Sunteți pe pagina 1din 43

UNIUNEA EUROPEAN FUNDA IA

Program finanat prin PhareDEZVOLTAREA COPILULUI N PERIOADA

ANTEPRE COLAR.NORALITATE I
PATOLO!IE

"UPORT CUR" PENTRU EDUCATOARE
Centru Comunitar Independent de Sntate Mintal pentru Copii

# $%%& '
DEZVOLTAREA COPILULUI N PERIOADA
ANTEPRE COLAR. NORALITATE I
PATOLO!IE
"UPORT CUR" PENTRU EDUCATOARE


A(e)t materia* a fo)t rea*i+at ,n (a-r.* Program.*.i P/ARE 2006/018-147.03.12/02/12
-e (0tre )pe(ia*i tii 1.n-a iei 2".O.". Copiii !or3.*.i24
I*eana 50r0gan ' p)iho*og
Doina ihae*a Cri)tea # e6pert ,n p)ihoterapii
aria Tome)(. # p)iho*og (*ini(ian7(oor-onator proie(t

- 200 -
CUPRIN"
CAPITOLUL I # De+8o*tarea norma*0 a (opi*.*.i ,n perioa-a antepre9(o*ar0 :%#;
ani<.........................................................................................................................=
=. Prim.* an -e 8ia0>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>...>>>>>.=
=.=. No. n0)(.t.* :prima *.n0 -e 8ia0<>>>>>>>>>>>>>>...>>>>>..> .=
=.$.5e?e*.9.* # :=# =$ *.ni<........................................................................................................=
$. Copi*0ria mi(0 :=# ; ani< >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.......@
CAPITOLUL II # Comportamente negati8e (e pot )0 apar0 *a 8Ar)ta pre9(o*ar0.
Ca.+e i fa(tori -e ri)(>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >. B
=. Agitaia ........................................................................................................................................B
$. 1ri(a>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>...>.............C
;. Timi-itatea>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>..>>>C
@. Agre)i8itatea >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>..>>>&
D. "omati+area>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>...........=%
E. P*An).*>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>...........==
B. Comportamente -e a*imenta ie nea-e(8ate>>>>>>>>>>>>>>.>>>>.........==
B.=.Anore6ia >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>...>>>>>...>>>..==
B.$.Lip)a Fpoftei -e mAn(are2 G F*0(omia2>>>>>>>>>>>>>>>>>........>.. ==
B.;.Pi(a>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.=$
C. A((e).* -e f.rie>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.>>>..>>>.=$
&.2in(i.na2>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>..>>>>>.>>>>..=$
=%. 1.rt.*>>>>>>>>>>>>>>>>>>.>>>>>>>>>>>>>>>>>=;
==. Ref.+.* -e a merge *a gr0-ini 0>>>>>>>.>>>>>>>>>>>>>>.>>>..=;
CAPITOLUL III#T.*?.r0ri*e minta*e -iagno)ti(ate *a 8Ar)ta pre9(o*arit0ii>>=@
=.T.*?.r0ri*e hiper(hineti(e>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> =@
=.=.Cara(teri)ti(i*e prin(ipa*e>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>=@
=.$."imtomato*ogie a)o(iat0>>>>>>>>>>>>>>>>...>>>>>>>>>...=E
=.;.Criterii -e -iagno)ti(>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>................=E
=.@.Etio*ogia t.*?.r0ri*or hiper(hineti(e>>>>>>>>>>>>>>>>>..>.>>.....=B
$. T.*?.r0ri*e -e (omportament opo+ant>>>>>>>>>>>>>.>>>>>..>>>>..=&
;. T.*?.r0ri*e an6ioa)e>>>>>>>>>>>>>>>>>>..>>>>>>>.>>>>.$%
;.=.1o?ii*e i temeri*e>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>...>>>......$=
;.$.An6ietatea -e )eparare>>>>>>>>>>>>...>>>>>>>>>>.>>>>..$=
;.;.An6ietatea genera*i+at0>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.>>>..>.$$
;.@.An6ietatea )a. fo?ia )o(ia*0>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.>>>>....$;
;.D.T.*?.rarea o?)e)i8o# (omp.*)i80>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.............$;
@. T.*?.rarea a.ti)t0>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>..>>...$@
@.=.T.*?.r0ri *a ni8e*.* intera( i.ni*or )o(ia*e>>>>>>>>>>>>>>>>>............$D
@.$.T.*?.r0ri *a ni8e*.* (om.ni(0rii 8er?a*e i non8er?a*e>>>>>>>>>>>>.............$E
@.;.T.*?.r0ri *a ni8e*.* imaginaiei7 repertori. re)trAn) -e intere)e 9i (omportamente..................$B
CAPITOLUL IV# Program terape.ti( >>>>>>>>>>>>>........... ;=
=.Ap*i(a ie pra(ti(0 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>...........;=
=.=.Ca+.* R>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>..;=
=.$.Ca+.* !>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>..>>>>>;$
=.;.Ca+.* I>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.>>>>>>...;$
$. Program terape.ti( m.*timo-a* pentr. (opii>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>....;$
$.=. "tr.(t.ra -e ?a+0 a .n.i p*an terape.ti(>>>>>>>>>>>>>>>..>>>>>.;;
$.=.=. Definirea pro?*emei7 (on(ept.a*i+area t.*?.r0rii 9i p*anifi(0rii inter8eniei
terape.ti(e>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.......;;
$.=.$. Promo8area intera(i.ni*or 9i a re*aii*or po+iti8e -intre p0rinte 9i (opi*>>>>>...;@
$.=.;. Inter8enii terape.ti(e 9i pe-agogi(e ,n )(op.* -imin.0rii (omportament.*.i
pro?*em0>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.;D
5i?*iografie>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.@=


Capitolul I
!"#$%&'()"( *%)M(&+ ( C%,I&-&-I .* ,")I%(!( (*'",)"/C%&()+
00 - 3 ani1
=.PRIUL AN DE VIAH
1.1. *ou n23utul :prima *.n0 -e 8ia0<
n prima *.n0 -e 8ia0 (opi*.* are ref*e6e ,nn0)(.te. Din in)tin(t ).ge7 p*Ange7 t.9e9te7 .rinea+07 -efe(hea+07
er.(tea+07 )tr0n.t07 ).ghite.
No. n0)(.t.* n. -iferenia+0 propria#i per)oan0 -e me-i.. Pentr. e*7 *.mea )e *imitea+0 *a (eea (e poate fi
per(ep.t. n prima *.n0 -e 8ia07 (opi*.* )e i-entifi(0 (. o?ie(te*e pe (are *e per(epe4 )An.* *a ,n(ep.t7 apoi
mama.
CAn- ,n(epe )0 rea*i+e+e (0 e)te -epen-ent -e )An :?i?eron< 9i (0 n.#* prime9te ,ntot-ea.na at.n(i (An-
-ore9te7 (on)tat0 (0 a(e)ta n.#i aparine7 a9a-ar ,n(epe )0 )e -i)ting0 -e e*.
Mama care accept a(e)te momente -e per(epie a (ontro*.*.i )An.*.i7 :).gar.* ,* are (An- -ore9te4 ia )An.*7
,* *a)07 apoi ,* (a.t0 -in no.<7 permite (opi*.*.i )0 )imt0 (0 e6i)t07 ,n (on)e(in0 )0#9i (on)tr.ia)(0 o
per)ona*itate proprie :.n )ine a-e80rat<.
Mama care limiteaz a(ea)t0 per(epie7 (on)trAnge (opi*.* *a o atit.-ine -e a-aptare7 *a (on)tr.irea .nei
i-entit0i -e rea(ie :.n )ine fa*)<7 ,* (on)trAnge *a a#9i a((epta *imite*e 9i a a((epta e6i)tena (e*.i*a*t.
O Fmam0 ).fi(ient -e ?.n02 e)te a(eea (are g0)e9te (a*ea -e mi3*o( ,ntre (e*e -o.0 atit.-ini materne.
1.24e5elu6ul - :=# =$ *.ni<
dup prima lun
D.p0 (e ,mp*ine9te o *.n07 (opi*.* rea(ionea+0 po+iti8 *a (onfort 9i *a )ati)fa(erea ne8oi*or 9i negati8 *a
-i)(onfort 9i *a fr.)tr0ri. i e)te ne(e)ar .n 3adru 5un -e 8ia07 (are pre).p.ne ,ngri3ire (orpora*07 program
reg.*at7 a-aptare a(ti80 *a ne8oi*e *.i. 5e?e*.9.* fa(e a(hi+iia a(i.ni*or (e re+.*t0 -in e6periena )a. 9i
a-aptea+0 a(i.ni*e ,n f.n(ie -e me-i.* -e 8ia0. n(epe )0#9i ).g0 -eget.* mare7 -ar n. -in ,ntAmp*are7 (i
pentr. (0 are (oor-onarea ,ntre mAn0 9i g.r0. Copi*.* F,ne*ege2 *im?a3.* 8er?a* ,nainte -e a#* p.tea fo*o)i.
Emite o )erie -e ipete 9i -e ).nete ,nainte -e a pron.na prime*e (.8inte rea*e. De a*tfe*7 (opi*.* ,9i fa(e
intrarea ,n *.me ipAn-.
Hipete*e )e -iferenia+0 ,n f.n(ie -e (a.+e*e *or. ama poate ,ne*ege )emnifi(aia ipete*or7 a p*An).*.i7
(are pot ,n)emna4 foame7 (o*i(i7 )omn7 team0 et(.
N.anAn-.#)e7 p*An).* -e8ine mi3*o( -e (om.ni(are pentr. a e6prima -iferite tip.ri -e -i)(onfort.
"pre E )0pt0mAni7 (opi*.* ,n(epe )0 gAng.rea)(07 iar ipete*e -e8in o a-e80rat0 e6primare ora*0 a ne8oi*or 9i
a emoii*or.
La $ *.ni7 (opi*.* n. )e mai *imitea+0 -oar )0 fi6e+e faa omenea)(07 -ar 9i ).rA-e ori(0rei fig.ri omene9ti
mo?i*e pe (are o 8e-e -in fa0 :(0reia ,i 8e-e am?ii o(hi<. 9i re(.noa9te mama7 anti(ipea+0 e8enimente.
n(epe )0 fie mai a(ti87 ,n(epe )0 )e 23oa(e2. Ne8oia -e )o(ia*i+are (re9te7 ,i p*a(e )0 i )e a(or-e atenie.
La a(ea)t0 8Ar)t07 (opi*.* r0)p.n-e .nei imagini7 n. .nei per)oane pri8i*egiate.
n a(e)t )ta-i.7 ,i p*a(e )0 repete f0r0 )0 o?o)ea)(07 a(e*ea9i a(i.ni.
1i6ea+0 (. pri8irea faa omenea)(07 ,n(epAn- (. (ea a mamei7 9i e)te )en)i?i* *a )(him?0ri*e -e po+iie.
Apariia r0)p.n).*.i prin ).rA)7 mar(hea+0 ,n(ep.t.* re*aii*or )o(ia*e *a om.
7ntre 3 6i 4 luni
D.p0 8Ar)ta -e ; *.ni7 ?e?e*.9.* -e+8o*t0 *eg0t.ri -e ata9ament (. o per)oan0 (are ,i ofer0 ,ngri3irea. Ce* mai
a-e)ea7 fig.ra -e ata9ament e)te mama.
Ataamentul e)te .n (omportament in)tin(ti8 prin (are (opi*.*7 ,n(0 -in prime*e momente a*e e6i)tenei ,9i
fi6ea+07 ,ntr#.n mo- ire8er)i?i*7 a)pe(t.* primei per)oane ,n mi9(are pe (are o ,ntA*ne9te7 9i pe (are o 8a
.rm0ri -e#a(.m ,n(o*o. A(ea)ta e)te per)oana (are#i a(or-0 prime*e ,ngri3iri ,n mo- (on)tant.
Ata9ament.* e)te o intera(i.ne ' o (om.ni(are ' (are are ,n 8e-ere apropierea mamei -e (opi*.
A(ea)t0 (om.ni(are pre).p.ne4
# )emna*e pentr. a atrage 9i a reine atenia mamei4 (opi*.* ip07 ).rA-e7 (a)(07
,ntin-e ?rae*e :,n perioa-a %#; *.ni a(e)te )emna*e e6i)t07 -ar n. )e a-re)ea+0
(.i8a an.me<
# (omportamente -e apropiere4 (a.t07 .rm0re te7 )e aga07 ).ge
La ; *.ni7 (opi*.* -e8ine o entitate p)iho*ogi(0 -i)tin(t07 -ifereniin- 2E.2 :(eea (e )imte ,n interior< -e
2Non#E.2 :(eea (e 8e-e ,n e6terior<.
"emna*e*e )a*e ).nt ,n-reptate )pre .na )a. mai m.*te per)oane -i)tin(te.
La ; # @ *.ni7 apar gAng.re*i*e7 ?e?e*.9.* F8or?e9te2 prin n.meroa)e emi)i.ni 8o(a*e. n(epe )0 ai?0 ).nete
preferate 9i *e repet04 *a#*a#*a>..ma#ma#ma>..?i#?i#?i>.. A(e)t fenomen )e n.me9te F*a*ai.ne2.
Copi*.* ,n(epe )0 -.(0 ,n mo- reg.*at o?ie(te*e *a g.r0. Pentr. e*7 e)te o mo-a*itate -e a intra ,n (onta(t7 -e a
re(.noa9te7 -e a per(epe7 -ar e)te ,n a(e*a9i timp mai a*e) o mo-a*itate -e a#9i ,n).9i o?ie(t.*. N. -ore9te
a*t(e8a -e(At )0 introie(te+e *.mea e6terioar07 -e *a )An.* matern7 pAn0 *a 3.(0ria pe (are o -.(e *a g.r0.
D.p0 ; *.ni7 (opi*.* e6p*orea+0 me-i.* ,n(on3.r0tor7 ,n(epAn- (. mama. Pentr. a )e a)ig.ra7 )e ,ntoar(e -e)
*a ea ' (. pri8irea )a. -ep*a)An-.#)e7 at.n(i (An- poate )0 o fa(0.
Da(0 ime-iat -.p0 na9tere7 ?e?e*.9.* tin-e )0 fo*o)ea)(0 p.mn.* 9i -egete*e pentr. )tim.*area +onei ora*e7
-.p0 (Ate8a *.ni7 apare o?ie(t.* tran+iiona* (are e)te .n o?ie(t a*e) -e (opi*7 ,n genera* .n o?ie(t moa*e :o
p0t.ri(07 .n p*.97 o pern.0 et(<7 (are#i permite (opi*.*.i )0 *.pte (. angoa)a7 p0)trAn- .n oare(are )entiment
a* (ontro*.*.i7 (are )e rea*i+ea+0 prin manip.*are.
Obiectul tranziional e)te o *eg0t.r0 ,ntre (opi* 9i )AnGmam07 .n mi3*o( (are#* a3.t0 )0 tr0ia)(0 )epararea (.
mai p.in0 team0. Poate )0 apar0 -.p0 @ *.ni :,ntre @ 9i =$ *.ni<7 -ar poate fi fo*o)it 9i ,n a -o.a (opi*0rie.
A(e)t o?ie(t poate -e8eni important7 pAn0 *a a fi 8ita*7 .rmAn- a fi fo*o)it mai tAr+i. ,n moment.* mer).*.i *a
(.*(are7 (a o ap0rare ,mpotri8a an6iet0ii.
C. timp.*7 o?ie(t.* tran+iiona* e)te p0r0)it -e *a )ine7 pier+An-.# i ,ne*e).*.
7ntre 4 6i 8 luni
ntre @#C *.ni7 (opi*.* )e per(epe -i)tin(t -e *.mea e6terioar0. A(i.ni*e ).nt f0(.te (. intenie. Repet0 o
a(i.ne pe (are o fa(e *a ,n(ep.t -in ,ntAmp*are 9i (are i#a a-.) o an.mit0 )ati)fa(ie.
De e6emp*.7 atinge o 3.(0rie mo?i*07 (eea (e -o8e-e9te (0 e)te (apa?i* )0 -i)o(ie+e mAna )a -e 3.(0rie 9i -e
a*te o?ie(te. N. o atinge -in ,ntAmp*are7 (i pentr. (0 8rea )0 fa(0 a(e)t *.(r..
5e?e*.9.* ,n(epe )0 fie (on9tient -e me-i.* e6terior.
D.p0 E *.ni7 (opi*.* n. mai ).rA-e ori(0rei per)oane7 ne(.no)(.ii ,* )perie. Di)tinge ?ine p0rinii7 apoi
per)oane*e -in ant.ra3 -e per)oane*e )tr0ine. Copi*.* e)te (on9tient -e pre+ena per)oane*or 9i a o?ie(te*or
:(An- n. mai 8e-e .n o?ie(t7 ,* (a.t0<.
n(epAn- (. E *.ni, fie(are ?e?e*.9 fa(e (.no9tin0 (. (opiii apropiai4 -a(0 )ta. ,mpre.n0 pe 3o) )a. ,ntr#.n
ar(7 (opiii )e (a.t07 )e ating7 )e aga07 f0r0 )0 par0 *a ,n(ep.t (0#9i -a. )eama -e a(e)t *.(r..
De)(operirea F(e*.i*a*t2 )e -e+8o*t0 o-at0 (. -e+8o*tarea motorie4 (opiii ,n(ep (on9tient )0 )e o?)er8e ,ntre
ei7 )0 )e ating07 )0 )e imite7 )0#9i -ea o?ie(te .n.* a*t.ia7 )0 fa(0 tot fe*.* -e Fmane8re2 -e apropiere.
Io(.ri*e ,n -oi *a a(ea)t0 8Ar)t0 (on)ta. ,n manife)t0ri afe(t.oa)e )a. agre)i8e4 )e mAngAie7 )e ,m?r0i9ea+07
)e m.9(07 )e trag -e p0r. Copi*.* ,n(epe )0 ,ne*eag0 re*aia (a.+0 # efe(t7 ,n(epe )0 9tie (.m )0 pre8a-0 o
)it.aie 9i )0#9i a-apte+e a(te*e.
E)te ,n(ep.t.* a (eea (e )e n.me9te inteligen practic7 (eea (e ,n)eamn0 (0 ?e?e*.9.* ,9i fi6ea+0 o?ie(ti8e
fo*o)in- )(heme*e -e (are -i)p.ne (a )0 *e rea*i+e+e.
7ntre 6i 12 luni
"pre & *.ni, apare ge*o+ia4 (opi*.* ip07 p*Ange7 at.n(i (An- a-.*t.* )e o(.p0 -e .n a*t (opi*.
n(ep )0 )e (on)tr.ia)(0 prime*e (onf*i(te ?a+ate pe o?ie(t.
La &-=% *.ni7 (opi*.* pare )0 imite ).nete*e pro-.)e -e a*ii7 (hiar -a(0 n. *e ,ne*ege. FE(o*a*ia2 e)te a9a-ar
.n fe* -e -ia*og ,ntre (opi* 9i p0rini.
La =% *.ni8 (opi*.* ,n(epe )0 -iferenie+e ?ine per)oane*e 9i ,n(epe )0 imite.
Copi*.* (a.t0 )0 af*e7 e6perimentAn-7 prin (e .n o?ie(t )a. .n e8eniment ).nt noi. E)te (apa?i* )0 a-apte+e
)(heme (.no)(.te *a )it.aii noi7 -e)(oper0 (.m )0 a(ione+e7 a)tfe* ,n(At n. n.mai )0 repro-.(0 re+.*tate7 (i
)0 *e 9i pro8oa(e.
I. COPILRIA IC :=# ; ani<
dup 1 an
n(epAn- (. 8Ar)ta -e = an7 e)te )ta-i.* *ing8i)ti(4 (opi*.* ,n(epe )0 fa(0 (.8inte # propo+i ii7 pron.n0
(.8inte (are pentr. e* ).nt e(hi8a*ent.* .nei propo+iii. E6emp*e4 F-ai2 J -0#mi7 Fmi2 J e a* me.7 Fn.#i2 J
n. mai e)te ?om?oan0 et(.
Copi*.* intr0 ,n prima perioa-0 a ,ntre?0ri*or7 (An- ,ntre?area -e tip.* F(e e)te a(ea)taK2 (ore)p.n-e ne8oi*or
)a*e -e e6ten)ie a 8o(a?.*ar.*.i.
La = an7 (opi*.* ,n(epe )0 ai?0 (on9tiin0.
De *a = an 9i trei *.ni ,9i afirm0 in-epen-ena 8rAn- )0 m0nAn(e )ing.r7 -ar ,n(0 e)te ne,n-emAnati(. Are .n
(onta(t mai ?.n (. o a*t0 per)oan0 -iferit0 -e (e*e (. (are e)te o?i9n.it. i p*a(e )0 fie (. mai m.*te
per)oane7 -ar e)te timi- fa0 -e )tr0ini.
De *a = an 9i 3.m0tate, (opi*.* n. mai p*Ange ,n a(e*a9i timp (. a*t (opi*7 (i ,n(ear(0 )0#* (on)o*e+e4 )imte
(ompa)i.ne7 -orina -e a a3.ta7 -e a#* .9.ra pe (e*0*a*t. "impatia -e8ine po)i?i*07 (opi*.* f0(An- -iferena
,ntre )ine 9i .n a*t.*.
