P. 1
Metode Si Tehnici Interactive de Grup

Metode Si Tehnici Interactive de Grup

|Views: 942|Likes:
Published by Cristina Popov

More info:

Published by: Cristina Popov on Nov 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/26/2013

pdf

text

original

Clasic şi modern în educaţie – Metode şi tehnici interactive de grup

Înv. Magda Mihai Scoala de Arte şi Meserii „Toma Caragiu” Ploieşti Una din provocările deja lansate în societatea contemporană este necesitatea regândirii şcolii, a educaţiei formale, alături de cea nonformală şi informală, în variatele lor forme de articulare. Ca subsistem al macrosistemului de educaţie, sistemul şcolar, prin oferta sa educativă, contribuie la structurarea traiectelor de (auto)formare şi (auto)dezvoltare a personalităţii individului, pregătindu-l pentru a fi un beneficiar pretenţios al educaţiei permanente. În abundenţa informaţională cu care societatea actuală se confruntă, sistemul educaţional are dificilul rol de a forma personalităţi care să ştie să discearnă informaţia preţioasă de cea excedentară, de a extrage esenţialul din general. Astfel, în educaţie a apărut termenul de „educaţie modernă”. Temenul de modern este folosit în educaţie, de obicei pentru a releva situaţia avansată a prezentului în relaţie cu trecutul care a fost depăşit prin dezvoltare. Pentru unii, modernitatea este opusă practicilor tradiţionale şi se caracterizează prin schimbare, inovaţie şi dinamism. Şcoala şi oamenii ei se află acum la graniţa dintre modernism şi postmodernism. În societăţile moderne, cunoaşterea e echivalentă cu ştiinţa şi e importantă în sine. Oamenii caută căile optime pentru a dobândi „cunoaştere”, „ştiinţă” din cât mai multe domenii, considerând că astfel vor fi recunoscuţi drept persoane educate. Într-o societate postmodernistă, cunoaşterea trebuie să fie funcţională, utilă; înveţi nu doar pentru „a şti” şi a stoca o serie de informaţii din diferite domenii, pentru a demonstra căt de „educat eşti”, ci, înveţi pentru „a face”, pentru „a folosi” ceea ce şti, pentru „a aplica” ceea ce ai acumulat, în folosul tău şi al celorlalţi. A şti ce să faci cu ceea ce ai învăţat este dezideratul major al educaţiei postmoderniste. Pedagogia postmodernistă are în vedere nişte educatori care să fie aceia care uşurează cunoaşterea şi participă la construirea cunoaşterii. Cunoaşterea se realizează pentru că este utilă. Relaţile educator-educat sunt deschise, bazate pe sprijin reciproc, pe dialog constructiv şi pe cooperare. Această viziune promovează colaborări stânse ale şcolii cu comunitatea educativă presupunând reîntoarcerea elevilor către lume, promovând investigaţiile, interogaţiile, discuţiile. Se renunţă la control, punându-se accent pe proces. Profesorul este animator, moderator. Activismul elevului implicat de strategiile folosite de către cadrul didactic în desfăşurarea activităţii de predare-învăţare se constituie ca un imperativ al orientării postmoderniste în educaţie. Şcoala postmodernistă trebuie să ştie cum să motiveze pe elev să înveţe şi cum să faciliteze procesul învăţării, organizând şi dezvoltând strategii de lucru interactive, punând accentul pe utilitatea cunoştinţelor şi pe necesitatea însuşirii lor pentru a se descurca în viaţă. Agenţii educaţionali trebuie să fie interesaţi de ceea ce-şi doresc elevii să înveţe şi de ceea ce pot să facă cu aceste cunoştinţe. Rolul profesorului este nu de a îndopa elevii cu diverse cunoştinţe, ci de a le arăta ce au de făcut cu acestea. Şcoala postmodernistă promovează învăţarea prin cooperare ca formă superioară de interacţiune psihosocială, bazată pe sprijin reciproc, pe toleranţă, pe efort susţinut din partea tuturor, îndreptat către acelaşi scop. Motivaţia este rezultatul acţiunii conjugate a tuturor

