Sunteți pe pagina 1din 8

APLICAREA TEORIEI INTELIGENELOR MULTIPLE N PREDAREA DIFERENIAT Moisil Ancua Maria (stu !

nt"#anul III$

S i ajutm pe profesori s dezvolte o nelegere a responsabilitii profesionale pe care o au pentru a angaja fiecare elev ntr-un proces de nvare cu semnificaie personal este motorul micrii ctre clasa difereniat! (C arlotte !anielson " RE%UMAT N LIM&A ENGLE%
Regarding intelligence, it is defined as the faculty of discovering properties surrounding objects and surrounding phenomena ,coupled with the ability to solve new problems.The term intelligence is enshrined in the literature of Cicero, then characterize under different angles, power and function of the mind, to establish lin s and to ma e connections between, lin s!. "#pressing human actions, intelligence could not became the object of science or enjoy a classic definition, although some psychologists have issued opinions valuable. $ost concerned about the study and who conceived human intelligence as a multidimensional construct, was %oward &ardner. %e argues that the human mind has a number of new independent intelligences, each with its own system of symbols. 'n differentiated instruction for children, it is necessary tact and s ill of the teacher teaching. There are certain principles and specific conditions differentiated and individualized education organization in indergarten or school , through compliance, obtaining effective results. $oreover, it can bring both advantages and disadvantages that arise depending on the form of doing activities.

INTRODUCERE (n ceea ce prive)te inteligena , ea este definit* ca fiind facultatea de a descoperi propriet* ile obiectelor i fenomenelor +nconjur*toare, c,t i a rela iilor dintre acestea, dublat* de posibilitatea de a rezolva probleme noi. 'nteligena unui sistem nu este definit* de modul +n care este el alc*tuit, ci prin modul +n care se comport*. Termenul de inteligen prezent din timpuri imemorabile +n limbajul natural )i consacrat +n literatur- de Cicero, caracterizeaz* sub diverse unghiuri, puterea i func ia min ii de ,,a stabili leg*turi i ,,a face leg-turi +ntre ,,leg*turi, ceea ce reunete dou* sensuri. cel de ,,a discrimina i ,,a lega, a culege, a pune +mpreun*. "#prim,nd aciuni i atribute ale omului totodat*, inteligen a n/a putut 0nici dup- ce a ceea ce a devenit obiect al tiinei1 s* beneficieze de o defini ie clasic*, prin delimit-ri de gen pro#im i diferen- specific-. (n psihologie, inteligena apare at,t ca fapt real, c,t i ca unul potenial, at,t ca proces, c,t i ca aptitudine sau capacitate, at,t form- i atribut al organiz-rii mintale, c,t i a celei comportamentale 02aul 2opescu 34eveanu,5678, 9icionar de psihologie,1. :ohn $c Carthy i 2atric :. %ayes, +n 56;6, ar*tau c*. ! o entitate este inteligent* dac* are un model adecvat al lumii , dac* este destul de +nzestrat* pentru a r*spunde unei largi variet* i de +ntreb*ri pe baza acestui model, dac* poate s*/ i procure informa iile din lumea e#terioar* c,nd are

nevoie i poate s* realizeze anumite operaii +n mediul +nconjur*tor cerute de obiectivele sale i permise de posibilit*ile sale fizice!. Constantinescu C. folosete urm*toarea definiie . <'nteligena reprezint* capacitatea de manipulare i operare a datelor grafice, matematice, logice, lingvistice si abstracte. = nu se confunda inteligena cu inteligena emoional, care reprezint* <capacitatea de a con tientiza i +n>elege propriile emoii )i ale celor din jur i de a le gestiona )i folosi cu rezultate pozitive. 