Sunteți pe pagina 1din 6

STIL !

I EXPRESIVITATE
Ref.exp.prof. Carmen VATAMANU Lucrarea de fa!" #i propune analiza sintetic" a dou" no!iuni fundamentale care fac parte din obiectul stilisticii: stilul !i expresivitatea, precum #i rela!ia ce se stabile#te ntre acestea. Ion Coteanu afirm" c" n alc"tuirea clasific"rii termenului de expresivitate, J. Zima a pornit de la ideea c" este expresiv orice fapt de limb" care con#ine pe lng" elemente no#ionale !i atitudinea personal", afectiv" a vorbitorilor fa#" de realitatea exprimat", cu condi#ia ns" ca aceast" atitudine s" fie generalizat", dar nu renun#" la aportul individului, care, n formularea sa, continu" s" se afle cel pu#in la originea expresivit"#ii [1]. Analiznd conceptul de expresivitate, I. Coteanu stabile#te urm"toarele tipuri: expresivitatea latent", existent" virtual n limb" ca o cantitate depozitat" din care vorbirea poate s"-!i extrag" termenii necesari pentru organizarea diverselor mesaje [2], expresivitatea dedus", cnd ntr-un mesaj are loc sau se sugereaz" o confruntare ntre planul lingvistic #i planul extralingvistic (de exemplu, utilizarea arhaismelor) #i expresivitatea dedus" lingvistic, realizat" prin combinarea mijloacelor lingvistice cu cele extralingvistice sau prin combinarea celor dinti ntre ele (de exemplu, utilizarea singularului n loc de plural #i a femininului n loc de masculin). Expresivitatea este n raport direct propor!ional cu cantitatea de informa!ie, iar limbajul prin care se exprim" arta literar" dispune de cea mai mare cantitate de informa!ie, ntruct mesajele redate de el sunt alese din cel mai mare num"r de posibilit"!i. Dar Iorgu Iordan va da o n !elegere complex" expresivit"!ii, dep"#ind limitarea la componenta afectiv". La originea expresivit"#ii el a#az" #i fantezia, cea care pune n func!ie imaginarul lingvistic (de exemplu, n fantezia subiectului vorbitor #i au originea construc!iile numite de Iorgu Iordan izol"ri: trie-bru #i pierde-var"). Mijloacele care dau na#tere expresivit"!ii n limba romn" #i care sunt studiate de I. Iordan n Stilistica limbii romne sunt: schimb"rile de accent, lungirea sunetelor, procedeele morfologice #i derivative, sintactice, lexicale, mprumuturile externe #i interne (luate din limbajele speciale, ca, de exemplu, cel popular: vorba ceea; al comercian!ilor: sut"-n sut"; al limbajului medical: a avea/a fi n febr" etc).