” Activităţile propuse elevilor în scopul sporirii gradului de implicare activă şi creativă în şcoală. în metode de predare-învăţare interactivă . activă şi creativă. Utilizarea talentelor şi a capacităţilor specifice fiecarui individ în parte. Analizând poziţia cadrului didactic în faţa problemelor instruirii şi ale învăţării. Şi nu orice învăţare eficientă. de învăţare şi de evaluare. cu deschideri spre educaţia permanentă. lucrurile. dezvoltarea capacităţii de organizare de materiale. ducând la reducerea stresului. ca proces creativ. să servească drept model în legăturile interpersonale şi să încurajeze interacţiunile cooperante dintre elevi Metodele de învăţământ reprezintă căile folosite în şcoală de către profesor în a-i sprijini pe elevi să descopere viaţa. sunt coordonate majore ale învăţării prin cooperare. Ea se realizează prin raportarea la progresul inividului.membrilor ce urmăresc un destin comun. Lecţia de predare-învăţare devine astfel “o aventură a cunoaşterii” în care copilul participă activ. de învăţare în grup. în mod continuu. În acest sens apar ca adecvate activităţile care cer spontaneitate şi contribuie la dezvoltarea independenţei în gândire şi acţiune. cascada (Cascade). student. trebuie să asigure: stimularea gândirii productive. necunoscut şi oferirea satisfacţiei găsirii soluţiei după depunerea unui efort de căutare. natura. a gândirii divergente şi laterale libertatea de exprimare a cunoştinţelor. profesorul Ioan Neacşu afirmă că „educatorii sunt solicitaţi astăzi. Rolul profesorului constă mai mult în cel de stimulare şi dirijare. Elevul e implicat atât în procesul de predare. decât de sancţionare. după puterile proprii. ci una participativă. Conduita creativă a cadrului didactic este unul din factorii care asigură dezvoltarea potenţialului creativ al elevilor. reuşind astfel să se aducă o însemnată contribuţie la dezvoltarea întregului potenţial al elevului. citirea cuprinzătoare. Predarea. ducând la o învăţare mai activă şi cu rezultate evidente. asigurată de satisfacţia cooperării.” (Sorin Cristea). iar motivaţia activităţii reiese din paticiparea entuziastă a cadrului didactic. dintre personalităţile lor. ameliorativă. a demersurilor de realizare a sarcinii. a gândirii critice. Specific metodelor interactive de grup este faptul că ele promovează interacţiunea dintre minţile participanţilor. să promoveze învăţarea eficientă. a faptelor. Aceste metode interactive de grup se pot clasifica după funcţia lor didactică. având o funcţie mai mult corectivă. ci şi să participe alături de elevi la elaborarea cunoştintelor. lumea. elev. şi are în vedere atât participarea fiecărui membru la procesul elaborării în comun cât şi rezultatele echipei. îmbinarea dintre activităţile de cooperare. examinându-le şi descoperind soluţii plauzibile. iar disciplina devine autodisciplină a muncii şi interesului. 2 . ştiinţa. El trebuie nu numai să organizeze spaţiul şi activitatea. Este împărtăşită părerea că toţi pot oferi alternative valoroase de soluţionare a problemei. în contaminarea şi suprapunerea problematizării asupra fiecărei metode şi tehnici de învăţare. în aplicarea unor metode cu un pronunţat caracter formativ. cu activităţile de muncă independentă reprezintă o cerinţă primordială în educaţia postmodernistă. în valorificarea noilor tehnologii instrucţinale (e-learning). “Calitatea pedagogică a metodei didactice presupune transformarea acesteia dintr-o cale de cunoaştere propusă de profesor într-o cale de învăţare realizată efectiv de preşcolar. de idei prin întocmirea de portofolii asupra activităţii proprii. incitarea interesului către nou. a gândurilor. presupune ca profesorul să medieze între elev şi lumea cel înconjoară. Atenţia este îndreptată asupra procesului de elaborare împreună. în cadrul instruirii formale şi nonformale. Dezideratele de modernizare şi de perfecţionare a metodologiei didactice se înscriu pe direcţiile sporirii caracterului activ al metodelor de învăţământ.metoda predării/învăţării reciproce (Reciprocal teaching – Palinscar). prin colaborare. întâlnind probleme şi situaţii dificile. dacă le sunt oferite premisele necesare şi sunt ajutaţi Evaluarea urmăreşte acordarea ajutorului imediat. metoda Jigsaw (Mozaicul). Metodologia diversificată.

fishbowl (tehnica acvariului). Obiectul de studiu poate constitui şi o temă pentru acasă. Metoda presupune o pregătire temeinică a materialului dat spre studiu elevilor. sinectica. urmând ca frontal să se concluzioneze soluţiile. metoda Pălăriilor gânditoare (Thinking hats – Edward de Bono). El are în acelaşi timp şi responsabilitatea transmiterii informaţiilor asimilate. metoda piramidei. urmând ca în momentul constituirii mozaicului fiecare “expert” să-şi aducă propria contribuţie. Aranjarea în clasă a grupurilor trebuie însă să fie cât mai aerisită. ajută elevii în învăţarea metodelor şi tehnicilor de lucru cu textul. diagrama cauzelor şi a efectului. Ei pot lucra pe fişe diferite. metoda Delphi. sau pentru fiecare să pună o întrebare. galben. tehnica 6/3/5.. învăţarea dramatizată. altul este clarificatorul – el trebuie să aibă o viziune de ansamblu şi să încerce să răspundă întrebărilor grupului. tehnica focus grup. cartonaşele luminoase. Metodele de fixare şi sistematizare a cunoştinţelor şi de verificare cuprind harta cognitivă sau harta conceptuală (Cognitive map. incidentul critic. Fiecare membru al grupei va primi ca obiect de studiu materiale necesare fiecărei sub-teme. sau pot avea fragmente ale aceluiaşi text. gândirea cu operaţiile ei şi capacitatea de ascultare activă. astfel încât grupurile să nu se deranjeze între ele. pentru care va alcătui şi o schemă.. în colaborare însă cu ceilalţi care va fi cursul evenimentelor.A. interviul de grup.). roşu. metoda schimbării perechii (Share-Pair Circles).. Astfel copiii sunt împărţiţi pe grupe de câte patru. buzz-groups. 3 . Educatorul propune o temă de studiu pe care o împarte în patru sub-teme.I. unul este întrebătorul grupului – cel care pune întrebări clarificatoare (unde se petrece acţiunea. metoda Frisco. Conceptual map). de stimulare a creativităţii participanţilor care se bazează pe interpretarea de roluri în funcţie de pălăria aleasă. stimulează capacitatea de concentrare asupra textului de citit şi priceperea de a de a selecţiona esenţialul. starbursting (Explozia stelară). metoda R. dezvoltă capacitatea de exprimare. caruselul. Sunt 6 pălării gânditoare. pânza de păianjăn ( Spider map – Webs). Jigsaw (în engleză jigsaw puzzle înseamnă mozaic) sau “metoda grupurilor interdependente” este o strategie bazată pe învăţarea în echipă (team-learning). Cele mai cunoscute şi mai folosite metode sunt cele de rezolvare de probleme prin stimularea creativităţii – brainstorming. . ce sentimente îl stăpâneau pe. Pentru fiecare temă în parte educatorul trebuie să dea un titlul. Phillips 6/6. masa rotundă. multi-voting. studiul de caz. aceasta este o tehnică interactivă. fiecare având câte o culoare: alb. iar cel de-al patrulea copil este prezicătorul – cel care îşi va imagina. La sfârşit elevii îşi comunică ce au învăţat depre sub-tema respectivă. Elevii aceleiaşi grupe vor colabora în înţelegerea textului şi rezolvarea sarcinilor de lucru.. O metodă dodactică de educare a imaginaţiei copilului este “metoda pălăriilor gânditoare” . pe care fiecare să aibă o sarcină precisă. Prin metoda predării/învăţării reciproce elevii sunt puşi în situaţia de a fi ei înşişi profesori şi de a explica colegilor rezolvarea unei probleme. metoda turnirurilor între echipe – TGT (Teams/Games/Tournaments).metoda învăţării pe grupe mici – STAD (Student Teams Achievement Division). tehnici de muncă intelectuală pe care le poate folosi apoi şi în mod independent. fishbone maps (scheletul de peşte). lanţurile cognitive. (Anexa 1) Avantajele acestei medote de lucru sunt indiscutabile: stimulează şi motivează. verde. patru colţuri (Four corners).. tehnica florii de nufăr (Lotus Blossom Technique). atenţia. (Anexa 2) Este foarte important să educă imaginaţia copiilor pentru că a fi un om imaginative înseamnă să te poţi adapta în situaţii diverse. ce înseamnă. Grupele pot avea texte diferite pe aceeaşi temă. matricele. în care fiecare are un rol bine definit: unul este rezumator – cel care face un scurt rezumat al textului citit. controversa creativă. celorlalţi colegi. sau pot lucra pe o singură fisă. urmând ca în completarea lor să existe o strânsă colaborare. de ce personajul a reacţionat aşa. Fiecare elev are o sarcină de studiu în care trebuie să devină expert. Metoda este foarte potrivită pentru studierea textelor literare sau ştiinţifice.

Rolurile se pot inversa. Cel ce stă sub pălăria verde trebuie să fie creativ. participanţii sunt învăţaţi să gândească obiectiv. eng. “star” = stea. aşa cum consideră mai bine. Împăţirea elevilor depinde de materialul studiat. Acest nou tip de metodă de predare – învaţare este un joc în sine. într-o atmosferă lipsită de critică.se scrie problema a cărei soluţie trebuie “descoperită” pe o foaie. La clasele mici posibilele teme pentru o asemenea dezbatere de grup sunt legate de crearea de reguli şi obţinerea de soluţii cu 4 . apoi se înşiră cât mai multe întrebări care au legătură cu ea. de ce? – unele întrebări ducând la altele din ce în ce mai complexe care necesită o concentrare tot mai mare. rezultat al amânării momentului evaluării. Organizată în grup. este o metodă nouă de dezvoltare a creativităţii. Un exemplu de întrebări / comportamente posibile în acest joc este: Pălăria Pălăria Pălăria Pălăria Pălăria albă Pălăria roşie galbenă neagră albastră verde  Ce informaţii avem?  Ce informaţii lipsesc?  Ce informaţii am vrea să avem?  Punându-mi pălăria roşie. iar cele şase pălării să fie frumos colorate. nu  credeţi?  Şansa succesului este dacă…  Cum poate fi altfel atacată  problema?  Putem face asta şi în alt mod?  Găsim şi o altă explicaţie?  Cum putem obţine informaţiile? Marele avantaj al acestei metode este acela că dezvoltă competenţele inteligenţei lingvistice. Gândirea laterală este specifică acestui tip de pălărie. reconcentrează informaţiile pe parcursul activităţii şi formulează ideile principale şi concluziile la sfârşit. când?. aşa cum brainstormingul dezvoltă construcţia de idei pe idei. Ei pot juca şi câte şase într-o singură grupă. Scopul metodei este de a obţine cât mai multe întrebări şi astfel cât mai multe conexiuni între concepte. uite  cum privesc eu lucrurile…  Sentimentul meu e că…  Nu-mi place felul cum s-a  procedat. starbursting facilitează participarea întregului colectiv. oferă o perspectivă emoţională asupra evenimentelor. Pălăria albastră este dirijorul orchestrei şi cere ajutorul celorlalte pălării. Modul de procedure este simplu. Monitorizează jocul şi are în vedere respectarea regulilor. inteligenţei logice şi inteligenţei interpersonale. participanţii sunt liberi să spună ce gândesc. Specific acestei metode este şi faptul că ea cuprinde două momente: unul de producere a ideilor şi apoi momentul evaluării acestora (faza aprecierilor critice). pălăria galbenă este simbolul gândirii pozitive şi constructive. Cere un efort de creaţie. stimulează crearea de întrebări la întrebări. al optimismului. cum?. pesimiste. Copiii se impart în şase grupe – pentru şase pălării. Rezultatul acestor discuţii se soldează cu alegerea celei mai bune soluţii de rezolvare a situaţiei dezbătute. Culoarea pălăriei este cea care defineşte rolul: pălăria albă este neutră. similară brainstormingului. Pălăria neagră este perspective gândirii negativiste. Gânditorul pălăriei albastre defineşte problema şi conduce întrebările. în cadrul căreia fiecare vine cu o mulţime de sugestii. Membrii grupului îşi aleg pălăriile şi vor interpreta astfel rolul precis. (Anexa 3) Brainstorming-ul sau „evaluarea amânată” ori „furtuna de creiere” este o metodă interactivă de dezvotare de idei noi ce rezultă din discuţiile purtate între mai mulţi participanţi.  Pe ce se bazeză aceste idei?  Care sunt avantajele?  Pe ce drum o luăm?  Dacă începem aşa… sigur vom ajunge la rezultatul bun!  Care sunt erorile?  Ce ne împiedică?  La ce riscuri ne expunem?  Ne permite regulamentul?  Putem să rezumăm?  Care e următorul pas?  Care sunt ideile principale?  Să nu pierdem timpul şi să  ne concentrăm asupra…. neinhibatoare. să-i atragă pe elevi. Un bun punct de plecare îl constituie cele de tipul ce?. dar să fie în accord cu rolul pe care îl joacă. Calea de obţinere a acestor soluţii este aceea a stimulării creativităţii în cadrul grupului. Starbursting (eng. Pentru succesul acestei metode este important însă ca materialul didactic să fie bogat. Este o modalitate de stimulare a creativităţii individuale şi de grup. ”burst” = a exploda).albastru şi negru. pălăria roşie dă frâu liber sentimentelor.

Fiecare dintre ele înregistrează avantaje şi dezavantaje. mai întâi în grupuri mici şi apoi în colectiv. 2002. confruntare de opinii. precum şi pe instaurarea de interacţiuni. faza lucrului individual – fiecare elev lucrează individual timp de 5 minute la soluţionarea problemei. aranjarea sălii de clasă. important fiind însă momentul ales pentru desfăşurarea lor. Important este însă ca dascălul să fie acela care mereu va căuta soluţii la problemele instructiv – educative ce apar.aplicabilitate largă. Ea “reprezintă un tip superior de instruire. în cadrul grupurilor. obţinerea de calificative mai bune la anumite discipline. susţinute de argumente ce susţin participarea activă şi reflexivă a elevilor în procesele învăţării şi evaluării.” (Muşata Bocoş. care se bazează pe activizarea subiecţilor instruirii. deoarece se poate stabili mai greu care şi cât de însemnată a fost contribuţia fiecărui participant. interdisciplinare. Ea constă în încorporarea activităţii fiecărui membru al colectivului într-un demers colectiv mai amplu. Pedagogul este acela care are puterea decizională şi capacitatea de a alege ceea ce ştie că se poate desfăşura în propriul colectiv de elevi. faza reuniunii în grupuri mai mari – elevii de consultă asupra soluţiilor în grupuri alcătuite dintr-un număr egal de perechi. argumente etc. Ca şi celelalte metode care se bazează pe lucrul în perechi şi în colectiv. schimburi de idei. faza raportării soluţiilor în colectiv şi faza decizională. complexe. p. schimburi intelectuale şi verbale. al sporirii încrederii în forţele proprii prin testarea ideilor emise individual. între aceştia. Aceste sunt numai câteva dintre metodele interactive de lucru în echipă. pe implicarea şi participarea lor activă şi deplină în procesul propriei formări. valabile întregii clase: întocmirea regulamentului de ordine interioară al clasei. Dezavantajele înregistrate sunt de ordin evaluativ. sunt notate toate soluţiile apărute. problematica instuirii interactive cunoaşte abordări ştiinţifice noi. Metoda piramidei sau metoda bulgărelui de zăpadă are la bază împletirea activităţii individuale cu cea desfăşurată în mod cooperativ. 8) 5 . faza lucrului în perechi – elevii se consultă cu colegul de bancă. menit să ducă la soluţionarea unei sarcini sau a unei probleme date. metoda piramidei are avantajele stimulării învăţării prin cooperare. În teoria şi practica didactică contemporană. al şcolii. Această metodă are mai multe faze: faza introductivă – învăţătorul enunţă problema.