'nteligen a se m*soar* prin coeficientul de inteligen* 0'?1, iar inteligena emoional* i competenele ce sunt componente ale acesteia 0cum sunt empatia sau capacitatea de lider1, sunt m*surate de coeficieni emoionali 0"?1 CUPRIN' 'nteligen>a este definit* de %oward &ardner ca ,,o cale prin care un individ poate s* +)i rezolve problemele de via>* real*, abilitatea de a crea sau de a oferi un produs sau serviciu, poten>ialul de a g*si sau de a crea solu>ii care s* faciliteze achizi>ia de cunoa)tere nou* "l sus>ine )i insist* asupra faptului c* inteligen>a nu trebuie conceput* ca un construct unidimensional, ci ca o serie de nou* inteligen>e independente. =ceast* perpsectiv* permite individului s* <manifeste transform*rile )i modific*rile percep>iilor individuale )i s* <recreeze aspecte ale propriilor e#perien>e. Cele nou* tipuri de inteligen>* originale sunt. / 'nteligen>a verbal sau lingvistic* / 'nteligen>a logic* sau matematic* / 'nteligen>a vizual* sau spa>ial* / 'nteligen>a corporal* sau inestezic* / 'nteligen>a muzical* sau ritmic* / 'nteligena intrapersonal* sau inteligen>a autocunoa)terii / 'nteligena interpersonal* sau inteligen>a interac>iunilor sociale / 'nteligen>a naturalist* sau inteligen>a tiparelor, regularit*>ilor )i a comportamentelor / 'nteligen>a e#isten>ial* @iecare dintre acestea are un sistem propriu de simboluri i corespunde unei anumite p*r i ale creierului, care controleaz* inteligena respectiv*. Int!li(!na )!r*al"+lin()istic" 3 reprezint* capacitatea de a folosi eficient cuvintele, fie +n registrul oral 0ca moderator TA, orator, politician, povestitor1, fie +n registrul scris 0ca jurnalist, dramaturg, poet, editor1. =stefel de persoane au abilitatea de a opera cu. structurile )i regulile de structurare a limbajului 0de e#. punctua>ia cu valoare stilistic*1, nivelul fonetic al limbajului 0alitera>ii1, nivelul semantic 0sensurile duble1, nivelul pragmatic al limbajuluiB pot folosi limbajul +n scop persuasiv 0func>ia retoric*1, +n scopul de a rememora informa>ia 0func>ia mnezic*1, +n scopul de a e#plica ceva 0func>ia peripatetic*1, +n scopul de a furniza informa>ii despre limbajul +nsu)i 0func>ia metalingvistic*1. !e e#emplu$ un elev cu tipul acesta de inteligen va agrea n mod deosebit s scrie$ s povesteasc$ s construiasc jocuri de cuvinte% este pasionat de lectur$ nva rapid limbi strine$ i amintete cu rapiditate diferite replici din poveti$ filme sau desene animate$ dezbaterile sunt o form de activitate care i fac o deosebit plcere% Int!li(!na lo(ic"+,at!,atic" 3 include capacitatea de a utiliza ra>ionamente inductive )i deductive, de a rezolva probleme abstracte, de a +n>elege rela>iile comple#e dintre concepte, idei )i lucruri. 9eprinderea de a emite ra>ionamente are aplicabilitate +n multe arii ale cunoa)terii )i include, de asemenea, capacitatea de utiliza g,ndirea logic* +n )tiin>*, studii sociale, literatur* etc.0Cellanca, 56671. =cest tip de inteligen>* cuprinde )i capacitatea de a clasifica, a anticipa, a stabili priorit*>i, a formula ipoteze )tiin>ifice )i a +n>elege rela>iile de cauzalitate. &n e#emplu de elev cu o astfel de inteligen este cel cruia i plac raionamentele ('dac%%%atunci%%%'"$ care face uor legturi cauzale ntre evenimente i este pasionat de jocurile de strategie$ pe care le c(tig cu uurin$ i plac cifrele i face majoritatea calculelor la fel de repede n minte ca i pe (rtie$ se descurc uor la materii precum matematica$ informatica i tiintele e#acte) este foarte curios i vrea mereu s afle din ce e fcut i cum funcioneaz un lucru%

