Sunteți pe pagina 1din 6

Afe c t i u n i l e car di o v a s c u l a r e

Inima, pomp a car e asigur a circulati a sng el ui n orga nis m, est e un orga n musc ulos, gol pe dinau n t r u, alcat uit din patr u cavitati, doua superio ar e (atrii) si doua inferioar e (ventricule). Fiecar e atriu comu nic a cu ventriculul de ace e a si part e printr- un orificiu prev az u t cu valvule ce au functia de supa p e ; valvulele per mit circulatia sng el ui n sens unic, si anu m e dinspr e atrii nspr e ventricule. Orificiul din part e a drea p t a are trei valvule iar cel din part e a stn g a num ai doua. Unele oli inflam a t orii, cel mai frecve n t reu m a ti s m ul, se pot solda cu lezar e a aces t or valvule! str m t or a r e a orificiului, steno z a , stn" e nin d u- se astfel scurg e r e a sng el ui din atriu n ventricul sau mpiedicar e a eta n s ei t a tii n mo m e n t ul nc#iderii valvulelor, insuficient a , cee a ce are ca rezult a t reve nir e a sng el ui n sens invers, din ventricul n atriu; uneori am el e tipuri de leziuni se pot asocia. Inima desfas o a r a o munc a enor m a , pentr u ndeplinire a carei a per e tii sai musc ulosi tre ui e sa fie foart e ine irigati cu sng e o$igen a t . %n ace s t scop, imedi at dup a plecar e a art er ei aort e din ventriculul stn g, se desprind din ea doua ramuri ce ncon"oar a supr af a t a inimii ca o coroan a (fapt pentr u car e au fost nu mit e artere coronare ) si care se divid apoi n ramuri din ce n ce mai fine, form n d o ret e a ogat a de vas e capilar e, n "urul fi relor musc #iului cardiac. &ezar e a art er elor coron ar e pre"udiciaz a #ranir e a musc #iului inimii, asa cum se nt m pl a n olile cunosc u t e su nu m el e de angina pectorala, infarct miocardic, cardiopati e ischie mi ca cronica . Oricar e dintr e ele m e n t el e ana t o mi c e sau function al e pot suferi agr e siun e a diferitilor factori de m oln avir e, motiv pentr u are olile de inima sunt foart e deos e i t e ntre ele. %n cat e g ori a olnavilor denu mi ti cardiova s c ul ari, intra toti acei care au se m n e de m olnavir e din part e a inimii si vas elor precu m si perso a n el e caror a li se desco p e r a o tul ur ar e sau o leziune a inimii sau a vas elor, fara ca ele sa sufer e pre a mult, uneori nu au nici o suferint a eviden t a .