Preocup"ri legate de expresivitate sunt prezente #i la Tudor Vianu, Dumitru Caracostea, $tefan Munteanu, Dumitru Irimia, Alexandru Graur, Alexandru Rosetti #i Elena Slave. Tudor Vianu introduce no!iunile de tranzitiv #i reflexiv. Mesajul tranzitiv este acela care comunic" doar informa!ie, f"r" a reflecta vreo atitudine sau emo!ie a emi!"torului. n momentul cnd n comunicare se reflect" starea sufleteasc" a celui care emite mesajul, acesta devine reflexiv: considerat n dubla sa inten#ie, se poate spune c" faptul lingvistic este n aceea!i vreme reflexiv !i tranzitiv. Se reflect" n el omul care l produce !i sunt atin!i, prin el, to#i oamenii care l cunosc. n manifest"rile limbii radiaz" un focar interior de via#" ce prime!te c"ldur" !i lumin", o comunitate omeneasc" oarecare [3]. Tudor Vianu vorbe#te despre zona stilistic" a limbii, care este alc"tuit" din fapte de stil, f"r" de care nu se pot studia istoria #i evolu!ia unei limbi, c"ci cercet"torul stilului trebuie s" ia n considerare !i notele nso#itoare expresive [4]. Zona expresiv" a limbii unui popor despre care vorbe#te T. Vianu este influen!at" de domeniul n care acesta #i-a exercitat n principal activitatea: poporul romn cu vechile lui tradi#ii de via#" rural" !i agricol" a creat o mul#ime de locu#iuni cu o incontestabil" valoare stilistic", precum: a bate cmpii, a n!"rca b"laia, a nu pricepe o boab", a nu-i fi boii acas". Toate aceste locu#iuni sunt fapte de limb" nzestrate cu o zon" expresiv", dar nu a unui individ, ci a poporului ntreg. Ele nu exprim" pe autorul lor anonim, ci tot poporul care !i le-a nsu!it, desigur pentru motivul c" au corespuns fanteziei !i sensibilit"#ii lui [5]. Charles Bally a restrns obiectul stilisticii la cercetarea mijloacelor de care dispune limba comun", n exprimarea st"rilor afective sau n promovarea lor. Dezvoltnd aceast" direc!ie, stilistica Bally Iordan este o stilistic" afectiv", ntemeiat" pe conceptul de expresivitate, circumscris subiectului vorbitor. I. Iordan va da o n!elegere complex" expresivit"!ii, dep"#ind limitarea la componenta afectiv". Ceea ce m"re!te expresivitatea unor termeni este faptul c" la crearea lor particip" !i fantezia: aproape to#i de!teapt" imagini, fiindc", de obicei, ei desemneaz" obiecte materiale, concrete, a c"ror reprezentare se ive!te n mintea noastr" odat" cu no#iunea respectiv" [6]. Lui Leo Spitzer primul continuator autentic al liniei vossleriene i revine meritul de a aborda circular elementele expresive dintr-o oper" literar" sau chiar dintr-o clas" de texte, abordare menit" n primul rnd s" defineasc" personalitatea unui autor din"untru, considernd stilul #i expresia o caracteristic" imanent" operei respective.

Spitzer a studiat limba, att ca produs estetic #i artefact, dominat de inten!ia literar", ct #i ca mijloc de expresie a unor inflexiuni spontane, cum sunt cele exprimate nemijlocit prin limba vie. Intui!ia a fost un factor decisiv al abord"rii textului literar, Spitzer descifrnd, ntr-o construc!ie lexical" sau gramatical", prin generalizare treptat", o tr"s"tur" esen!ial" a artei scriitorului, mai mult nc", spiritul epocii sau al na!iunii. M. Riffaterre intr", prin concep!ia sa, n opozi!ie cu Spitzer, chiar dac" se ntlne#te cu acesta n rolul acordat abaterii/devierii n structura stilistic" a textului. Devierea, sesizat" intuitiv de c"tre cititor, este la Leo Spitzer o consecin!" (spontan") a modului individual, n care ntrebuin!eaz" limba scriitorul n dezvoltarea crea!iei literare, orientat" de etimonul spiritual specific. La M. Riffaterre, devierea este nsu#i principiul de elaborare a structurii textului literar n vederea sensibiliz"rii cititorului. Abaterile de la norm" nu pot fi luate drept criteriu #i punct de plecare pentru a descoperi constanta unui procedeu stilistic. De aceea, stilisticianul este dator s" aleag" acele tr"s"turi care reflect" cele mai con#tiente inten!ii ale autorului mesajului, anume particularit"!ile de expresie esen!iale, de nenl"turat, acestea fiind pentru cititor elementele imprevizibile generate de context. Pentru Riffaterre, n expresivitate intr" intensificarea reprezent"rii (a imaginilor), conota!ia estetic", dar #i coloratura afectiv". Pentru Hagel Hatzfeld, expresivitatea este un element nainte de orice estetic, imanent n orice material de limb", filtrat ntr-o form" sau, mai exact, transformat ntr-un enun# artistic, element inventiv, care leag" spiritul unui creator de limb" de forma crea#iei sale[7]. Pe pozi!ia identific"rii limbii cu arta #i a artei cu expresia s-a plasat #i Dumitru Caracostea [8], care afirma c" n realitatea ei, limba este expresivitate, iar preocup"rile autorului urmau s" fie ndreptate spre studiul limbii privite ca o construc!ie de art". n concep!ia sa, limba posed" anumite virtualit"!i expresive, estetice, pentru care a propus termenul de esteme. D. Caracostea explic" totul prin natura estetic" a limbajului, ntruct aceasta ar fi esen!a lui originar" #i specific". Pe motivul c" limba este, n toate compartimentele ei, p"truns" de sufletesc D. Caracostea va absolutiza valorile fonetice ale sunetelor unui cuvnt, fonemul fiind sunetul p"truns de sufletescul vorbitorului #i va stabili diferite tipuri de cuvinte expresive, pornind de la organizarea lor fonetic". Teoria lui este v"zut" de cei mai mul!i cercet"tori ca o exagerare. Func!ia expresiv" sau emotiv", numit" #i afectivitate sau expresivitate spontan", este manifestarea verbal" a emo!iei corespunz"toare, concluziona I. Coteanu n Stilistica func!ional" a limbii romne, n timp