Int!li(!na )i-ual"+s.aial"/ denumit* inteligen>* a <imaginilor )i tablourilor, cuprinde capacitatea de a percepe corect lumea +nconjur*toare pe cale vizual*, precum )i capacitatea de a recrea propriile e#perien>e vizuale. =cest tip de inteligen>* +ncepe s* se dezvolte odat* cu acutizarea percep>iilor senzorio/motorii. 2ictorul, sculptorul, arhitectul, gr*dinarul, cartograful, proiectantul, graficianul, cu to>ii transfer* imagini mentale asupra unui obiect pe care +l creaz* ori +l +mbun*t*>esc. 2ercep>ia vizual* se combin* cu un set de cuno)tin>e prealabile, cu e#perien>a, cu reac>iile emo>ionale, cu imagini pree#istente pentru a crea o nou* viziune oferit* celorlal>i ca e#perien>*. *levii cu inteligen spaial au capacitatea de a percepe cu deosebit acuitate culorile$ liniile$ formele$ spaiul$ pot percepe relaiile dintre aceste elemente% *i pot vizualiza i repezenta grafic imagini n spaiu% +emoria spaial a acestor copii este foarte bine dezvoltat% C(nd cresc$ei se orienteaz de obicei spre meserii precum cartograf$ artist plastic$ ar itect$ sculptor$ designer grafic i de interioare% Int!li(!na cor.oral"+/in!st!-ic" 3 inteligen>a la nivelul corpului )i al m,inilor ne permite s* control*m )i s* interpret*m mi)c*rile corpului, s* manevr*m obiecte, s* realiz*m coordonarea 0armonia1 dintre trup )i spirit. <=cest tip de inteligen>* include deprinderi fizice speciale precum coordonarea, echilibrul, de#teritatea, for>a, fle#ibilitatea, viteza, precum )i deprinderi la nivelul proprioceptorilor, la nivel tactil )i cutanat0=rmstrong, DEEE1. Copii nscui cu astfel de inteligen sunt mai pricepui la a face ceva fizic care implic mai degrab micare dec(t ceva static$ ,plictisitor cum ar fi s citeasc sau s asculte% -ceti copii au o bun coordonare m(n-oc i$ o bun de#teritate manual$ o mobilitate corporal foarte bun put(ndu-i mica corpul aa cum doresc% C(nd cresc pot sa devin dansatori$ atlei$ gimnati$ dar i c irurgi$ av(nd n vedere dezvoltarea micrilor de finee% Int!li(!na ,u-ical"+rit,ic" 3 se contureaz* prin gradul de sensibilitate pe care individul +l are la sunet )i prin capacitatea de a r*spunde emo>ional la acest tip de stimuli. 2e m*sur* ce elevii +)i dezvolt* con)tiin>a muzical*, +)i dezvolt* )i fudamentele acestui tip de inteligen>*, sunt capabili s* creeze varia>iuni pornind de la un inventar limitat de sunete, s* c,nte la un instrument, s* compun*. "a se dezvolt* )i pe m*sur* ce elevii dob,ndesc, +n urma audi>iilor, un gust rafinat. =cest tip de inteligen>* reprezint* <capacitatea de a percepe 0+n calitate de meloman1, de a discrimina 0+n calitate de critic muzical1, de a transforma 0+n calitate de compozitor1, )i de a e#prima 0+n calitate de interpret1 formele muzicale0=rmstrong, DEEE1. !e la v(rste relativ mici astfel de copii rein i recunosc cu uurin partituri muzicale$ compun c(ntecele% *i iubesc muzica i nva s c(nte la instrumente imit(nd i memor(nd sunete% Sunt sensibili la sunetele ambientale precum clopoei$ c(ntecul greierilor$ sunetul picturilor de ap$ fonetul frunzelor% -leg s devin compozitori$ !.$ pianiti$ violoniti sau s interpreteze la alte intrumente muzicale% Int!li(!na int!r.!rsonal" 3 reprezint* abilitatea de a sesiza )i de a evalua cu rapiditate st*rile, inten>iile, motiva>iile )i sentimentele celorlal>i. =ceasta include sesizarea e#presiei faciale, a infle#iunilor vocii, a gesturilorB include )i capacitatea de a distinge +ntre diferite tipuri de rela>ii interpersonale )i capacitatea de a reac>iona eficient la situa>iile respective 0=rmstrong, DEEE1. =cest tip de inteligen>* implic* <deprinderi de comunicare verbal* )i nonverbal*, deprinderi de colaborare, capacitatea de rezolvare a conflictelor, de lucru consensual +n grup, capacitatea de a avea +ncredere, de a respecta, de a fi lider, de a/i motiva pe ceilal>i +n vederea atingerii unor scopuri reciproc avantajoase.0Cellanca, 56671. /a un nivel simplu$ acest tip de inteligen este sesizabil la copilul care observ i reacioneaz la strile i dispoziiile adulilor din jurul su$ nva cel mai bine lucr(nd alturi de ceilali copii i de obicei sunt lideri$ formali sau informali% *i relaioneaz i empatizeaz uor cu cei din jur% C(nd cresc pot alege s devin lucrtori sociali (asisteni sociali"$ politicieni$ antreprenori$ lucreaz n servicii de relaii cu clienii$ n resurse umane% -u deprinderi de comunicare verbal i nonverbal%/a nivel comple#$ se traduce prin capacitatea adultului de a ,citi i interpreta inteniile ascunse ale celorlali%