'impto m el e olilor de inima sunt diferite nu num ai n raport cu ele m e n t ul struct ur al ce a avut de suferit n cea mai mar e mas ur a (miocar d ul, pericar d ul, valvulele, art er el e coron ar e etc.), ci si n raport cu stadiul n care se gas e s t e oala, e$ist n d deos e iri mari ntre stadiul de ncep u t si cel avan s a t . (ceast a se dator e s t e faptului ca inima nu folosest e n toat e mpr e"ur arile ntre a g a forta de care dispun e ; ea are o import a n t a rezerv a pe car e o utilizeaz a num ai n situa tii deos e i t e, cum ar fi efortul fizic. (sadar, functia inimii est e uneori asigur a t a ca si cum organis m ul ar fi n star e de san a t a t e . (cesti olnavi de inima sunt cunsc u ti su nu m el e de com p e n s a ti sau latenti . )aca modificarile produ s e de oala dep a s e s c anu mit e limite, functia inimii se der e gl e a z a si ncep sa apar a anu mi t e simpto m e ce atr a g at e n ti a asupr a m olnavirii ei. Un simpto m import a n t est e dispn e e a , car e nse a m n a greut a t e a n respirati e. *olnavul simt e o lipsa de aer ori senz a ti a ca se sufoca. %n ace a s t a situati e se const a t a crest e r e a frcvent ei si amplitudinii misc arilor respirat orii. 'indro m ul est e ntlnit la mitrali si aortici , la hipert e n si vi , n pericardit e si miocardit e . +oat e ace s t e oli au o carac t e ristica comu n a ! sng el e est e mpiedica t sa parcur g a cu usurint a cam e r el e stn gi ale inimii si de ace e a stag n e a z a n pla m ni, micsor n d posi ilitatile ace s t ui a de a efect u a sc#im urile gazoa s e , prelu ar e a o$igen ului din aer si eliminar e a io$idului de car on. 'tagn a r e a sng el ui n ret e a u a de vas e capilar e a plam nilor est e acce n t u a t a si de faptul ca ventriculul drept, fiind san a t o s, trimit e spre inima ace e a si cantit a t e de nor m al a de sng e, pe care ventriculul stn g, suferind, nu o mai poat e mping e n totalitat e mai dep ar t e . )aca un astfel de olnav est e nevoit sa faca un efort fizic mai mar e (urcar e a ctorv a et a"e), apar e o dispn e e inten s a si dest ul de ndelun g a t a , care o liga olnavul sa se opre a s c a si sa se odi#n e a s c a . Foart e frecve n t, dar ndeos e i dup a un efort fizic mai mar e, pot apar e a dur eri n part e a stn g a a piept ului. %n unele afectiuni cum sunt angina pectorala, infarctul miocardic si pericardita uscat a , durer e a toracica est e foart e inten s a, constiuind simpt o m ul domin a n t . %n angin a pector al a si n

infarct ul miocar dic durer e a est e provoc a t a de irigar e a deficitar a a musc #iului cardiac, iar n pericar dit a ea apar e datorit a frecarii ntre ele a foitelor pericar dic e inflam a t e si ngros a t e . )urer e a de inima mai poat e fi ntlnita si n unele cazuri de crest e r e a volumului anu mi tor cam e r e ale inimii, care compri m a oas el e coloan ei vert e r al e sau osul stern. (sa se nt m pl a uneori n steno z a mitrala cnd dilat ar e a atriului stn g provoa c a dur eri n spat e, n regiun e a omopl at ului. %nsa nu orice dur er e resimtit a n drept ul inimii est e cauz a t a de suferint a ace s t ui orga n. )e e$e m pl u crest e r e a e$ag e r a t a a aerului n sto m a c sau n intestin, cunosc u t a su nu m el e de aerogas trie sau aerocolie , se poat e nsoti de dur eri localizat e n drept ul inimii, dar care n realitat e sunt dator a t e faptului ca pung a de aer, uneori foart e mar e, apa s a pe inima, mai ales cnd cel n cauza se culca pe part e a stn g a . Inima at e zi si noapt e , nsa contr a c tiile sale ritmice nu der a n" e a z a ; cnd aces t e a devin perc e p ti ile, se produc e o senz a ti e neplac u t a , incomo d a , palpitatia . %n mod nor m al e$ist a un anu mi t prag al sensi ilitatii nervo a s e . ,umai cnd ace s t a est e dep a sit, at aile inimii sunt cunosc u t e su forma de palpit atii. Unele perso a n e manifes t a o star e de e$cit a ilitat e cresc u t a a sist e m ul ui nervos, datorit a faptului ca prag ul sensi ilitatii est e dep a sit cu mult a usurint a. )in ace a s t a cat e g ori e fac part e sur m e n a t ii, emotivii, cei car e a uz e a z a de tutun, cafe a alcool, ceai, precu m si perso a n el e car e sufer a de diferite tul ur ari ale gland elor cu secr e ti e intern a, cei cu ret e n tii gazoa s e mari n sto m a c sau n intestin. +oti aces ti a se plng des e ori de palpit atii, desi inima lor nu est e olnav a, iar ritmul ei est e nor m al. Uneori tul ur ar e a cardiac a nu are o import a n t a deos e i t a sau est e c#iar lipsita de cons e cint e pentr u san a t a t e a olnavului. (cest a est e cazul at ailor de inima care survin mai devr e m e dec t nor m al, asa- numit el e extrasistol e , cu conditia ca ele sa fie rare, sa se produc a la perso a n e relativ tiner e, fara o afectiun e cardiac a confirma t a . &a unii cardiaci se tum efiaz a, se umfla anu mit e regiuni ale corpului, n special picioar el e. -$plicatia est e

