Sunteți pe pagina 1din 5

Nr.

__________din______________ Formular cod: USAM-CJ-0401050109

FIŞA DISCIPLINEI
Se vor completa toate rubricile formularului, conform Indicaţiilor privind completarea Formularului Specificaţie Curs, din Manualul
Calităţii. Pentru rubricile care nu sunt considerate ca fiind specifice se va înscrie "Nu este cazul". Formularele care nu conţin toate
informaţiile necesare vor fi returnate emitentului.

DATE GENERALE
Facultatea în care se
implementează MEDICINĂ VETERINARĂ, CLUJ-NAPOCA
cursul:
Catedra responsabilă
cu implementarea: PRODUCŢII ANIMALIERE ŞI SIGURANŢĂ ALIMENTARĂ
Titlul cursului:
INSPECŢIA ŞI CONTROLUL PRODUSELOR ŞI Data implementării:
ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALĂ 1.X.2012
Iniţiatorul cursului: Prof.univ.Dr.MIHAIU MARIAN
Coordonatorul
cursului: Prof.univ.Dr.MIHAIU MARIAN

CARACTERISTICILE CURSULUI
FS Anul de V Nr.de ore pe semestru şi
Categoria formativă *
studii activităţi Forma de evaluare
*
Limba de predare Română Semestrul 9 Total C S L P*
Opţionalitatea ** CI Nr.de credite 4 70 28 - 42 - Examen
Cursul pe care îl Nu este cazul Codul
înlocuieşte: 0401050109
În caz de înlocuire, se va preciza ce aduce nou prezentul curs:

* Categoria formativă = FF - Cursuri specifice formării fundamentale; FD – Cursuri specifice formării în domeniu;
FS - Cursuri specifice formării de specialitate; FC - Cursuri specifice formării complementare;
FO - Cursuri la opţiunea facultăţii
** Opţionalitatea = CI - Cursuri impuse (obligatorii), CO - Cursuri opţionale, CF - Cursuri facultative (la libera alegere);

PROGRAMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN CARE FACE PARTE


Titlul Codul Durata: Tipul: Locul desfăşurării
Medicină veterinară zi, FR, FF
0401 6 ani zi USAMV Cluj

CONDIŢII PENTRU PARTICIPAREA LA ACEST CURS


Obligatorii: Anatomie; Microbiologie; Igiena, calitatea şi tehnologia
alimentelor; Boli infecţioase; Boli parazitare
Cursuri anterioare
Recomandate: Biochimie, Morfopatologie, Bunăstarea şi protecţia animalelor,
Epidemiologie, Medicină preventivă
Alte condiţii Promovarea prin examen sau V.P. a cursurilor menţionate mai sus
necesare pentru
participarea la
acest curs

ELEMENTELE SPECIFICE
Descrierea cursului: a. Obiective Curs. Tema ore/săptămână - 40%
b. Programa analitică L. P. Tema ore/săptămână - 60%
CURS

A. Obiective
Cursul urmăreşte formarea profesională de bază în domeniul siguranţei alimentelor prin:
 inspectia animalelor si a carnii, ca ansamblu de operatiuni de supraveghere si examinare
de animale, organe si carcase, protectia si bunastarea animalelor, la nivelul productiei,
transportului si taierii, deciziei in urma inspectiei, certificarea si marcarea carnii;
 riscul specific pentru principalele boli transmisibile prin carne: etiologie, importanţa, leziuni
si legislaţie: decizii în abator;
 aspecte de mediu, corelate cu producerea de alimente (incluzand gestionarea deseurilor);

*
Proiect
 sistemul de alerta rapida, tehnologia informatiilor si comunicatiilor in relatie cu sanatatea
publica veterinară, aspecte relevante privind encefalopatiile spongiforme transmisibile;
 control oficial pentru moluste bivalve vii; controale oficiale referitoare la producerea si
punerea pe piata de produse de pescuit;
 legislatia nationala si comunitara referitoare la sanatatea publica veterinara, siguranta
alimentelor, sanatatea animalelor, protectia si bunastarea animalelor.