7ntre 2 6i 3 ani
La $ ani7 (opi*.* )p.ne a-e)ea tri.mf0tor LgataM2 Tot *a a(ea)t0 8Ar)t0 )p.ne -e)pre o?ie(te (0
).nt a*e *.i7 (eea (e -emon)trea+0 in(apa(itatea -e a ,mp0ri.
i p*a(e )0 parti(ipe *a a(ti8it0i ,n (a)07 a*0t.ri -e a-.*t. i p*a(e )0 parti(ipe *a ,m?r0(atG-e+?r0(at. Apare
(ontro*.* )fin(terian 8o*.ntar.
n80area (.r0eniei 3oa(0 .n ro* m.*t mai important -e(At )imp*a a(hi+iie a (ontro*.*.i )fin(terian. Copi*.*
,ne*ege (0 are po)i?i*itatea )0 e6p.*+e+e fe(a*e*e7 -ar )0 *e 9i rein0. A(ea)t0 a?i*itate ,i permite )0 e6er)e+e o
p.tere a).pra (e*or -in 3.r. Pentr. (opi*7 fe(a*e*e repre+int0 (reaia )a7 (e8a -in e*. ne*ege (07 at.n(i (An-
fa(e *a o*i07 mama e)te m.*.mit0. A9a-ar7 fe(a*e*e ).nt (e8a important7 -e8in o mone-0 -e )(him?7 o
re(ompen)07 .n (a-o. pentr. mam0. E)te .n.* -in moti8e*e pentr. (are (opi*.* poate )0 n. tr0ia)(0 ?ine
-epo)e-area -e e6(remente*e )a*e7 )0 )e mire (0 mama ,i ar.n(0 a(e)t 2(a-o.2. !0)im ai(i teama -e a n. fi
-epo)e-at7 f.rat -e ?.n.* )0. (e* mai preio). n(epe )0 ai?0 (ontro*.* :p.terea< a).pra *.i 9i a).pra *.mii.
".8eranitatea (opi*.*.i e)te a)o(iat0 noii )a*e (apa(it0i -e opo+iie. Retenia 8o*.ntar0 poate fi at.n(i
interpretat0 (a prim.* N n. O a* (opi*.*.i.
VAr)ta -e $ ani e)te pentr. (opi* perioa-a neg0rii7 (An- a(e)ta 8a ,n(er(a )0 )e op.n0 prin toate mi3*oa(e*e
p.)e *a -i)po+iia )a. O mo-a*itate -e a )p.ne N n. O e)te 9i -i)tr.gerea7 )pargerea7 r.perea 9i ar.n(area
o?ie(te*or (are#i ).nt *a ,n-emAn0.
La $ ani 9i 3.m0tate ' ; ani7 (ontin.0 -e+8o*tarea *im?a3.*.i.
A(ea)t0 e8o*.ie )e o?)er80 mai a*e) -in intere).* (re)(An- pe (are (opi*.* ,* are pentr. (e 8or?e9te a-.*t.*7
pentr. po8e9ti*e (are i )e )p.n. De)(oper0 -ia*og.* (. a-.*t.*7 p.ne ,ntre?0ri pertinente4 F.n-eK7 (An-K7
(.mK7 -e (eK27 e6primAn- -orina *.i inten)0 -e a (.noa9te. ntre?area FDe (eK2 e6prim0 *a origine ref.+.*
.nei (on)trAngeri :E6emp*.4 0nAn(0 ).paM ' De (eK< . Dar treptat7 ,n8a0 )0 a((epte 9i (on)trAngeri*e.
La $ ani 9i 3.m0tate8 (opi*.* n. poate )0 a*eag0 ,ntre -o.0 a*ternati8e. E)te nehot0rAt 9i ,n(epe )0 )e team0 -e
*.(r.ri*e (are i )e par prea noi. Are ne8oie -e rit.a*.ri *a ?aie7 *a (.*(are. n(epe )0 )e op.n0 9i )e arat0 foarte
a.toritar.
La a(ea)t0 8Ar)t0 para-o6a*07 poate )0 fie (An- timi-7 (An- agre)i87 )0 a8an)e+e ori )0 -ea ,napoi.
"entiment.* E.*.i 9i a* ne8oi*or per)ona*e e)te foarte a)(.it.
A3.n) *a ; ani7 (opi*.* intr0 ,n a -o.a etap0 a ,ntre?0ri*or :prima e)te )pre =C *.ni<. LDe (e K2 ,n)eamn0 L La
(e fo*o)e9te o?ie(t.* a(e)taK2.
ntre $ 9i ; ani 78o(a?.*ar.* )e -e+8o*t0 (e* mai m.*t :,n me-ie )e tre(e -e *a =%% ' $%% -e (.8inte *a $ ani7 *a
=%%%#=$%% -e (.8inte *a ; ani<.
Copi*.* a.-e *im?a3.* 8or?it -e per)oane*e -in ant.ra3.* )0. ,ntr#o manier0 g*o?a*0. Re+.*t0 n.meroa)e
-eform0ri4 Lpe*e2 pentr. Lpe9te27 Lpa*e2 pentr. *apte7 L9o?a*2 pentr. fot?a*. A(e)te -eform0ri -i)par -e *a
)ine ,ntre @#B ani7 (. (on-iia (a a-.*ii )0 n. 8or?ea)(0 ei L(a ?e?e*.9ii2.
La $ # ; ani7 poate )0 )e ata9e+e -e o a*t0 per)oan0 -a(0 e)te 8or?a -e (ine8a -e3a (.no)(.t7 (. (on-iia )0 n.
fie ?o*na8 9i )0 fie )ig.r (0#9i re8e-e mama7 9tiin- .n-e e)te. N.#i mai e)te team0 -e )tr0ini.
ama -e8ine .n o?ie(t in-epen-ent 9i permanent ,n timp 9i )pai..
PAn0 *a ; # @ ani7 (opi*.* n. rea*i+ea+0 -iferena -intre )e6e.
Re(.noa9terea a(e)tei -iferene ,n)eamn0 ren.narea *a a fi atotp.terni(7 pentr. (0 ,ne*ege (0 n. poate fi ,n
a(e*a9i timp 9i fat0 9i ?0iat. A-miAn- -iferena -intre )e6e7 e)te o?*igat )0 a-mit04 toate -iferene*e7 *imite*e
propriei p.teri7 )ta?i*irea 9i a((eptarea propriei i-entit0i )e6.a*e. ne*egerea -iferenei -intre )e6e 3oa(0 .n
ro* f.n-amenta* ,n (on)tr.irea 9i a((eptarea i-entit0ii )e6.a*e :ren.narea -e a fi -e )e6.* op.)<. A(ea)t0
etap0 e)te e6trem -e important07 atAt ,n a*egeri*e afe(ti8e 8iitoare7 (At 9i ,n )e6.a*itatea in-i8i-.*.i (An-
-e8ine a-.*t.
P0rinii a. .n ro* -efinitori. ,n (on)tr.irea (opi*.*.i. A#* in-.(e ,n eroare pe (opi* ,n pri8ina )e6.a*it0ii7
,n)emn0 ,n0?.9irea (apa(it0i*or *.i -e a gAn-i in-epen-ent. Iar .n (opi* (are n. gAn-e9te in-epen-ent7 e)te
.n (opi* F(.minte2.
ama 9i tat0* inf*.enea+0 ).? toate a)pe(te*e profi*.* -e (omportament a* (opi*.*.i ,n primii ; ani -e 8ia07
ani (are ).nt f.n-amenta*i pentr. (on)tr.(ia )a 8iitoare.
De+8o*tarea )o(ia*0 (a 9i -e+8o*tarea afe(ti807 )e (on)tit.ie ,n mare parte ,ntre %# ; ani7 p*e(An- -e *a me-i.*
-e 8ia0 9i re*aia pe (are (opi*.* o are (. p0rinii.
Copi*.* tre?.ie (on)i-erat ,n(0 -in prima *.n0 -e 8ia0 (a fiin- o per2oan (are )e -e+8o*t0
,ntr#.n ritm (are#i e)te propri.7 ,n f.n(ie -e (a*itatea re*aiei afe(ti8e pe (are o are (. fami*ia.
Capitolul II
C%M,%)'(M"*'" *"9('I$" C" ,%' S+ (,()+ &( $:)S'( ,)"/C%&()+.
C(-#" /I ;(C'%)I !" )ISC
Vrsta precolaritii e)te perioa-a ,n (are (opi*.* ,n8a0 -in e6periene7 a)imi*ea+0 reg.*i*e 8ieii ,n
)o(ietate7 ,n(epe )0 a((epte inter-i(ii*e7 -e)(oper0 (0 poate )0 gAn-ea)(0 ori(e7 -ar n. ,i e)te permi) )0
)p.n0 tot (e gAn-e9te 9i ni(i )0 fa(0 tot (e#9i -ore9te.
n a(ea)t0 perioa-0 -e -e+8o*tate7 (opi*.* are ne8oie -e .n (a-r. )ta?i* -e 8ia07 -e p0rini (apa?i*i )0#*
e-.(e7 -e .n me-i. )o(ia* )0n0to).
Comportament.* negati8 a* (opi*.*.i -e 8Ar)t0 pre9(o*ar0 are ,ntot-ea.na .n )en).
Ce*e mai fre(8ente (omportamente negati8e ,ntA*nite *a 8Ar)ta pre9(o*arit0ii ).nt4 agita ia7 fri(a7 timi-itatea7
agre)i8itatea7 )omati+area7 p*An).*7 (omportamente -e a*imenta ie nea-e(8ate7 a((e).* -e f.rie7 2min(i.na27
f.rt.*7 ref.+.* -e a merge *a gr0-ini 0.
1- (<ita=ia
Agitaia sau instabilitatea psihomotorie7 tr0-ea+0 -e+orientarea (opi*.*.i 9i n. e)te -e(At o tentati80
)tAnga(e7 nea-e(8at07 -e a )(0pa -e o )it.aie -ifi(i*0.
Copi*.* agitat n. tre?.ie (onf.n-at (. (e* hipera(ti87 (are e)te agitat tot timp.* 9i pe)te tot4 a(a)07 ,n ora97 *a
gr0-ini0.
La 8Ar)ta pre9(o*ar07 (opiii ).nt a-e)ea Fagitai2 )a. Ffoarte a(ti8i2 ,n an.mite momente7 -ar (e* mai a-e)ea
F)e (a*mea+02 -.p0 8Ar)ta -e D ani. PAn0 *a a(ea)t0 8Ar)t07 (opi*.* n. are ne8oie -e(At -e atenie -in partea
a-.*t.*.i7 -e ,ne*egere7 iar -a(0 (omportament.* e)te prea a((ent.at7 tre?.ie i-entifi(ate (a.+e*e. n (a+.* ,n
(are p0rinii )a. e-.(atoarea n. g0)e)( )o*.ii7 iar (omportament.* e)te -eran3ant7 )e re(oman-at0
(on).*tarea .n.i )pe(ia*i)t.
Ca.+e po)i?i*e 4
Caren0 afe(ti80 :re*aie proa)t0 (. mama<
Lip)a .n.i (a-r. -e 8ia0 )ta?i*
Ne,ne*egeri ,n fami*ie
1ami*ie prea n.meroa)0
T.*?.r0ri menta*e a*e p0rini*or :mam0 Fner8oa)02<
Ten)i.ni emoiona*e (. a-.*t.* :mem?r. a* fami*iei7 e-.(atoare<
A*imentaie nea-e(8at0
2- ;ri3a
Frica e)te o )tare emoiona*0 )tre)ant07 a-e)ea ,n)oit0 -e rea(ii fi+io*ogi(e4 trem.rat7 tran)piraie7 -.reri -e
)toma(7 a((e*erarea p.*).*.i.
"tarea e)te norma*0 9i (hiar po+iti80 at.n(i (An- (on-.(e *a rea(ii -e e8itare )a. -ep09ire a peri(o*.*.i.
CAn- fri(a e)te (on)e(ina fo?ii*or )a. o )tare (roni(0 a .nei )t0ri -e an6ietate7 f0r0 (a.+0 pre(i)07 ea -e8ine
pato*ogi(0
Copi*.* e)te pre-i)p.) )0 )e team0 -e ,nt.neri(7 -e ap07 -e frig7 -e anima*e )0*?ati(e7 -e pri8iri fi6e7 -e )paii
,n(hi)e. "e teme ,n)0 mai m.*t )a. mai p.in7 ,n f.n(ie -e pre-i)po+iia geneti(07 -e e6periene anterioare
tr0ite )a. -e e-.(aie.
Copi*.*7 *a 8Ar)ta pre9(o*ar07 (. toat0 a.tonomia (re)(An-0 9i (. -e(*in.* fricilor primare :-e +gomote7 -e
).nete7 -e )tr0ini7 -e mi9(0ri ?r.9te<7 ,n(0 mai e)te an6io). Inter8in fricile specifice 8Ar)tei4 -e e9e(7 -e
(riti(07 -e r0nire p)ihi(07 -e )it.aii peri(.*oa)e7 -e anima*e7 -e ne(.no)(.t7
-e a )ta )ing.r7 -e ne*ini9ti -e or-in me-i(a*7 -e moarte.
Pe *Ang0 a(e)te fri(i7 poate inter8eni 9i angoa)a -e )eparare -e (a)07 at.n(i (An- (opi*.* tre?.ie )0 mearg0 *a
gr0-ini0.
Copi*.* tem0tor e)te -e fapt (opi*.* r.9ino). n mo- norma*7 n. e6i)t0 fri(0 (e )0 n. poat0 fi -ep09it0 -e
(opi*7 (hiar -a(0 o?ie(t.* fri(ii n. poate fi ,n*0t.rat.
Ca.+e po)i?i*e4
P0rini )tre)ai
Di8or.* p0rini*or
Caren0 afe(ti80 pre+ent0 *a mam0
Do*i.*
P0rini prea imp*i(ai ,n 8iaa (opi*.*.i :)e ,mpie-i(0 -e+8o*tarea a.tonomiei 9i a )timei -e )ine7
(opiii -e8enin- an6io9i ,n faa )it.aii*or noi7 prin anti(ipare<
P0rini prea p.in imp*i(ai :*ip)a .nei re*aii -e ,n(re-ere (. p0rinii<
P0rini (are ,n mo- in8o*.ntar -a. e6emp*.* .nor (omportamente an6ioa)e pe (are (opiii *e imit0
"e8eritate e-.(ati80
3- 'imiditatea
Timiditatea e)te *ip)a )ig.ranei ,n afara me-i.*.i fami*ia*7 *ip)a ,n(re-erii ,n )ine.
Copi*.* timi- (re-e (0 toi o(hii ).nt fi6ai a).pra *.i 9i ,i e)te gre. )0 (om.ni(e. "emne*e ).nt e8i-ente4 ine
o(hii ,n 3o)7 n. r0)p.n-e *a ,ntre?0ri7 )e a)(.n-e -.p0 mam07 )e ,ntoar(e (. )pate*e.
CAn- mai 9i e)te eti(hetat -rept timi-7 (opi*.*.i ,i e)te foarte r.9ine7 )e interiori+ea+07 timi-itatea )e
a((ent.ea+0 9i mai m.*t.
Ca*ifi(ati8.* Ftimi-27 (a 9i -e (e* -e F*ene92 )a. FrA+gAiat27 e)te .neori fo*o)it (. .9.rin0 -e p0rini 9i -e
e-.(atori7 a8An- ,n .ne*e (a+.ri pentr. (opi* impa(t.* .n.i a-e80rat -iagno)ti(7 (are ,* 8a .rm0ri pAn0 9i ,n
8iaa a-.*t07 (hiar -a(0 8a fi -oar ).? forma .nor (o9mar.ri.
Un a)tfe* -e (a*ifi(ati8 poate in-.(e (opi*.*.i (on8ingerea (0 Ftimi-itatea2 e)te o tr0)0t.r0 a (ara(ter.*.i )0.7
.n e*ement a* per)ona*it0ii (. (are )#a n0)(.t.
At.n(i (An- p0rinii (on)i-er0 (0 a. .n (opi* timi- # pentr. a#* prote3a # ,* a3.t0 )0 e8ite an.mite )it.aii (are
*#ar fa(e )0 ).fere. P.nAn-.#9i a)tfe* (opi*.* *a a-0po)t -e )it.aii (are#* ne*ini te)(7 n. fa( -e(At )0#i
tran)mit0 (0 i ei gAn-e)( *a fe* (a e*7 ,nt0rin-.#i (on8ingerea (0 an.mite temeri ).nt -e ne-ep09it.
O a)tfe* -e atit.-ine Fprote(toare2 a p0rini*or ,* 8a (o)ta )(.mp pe (opi*7 pentr. (0 ,i 8a in-.(e i-eea (0
*.mea e6terioar0 e)te peri(.*oa)0.
Timi-itatea ,mpie-i(0 (opi*.* )0 )e -e+8o*te7 atingAn- trei -imen)i.ni e)enia*e a*e 8ieii omene9ti4
# Imaginea -e )ine # Copi*.* n. )e )imte ).fi(ient -e Fpre+enta?i*2 (a )0 mearg0 (.
)enin0tate )pre (e*0*a*t
# Imaginea (e*.i*a*t # Ce*e*a*te per)oane ).nt per(ep.te (a ,n)p0imAnt0toare7 (hiar
peri(.*oa)e
# o-a*itatea -e (om.ni(are (. )emenii # Com.ni(area n. mai e)te )pontan0 9i f0(.t0 (.
?.(.rie7 (i angoa)ant0
Ca.+e po)i?i*e4
Atit.-ini*e p0rini*or :(on9tiente )a. n.<
E6emp*.* p0rini*or :p0rini (are ei ,n9i9i n. a. pre+ent0 ,n(re-erea -e )ine<
e)a3e*e pe (are p0rinii *e tran)mit (opii*or7 (.m ar fi4
proie( ia 8i)e*or a).pra (opi*.*.i7 a(ea)ta fiin- -e fapt proie( ia -orin e*or
*or7 ne,mp*initeP
ref.+.* -e a 8e-ea pro?*eme*e (opi*.*.i7 (erine*e *or -ep0 in-.#i (apa(it0 i*eP
e6er(itarea ).praprote(iei a).pra (opi*.*.i :p0rini an6io9i<P
*ip)a tran)miterii .n.i i-ea* (opi*.*.i :p0rini pe)imi9ti<P
).pra8a*ori+area (opi*.*.i7 -An-.#i#)e o imagine fa*)0 -e)pre e* ,n).9i.
4- (<re2i>itatea
Agresiitatea e)te fie .n ge)t7 fie o ameninare -e a fa(e .n ge)t7 (. )(op.* -e a#* r0ni pe (e*0*a*t fi+i( )a.
p)iho*ogi(
Copi*.* par(.rge mai m.*te etape -e -e+8o*tare ,n (.r).* (0rora an.mite (omportamente agre)i8e ).nt
(on)i-erate (a norma*e. Va tre?.i )0 ,n8ee foarte repe-e )0 a((epte fapt.* (0 a(e)te (omportamente agre)i8e
n. ).nt a((eptate ,n p*an )o(ia*.
La 8Ar)ta pre9(o*ar07 (opi*.* poate manife)ta agre)i8it0i )pe(ifi(e -e gen.*4 *o8e9te (. mAini*e7 (.
pi(ioare*e7 ,mpinge7 )(.ip07 (i.pe9te7 ar.n(0 (. o?ie(te7 in).*t07 fo*o)e9te (.8inte .rAte7 -i)tr.ge o?ie(te7 -0
fo(7 imit0 ge)t.ri agre)i8e a*e (opii*or mai mari )a. a*e a-.*i*or7 (hiar ge)t.ri (. (onotaie )e6.a*0.
Ca.+e po)i?i*e4
Un temperament -ifi(i*
O *ip)0 a (ontro*.*.i emoii*or
Aptit.-ini )o(ia*e ina-e(8ate
Un (oefi(ient -e inte*igen0 inferior (e*.i me-i.
Pro?*eme -e )0n0tate minta*0
Di)(ip*in0 ,n fami*ie prea )e8er07 ina-e(8at0 )a. in(on)tant0
Lip)0 -e ).pra8eghere
P0rini (are n. (om.ni(0 (. (opi*.*
P0rini agre)i8i
Via0 fami*ia*0 in)ta?i*0
am0 -eprimat0
Prea m.*t timp petre(.t *a te*e8i+or
Lip)a repere*or e-.(ati8e
?- Somati@area
!omatizarea ,n)emn0 tran)formarea .n.i (onf*i(t p)ihi( ,n afe(i.ne )omati(0 :(orpora*0<.
La (opi*7 )omati+area e)te fre(8ent07 )e poate )p.ne (hiar (0 e)te norma*0. "omati+area -e8ine pato*ogi(0
at.n(i (An- a*terea+0 f.n(ionarea (opi*.*.i ,n -iferite )fere a*e 8ieii 9i (An- -.rea+0 mai m.*t -e (Ate8a
+i*e. Poate fi ,ne*ea)0 (a o mo-a*itate pe (are a(e)ta o a*ege pentr. a#9i (om.ni(a temeri*e. "imptom.* fi+i(
,n*o(.ie9te a)tfe* e6primarea emoii*or 9i a fri(i*or.
Un e6emp*. -e )omati+are e)te ?oa*a (opi*.*.i (are apare *a inter8a* reg.*at : )e poate remar(a *a .n (opi* (0
-e (Ate ori p0rinii )e (eart07 e* fa(e fe?r0<. "imptome )omati(e )pe(ifi(e pre9(o*ar.*.i4 -.rerea -e ?.rt07
8omitat.* :e(hi8a*ent.* 8inei<7 -.rerea -e (ap7 -iareea7 fe?ra7 -.rerea -e pi(ior.
Ca.+e po)i?i*e4
"it.aii )tre)ante re(ente :emoii7 8ino80ie<
Teama -e a n. fi i.?it -e .n.*Gam?ii p0rini
De)p0rirea -e p0rini
Na9terea .n.i frate
"(him?area -omi(i*i.*.i
n(eperea 9(o*arit0ii :gr0-iniei<
5oa*0 re(ent0 )a. -e(e) ,n fami*ie
6- ,lAn2ul
"lnsul e)te .n ).net nearti(.*at (ara(teri)ti(7 emi) (. )(op.* -e a (om.ni(a7 -e a e6prima .n )entiment7 )a.
o -orin0 -e a atrage atenia.
P.tem -i)tinge *a (opi*.* pre9(o*ar p*An).* o?i9n.it7 -e (ri+a -e p*An) (. ipete ne(ontro*ate7 at.n(i (An- n.
poate )a. n. 9tie )0 e6prime prin (.8inte o emoie.
