Sunteți pe pagina 1din 14

A elaborat : Butnaru Petru

Profesor:Oana Galateanu
Cuprins

 Definitie
 Introducere
 Scopul
 Pricipiile
 Organizarea si functionarea
 Directiile principale ale activitatii O.N.U.
 Concluzii
 Bibliografie
Definitie

 În termeni generali, Organizaţia Naţiunilor Unite poate


fi definită ca o organizaţie cu vocaţie universală, atât
în ceea ce priveşte entităţile sale – state suverane – cât
şi domeniile în care se implică, scopul său principal
fiind menţinerea păcii şi securităţii internaţionale.

 O.N.U. nu este o organizaţie supranaţională, nu are


competenţele unui guvern mondial, ci reprezintă o
organizaţie de state suverane, funcţionând ca „un
centru în care să se armonizeze eforturile naţiunilor
prin atingerea unor scopuri şi obiective comune” . În
prezent îşi are sediul central situat în New York.
Introducere

Organizatia a fost creata prin semnarea actului sau constitutiv (Carta O.N.U.) de către 51 de state membre, la San
Francisco la 26 iunie 1945, urmata de ratificare si intrarea in vigoare la 24 octombrie 1945, iar in prezent are 192 de
membrii. Sediile ONU se afla la New-York, Geneva si Viena. Limbile de lucru fiind engleza si franceza, in timp ce
limbile oficiale sunt: engleza, franceza, spaniola, rusa, chineza si araba. Fondata de guvernele unei lumi macinate de
razboaie, ONU era menita sa apere pacea si sa sprijine progresul social si economic.
Chiar daca nu are autoritate globala, ea a facut progrese importante. Istoria umanitatii este plina de conflicte si de
nedreptati. Incercarile de stopare a lor au avut doar un succes partial, atat in secolul XX cat si in perioadele anterioare.
Capacitatile distructive ale armelor moderne si scara la care se poarta razboaiele au facut ca necesitatea unor aranjamente
prin care sa se poata asigura pacea mondiala sa devina o tema mult mai stringenta decat in anii precedenti.
Scopurile
O.N.U.

• sa mentina pacea si securitatea internationala;


• sa dezvolte intre natiuni relatiile prietenesti;
• sa realizeze cooperarea internationala in rezolvarea problemelor internationale de ordin
economic, social, cultural sau umanitar;
• sa fie un centru de armonizare a eforturilor statelor pentru realizarea acestor scopuri comune.
Principiile O.N.U.

O.N.U. si membrii sai vor actiona in conformitate cu


urmatoarele principii:
 egalitatea suverana a tuturor membrilor;
 indeplinirea cu buna credinta a obligatiilor asumate prin
Carta;
 rezolvarea diferendelor internationale prin mijloace pasnice;
 abtinerea in relatiile lor internationale de a recurge la
amenintarea cu forta sau la folosirea fortei (neagresiunea);
 egalitatea in drepturi a popoarelor si dreptul lor de a-si
hotara soarta;
 neinterventia (neamestecul) in chestiuni apartinand in mod
esential competentei interne a unui stat.
• O.N.U. dispune de un ansamblu de organe constituite intr-un sistem
functional.Dintre acestea o importanta deosebita prezinta organele
principale create prin Carta in numar de sase:
• Adunarea Generala - constituita din toate statele membre, fiecare membru
va avea cel mult cinci reprezentanti in Adunarea Generala;
• Consiliul de Securitate constituit din 15 membrii (5 membrii permanenti si
10 membrii nepermanenti);
• Consiliul Economic si Social (ECOSOC) - constituit din   54 de membrii;
• Consiliul de Tutela - constituit dintr-un numar limitat de state.
Decolonizarea a redus activitatea acestuia;
Organizarea si
• Curtea Internationala de Justitie (C.I.J.) - constituita din 15 judecatori; functionarea O.N.U.
• Secretariatul - constituit din Secretarul General, Secretarul Adjunct si
personalul necesar.

Aceste organe principale pot crea organe subsidiare ( de ex. Comisia


Economica O.N.U. pentru Europa, cea pentru Asia si Pacific, Comisia pentru
Drepturile Omului etc.), care le ajuta in indeplinirea atributiilor lor.
Consiliul de Tutela a fost creat Consiliul Economic si Social alcatuit din 54 de membrii
pentru realizarea sarcinilor O.N.U. alesi de Adunarea Generala pe o perioada de 3 ani, are
in legatura cu sistemul de tutela, atributii privind indeplinirea obiectivelor O.N.U. in
activitatea sa s-a redus foarte mult domeniul economic, social si respectarii drepturilor
ca urmare a procesului de omului;al initierii sau elaborarii de studii si proiecte de
decolonizare. conventii, asigura legatura intre O.N.U. si institutiile
specializate .