B. PROGRAMA ANALITICĂ

Nr. Tema Număr % din


de ore totalul
orelor
1 Evoluţia conceptului de inspecţia şi controlul produselor alimentare de
origine animalã. Siguranţa alimentelor, definiţii şi termeni de referinţã. 2 7.14
Scurt istoric asupra activităţii de control sanitar veterinar al cărnii
2 Carnea ca produs alimentar, controlul sanitar veterinar în unitãţile
specializate pentru tăierea animalelor de mãcelãrie. Inspecţia in
abatoare: informaţii referitoare la lanţul alimentar. Inspecţia ante- 2 7.14
mortem: protecţia si bunăstarea animalelor. Inspecţia post-mortem:
materiale cu risc specific.
3 Organizarea, desfãşurarea expertizei sanitar veterinare a cãrnii şi
subproduselor în abator pe etapele fluxului tehnologic. Controlul 2 7.14
preoperaţional, gestionarea riscurilor.
4 Examenul de laborator şi integrarea lui în expertiza de abator.
Categorii de cãrnuri şi subproduse ce rezultã din prelucrarea 2 7.14
animalelor de mãcelãrie. Marcarea sanitar veterinarã.
5 Categorii de cãrnuri şi subproduse rezultate din procesul de
abatorizare care impun mãsuri sanitar veterinare specifice pentru
3 7.14
gestionarea riscurilor: starea fetalã, gestaţie avansatã, cãrnuri colorate
anormal, sacrificãrile de urgenţã etc.
6 Regimul sanitar veterinar al cãrnurilor, subproduselor şi produselor din
carne care se importã, exportã sau tranziteazã. Circulaţia produselor 1 3.57
de origine animalã.
7 Carnea provenită de la păsări şi lagomorfe 2 7.14
8 Categorii de cãrnuri şi subproduse care impun restricţii şi sancţiuni
sanitar veterinare. Alteraţia putrificã. Surse posibile de contaminare a
cãrnurilor cu microorganisme. Modalitãţi de reducere şi eradicare a 3 10.71
acestora. Planul HACCP şi implementarea lui în abatoare. Obiectivele
procedurilor bazate pe HACCP
9 Expertiza sanitar veterinarã a grãsimilor de origine animalã. Expertiza
2 7.14
unor subproduse necomestibile, a deşeurilor şi confiscatelor.
10 Carnea de vânat de crescătorie şi sălbatic. 1 3.57
11 Expertiza sanitar veterinarã a peştelui şi produselor din peşte: cerinţe
în cadrul filierei. Expertiza sanitar veterinarã a crustaceilor, 2 7.14
gasteropodelor, batracienilor şi fructelor de mare.
12 Expertiza sanitar veterinarã a bolilor transmisibile prin carne şi
4 14.28
subproduse: boli infecţioase, boli parazitare, boli prionice.
13 Relaţia om-animal-mediu şi evoluţia zoonozelor. 2 7.14

LUCRĂRI PRACTICE

A. Obiective
- însuşirea cunoştinţelor practice privind:
- proceduri de inspecţie ante-mortem al animalele furnizoare de carne;
- proceduri de inspecţie post-mortem a organelor şi carcasei animalelor furnizoare de
carne;
- verificarea modului de implementare a ghidului de bune practici de igienă (GHP), a
ghidului de bune practici de productie (GHP) şi a sistemului HACCP în unităţile de
sacrificare a animalelor şi procesare a cărnii;
- aprecierea calităţii igienice a cărnii şi grasimilor de origine animală.

B. PROGRAMA ANALITICĂ

% din
Număr
Nr. Tema totalul
de ore
orelor
1 Norme sanitar veterinare privind autorizarea, construcţia şi
funcţionarea unitãţilor de abatorizare. Reguli de protecţia muncii 3 7,14
pentru personalul sanitar veterinar din aceste unitãţi.
2 Activitatea sanitar veterinarã în organizarea transportului animalelor
furnizoare de carne. Proceduri de inspecţie ante-mortem la bovine,
3 7,14
ovine-caprine, porcine, cabaline şi pregãtirea acestora pentru
abatorizare.
3 Proceduri de inspecţie post-mortem la bovine şi bubaline. Expertiza
6 14,28
organelor şi carcasei.
4 Examene sanitar veterinare speciale care se efectueazã la bovine şi
3 7,14
bubaline.
5 Proceduri de inspecţie post-mortem la suine: decizii. Marcarea cărnii 3 7,14
6 Examene speciale pentru carcasa de suine. 3 7,14
7 Expertiza sanitar veterinarã la sacrificarea rumegãtoarelor mici,
3 7,14
iepurilor şi cabalinelor.
8 Proceduri de inspecţie ante-mortem şi post-mortem la pãsãri. 3 7,14
9 Examenul sanitar veterinar de abator pentru aprecierea calitãţii
6 14,28
igienice a cãrnurilor.
10 Examenul sanitar veterinar de laborator al grãsimilor de origine
6 14,28
animalã. Certificarea subproduselor.
11 Evaluarea activitãţii studenţilor – examen de abator 3 7,14