P0rinte*e 8a fi a(e*a (are#* 8a a3.ta pe (opi* )0 (om.ni(e 9i ,n a*t mo- -e(At prin p*An). * 8a ,n80a )0 )e
e6prime prin (.8inte. Un p0rinte atent *a (opi*7 at.n(i (An- a(e)ta p*Ange -intr#o (a.+0 (are n. e)te e8i-ent07
8a )p.ne4 FV0- (0 e9ti ).p0rat. /ai )0 8or?im -e)pre ).p0rarea ta2 n a)tfe* -e )it.aii7 ,ntre?area FDe (e
p*AngiK2 e)te in.ti*07 n. 8a fa(e a*t(e8a -e(At )0#* fa(0 pe (opi* )0 p*Ang0 9i mai m.*t.
Ca.+e p)iho*ogi(e po)i?i*e4
i e)te team07 e)te ne*ini9tit
E)te o?o)it
Vrea )0 atrag0 atenia p0rini*or
E)te nem.*.mit
N. g0)e9te o a*t0 mo-a*itate -e a#9i e6prima )entimente*e
Tr0ie9te )entimente -e fr.)trare :-orina -e a -e8eni a.tonom<
7- Com portamente de alimenta ie neade3>ate
7.1. (noreBia
Anore#ia e)te o t.*?.rare )imptomati(0 a (on-.itei a*imentare7 (are )e tra-.(e ,n )pe(ia* printr#o re)tri(ie
foarte important0 a a*imentaiei. "en+aia -e foame -i)pare7 (opi*.* ref.+0 )0 m0nAn(e.
Ca.+e po)i?i*e4
Intera(i.ni (onf*i(t.a*e p0rinte # (opi*
Irita?i*itate pe fon-.* .n.i aport (a*ori( in).fi(ient
Afe(te negati8e a*e p0rinte*.i4 -e)(.ra3are7 gri3i
Atit.-ine agre)i80 a p0rinte*.i
7.2. &ip2a poCtei de mAn3are / l3omia
Copi*.*.i n.#i e)te ni(io-at0 foame7 m0nAn(0 foarte p.in7 (eea (e )e n.me9te ,n mo- (.rent Fn. are poft0 -e
mAn(are2. La op.).* a(e)tei )it.aii e)te (opi*.* (are m0nAn(0 tot timp.*7 m0nAn(0 m.*t7 F(opi*.* *a(om2.
Ca.+e*e p)iho*ogi(e 4
Po)i?i*0 an6ietate :pentr. am?e*e )it.aii<
"emn -e op.nere :prote)t<
o-e* fami*ia* :pentr. mAn(at.* ,n e6(e)<
7.3. ,i3a
"ica e)te mAn(at.* -e ).?)tane ne(ome)ti?i*e.
Comportament.* e)te norma* ,n perioa-a E#=$ *.ni7 (An- (opi*.* e6p*orea+0 *.mea7 -.(An- o?ie(te*e *a g.r07
-ar -e8ine anorma* (An- -.rea+0 mai m.*t -e o *.n0 9i e6i)t0 *a o 8Ar)t0 mai mare.
Ca.+e po)i?i*e4
Retar-.* menta*
T.*?.r0ri per8a)i8e -e -e+8o*tare :)pe(tr. a.ti)t<
8- (33e2ul de Curie
Furia e)te o emoie ).?it07 (. ten-in0 agre)i807 (are )e manife)t0 printr#o 8ie animaie e6pre)i807 ge)t.a*0 9i
8er?a*07 .neori in(ontro*a?i*0. 1.ria ).r8ine ,n )it.aii*e -e fr.)trare7 (An- (opi*.* e)te ,n impo)i?i*itate -e a
*e -omina. Uneori (opi*.* fa(e F(ri+e -e f.rie2 (An- -orine*e n.#i ).nt ,n-ep*inite. De (e*e mai m.*te e)te o
-orin0 imperioa)07 ?r.)(07 (. (are p0rinte*e n. e)te -e a(or-. "(enari.* are -e o?i(ei trei momente4
# (opi*.* -ore9te (e8a
# p0rinte*e )p.ne Fn.2
# (opi*.* )e ,nf.rie
Copi*.* are ne8oie )0 )e op.n0 p0rini*or7 pentr. a )e afirma (a 9i per)oan07 -ar 8rea ,n a(e*a9i timp 9i )0
te)te+e *imite*e4 )0 8a-0 (At -e m.*t ,i permit p0rinii7 )0 8a-0 pAn0 .n-e poate merge.
n mo- norma*7 -.p0 B ani 7 F(ri+e*e -e f.rie2 -i)par7 (opi*.* ,n(epe )0 fie raiona* 9i )0 a((epte reg.*i*e
)o(ia*e 9i 8a*ori*e mora*e.
Ca.+e po)i?i*e4
Nea((eptarea reg.*i*or G te)tarea *imite*or :(opiii mai mi(i<
Ca-r. e-.(ati8 in(on)e(8ent
Ne8oie a(.t0 -e a i )e a(or-a atenie
Lip)a repere*or e-.(ati8e
D Min3iuna
Definiia minciunii e)te Fa*terarea (on9tient0 a a-e80r.*.i2. N. )e poate 8or?i -e min(i.n0 -e(At at.n(i (An-
(opi*.* e)te (apa?i* )0 fa(0 -iferena ,ntre rea*itate 9i -orine*e )a*e 9i (An- e)te (apa?i* )0 gAn-ea)(0. Doar
(An- per)ona*itatea )a e)te ?ine (on)tr.it07 (opi*.* poate )0 mint0.
ntre % ' E ani7 (opi*.* (onf.n-0 (e*e -o.0 p*an.ri7 rea*.* 9i imaginar.*. 1a?.*aia fa(e parte -in (on)tr.(ia
)a p)ihi(0. Copi*.* mi( n. -i)tinge 8i).* -e rea*itate7 -e m.*te ori (re+An- (0 (eea (e a 8i)at7 )#a ,ntAmp*at (.
a-e80rat. At.n(i (An- (opi*.* ,9i -ore9te (e8a7 *egi*e rea*it0ii n. mai e6i)t07 -orina *.i -e8ine rea*itate7 9i
,mpotri8a ori(0rei e8i-ene pentr. a-.*t7 (opi*.* poate ).)ine o Fmin(i.n027-oar pentr. (0 a9a ar -ori e* )0
fie.
Con9tiina frontierei nete ,ntre imaginar 9i rea*itate7 apare (. a-e80rat )pre B ani. nainte -e a(ea)t0 8Ar)t07
+ona (reier.*.i (are -i)tinge rea*.* -e fi(i.ne7 n. e)te -efiniti8 format0. n moment.* ,n (are (opi*.*
rea*i+ea+0 (0 n. )p.ne a-e80r.*7 ,n genera* -.p0 8Ar)ta -e B ani7 8a fo*o)i (on9tient min(i.na pentr. a )e
ap0ra :a e8ita pe-eap)a< )a. pentr. a n. pier-e -rago)tea p0rini*or )a. a a-.*i*or (are )e o(.p0 -e e*. D.p0
a(ea)t0 8Ar)t07 a-.*ii tre?.ie )0 fie 8igi*eni7 pentr. (0 min(i.na7 mai a*e) at.n(i (An- )e repet07 poate
a)(.n-e o )tare p)ihi(0 proa)t0.
10 D ;urtul
PAn0 *a 8Ar)ta 9(o*arit0ii n. p.tem 8or?i -e)pre f.rt7 -e(At -a(0 (opi*.* a ,ne*e) )en).* a(e)t.i
(.8Ant.Copi*.* mi( ,9i -ore9te tot (e 8e-e. Da(0 n. are e6p*i(aii ).fi(iente7 8a a)imi*a Ff.rt.*2 a*tor
inter-i(ii a*e p0rini*or7 a9a-ar e* nef0(An- a*t(e8a -e(At )0 n.# i a)(.*te p0rinii.
E)te prin .rmare ne(e)ar )0 i )e e6p*i(e (opi*.*.i pre9(o*ar ,ntr#.n *im?a3 pe (are ,* ,ne*ege7 (0 f.rt.* e)te
inter+i) 9i pe-ep)it ,n )o(ietate7 pentr. (0 a-.(e pre3.-i(ii .nei per)oane. A(ea)t0 e6p*i(aie 8a fi f0(.t0 -oar
at.n(i (An- (opi*.* e)te (apa?i* )0 -eo)e?ea)(0 *.(r.ri*e (are#i aparin -e a*e a*tora.N.mai ,n moment.* ,n
(are (opi*.* 8a fi ,n m0).r0 )0 ,ne*eag0 )emnifi(aia f.rt.*.i7 8a p.tea ,n(epe .n tra8a*i. a).pra *.i ,n).9i7
(are#* 8a fa(e )0 re+i)te imp.*).ri*or.
Ca.+e po)i?i*e4
Copi*.* n. -eo)e?e9te *.(r.ri*e (e#i aparin -e a*e a*tora :n. e)te ).fi(ient -e mat.r<
Copi*.* n. ,ne*ege )en).* inter-i(iei
P0rinii inter+i( ori(e p*0(ere :?om?oane7 3.(0rii<
Copi*.* Ff.r02 *a ,n-emn.* a-.*t.*.i )a. a* a*t.i (opi* mai mare (a 8Ar)t0
11-)eCu@ul de a mer<e la <rdini= :(. )a. f0r0 rea(ii -e pani(0<
n(ep.t.* fre(8ent0rii gr0-iniei e)te .n moment -ifi(i* pentr. ma3oritatea (opii*or. Le e)te gre. )0 fie
-eparte -e me-i.* fami*ia* (Ate8a ore pe +i7 mai a*e) -a(0 o fa( pentr. prima -at0. Rea(ii*e ).nt -iferite 9i
merg -e *a e6primarea emoii*or prin )t0ri -e agitaie7 p*An)7 pAn0 *a ref.+.*
e6p*i(it . Uneori ref.+.* poate ,m?r0(a o form0 ma)(at07 (.m ar fi )omati+area )a. (hiar rea(ia -e pani(0. n
(e*e mai m.*te (a+.ri )it.aia )e re+o*80 -e *a )ine7 ,n)0 -a(0 per)i)t07 tre?.ie )0 )e inter8in0 pentr.
e*iminarea (a.+e*or (are fa( po)i?i* a(e)t (omportament.
Ca.+e po)i?i*e4
Difi(.*tatea )epar0rii -e mam0
Teama -e a?an-on
O )o(ia*i+are re-.)0
P0rini (are n. e6p*i(0 (opi*.*.i 9i n.#* preg0te)( pentr. moment.* ,n(eperii gr0-iniei
Apariia .nor (omportamente negati8e e)te firea)(0 *a a(ea)t0 8Ar)t0. Da(0 p0rinii ).nt ).fi(ient -e
8igi*eni 9i informai 9i -a(0 ape*ea+0 at.n(i (An- e)te ne8oie *a .n )pe(ia*i)t7 pentr. a fi a3.tai 9i
).)in.i7 (omportamente*e )e e*imin0 ,n ma3oritatea (a+.ri*or f0r0 inter8enie me-i(a*0.
Capitolul III
'-&4-)+)I&" MI*'(&" !I(9*%S'IC('" &( $:)S'( ,)"/C%&()I'+EII
Diagno)ti(.* -e t.*?.rare minta*0 )e ,ntA*ne te -in (e ,n (e mai -e) *a (opii. "pe(ia*i tii )p.n (a =BQ -in
(opii ).fer0 -e a(e)te t.*?.r0ri7 ,n timp (e a(.m (A i8a ani pre8a*en a era -e n.mai
E#C Q. T.*?.r0ri*e minta*e pot a8ea imp*i(a ii ma3ore ,n 8ia a (opi*.*.i i pot -etermina a?an-on (o*ar i
(hiar -e*in(8en 0 3.8eni*07 -a(0 n. ).nt tratate *a timp. De a(eea7 )pe(ia*i tii in)i)t0 a).pra inform0rii i
e-.(0rii t.t.ror (e*or imp*i(a i7 ,n(epAn- (. p0rin ii i (ontin.An- (. (a-re*e -i-a(ti(e7 me-i(ii -in (o*i i
me-i(ii -e fami*ie. T.*?.r0ri*e minta*e tre?.ie -epi)tate pre(o(e7 a-i(0 ,ntre perioa-a prenata*0 i ; ani7
pentr. (0 a(ea)ta e)te perioa-a ,n (are )e -e+8o*t0 (ir(.ite*e ne.rona*e7 (are ).nt a(ti8ate ,n (on-i ii*e -e
)tre).
T.*?.r0ri*e (e*e mai -e) ,ntA*nite ).nt4
= T.*?.r0ri*e hiper(hineti(e
$ T.*?.r0ri*e opo+ante
; T.*?.r0ri*e an6ioa)e
@ T.*?.rarea a.ti)t0
1.'-&4-)+)I&" FI,")CFI*"'IC"
Pro?*eme*e (omportamenta*e hiper(hineti(e 9i opo+ante ).nt (e*e mai fre(8ente t.*?.r0ri p)ihi(e *a
8Ar)ta (opi*0riei7 p.tAn- )0 apar0 i+o*at )a. a)o(iate7 am?e*e fiin- (.no)(.te ).? termen.* -e
t.*?.r0ri (omportamenta*e -e e6terna*i+are )a. t.*?.r0ri e6pan)i8e.
1.1. Cara3teri2ti3ile prin3ipale a*e t.*?.r0rii hiper(hineti(e ).nt 4
- !eCi3itul aten=ional e)te (ara(teri+at -e fapt.* (0 )ar(ini*e pe (are *e are (opi*.* ).nt fina*i+ate
foarte rapi- )a. n. ).nt -.)e *a ?.n )fAr9it. A(e)t *.(r. poate fi o?)er8at mai a*e) ,n a(ti8it0i*e
(are re(*am0 efort inte*e(t.a*. Pro?*eme*e apar ,n genera* ,n a(ti8it0i*e imp.)e -e a*ii7 (omparati8
(. (e*e pe (are *e a*ege (opi*.* )ing.r. Copi*.* o)(i*ea+0 fre(8ent -e *a o a(ti8itate *a a*ta7
pier+An-.#9i repe-e intere).* fa0 -e a(ti8itatea ,n -e)f09.rare -e-i(An-.#)e a*teia. 1a(e -e)eori
gre9e*i -e neatenie ,n rea*i+area teme*or )a. a a*tor a(ti8it0i (. )(op. .n(a *.i e)te -e)eori
-e+or-onat0 9i ).perfi(ia*0. Da(0 a(e)te (ara(teri)ti(i a*e ateniei ).nt e6trem -e -i)(or-ante ,n
raport (. 8Ar)ta 9i ni8e*.* -e inte*igen0 a*e (opi*.*.i7 at.n(i e*e (on)tit.ie .n )emn -e ,ntre?are.
Atenia e)te .n (on)tr.(t (omp*e6 9i gre. -e -efinit. n *eg0t.r0 (. t.*?.r0ri*e hiper(hineti(e e)te
important0 -iferena -intre atenia )e*e(ti80 9i (on(entrarea ateniei. Atenia )e*e(ti80 )e refer0 *a
(apa(itatea -e fo(a*i+are a ateniei a).pra )tim.*i*or re*e8ani pentr. )ar(in0 9i -e a ignora )tim.*ii
ire*e8ani. Di)tra(ti?i*itatea e)te )emn.* .nei atenii )e*e(ti8e re-.)e. Con(entrarea ateniei )e
refer0 *a (apa(itatea -e a menine atenia a).pra .nei )ar(ini pentr. o perioa-0 mai *.ng0 -e timp.
- Impul2i>itatea )e manife)t0 (a 9i ner0?-are7 -ifi(.*tate ,n a a9tepta 9i a amAna ne8oi*e )a. (a
a(i.ne ?r.)(0 9i f0r0 preme-itare. A)tfe* 7 (opiii r0)p.n- ,nainte (a ,ntre?area )0 fie a-re)at07
,ntrer.p 9i ,i -eran3ea+0 pe a*ii pro8o(An- pro?*eme ,n (*a)0 )a. ,n gr.p.* -e (opii. i ,ntrer.p pe
(ei*a*i7 ,i -eran3ea+07 *e ia. 3.(0rii*e7 ating *.(r.ri pe (are n. ar tre?.i )0 *e ating0 et(.
Imp.*)i8itatea poate -.(e *a a((i-ente : r0)t.rnare -e o?ie(te7 (io(niri7 atingerea .nor o?ie(te
,n(in)e< 9i *a .n intere) (re)(.t fa0 -e a(ti8it0i potenia* peri(.*oa)e7 (opiii neinAn- )eama -e
po)i?i*e*e (on)e(ine negati8e. Imp.*)i8itatea (ogniti80 e)te ten-ina -e a .rma prim.* imp.*) -e
a(i.ne 9i -e a ,n(epe o a(ti8itate ,nainte (a ea )0 fie ).fi(ient -e ?ine gAn-it0 )a. e6p*i(at07 ,n
afar0 -e a(ea)ta e6i)tAn- -e)eori 9i imp.*)i8itate emoiona*0 pre+ent0 *a a(ei (opii (are a.
-ifi(.*t0i ,n a#9i amAna -orine*e 9i -e a#9i a9tepta rAn-.*.
- Fipera3ti>itateaG e)te o a(ti8itate motorie -e+organi+at07 nereg.*at0 9i e6p*o+i807 o ne*ini9te
e6(e)i80 (are apare mai a*e) ,n )it.aii*e ,n (are (opi*.* tre?.ie )0 )tea re*ati8 *ini9tit. A(e)t mo-e*
-e a(ti8itate motorie e6(e)i80 pare a n. fi inf*.enat -e me-i.* )o(ia*. n e8a*.are e)te ne(e)ar )0
inem (ont -e fapt.* (0 a(ti8itatea tre?.ie )0 ai?0 o mai mare inten)itate7 (omparati8 (. (ea a
(opii*or -e a(eea9i 8Ar)t0 (are pre+int0 a(e*a9i ni8e* -e inte*igen0. A(ea)t0 (ara(teri)ti(0
(omportamenta*0 e)te e8i-ent0 ,n )it.aii )tr.(t.rate 9i organi+ate (are )o*i(it0 mai m.*t
(apa(itatea -e (ontro* a (omportament.*.i. /ipera(ti8itatea e)te )pre e6emp*. agitaia 9i ne*ini9tea
pe (are o pre+int0 (opiii (An- )ta. pe )(a.n. Copiii n. pot )ta a9e+ai7 *ini9tii at.n(i (An- ).nt
imp*i(ai ,n a(ti8it0i7 )e (a0r0 )a. a*earg0 ,n momente nepotri8ite. Copiii mi(i 9i (ei -e 8Ar)t0
pre9(o*ar0 (are a. a(ea)t0 t.*?.rare )e -iferenia+0 -e (ei*a*i (opii prin fapt.* (0 ).nt tot timp.* ,n
mi9(are7 in-iferent -e (onte6t. Ei a*earg07 ie) pe .90 ,nainte -e a#9i *.a 3a(heta7 )ar )a. )e (a0r0 pe
mo?i*ier7 f.g prin (a)0 9i a. -ifi(.*t0i ,n parti(iparea *a a(ti8it0i*e -e gr.p : ,n a a)(.*ta o po8e)te<
organi+ate ,n gr0-inie.
T.*?.r0ri*e pot pre+enta o inten)itate -iferit0 ,n -i8er)e -omenii -e 8ia0. n mo- tipi( )imptome*e
apar mai inten) ,n )it.aii*e ,n (are e)te ne(e)ar0 (on(entrarea ateniei pe o perioa-0 mai mare -e
timp7 (An- e)te ne(e)ar efort.* inte*e(t.a* )a. (An- )tim.*ii -in 3.r n. mai repre+int0 o no.tate.
"imptome*e t.*?.r0rii ).nt mai p.in inten)e )a. (hiar a?)ente ,n (a+.* ,n (are (opi*.* )e af*0 ,ntr#
.n me-i. no.7 (An- e)te p.terni( (ontro*at7 (An- (omportament.* -e+ira?i* e)te re(ompen)at
(ore)p.n+0tor )a. (An- )e -e-i(0 a(ti8it0ii fa8orite7 (hiar -a(0 a(ea)ta ,i )o*i(it0 atenia.
"imptome*e apar fre(8ent ,n gr.p )a. ,n p.?*i(.
1.2.Simptomatolo<ie a2o3iat
A*0t.ri -e )imptome*e (entra*e7 (opiii (. t.*?.rare hiper(hineti(0 pre+int0 9i a*te pro?*eme4
,ro5leme de intera3=iune 2o3ial 7n rela=ia 3u 3opiii 4 (omportament in)i)tent7 -ar
n. prin (eea (e fa(7 (i prin fe*.* ,n (are o fa(7 ,n(ear(0 )0#i -omine pe (ei*a*i7 pre+int0 .n
(omportament agre)i87 )e ).)trag (erine*or7 ,n(a*(0 *imite 9i reg.*i pe a)(.n)7 ofer0
impre)ia -e imat.ritate7 intera(i.nea (. fraii are o tent0 negati80.
Comportament opo@antG re+i)ten0 a(ti80 fa0 -e reg.*i )ta?i*ite -e (0tre a-.*i7
e6p*o+ii -e f.rie7 to*eran0 *a fr.)trare re-.)0.
,erCorman= redu2 la te2tele de inteli<en=4 (. BG=D p.n(te mai re-.)0 .
,ro5leme de de@>oltare 6i de perCorman= 63olar4 a3.ng fre(8ent ,n )it.aia -e a repeta
o (*a)07 a. note mi(i 9i o?in re+.*tate )(0+.te *a te)te*e -e *im?a37 (itire7 ortografie 9i
(a*(.*.
'ul5urri emo=ionale4 ne)ig.ran0 ,n p*an )o(ia*7 temeri7 pre-i)po+iii -epre)i8e7 ,n(re-ere
)(0+.t0 ,n proprii*e (apa(it0i.
