Sunteți pe pagina 1din 21

UNIVERSITATEA ANDREI SAGUNA NUMELE:

FACULTATEA : DREPT SI STIINTE PRENUMELE:


ADMNINISTRATIVE
SPECIALIZAREA DREPT
ANUL II

CONTABILITATE

DOCUMENTE CONTABILE
(Notiune , importanta , clasificare)

Profesor examinator:
Lect. univ. drd.:NELUŢA MITEA

SESIUNEA septembrie 2005

1
ARGUMENT

Cariera de jurist ne pune în situaţia de a rezolva litigii

diverse. Putem intâlni cazuri în care trebuie sã stabilim adevãrul

cu ajutorul cunoştinţelor de contabilitate , de aceea mi s-a pãrut

important sã tratez mai pe larg subiectul Documente contabile.

Ca viitor jurist trebuie sã cunosti structura acestor

documente , modul de întocmire , reguli de întocmire a

documentelor contabile.

Documentele contabile sunt folosite ca probã în justiţie , iar

cunoasterea lor de cãtre jurişti constituie o importanţa

deosebitã.

2
CUPRINS
Cap I: NOŢIUNEA DE DOCUMENTE CONTABILE
1.1.Documente contabile – definiţie .
1.2.Documentarea – procedeu al contabilitãtii.
1.3.Structura documentelor contabile.

Cap II: IMPORTANŢA DOCUMENTELOR CONTABILE

Cap III: CLASIFICAREA DOCUMENTELOR CONTABILE


3.1.a)Documente tipizate.
b)Documente netipizate.
3.2.a)Documente privind imobilizãrile.
b) Documente privind imobilizarile.
c) Documente privind activele circulante.
d) Documente privind disponibilitãţile bãneşti.
e) Documente privind salariile.
f) Documente privind vânzãrile.
3.3.a) Documente cu regim special .
b) Documente întocmite pe formulare cu reglementãri exprese.
c) Documente întocmite pe formulare cu regim uzual.
3.4. .a) Documente justificative.
b) Documente de evidentã contabilã.
c) Documente de sintezã şi raportãri.

Cap IV: DOCUMENTE JUSTIFICATIVE


4.1.Definire.
4.2. Funcţiile documentelor justificative.

3
4.3.Conţinutul documentelor justificative.
4.4.Intocmirea si completarea documentelor justificative.
4.5.Prelucrarea documentelor justificative.
4.6.Verificarea documentelor justificative.
4.7.Tratarea erorilor.

Cap V : REGISTRELE CONTABILE


5.1.Definire si clasificare.
5.2.Registrul jurnal (general).
5.3.Registrul jurnal de incasãri şi plãţi.
5.4. .Registrul de inventar.
5.5. .Registrul Cartea Mare.
5.6. .Jurnale auxiliare:
a)Jurnal pentru vânzãri.
b) Jurnal pentru cumpãrãri.

4
CAPITOLUL I
NOŢIUNEA DE DOCUMENTE CONTABILE

1.1. Documente contabile-definiţie.


Documentele contabile sunt acte scrise cuprinzând informatii letrice si numerice
in etalon valoric natural sau de munca despre operatiunile economice care au loc si care
se intocmesc la locul si momentul acestora cu scopul de a servi ca dovada a infaptuirii
lor.
Procesul cunoasterii contabile incepe in mod obligatoriu cu activitatea de
observare si consemnare a datelor privind patrimoniul unitatii. Aceasta actiune asigura
datele de intrare in sistemul contabil privind existenta , starea si miscarea elementelor
patrimoniale .

1.2. Documentarea –procedeu al contabilitãţii.


Documentarea ,ca procedeu al contabilitǎţii, este acţiunea de observare şi
consemnare în documente a datelor privind operaţiile economice din cadrul unitãţii , în
momentul şi la locul efectuãrii operaţiilor .
Documentele trebuie întocmite clar, precis, sã reflecte realitatea ,trebuie sã se
prezinte într-o formã unitarã în privinţa conţinutului , structurii, numãrului de exemplare ,
denumirea şi circulatia lor .
Datã fiind importanţa deosebitã a informaţiilor contabile în conducerea unitãţii
patrimoniale , operaţiunea de consemnare şi culegere a datelor contabile este organizatã
dupa criterii precise şi in funcţie de necesitãţile practice , ele costituind baza intregului
sistem de evidenţã din unitatea patrimonialã.

