Sunteți pe pagina 1din 26

sindromul disfunctional al

sistemului stomatognat

A efectuat rezidentul anul I:


Stirbu Igor
• Echilibrul sistemului stomatognat, biologic
şi biomecanic, este un echilibru
dinamicîn raport cu vârsta, dezvoltarea etc
. Afectarea unei singure componente 
sistemice stomatognatice atrage după
sine, mai devreme sau mai târziu,
dezechilibrul, dishomeostazia întregului
sistem, stimulând, în acelaşi
timp, sistemele proprii de reechilibrare, cu
stabilirea unui nou nivel al echilibrului
sistemic (adesea precar)
• Din componenţa sistemului stomatognat fa
c parte cele două maxilare, articulaţia
temporo-
mandibulară, dinţii şi ţesutul parodontal de
 susţinere, muşchii mobilizatori aimandibul
ei, muşchii mimicii, părţile moi ale obrajilor
, cavităţii orale, limba, glandelesalivare,
vasele, limfaticele şi nervii aferenţi.
 SEMNELE CLINICE ALE
DISFUNCŢIILOR SISTEMULUI STOMATOGNAT
• SEMNE CLINICE ARTICULARE
A. Durerea articulare
B. Cracmentele şi crepitaţiile
C.Saltul articular
D.Devierea mandibulei
E.Subluxaţia
F. Limitarea deschiderii gurii
G. Blocajul articular
• SEMNE CLINICE MUSCULARE

A. Durerea musculară
B. Hipertonia musculară
C. Spasmul muscular
D. Hipertrofia, musculară
E. Oboseala musculară
F. Limitarea excursiilor mandibulare
G. Modificarea traiectoriilor de dinamică
mandibulară
• SEMNE CLINICE PARODONTALE

A. Durerea parodontală
B. Inflamaţia parodontală
C. Recesiunea parodontală
D. Creşterea mobilităţii dentare
E. Migrarea dinţilor
• TULBURĂRI ALE OCLUZIEI STATICE ŞI
DINAMICE
• Modificarea principalilor parametri ai ocluziei echilibrate
Datorită dizarmoniilor intraarcadice apar anomalii ale raporturilor int
erarcadice. Extruziile,migrările, edentaţiile, tratamentele protetice,
odontale, parodontale sau ortodontice greşite determină pierderea
armoniei reliefurilor ocluzale.
• Contactul ecluzai prematur
Orice contact ocluzal care împiedică coaptarea uniformă,a
zonelor de sprijin şi a punctelor de contact ocluzal poartă
denumirea decontact ocluzal prematur.
Contactul ocluzal prematur apare în ocluzia statică (la
sfârşitul traiectoriei terminale de ocluzie),sau în ocluzia
dinamică atunci când interferează, traiectoria de mişcare
mandibulară cu contact dentar
• Modificări ale ocluziei statice
Traiectoria pe care o parcurgemandibula între
poziţia de postură şi intercuspidare maximă
poartă denumirea detraiectorie
terminală  posturală,iar traiectoria de închidere
în ocluzie centrică se numeşte traiectorie
terminală centrică.
Îndisfuncţiile sistemului stomatognat această
traiectorie este interferată, în porţiunea sa finală,
decontacte premature saucontacte de
interferenţă sauinterferenţe ocluzale
• Modificări ale ocluziei dinamice
Analiza ocluziei dinamice se efectuează în
cadrul unor mişcări test imprimate
mandibulei, precum şi în timpul mişcărilor
de masticaţie, fonaţie, deglutiţie. Analiza
mişcărilor test (retruzie, protruzie,
lateralitate dreaptă şi stângă) evidenţiază
de multe ori prezenţa unor blocaje
ocluzale sau aunor pante de alunecare
traumatizante
• MODIFICAREA RELAŢIILOR FUNDAM
ENTALE ALEMANDIBULEI
În cadrul disfuncţiilor sistemului stomatognat, relaţiile
mandibulo-craniene sunt deseori influenţateca urmare a
modificărilor apărute la nivelul articulaţiei temporo-
mandibulare, a muşchilor mobilizatori aua raporturilor
ocluzale.Malrelaţia mandibulo-craniană
reprezintă entitatea clinică ce se caracterizează
prin modificarearelaţiei de postură sau/şi a relaţiei
centrice cu consecinţa alterării reperelor normale şi
instalarea unor fenomene disfuncţionale subiective şi
obiective la nivelul întregului sistem stomatognat 
• Clasificarea pe care o utilizăm în clinică
include totalitatea patologiei la care ne
referim şi cuprinde
în principal trei clase de malrelaţii mandibu
lo-craniene: clasa I – malrelaţii mandibulo-
cranieneextraposturale; clasa a II-
a – malrelaţii mandibulo-
craniene excentrice şi clasa a III-
a – malrelaţiimandibulo-craniene complexe
extrapostural-excentrice
• CLASA I
malrelaţii mandibulo-craniene
extraposturale:
A prin rotaţie:
1.în plan sagital (prin ridicarea sau coborârea
mandibulei);
2.în plan orizontal (prin deviere dreapta sau
stânga);
B.prin translaţie (anterioară au posterioară);
C.- mixt
• CLASA A II-A
malrelaţii mandibulo-craniene excentrice:
• A -prin rotaţie:
• 1.în plan sagital (prin ridicarea sau coborârea
mandibulei);
• 2.în plan orizontal (prin deviere dreapta sau stânga);
• B.— prin translaţie (anterioară sau posterioară);
• C.— prin basculare (antero-posterioară, transversală,
oblică);
• D.- mixte.
• CLASA A III-A – malrelaţii mandibulo-craniene
• complexe extrapostural-excentrice.
FORME CLINICE ALE 
SINDROMULUI DISFUNCŢIONAL AL
SISTEMULUI STOMATOGNAT