1.3.Criterii de dia<no2ti3 pentr. t.*?.rarea hiper(hineti(04
Inaten=ia G
# e9.ea+0 a-e)ea ,n a -a atenia (.8enit0 -eta*ii*or ori fa(e erori prin neg*i3en0 ,n efe(t.area
teme*or 9(o*are7 *a )er8i(i. )a. ,n a*te a(ti8it0i
# are a-e)ea -ifi(.*t0i ,n ).)inerea ateniei a).pra )ar(ini*or )a. a(ti8it0i*or -e 3o(
# pare a-e)ea a n. a)(.*ta (An- i )e 8or?e9te
# n. a.-e (An- i )e a-re)ea+0 (ine8a
# n. -.(e *a ?.n )fAr9it -e m.*te ori in-i(aii*e (e*or*a*i 9i n. poate fina*i+a *.(r0ri*e 9(o*are7
a*te ,n-atoriri *a *o(.* -e m.n(0
# are fre(8ent -ifi(.*t0i ,n a organi+a rea*i+area e6er(iii*or 9i a a(ti8it0i*or
# e8it0 -e)eori )ar(ini*e (are pre).p.n .n efort inte*e(t.a* -e *.ng0 -.rat0
# pier-e -e)eori o?ie(te*e ne(e)are an.mitor )ar(ini )a. a(ti8it0i
# )e *a)0 -e)eori -i)tra) -e )tim.* e6terni
# e)te a-e)ea .it.( ,n a(ti8it0i*e (oti-iene
Fipera3ti>itateaG
# D0 a-e)ea -in mAini 9i -in pi(ioare )a. )e fAAie pe )(a.n.
# "e ri-i(0 -e)eori ,n pi(ioare ,n (*a)0 )a. ,n a*te )it.aii ,n (are ar tre?.i )0 r0mAn0 a9e+at.
# erge -e)eori -intr#o parte ,n a*ta )a. )e (o(oea+0 e6(e)i8 ,n )it.aii ina-e(8ate.
Impul2i>itateaG
# R0)p.n-e ,nainte -e terminarea ,ntre?0rii.
# i e)te -e)eori foarte gre. )0 a9tepte pAn0 ,i 8ine rAn-.* *a 3oa(0 )a. ,n gr.p.
# i ,ntrer.pe -e)eori pe (ei*a*i 7 inter8ine ,n -ia*og.ri )a. 3o(.ri.
# Vor?e9te pe)te m0).r07 f0r0 )0 rea(ione+e a-e(8at *a *imit0ri*e )o(ia*e.
n D" 'IV ).nt )pe(ifi(ate trei 2u5tipuri de tul5urri de eBternali@are4
# 'ipul 3om5inat -e t.*?.rare -e hipera(ti8itateG-efi(it -e atenie7 ,n (a-r.* (0r.ia apar atAt
tulburri atenionale : 9a)e -in (e*e no.0 (riterii tre?.ie ,n-ep*inite<7 pre(.m 9i hiperactiitate$
impulsiitate :9a)e -in (e*e no.0 (riterii tre?.ie ,n-ep*inite<.
# 'ipul predominant inatent7 *a (are )e reg0)e)( (. pre(0-ere -efi(ite ateniona*e7 ,n timp
(e hipera(ti8itateaG imp.*)i8itatea n. apar -e*o( )a. n. ).nt ).fi(ient -e pregnante.
# 'ipul predominant Hipera3ti> ' imp.*)i87 *a (are )e manife)t0 prepon-erent
hipera(ti8itateGimp.*)i8itate7 -efi(ite*e ateniona*e neap0rAn- -e*o( )a. n. ).nt pregnante.
Pentr. a p.tea p.ne a(e)te -iagno)ti(e tre?.ie4
# "0 per)i)te )imptome*e timp -e (e* p.in 9a)e *.niP
# "0 apar0 ,naintea 8Ar)tei -e B aniP
# "0 )e manife)te ,n -o.0 )a. mai m.*te arii -e a(ti8itate 7 9(oa*0 9i a(a)0P
1.4."tiolo<ia tul5urrilor Hiper3Hineti3e
A. fo)t )t.-iai mai m.*i fa(tori etio*ogi(i7 a)tfe*4
# T.*?.r0ri*e ne.ro*ogi(e 4 )e (on)i-er0 (0 hiper(hine+ia are *a ?a+0 o t.*?.rare *a ni8e*.*
f.n(ion0rii (reier.*.i7 a(e)tea a. fo)t -en.mite -i)f.n(ii (ere?ra*e mi6te. Ca.+e*e a(e)tor
-i)f.n(ii ).nt (omp*i(aii*e pre #7 peri #7 9i po)tnata*e7 (are -etermin0 o ,ntAr+iere ,n -e+8o*tare.
# T.*?.r0ri a*e )i)tem.*.i im.nitar 4 n.meroa)e (er(et0ri a. -e)(ri) pre+ena rea(ii*or
a*ergi(e *a a*?.mine7 po*en7 praf7 -i+o*8ani7 (o*orani 9i aromati+ani.
# 1a(tori geneti(i 4 o m.*tit.-ine -e )t.-ii arat0 (0 e6i)t0 inf*.ene geneti(e ,n apariia 9i
-e+8o*tarea t.*?.r0ri*or hiper(hineti(e.
# T.*?.r0ri *a ni8e*.* (himiei (ere?ra*e 4 mo-ifi(0ri a*e ni8e*.*.i .nor ).?)tane
ne.rotran)mi0toare .
# Inf*.ene etio*ogi(e *a na9tere 4 na9teri premat.re7 e6p.nerea ,n e6(e) a mamei *a t.t.n 9i
a*(oo* ,n timp.* )ar(inii.
# Con-iii p)iho)o(ia*e 4 pre-i)po+iie (re)(.t0 pentr. fami*ii (. )tat.t )o(ioe(onomi( )(0+.t7
fami*ii -e+organi+ate7 *o(.ine mi(i.
n (a+.* ,n (are n. )e inter8ine *a timp7 (opiii hipera(ti8i ri)(07 pe *Ang0 )*a?e*e re+.*tate 9(o*are )0
p.n0 o )erie -e pro?*eme (e*or -in prea3m0. Parteneriat.* (. .n p)ihiatr. -e (opii7 .n p)iho*og7 .n
(onta(t permanent a* p0rini*or (. )i)tem.* pe-agogi( e)te re(oman-a?i* ,n (a+.* .nei pro?*eme -e
o a)emenea importan0 (.m e)te t.*?.rarea -e hipera(ti8itate 9i -efi(it -e atenie. Tratamente*e
me-i(amentoa)e pot )0 ai?0 re+.*tate m.*.mitoare7 (. .n profi* re-.) -e efe(te )e(.n-are. Re*aia
fami*iei (. .n p)iho*og poate )0 o a3.te )0 ia)0 -in -e+n0-e3-ea fapt.*.i (0 are .n (opi* (are n.
poate fi )tr.nit7 .n (opi* pro?*em0. n p*.) opinia p)iho*og.*.i 8a fi important0 ,n )ta?i*irea
)trategiei -e e-.(are a (opi*.*.i. De a)emenea7 e-.(atorii 9i ,n800torii a?i*i (are a*ternea+0
a(ti8it0i*e 9i ,9i ?a+ea+0 a(t.* pe-agogi( pe ,n(.ra3are 9i pe a?or-area in-i8i-.a*i+at0 a fie(0r.i
(opi* ).nt (ei (are re.9e)( )0 )tim.*e+e performana (opii*or (. hipera(ti8itate 9i -efi(it ateniona*.
Copiii (. t.*?.r0ri hiper(hineti(e pre+int0 .n (ontro* (omportamenta* re-.) ,n (a+.* )tim.*0ri*or
-i)(riminati8e 9i a reg.*i*or (are apar ,n )pe(ia* ,n (a+.* ,nt0ririi ,ntAr+iate7 paria*e )a. minima*e a
(omportament.*.i.
Lip)a (apa(it0ii -e inhi?are a imp.*).ri*or 9i a a(i.ni*or -.(e *a t.*?.r0ri a*e f.n(ii*or e6e(.ti8e
(. impa(t ,n patr. -omenii4 memoria -e *.(r.7 a.toreg*area afe(te*or7 moti8aiei 9i ateniei7
interna*i+area 9i a.tomati+area *im?a3.*.i7 pre(.m 9i repro-.(erea 9i -e+8o*tarea )e(8ene*or -e
a(i.ne. A)tfe*7 (re9te pro(ent.* in intera(i.ni*or negati8e -intre (opi* 9i per)oana
apropiat0: p0rini7 e-.(atori7 ,n800tori7 frai7 (ei -e a(eea9i 8Ar)t0<. Con-iii*e nefa8ora?i*e -in
fami*ie 9i 9(oa*0 8in )0 ,nt0rea)(0 a(e)te intera(i.ni negati8e 9i )0 a((ent.e+e )imptome*e
hiper(hineti(e.
n terapia t.*?.r0ri*or hiper(hineti(e )e pot -e*imita 4
# tehni(i (entrate pe (opi*
# tehni(i (entrate pe fami*ie )a. pe gr0-ini0G9(oa*0.
%emersurile centrate pe copil a. (a )(op -imin.area t.*?.r0ri*or -e (omportament a*e (opi*.*.i
prin interme-i.* inter8enii*or prin 3o(7 prin meto-e -e a.to#e-.(aie pre(.m 9i prin -emer).ri -e
a.to # management.
%emersurile centrate pe familie a. (a )(op mo-ifi(area (on-iii*or fami*ia*e (ar menin
)imptomato*ogia (opi*.*.i.
n mo- )imi*ar7 intereniile centrate pe grdini sau coal a. (a )(op -imin.area pro?*eme*or
(omportamenta*e -in a(e)t me-i.7 mo-ifi(An- (on-iii*e (are menin )imptomato*ogia.
2. '-&4-)+)I&" !" C%M,%)'(M"*' %,%#(*'
T.*?.r0ri*e -e (omportament -e tip opo+ant -e?.tea+0 ,n (opi*0ria timp.rie7 ,nainte -e 9(o*ari+are7
(. (ri+e p.terni(e -e f.rie 9i mai a*e) (. .n (omportament -e tip negati8i)t 9i -e ref.+. n
a-o*e)(en07 *a 3.m0tate -in a(e9ti (opii pro?*eme*e pot -i)p0rea7 ,n)0 (ea*a*t0 3.m0tate -e+8o*t0 .n
(omportament anti)o(ia*. E6i)t0 p.ini a-o*e)(eni (. (ara(teri)ti(i anti)o(ia*e (are n. )#a.
e8i-eniat ,n (opi*0ria timp.rie printr#.n (omportament -e a(e)t tip. C. (At )e menine mai m.*t
a(e)t (omportament7 (. atAt 9an)e*e -e re.9it0 a*e tratament.*.i )(a- 9i e)te mai pro?a?i*0 apariia
.n.i (omportament -e*in(8ent. Prin(ipa*a (a.+0 a pattern.ri*or (omportamente*e -e tip opo+ant 9i
agre)i8 -in (opi*0rie ).nt in(on)i)tena ,n e-.(aie 9i *ip)a monitori+0rii7 ,n )trAn)0 *eg0t.r0 (.
*ip)a -e intere) 9i atenia re-.)0 fa0 -e e*emente*e (omportamenta*e pro # )o(ia*e pe (are *e
manife)t0 (opi*.*. Unii (er(et0tori -i)(.t0 -e)pre .n 8erita?i* antrenament -e agre)i8itate. A(e)ta
are *o( ,n fami*ie 9i )e (ara(teri+ea+0 prin intera(i.ni )pe(ia*e (are a. *o( +i*ni( -e nen.m0rate ori
,n fami*ie.
".nt (opii (are ,ngre.nea+0 )ar(ina p0rini*or -e a fi (on)e(8eni 9i ateni ,n e-.(aie.
U*terior7 (opii ,n8a0 )0 e6er(ite (ontro*.* a).pra (e*or*a*i mem?ri ai fami*ie prin (omportament.*
-e tip opo+ant 9i n. ,n8a0 (.m )0 a?or-e+e ,n mo- (a*m (onf*i(te*e 9i fr.)tr0ri*e. n fina* ei
manife)t0 a)tfe* -e pattern.ri (omportamenta*e atAt *a gr0-ini07 (At 9i *a 9(oa*0. La 8Ar)ta 9(o*ar0
mi(0 )a. mai tAr+i. e6i)t0 -o.0 e8enimente (are inf*.enea+0 -e(i)i8 -e+8o*tarea .*terioar0. n
prim.* rAn- (opiii agre)i8i 8or fi e8itai -e (ei -e a(eea9i 8Ar)t07 iar ,n a* -oi*ea rAn- ei pre+int0 .n
ri)( (re)(.t -e a a8ea e9e( 9(o*ar7 -in (a.+0 (omportament.*.i -e tip opo+ant7 a ref.+.*.i
)o*i(it0ri*or 9(o*are 9i a )imptomati(ii hiper(hineti(e7 ,n (a+.* ,n (are a(ea)ta e6i)t0.
Comportament.* agre)i8 a* (opii*or (ore*ea+0 (. an.mite (ara(teri)ti(i fami*ia*e (a4 8enit.* re-.)7
ni8e*.* e-.(aiona* )(0+.t a* p0rini*or7 *ip)a )pri3in.*.i )o(ia* -in partea (om.nit0ii7 (onf*i(te
,ntre parteneri7 )epar0ri )a. -i8or.ri. A(e9ti fa(tori -etermin0 apariia .n.i (omportament
e-.(aiona* -i)tor)ionat *a p0rini7 mai a*e) ,n (on-iii*e ,n (are ei n. re.9e)( )0 fa(0 fa0 )tre).*.i.
E-.(aia in(on)e(8ent0 n. e)te -oar .n efe(t a* *ip)ei (ompetene*or e-.(a iona*e genera*e7 ea
fiin- -eterminat0 ,n mare parte 9i -e )o*i(it0ri*e (are a(ionea+0 a).pra fami*iei. Prin(ipa*a
(ara(teri)ti(0 a t.*?.r0ri*or -e tip opo+ant e)te (omportament.* -e tip negati8i)t7 ,n-r0+ne7
nea)(.*t0tor 9i (hiar -.9m0no)7 a(e)ta ap0rAn- ,n mo- repetiti8 9i manife)tAn-.#)e fa0 -e
per)oane*e (are repre+int0 a.toritatea. A(e)t mo-e* (omportamenta* are o -.rat0 -e (e* p.in 9a)e
*.ni. Copiii )e ,nf.rie rapi-7 )e (eart0 -e)eori (. a-.*ii7 )e op.n a(ti8 in-i(aii*or )a. reg.*i*or 9i
ref.+0 )0 *e .rme+e. i ener8ea+0 pe (ei*a*i 9i -a. 8ina pe a*ii pentr. proprii*e gre9e*i7 ).nt irita?i*i
9i )e *a)0 .9or ener8ai -e (ei*a*i7 rea(ionea+0 imp.*)i8 9i iritat. A(e)te (omportamente apar mai
fre(8ent (omparati8 (. (opiii -e a(eea9i 8Ar)t0 9i (. a(e*a9i ni8e* -e -e+8o*tare. "imptome*e )e
manife)t0 ,ntot-ea.na a(a)0.
3. '-&4-)+)I&" (*II%(S"
Pro?*eme*e -e interna*i+are re+.*t0 -in (omportamente ).pra(ontro*ate7 pro?*eme *egate -e )ine (.m ar fi
an6ietatea7 -epre)ia7 a(.+e )omati(e f0r0 o (a.+0 me-i(a*0 (.no)(.t07 e8itarea (onta(te*or )o(ia*e7
a.toefi(ien07 )tim0 -e )ine )(0+.t07 ten-in0 -e e6primare a -etre)ei emoiona*e (a -i)(onfort fi+i(.
T.*?.r0ri*e an6ioa)e )e (ara(teri+ea+0 prin ,ngri3orare (roni(0 pri8in- e8enimente*e pre+ente 9i 8iitoare 9i
pot pre).p.ne o )erie -e tipare -e rea(ii (om.ne. n p*an (omportamenta* apare f.ga )a. e8itarea7 ,n p*an
(ogniti8 apar apre(ieri negati8e (. pri8ire *a propria per)oan0 iar ,n p*an fi+io*ogi( apar )t0ri -e e6(itaie
in8o*.ntar0 (. ritm (ar-ia( (re)(.t7 re)piraie a((e*erat07 trem.r0t.ri 9i ten)i.ne m.)(.*at0. 1ie(are (opi* are
per)ona*itatea )a. N. e6i)t0 -oi (opii an6io9i (. (omportamente i-enti(e7 -ar e6i)t0 (Ate8a
(oor-onate genera*e )imi*are pentr. (opiii an6io i pe (are *e 8om -e)(rie. At.n(i (An- (opiii ).nt
an6io9i7 e6i)t0 trei mo-.ri pro?a?i*e ,n (are )imt efe(te*e an6iet0ii.
n prim.* rAn-7 an6ietatea e)te re)imit0 *a nielul proceselor mentale sau al gndurilor *or. Copiii
an6io9i 8or a8ea gAn-.ri (entrate pe .n an.mit tip -e peri(o* )a. ameninare. De e6emp*.7 pot fi
,ngri3orai -e fapt.* (a )e 8or r0ni7 (0 (ine8a apropiat *or 8a fi r0nit )a. (a )e 8a rA-e -e ei.
n a* -oi*ea rAn-7 an6ietatea e re)imit0 fizic *a ni8e*.* (orp.*.i # (An- (opi*.* e an6io)7 (orp.* ii
-e8ine mai ,n(or-at. Cer(etatorii n.me)( a(ea)ta rea(ie -rept rea(ie -e
ata(#)a.#f.g0 pentr. (0 )(op.* e)te a(e*a -e a prote3a per)oana7 preg0tin-#o )0 ,nfr.nte )a. )0 )(ape -e
.n potenia* peri(o*. Rea(ia -e ata(#)a.#f.g0 in(*.-e mo-ifi(0ri pre(.m ritm.* (re)(.t a* ?0t0i*or
inimii7 a* re)piraiei7 tran)piraiei 9i grea0. Din a(ea)t0 (a.+a7 at.n(i (An- ).nt (.prin9i -e ,ngri3orare7
(opiii an6io9i pot a(.+a -.reri -e )toma(7 -.reri -e (ap7 -iaree )a. o?o)ea*0.
n (e* -e#a* trei*ea rAn- e)te foarte important (0 an6ietatea afe(tea+0 comportamentul copiilor.
CAn- ).nt an6io9i7 (opiii tin- )0 -e8in0 ne*ini9tii7 )0 .m?*e -e (o*o (o*o7 )0 p*Ang07 )0 )e
a)(.n-0 -.p0 p0rini )a. )0 trem.re. n p*.)7 an6ietatea e)te ,n)oit0 -e o form0 -e e8itare7
poate fi 8or?a -e .n (omportament e8itati8 e8i-ent : ref.+.* -e a -.(e g.noi.* )eara< )a. poate
fi o e8itare mai ).?ti*0: o?i(ei.* -e a p.ne m.+i(0 toat0 noaptea *a petre(eri pentr. a e8ita
intera( i.nea (. (ei*a*i (opii<.
Inten)itatea an6iet0ii 8aria+0 -e *a (opii *a (opii. Unor (opii *e e)te team0 -e -oar .n.* )a. -o.0
*.(r.ri. De e6emp*.7 .n (opi* poate fi ,n(re+0tor ,n )ine i )o(ia?i*7 -ar )0#i fie p.r i )imp*. team0
)0 -oarm0 (. *.mina )tin)0. La (e*0*a*t (ap0t a* )pe(tr.*.i7 .nii (opii ).nt tem0tori ,n m.*te -omenii
-e 8ia 0 i pot p0rea permanent iritai )a. )en)i?i*i. De e6emp*.7 .nii (opii ).nt ne*ini9tii (An- 8ine
8or?a -e ori(e )it.aie no.07 -e a (.noa te (opii7 )e pot teme -e (Aini7 p0ian3eni i ,nt.neri( )a.
-e8in ne*ini tii (An- p0rinii ).nt p*e(ai -e a(a)0 noaptea. E6i )t 0 -e a)emenea 9i ni 9t e t i par e
.+.a* e -e manife)tare a an6iet0ii pe (are *e ,ntA*nim mere. 9i pe (are *e 8om -e)(rie.
3.1.;o5iile i temerile
1ri(a e)te partea nat.ra*0 9i norma*0 a 8ieii7 e)te o parte a e8o*.iei noa)tre (a )pe(ie. Diferite
temeri apar 9i )e -e+8o*t0 ,n an.mite momente -in 8iaa noa)tr0. Teama -e )tr0ini 9i teama -e a fi
)eparat -e per)oana (are ,i ,ngri3e9te apar *a (opii -e reg.*0 *a 8Ar)ta -e apro6imati8 no.0 *.ni.
De9i temeri*e ).nt fre(8ente ,n (opi*0rie7 nat.ra 9i n.m0r.* *or )e mo-ifi(0 o-at0 (. 8Ar)ta7 a8An-
,n f.n(ie -e )ta-i.* -e -e+8o*tare7 .rm0toare*e temeri (om.ne4
# ).gar4 fri(a -e )tr0ini7 r0nirea propriei per)oane
# pre9(o*ar4 fri(a -e (reat.ri imaginare7 mon9tri7,nt.neri(7 anima*e
# e*e84 fri(a -e anima*e mi(i7 ,nt.neri(7 t.net7 f.*ger
# a-o*e)(ent4 fri(a -e ?oa*0 fi+i(07 pro(e-.ri me-i(a*e78or?it ,n p.?*i(7 (ata)trofe.
O fo?ie )pe(ifi(0 e)te o fri(0 inten)0 9i per)i)tent0 fa0 -e o?ie(te )a. )it.aii (ir(.m)(ri)e7 f0r0 o
?a+0 raiona*0. A-e)ea7 o?ie(t.* )a. e8eniment.* tem.t e)te e8itat7 e6p.nerea *a e* p.tAn- pro-.(e
rea(ii fi+io*ogi(e )emnifi(ati8e pre(.m ameea*a7 re)piraia ,ntret0iat07 (re9terea ritm.*.i (ar-ia(
)a. (hiar *e9in. Rea(ii*e -e an6ietate )porit0 )e a((ent.ea+0 pe m0).r0 (e (opi*.* )e apropie -e
o?ie(t.* tem.t. De m.*te ori7 e)te iminent0 o -orin0 p.terni(0 -e a f.gi7 iar in(apa(itatea -e a fa(e
a(e)t *.(r. poate -etermina o e6(itaie )porit0: pani(0<. Toate temeri*e ).nt norma*e7 (hiar 9i fri(i*e
(are iniia* pot p0rea (i.-ate7 pre(.m teama -e mi(ro?i (are ,* -etermin0 pe .n (opi* )0 )e )pe*e
-e)7 pot fi 80+.te (a )imp*e fri(i norma*e (are a. a3.n) )0 fie prea a((ent.ate. De(i7 (opiii (.
pro?*eme -e an6ietate pot fi 80+.i p.r 9i )imp*. (a a8An- temeri norma*e (are a. -e8enit mai
e6agerate 9i mai intr.+i8e -e(At (e*e a*e a*tor (opii. O mo-a*itate mai efi(ient0 -e a ne raporta *a
a(e)te pro?*eme e)te )0 ne gAn-im -a(0 an6ietatea afe(tea+0 8iaa (opi*.*.i 9i -a(0 ,i (a.+ea+0
-ifi(.*t0i. I-eea prin(ipa*0 e)te (07 -a(0 an6ietatea (opi*.*.i ,i afe(tea+0 ,n mo- nep*0(.t 8iaa7
e)te ?ine )0 80 gAn-ii (.m )0 ,* a3.tai )0 o (ontro*e+e.