1.3. Structura documentelor contabile.


Sub aspectul conţinutului documentelor de evidenţã trebuie sã cuprindã
urmãtoarele elemente:
-denumirea documentului ;
-denumirea şi sediul unitãţii care emite documentul;

5
-numãrul de ordine al documentului;
-data şi locul emiterii documentului;
-pãrţile care participã la operaţia economicã ;
-descrierea operaţiei economico-financiare efectuate concis, clar, precis, astfel încât sã
cuprindã toate datele necesare înregistrãrii în evidenţã;
-datele cantitative şi valorice aferente operaţiei consemnate;
-semnãtura persoanelor autorizate care rãspund de întocmirea documentelor conform
dispozitiilor legale.

6
CAPITOLUL II
IMPORTANŢA DOCUMENTELOR CONTABILE

În cadrul unitãţii patrimoniale , importanţa documentelor contabile se poate


concretiza prin:
1. Documentele contabile sunt sursã de date pentru înregistrãri în conturi a
operatiilor economice şi financiare.
2. Prin intermediul documenetelor contabile se infãptuieşte controlul economic şi
finanaciar , ele constituind mijlocul pentru descoperirea unor nereguli în
gestionarea patrimoniului şi asigurã respectarea disciplinei financiar-contabile.
3. Documentele contabile sunt sursã de informare operativã a organelor de
conducere asupra operaţiilor economico-financiare ce au loc în unitate.
4. Documentele contabile au importanţã juridicã –în cazul litigiilor sunt folosite ca
probã în justiţie pentru stabilirea adevãrului .De aici rezultã importanţa deosebita
pe care o are cunoaşterea documentelor contabile de cãtre jurişti.

7
CAPITOLUL III
CLASIFICAREA DOCUMENTELOR CONTABILE

Documentele contabile se pot clasifica dupã mai multe criterii.

3.1In funcţie de importanţa şi frecvenţa utilizãrii lor , documentele contabile ,


indiferent de categoria din care fac parte, pot fi tipizate şi netipizate.
a)Documentele tipizate , sunt acelea în care conţinutul, forma şi formatul sunt
prestabilite şi preimprimate pe formulare, pe baza unor reglementãri legale. Prin aceastã
operaţie de tipizare se urmãreşte stabilirea unor tipuri unitare de documente , pentru
operaţii de acelaşi fel ca mãrime , conţinut , format şi destinaţie şi sunt obligatorii pentru
toate unitãţile dintr-o ramurã datã.
Tipizarea documentelor asigurã uşurarea completãrii şi verificãrii lor, eliminã
paralelisme în circulaţia unor documente , contribuie la satisfacera cerinţelor de
prelucrare automatã a datelor pe care le conţine şi permite înscrierea în cuprinsul lor a
indicatorilor strict necesari şi într-o anumitã ordine. Aceste documente sunt cuprinse în
nomenclatorul cu formulare tipizate privind activitatea financiarã şi contabilã ,elaborat de
Ministerul de Finanţe. Documentele tipizate în funcţie de sfera de utilizare ,sunt grupate
în:-documente generale pentru întreaga economie;
-documente comune pe ramuri ale economiei;
-documente specifice unor activitãţi;
b)Documentele netipizate, sunt acelea în care conţinutul, forma, şi formatul nu sunt
prestabilite şi preimprimate prin reglementãri legale , ele sunt ocazionale şi se stabilesc
funcţie de necesitatea de informare ale fiecãrui agent economic.

3.2.In funcţie de natura operaţiilor pe care le reflectã , documentele se clasificã


în:
a)Documente privind imobilizãrilecorporale şi necorporale:bonuri de mişcare a
mijloacelor fixe, procese verbale de predare- primire procese verbale de scoatere din
funcţiune, etc.

8
b) Documente privind activele circulante materiale:note de recepţie şi constatare de
diferenţe , bon de consum , fişa limitã de consum , bon de predare – transfer –restituire,
etc.
c) Documente privind disponibilitãţile bãneşti:chitante , dispoziţii de platã-încasare,
etc.
d) Documente privind salariile şi alte drepturi cuvenite angajaţilor:ştate de salarii,
lista de avans chenzinal, decontul de cheltuieli, etc.
e) Documente privind vânzãrile: factura, dispoziţii de livrare, aviz de însoţire a
mãrfii, etc.