Anexa 2 METODA GRUPURILOR INTERDEPENDENTE (JIGSAW) Clasa a IV-a Subiectul: Munţii din ţara noastră Tipul lecţiei: consolidare FIŞĂ SUPORT – se afişează în clasă la orele pregătitoare Tema Sub-teme Elevi experţi Munţii din ţara 1. După aceea i se poate cere alte. *elevul poate avea o listă a termenilor. _________________________ 4. elevul fiid nevoit să găsească doar întrebarea. Întrebătorul Pune 5 întrebări colegilor din grupa ta. 6 . 1. _________________________ 2. O altă variantă poate fi un exerciţiu în care el să înlocuiască cuvinte sau expresii subliniate cu unele din text. sau ale celor din grupa ta pentru a le clarifica. Clarificatorul Întocmeşte o listă de cuvinte şi expresii necunoscute. Andersen Textul va fi împărţit pe fragmente şi fiecare grupă va primi câte un fragment de studiat pe care îl vor citi individual.. *în sprijinul elevului se pot întocmi câteva propoziţii pe care el să le continue cu altele. întrebări pentru colegii lui de grupă. C.Anexa 1 METODA PREDĂRII / ÎNVĂŢĂRII RECIPROCE Clasa a II-a Subiectul: “Crăiasa Zăpezii” – H. _________________________ 2. La sfârşit elevii îşi comunică unii altora concluziile.. _________________________ Carpaţii Meridionali 3. _________________________ 4. Grupe: Elevul Sarcini Rezumator Scrie în câteva propoziţii ceea ce ai citit. _________________________ Carpaţii Occidentali 3. Foloseşte-te de cunoştinţele tale. sau pot primi fişe individuale. În ajutorul lui se poate de asemenea da şi un dicţionar de sinonime. Prezicătorul După ce ai citit textul. În cadrul grupei elevii lucrează pe o singură fişă. Notează apoi pe fişa ta şi răspunsurile lor *pentru primele trei întrebări se poate da răspunsul. Carpaţii Orientali 1. închipuie-ţi ce se poate întâmpla mai departe. Formulează propoziţii referitoare numai la ceea ce ti s-a părut important. *eventual elevul poate completa doar cu informaţii nişte propoziţii date. _________________________ 4. _________________________ noastră 2. iar sarcina lui să fie aceea de a găsi sinonimele din text. _________________________ 3. Sensul lor vă va ajuta să înţelegeţi mai bine textul.

consultându-se cu ceilalţi. Anexa 3 STARBURSTING (EXPLOZIA STELARĂ) CLASA a III-a Subiectul: Proprietăţi ale materialelor Cum? Când? Sarea se dizolvă în apă. În cadrul acestei grupe ei îşi vor prezenta materialele şi concluziile la care au ajuns. Elevii vor avea de studiat acasă materiale referitoare la aceste teme. Fiecare va completa o fişă. _________________________ 4. aşa cum sunt pe lista afişată. De ce? Unde? Cine? 7 . În primele 20 de minute ale orei ei se vor întruni în grupuri de experţi pe sub-teme. După completarea fişei. _________________________ 2. Fişa va cuprinde cerinţe specifice materialelor studiate. Tema lor va fi să caute şi ei alte materiale legate de subiectul în care vor trebui să devină experţi. elevii se vor regrupa: toţi cei cu numărul 1 vor forma o grupă.Munţii Dobrogei 1. toţi cei cu numărul 2 vor forma a doua grupă etc. _________________________ 3.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->