Int!li(!na intra.!rsonal" 3 presupune capacitatea de a avea o reprezentare de sine corect* 0de a cunoa)te calit*>ile )i punctele slabe1, de a avea con)tiin>a st*rilor interioare, a propriilor inten>ii, motiva>ii, de a/>i cunoa)te temperamentul )i dorin>eleB de asemenea, capacitatea de autodisciplin*, auto+n>elegere )i autoevaluare 0=rmstrong, DEEE1. (n 5665, &ardner a ad*ugat sistemului s*u un alt tip de inteligen>*. Copiii la care predomin acest tip de inteligen au o mare capacitate de introspecie$ de e#plorare interioar$ de a se autonelege i autoevalua% -ceti copii sunt mai degrab introveri$ aplecai spre sine$ nva cel mai bine fiind singuri%+ai t(rziu$ devenind aduli$ ei aleg de obicei s fie scriitori$ filosofi$ psi ologi$ cercettori% Int!li(!na naturalist" 3 este sesizabil* la copiii care +nva>* cel mai bine prin contactul direct cu natura. 2entru ace)tia, cele mai potrivite lec>ii sunt cele din aer liber. =cestor elevi le place s* alc*tuiasc* proiecte la )tiin>e naturale, cum ar fi observarea p*s*rilor, alc*tuirea insectarelor, +ngrijirea copacilor sau a animalelor. "i prefer* ecologia, zoologia, botanica 0&ardner, 566F1.Cel mai probabil, au deja un animal de companie sau )i/ar dori foarte mult unul. =rmstrong 0DEEE1 a argumentat c* este deosebit de benefic pentru acest tip de elevi s*/)i poat* folosi inteligen>a +ntr/o mai mare m*sur* +n cadrul )colii. =)adar, este sarcina )colii s* <aduc* natura +n clase )i +n alte spa>ii de +nv*>*m,nt. Copiii cu inteligena naturalist ridicat nva cel mai bine din contactul direct cu natura% /e place s stea n aer liber$ s cltoreasc i s studieze natura$ s ordoneze i s clasifice elemente din natur$ s fac proiecte la tiine naturale% C(nd cresc aleg de obicei sa fie ecologiti$ zoologi$ botaniti$ geologi% Int!li(!na !0ist!nial" 1 este abilitatea de localizare a unei persoane in G cele mai indepartate colturi ale cosmosului 3 infinitul si infinitezimalulH. 2rintre e#emplele oferite de &ardner se numara capacitatea de a intelege semnificatia vietii, rostul mortii, soarta ultima a lumilor fizice si psihologice si e#perien>a iubirii cosmice, necondi>ionate. Cu alte cuvinte, este capacitatea de a +n>elege )i e#plica universul in general )i e#isten>a uman* +n special. Ie reg*se)te +n cazul filozofilor, preo>ilor, teologilor +n general. -cest tip de inteligen se dezvolt n timp i practic este o mbinare n doze mai mari sau mai mici a celorlalte$ plus nc ceva ce lum din e#periena noastr de via% 0robabil abia spre adolescen c(nd sunt n cutarea sensului vieii si a identitii personale$ ,copiii vor ncepe s i pun ntrebri e#isteniale% Conceptul de inteligen multipl a oferit baza dezvolt*rii curriculare +n +nv*>*m,ntul preuniversitar 0=rmstrong, apud. Ioares, 56681. 'ntui>iile lui &ardner, +n aceast* privin>*, au dat un impuls suplimentar +n afirmarea automatismelor mentale )i au acordat o importan>* special* motiva>iei. Teoria inteligentei multiple a fost supus* multor critici pe parcursul anilor, dar cu toate acestea are foarte mul>i adep>i )i este promovat* +n multe )coli 0+n special +n Itatele Jnite1 )i sisteme educa>ionale. 9r. &ardner nu sus>ine faptul c* teoria inteligen>ei multiple este o teorie perfect*, dar este o imagine e#tins* a defini>iei clasice a inteligen>ei. "a recomand* folosirea unui meniu instruc>ional diversificat de strategii. / Crainstorming/ulB / 2relegerea interactiv*B / @olosirea de organizatori grafici / povestireB / 9emonstra>ii )tiin>ifice / jocuri de g,ndire logic*B / 9ezbatereaB / :ocul de rolB / :ocuri de cuvinteB / Confec>ionare de colajeB / "#cursii tematice +n terenB/ Icrierea unui eseu pe suport muzicalB / $imaB / (nv*>area +n perechiB / Itudiul de cazB etc.