3.2.(nBietatea de 2eparare
An#ietatea de separare e)te fri(a -e a fi -e)p0rii -e prin(ipa*a per)oan0 (are *e poart0 -e gri307 (e* mai
a-e)ea fiin- 8or?a -e mama (opi*.*.i. Copiii (. an6ietate -e ) epar ar e -e8in foarte ).p0rai
at.n(i (an- tre?.ie )0 )e -e)part0 -e (e* (are ,i ,ngri3e9te in-iferent -e moti8. n (a+.ri )e8ere
pot (hiar )0 ,9i .rme+e p0rinte*e prin (amere pentr. a n. fi )(0pai -in pri8ire ni(i o (*ip0. Ce* mai
a-e)ea7 a(e9ti (opii e8it0 )0 mearg0 *a 9(oa*07 )e ).p0r0 (An- p0rinii *or 8or )0 ia)0 ,n ora97 ref.+0 )0
-oarm0 *a a*ii 9i ,n(ear(0 )0#9i in0 p0rinii ,n prea3m0 tot timp.*. Unii (opii )e p*Ang -e -.reri -e
)toma( )a. -e a*te pro?*eme fi+i(e (An- ).nt )eparai 9i m.*i -intre ei fa( (ri+e (An- ).nt ameninai
(. )epararea. oti8.* a(e)t.i (omportament pare )0 fie teama (0 (e8a ,ngro+itor *i )e 8a ,ntAmp*a
p0rinte*.i )a. (opi*.*.i (At timp (ei -oi ).nt -e)p0rii 9i (07 ,n (on)e(in07 n. )e 8or mai re8e-ea
ni(io-at0. Copiii (are ).fer0 -e an6ietate -e )eparare a. )entimente inten)e -e -etre)0 ina-e(8at0
)ta-i.*.i -e -e+8o*tare a(ea)ta per)i)tAn- (e* p.in patr. )0pt0mAni. De9i a(ea)t0 afe(i.ne e)te
re(.no)(.t0 (a fiin- .na -intre t.*?.r0ri*e manife)tate pentr. prima -at0 ,n (opi*0rie )a. a-o*e)(en07
-e?.t.* ,nainte -e 8Ar)te -e E ani e)te (on)i-erat pre(o(e. Copiii (. an6ietate -e )eparare pot
e6perimenta .n -i)(onfort )emnifi(ati8 -a(0 *i )e (ere )0 p0r0)ea)(0 teritori.* fami*iar. "imptome*e
-etre)ei pot fi e8i-eniate ,n a(.+e fi+i(e 9i )omati(e7 pre(.m -.reri pron.nate -e )toma( 9i 80r)0t.ri.
A-e)ea .n (opi* (. an6ietate -e )eparare poate fi -eo)e?it -e -ifi(i* 9i -eran3ant. Pentr. (a .n (opi* )0
primea)(0 -iagno)ti(.* -e an6ietate -e )eparare tre?.ie )0 manife)te pe o perioa-0 -e (e* p.in patr.
)0pt0mAni (e* p.in trei -in .rm0toare*e )imptome4 teama (0 per)oana apropiat0 ar p.tea m.ri ,n .rma
.n.i a((i-ent )a. prin r0nire7 preo(.pare permanent0 ,n (eea (e pri8e9te o -e)p0rire anti(ipat0 ,n
8iitor7 ref.+.* -e a merge *a 9(oa*07 teama -e a fi )ing.r f0r0 per)oana re)pe(ti807 reti(ena *a i-eea -e
a -ormi )ing.r )a. mai -eparte -e (a)07 (o9mar.ri*e pe tema -e)p0ririi 9i a(.+e*e fi+i(e repetate -a(0
)epararea are ,ntr#a-e80r *o( )a. e)te anti(ipat0.
3.3.(nBietatea <enerali@at
An#ietatea generalizat e)te o ten-in0 genera*0 -e a fi ,ngri3orat )a. an6io) (. pri8ire *a
n.meroa)e -omenii -e 8ia0. Copiii (. an6ietate genera*i+at0 ).nt a-e)ea -e)(ri9i -e p0rinii
*or (a fiin- mere. ,ngri3orai. ".nt preo(.pai -e m.*te pro?*eme genera*e pre(.m )0n0tatea7
teme*e7 performane*e )porti8e7 fa(t.ri*e7 tA*h0rii*e )i (hiar -e pro?*eme*e -e *a *o(.* -e
m.n(0 a* p0rini*or. ".nt foarte preo(.pai -e ori(e )it.aie no.0 pe (are tre?.ie )0 o
,nfr.nte i a-e)ea *e p.n p0rini*or ,ntre?0ri 9i *e )o*i(it0 (onfirm0ri. N.mero9i p0rini po8e)te)(
(0 emi)i.ni*e TV pre(.m 9tiri*e -e )ear0 )a. -rame*e po*ii)te ,i tran)form0 pe (opii ,ntr#
.n 77pa(het -e gri3iR timp -e (Ate8a +i*e. "pre -eo)e?ire -e (opiii (are ).fer0 -e fo?ii )a.
an6ietate -e )eparare7 *a (opiii (. an6ietate genera*i+at0 ,ngri3or0ri*e n. )e (on(entra+0 a).pra
.n.i o?ie(t an.me. A(e9ti (opii manife)t0 o ne*ini9te permanent0 ,n *eg0t.r0 (. fami*ia7
prietenii7 9(oa*a7 )0n0tatea 9i performana *or ,n genera*. La a(e)te (ara(teri)ti(i )e a-a.g0 o
a*t0 tr0)0t.r0 -efinitorie a t.*?.r0rii7 9i an.me in(apa(itatea -e a (ontro*a ,ngri3orarea
re)imit0. Di)po+iia an6ioa)0 tre?.ie )0 fie per8a+i80 ,n -e(.r).* a E *.ni 9i tre?.ie )0 (a.+e+e
importante -efi(ite -e f.n(ionare a-aptati8e ,n )fera 9(o*ar07 )o(ia*0 9i a re*aii*or -e fami*ie.
Din (a.+0 (0 ).nt m.*t prea o?e-ieni 9i m.n(itori7 (opiii (. an6ietate genera*i+at0 ).nt
re(oman-ai rareori -e per)ona*.* 9(o*ar pentr. tratament. Ei ).nt ,ngri3orai atAt ,n *eg0t.r0 (.
9(oa*a 9i re*aii*e (. (opiii -e a(eea9i 8Ar)t07 (At 9i (. )0n0tatea )a. (he)ti.ni g*o?a*e 8agi.
Atenie& Copiii (. an6ietate genera*i+at0 pot )0 fie foarte (.mini 9i )0 e+ite )0 parti(ipe *a
an.mite a(ti8it0i. Din (a.+a ten-ine*or *or perfe(ioni)te a. .neori ne8oia -e o rea)ig.rare
e6(e)i80 -in partea (e*or*a*i (. pri8ire *a performane*e *or7 ,ngri3or0ri*e *egate -e *.me ,n
genera* p.tAn- )0 )e manife)te prin ten-ina -e a )e gAn-i mere. *a po)i?i*itatea pro-.(erii
.nor e8enimente (ata)trofa*e.
3.4.(nBietatea 2au Co5ia 2o3ial
An6ietatea )o(ia*0 )a. fo?ia )o(ia*0 )e refer0 *a fri(a i ne*ini9tea ap0r.te ,n )it.aii ,n (are
(opi*.* tre?.ie )0 intera(ione+e (. a*te per)oane )a. )0 fie ,n (entr.* ateniei. A(e9ti (opii ).nt
(e* mai a-e)ea -e)(ri9i (a fiin- timi+i7 iar pro?*ema f.n-amenta*0 e)te teama (07 ,ntr#.n fe* )a.
a*t.*7 (ei*a*i ,9i 8or fa(e o impre)ie negati80 -e)pre ei. Prin .rmare7 tin- )0 e8ite m.*te
)it.aii ,n (are e)te ne8oie )0 intera(ione+e (. a*te per)oane7 )0 )e ,n)(rie ,n e(hipe )a. (*.?.ri7
)0 r0)p.n-0 *a ,ntre?0ri *a (*a)0 )a. )0 poarte haine 77nepotri8iteR.
3.?.'ul5urarea o52e2i>o-3ompul2i>
Tulburarea obsesio'compulsi e)te pre+ent0 at.n(i (An- (opi*.* are an.mite a(i.ni )a.
gAn-.ri pe (are *e repet0 mere.7 a-e)ea pe perioa-e *.ngi -e timp. Copiii (. pro?*eme o?)e)i8o#
(omp.*)i8e pot a8ea an.mite gAn-.ri )a. teme (are )e -er.*ea+0 ,n mintea *or ,n mo- repetat.
De e6emp*.7 )e poate (a ei )0 fie mere. ,ngri3orai -e m.r-0rie )a. mi(ro?i )a. e po)i?i* )0 fie
mere. preo(.pi -e p0)trarea or-inii 9i a (.r0eniei. n p*.)7 a(e9ti (opii tin- )0 repete
an.mite a(i.ni7 a-e)ea ,ntr#o manier0 ).per)tiioa)0 )a. (. tent0 -e rit.a*. De e6emp*.7 e
po)i?i* (a ei )0 )e )pe*e7 ,n mo- repetat7 ,ntr#.n an.me fe*7 pe o perioa-0 ,n-e*.ngat0 -e timp7
)a. )e poate )0 ,9i organi+e+e 9i reorgani+e+e *.(r.ri*e ,ntr#.n mo- an.me.
Ce anume <enerea@ anBietatea la 3opii J
N. )e (.noa9te r0)p.n).* (omp*et *a a(ea)t0 ,ntre?are7 tor.9i (er(et0ri*e a. i-entifi(at .n
n.m0r -e fa(tori (are 3oa(0 .n ro* important ,n apariia an6iet0ii.
1a(torii geneti(i
E6i)t0 p.ine -.?ii a).pra fapt.*.i (0 an6ietatea )e mo9tene9te ,n fami*ie. Per)oane*e an6ioa)e
pot )0 g0)ea)(0 (e* p.in .n e6emp*. -e r.-0 apropiat0 (are *a rAn-.* ei )0 fie o per)oan0
an6ioa)0. E)te -e)t.* -e ,ntA*nit0 )it.aia (a (e* p.in .n.* -intre p0rinii .n.i (opi* an6io) )0
fie *a rAn-.* *.i an6io).
Rea(ia p0rini*or
o-.* ,n (are p0rinii rea(ionea+0 )a. )e poart0 (. (opi*.* poate )0 3oa(e .n ro* ,n -e+8o*tarea
an6iet0ii. De9i fie(are p0rinte e)te -iferit7 )e pare (0 .nii p0rini rea(ionea+0 ,ntr#.n mo- e6agerat -e
prote(tor fa0 -e (opiii *or an6io9i. A(e)t *.(r. e perfe(t -e ,ne*e)7 P0rinii ,9i i.?e)( (opiii 9i ,n
(on)e(in0 at.n(i (An- (opi*.* e )periat7 8.*nera?i* 9i ,ngri3orat7 ,i )ar ,n a3.tor. A(e)t *.(r. )e
,ntAmp*0 mai a*e) -a(0 9i p0rinii *a rAn-.* *or ).nt an6io9i. Da(0 )e formea+0 .n a)tfe* -e tipar7
(opi*.* n. mai e)te ne8oit )0#9i ,nfr.nte temeri*e 9i prin .rmare )#ar p.tea )0 ,n8ee (0 *.mea e)te (.
a-e80rat peri(.*oa)0 9i n. poate )0#i fa(0 fa0 -e .n.* )ing.r.
Imitarea
Copiii ,9i imit0 p0rinii # -a(0 .n p0rinte ,9i re+o*80 pro?*me*e prin e8itarea )it.aii*or7 at.n(i 9i
(opi*.* e po)i?i* )0 ,n8ee (0 a(ea)ta e)te mo-a*itatea potri8it0 -e a#9i ge)tiona temeri*e.
1a(torii -e )tre)
At.n(i (An- .n (opi* e)te m.9(at -e (Aine7 e* 8a fi )periat -e (Aini o perioa-0 -e timp. CAn-
p0rinii .n.i (opi* )e )epar0 9i -i8orea+07 a-e)ea (opi*.* ,9i pier-e -in ,n(re-erea ,n )ine 9i
-e8ine mai )en)i* pentr. o 8reme. 1a(tori )tre)ani fre(8ent ,ntA*nii ).nt4 )epararea p0rini*or7
8io*ena fami*ia*07 -e(e).* (.i8a -rag7 intimi-area 9(o*ar07 ?o*i*e 9i an.mite a((e-ente. N. are
)en) )0 ne ,ngri3or0m (. pri8ire *a a(e)te (a.+e a*e an6iet0ii *a (opii7 -eoare(e ,n ma3oritatea
(a+.ri*or fie n. pot fi )(him?ate7 fie aparin tre(.t.*.i7 -ar tre?.ie )0 ne ,ntre?0m (e an.me
,ntreine an6ietatea (hiar 9i (An- (a.+a )a. e8eniment.* -e(*an9ator n. mai e6i)t0. Pornin- -e
*a n.meroa)e (er(et0ri )#a a3.n) *a (on(*.+ia (0 an6ietatea (opii*or e)te ,ntrein.t0 -e mo-.* -e
gAn-ire a* (opi*.*.i7 (opiii an6io9i per(epAn- *.mea (a fiin- peri(.*oa)0. Copiii an6io9i tin- )0
e8ite )it.aii*e (are *e pro-.( team07 i a. .n mo- an.me -e a intera( iona (. fami*ia.

4. '-&4-)()"( (-'IS'+
T.*?.rarea )e manife)t0 ,n prima (opi*0rie7 ,ntre =7E 9i ; ani. N. poate fi -iagno)ti(at0 *a na9tere pentr. (0
)emne*e :tipare*e (omportamenta*e pe ?a+a (0rora )e fa(e -iagno)ti(area< n. apar )a. n. pot fi .9or
i-entifi(ate ,nainte -e =C *.ni. n .*timii ani (er(et0torii re(.no)( tot mai m.*t fapt.* (0 )e pot o?)er8a
an.mii Lpre(.r)ori2 ai a(e)tor tipare (omportamenta*e ,n etape -e -e+8o*tare a*e (opi*.*.i m.*t mai
timp.rii7 n.m0r.* -e in)tr.mente (are ,n(ear(0 )0 -ete(te+e a.ti)m.* *a 8Ar)te mai mi(i -e =C *.ni fiin- 9i e*
,n (re9tere. Uneori e6i)t0 o perioa-0 -e -e+8o*tare aparent norma*07 -.p0 (are (opi*.* )e i+o*ea+0 9i pier-e
-in a?i*it0i*e -o?An-ite. Poate fi 8or?a -e o pier-ere a .ti*i+0rii (.8inte*or fo*o)ite -e (opi* pAn0 at.n(i7 -e
pier-erea (onta(t.*.i 8i+.a*7 a intere).*.i pentr. 3o( )a. -e retragere )o(ia*0. n mo- o?i9n.it7 a.ti)m.* e)te
-iagno)ti(at mai -e8reme mai a*e) -a(0 e)te a(ompaniat -e retar- menta* 9i e)te mai p.in -iagno)ti(at
printre (opiii 9i a-o*e)(enii (. o inte*igen0 me-ie )a. ).perioar0 me-iei. E*emente*e e)enia*e a*e
t.*?.r0rii a.ti)te *e (on)tit.ie pre+ena .nei -e+8o*t0ri (*ar anorma*e )a. -eteriorate in intera(i.nea
)o(ia*0 9i ,n (om.ni(are 9i .n repertori. re)trAn) (on)i-era?i* -e a(ti8it0i 9i intere)e. anife)t0ri*e
t.*?.r0rii 8aria+0 m.*t ,n f.n(ie -e ni8e*.* -e -e+8o*tare 9i etatea (rono*ogi(0 a in-i8i-.*.i. T.*?.rarea
a.ti)t0 e)te -en.mit0 .neori a.ti)m infanti* pre(o(e7 a.ti)m.* (opi*0riei )a. a.ti)m Sanner. A9a-ar7 n. e6i)t0
o )ing.r0 (ara(teri)ti(0 (e ar p.tea )ing.r0 )0 -.(0 *a )ta?i*irea -iagno)ti(.*.i -e a.ti)m :t.*?.rare -in
)pe(tr.* a.ti)m.*.i<7 (i e6i)tena t.*?.r0ri*or ,n toate (e*e trei arii -e -e+8o*tare e)te tipi(0 pentr. a.ti)m.
4.1.'ul5urri la ni>elul intera3=iunilor 2o3iale
Difi(.*t0i*e pe (are *e a. per)oane*e (. a.ti)m *a ni8e*.* intera(i.ni*or )o(ia*e (. (ei*a*i repre+int0
pro?*ema (entra*0 a a(e)tei t.*?.r0ri :prin(ipa*.* )imptom< 9i toto-at0 prin(ipa*.* (riteri. -e -iagno)ti(are.
"t.-ii*e arat0 (0 a(e)t -efi(it e)te permanent 9i e)te ,ntA*nit in-iferent -e ni8e*.* inte*e(t.a* a* per)oanei.
Une*e per)oane (. a.ti)m pot fi foarte i+o*ate )o(ia*P a*te*e pot fi pa)i8e ,n re*aii*e )o(ia*e )a. foarte p.in
intere)ate -e a*iiP a*i in-i8i+i pot fi foarte a(ti8 anga3ai ,n re*aii*e )o(ia*e7 ,n)0 ,ntr#.n mo- (i.-at7
.ni-ire(iona* )a. -e o manier0 intr.+i807 f0r0 a ine )eama -e rea(ii*e (e*or*a*i. Toate a(e)te per)oane ,n)0
a. ,n (om.n o (apa(itate re-.)0 -e a empati+a7 -e9i ).nt (apa?i*i -e a fi afe(t.o9i7 ,n)0 ,n fe*.* *or. Lorna
Ting :=&&E< a -e*imitat @ ).?gr.pe -e per)oane (. a.ti)m ,n f.n(ie -e tip.* intera(i.ni*or )o(ia*e7
in-i(ator 9i a* gra-.*.i -e a.ti)m4
# gr.p.* (e*or L-i)tani2 forma )e8er0 -e a.ti)m7 .n-e in-i8i+ii n. iniia+0 9i ni(i n. rea(ionea+0 *a
intera(i.nea )o(ia*07 -e9i .nii a((ept0 9i )e ?.(.r0 -e an.mite forme -e (onta(t fi+i(. Unii (opii ).nt
ata9ai *a ni8e* fi+i( -e a-.*i7 -ar ).nt in-ifereni *a (opiii -e a(eea9i 8Ar)t0.
# gr.p.* (e*or Lpa)i8i27 forma mai p.in )e8er07 ,n (are in-i8i+ii r0)p.n- *a intera(i.nea )o(ia*07 ,n)0 n.
iniia+0 (onta(te )o(ia*eP
# gr.p.* (e*or La(ti8i27-ar L?i+ari2 ,n (are in-i8i+ii iniia+0 (onta(te )o(ia*e7 ,n)0 ,ntr#.n mo- (i.-at7
repetiti8 )a. *e *ip)e9te re(ipro(itateaP e)te 8or?a a-e)ea -e o intera(i.ne .ni-ire(iona*07 a(e9tia a(or-An-
p.in0 atenie )a. nea(or-An- ni(io atenie rea(ieiGr0)p.n).*.i (e*or pe (are ,i a?or-ea+0P
# gr.p.* (e*or Lnenat.ra*i27 ,n (are in-i8i+ii iniia+0 9i ).)in (onta(te )o(ia*e7 ,n)0 ,ntr#o manier0 foarte
forma*0 9i rigi-07 atAt (. )tr0inii7 (At 9i (. fami*ia )a. prietenii. A(e)t tip -e intera(i.ne )o(ia*0 )e
,ntA*ne9te *a .nii a-o*e)(eni 9i a-.*i ,na*t f.n(iona*i.
4.2. 'ul5urri la ni>elul 3omuni3rii >er5ale 6i non>er5ale
Pro?*eme*e -e (om.ni(are )e manife)t0 *a per)oane*e (. a.ti)m atAt ,n (omponenta 8er?a*0 (At 9i (ea
non8er?a*0 a (om.ni(0rii.
Com.ni(area pre # 9i non8er?a*0
Pro?*eme*e -e (om.ni(are apar *a 8Ar)te foarte mi(i :prima (opi*0rie<. Copiii (. t.*?.r0ri -in )pe(tr.*
a.ti)m.*.i n. -e+8o*t0 ,n mo- )pontan a(e* (omportament7 tipi( pentr. (opiii o?i9n.ii7 -e atenie (om.n0G
,mp0rt09it0 . A(e)t (omportament pre).p.ne in-i(area (. -eget.* (0tre .n o?ie(t :a*ternAn- pri8irea ,ntre
o?ie(t.* re)pe(ti8 9i a-.*t< (. intenia -e a#* o?ine7 -e a )p.ne7 (omenta (e8a -e)pre .n o?ie(t7 .n
e8eniment )a. -e a ar0ta G-a (.i8a .n o?ie(t pentr. a ,mp0rt09i intere).* pentr. a(e* o?ie(t.