Modul de desfăşurare

Cursul se desfăşoară cu studenţii anului V, precedând lucrarea practică cu aceeaşi temă.


Metodele de predare şi de învăţare:

Cursul se bazeazã pe expuneri teoretice sub formã de prelegeri susţinute pe material didactic
ilustrativ şi pe activitãţi practice desfãşurate în laborator şi abatoare specializate.
Rezultatele aşteptate: Cum urmează să fie evaluate sau
demonstrate:
 Însuşirea noţiunilor şi conceptelor specifice  Evaluarea însuşirii noţiunilor şi
domeniului de asigurare a siguranţei alimentelor conceptelor se va realiza prin examen
de origine animalã pe tot circuitul acestora, practic şi teoretic.
potrivit sintagmei „de la fermã la masã”.
Modul de stabilire a notei finale:
 40% pe baza evaluării activităţilor practice.
 60% pe baza verificării cunoştinţelor teoretice.

ELEMENTE SUPLIMENTARE
Spaţii şi Dotări:
Resursele - Disciplina dispune de o colecţie bogatã de diapozitive, planşe,
necesare: retroproiecţii, casete video care ilustreazã aspecte multiple din
activitatea de gestionare a sigurantei alimentelor.
Materiale didactice: planşe, casete, vidoeproiector

Obligatorie:

 Mihaiu M., O. Rotaru (2007) – Igiena alimentelor şi sănătatea publică, Ed.


Risoprint Cluj Napoca.
 Mihaiu Marian, 2010, “Igiena, calitatea şi tehnologia alimentelor, vol. I –
Carnea, Editura Risoprint Cluj Napoca.
 Mihaiu M., S.D. Dan, Jecan Carmen, Lapusan Alexandra, 2011, Controlul
sanatatii carnii si produselor din carne – practicum, Editura Roprint, Cluj
Napoca.
 Mihaiu Marian, 2012, Controlul oficial de abator al cărnii şi subproduselor,
Editura Roprint, Cluj Napoca.
Facultativă:
 Savu C., Petcu C., Savu Gh. (2000) - Zoonoze şi boli comune omului şi
animalelor cu etiologie infecţioasã, Ed.Semne, Bucureşti.
 Stãnescu V. (1998) - Igiena şi controlul alimentelo, .Ed.Fundaţiei România
Bibliografie:
de mâine, Bucureşti, 1998.
 *** Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare.
 *** Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă
care se aplică alimentelor de origine animală
 *** Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de
organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală
destinate consumului uman
 *** Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a
asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și
produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a
animalelor.
Implicarea altor Facultăţi sau Catedre:

Nu este cazul
Alte informaţii:
Semnarea de acorduri de colaborare cu unităţi de producţie pentru desfăşurarea activităţilor cu
studenţii.

Anexe: Programa analiticã în detaliu

AVIZAT FAVORABIL / NEFAVORABIL


AVIZUL Şeful Catedrei: Prof.dr. Marian MIHAIU
CATEDREI Data avizării:
Semnătura:

SE APROBĂ / NU SE APROBĂ
Decan: Prof. Dr. Cornel CĂTOI
APROBAREA
Data aprobării:
FACULTĂŢII
Semnătura:
COMISIA PENTRU REFORMĂ CURRICULARĂ ŞI INTEGRARE INTERNAŢIONALĂ
Data ratificării:
Codul Cursului: 0401050109
SE RATIFICĂ RECTOR: Prof. Dr. Ing. Doru PAMFIL
/
NU SE RATIFICĂ Semnătura şi
ştampila: