Sunteți pe pagina 1din 16

t : .

q Ee

FiE"gg
E=L E i F

!EEA9E
E g,sH EE.'8.

Ef;:;E=E
;JEg:lE!

q 3 + E B g
=s E E C E .
; : i e-Ea H

q; E
+5EE
E - ;

F 4 =

E E . s1 X . U E

EEE:9E;
.E:=c

eF=

eE;eaE;
e=E*gEa

;sa*g=F

!Efgi=E
a+;=
e aE
qsEE.gEt

ieEeiEF
il:

e -

d 6 =

F E: ' E E ;i
EAs=E;

lili
llilillli

Cuprins

N u m i r u l1 2

EDITURA:De AGOSTINIHETLASSRL
ADRESA:
Vouliagmenis
44-46,166
73Atena
Petros
EDITOR:
Kapnistos
MANAGER
E(0N0Ml(:
Fotis
Fotiou
MANAGER
DEREDAQIE
Virginia
Koutroubas
fl PR0DUCJIE:
MARKETING
MANAGER:
Michalis
Koutsoukos
BUSINESS
DEIIEL0PMENT
MANAGER:
Dimitris
Pasakalidis
PR0OUCI
MANAGER:
Merooi
Paoadaki
Tania
SENl0R
EDIT0R:
5kandalaki
(@RD0HATOR
EDIT()R
JUNI0R
BAIONl:Dimitris
Dimitriades
C00RDONAT0R
DEPR0DU{lE:
5iaKotoupa
MANAGER
DISTRIBUTIE:
EviBoza
CONTR0LIER
DISTRIBUJIE:
Yiannis
Vougioukas
c00RDoNAT0R
LoclSTl(A
Antonis
Lioumis
tl 0PERATIUNI:
penrru
Publicat
prima
in limbaitalian;,
datain ltalia,
subtitlullLMAGIo
l',10N00
DlMINtRALt
& GEMlvlE,
decitreDeAgostini
Editore
SpA
- ltaly
O 1997DeAgostini
Editore
SpA,
Novara
O 2007DeAgostini
UkLtd.
o 2010DeAgostini
Hellas
Ltd.
Toate
drepturile
rezervate.

itrinul

Fotografii:
DeAPicture
Library,5rience
Ph0t0
Library.
l55N:1i92-1449

Dolomitul

DO

Glaucofanul

GL

sco

Scoroditul

Peurmelemineralelor:RomAnia

IMP0RTAT0R:
Media
Service
Zawada
5.R.1.
ADRESA:
Str.touisPasteur,
nr.38,et.1,sect.
5,Bucure$i,
Romania
(ountryManager:
Mariana
Mihillan
Marketing
Manager:
Adina
Bojici
Redactor:
Muntean
6abriela
Distribution
Manager:
Danlordarhe

11-12

De unde provineculoareamineralelor? 29-30

Combustibiliifosili

ADAPTARE
PENTRU
TIMBA
ROMANAI
MEDIA
5ERVICE
ZAWADA
5.R.1.
C0NSUITANT:
Prof.Dr.GHE0RGHE
UDUBA!A,
M.(,alAcad.
Rom.
C0niDr.S0RIN
SlLVlU
UDUBA5A,
Universitatea
BucureSti
DTP:
RAY
TtPARtRE
tRt5PRINTtNG
SA
5tTEGARE:
DIRICTOR
DEPRODUQIE
TIPOGRAtIE:
K.TIMPELI5

19-20

BIBTIORAFT
Nu ratali bibliorafturile
speciale,in careputeli
colec!ionaseriaCOMORILE
PAMANTULT,|I:
Bibl io rsft uri le sunt disaon i biIe
Ia chio5curilede ziare,
la prelul de 9,99 LEI/45MDL.
De Agostini va anun;a datele
de publicare a bibliorafturilor
in serio de reviste.
PRETUL
PUBLTCATtEI
Prelulprimuluinumdr:4,99LEI/I4,90MDL
Prelul incepand cu al doilea numir:9,99 lEl/29,9o MDL

furnizatecu a(est numdl


,1.; Egantioane

ATENIIEIA(estpr0dusnuestedestinatactivitliireffeativeacopiilor.Nueste0ju(drie.Produsnerecomandat
G
Drepturile
tuturor
llustrdtiil0r
copiil0rsub
36deluni(3ani).Produsdestinateducajiei
var$epeste
7ani.A sefolosi
adul,tilorii
a (opiilorru
li aletenel0rseaflisub(0pyright.
[
"'JEJ
Este
interzisd
Ieproducerea,
stocarea,
sauutilizarea
transmiterea
c0meKial;
a materialel0r,
\7
doarin prezenla
uneipersoane
Dupaaflngere,
adulte.Etantioanele
sevorp;strain tivila d plastic.
suborkef0rmi,fAriac0rdul
(0ntartul
(onlinepiese
s(]isaleditoruiui.
pemainicumultiapA.Evitali
spilali-va
mici,rarep0tfi ingerate
cuochii;i gura.Produsul
sauinhalate,
deurgen!;la
asculite,
carepOtprovora
esteinghitit,mergeli
a(cidentarea.
Darietanti0nul
ti piese
Fie(are
numiresteinsotitdeunmineral
ili rezew,
saudeo pidtr;gemipreti0di.
Edhorul
produsul
medk.Sr0ateli
lagunoi,
in
dinambalaj.
Pentru
a eviiariscul
saustranguldrii,
arunca.ti
ambalajul
sufo(irii
dreptuldea sdimba0rdinea
mineralelor
rmipretioatrdin(0leqie.
li a Dierelor
pentruplastk.Citiiti p;straliin permanenli
loorilespe(ial
amenajate
inf0rmafii.
aceste
tantioanele
realpol diierid(eieilus:rdte,
Pentru o mai buni deservire, solicitali intotdeauna publica!ia de la acelagi
punct de vinzare gi informali vinzitorul asupra intenliei

fu.

d e a c u m p d r ag i a i a r i ! i i l e u r m i t o a r e .

Citrinul
Citrinulesteo varietate
neobignuitd
de cuar!,
evaluatdca piatrd
pre!ioas5.
galbendsaugalben,n1 itrinul estevarietatea
aurie
a
cuarlului.
Numele
lui provine de la
t
grecesckltro, ,,ldmdie"sau
\-rlcuvdntul
,,culoarealnmAii'1
Labazd, in forma lui puri, cuarlul esteun
mineral incolor. Varietateacitrin a cuar[ului
are o culoaregalbendspecifici, determinati de
fierul inclus in structura sa atomicS.
Cel mai valoros citrin este,de reguld,
galben-deschis,
insi egantioanele
naturale
sunt rare. Cea mai mare parte a citrinului
care se comercializeazL in magazinele
specializateeste,de fapt, ametist de calitate
inferioari, supusunui tratament termic
pentru a-i schimbaculoarea.

Nestemateaseminitoa re
Citrinul estefolosit uneori pentru a imita pietre mai
valoroase,mai alestopazulgalben,crisoberilul,heliodorul
gi corindonul.Aseminareaesteuneori atAtde mare, incdt
identitatea reali a egantionului nu poate fi stabiliti fbri o
analizbgtiinlificd aminun{iti.

A Citrinulgalben-deschis
estecelmaivaloros,
dar
egantioanele
naturale
suntrare.

culoareaobignuiti a citrinului estegalben, concentralia


ridicati de fier ii poate conferi un aspectmaroniu.
Printre cele mai populare tiieturi se numlri
briliantul, cabogonul,tiietura combinatl qi pendelocul.
Unghiurile preferatede tiiere ale citrinului sunt 40o-50o

CARACTERISTICI

Tiietura
Calitatea citrinului variazd.- gi pu{ine egantioaneau un
colorit destul de puternic pentru a fi folosite la
confeclionareabijuteriilor. Acelea care au calitate gemd
sunt modelate intr-o gami largi de forme gi stiluri. Degi

Sistemde cristalizare:
trioonal

Asemeneatuturor formelorde cuar!,citrinulfacepartedin


clasamineralda oxizilor.Totu5i,trebuieamintitfaptul ci, fiind
un oxid de siliciu,esteclasificatuneoricafdc6ndpartedin
clasasilicatilor.FiecaremoleculSa Iui estecompusi dintr-un
atom de siliciu,combinatcu doi atomi de oxigen.Mai prezintd
5i impuritdlide fier.
Cristalelede citrinfac partedin sistemulde simetrie
trigonal.Eleaparadeseaca prismecu lase fele (hexagonale),
cu piramidela ambelecapete.Unelecristalesedezvoltd
impreund,in fenomenulnumitmaclare.
Citrinulareo duritatede 7 pe scaraMohs:el poatezgaria
cu u5urinti sticlagi olelul.
Toateformelede cuar!sunt extremde sensibilela cdldur5.
Prinurmare,citrinulesterelativu5orde creatin mod artificial,
prin incdlzireaametistului(varietateapurpuriea cua4ului),
p6ndcdndacestacapdti colorituldorit. Uneleegantioanede
cuartsunt alcituite dintr-o combinaliede ametist5i citrin:
acesteapoartdnumelede ametrine.

Luminescen!i:absentd

D0l0mitu
Dolomitulpoatefi at6t mineral,c6t gi roc5.
Camineral,estefolositin industriepentru
cdptugirea
furnalelor,iar in medicindesteo
sursdde sdruride magneziu.
;ineralul dolomit este,la origine, de culoarealbi,
f \ / I dar apareadeseapitat de diverseimpuritifi.
J. Y IRoca dolomit seaminl indeaproapecu calcarul,
dar, pentru a merita acestnume, ea trebuie si fie alci,tuitd
cu preponderenll din mineralul dolomit.
I

lstoria
Dolomitul a fost denumit dupi mineralogul francez
D6odat de Dolomieu (1750-1801),carel-a identificat ca
mineral de sine stititor. inainte de 1791,dolomitul era
clasificat laolalti cu calcitul, intrucdt oamenii de qtiinld
considerauci magneziul era doar o incluziune
accidentali, gi nu parte integranti a unui mineral diferit.
Mullumiti muncii de pionerat a lui Dolomieu, calcitul a
devenitcunoscutca mineral independent- esteun
carbonatde calciu (a cirui formuli chimici esteCaCOr),
in timp ce dolomitul esteun carbonat de calciu gi
magneziu,cu formula chimic[ CaMg(CaCO:)u.

A C r i s t a l ed e t e r u e l i t - v a r i e t a t e d e d o l o m i t d e c u l o a r ei n c h i s d - d i n
Navarra, Spania.

Mineraluldolomit
Una dintre proprietdlile uimitoare ale dolomitului este
forma neobignuiti. a cristalelor sale,care au frecvent fele
bombate.Sespunedespreele ci seamini cu o ga acesteasunt adeseaimbinate,formAnd masegalbenepe
suprafelelerocilor sparte din filoanele minerale. Un alt
mineral careprezinti aceastiproprietateestecarbonatul

de fier, sideritul. Existi mai multe modalitlli de a deosebi


dolomitul de siderit. inclusiv densitatea.Dolomitul are o
densitatede 2,85,pe cAndceaa sideritului estede 3,96.
Mineralul dolomit are o serie de utiliziri industriale,
precum fabricareacirimizilor refractaregi ciptugirea
furnalelor.

S i s t e md e c r i s t a l i z a r et:r i g o n a l
F o r m u l Sc h i m i c i : C a M g ( C O J ,

Clivaj: perfect, romboedric

Spirturd:subconcoidald
gdlbui
Culoare:
alb,maroniu,
Luciu:sticlosspreperlat
L u m i n e s c e n t i :a b s e n t d

{ Dolomitdin minaTraversella
din
Torino,ltalia.

CARACTERISTICI
Dolomitul face parte din clasa carbonalilor. Este un carbonat
de calciu9i magneziu.
Dolomitul cristalizeazdin sistem trigonal gi apare, de
reguli, in forme cu gasefe!e, cu laturi paralele (romboedri): in
mod obignuit, acestea au fele bombate.
Dolomitul mai poate forma 5i cristale in formi de ga. La
cristalele de dolomit. este frecventi maclarea. Atunci cAnd
este lovit cu un instrument asculit, dolomitul se despicd uSor
d e - a l u n g u l p l a n e l o r s l a b e - p r i n u r m a r e ,s e s p u n e d e s p r e
acest mineral ci are clivaj perfect.
Dolomitul se sparge, de obicei, astfel inc6t lasi suprafele
care seamind cu forma unei scoici, dar asemdnarea nu este
evidentd. Astfel, denumirea gtiin.tificda acestui tip de
A U n m a r e c r i s t a ld e d o l o m i t t r a n s l u c i dd i n E g u i ,N a v a r r a ,S p a n i a .

spirturi este,,subconcoidald'i
Dolomitul este, in general, alb, degi poate fi uneori
incolor, iar in prezenla anumitor impuritili poate deveni
gdlbui spre brun sau chiar roz.
D o l o m i t u l l a s di n t o t d e a u n a o u r m d a l b 5 , a t u n c i c 6 n d e s t e
frecat de o bucatd de porlelan alb, neemailat.

Teste
O modalitatesiguri de a confirma daci un egantion
mineral estecalcit sau dolomit constl in verificarea
prezenleimagneziuluimetalic,dar o metodi mai rapidi
esteaplicareade acid clorhidric recepe o bucatl mic[
de mineral - dolomitul se va dizolva in acid mai incet
decAtcalcitul, dar va crea efervescenldmult mai rapid
decAtcalcitul, atunci cAnd esteincdlzit direct la flaclrd.
V D o l o m i t p e c u a r ! d i n T o r i n o ,l t a l i a .

A Cristalede piriti 5i dolomit din Kosovo.

Compoziliachimici
din calciu gi
Dolomitul estealcetuit in propor(ie de 21,7o/o
L3,3o/o
din magneziu. Restul mineralului const[ in carbon
gi oxigen. Dolomitul poate fi pur, dar poate contine $i
diferite alte elemente,printre care cobaltul, plumbul gi
zincul. Esteinrudit indeaproapecu ankeritul,in
componenlaciruia locul magneziuluiesteluat de fier
gi uneori de mangan.

Rociledolomitice

Dolomitul este un mineral secundar risp6ndit, care se geseglein

Calcarul dolomitic esteun tip de calcar care conline


dolomit intr-o anumitd proporlie, dar nu esteexclusiv
con{inegi calcit.
alcituit din acestmineral. De asemenea,
Rociledolomitice conlin mai puline fosiledecAtalte roci
calcaroase,deoarece,atunci cind rocile se formeazd,are
loc recristalizarea,
indepirtAnd astfelorice fosile.
Dolomi{ii sunt un mare lan! muntos din nord-estul
Italiei. Ca parte a Alpilor, ei sunt compuqi in primul rAnd
din calcaredolomitice.Mineralul dolomit gi roca dolomit
sunt frecventeqi rispAndite in multe p[r!i ale lumii.

filoanele hidrotermale ce conlin ti galeni, gi sfalerit.Se formeazd


atunci cdnd soluliile cu conlinut de magneziu iau contact cu
calcarul.
in Rom6nia, roci dolomitice se gdsesc frecvent in secvenlele
de roci metamorfice din Carpalii Orientali, in special:laVo$idbsni
(l6ngi Gheorghieni)5i la Rizoare (Munlii Preluta);aici, dolomitele
{on!in prisme divers orientate de tremolit. Cristalede dolomit se
gisesc in filoanele hidrotermale din zona Baia Mare (in special
Baia Sprie gi Cavnic)9i in minereurile polimetalice de la Rodna.

Glaucofanul
Glaucofanul
are culoareaalbastru-cenugiu,
caredevinemai intensdatuncic6nd
mineralulestecufundatin ap5.
Compoziliasachimicdesteextrem
de variabild.
7a1 uloarea glaucofanului vaiazd intre albastru,
albastru-cenugiu,
albastrude lavanddgi cenugiu.
I
are
o
valoare
deosebitd
pentru coleclionari,
\-/Nu
din cauzacompozi{iei salevariabile.

Amfibolii
Glaucofanul esteun amfibol. Amfibolii reprezintd un
grup mare de silicali hidratali, care confin o mare
varietate de metale.
Amfibolii pot lua numeroaseforme gi se constituie, de
obicei, in cristale lungi, subliri, de culoare inchisl. Printre
membrii acestuigrup de minerale se numiri actinolitul,
hornblenda si tremolitul. toti intrAnd frecvent in
compozilia multor roci magmatice gi metamorfice.
Rocile metamorfice care conlin o proporlie ridicati
de amfiboli poartd.numele de amfibolite.
Glaucofanul se gisegtein gisturi cristaline,
unde esteinsolit de alli silicali, incluzAnd
epidotul, cloritul, jadeitul, lawsonitul,
muscovitul, biotitul gi feldspatul.
Glaucofanul poate conline mai multe
metale, printre care sodiu, magneziu, fier 9i
aluminiu. insi detaliile precise ale compozi{iei
sale sunt extrem de variabile.
Cele mai atrigitoare egantioanede glaucofan sunt
cele al ciror aspecta fost influenlat de prezenla in
structura lor a smaraldului verde sau a agregatelor
acicularede rutil. de culoarerosu-aprins.

A Un frumosegantionde glaucofandintr-o mini din SanBenito


County,California,5UA.

Teste
Glaucofanul esteinsolubil in acizi. Se topegtecu ugurin!6,
formind sn gaz de culoare verde. Suprafa{asa poate fi
curilatl eficient cuacizi diluali, care indepirteazi
materialele strline de pe suprafa{amineralului, dar nu
provoaci nicio striciciune cristalului.
Esteimportanti efectuareade testepentru a diferenlia
glaucofanulde ruda lui apropiati, riebeckitul. Riebeckitul
esteun alt membru al claseiminerale a silicalilor.
Compozilia lui chimici estefoarte asemlndtoarecu ceaa
glaucofanului,dar culoareaestealbastru-inchis sau negru.
O alti diferenti intre celedoui minerale estefaptul ci
glaucofanul cu o duritate de 6 pe scaraMohs, estemai
rezistentdecAtriebeckitul. care are o duritate de 5.

t-Glaucofilrulse gisegtein gisturilecristali""=*n*"ii'rod,u


Ldr" r-", i*r"t din depunerilesedimentare.
Acestedepuneri
au fos*supusemetamorfismului,
la temperaturijoasegi{
presiuneridicatd.Glaucofanulse gisegtein asociagie
cu multe
*'hkeminerale,printre
carejadeitul,lawsonitulgi pwhpellyitul.
segdse5tepe InsulaSyra,din arhipelagui
grecesc al Cicladelor.De asemenea, se mai gdsegte in diferite
zone din ltalia (mai ahs in regiunea Piemonte, din jurul oragului

Torino),in Elvelia(lAngi Zermatt),in SUA(de-alungul lanlului


montande coastddin Califofnia),precumfi in Scotia;Franla$i

Sc0r0ditul
Scoroditulesteun mineralrdspAndit,
cu confinutde arsen,caresegdsegte
adeseain combinaliecu alte
mineralece conlinacestelement.

l:gj

verdesaualbastru,
6 corodituleste,adesea,
gi brun, violet,galben,gri
poate
fi
\aur
\-f sauincolor.Denumirealui provine
/
de Ia cuvdntul grecescskorodios,carc
inseamni ,,usturoi",o trimitere la
mirosul pe caremineralul il emani daci
esteincilzit direct deasupraunei fldciri.

Seriede solufiesolidi
Scoroditulesteun arseniatde fier,
avAnddoui moleculede apl de
cristalizareatasate.Esteinrudit cu
mansfielditul gi formeazi o serie de solu{ie solidd cu
acestmineral. Scoroditulestemembrul final, bogat in fier,
al acesteiserii, iar mansfielditulconline aluminiu in loc
de fier. Ambele aparfin grupei variscitului.

A Cristale de scorodit inchise la


c u l o a r ed i n D e v o n ( A n g l i a ) .

A Scoroditverzui,cu cuar!alb (Devon,Anglia).

CARACTERISTICI
Scoroditul face parte din clasa minerali a arsenialilor. Fiecaremoleculi este compusi dintr-un

) Scorodit verzui, in combinatie


cu farmacosiderit inchis la
c u l o a r e ,d i n W h e a l G o r l a n d ,
C o r n w a l l( A n g l i a ) .

atom de fier, un atom de arsen 5i patru atomi de oxigen. in plus, fiecare moleculd are atasate
d o u d m o l e c u l ed e a p d d e c r i s t a l i z a r e .
Cristalele de scorodit aparlin sistemului de simetrie ortorombic, in care cele trei axe
c r i s t a l o g r a f i c ea u l u n g i m i i n e g a l e ,d a r f o r m e a z di n t r e e l e u n g h i u r i d r e p t e . C r i s t a l e l ea p a r ,
adesea,in forme prismatice, tabulare, piramidale sau ca agregate masive.
Degi coloritul scoroditului variazd, urma mineralului este albe: acest lucru poate fi
verificat frecind un eSantion brut de o bucati de porlelan neemailat.

Peurmele
mineralelor:
Rominia
RomAnia
estesituatd
in sud-estul
Europei,
fiind membrda UEgi
NATO.Suprafalaei
estede 237 500 km2,
maialungitd
pe
direcliaest-vest
(680km)decAt
nord-sud(480km).
Rom6niase
invecineazd
cu
RepublicaMoldova,
Ucraina,
Ungaria,
Serbia,Bulgariagiare
iegirela MareaNeagrd,
pe o distanldde
aproximativ180km.
F Dealurisituatein sudul
Romdniei,
careprecedilanlul
muntosal Carpalilor.

runtii Carpati
reprezintd
f \/
I
I Y Iaproximativ 30%
din suprafala firii. Ei au o
formd arcuiti, pornind din
nord, de la granila cu
Ucraina, gi gerpuindprin
centrul llrii pini la
Dunire, fluviu ce
reprezintd.gi granila cu
Serbia.Arcul carpaticare
o prelungire sprenordvest,spre Ungaria.Mun{ii
tl

t.

K wfuffw=t!
, C
((U

tr
o

E
-

o
o
rg

rc
.E

(u
(u
E
=

o
o-

. & C r i s t a l ea c i c u l a r eg i p r i s m a t i c e
de stibini.

Carpa[iaddpostesc
celemd
Importanteacumuidri
minerale,iar zonele
submontanegi cAmpiile
glzduiescnumeroase
cAmpuri petrolifere (intre
Moinegtigi VideleRA:mnicuVAlcea)sau
gazeifere(bazinul
T r a n s i l v a n i eiin. l u
. ltimii
ani, au fost descoperite
acumuldride petrol pe
p l a t o u cl o n t i n e n t aall M a r i i
N e g r e .P r o d t r c ! i a n u a l ;
. & .C r i s t a lt r a n s p a r e n td e c u a r 1 ,c u n o s c u t 5 i s u b n u m e l e d e c r i s t a ld e s t 6 n c i .
de petrol a Rominiei este
de circa6 milioanede tone,iar ceade gaze- de
reprezintao mare raritate)sunt e\puse la Iluzer_rlAurului
6,6 mld. mr.
din Brad,judeqLrl
Hunedoara(inchispentru n-ionent).
RomAniaa fost cunoscuti (gi inci mai este)prin triada
mineraldpetrol-sare-aur.
in prezent,existi:12 saline
ffi**,n5,3=re.=
ffG*# {*e =aa **get* srce*rfres*e
active,din caresarease extrageatAtin staresolidi, cAt
Zona ceamai bogati in miner:r1e
(t1oride mind) se afld
Ei
prin solubilizaresubteranl.produclia de saredepigegte
in nordul lirii (BaiaMare); din r.r-rinele
de aici (acum
3 milioanede tone pe an.
inchise)s-auextrasesantioanentinunatede cr.rar!,calcit,
siderit,baritini, gips,blenda,galeni,piritd,calcopiriti,
#&!c=m$*
d* uaerfa+ru*flqp=car*
$r=s;*
,,plumozit'lpirotinti (,,tr-:rnclatirii"
de pirotini clela Herja
y{:*FatrE=:$Gd* pe \rr*$y?*,&
sunt celebri),semser.it,
andoritetc.
Acumulirile de aur se concentreazd
in Munlii Metaliferi,
in Bzrntrt,
se gasesczicfuninte de skarn,careau
unde au funclionat mine inci din timpul romanilor.
furnizatesantioane
deosebite
de granali,piroxeni,
Splendideegantioanede aur nativ,.u io.-. extrem de
vezuvian,Iudt'lgit, magnetit etc. Ocna de Fier a fost unul
diferite (mugchi,lamele,fiiamente,forme zoomorfedintre furnizorii irnpoltar-r!ide minereuri de fier, alituri
celebra,,gopArli"- sau chiar cristalede aur, care
de zicimintele din MLrnlii PoianaRuscd(Teliuc,Ghelari).

"*F

tr-*

:?

;J

L Deundeprovhe
- 9
o

l c
. 5
- O .

. o
i E
: -

r (
, 5

: o
, n
, =

, o
Continudm
analizanoastrdprivindculorilemineralelor
cu o descriere
a cauzelor
fizicecare
determinddiferiteproprietdli.Aceastaesteprobabilceamai complicatdpartea subiectului.

, o ,
: o
qr

. 3
Lungimeade undi
Pentru o intelegerecorectl a factorilor care
determini cuiorile mineralelor- gi, de fapt,
culorile lumii inconjuritoare -, estenevoiesi
analizim insigi natura luminii.
Lumina vizibil[ reprezintS.doar o mici parte
din intregul spectrude unde electromagnetice.
Vizibilitatea luminii depinde atAt de lungimea, cdt
Ei de frecvenlaundelor sale.
Cu cAtestemai lungi o undl luminoasi, cu
atAtmai scurtdestefrecvenlaei. Reciprocaeste,la
rAndul ei, valabili: cu cAtestemai lungi frecven{a,
cu atAtestemai scurti lungimeade undl.
Frecvenlagi lungimea de undi sunt, prin urmare,
inversproporlionaie.
Lungimile de undi carecompun spectrul
electromagneticsunt urmltoarele:

RoSU
700nm

600 nm

5. RazeleXvariazd.intre 10-ttgi
10-emetri lungime (aproximativ).
Existdunele suprapuneride
frecventd intre razeleX gi razele
gamma.
6. Razelegamma au, in general,
lungimea de undi mai mici decAt
razeleX. Razelegamma sunt cele
mai scurtedintre toateradialiile
luminoasegi variazi intre 10 e gi
10-'*m. Deoareceele sunt celemai
scurteunde din spectrul
electromagnetic,
au 9i ceamai
inaltd frecvenli.

Luminavizibili

Dacd trecem un fasciculluminos


printr-o prismi, el seva desfacein
1. Undele radio, careau lungimi de undi ce
cele gaptepirli constitutlve, care
variazd.de la kilometri Ia metri. Dupi cum indicd
apar ca o panglici multicolord.
numelelor, sunt folositela transmisiuni.
Dar, atunci cdnd lumina alb[ trece
prin anumiteminerale,unele
2. Razeleinfrarogii, care au lungimi de undd intre
dintre acesteculori pot fi
un milimetru qi 0,7 micrometri.
absorbitein totalitate.
5O0nm
De exemplu,mineralelecare
3. Lumina vizibill are lungimi de undd,ce variazd
par rogii la lumini au aceasti
de la 0,007la 0,004milimetri - acesteapot fi
culoaredeoareceau absorbittoate
exprimateca avAndintre 7 gi 4 nanometri. (Un
celelalteqaseculori ale spectrului
nanometru esteo fracliune de o mie de milioane
in structuralor interni.
de ori mai mici decAtun metru. Aceastapoatefi
Totugi,aceastddescrierenu
scrisi gi ca 0,000000001
400 nm
metri sau 10 e metri.) in
redd fenomenui in toialitate. Ceea
spectrulluminii vizibile,rogul are ceamai lungl
ce complicd lucrurile estefaptul ci
lungime de undi, urmat in ordine descrescitoare
unele minerale careabsorbdoar
de oranj, galben,verde,albastru,indigo gi violet,
lumina verde pot si aparl ca fiind
acestadin urmi avAndceamai scurtdlungime
nm=nanometri rogii - acestefect are loc deoarece
de undi (vezi diagramadin dreapta).
lumina verde gi lumina rogiesunt
complementarepentru ochiul
A Spectrul culorilor ce reprezintd
4. Razeleultraviolete au lungimea de undi intre
uman, iar atunci cAndsunt
l u m i n a v i z i b i l S .L u n g i m e a d e u n d d
400 gi 4 nanometri.Acesterazesunt folosite,
amestecate,
ele pot pirea chiar albe.
variazd intre cei 700 de nanometri
adesea,Ia funclionarealimpilor cu vapori de
Ceea
ce
putem afirma cu
a i l u m i n i i r o 5 i i ,p 6 n d l a c e i 4 0 0 n m
mercur.
certitudineestecd un mineral va
c o r e s p u n z e t o r iI u m i n i i v i o l e t ,

i ='
.: -o
r O

, o
i -o

r.

o
o
|g

E
|E

a)
fE

o
5
I

o
a.
(u
E

:'
0)

pdreacolorat daci absoarbeorice parte


din lumina careil traverseaza.
Daid
absorbliaar fi uniformi pentru toate
culorile spectrului,mineralul ar avea
culoareagri. Dacd absorbqiaar fi
totaldr,mineralul ar fi negru.

\J

Energia
Odati ce a trecut printr-un mineral
careabsoarbeanumite culori, spectrul
de lumini va iegipe parteacealalti cu
fAgiinegrein locul culorilor careau
fost absorbite.
Fiecaredintre acestefAgii
corespundeunui anumit nivel de
energiea electronilorcarecompun
culoareadeveniti invizibild.
Regulaconform clreia culoarea
estedeterminatd.de gradul in care
energiaesteabsorbiti in interiorul
corpului unui mineral faceparte din
teoria cuantici o ramuri fascinantda
fizicli de nivel inalt. Deoareceacest
nivel de absorblietinde si fie constant
in elemente,
putem observaci
mineralelece conlin cupru sunt adesea
verzi sau albastre,deoarececuprul
absoarbe,
de regula.toatecelelalte
culori.in acelaqifel,compugii
cobaltuluisunt, de obicei,rogietici,iar
compugiinichelului sunt verzr.
Atunci cAndbenzilede absorbliea
luminii dintr-un minerai sunt deosebit
de inguste,elepot oferi mineralogilor o indicalie esen{iald moleculei.CAnd seintAmpli acestlucru,
o mare parte din
cu privire la identitateaacestuia- zirconiul, apatitulgi
lumina aibi esteabsorbiti in cAmpulenergeticcreatde
scheelitulse numiri printre mineralelecarepot fi
electroniimineralului.
recunoscutecel mai uqor,in acestfel.
Uneori, tipul gi gradul de absorbtiepot varia, in
Sulfur ile
funclie de tipul de lumini careesteaplicatmineralului
Sulfurilenaturalepot fi impirlite in doud grupuri - unele
analizat.Un exemplu potrivit estealexandritul, o varretate
sunt negre,cu aspectmetalic,in timp ce altelesunt de
de crisoberilde culoareverdela lumind naturali gi de
culoarerogu-inchis.
culoarerogiela lumini artificiali. Un efectsimilar poate
Culoareasulfurilor negreestedeterminatdde faptul c6
fi observatla monazit 9i la alte minerale din grupa
lumina vizibild are destuli energiepentru a faceelectronii
,,pimAnturilor rare".
din mineral s[,,sar[" la un nivel mai inalt. prin urmare,
mineralul poate absorbicompletlumina, ceeace ii di
Electronii
culoareaneagri.
Schimbdrilecareauloc in nivelurile de energieale
Luminainfrarogie
nu areenergie
suficienti
si
electronilorce compun lumina sunt cauzate"de
provoaceacestefectgi, din aceasticauzi, unele sulfuri
imperfecliuniledin struciura cristalinl a mineralului
precum stibina (antimonitul) funclioneazdca niqtefiltre,
stribitut de acegtia.Acesteimperfecliun i formeazd centre
oprind lumina vizibild si le traverseze:
ele emit doar
de culoare,in careenergiaelectronuluiestecapturati gi
lumini infrarogie.
din carenu poate si scape.Acestaesteprocesul
Alte suifuri rogii - mai alescelecareconlin metale
fundamentalprin carese creeazdmineialele colorategi
pretroase,precum argintul * separdlumina careare
esteimportanti inlelegerealui deplini. Unele minerale _
lungimi de undi mai scurte.Fiindcd rogul are ceamai
printre careschorlul (turmalina neagri) gi biotitul _ au
mare lungime de undl din tot spectrulvizibil, nu are
culori foarte inchisesausunt negre,intrucdt moleculele
energianecesardpentru a faceca electroniidin interiorul
carele compun sunt construiteastfelincAtschimbi
mineralului si ,,sari'] prin urmare lumina rogienu se
electroniin interiorul propriilor atomi. in consecin{i,
absoarbein corpul mineralului. Acestfenomendetermini
acegtiase migci (,,oscileazi")intre diferite pirti ale
culoarearogiea proustitului,pirargiritului gi cinabrului.

\JJ

?,9y!i, ti.rt P/-\l!lAl\IUtu I

'l !)
n
o
cr

1,

f.

u
o

vr
=

Celerliii mari zdciminte de cirbune ale lumii igi au


origineain PerioadaCarboniferr.rlul,
datatl intre 345 gi
29Ade milioane de ani in urmi. Cdrbuneles-a forn-ratdin
vegetaliacarea fost acoperiti.de straturi de marnd, argili
saugresie.in timp, vegetaliaa fost puternic comprimati
de stratelede deasupraei. Aceastdpresiunea produs
c[]duri, cirbr.rnelefiind rezr.rltatul
acestuiDroces.
in general.cu cAtun strat r,lecalbunee.stesituat mai
adAncin scoarttlterestri, cu atat calitatealr.riestemai
ridicatd.Acestlucru se datoreazdfaptului ci, la ad1ncime
mare, cdrbuneleestesupusunei cdlduri mai puterniceii
esie,prin urmare,mai bogat in carbon decAtzicimintele
mai apropiatede suprafalaterestri.
Cdrbunelede ceamai inaltd calitateesteantracitui
(numit gi ,,cirbune dur"), constituit aproapedin carbon
pur Ei folosit drept cornbustibilindustrial. Cdrbunele
bituminos(,,cirbunelemoale")areun continutde carbon
mai scizut qi estefolosit drept combustibildomesticsau
pentru fabricareacocsului.Lignitul gi turba, carese
gdsescaproapede sr,rprafali,au cel mai sclzut cor.rtinutde
carbon dintre toate tipurile de clrbune.

Petrolulse gisegtein ziciminte subterane.Deqi


compozitialui estevariabili, petrolul reprezintdun
amestecde hidrocarburi. (Hidrocarburilesunt compuEi
organici carecontin in specialcarbon gi hidrogen.)
Asemeni c[rbunelui, petrolul s-a format in milioane de
ani, din plante descompusegi resturi animaleingropate
sub strategloasede diferite roci.

A p u s d e s o a r e d e a s u p r aa t m o s f e r e ip o l u a t e c a r e i n c o n j o a r d
p e i s a j u li n d u s t r i a l d i n Z a b r z e ,i n d i s t r i c t u l K a t o w i c ed i n p o l o n i a .
P o l o n i ae s t e c o n s i d e r a t i c e a m a i p o l u a t i t a r d d i n l u m e , i a r Z a b r z e
e s t e o r a g u lc e l m a i a f e c t a t d i n P o l o n i a .A c a d e m i ad e S t i i n l e a
P o fo n i e i d e s c r i ez o n a Z a b r z e c a u n , , d e z a s t r ue c o l o g i c , iS t a t i s t i c i l e
i n d i c d f a p t u l c d l e u c e m i al a c o p i i e s t e n e o b i E n u i td e f r e c v e n t da i c i ,
i a r o r a g u la r e c e a m a i m a r e r a t i d e m o r t a l i t a t e i n f a n t i 1 6d i n E u r o p a .
R e g i u n e aK a t o w i c eo c u p i d o a r 2 o l od i n s u p r a f a l a P o l o n i e i ,d a r
provoacd 4oo/odin poluarea din tari.

Dupd extragereapetrolului din pdmint, acestaeste


transportatsprerafinarii, unde esteimpdrlit ir-rfrac{iuni.
Frac{iunilesunt oblinute printr-un procesde distilare,ir-r
carepetrolul brut estemai intAi incdlzit ;i prelucrat,apoi
recuperatgi transtbrmatin diverseprodusepetroliere.
Acesteprodusecuprind gaz natural,petrol, naftd (folositd
ca solvent),kerosen,motorini, uleiuri de incdlzire,
gudroaneEi smoali. Cea mai n-rarecererevizeazi
produselepetroliereugoare.Petrolul,de pildi, este
extrem de I'a1oros,datoriti folosirii salela motorul cr.r
combustieinterni, in specialla autovehicule.
Principalelestateproducdtoarede petrol din lume
sunt China, Irak, Libia, Mexic, Nigeria,Rusia,Arabia
Sauditd,Venezuelagi EmirateleArabe Unite. Celemai
mari zdcirninte de petrol se afli in Orientul Miilociu.
in RomAnia,se g[segtepetlol pe o faEieaproape
continud aflati intre Moinepti pi Videle,RAmnicuVAlcea,
precum Eipe platoul continentala1Mirii Negre.

Gazelenaturalereprezinti o cornbina{iede diferite gaze


inflamabilece se gisescin pimAnt. Acestegazesunt in
mare parte un amestede hidrocarburi. in general,ele

-),
l)

la

o
-o
t1

-o
tr
o
TJ

P,v E;'IE;i p;irll;\r JI Ul-Ui

O v e d e r e p a n o r a m i c i a s u p r ac a r i e r e id e c i r b u n i
d e l a B l a c kM e s a ,A r i z o n a ,S U A .E x p l o a t a r e aa
i n c e p u t a i c ii n a n i i I 9 6 0 , i a r a c u m d i s t r u g e i n j u r d e
2 0 0 d e h e c t a r ed e t e r e n n o u , i n f i e c a r ea n . D e q i
c a r i e r e l ee p u i z a t es u n t a c o p e r i t ec u s o l p r o a s p d t5 i
c u u n c o v o r v e g e t a l , h a b i t a t e l ei n i l i a l e s u n t , i n m o d
i n e v i t a b i l "p i e r d u t e .

':

,:.,.1':'

confir.rin jur de 80-90%metan,un gaz


i,.'{;',..;-1,
{
explozivalcituit dintr-un atorn de carbon
.1.,..,1,,1,1!
Eipatru atorni de hidrogen (fbrrnula
'.:
chimici CH4). Compoziliaexactl a gazului : . 1 t , , , , '
natural variazi de Ia o zoni la alta Eipoate
conline, pe iAngi metan,dioxid de carbon,
' ' ' l t ,. ,
azot,hidrogen,monoxid de carbongi heliu.
Deqigazelenaturaleseg[sescadesea
laolalti cu petrolul, el apareqi in absenla
acestuia,in nisipuri, gresiigi depozite
calcaroase.
Gazelenaturalese gdsescin multe
' ,
! ,
locuri din lume, mai alesin Rusiaqi SUA.
t ,., t,
in 1963au fost descoperitezlclminte in
1 . . - '
MareaNordului,iar incepAnddin 1970,
':\;" ' :r""s'
atAtMarea Britanie,cit EiNorvegiaau
obtinut importante beneficiiecononticede
pe urma acestorzdcdmintebogate.ir-r
RomAnia,gazelenaturalese gisescin
Bazinul Transilvaniei.

:",,,i,.,,=
*
;=,ii:
.

Combustibllii fosili creeaziinsi multe


probleme.Una dintre acestetr
estefaptul ci
- odati
sunt resurseneregenerabile
:-:
epuizafi,ei nu mai pot fi inlocuili.
O alti ingrijorare majori estelegati de
impactul pe careil au asupramediului. Atunci cind
combustibilii fosili sr,rntargi,ei emani dioxid de carbon,
careesteeliberatin atmosferi - astfelse creeazd
aqa-numitul,,efectde seri'l
Termenulestefolosit pentru a descrieceeace se
intAmpli atunci cAndcildura carear trebui si pardseasci
planetarimine prinsi in atmosferaPimAntului. Dioxidul
de carbon,vaporii de api ;i ozonul impiedici aceaste
cilduri sd pdriseasci atmosferaterestri, iar efectuleste
asemlndtorcu ceeace se it.rtArnpliatunci cAndacliunea
Soareiuiasuprasticleicregtetemperaturadintr-o serd.
Nivelul de dioxld de carbolrdin atmost'erds-a dublat in
ultin-reledoui sute de ani, iar acestfapt i-a ficut pe
oamenii de gtiinli sii tragi concluziaci, pe termen lung,
se va produceo cre$terea temperaturiimedii pe Pdmint
- fenomennumit ,,inci.lzireelobali'l

Reactoarele
nuclearereprezinti o alti sursi de energie.
Energianucleari nu ester-rncombustibilfosil, ci pror.'ine
din elementeleradioactiveuraniu Eiplutonlu (fabricat
prin procesareauraniului). Degi acesteasunt sursede
energiefinite, plutoniul folosit poate fi convertit,intr-un
reactorde reprocesare,
in plutonir-rfisibil, carepoatefi
reinnoit la infinit. Problema.in acestcaz.esteci nu existi

+ ' - " :

-:.: ef

.: .:' ' 3
-,.

?--'

t.

1,,. .,',,, .,.;,.:.;:,.r,:i

i ' .'l r 1
i.\-tj
;

..,,:i,+i;;,
:i,.,;t.r.

nicio modalitatede a garantasigurirlttareactoarelor


nucleare e1epot aveascurgeri,cr-rconsecinte
dezastruoase,
precumevenimentele
din 1979de la Three
Mile Island,SUA,Eicelede la Cernobil,tbstaURSS,din
1986.De asernenea,
nu existi o metoclirsiguri de a scipa
de degeurilenucleareextrem de toxrceprodr.rse
cle
- a1ecirei
reactoare.Dezvoltareafuziunii r-rucieare
produsederivatesunt inofbnsive zitbst intpiedicatdde
dlficult:iteaobtinerii combustibilr-rlui
necesar,fbrmtr grea
a hidrogenului.

Organiza{iile
ecologicedin toati lumeamiliteazepentru
renuntareaIa acestesursede energiecu potenlial
periculos,in favoareasuLselor
regenerabile,,,ecologice']
,yerzi'1
Acesteainch-rderrergiaapei saua vintului, carepoate
fi antren:rtiin turbil.re,morl cleapi qi rnori de vAnt;
energiace provine de la gheizeregi clela maree;precum gi
energiaclir.rbiomasd,ce provine din culturi speciale,
resturide culturi aglicoleEilemn.
Fiecaredintre acestesursede energiepoatefi folositi
intr-o anumiti mdsuri, dar potenlialul 1ormaxim nu
poatefi atins firi un nivel de investilii mr.rltntai ridicat in
tehnologiilenecesarepentru exploatarezr
1or.