Comportamente*e -e (erere7 )Ant pre+ente 9i *a (opiii (. a.ti)m7 ,n)0 ,n )(op.ri in)tr.menta*e )a.
imperati8e7 (opi*.* (on)i-erAn-.#i pe (ei*a*i (a ageni ai a(i.nii. A)tfe*7 e* poate .ti*i+a (onta(t.* 8i+.a*
,mpre.n0 (. a*te ge)t.ri pentr. a in-i(a o 3.(0rie (are n.#i mai e *a ,n-emAn0 )a. (are n. mai merge7 a -a
.n o?ie(t .nei a*te per)oane7 pentr. a (0p0ta a3.tor.* .nei a*te per)oane ,n a o?ine .n o?ie(t7 ,ntin+An-
mAna )pre o?ie(t.* -orit )a. *.An- mAna a-.*t.*.i 9i -.(An-#o )pre o?ie(t.* -orit. Per)oane*e (are n.
(om.ni(0 8er?a* n. -e+8o*t0 ,n mo- )pontan a*ternati8e -e (om.ni(are. A(e)tea tre?.ie )0 fie ,n80ate )0
fo*o)ea)(0 .n )i)tem a*ternati8 -e (om.ni(are :*im?a3.* )emne*or7 o?ie(te#)im?o*.ri7 fotografii7
pi(tograme7 (.8inte )(ri)e7 e6.)i)tem.* Pi(t.re E6(hange Comm.ni(ation "i)temG PEC"<.
Com.ni(area 8er?a*0
Cei (are a. *im?a3 ,n(ep )0 8or?ea)(07 -e reg.*07 mai tAr+i. 9i o fa( ,ntr#.n mo- neo?i9n.it7 )pe(ifi(. Pot fi
pre+ente4 e(o*a*ia ime-iat0 )a. ,ntAr+iat07 in8er)i.nea pronomina*07 neo*ogi)me*e7 i-io)in(ra+ii*e. "tr.(t.ri*e
gramati(a*e ).nt a-e)ea imat.re 9i in(*.- fo*o)irea repetiti80 9i )tereotip0 a *im?a3.*.i :-e e6emp*.7
repetarea -e (.8inte )a. e6pre)ii in-iferent -e )it.aieP repetarea -e 8er).ri a*iterate ori -e re(*ame
(omer(ia*e< ori .n *im?a3 metafori( :.n *im?a3 (are poate fi ,ne*e) (*ar -oar -e (0tre (ei fami*iari+ai (.
)ti*.* -e (om.ni(are a* in-i8i-.*.i<. A.7 -e a)emenea7 pro?*eme *a ni8e*.* forma* a* *im?a3.*.i :foneti(7
pro+o-i(7 )intagmati( # ,n0*imea 8o(ii7 -e?it.* 9i ritm.* 8or?irii )a. a((ent.* pot fi anorma*e7 -e e6. 8o(e
monoton0 )a. piig0iat07 8or?ire L(Antat02 )a. (. a)(en)i.ni interogati8e *a fine*e fra+e*or<7 -ar 9i )emanti(
9i pragmati(. Pentr. per)oane*e (. a.ti)m e)te foarte -ifi(i* )0 a*eag0 9i )0 menin0 .n an.mit ).?ie(t -e
(on8er)aieP par )0 n. ,ne*eag0 (0 o (on8er)aie ar tre?.i )0 -etermine .n )(him? -e informaii )a. (0 o
e6i)t0 are an.mite Ureg.*iV (e tre?.ie re)pe(tate :a a)(.*ta partener.*7 a a9tepta )0#i 8in0 rAn-.* )0 8or?e9ti7 a
U(on)tr.iV pe (eea (e )e )p.ne et(<7 a. -ifi(.*t0i ,n a r0)p.n-e a-e(8at .nor (erine in-ire(te7 pe (are tin- )0
*e interprete+e *itera*7 f0r0 )0 ).rprin-0 n.ane*eP n. re.9e)( )0#9i a-apte+e (om.ni(area *a (onte6te )o(ia*e
8ariate et(. Chiar 9i (ei (. a.ti)m ,na*t f.n(iona* )a. )in-rom A)perger a. pro?*eme -e *im?a37 ,n )pe(ia* ,n
(eea (e pri8e9te a)pe(te*e )a*e pragmati(e.
Rea(ii*e emoiona*e a*e per)oane*or (. a.ti)m7 at.n(i (An- ).nt a?or-ate 8er?a* 9i non8er?a* -e (0tre
(ei*a*i7 ).nt -e (e*e mai m.*te ori ina-e(8ate 9i pot (on)ta ,n4 e8itarea pri8irii7 ina?i*itatea -e a ,ne*ege
e6pre)ii*e fa(ia*e7 ge)t.ri*e7 *im?a3.* (orpora* a* (e*or*a*i7 a-i(0 tot (eea (e pre).p.ne anga3area ,ntr#o
intera(i.ne )o(ia*0 re(ipro(0 9i ).)inerea a(e)teia. In-iferent -e a?i*it0i*e 8er?a*e7 per)oane*e (. a.ti)m a.7
,n genera*7 pro?*eme ,n ,ne*egerea (om.ni(0rii 9i -ifi(.*t0i )erioa)e ,n ,ne*egerea 9i ,mp0rt09irea emoii*or
(e*or*a*i. A3.tAn- per)oane*e (. a.ti)m )0 ,n8ee )0 (om.ni(e7 in-iferent -e mo-a*itatea -e (om.ni(are
fo*o)it07 *e a3.t0m )0#9i -imin.e+e 9i (omportamente*e pro?*em0 (are apar (e* mai a-e)ea -atorit0 -ifi(.*t0ii
)a. a in(apa(it0ii per)oanei -e a#9i (om.ni(a ne8oi*e7 -orine*e ,ntr#.n mo- a-e(8at.
4.3.'ul5urri la ni>elul ima<ina=iei8 repertoriu re2trAn2 de intere2e 6i 3omportamente
La (opiii (. a.ti)m 3o(.* imaginati87 3o(.* )im?o*i( (. o?ie(te )a. (. oameni n. )e -e+8o*t0 ,n mo- )pontan
(a *a (opiii o?i9n.ii. Io(.* a(e)tora e)te repetiti87 )tereotip7 *.An- forme mai )imp*e )a. mai (omp*e6e.
Copiii mai ,na*t f.n(iona*i a. )tereotipii mai (omp*e6e.
Forme mai simple de stereotipii4 ,n8Artirea 3.(0rii*or )a. a .nor p0ri a*e a(e)tora7 *o8irea a -o.0 3.(0rii
,ntre e*e et(.7 )(op.* fiin- a.to)tim.*area. A*te a(ti8it0i )tereotipe pot fi4 mi9(area -egete*or7 agitarea
o?ie(te*or7 rotirea )a. pri8irea o?ie(te*or (are )e rote)(P +gArierea .nor ).prafee7 .m?*at.* -e#a *.ng.* .nor
*inii7 .nghi.ri7 pip0irea .nor te6t.ri )pe(ia*e7 *eg0nat.*7 )0rit.* (a mingea )a. -e pe .n pi(ior pe a*t.*7 *o8irea
(ap.*.i7 )(rA9nit.* -ini*or7 morm0it.* repetiti8 )a. pro-.(erea a*tor ).nete et(.
Forme mai comple#e de stereotipii pot fi4 ata9area -e o?ie(te neo?i9n.ite7 ?i+are7 intere)e 9i preo(.p0ri
)pe(ia*e pentr. an.mite o?ie(te :e6. ma9ini -e )p0*at< )a. teme7 ).?ie(te :e6. a)tronomie7 p0)0ri7 f*.t.ri7
-ino+a.ri7 mer).* tren.ri*or7 (ifre <7 f0r0 8re.n )(op an.me7 (are -e8in preo(.parea -e ?a+0 9i )ing.r.*
).?ie(t -e)pre (are per)oana e)te intere)at0 )0 8or?ea)(07 ,n m.*te (a+.ri p.nAn- a(eea9i )erie -e ,ntre?0ri 9i
a9teptAn- a(e*ea9i r0)p.n).ri :(ei (are a. *im?a3<P a*iniat.* )a. aran3area o?ie(te*or ,n an.mite fe*.ri7
(o*e(ionarea7 f0r0 8re.n )(op an.me7 a .nor o?ie(te :e6. (apa(e -e ).(7 )ti(*e -e p*a)ti(<. Lip)a imaginaiei
-.(e 9i *a tipare (omportamenta*e rigi-e -e tip.* re+i)tenei *a )(him?are 9i a in)i)tenei pe r.tina +i*ni(07 :-e
e6. in)i)tena ,n a .rma e6a(t a(e*a9i -r.m )pre an.mite *o(.riP a(e*a9i aran3ament a* mo?i*ier.*.i a(a)0 )a.
*a 9(oa*07 a(e*a9i rit.a* ,nainte -e (.*(areP repetarea .nei fra(i.ni (i.-ate -e mi9(are (orpora*0<. A-e)ea
ori(e minim0 )(him?are ,ntr#o an.mit0 r.tin0 e)te -eo)e?it -e fr.)trant0 pentr. per)oana (. a.ti)m7
pro-.(An-.#i o inten)0 ).ferin0.
Per)oane*e (. a.ti)m pot a8ea o gam0 *arg0 -e )imptome (omportamenta*e (are in(*.- hipera(ti8itatea7
re-.(erea 8o*.m.*.i ateniei7 imp.*)i8itatea7 agre)i8itatea7 (omportamente a.toagre)i8e :e6. *o8it.* (. (ap.*
ori m.9(at.* -egete*or7 a* mAinii )a. a* ,n(heiet.rii mAinii< 9i7 ,n )pe(ia* *a (opiii mi(i7 a((e)e*e -e f.rie. Pot
e6i)ta r0)p.n).ri neo?i9n.ite *a )tim.*i )en+oria*i :e6. .n prag ri-i(at *a -.rere7 hipere)te+ie *a ).nete )a. *a
atingere7 rea(ii e6agerate *a *.min0 )a. *a miro).ri7 fa)(inaie pentr. an.mii )tim.*i<. De a)emenea7 pot
e6i)ta anoma*ii -e (omportament a*imentar :e6. *imitarea -ietei *a (Ate8a a*imente7 (on).marea -e pro-.)e
ne(ome)ti?i*e 9.a.< )a. t.*?.r0ri -e )omn :e6. -e9tept0ri repetate -in )omn ,n (.r).* nopii7 (. *eg0nare<. Pot
fi pre+ente anoma*ii a*e -i)po+iiei )a. afe(t.*.i :e6. rA) )a. p*An) f0r0 .n moti8 e8i-ent7 a?)ena e8i-ent0 a
rea(iei emoiona*e<. Poate e6i)ta o a?)en0 a fri(ii (a r0)p.n) *a peri(o*e rea*e 9i o team0 e6(e)i80 -e o?ie(te
ne80t0m0toare. anife)t0ri*e (*ini(e a*e t.*?.r0rii *a ni8e*.* imaginaiei ).nt foarte 8ariate -e *a .n in-i8i- *a
a*t.*7 -ar pot 8aria 9i -e *a o etap0 -e -e+8o*tare a a(e*.ia9i in-i8i- *a a*ta. Une*e manife)t0ri pot fi m.*t mai
a((ent.ate *a o 8Ar)t0 :e6. *a 8Ar)ta (opi*0riei (ea mai 8i+i?i*0 manife)tare a afe(t0rii imaginaiei e)te *ip)a
3o(.*.i -e ro*7 -e9i .nii (opii pot (opia a(te -e 3o( )im?o*i(<. A(e)tea pot ).feri mo-ifi(0ri -e nat.r0 9i
inten)itate *a o a*t0 8Ar)t0 :e6. *a 8Ar)ta a-.*t0 e)te mai 8i+i?i*0 in(apa(itatea -e a ,ne*ege intenii*e 9i
emoii*e (e*or*a*i<7 (on-.(An- *a .n a*t profi* (*ini( a* per)oanei7 -ar (are r0mAne tot.9i ,n (a-r.*
manife)t0ri*or )pe(ifi(e )in-rom.*.i a.ti)m.*.i. E)te foarte important (a -iagno)ti(area )0 fie f0(.t0 (At mai
-e8reme (. p.tin0. E)te po)i?i* (a a.ti)m.* )0 fie -iagno)ti(at (hiar ,naintea 8Ar)tei -e ; ani. C/AT e)te .n
8a*oro) in)tr.ment -e )(reening :-ete(tare<7 ap*i(area a(e)t.ia -e (0tre pe-iatrii )a. per)ona*.* me-i(a* (are
a. ,n gri30 (opiii ,n prima (opi*0rie7 poate -.(e *a -epi)tarea t.*?.r0rii -e *a =C *.ni 9i *a )ta?i*irea .n.i
program -e inter8enie timp.rie # .n pa) e)enia* (0tre integrare.
La ori(e )emn ap0r.t ,n (omportament.* (opi*.*7 (are ,i ,ngri3orea+0 pe p0rini7 a(e9tia tre?.ie )0 ape*e+e *a
profe)ioni9ti pentr. o e8a*.are a (opi*.*.i7 a(ea)ta fiin- -e o importan0 (apita*0 pentr. )ta?i*irea (ore(t0 a
-iagno)ti(.*.i. E8a*.area (*ini(0 pentr. )ta?i*irea -iagno)ti(.*.i )e ?a+ea+0 pe ,nregi)trarea -eta*iat0 a
i)tori(.*.i t.t.ror )emne*or (are ,i ,ngri3orea+0 pe p0rini7 a i)tori(.*.i -e+8o*t0rii (opi*.*.i7 atenie
a(or-An-.#)e t.t.ror ni8e*e*or 9i arii*or -e -e+8o*tare7 9i pe .n in8entar a* t.t.ror ?o*i*or pe (are *e#a a8.t
(opi*.*. E)te important (a toi (opiii ).)pe(tai -e 8reo pro?*em0 -e -e+8o*tare )0 ?enefi(ie+e -e o e8a*.are
(omp*e60 a )t0rii )0n0t0ii7 (e* p.in .rm0toare*e a)pe(te4
# e8a*.area (apa(it0ii a.-iti8e 9i 8i+.a*eP
# e8a*.are ne.ro*ogi(0 :EE!7 (An- )e ).)pe(tea+0 po)i?i*e (ri+e epi*epti(eP imagini o?in.te prin
re+onan0 magneti(07 at.n(i (An- ).nt ,ngri3or0ri pri8in- an.mite pro?*eme ne.ro*ogi(e7 (.m ar fi (ri+e*e
)a. pro?*eme me-i(a*e ap0r.te n. (. m.*t timp ,nainte -e na9terea (opi*.*.i.<
# e6amen -ermato*ogi( pentr. a )ta?i*i -a(0 e6i)t0 )emne a*e .nei (on-iii pre(.m )(*ero+a t.?eroa)0
)a. ne.rofi?romato+aP
O?)er8area per)oanei ).)pe(tate -e a.ti)m ,n -iferite me-ii7 atAt ,n )it.aii )tr.(t.rate7 (At 9i ,n )it.aii
ne)tr.(t.rate7 pe (are (*ini(ian.* o fa(e -ire(t )a. ape*An- *a fi*m0ri 8i-eo f0(.te a(a)0 )a. *a (entr.* -e +i7
*a 9(oa*0 )a. *a *o(.* -e m.n(0 :,n (a+.* a-.*i*or< e)te (ea -e#a -o.a (a*e prin (are )e fa(e e8a*.area.
Pentr. (opiii pAn0 ,n trei ani tre?.ie e8a*.ate 8ariate a)pe(te a*e f.n(ion0rii7 arii (.m ar fi4
# capacitile cognitie4 :8er?a*e 9i non8er?a*e7 a?i*it0i*e -e f.n(ionare ,n 8iaa -e +i (. +i<P
# comunicarea4 a?i*itatea (opi*.*.i -e a fo*o)i )trategii -e (om.ni(are non8er?a*0 :a ar0ta (. -eget.*
)pre .n o?ie(t pentr. a#* o?ine )a. -oar pentr. a#* ar0ta<7 (omportamente -e (om.ni(are atipi(e :pri8ire
)a. a*te ge)t.ri atipi(e<7 (apa(itatea (opi*.*.i -e a fo*o)i f.n(iona* *im?a3.* :(.m fo*o)e9te (opi*.*
(.8inte*e pentr. a o?ine (e 8rea<7 ,ntAr+ierea apariiei *im?a3.*.i )a. pier-erea *im?a3.*.i7 )a. tipare -e
(om.ni(are atipi(e :repetarea (.8inte*or )a. fo*o)irea (.8inte*or f0r0 intenia -e a (om.ni(a<P
' interaciunea social4 iniierea intera(i.ni*or )o(ia*e :a -a )a. ar0ta o?ie(te (e*or*a*i (. )(op.*
,mp0rt09irii intere).*.i pentr. a(e)tea<7 imitarea )o(ia*0 :(apa(itatea -e a imita a(i.ni*e7 ge)t.ri*e a*tora<7
re(ipro(itatea *a ni8e*.* 8Ar)tei :a?i*itatea -e a#9i a9tepta rAn-.* ,n timp.* .n.i 3o(<7 tipar.* -e ata9ament ,n
pre+ena p0rini*or :in-iferena7 e8itarea p0rinte*.i )a. e6(e)i8a Uag0areV -e a(e)ta<7 ten-ina (opi*.*.i -e
i+o*are )o(ia*0 )a. preferina pentr. a fi )ing.r7 fo*o)irea oameni*or pe po)t -e .ne*te pentr. a a3.nge *a
(e8a )a. a o?ine (e8a :a *.a .n a-.*t -e mAn0 pentr. a a3.nge *a o 3.(0rie<7 intera(i.nea )o(ia*0 (. a-.*ii
9i (. (ei -e#o )eam0 (. (are ).nt fami*iari pre(.m 9i (. (ei (. (are n. ).nt fami*iari.
# comportamentul i rspunsul la mediu4 tipare (omportamenta*e 9i pro?*eme (omportamenta*e7 rea(ii
neo?i9n.ite *a an.mite e6periene )en+oria*e :pro(e)area )en+oria*0<7 a?i*it0i motoriiG fi+i(e7 a?i*it0i -e
3o(7 (omportamenteGa?i*it0i a-aptati8e7 a?i*it0i -e a.to)er8ire.
T.*?.r0ri*e -in )pe(tr.* a.ti)m.*.i tre?.ie -iagno)ti(ate -e (0tre e(hipe m.*ti-i)(ip*inare -e profe)ioni9ti
:pe-iatr.7 p)iho*og (*ini(ian7 p)ihiatr.7 *ogope-7 profe)or -e e-.(aie )pe(ia*07 a)i)tent )o(ia*< (are )0
.ti*i+e+e in)tr.mente 8a*i-ate -e -iagno)ti(are4 (he)tionare7 inter8i.ri7 )(a*e -e o?)er8aie7 -e e6.4 Inter8i.*
pentr. -iagno)ti(area a.ti)m.*.i :A.ti)m Diagno)ti( Inter8ieWGADI<7 "(a*a -e -iagno)ti(are 9i o?)er8are a
a.ti)m.*.i :G A.ti)m Diagno)ti( O?)er8ation "(a*e)GADO"<P "(a*a -e e8a*.are a a.ti)m.*.i infanti*
:Chi*-hoo- A.ti)m Rating "(a*eG CAR"<P Inter8i.* pentr. -iagno)ti(area t.*?.r0ri*or )o(ia*e 9i -e
(om.ni(are :Diagno)ti( Inter8ieW for "o(ia* an- Comm.ni(ati8e Di)or-er)GDI"CO<P "(a*a Vine*an- a
(omportament.*.i a-aptati8 :Vine*en- A-apti8e 5eha8io.ra* "(a*eG VA5"<P E8a*.area (omportamenta*0
re+.mat0 :5eha8io.ra* ".mmari+e- E8a*.ation G5"E<.
Criterii -e -iagno)ti(4
# deteriorarea calitati (n interaciunea social7 manife)tat0 prin -eteriorarea mar(at0 ,n .+.* a m.*tip*e
(omportamente non8er?a*e (.m ar fi pri8it.* ,n fa07 e6pre)ia fa(ia*07 po)t.ri*e (orp.*.i 9i ge)t.ri*e7 pentr.
reg*area intera(i.nii )o(ia*e7 in(apa(itate -e a promo8a re*aii (. ega*ii7 *ip)a .nei (0.t0ri )pontane -e a
,mp0rt09i ?.(.ria7 intere)e*e )a. rea*i+0ri*e (. a*i oameni7 *ip)a -e re(ipro(itate emoiona*0 )a. )o(ia*0.
' deteriorarea calitati (n comunicare7 manife)tat0 prin ,ntAr+iere )a. *ip)a tota*0 a *im?a3.*.i 8or?it7
,ntAr+iere ,n (apa(itatea -e a iniia )a. ).)ine o (on8er)aie (. a*ii7 .+ repetiti8 9i )tereotip -e *im?a3 ori .n
*im?a3 8ag7 *ip)a .n.i 3o( )pontan 9i 8ariat7 a .n.i 3o( imitati8 )o(ia*.
# patternuri stereotipe i repetitie restrnse de comportament7 preo(.p0ri 9i a(ti8it0i7 manife)tate prin
preo(.pare (ir(.m)(ri)0 *a .n.* )a. mai m.*te pattern.ri re)trAn)e 9i )tereotipe -e intere)e7 (are e)te
anorma*07 fie (a inten)itate7 fie (a fo(a*i+are7 a-eren0 inf*e6i?i*0 e8i-ent0 -e an.mite r.tine )a. rit.a*.ri
nonf.n(iona*e7 manieri)me motorii )tereotipe 9i repetiti8e7 preo(.pare per)i)tent0 pentr. p0ri a*e
o?ie(te*or.
Capitolul I$
,)%9)(M '")(,"-'IC
1.(pli3a ie pra3ti3
Domeni.* p)iho*ogiei (*ini(e infanti*e )#a (onfr.ntat (. m.*te o?)ta(o*e7 iar -e+?aterea pri8in-
inf*.ena fa(tori*or nat.ra*i 9i a (e*or e-.(aiona*i -.rea+0 -e )e(o*e.