urm a t o a r e a ! ntr- un nu m a r import a n t de afectiuni lic#idele nu mai sunt evac u a t e suficient din orga nis m, produc n d u- se infiltratii apo a s e ale diferitelor tesu t uri sau organ e , cunosc u t e su num el e de ede m e , ale caror mec a ni s m de produc e r e est e compl e$. (stfel,se stie ca n anu mi t e situatii sng el e stag n e a z a n pla m ni, datorit a faptului ca ventriculul stn g nu mai est e n star e sa- l mping a n cantit a t e suficient a spre siste m ul art eri al. %n aczurile mai ava n s a t e o st a colul se face simtit si asupr a cam e r el or drept e ale inimii, care pot ced a n fata presiunii pulmon a r e cresc u t e si vor da nast e r e unei stag n a ri a sng el ui n siste m ul venos gen e r al al orga nis m ul ui, compr o mi t n d un a o$igen a r e si avn d ca rezult a t infiltrar e a apo a s a a tesut urilor din mar e a circulatie. &ucrul aces t a se poat e nt m pl a si n m olnavirile valvular e din cavit atile drept e sau n unel e oli cronice ale plam nilor, deci ori de ct e ori se va produc e un o st a c ol n calea ntoarc erii sng el ui venos. &a cardiaci ede m e l e apar de o icei la glezn e sau pe part e a corpului pe care sta culcat olnavul; odat a cu agr av a r e a olii ele se e$tind si n alte regiuni ale corpului. -$ista simpt o m e din part e a inimii, n prez e n t a caror a tre ui e sa se action ez e de urge n t a ! sufocar e a intens a din ede m ul pulmo n a r acut, durer e a foart e put er nic a din infarct ul miocar dic, pierd er e a cunostiint ei din anu mit e tul ur ari ale inimii etc. Ori de ct e se const a t a aparitia izolat a a unuia dintre simpt o m e l e descris e, se impun e o consult a ti e medic al a, pentr u a preciza dac a aces t a apar tin e sau nu unei tul ur ari cardiac e. '-a vazut ca dispn e e a , simpto m import a n t pentr u diagnos tic ar e a olnavilor de inima, survine dup a efortul fizic. Fiecar e om resi mt e dup a un efort fizic inten s un anu mi t grad de dispn e e , cu at t mai mar e cu ct efortul a fost mai intens si mai ndelung a t . )ar dispn e e a ce ncep e sa- si faca aparitia la eforturi o isnuit e sau dispn e e a dispropor tion a t de intens a dau de anuit asupr a unor der e gl ari n activitat e a inimii, pentr u precizar e a est e nec e s a r un consult me dic al. ,ici aparitia de ede m e nu nse a m n a nea p a r a t m olnavir e a inimii. -$ista nen u m a r a t e afectiuni, oli de rinic#i si ficat sau

oli produs e de lipsa prot ein elor din alime n t a ti e, ce pot fi nsotit e de aparitia ede m e l or. *olile inimii pot fi ntlnit e la orice vrst a, c#iar si la nou- nasc u ti. Fiecar ei cat e g orii de vrst a i sunt nsa carac t e ristice anu mi t e forme de m olnavir e. %m olnavir e a inimii n a doua copilarie la adolesc e n ti si la adulti tineri su ./ de ani,ar e drept cauza o isnuit a o afectiun e des ntlnita si urm a t a de cons e cint e foart e serioas e ! infectia reu m a tic a produs a e un micro , strept ococ ul , car e produc e oala nu mit a reu m a ti s m poliarticular acut . &a adulti si la vrst nici nu m a r ul ridicat al m olnavirilor dator a t e olilor cardiova s c ul ar e est e atri uit #ipert e n si u nii art eri ale, frecve n t asociat a cu art ero scl eroz a. 0ravitat e a #ipert e n si u nii art eri ale const a n amplicatiile cardiac e, renal e si cer e r al e, precu m si n asocier e a cu art er os cl eroz a si cu degr a d a r e a rapida si progr e siva a art eriolelor, cum est e cazul n forma malign a a #ipert e n si u ni art erial e.