ce expresivitatea deliberat", func!ia estetic" sau poetic", adic", este manifestarea verbal" a emo!iei contemplative. Diversitatea mesajelor, interpreteaz" Roman Jakobson, const" nu n monopolul uneia sau al alteia dintre func!ii, ci n diferen!a de ierarhie dintre acestea. Structura verbal" a unui mesaj depinde, nainte de toate, de func!ia predominant". Deci, func!ia poetic" nu este singura func!ie a artei verbale, dar e socotit" drept func!ia ei dominant". Criteriul lingvistic al acestei func!ii este dedus de lingvistul american din cele dou" moduri de aranjament considerate ca principale n comportamentul verbal, anume: selec!ia #i combinarea. Selec#ia, precizeaz" Jakobson, se realizeaz" pe baza unor principii de echivalen#", asem"nare sau deosebire, sinonimie sau antonimie, pe cnd combinarea construirea secven#ei se bazeaz" pe contiguitate. Func#ia poetic" proiecteaz" principiul echivalen#ei de pe axa selec#iei pe axa combin"rii [9]. Pentru I. Coteanu domeniul stilisticii cuprinde #i teoria expresivit"!ii, adic" cercetarea valorilor speciale ale elementelor limbii, descoperirea !i descrierea opozi#iilor pe care le creeaz", stabilirea tipurilor celor mai importante ale acestor opozi#ii !i analiza func#iilor lor [10]. Mai trziu, I. Coteanu concluziona, c" utilitatea acestei clasific"ri a expresivit"!ii, i se pare ast"zi redus", deoarece se pune ntrebarea cum s" se determine num"rul posibilit"#ilor de alegere a unei !tiri dintr-un mesaj ambiguu, de vreme ce nu dispunem de o metod" care s" limiteze cantitatea de interpret"ri, iar mesajul poetic, n special cel ermetic, se prelunge!te adesea n simboliz"ri multiple !i discutabile [11]. Expresivitatea conchide I. Coteanu nu rezid" nici n semnifica!ia semnului, nici n sunete, ci fie n afara semnului, fie n raportul de solidaritate, n forma lui. Ea este o valoare realizat" cu ajutorul unor contexte astfel ntocmite, nct s" provoace o deplasare de planuri n con!inutul semnelor lingvistice. Pozi!ia lui Tudor Vianu privind existen!a unei stilistici unice are la baz" ideea c", n faptele de limb" putem distinge un nucleu al comunic"rii !i o zon" nconjur"toare a expresivit"#ii individuale [12], stilul fiind modul specific n care se constituie, exist" #i se manifest" expresivitatea unui text. Obiectul de cercetare al stilisticii l reprezint" opozi!iile expresive, circumscrise n primul rnd zonei expresivit"!ii individuale, dar, prin aceasta, #i raportului dintre zona expresivit"!ii individuale #i nucleul comunic"rii. T. Vianu distinge inten!ia tranzitiv" a limbajului, prin care emi!"torul comunic" un mesaj, de inten!ia reflexiv", prin care acela#i emi!"tor se comunic", adic" exprim" atitudinea sa fa!" de cele comunicate tranzitiv. n Dubla inten!ie a limbajului #i problema stilului atr"gea aten!ia asupra