3.3.Dupã regimul de tipizare şi utilizare documentele pot fi:

a)Documente cu regim special pentru care existã reglementãri legale privind tipãrirea,
circulaţia, evidenţa şi pãstrarea lor. In aceastã categorie intrã în special documentele de
bancã şi casã: cecul de numerar, cecul de virament, chitanţa, etc.

b)Documente întocmite pe formulare cu reglementãri exprese de tipãrire, gestionare,


folosire şi justificare, în care intrã imprimate cu valoare nominalã(mãrci poştale,timbre
poştale), carnete de muncã, certificate medicale, etc.

c) Documente întocmite pe formulare cu regim uzual, fãrã restricţii şi cuprind toate


formularele necuprinse în primele douã categorii.

3.4.In funcţie de modul de întocmire şi rolul lor în cadrul circuitului


economic şi al sistemului informaţional-decizional documentele contabile se
grupeazã astfel:

a)Documente justificative.

b)Documente de evidenţã contabilã.

c)Documente de sintezã şi raportãri.

9
CAPITOLUL IV
DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE

4.1.Definire
Documentele justificative sunt acte scrise ce consemneazã operaţiile economice
şi financiare în momentul efectuãrii lor cu scopul de a servi ca dovadã a înfãptuirii lor si
ca instrument de fundamentare a înregistrãrii lor în contabilitate.
In legãturã cu aceste documente , legea Contabilitãţii prevede:”Orice operaţie
patrimonialã se consemneszã în momentul efectuãrii ei într-un înscris care stã la baza
înregistrãrilor în contabilitate , dobândind astfel calitatea de document justificativ. Ele
angajeazã rãspunderea persoanelor care le-au întocmit , vizat şi aprobat ori înregistrat în
contabilitate”.
4.2.Funcţiile documentelor justificative
Documentele justificative îndeplinesc douã functii:
1.funcţia de informare în sensul cã prin documente justificative se începe procesul
cunoaşterii patrimoniului , pentru ca ulterior , prin alte procedee , sã se ajungã la forma
finalã care este bilanţul contabil şi care constituie cea mai importantã sursã de informare
a conducerii unitãţii patrimoniale.
2.funcţia gestionarã , prin documente justificative se angajeazã drepturi şi obligaţii
precum şi rãspunderi privind gestionarea elementelor patrimoniale.
4.3.Conţinutul documentelor justificative
Conţinutul documentelor justificative este format dintr-o serie de elemente care în
funcţie de importanţa lor se grupeazã în :
-elemente comune care se referã la date de identificare şi la personalul responsabil de
întocmirea, verificarea şi aprobarea lor şi anume:denumire, numãr şi data documentului ,
denumirea şi sediul unitãţii care întocmeşte documentul, compartimentul organizatoric
emitent, pãrţile care participã la efectuarea operaţiei în cauzã , semnãturile persoanelor
care au întocmit, vizat şi aprobat, etc.
-elemente specifice prin care se caracterizeazã operatiile consemnate în documente şi
anume:conţinutul operaţiei consemnate, baza legalã pentru efectuarea operaţiei, datele