111 Cau z e l e bolil o r d e ini m a


*olile de inima sunt provoc a t e de nenu m a r a t e cauze. Una din ele o repr ezint a malfor m a tiile cong e nit al e, care sunt rezult a t ul actiunii unor factori de me diu ce provoac a oprire a dezvolt arii inimii n em rion. )intre ace s ti factori fac part e! virusul ru eolei, care poat e cauza malfor m a tii cong e nit al e ale inimii la fat dac a gravid a face oala n primel e doua luni ale sarcinii si sifilisul. 'tudii rece n t e au arat a t ca si virozele respir at orii sunt incrimina t e n produc e r e a unor mut a tii gen e tic e dac a oala a fost cont ac t a t a n primel e doua luni ale sarcinii. 'i unel e su st a n t e me dic a m e n t o a s e pot ave a efect e ase m a n a t o a r e cnd sunt ad ministr a t e n perioa d a precoc e a sarcinii. -$pun er e a la raze 23ntg e n, at t de mult utilizat e n medicin a, constituie unul dintre cei mai put er nici age n ti

ter at o g e ni cunosc u ti. )in ace a s t a cauza, utilizare a e$a m e n e l or radiologice n perioad a initiala a sarcinii est e contr ain dic a t a . %ntre factorii ce pot produc e malfor m a tii cong e nit al e ale inimii s- au mai inclus care n t el e vita minice si eredit a t e a . &a copii si la tinerii cea mai frecve n t a cauz a o constituie oala reu m a ti s m a l a sau reu m a ti s m ul poliarticular acut. *oala m r ac a o forma acut a, cu fe r a si dur eri aticular e. (rticulatiile devin calde, umflat e si foart e durero a s e . Feno m e n el e inflam a t orii se mut a de la o articulatie la alta. )aca nu se instituie un trat a m e n t ener gic de la primel e se m n e de oala, ace a s t a forma de reu m a ti s m ating e cu severit a t e inima, dn d leziuni definitive. &eziunile reu m a ti s m a l e se localize az a mai frecve n t la orificiul mitral sau aortic, produc n d ngust a r e a sau lipsa de eta n s ei t a t e a ace s t or a , adica stenoz a sau insuficient a. 4nd infectia reu m a ti s m a l a cuprind e musc #iul inimii ( miocardita reu m a tis m al a ), apar frecve n t e tul ur ari ale ritmului cardiac. &ocalizar e a infect ei la pericar d ( pericardita ), produc e inflam a r e a foitelor din car e ace s t a est e alcat uit, cu aparitia unui lic#id n sacul pericar dic, ce action e a z a ca un ta m p o n asupr a inimii. 5reve nir e a infectiei reu m a ti c e est e posi ila prin depist a r e a purt a t orilor de strep t oc oc n rndul copiilor si trat a m e n t ul cu penicilina, prin instituire a la cei car e au suferit de ace a s t a oala, unui trat a m e n t preve n tiv ndelun g a t cu penicilina uleioas a ad mi ns t r a t a la interv al e rare, dar cu regul arit a t e . 5e leziunile valvular e produs e de strptococ se pot localiza n cursul unor oli infectioa s e sau prove nind din infectiile de focar diferiti altfel de micro i, car e det er mi n a o complicati e grav a, endocardita lenta , oala n trecu t mort al a, ast azi vindec a ila prin folosire a unor mari cantit a ti de anti iotice. &a adulti si la vrst nici nu m a r ul ridicat de m olnaviri sau dec e s e dator a t e inimii est e atri uit altor cauze! #ipert e n si u nii art eri ale, art ero scl eroz ei, sifilisului. -$ista posi ilitat e a ca inima sa sufer e si din cauz a altor afectiuni de aza, cum sunt de e$e m pl u afectiunile cronice pulmo n a r e , dia e t ul za# ar a t , #ipertiroidis m ul si alte afectiuni endocrin e.