celor dou" primejdii care pndesc expresia literar", primejdii decurgnd din ns"#i natura limbajului. Astfel, expresia literar" va fi produsul coadapt"rii inten!iei reflexive #i celei tranzitive, punerea lor de acord ntrun ntreg n acela#i timp comprehensibil #i expresiv, iar stilul unui scriitor va fi ansamblul nota!iilor pe care (scriitorul) le adaug" expresiilor sale tranzitive #i prin care comunicarea sa dobnde#te un fel de a fi subiectiv, mpreun" cu interesul ei propriu-zis artistic, domeniul stilisticii fiind acela al faptelor de expresie n care transpare reac!ia atitudinii individuale, subiective, ad"ugat" la comunicarea obiectiv" #i general". Pentru $t. Munteanu expresivitatea poetic" reprezint" o calitate fundamental" a limbajului artistic, subordonat" func#iei estetice a limbii !i manifestat" ntr-un context, n vederea realiz"rii unui acord, perceput de cititor ca pregnant !i des"vr!it, ntre mijloacele lingvistice individuale !i sensul comunic"rii artistice[13]. Dup" ce trece n revist" faptele diferite prin natura lor, cuprinse n sfera no!iunii de expresivitate, Iorgu Iordan [14] asociaz" expresivitatea cu no!iunea de afectiv, care, pentru Elena Slave #i al!ii, este acel mod de exprimare servind la comunicarea mai nuan!at" a oric"rui con!inut, afectiv, emo!ional sau volitiv. Pentru al!i lingvi#ti, expresivitatea este un mod de a sugera conlocutorului cum trebuie s" n!eleag" lucrurile pe care i le comunic"m; expresiv e sinonim pentru unii stilisticieni, ca #i pentru criticii literari, cu estetic, posibilit"!ile expresive ale limbii fiind valorificate estetic n limbajul poetic; expresivitatea se confund", astfel, cu suma mijloacelor de expresie ale limbii poetice, n timp ce pentru al!ii, expresivitatea e un fenomen complex, iar specificul ei reiese din raportul de dubl" dependen!": pe de o parte, o rela!ie ntre dou" forme ale elementelor semnului lingvistic (expresie #i con!inut), pe de alt" parte #i concomitent o rela!ie ntre aceast" unitate constituit" #i realitatea desemnat" prin ea. $t. Munteanu analizeaz" #i raporturile dintre norm", alegere #i expresivitatea poetic" concluzionnd c" att principiul abaterilor (datnd nc" de la Aristotel, formulat de Charles Bruneau #i preluat de Paul Valery), al devierilor de la norm" (Jean Cohen), ct #i teza care define#te stilul drept rezultatul unei alegeri sunt adev"rate, dar din p"cate reduc semnifica!ia stilului la un singur aspect, o fac s" depind" de un singur criteriu, !i acela exterior, anume preferin#a pentru o anumit" variant" a comunic"rii. Astfel, expresivitatea nu nseamn" op#iunea pentru anumite forme n general, ci n primul rnd, adaptarea acestora la un anumit con#inut sau la o anumit" form" a con#inutului [15].

Note bibliografice [1] Coteanu, Ion, Considera#ii asupra structurii stilistice a limbii. n: Probleme de lingvistic" general", volumul IV, Bucure#ti, Editura Academiei, 1962, p. 76 [2] Ibidem, p. 73 [3] Vianu, Tudor, Dubla inten#ie a limbajului !i problema stilului. n: Studii de stilistic". Edi!ie ngrijit" cu studiu introductiv #i note de Alexandrescu, Sorin, Bucure#ti, Editura Didactic" #i Pedagogic", 1968, p. 32 [4] Vianu, Tudor, op.cit., p. 42 [5] Ibidem, p. 46 [6] Iordan, Iorgu, Stilistica func#ional" a limbii romne, vol. I, Bucure#ti, Editura Academiei,1973, p. 12 [7] Hatzfeld, Hagel, Saggi di stilistica romana, vol. I, Bucure#ti, Editura Academiei, 1973, p. 77 [8] Caracostea, Dumitru, Expresivitatea limbii romne, Ia#i, Editura Polirom, 2000, p. 35 [9] *** Lingvistic" !i poetic". n: Probleme de stilistic" (culegere de articole), Bucure#ti, Editura $tiin!ific", 1964, p. 33 [10] Coteanu, Ion, Considera#ii asupra structurii stilistice a limbii. n: Probleme de lingvistic" general", vol. IV, Bucure#ti, Editura Academiei, 1962, p. 91 [11] Ibidem, p. 97 [12] Vianu, Tudor, op.cit., p. 12 [13] Munteanu, $tefan, Stil !i expresivitate poetic", Bucure#ti, Editura $tiin!ific", 1972, p. 19 [14] Iordan, Iorgu, Stilistica limbii romne, Bucure#ti, Editura $tiin!ific", 1975, p. 77 [15] Munteanu, $tefan, op.cit., p. 19