10
privind cantitãţile, preţurile unitare şi valorile , alte elemente necesare ulterior pentru
prelucrarea şi verificarea documentelor(coduri , etc.)
4.4.Intocmirea şi completarea documentelor justificative
Intocmirea şi completarea documentelor justificative se face manual sau cu tehnicã
de calcul astfel încât sã fie lizibile , nefiind admise ştersãturi sau modificãri în ele.
Elementele comune se completeazã cu uşurinţã deoarece pentru marea majoritate a
operaţiilor se repetã ,cele specifice necesitã un volum mai mare de muncã şi implicã
efectuarea unor calcule şi cunoştinţe privind operaţiile respective.
Documentele justificative se intocmesc pe, de regulã ,la locul unde produce
operaţia, pe formulare tipizate sau netipizate , dupã caz.
4.5.Prelucrarea documentelor justificative
Prelucrarea documentelor justificative constã în efectuarea unor operaţii
pregãtitoare în vadera înregistrãrii loe în contabilitate, concretizate în :
-sortarea documentelor pe operaţii;
-calcularea valorilor, dacã este cazul;
-obţinerea de centralizatoare pentru cumularea mai multor documente ;
-verificarea de formã , aritmetic şi de fond (legalitatea, realitatea,oprtunitatea, necesitatea
şi economicitatea operaţiunilor din documente);
-înregistrarea în contabilitate;
Pentru înregistrarea în contabilitate se face analiza şi contarea documentelor
justificative care constã în indicarea pe fiecare document sau pe centralizatorul
acestora(care conţine mai multe documentejustificative cu operaţii de aceeaşi naturã şi
din aceeaşi perioadã) a simbolurilor conturilor debitoare şi a celor creditoare .
Din punct de vedere metodologic , îregistrãrile în contabilitate se fac:
-cronologic, prin respectarea succesiunii documentelor dupã data intocmirii sau data
intrãrii acestora în intreprindere;
-sistematic, în registrele dechise pentru conturile sintetice şi analitice în conformitate cu
regulile stabilite .
4.6.Verificarea documentelor justificative
Verificarea documentelor justificative se face înainte de a se efectua înregistrarea în
contabilitate şi are ca scop de a se identifica şi corecta eventualele erori fãcute anterior.

11
Verificarea poate fi :
-verificare de forma prin care se urmãreşte dacã au fost completate toate rubricile din document ,
dacã preţurile şi calculele sunt corecte ,dacã existã semnãturile persoanelor care au întocmit ,vizat
sau aprobat operaţia,etc.
-verificare de fond , se referã la o serie de operaţii de fond şi anume:
• Necesitatea efectuãrii operaţiei care se verificã pornindu-se de la programul de activitate
şi bugetul de venituri şi cheltuieli al unitãţii.
• Legalitatea , adicã dacã poeraţiunea se încadreazã în prevederile legale .
• Oportunitatea constã în efectuarea operaţiei în momentul potrivit , cel mai favorabil, cu
eforturi minime.
• Economicitatea , adicã realizarea operaţiei sã se facã cu cheltuieli minime pentru a se
asigura rentabilitatea necesarã
Operaţiunea de verificare se confiemã prin semnãtura persoanei împuternicite pentru aceasta.
Dupã înregistrarea în contabilitate , documentele justificative sunt supuse operaţiunii de clasare şi
în final de arhivare .
4.7.Tratarea erorilor
Tratarea erorilor se face astfel:
-erorile contabile ce apar cu ocazia întocmirii , verificarea şi înregistrarea documentelot
justificative se înregistreazã prin tãierea cu o linie a textului sau cifrelor greşite în toate
exemplarele, iar deasupra lor se scrie textul sau cifra corectã . Corectarea se confirmã
prin semnãtura persoanei sau a persoanelor care au întocmit documentul justificativ ,
menţionându-se şi data efectuãrii corecturii .
-nu sunt admise corecturi în documentele justificative privind mijloacele bãneşti şi alte
operaţiuni prevãzute prin dispoziţii legale. In cazul unor asemenea erori , documentul
greşit se anuleazã , fãrã a se detaşa din carnetul respectiv.
-pentru documentele care consemneazã operaţii de predare- primire a valorilor materiale ,
corectarea erorilor trebuiue confirmatã prin semnãtura ambelor pãrţi , adicã a predãtorului
şi a primitorului.
-in cazul utilizãrii tehnicii de calcul (în sistem informatic) corecturile sunt admise înainte
de prelucrare a acestora , menţionându-se data rectificãrii şi semnãtura celui care a fãcut
modificarea .deasemenea listele de erori rezultate de la calculator pe baza cãrora se face
modificarea în baza de date , trebuie semnate de persoanele împuternicite.

