produse lactate;
 fructe, legume și produsele prelucrării lor;
 concentrate alimentare;
 zahăr;
 băuturi nealcoolice, vinuri, divinuri, alcoolul etilic, produsele alcoolice
de desert și nealcoolice;
 cofetărie, patiserie;
 hrană pentru copii;
 alte produse alimentare incluse în Nomenclatorul produselor supuse
certificării obligatorii. (1)
Produsele alimentare, supuse certificarii obligatorii, se împart în:
 produse ușor alterabile cu termen garantat de valabilitate pîna la 1 lună
 produse cu termen de valabilitate îndelungat - mai mult de 1 lună.

Certificarea voluntară a produselor agricole se efectuează la inițiativa


persoanelor juridice și fizice în baza cererii solicitantului.

Certificarea voluntară se efectuează la corespunderea produselor


cerințelor documentelor normative, care se coordonează între solicitant și
Organismul de certificare (OC).

În cadrul Sistemului Național de Certificare se efectuează atît


certificarea obligatorie (legaă), cît și certificarea voluntară. (1)
Pentru certificarea conformităţii cu standardele române de
referinţă se foloseşte:
– marca SR - certifică faptul că produsul
respectiv satisface cerinţele standardului
acelui produs şi că produsul este controlat de
către producător şi de către ASRO, în calitate
de organism independent, prin audituri la
sediul producătorului şi prin prelevare de
probe de pe piaţă. (2)
– marca SR-S - pentru certificarea
conformităţii cu standardele de securitate, se
referă la protecţia vieţii şi sănătăţii
consumatorilor şi la protecţia mediului
înconjurător. Marcajul se aplică pe produse,
ambalaje, etichete sau pe documentele
produselor. (2)
Fig.1 Diagrama de desfasurare a certificarii produselor (4)
BIBLIOGRAFIE

1. Ionel Olaru “Certificarea Calității” - Note de curs –UNIVERSITATEA


„VASILE ALECSANDRI”, Bacău
2. https://conspecte.com/Expertiza-Merceologica/certificarea-calitatii.html
3. http://www.stiucum.com/management/managementulcalitatii/Certificare
a-calitatii-produsl45657.php

S-ar putea să vă placă și