Urm0toare*e (a+.ri 8or )er8i -rept .n (a-r. ne(e)ar pentr. a ,ne*ege mai ?ine (At -e importante
).nt (onte6te*e -e -e+8o*tare 9i inf*.ene*e e6terioare.
Ca@urile I8 98 6i )
P)iho*og.* e)te r.gat -e -oamna e-.(atoare )0 .rm0rea)(0 trei (opii I7 9 9i ).
La toi trei )e (on)tata)e (04 a. -ifi(.*tate ,n meninerea ateniei7 pier- o?ie(te*e ne(e)are *.(r.*.i
,n (*a)07 )e *a)0 .9or -i)tra9i7 ).nt .it.(i7 ).nt ne*ini9tii7 n. a)(.*t0 (e )p.ne ,n800toarea7 ).nt
-e+organi+ai7 n. ,9i ,n-ep*ine)( )ar(ini*e7 *e e)te gre. )0 in0 pa).* (. (ei*a*i7 a. re+.*tate )*a?e *a
te)te 9i e8a*.0ri.
.ntre5are4 E)te -iagno)ti(.* -e T.*?.rare /iperXineti(0 (. -efi(it -e atenie :AD/ D7Attention
Defi(it /Ypera(ti8itY Di)or-er< potri8it pentr. (ei trei (opiiK
Conform an.a*.*.i -e -iagno)ti( 9i )tati)ti(0 a t.*?.r0ri*or minta*e7 toi a(e9ti (opii a. m.*te
)imptome a)o(iate (. AD/D.
P)iho*og.* ana*i+ea+0 -e#a *.ng.* .nei perioa-e -e timp pro?*eme*e (omportamenta*e o?)er8ate -e
e-.(atoare 9i e6(*.-e e6i)tena .nor -ifi(.*t0i -e nat.r0 inte*e(t.a*0.
Ce >eri< lip2e6teJ
Pentr. (a p)iho*og.* )0 poat0 -iagno)ti(a a(e9ti (opii (. AD/D )a. )0 e6(*.-0 a(ea)t0 po)i?i*itate
,n fa8oarea .n.i a*t -iagno)ti(7 e)te ne8oie -e informaii -in mai m.*te ).r)e (heie # 9(oa*07
prieteni7 fami*ie. n (a+.* -e fa0 p)iho*og.* a programat inter8i.ri (. p0rinii (e*or trei (opii7
a)tfe*4
1.1.Ca@ul )G
ama *.i ) )p.ne (0 fi.* ei a fo)t mere. a9a7 ea ,* -e)(rie (a fiin- .n ?0iat (. (ap.* ,n nori7 (are
,ntot-ea.na r0t0(e9te *.(r.ri*e7 )e *a)0 fre(8ent -i)tra) ,n timp (e ,9i fa(e teme*e7 m0nAn(0 ,n
pi(ioare 9i e)te permanent pe f.g0.
ama mai a-a.g0 (0 ) e)te e6a(t (a 9i tat0* *.i7 mere. agitat7 a(ti8 9i neatent.
50iat.* pare )0 fie foarte (apa?i*7 -ar are pro?*eme ,n a#9i ,n-ep*ini )ar(ini*e -eoare(e e)te mere.
f.rat -e a*te preo(.p0ri7 ori(e ,i poate -i)trage atenia -e *a (eea (e fa(e . D.p0 -i)(.ia (. mama7
p)iho*og.* ).gerea+0 (. m.*t0 (ertit.-ine (0 ) ).fer0 -e (!F!8 pro5a5il tipul predominant
neatent 9i poate )0 -i)(.te (. p0rinii -e)pre po)i?i*e*e a*ternati8e terape.ti(e.
1.2.Ca@ul 9G
ama *.i 9 a3.nge *a ,ntA*nire (. p)iho*og.* (. r0).f*area t0iat0 9i foarte ne*ini9tit0 ,n *eg0t.r0 (.
pro?*ema fii(ei ei. Ea o -e)(rie (a fiin- foarte timi-07 gen.* ,ngri3orat 9i re(.noa9te (0#i )eam0n0.
CAn- era foarte mi(07 era pr.-ent07 tem0toare7 )en)i?i*0 *a +gomote 9i atingere 9i (. gre. -e8enea
mai prietenoa)0 (. (ei*a*i7 a8An- 9i p.ini prieteni apropiai. Teme*e ).nt pentr. ea .n (hin7
-eoare(e fiin- o perfe(ioni)t07 9terge mere. (e a )(ri) 9i n. re.9e9te )0#9i termine trea?a )a.
teme*e. Din (a.+a temeri*or 9i an6iet0ii7 9 e)te a-e)ea (op*e9it0 -e (eea (e are -e f0(.t 9i7 prin
.rmare7 pare neatent07 -i)trat0 9i .it.(0. !ia<no2ti3ul pro>i@oriu e2te de tul5urare anBioa2
<enerali@at.
1.3. Ca@ul IG
ama a-opti80 a *.i I e)te a ' IV ' a -in .*timii -oi ani pentr. ?0iee* 9i ,* ,ngri3e9te -e E *.ni. Ea
8ine *a inter8i. ,n)oit0 -e a)i)tenta )o(ia*0 (are )p.ne (0 I a fo)t martor *a )(ene -e 8io*en0
-ome)ti(0 ,n(0 -e *e 8Ar)t0 frage-07 fami*ia *.i fiin- ?ine (.no)(.t0 )er8i(ii*or -e a)i)ten0 )o(ia*07
pe moti8e -e neg*i3en0 9i a?.+. La )(.rt timp -.p0 (e )er8i(i.* -e a)i)ten0 a pre*.at (opiii7 tat0*
*or a .(i)#o pe mam07 iar apoi )#a )in.(i). Copi*.* ?enefi(ia+0 -e terapie p)iho*ogi(07 -e -oi ani
,n)0 (ontin.0 )0 ai?0 pro?*eme (. )omn.* 9i e)te a-e)ea agitat 9i ne*ini9tit. n re*aii*e (. (ei*a*i7
e)te e6(e)i8 fie # inhi?at7 timi-7 retra)7 fie -e+inhi?at )o(ia* P are o (apa(itate )*a?0 -e a#9i
menine atenia 9i (on(entrarea7 e)te a-e)ea .it.( 9i pare a fi -e+or-onat.
!ia<no2ti3ul pro>i@oriu e2te 2indrom de 2tre2 po2ttraumati3 3roni3.
Con3lu@ieG
De9i trei (opiii pre+enta. )imptome )imi*are *a 9(oa*0 9i a(a)07 (omportamente per8a+i8e ,n
(onte6te -iferite7 -iagno)ti(.* pro8i+ori. a fo)t -iferit.
2. ,)%9)(M '")(,"-'IC M-&'IM%!(& ,"*')- C%,II
Program.* terape.ti( m.*timo-a* )e poate ap*i(a (opii*or (. 8Ar)te (.prin)e ,ntre ; 9i D ani7 (.
.rm0toare*e pro?*eme (omportamenta*e4
# t.*?.rare hiper(hineti(0 (. -efi(it -e atenie
# t.*?.rare -e tip opo+ant
# (om?inaie ,ntre t.*?.rarea hiper(hineti(0 (. -efi(it -e atenie 9i t.*?.rarea -e tip opo+ant
# t.*?.r0ri emoiona*e
# t.*?.r0ri -in )pe(tr. a.ti)t.
Program.* e)te a*(0t.it -in -o.0 etape 4
# )tapa de diagnostic ,n (are )e (.*eg informaii*e ne(e)are a-apt0rii in-i8i-.a*e a
program.*.i 9i )e intro-.( in)tr.mente*e (e 8or )er8i monitori+0rii terapiei.
# )tapa de interenie ,n (are )e ap*i(0 meto-e (entrate pe (opi*7 pe fami*ie 9i pe gr0-ini0
)a. 9(oa*07 ,n f.n(ie -e )it.aie. Inter8enii*e (entrate pe (opi* 9i fami*ie ).nt (omp*ementare 9i
).nt (.prin)e ,n program.* p0rinteG(opi*.
n p*anifi(area .nei program terape.ti( m.*timo-a* 9i ,n )e*e(tarea forme*or -e inter8enie tre?.ie
*.at ,n (on)i-erare )pe(ifi(itatea (a+.*.i7 )imptomato*ogia 9i forme*e -e manife)tare. A)tfe*
inter8enia 8a fi rea*i+at0 a(o*o .n-e apar pro?*eme *a (opi*7 :,n fami*ie7 *a 9(oa*07 (. a((ent pe
atenie7 imp.*)i8itate7 hipera(ti8itate )a. agre)i8itate<.
$.=. "tr.(t.ra -e ?a+0 a .n.i p*an terape.ti(4
Definirea pro?*emei7 (on(ept.a*i+area t.*?.r0rii 9i p*anifi(0rii inter8eniei terape.ti(e.
Promo8area intera(i.ni*or 9i a re*aii*or po+iti8e -intre p0rinte 9i (opi*
Inter8enii terape.ti(e 9i pe-agogi(e ,n )(op.* -imin.0rii (omportamente*e pro?*emati(e.
$.=.= !eCinirea pro5lemei8 3on3eptuali@area tul5urrii 6i planiCi3rii inter>en=iei terapeuti3e
Prim.* pa) ,n terapie e)te definirea problemelor comportamentele (e 8or (on)tit.i o?ie(t.*
inter8eniei. n a(ea)t0 fa+0 e)te ne(e)ar0 (on).*tarea opinii*or fami*ii*or (. pri8ire *a pro?*eme*e
(omportamenta*e a*e (opi*.*.i. P0rinii ).nt ,ntre?ai -e)pre fie(are pro?*em0 (omportamenta*0
tre(.t0 pe *i)ta -e pro?*eme7 9i 8or fi in8e)tigate .rm0toare*e a)pe(te4 (e an.me fa(e (opi*.*7 (.m
rea(ionea+0 p0rinte*e7 (.m rea(ionea+0 (opi*.*7 (.m ia )fAr9it a(ea)t0 )it.aie7 (At -e -e) apare
a(ea)t0 pro?*em07 (.m 80 )imii ,n a(ea)t0 )it.aie7 (e fa(ei (An- (opi*.* )e (omport0
nepro?*emati(.
A(e)t -emer) )e a-re)ea+0 p0rini*or ai (0ror (opii pre+int0 -ifi(.*t0i ,n a#9i (ontro*a
comportamentele de e#ternalizare : agitaie motri(0 fn07 imp.*)i8itate7 nere)pe(tarea reg.*i*or7
(omportament -e tip opo+ant7 to*eran0 *a fr.)trare7 (ri+e -e f.rie7 (omportament agre)i8 8er?a*
)a. fi+i(7 -i)tragerea -e (0tre a*i )tim.*i< )a. comportamentele de internalizare e6agerate
: hipera-aptat7 retra)7 an6ietate -e )eparare7 an6ietate -e performan07 an6ietate )o(ia*07 tri)tee7
anhe-oni)m7 apatie et(<. De a)emenea e)te ne(e)ar )0 )e i-entifi(e (An- apare )it.aia pro?*emati(0
:(An- )e 3oa(0 )ing.r7 (An- )e 3oa(0 (. a*ii7 ,n timp.* me)e*or7 *a ,m?r0(at#-e+?r0(at7 *a ?aie7 (An-
.rm0re9te emi)i.ni*e TV7 (An- 8ine (ine8a ,n 8i+it07 (An- merge ,n 8i+it07 ,n p.?*i(7 (An- mama )e
o(.p0 -e tre?.ri*e (a)ni(e7 (An- tata e)te a(a)07 (An- tre?.ie )0 re+o*8e an.mite )ar(ini7 *a
re+o*8area teme*or7 *a (.*(are<.
Urm0tor.* pa) e)te conceptualizarea tulburrii (are 8a *.a ,n (on)i-erare a*0t.ri -e t.*?.r0ri*e -e
(omportament a*e (opi*.*.i 9i pro?*eme*e fami*ia*e7 pro?*eme*e p)ihi(e a*e p0rini*or 9i
(ara(teri)ti(i*e temperamente*e a*e a(e)tora.
Pe ?a+a a(e)tor ana*i+e )e 8or )ta?i*i )(op.ri*e inter8eniei terape.ti(e7 (are n. 8or 8i+a -oar
pro?*eme*e (omportamenta*e a*e (opi*.*.i7 (i 9i a*te pro?*eme -in fami*ie )a. a*e mem?ri*or
a(e)teia. A)tfe* )e rea*i+ea+0 an(orarea inter8enii*or (entrate pe )imptomato*ogia (opi*.*.i ,n
p*an.* mi(ro7 a* intera(i.ni*or p0rinteG (opi* ,n (a-r.* .n.i -emer) terape.ti( amp*..
2.1.2. ,romo>area intera3=iunilor 6i a rela=iilor po@iti>e dintre printe 6i 3opil
n a(ea)t0 etap0 )e .rm0re9te ,m?.n0t0irea re*aii*or -intre a(e9tia prin o?)er8area (a*it0i*or (opi*.*.i7
oferirea .n.i program -e re(reaie 9i 3o(7 rea*i+area .n.i 3.rna* a* e8enimente*or p*0(.te7 promo8area .nor
3o(.ri a9a (.m 8rea (opi*.* )0 )e 3oa(e.
O pro?*em0 f.n-amenta*0 a (opii*or (. (omportamente pro?*emati(e e)te a(eea (0 )it.aii*e -ifi(i*e -in
fami*ie )e ,nm.*e)( pe)te m0).r07 ,n timp (e momente*e p*0(.te petre(.te (. (opi*.* -e8in -in (e ,n (e mai
rare. Toto-at07 pro?*eme*e (omportamenta*e ne(e)it0 m.*t timp i energie -in partea p0rini*or7 -e a(eea e)te
-e ,ne*e) fapt.* (0 p0rinii )e (on(entrea+0 a).pra pro?*eme*or nere+o*8ate at.n(i (An- (opi*.* arat0 .n
(omportament (omp*iant. .*i -intre p0rinii (opii*or (. pro?*eme (omportamenta*e ).nt pre-i9p.)i )0 (a-0
,n a(ea)t0 (ap(an04 ,i a(or-0 atenie at.n(i (An- a(e)ta (reea+0 pro?*eme 9i -in (e ,n (e mai rar ,n (a+.ri*e ,n
(are are .n (omportament a-e(8at. Datorit0 a(e)t.i *.(r.7 )(a- 9an)e*e .n.i (omportament -e+ira?i*7
pro?*eme*e (omportamenta*e inten)ifi(An-.#)e. E)te foarte important atAt pentr. (opi*7 (At 9i pentr. p0rini
)0 tr0ia)(0 ,mpre.n0 momente p*0(.te. Program.* -e 3o( -.(e *a re-.(erea ten)i.ni*or -intre p0rini 9i (opi*7
.ne*e pro?*eme a3.ng )0 )e aten.e+e ,ntr#o oare(are m0).r0.
n 8e-erea -e)f09.r0rii optime a program.*.i -e 3o( )e re(oman-0 re)pe(tarea .nor reg.*i -e ?a+04
# <Andi=i-> 7mpreun 3u 3opilul la Ko3uri # atenie -a(0 (opi*.* prefer0 3o(.ri*e -e ma)0 )i (e*e (. reg.*i7
fii ,n)0 ateni *a fapt.* (0 a(e)te tip.ri -e 3o(.ri ri-i(0 -ifi(.*t0i (opii*or (. pro?*eme -e (omportament
e6pan)i87 -eoare(e pre).p.n )0 )tea *ini9tii pe )(a.n )i )0 re)pe(te reg.*i*e 3o(.*.i. Din a(ea)t0 (a.+0 ).nt
re(oman-ate 3o(.ri*e -e (on)tr.it7 (e*e -e ro* :(. p0p.9i )a. ma9ini< i 3o(.ri*e (reati8e :pi(t.r07 (on)tr.(ii<.
- nu pot parti3ipa 6i al=i 3opii la pro<ramul de Ko3 - -a(0 ).nt 9i a*i (opii7 a(e9tia ar tre?.i )0 )e 3oa(e ,n
a(e)t timp ,n a*t0 (amer0 )a. )0 r0mAn0 ,n gri3a .nei a*te per)oane.
- ale<e=i un moment al @ilei ,n (are poate a8ea *o( a(e)t program # p*anifi(ai a(e)t program ,n
fie(are +i timp -e $% -e min.te7 pentr. a 80 3.(a (. (opi*.*7 a8ei ,n 8e-ere fapt.* (0 *a a(e)t
program -e 3oa(0 n. a. 8oie )0 parti(ipe 9i a*i (opii. n a(e)t inter8a*7 ,ntreaga atenie ar tre?.i )0
)e ,n-repte n.mai a).pra (opi*.*.i7 iar program.* -e 3oa(0 n. tre?.ie )0 ai?0 *o( ime-iat -.p0
)it.aii pro?*emati(e.
- 3opilul de3ide a2upra a3ti>it=ii de Ko38 3e i 3um 2e >a Ku3a#
- o52er>a=i timp de 3Ate>a momente 3e Ca3e 3opilul 6i 7n3er3a=i 20 intra=i 7n Ko3 # -a(0 80 re*a6ai 9i
pri8ii (opi*.* pentr. p.in timp7 80 8ei p.tea -eta9a -e (e*e*a*te tre?.ri (on(entrAn-.#80 n.mai a).pra *.i.
E)te important (a at.n(i (An- p0rinte*e e)te ).p0rat7 f.rio) )a. gr0?it7 )0 n. poat0 oferi ).fi(ient0 atenie 9i
r0?-are (opi*.*.i (are poate )0 r0mAn0 (. impre)ia (0 timp.* (are i )e a(or-0 n. repre+int0 -e(At o )ar(in0
,mpo80r0toare pentr. p0rini.
- de23rie=i 3u >o3e tare 3eea 3e Ca3e 3opilul - a(e)t *.(r. e)te .ti* pentr. a#i ar0ta (0 ).ntei intere)ai -e
3o(.* *.i7 (0 80 imp*i(ai (n programul de *oc+ n. .itai fapt.* (0 n. a8ei 8oie )0 -ai or-ine7 (i -oar )0
(ontin.ai 3o(.*<.
- nu pune=i 7ntre50ri 6i nu 2pune=i 3opilului 3e are de C03ut # a8ei ,n 8e-ere fapt.* (0 n. tre?.ie )0
inf*.enai ,n 8re.n fe* mo-.* -e -e)f0 .rare a* 3o(.*.i : program.* -e 3oa(0 aparine (opi*.*.i
-.mnea8oa)tr07 e* are 8oie )0 )e 3oa(e )i n. tre?.ie )0 ,n8ee7 (ontro*at )a. -0)(0*it<.
- l0uda=i-l din 3And 7n 3And 2au 2pune=i-i 3e>a pl03ut # a(ea)ta ar tre?.i )0#i arate (0 80 p*a(e 3o(.* *.i 9i
a(e)t moment petre(.t ,mpre.n07 *ip)it -e ten)i.ni. La.-a -.mnea8oa)tr0 tre?.ie )0 fie )in(er0 9i n. o fa*)0
*ing. ea*0.
- 7ntoar3e=i-> 3u 2patele 6i pri>i=i 23urt timp 7n alt0 dire3=ie atun3i 3And 2e poart0 urAt # 3o(.* agitat7
)(him?area reg.*i*or )a. tri9at.*7 pre(.m 9i g0*0gia n. ar tre?.i pri8ite -rept L(omportamente ina-e(8ate27
: ).nt pro?*emati(e -i)tr.gerea 3.(0rii*or7 (omportament.* agre)i8 )a. ipete*e p.terni(e<.
n fami*ii*e ,n (are e6i)t0 (opii (. pro?*eme (omportamenta*e7 p0rinii a. a-e)ea )entiment.* (0
tre?.ie )0 ,i amenine7 )0 ,i pe-ep)ea)(0 mere.7 (opiii )e )imt a-e)ea *a fe*7 a. )entiment.* (0 p0rinii )e
(eart0 (. ei mere. 9i ).nt nem.*.mii. Atenia p0rini*or 9i a (opi*.*.i )e (entrea+0 a).pra e8enimente*or
negati8e7 9i -e9i e6periene*e po+iti8e a. *o( ,n (ontin.are7 e*e a?ia mai ).nt per(ep.te. Orientarea ,n mo-
(on9tient a ateniei a).pra e8enimente*or po+iti8e )e rea*i+ea+0 .rm0rin- pe par(.r).* .nei +i*e (e an.me
m.*.me9te 9i ?.(.r0 p0rinte*e7 (e (a*it0i 9i (e a?i*it0i are (opi*.*. Prin a(e)te meto-e atmo)fera -in fami*ie
)e ,m?.n0t0e)te. Uneori )e re-.( p.in i pro?*eme*e )a. )e o?ine o no.0 per)pe(ti80 a).pra *.(r.ri*or7 -e9i
(opii*or *e 8ine gre. )0 a((epte .n fee-?a(X po+iti8 9i pot *0)a impre)ia (0 *e e)te nep*0(.t )0 primea)(0
*a.-e*e.
2.1.3. Inter>en=ii terapeuti3e 6i peda<o<i3e 7n 23opul diminurii 3omportamentului pro5lem.
A(e)te inter8enii terape.ti(e tre?.ie )0#i a3.te pe e-.(atori )0 )t0pAnea)(0 (omportament.*
pro?*em0 a* (opi*.*.i. N.(*e.* (entra* a* a(e)tei etape ,* (on)tit.ie inter8enii*e (entrate pe (opi*7
a)tfe* e-.(atorii 8or fi ,n-r.mai )0 Cormule@e re<uli 6i 3ereri eCi3iente8 2 apre3ie@e po@iti>
3omportamentul de@ira5il al 3opilului8 2-l monitori@e@e 6i 2 utili@e@e 3on2e3in=ele ne<ati>e
7n 3a@ul 3omportamentelor inde@ira5ile.