12
CAPITOLUL V
REGISTRELE DE CONTABILITATE

5.1.Definire şi clasificare.
Registrele de contabilitate sunt documente de evidenţã contabilã cu caracter
obligatoriu , prin care se asigurã înregistrarea cronologicã şi sistematicã a operaţiunilor
consemnate în documentele justificative. Ele se prezintã sub formã de registre, foi volante
sau liste informatice cu conţinut şi forme adecvate scopului pentru care au fost elaborate.
In funcţie de scopul în care se folosesc , registrele se grupeazã astfel:
1.Registre pentru evidenţa cronologicã ; sunt urmãtoarele:
a)registrul jurnal;
b)registrul jurnal de încasãri şi plãţi;
c)nota de contabilitate;
2.Registrul pentru evidenţa sistematicã:
a)registrul „Cartea mare”;
-fişa de cont pentru operaţiuni diverse
-cartea mare şah
-cartea mare centralizatoare
b)registrul inventar
5.2.Registrul jurnal (general).
- este un document obligatoriu în care se înregistreazã zilnic sau lunar, în mod
cronologic , fãrã ştersãturi şi spaţii libere, toate documentele justificative în care se
reflectã mişcarea elementelor patrimoniale;
- unitãţile cu volum mare de operaţiuni pot utiliza pentru detaliere registre jurnal
auxiliare(operaţiuni de încasãri şi plãţi, operaţiuni de decontãri cu furnizorii, etc.)din
care la sfârşitul lunii totalul acestora se trece în registrul jurnal general;
- este un document tipizat , sub formã de registru , care se întocmeşte într-un singur
exemplar de cãtre regiile autonome, societãţile comerciale,instituţiile publice ,
unitãţile cooperatiste, asociaţiile şi celelalte persoane juridice. Dupã ce a fost

13
numerotat , şnuruit, certificat şi parafat se înregistreazã la organul fiscal din raza de
activitate a unitãţii;
- nu circulã, fiind un document de înregistrare contabilã şi se arhiveazã de cãtre unitate
care se obligã sã-l pãstreze împreunã cu documentele justificative care au stat la baza
întocmirii lui;
- serveşte ca probã în litigii.

MODEL
Unitatea....... Nr.pag.......

Registrul jurnal(general)
Nr Data Documentul Explicaţia Simbolul contului Sume
inreg. înreg.
Felul Nr. Dat debito credito debitor credito
a r r r
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Report

De reportat

Intocmit, Verificat,

MODEL
Unitatea....... Nr.pag.......

Registrul jurnal
Nr Data Documentu Explicaţia Simbolul contului Sume
inreg. înreg.
Felul, nr, Parţiale Totale
datal
debito credito debitor credito debito credito
r r r r r
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Report

De reportat

Intocmit, Verificat,

5.3.Registrul jurnal de incasãri şi plãţi.

14
- Se prezintã sub formã de registru care se numeroteazã, se şnuruieşte şi se vizeazã de
organul fiscal teritorial.
- Serveşte ca document de înregistrare operativã a încasãrilor şi plãţilor în numerar şi
a celor efectuate prin contul de decontare de la bancã (indiferent dacã a avut loc plata
sau încasarea efectivã) pe baza actelor justificative precum şi ca probã în litigiu;
- Cu ajutorul lui, agentul economic poate sã-şi stabileascã situaţia financiarã;
- Nu circulã fiind document obligatoriu de înregistrare contabilã şi se arhiveazã fiind
pãstrat împreunã cu documentele justificative care au stat la baza întocmirii lui.

MODEL
Unitatea....... Nr.pag.......

Registrul jurnal de încasãri şi plãţi


Nr Data Documentul Felul operaţiunii Incasãri Plãţi
crt. (Explicaţia)

1 2 3 4 5 6
Report

De reportat

Intocmit, Verificat,

5.4. .Registrul de inventar.


- Se prezintã sub formã de registru, numerotat şi parafat de organul fiscal teritorial;
- Se întocmeşte într-un singur exemplar, la sfârşitul anului, fãrã ştersãturi şi fãrã spaţii
libere, pe baza datelor cuprinse în listele de inventariere şi a proceselor verbale de
inventariere a elementelor patrimoniale , prin gruparea acestora pe conturi sau grupe
de conturi conform posturilor din bilanţ;
- Serveşte la stabilirea inventarierii patrimoniului şi ca probã în litigiu;
- Nu circulã , fiind un document obligatoriu de înregistrare contabilã , se arhiveazã şi
se pãstreazã în unitate împreunã cu documentele justificative ce au stat la baza
întocmirii lui;

15
MODEL
Unitatea....... Nr.pag.......

Registrul de inventar la data de 30 decembrie


Nr Recapitulaţia Valoare Valoare de Diferenţe de evaluare
crt. elementelor contabilã inventar
inventariate Valoare Cauzele
diferenţelor

Intocmit, Verificat,

5.5. .Registrul Cartea Mare.