Adunarea Generala este un organ de deliberare, care se intruneste in sesiuni ordinare anule si


sesiuni extraordinare Adunarea Generala poate discuta orice chestiuni sau situatii care sunt prevazute
in Carta si poate face recomandari membrilor sai, Consiliului de Securitate sau atat membrilor cat si
Consiliului. Ea poate examina principiile privind cooperarea pentru mentinerea pacii si securitatii
internationale (de ex. Dezarmarea si reglementarea inarmarilor) si orice chestiuni referitoare la
mentinerea pacii si securitatii internationale.
Consiliu de securitate
Consiliul de Securitate are raspunderea principala pentru mentinerea pacii si
securitatii internationale si el actioneaza in numele membrilor Organizatiei,
care au obligatia de a executa hotararile sale(art. 24 si 25 din Carta).
Consiliul adopta hotarari in probleme de fond cu votul afirmativ a 9
membri, intre care sa fie incluse voturile concordante ale celor cinci
membrii permanenti si in probleme de procedura cu voturile a 9 membrii,
indiferent de categoria lor.
În cazul in care Consiliul constata existenta unor amenintari, in functie de
gravitatea acestora, Consiliul poate hotari, recurgerea la doua categorii de
masuri obligatorii:
masuri fara folosirea fortei armate,
masuri care implica folosirea fortei armate constand demonstratii, masuri de
blocada, fie in  alte operatiuni ale unor forte aeriene, navale sau terestre ale
membrilor O.N.U.
• Curtea Internationala de Justitie (C.I.J.), constituita din 15 judecatori isi desfasoara activitatea pe baza unui
Statut care face parte integranta din Carta O.N.U. Curtea judeca diferendele intre statele membre O.N.U. ( in
anumite conditii si pentru nemembri O.N.U.), care accepta jurisdictia acesteia.
Competenta Curtii este dubla:
• contencioasa
• consultativa

In competenta Curtii intra:


• toate cauzele care i le supun partile;
• toate cauzele prevazute in mod expres in Carta sau in tratatele in vigoare.

Curtea poate avea o competenta obligatorie(art. 36(2) din Statut), daca statele o recunosc in toate diferendele de
ordin juridic avand ca obiect:
• interpretarea unui tratat;
• orice problema de drept international;
• existenta oricarui fapt care, daca ai fi stabilit, ar constitui incalcarea unei obligatii internationale;
• natura sau intinderea reparatiei datorate pentru incalcarea unei obligatii internationale.
Organizatiile internationale pot, in anumite conditii, cere avize consultative Curtii.
• Secretariatul O.N.U. este organul administrativ si executiv al O.N.U,
format din 15.000 de functionari, condusa de un secretar general.
Secretarul general este ales pe o durata de 5 ani de Adunarea Generala, la
recomandarea Consiliului de Securitate.
• Secretarul General exercita functii: administrative, executive,
tehnice,financiare. El poate sesiza Consiliul de Securitate cu orice
problema care poate pune in pericol pacea si securitatea internationala. In
fapt indeplineste o serie de alte activitati legate de solutionarea pasnica a
diferendelor: medierea și/sau discutii cu reprezentantii guvernelor
• In vederea adaptarii O.N.U. la realitatea mediului politic international
actual, fata de cel din 1945 (schimbarile care au avut loc in 1963 au fost
nesemnificative) s-a initiat reforma O.N.U. vizand in esenta:
1) restructurarea Consiliului de Securitate prin sporirea numarului membrilor
permanenti, dar si nepermanenti;

2) modul de adoptare a deciziilor;


3) problema dreptului de veto.
Directiile principale ale activitatii O.N.U.

• Mentinerea pacii si securitatii internationale


• Reglementarea cursei inarmarilor si a masurilor de dezarmare a
statelor
• Activitatea spatiala a statelor si a organizatiilor internationale
• Decolonizarea
• Dezvoltarea omenirii si eliminarea subdezvoltarii
• Problema alimentatiei in lume
• Mediul inconjurator si problemele demografice
• Drepturile fundamentale ale omului
• Problema drogurilor
• Codificarea dreptului international
• Terorismul international
Se poate afirma cã Organizaţia Naţiunilor Unite este un fel de
confederaţie de agenţii internaţionale, raporturile dintre O.N.U. şi
agenţiile specializate fiind reglementate în baza unor acorduri speciale ce
sunt fundamentate pe principiul autonomiei. Chiar în cadrul O.N.U. s-a
Concluzii
realizat, prin prevederile Cartei, o foarte netã delimitare a sarcinilor
principalelor organe: Adunarea generalã, Consiliul de Securitate,
Consiliul Economic şi Social, Consiliul de Tutelã. organizaţia are un
specific esenţial conservator, în sensul cã autorii ei nu au încercat a
depãşi faza de organizare internaţionalã din etapa datã pentru a anticipa
un guvern mondial, ci au adoptat ca principiu de bazã egalitatea suveranã
a statelor membre.

O.N.U. are şi un caracter retrospectiv, deoarece a fost conceput într-o


manierã menitã a preveni declanşarea unei noi conflagraţii, pornind
tocmai de la analiza cauzelor şi a condiţiilor declanşãrii celui de-al doilea
rãzboi mondial. O.N.U. are un caracter general atât din punctul de vedere
al componenţei, în principiu universalã, cât şi din acela al gamei
problemelor abordate: politice, economice, sociale, culturale şi
umanitare.
Bibiliografie

 S. G. Hantjissalatas, O.N.U. Rolul sau in mentinerea pacii si securitatii internationale, Edit.


Enciclopedica, Bucuresti, 1997, p.20-26, 31, 38-42, 53 si urm.
 ANECHITOAE, Constantin. Elemente de drept internaţional, Note de curs, Editura BREN, Bucureşti,
2010
 CREŢU, Vasile. Drept internaţional public. Ediţia a IV-a. Editura Fundaţiei România de Mâine,
Bucureşti, 2006
 DAŞCOVICI, Nicolae, GHELMEGEANU, Mihail, BOLINTINEANU, Alexandru. Organizare şi
funcţionare. Editura Academiei Republicii Populare Române, 1962.
 CARTA NAŢIUNILOR UNITE
 www.onuinfo.ro
 www.wikipedia.org

S-ar putea să vă placă și