• Disfuncţia sistemului stomatognat poate


debuta ca o tulburare a unui singur
element sistemic(disfuncţie parodontală,
articulară, musculară etc.), dar fiecare din
aceste tulburări individuale va antrena alte
elemente sistemice.
FORME CLINICE:
DISFUNCŢII ARTICULARE
Se pot însoţi de durere articulară datorată
excitării receptorilor senzitivi (situaţi în
zona pre-meniscală, în zona bilaminară
retromeniscală, în ligamente, capsulă).
DISFUNCŢII MUSCULARE
Disfuncţiile musculare stomatognatice pot fi
determinate de oricare din factorii
intrinseci (dinţi, parodonţiu, articulaţie)
dar şi de factorii extrinseci (tulburări ale
metabolismului P-Ca, tulburărineurologice,
psihice etc.). Acţiunea acestor factori se
reflectă la nivel muscular prin tulburări
aletonusului muscular (hipo- sau
hipertonie), modificări ale masei
musculare (hipo sau hipertrofie),contracţii
musculare necoordonate, asimetrice,
spasm muscular, oboseală musculară şi
limitări aleexcursiilor mandibulare.
DISFUNCŢII OCLUZALE

Disfuncţiile ocluzale pot reprezenta într-
o primă etapă o formă clinică a sindromulu
idisfuncţional al sistemului stomatognat do
minând tabloul clinic, ulterior antrenând şi
disfuncţionalizând şi alte elemente
sistemice
DISKINEZIA ORO-FACIALĂ
Diskinezia oro-facială este reprezentată de
totalitatea deficienţelor motorii localizate
la nivel oro-facial sub formă de pareze sau
hemipareze, paralizii sau complicaţiile lor
ca spasme, contracturi,sinkinezii ce
afectează muşchii mimicii, muşchii
masticatori, ai vălului palatin şi limbii, ai
globilor oculari. Aceste modificări motorii
sunt determinate în mod direct de leziuni
ale trunchiului cerebral
DISKINEZIA CRANIO-MANDIBULARĂ
Diskinezia cranio-mandibulară cuprinde
totalitatea tulburărilor dinamicii
mandibulare şi
poateavea cauze multiple şi diverse localiz
ate la nivelul determinantului anatomic şi/
sau funcţional(necoordonare musculară,
spasme, hipo- sau hipertonii, tulburări
articulare ocluzale,
parodontale),tulburarea de mişcare
punându-şi însă amprenta asupra tabloului
clinic
• MALRELAŢIILE MANDIBULO-
CRANIENE

Malrelaţiile extraposturale  pot fi de cauză pur


funcţională şi se datorează modificărilor echilibrului tonic
 antigravific din schema lui Brodie, sau de cauze morfolo
gice, inflamatorii,traumatice, tumorale.
Malrelaţiile excentrice apar în situaţia disfuncţiilor
stomatognatice ca urmare a unui complex defactori care
vizează ocluzia organele dento-parodontale, articulaţia
temporo-mandibulară, muşchii
Malrelaţiile complexe reunesc atât abateri de la relaţia
de postură cât şi de la relaţia centrică, cu expresie
clinică, diagnostică şi terapeutică complexă
• BRUXISMUL Şl PARAFUNCŢIILE
bruxismul este o boală psiho-somatică,
energiile conflictuale nerezolvate
acumulate sau în exces găsindu-şi
expresie la nivelul muşchilor masticatori
• Bruxismul în relaţie centrică,
în care sub acţiunea contracţiilor musculare
intense, izometrice,contactele dento-
dentare apar în condiţii statice. Nu se
produce nici o mişcare de deplasare
amandibulei sesizabilă
• Bruxismul excentric,
în care sub acţiunea contracţiilor musculare
intense izometrice şi
izotonicecontactele dento-
dentare apar în dinamică. Mandibula efect
uează mişcări excentrice de oamplitudine
foarte mică, sesizabilă
• DISFUNCŢIA MASTICATORIE

Disfuncţia masticatorie poate domina tabloul


clinic având cauze multiple: scăderea
eficienţeimasticatorii, micşorarea
suprafeţei de masticaţie dar şi modificarea
sa prin abrazie, leziuni
odontale,realizarea masticaţiei unilateral, 
modificarea ciclurilor de masticaţie (număr
, frecvenţă, viteză,anvelopă), modificarea
traiectoriilor de dinamică mandibulară
• DISFUNCŢIA FONETICĂ

Relaţia dintre muşchii sistemului stomatogna
t în masticaţie, fonaţie şi deglutiţie aparea
mplificată la unii pacienţi fapt explicabil gâ
ndindu-
ne la organizarea şi funcţiile sistemicestom
atognatice şi în special la coordonarea
neuromusculară cu multiple conexiuni
între teritoriulstomatognat şi teritoriile
învecinate
• FORMA COMPLEXĂ
Această formă cuprinde toate disfuncţiile
sistemice menţionate, inclusiv durerea oro-
facială. Ce lmai adesea întâlnim forma complexă
deoarece de cele mai multe ori este foarte greu
sau aproapeimposibil de precizat pe care
element sistemic a acţionat factorul
disfuncţionalizant realizând debutulsindromului.
Evoluţia se face prin implicarea pe rând a
majorităţii sau a tuturor elementelor sistemicecu
stabilirea interrelaţiilor multiple şi complexe, atât
între elementele sistemului stomatognat cât
şiîntre acestea şi organismul în ansamblul său.
MULTUMESC PENTRU ATENTIE!!!

S-ar putea să vă placă și