- este un document obligatoriu în care se înscriu lunar , direct sau prin regrupare pe
conturi corespondente, toate înregistrãrile înscrise în registrul jurnal, stabilindu-se
situaţia fiecãrui cont:soldul iniţial , rulajele debitoare şi creditoare şi soldul final;
- serveşte pentru:
->sistematizarea şi structurarea rulajelor fiecãrui cont utilizat pe conturi
corespondente;
->verificarea înregistrãrilor contabile înscrise în registrul jurnal;
->întocmirea balanţei de verificare;
->ca sursã de date pentru analiza activitãţii economice şi financiare a unitãţii;
- nu se numeroteazã , nu se şnuruieşte şi nu se vizeazã de organele teritoriale fiscale ,
indiferent de versiunea utilizatã;
Formularele de carte mare se pot prezenta în mai multe forme:
Fişa de cont pentru operaţiuni diverse
- se utilizeazã de unitãţile mici care aplicã forma de contabilitate clasicã sau jurnal unic;
- nu dezvoltã pe conturi corespondente rulajul debitor şi creditor;
Se prezintã astfel:
Fişa de cont pentru operaţiuni diverse
Contul Simbol cont pag.......
Data Documentul Explicaţia Simbol cont Sume Sold

16
corespondent Debit Credit D/C Sume

Cartea mare şah


- este utilizat de unitãţile care aplicã forma de contabilitate maestru şah
- serveşte pentru organizarea contabilitãţii sintetice , în care scop se deschid câte douã
fişe : una pentru debit şi una pentru credit .
Modelul se prezintã astfel:
Cartea mare(şah)
Denumirea contului....... Simbol cont........ Debit/credit Pagina.......
Nr din reg Data Suma Conturi corespondente
jurnal operaţiunii

Cartea mare centralizatoare


- se utilizeazã de întreprinderile care aplicã forma de contabilitate pe jurnale;
- se întocmeşte la sfârşitul lunii şi serveşte pentru stabilirea rulajelor lunare şi a
soldurilor pe conturi sintetice ;
- pentru întocmirea acestui registru se procedeazã astfel:
->suma rulajului se preia din jurnalul de credit al contului respectiv , fãrã
dezvoltarea acestuia pe conturi corespondente;
->rulajul debitor , desfãşurat pe conturi corespondente creditoare , se preia din
jurnalele de credit , calculându-se sumele cu care a fost debitat contul respectiv în diverse
jurnale;
->soldul final debitor sau creditor al fiecãrui cont se stabileşte în cadrul
formularului ţinându-se seama de soldul iniţial şi de rulajele debitoare respectiv
creditoare;
- este tipãrit în foi volante, pe ambele feţe , nu circulã între compartimente şi se
arhiveazã la biroul de contabilitate;
Forma graficã se prezintã astfel:
Unitatea.....
Cartea Mare
Contul....
Conturi corespondente Total Total
Lunile rulaj rulaj Sold

17
debitor creditor
Contul.. Contul.. Contul.. Contul.. Contul.. Sold la Debit Credit
Jurnal.. Jurnal.. Jurnal.. Jurnal.. Jurnal.. 1 ian 20.......