)e<ulile edu3atorului
)e<ulile (on)tit.ie .n p.n(t foarte important -e -i)(.tat (. e-.(atorii. Uneori a(e9tia a3.ng )0
imp.n0 prea m.*te reg.*i 9i )e arat0 foarte a)pri ,n (eea (e pri8e9te (on)e(ine*e7 ,n 8reme (e a*ii
n. )ta?i*e)( aproape ni(i o reg.*0 9i rea(ionea+0 (An- ,ntr#.n fe*7 (An- ,n a*t.*.Am?e*e )ti*.ri -e
e-.(aie -.( ,n)0 *a inten)ifi(area pro?*eme*or. Copiii a. ne8oie -e reg.*i 9i re)tri(ii7 (0(i a(e)tea
*e ofer0 )ig.ran0 9i ,i a3.t0 )0 )e oriente+e. Repere*e (*are *e ofer0 (opii*or )ig.ran0 9i prote(ie7
iar ,n (a+.* (opii*or hiper(hineti(i 9i (. (omportament -e tip opo+ant ).nt foarte importante
reg.*i*e (*ar form.*ate7 -eoare(e ei n. )e pot (ontro*a atAt -e ?ine (a 9i (ei*a*i (opii. E)te foarte
important )0 )e fa(0 diCeren=a ,ntre re<uli8 re)pe(ti8 3erin e8 i ru<0min=i.
n (a+.* re<ulilor 2i 3erin=elor7 (opi*.* n. are *i?ertatea -e a -e(i-e -a(0 *e re)pe(t0 )a. n.. Prin .rmare7
at.n(i (An- (opi*.* n. *e re)pe(t0 apar an.mite (on)e(ine. n (a+.* .nei ru<min=i7 (opi*.* poate -e(i-e
-a(0 o ,n-ep*ine9te )a. n.7 iar e-.(ator.* tre?.ie )0 a((epte -e(i+ia *.i. N. .itai fapt.* (0 -in (An- ,n (An-
ar tre?.i )0#* r.gai (Ate (e8a :-e e6emp*. )0 80 a-.(0 (e8a<7 iar e* )0 poat0 )p.ne 77N.2. Une*e reg.*i ).nt
8a*a?i*e t.t.ror (opii*or7 a*te reg.*i ,n)0 pot fi importante n.mai pentr. .n an.mit (opi*. E-.(ator.* tre?.ie
)0 fie preg0tit (a reg.*i*e )0 fie re)pe(tate 9i )0 p.n0 ,n ap*i(are 3on2e3in=ele atun3i 3And re<ulile nu 2unt
urmate. Da(0 n. )e are ,n 8e-ere re)pe(tarea reg.*i*or 9i a (erine*or7 (opiii 8or ,n80a (0 reg.*i*e n. ).nt
importante 9i (0 n. tre?.ie *.ate ,n )erio). E-.(ator.* tre?.ie -e a)emenea )0 ren.ne *a reg.*i*e pe (are n.
9tie (.m )0 *e imp.n0 )a. pentr. (are n. 9tie (e (on)e(ine )0 a*eag0 ,n (a+.* nere)pe(t0rii *or.
Di)(.tarea -e)pre reg.*i*e )ta?i*ite )e fa(e ,n (a-r.* .nei re.ni.ni (. (opiii pentr. a *e e6p*i(a a(e)tora -e (e
an.mite reg.*i ).nt importante i .ti*e7 fie(are reg.*0 fiin- arg.mentat0 ,n parte. L0)a i#i apoi pe (opii )0 ia
(.8Ant.* i )0 , i )p.n0 p0rerea. L.ai ,n )erio) arg.mente*e i o?ie(ii*e *or. P.tei )(him?a reg.*i*e -a(0
prop.neri*e (opii*or 8i )e par .ti*e. Pentr. (a reg.*i*e )0 fie mai . or a((eptate -e (0tre (opii7 )e re(oman-0
(a e*e )0 n. )e a-re)e+e ,n e6(*.)i8itate *or7 (i 9i e-.(atori*or )a. (e*or (are parti(ip0 *a pro(e).* -e e-.(aie.
Cerin=e eCi3ient Cormulate
Formulai cerine numai atunci cnd suntei pregtii s le impunei!
.*i e-.(atori form.*ea+0 prea m.*te (erine7 f0r0 )0 ai?0 gri3a (a a(e)tea )0 fie re)pe(tate. Din (a.+a
a(e)t.i *.(r.7 (opi*.* r0mAne (. impre)ia (0 (erine*e n. tre?.ie *.ate ,n )erio). nainte -e form.*area
(erine*or a)ig.rai#80 (0 -orii ,ntr#a-e80r (eea (e pretin-ei. N. (erei ni(io-at0 (e8a7 -a(0 n. ).ntei
preg0tii )a. n. ).ntei ,n )tare )0 80 imp.nei. Chiar ,nainte -e a form.*a (erina7 gAn-ii#80 *a o (on)e(in0
po+iti80 9i *a .na negati80 pe (are *e#ai p.tea p.ne ,n ap*i(are ,n (a+.* ,n (are (opi*.* 80 .rmea+0 )a. n.
(erina.
ndeprtai orice distractor nainte de a exprima o cerin!
O gre9ea*0 fre(8ent0 e)te a-re)area (erinei to(mai at.n(i (An- (opi*.* )e (on(entrea+0 pe a*t0 a(ti8itate. N.
ar tre?.i )0 80 a9teptai (a e* )0 80 a)(.*te (. atenie ,n timp (e ,n 3.r.* *.i )e petre(e (e8a m.*t mai
antrenant. n(er(ai )0 form.*ai (erine*e n.mai at.n(i (An- e* ,9i poate ,ntrer.pe a(ti8it0i*e f0r0 )0 piar-0
(e8a intere)ant.
Avei grij ca el s fie atent atunci cnd formulai o cerin!
ergei *a (opi*7 ap*e(ai#80 *a ,n0*imea *.i7 p.nei#i mAini*e pe .meri 9i )ta?i*ii (. e* (onta(t.* 8i+.a*. Da(0
e)te ne8oie7 orientai#i faa )pre -.mnea8oa)tr0 pentr. a fi )ig.ri (0 8a a.+i (erine*e.
N. *e form.*ai -e *a -i)tan07 -eoare(e n. 80 p.tei a)ig.ra -e atenia *.i.
Exprimai cerina clar, nu sub forma unei rugmini!
A)tfe*7 (opi*.* 8a ,ne*ege fapt.* (0 n. e)te *a *atit.-inea *.i )0 a*eag0 -a(0 o ,n-ep*ine9te )a. n.. Ro)tii
)o*i(itarea )imp*. 9i pe .n ton ne.tr.7 f0r0 .n a((ent negati8.
Formulai ntotdeauna numai o singura cerin!
a3oritatea (opii*or n. pot r0)p.n-e -e(At *a .na )a. (e* m.*t -o.a (erine -eo-at0. Da(0 e)te 8or?a -e o
)ar(in0 (omp*e607 fragmentai#o pe ?.(0i mai mi(i7 pe (are (opi*.* *e poate rea*i+a treptat. !An-ii#80 (0
(erine*e )imp*e ,i -a. (opi*.*.i 9an)a -e a *e p.tea ,n-ep*ini 9i7 imp*i(it7 -e a ar0ta .n (omportament
-e+ira?i*. 1orm.*ai *a ,n(ep.t (erine mi(i7 )imp*e 9i .9or -e rea*i+at.
ugai copilul s v repete cerina!
La ,n(ep.t7 p.tei )o*i(ita a(e)t *.(r. -e fie(are -at0 (An- form.*ai o (erin07 -.p0 (are7 -in (e ,n (e mai rar.
Ar tre?.i )0 fa(ei a(e)t *.(r. (An- n. ).ntei foarte )ig.ri (0 (erine*e a. fo)t ,ntr#a-e80r a.+ite 9i ,ne*e)e -e
(opi*. Toto-at07 )tim.*ai atenia (opi*.*.i7 (re)(An- pro?a?i*itatea (a a(e)ta )0 80 .rme+e (erina
mnei n imediata apropiere a copilului pentru a fi sigur c va ndeplini cerina!
Da(0 )e ,ntAmp*0 (a7 *a p.in timp7 (opi*.* )0 n. 80 .rme+e (erin a7 repetai#o (. mai m.*t0 in)i)ten0.
n(er(ai tot.9i )0 n. fii iritat )a. ener8at.%C4
!oncentrai"v mai nti pe cerine mai puine !
O?i(ei.ri*e ?ine ,nr0-0(inate ).nt gre. -e )(him?at. N. 80 a9teptai (a -e a(.m ,n(o*o (opi*.* )0 80
,n-ep*inea)(0 toate (erine*e. Da(0 .ti*i+ai a(e)te reg.*i7 8ei (on)tata *a )(.rt timp an.mite )(him?0ri ,n
(omportament.* *.i.
Important e)te )0 n. .itai (04 #$!E %$! &#'E( )(EA%)* # E+,$-*!!!
Aplicarea consecinelor naturale cnd nu sunt respectate regulile.
E)te re(oman-at0 ,n (a+.ri*e ,n (are (opi*.* n. .rmea+0 (erine*e. .*tor e-.(atori (are a. ,n (*a)0 (opii (.
pro?*eme (omportamenta*e *e e)te gre. )0 rea(ione+e (ore)p.n+0tor *a n.meroa)e*e ,n(0*(0ri -e reg.*i a*e
(opii*or. Rea(ia *or -epin-e -e (e*e mai m.*te ori -e (At -e m.*t )#a. ener8at. A)tfe* )e ,ntAmp*0 (a *a .n
moment -at )0 n. ap*i(e ni(io pe-eap)0 ,n .rma apariiei (omportament.*.i pro?*emati(7 iar a*t0 -at0 )0
rea(ione+e foarte p.terni( *a a(e*a i (omportament.
/udai copilul cnd respect regulile si cerinele!
N. .itai )0#* r0)p*0tii pe (opi* pentr. re)pe(tarea reg.*i*or i a (erine*or. nt0riri*e po+iti8e ar tre?.i )0 ia
forma *a.-e*or7 -ar o(a+iona* )e pot oferi re(ompen)e. Da(0 rea(ionai *a (omportament.* ne(ore)p.n+0tor
prin ap*i(area .nor (on)e(ine negati8e7 at.n(i n. .itai )0 ap*i(ai (on)e(ine po+iti8e (An- apare
(omportament.* -e+ira?i*. N.mai a a (omportament.* (ore)p.n+0tor )e poate )ta?i*i+a.
!onsecinele negative vor fi aplicate imediat!
Efi(iena (on)e(ine*or negati8e (re9te (. (At e*e ).nt ap*i(ate ime-iat -.p0 (omportament.* in-e+ira?i*. n
(a+.* ,n (are o (on)e(in0 n. poate fi ap*i(at0 ime-iat :-e e6emp*. -a(0 tre?.ie )0 p*e(ai < at.n(i 8a tre?.i
)0 o an.nai ime-iat -.p0 pro-.(erea (omportament.*.i7 .rmAn- (a ea )0 fie ap*i(at0 *a moment.* oport.n.
!onsecinele negative trebuie s fie aplicabile!
Va tre?.i )0 form.*ai -oar (on)e(ine pe (are ).ntei (apa?i*0 )0 *e ap*i(ai.
!onsecinele negative trebuie aplicate regulat!
Reg.*aritatea apariiei (on)e(ine*or e)te premi)a -e(i)i80 pentr. meninerea (omportament.*.i
(ore)p.n+0tor a* (opi*.*.i. Doar prin interme-i.* (on)e(ine*or negati8e ap*i(ate (on)tant7 (opi*.* 8a ,n80a
(are e)te (omportament.* neto*erat.
"la5ora=i pentru Cie3are re<ul 9i 3erin=0 3on2e3in=ele ne<ati>e naturale 3are >or urma8 7n 3a@ul
nere2pe3t0rii lorL
,onsecinele naturale ).nt a(e*e (on)e(ine (are -e(.rg -in (omportament.* rea*i+at7 9i pot a8ea
.rm0toare*e forme4
MCompen)area # pag.?a )a. )it.aia pro8o(at0 -e (omportament.* pro?*emati( 8a tre?.i reparat0 )a.
(ompen)at07 a)tfe* t.rn.*e.* -i)tr.) a* (o*eg.*.i e)te re(on)tr.it7 (eai.* 80r)at e)te ter)7 og*in-a ar.n(at0 pe
3o) e)te ri-i(at0. n (a+.* ,n (are (opi*.* ref.+07 ,i 8ei *imita )pai.* -e 3oa(0 9i 80 8ei a)ig.ra (0 pag.?e*e
).nt (ompen)ate# :(on)tr.in- ,mpre.n0 (. (opi*.* t.rn.* -0rAmat )a. )0 tearg0 (eai.* 80r)at<.
ME6(*.-erea -in )it.aie # (opi*.* 8a fi e6(*.) pentr. .n )(.rt timp -in )it.aa ,n (are a a8.t *o(
(omportament.* pro?*emati(7 8a p0r0)i )a*a -e 3oa(0 9i 8a fi e6(*.) -in 3o(.* (om.n -eoare(e n. poate
re)pe(ta reg.*i*e. Prin e6(*.-ere7 (omportament.* pro?*emati( e)te ,n prim.* rAn- ,ntrer.pt. A(ea)t0 meto-0
e)te efi(ient0 at.n(i (An- e6(*.-erea e)te tr0it0 -e (opi* (a fiin- nep*0(.t0. D.rata e6(*.-erii 8a fi )ta?i*it0
,nainte 9i n. 8a fi prea *.ng07 (opi*.* 8a a8ea po)i?i*itatea -e a p.ne (ap0t e6(*.-erii -a(0 (on)i-er0 (0 poate
)0 re)pe(te -e a(.m ,n(o*o reg.*i*e.
MRetragerea ,nt0ririi 9i a pri8i*egii*or # (opi*.*.i ,i 8or fi retra)e ,nt0riri )i pri8i*egii *egate -e
(omportament.* pro?*emati(4 (opi*.* prime te -e)ert -oar -a(0 a mAn(at totP 3.(0rii*e (are n. a. fo)t
a-.nate ).nt p.)e ,ntr#.n )a( 9i a)(.n)e pentr. o 8reme. E)te re(oman-at )0 retragei pri8i*egii +i*ni(e7 (are
n. )e af*0 *a o -i)tan0 prea mare ,n timp -e (omportament.* pro?*emati( :-e e6emp*. n. e)te prea efi(ient
)0 an.*ai mer).* *a teatr.<.
MRe)trAngerea )pai.*.i -e 3o( # a(ea)ta are o )emnifi(aie mai mare ,n (a+.* (opii*or mi(i. N. ap*i(ai
(on)e(ina negati80 8er?a*7 (i prin proprii*e a(i.ni7 -iri3ai mAna (opi*.*.i (0tre 3.(0rii*e (are tre?.ie a e+ate
*a *o( et(.
Aplicai ntririle negative n mod calm!
A(e)t *.(r. n. e)te . orM !An-ii#80 ,n)0 (0 ipat.* n. repre+int0 o m0).r0 e-.(ati80 efi(ient07 e* n. e)te
-e(At o -e)(0r(are a ten)i.nii -.mnea8oa)tr0. Da(0 ap*i(ai (on)e(ina negati80 (. (a*m7 at.n(i ea 8a fi mai
efi(ient0.
Aplicai consecinele negative cnd comportamentul problematic s"a nc0eiat!
CAn- (opi*.* 9i#a ?0t.t (o*eg.* )a. a ar.n(at .n 3o( -in (a.+a f.riei :(omportament.* pro?*emati( )#a
,n(heiat<7 pro(e-ai ,n fe*.* .rm0tor4
# n.mii mai ,ntAi reg.*a ,n(0*(at0 :-e e6emp*.4 FN. ai 8oie )0#* ?ai pe (o*eg.* t0.M2<P
# oferii (opi*.*.i po)i?i*itatea )0#9i 3.)tifi(e (omportament.* :FE* mi#a *.at 3.(0riaM2<P
# moti8ai ,n(0 o -at0 reg.*a in)tit.it0 :FA(e)ta n. e)te .n moti8 ).fi(ient (a )0#* ?aiM2<P
# ap*i(ai ,nt0rirea negati80 :Fi 8ei (ere )(.+e 9i 8ei r0mAne +e(e min.te ,n ?an(a taM2<.
Aplicarea consecinei negative cnd comportamentul problematic este n desfurare.
CAn- (opi*.* ref.+0 )0# i p.n0 3.(0rii*e ,n or-ine pro(e-ai ,n fe*.* .rm0tor4
# repetai )o*i(itarea7 re)pe(ti8 in-i(ai (opi*.*.i a?aterea -e *a reg.*0 :FDa(0 n. ,i fa(i or-ine ,n
3.(0rii7 n. 8ei p.tea merge *a teatr.M2<. Oferii#i (opi*.*.i po)i?i*itatea -e a )e pron.na (. pri8ire *a
pro?*em0.
# ,n (a+.* ,n (are (opi*.* re)pe(t0 reg.*a7 8a tre?.i *0.-at :FCe ?ine (0 i#ai aran3at 3.(0rii*e7
a(.m 8ei p.tea merge *a teatr.M<.
# ,n (a+.* ,n (are (opi*.* n. re)pe(t0 reg.*a7 ap*i(ai (on)e(ina negati807 ea tre?.in- )0 fie -.)0 pAn0 *a
(ap0t .
)u purtai discuii ndelungi cu copilul!
Copilul >a tre5ui 2 ai5 po2i5ilitatea de a 2e eBprima 3u pri>ire la 2itua=ia 3reat8 pentru a e>ita
e8ent.a*e*e per(epii -enat.rate a*e pro?*emei7 ,n)0 n. p.rtai -i)(.ii referitoare *a reg.*a ,n )ineM "ta?i*irea
.nei re*aii po+iti8e 9i -e ,n(re-ere (. (opi*.* 9i p0rinii a(e)t.ia e)te o premi)0 e)enia*0 pentr. -er.*area
.nei inter8enii efi(iente. Ap*i(area (on)e(8ent0 a (on)e(ine*or negati8e poate fi foarte o?o)itoare 9i
ne(e)it0 m.*t timp7 ,n a(e*a9i timp e)te ne8oie (a 9i p0rinii )0 menin0 (omportament.* a(a)0. .*i (opii
(are n. a. fo)t
o?i9n.ii (. (omportament.* (on)e(8ent a* p0rini*or 9i e-.(atori*or pAn0 ,n moment.* re)pe(ti8
,n(ep )0 te)te+e *imite*e7 .nii 8or ,n(er(a )0 arate (0 a(e)tea n. ,i afe(tea+0 -e*o(7 iar .nii 8or
rea(iona (. (ri+e p.terni(e -e f.rie. n genera* a(e9ti (opii a. e6er(itat o inf*.en0 p.terni(0
a).pra gr.p.*.i -in (are fa( parte 9i e)te .ti*0 (omp*etare p*an.*.i -e inter8enie (. meto-e -e
(on-iionare operant0 -e tip.* ,nt0rire # retragere :)i)tem -e p.n(te7 re(ompen)e )im?o*i(e )a.
materia*e<.
4I4&I%9)(;I"
4a3u2 (nne7 N Cre terea (opi*.*.i -e *a o +i *a a)e ani O7E-it.ra Teora7 $%%@
!a>id !aniel8 N Tratat -e p)ihoterapii (ogniti8e i (omportamenta*eO7 E-it.ra Po*irom7 $%%E
!olto ;7 N Ce )0 )p.nem (opii*or (An- ).nt foarte mi(i7 (An- ).nt ?o*na8i7 (An- )e ?.(.r07 (An-
).nt tri ti O7 E-it.ra Trei7 $%%D
!olto ;7 N Un p)ihana*i)t 8a r0)p.n-e O7 E-it.ra Trei7 $%%%
;ontaine %>ide8
;ontaine ,Hilippe8 N !hi- (*ini( -e terapie (omportamenta*0 i (ogniti80O7 E-it.ra Po*irom7
$%%E
;reud S8 N Ne8ro+a *a (opi* O7 E-it.ra Trei7 $%%%
&ieurN (lain7 NE6perimente -e p)iho*ogie pentr. -e+8o*tarea per)ona*0O7 E-it.ra Po*irom7 $%%;
Manual de !ia<no2ti3 i Stati2ti3 a 'ul5urrilor Mentale- !SM-I$-') 2000- E-it.ra
A)o(ia iei P)ihiatri*or Li?eri -in RomAnia7 5.(.re ti7 $%%;
MitroCan Iolanda 7 N C.r)a (. o?)ta(o*e a -e+8o*t0rii .maneO7 E-it.ra Po*irom7 $%%;
S3HaCCer )udolpH8 N Intro-.(ere ,n p)iho*ogia (opi*.*.iO7 E-it.ra A"CR7 $%%B
OilP2Hur2t &inda7 NP)ihopato*ogia (opi*.*.iO7E-it.ra Po*irom7 $%%B
Oinni3ott ! O8 N De *a pe-iatrie *a p)ihana*i+0 O7 E-it.ra Trei7 $%%;
Oinni3ott ! O7 N Pro(e)e*e -e mat.ri+are O7 E-it.ra Trei7 $%%@
Oinni3ott ! O.7 N Io( i rea*itate O7 E-it.ra Trei7 $%%E


Proie(t finanat prin Program.* ".port pentr. De+8o*tarea "er8i(ii*or Com.nitare -e
"0n0tate inta*0 9i De+in)tit.iona*i+area Per)oane*or (. Pro?*eme -e "0n0tate inta*0
Componenta 5# De+8o*tarea Centre*or Com.nitare -e "0n0tate inta*0


ateria* e-itat -e 1.n-aia L".O.". Copiii !or3.*.i2
"tr. T.-or V*a-imire)(.7 Nr. BD7 Tg#Ii.7 !or3
Te*. %$D;G$=EBB$P 1a6.%$D;G$=B%E=
Emai*4 )o)(gor3ZYahoo.fr
Data p.?*i(0rii4 $%.%$.$%%&
Pentr. e8ent.a*e informa ii 9i )e)i+0ri *egate -e proie(te*e Phare (onta(ta i (f(..phareZmfinante.ro
Conin.t.* a(e)t.i materia* n. repre+int0 ,n mo- ne(e)ar po+iia ofi(ia*0 a Uni.nii E.ropene.