Intocmit, Verificat,
5.6. .Jurnale auxiliare.
Pe lângã registrele de contabilitate prezentate mai sus ,agenţii economici au obligaţia
de a întocmi lunar alte douã jurnale auxiliare cu ajutorul cãrora sã realizeze concordanţa
între înregistrãrile contabile şi documentele justificative, şi anume:
a)Jurnal pentru vânzãrii.
- Se prezintã sub formã de carnet de 100 de file tipãrit pe ambele feţe ;
- Se întocmeşte zilnic sau lunar , fãrã ştersãturi sau adãugiri, fãrã spaţii libere , pe baza
documentelor justificative pentru operaţiile respective;
- Serveşte pentru:
->înregistrarea vânzãrilor de valori materiale sau a prestãrilor de servicii
->stabilirea lunarã a T.V.A. colectatã
->controlul operaţiunulor înregistrate în contabilitate , urmãrindu-se
urmãtoarele corelaţii :totalul sumelor din coloana privind baza de impozitare sã fie egal
cu totalul rulajelor curente ale conturilor de venituri din vânzãri sau prestãri de servicii şi
totalul coloanei T.V.A. din jurnal sã fie egal cu totalul rulajului creditor al contului 4427,
„T.V.A. colectatã”, din balanţa de verificare;
- Se completeazã şi calculeazã la compartimentul financiar.
Modelul acestui jurnal se prezintã astfel:
Jurnal pentru vânzãri
Nr. Factura sau documentul Total Export
Crt. înlocuitor legal aprobat factura (T.V.A.) Vânzãri
Neimpozabile
(inclusi cota 0
v
T.V.A.)
data nr cumpãrãtorul total Din care scutiţi Cota T.V.A. 19%
denumire Cod Cu Fãrã Baza de Valoare
fiscal reduceri reduceri impozitare T.V.A.

Report

De reportat

b) Jurnal pentru cumpãrãri.


- Se prezintã sub formã de carnet de 100 file tipãrit pe ambele feţe ;

18
- Se completeazã zilnic sau lunar , fãrã ştersãturi sau adãugiri , fãrã spaţii libere , pe
baza documentelor justificative pentru operaţiile respective;

- Serveşte pentru:
->înreegistrarea cumpãrãrilor de valori materiale sau a prestãrilor de servicii;
->stabilirea lunarã a T.V.A. deductibilã;
->controlul operaţiilor înregistrate în contabilitate , urmãrindu-se urmãtoarea
corelaţie:totalul sumelor din coloana de T.V.A. din jurnal sã fie egal cu rulajul debitor al
cotului 4426, T.V.A. deductibilã ,din balanţa de verificare ;
- Se completeazã şi arhiveazã la compartimentul financiar;
Modelul acestui jurnal se prezintã astfel:
Jurnal pentru cumpãrãri
Nr. Factura sau documentul Total
Crt. înlocuitor legal aprobat factura Cumpãrãri Import cu
Neimpozabile
(inclusi
cerificat de amânare
v
T.V.A.)
data nr vânzãtorul Cota T.V.A. 19% Cota T.V.A. 19%
denumire Cod Baza de Valoare Baza de Valoare
fiscal impozitare T.V.A. impozitare T.V.A.

Report

De reportat

19
MODEL

Furnizor: GEANINA S.R.L. Seria CT VEH Nr.0318078


Nr de înmatriculare în Registrul
Comerţului/anul:J13/1512/1996
Cod fiscal(CUI)R8505513 FACTURÃ Cumpãrãtor...............................
Sediul:Constanţa,Str Soveja,Nr.91,Bl.DR26,Sc.C,Ap.40 Nr de înmatriculare în registrul
Judeţul Constanţa FISCALÃ Comerţului................................
Contul:RO15RNCB2300000141950001 Nr facturã.................. Codul fiscal..............................
Banca:BCR CONSTANTA Data......................... Sediul......................................
Capital Social:9180 lei Nr aviz de însoţire Contul ....................................
a mãrfii................ Banca............ ....................

Nr Denumirea produselor sau a U.M. Cantitatea Preţul unitar Valoarea Valoarea T.V.A
crt serviciilor (fãrã T.V.A.)-lei- -lei- -lei-
0 1 2 3 4 5(3x4) 6

Date privind expediţia: Total din care


Semnãtura şi Numele delegatului.............................. accize:
............................................................. x
ştampila BI/CI.Seria..........Nr.............................
furnizorului Mijloc de transport.............................. Semnãtura de Total de
Nr........................................................ primire platã(col5+col6)
Expedierea s-a efectuat în prezenţa
noastrã la data ......................ora..........
Semnãturile..........................................

Model

Unitatea:Birou Notar Public


Caba Oana Seria CT VPF Nr. 7783349
Cod unic:2741010364248
Sediul:Ovidiu, Şos. Naţionalã Nr.64 A
Judeţul: Constanţa

CHITANŢA Nr. ________


Data : ................ 200...

Am primit de la ..............................................................................

20
Adresa............................................................................................
Suma de .......................adicã.........................................................
Reprezentând.................................................................................

Casier,

21