Instruir!a i2!r!niat" 9ac* ne raport*m la Teoria 'nteligen>elor $ultiple, putem spune c* omul se na)te cu un anumit <profil de <start al inteligen>elor multiple care +l define)te 3 cu alte cuvinte, se na)te cu un anumit nivel de dezvoltare a acestor inteligen>e, iar e#perien>ele diverse de/alungul vie>ii, pot determina care dintre aceste inteligen>e se dezvolt* )i +n ce m*sur*. Cadrele didactice, pot juca, deci, un rol semnificativ +n identificarea, dezvoltarea )i e#ploatarea acestor inteligen>e +n conte#te educa>ionale formale, nonformale sau informale cu scopul de a eficientiza procesul de predare/+nv*>are/evaluare. Teoria inteligen>elor multiple constituie o alternativ* a muncii diferen>iate, o strategie modern* de instruire interactiv* care poate contribui la +mbun*t*>irea performan>elor )colare. 2resupune un anumit mod de g,ndire al profesorului )i de o atitudine a lui +n realizarea activit*>ilor cu copiii. Rela>ia dintre profesor )i elev este marcat* de capacitatea profesorului de a folosi acele strategii didactice prin care se poate trezi curiozitatea, interesul elevilor pentru cunoa)tere prin recunoa)terea valorii fiec*rui individB rezultatele reale pot s* apar* doar dac* angajarea fiec*rui elev +n procesul de +nv*>are are semnifca>ie personal* =cesta este motorul mi)c*rii c*tre clasa diferen>iat* )i acest mod de abordare al instruirii d* semnifica>ie teoriei inteligen>elor multiple precum )i altor teorii moderne ale inteligen>ei care au impact +n educa>ie. In i)i uali-ar!a 3n)""rii 12ndividualizarea define)te ac>iunea de adaptare a procesului didactic la particularit*>ile individuale ale copiilor.(nv*>*m,ntul modern are +n vedere faptul c*. fiecare elevKpre)colar este unic )i are o individualitate proprieB fiecare elevKpre)colar dore)te s* se simt* respectatB nu pretinde atitudini )i comportamente similare din partea tuturor elevilorKpre)colarilorB respect* diferen>ele individualeB Instruir!a i2!r!niat" a .r!4colarilor .rin a.licar!a Teoriei inteligenelor multiple: 9iferen>ierea copiilor unei grupe presupune o solicitare ma#im* a acestora, prin tactul )i m*iestria pedagogic* a cadrului didactic. Talentul, competen>a didactic* +n munca cu pre)colarii, ingeniozitatea )i originalitatea +n modul de prezentare )i preg*tire a activit*>ilor, capacitatea empatic* )i stilul comportamental adecvat al acestuia se v*desc cu pregnan>* +n r*spunsurile copiilor +n plan atitudinal )i comportamental. Calitatea procesului de instruire depinde +n mare masur* de calitatea preg*tirii cadrelor didactice )i de sprijinul competent pe care aceastea il primesc de la cei care se implic* +n realizarea unui program de educa>ie diferen>iat* si individualizat*."i trebuie s* g,ndeasc* asupra modalita>ilor optime de +mbinare a celor trei forme de activitate 0frontal*, diferen>iat* pe grupe si individual*1. Iarcinile de +nv*>are sunt unitare +n cadrul fiec*rei forme, gradate prin con>inut )i mod de realizare, +n acord cu capacit*>ile copiilor )i cerin>ele programei. C,nd vorbim despre tratarea diferen>iat* )i individualizat* a copiilor pre)colari, implicit ne referim )i la tr*s*turile caracteristice ale personalit*>ii educatoarei, la modalit*>ile de asigurare si realizare a instruirii, la colaborarea str,ns* a acesteia cu al>i factori educa>ionali. (nv*>area diferen>iat* are ca scop eliminarea lacunelor din cuno)tin>ele )i deprinderile copiilor, atingerea performan>elor minimale acceptate, iar rolul cel mai important +n acest tip de inv*>are +l are +mbog*>irea )i aprofundarea cuno)tin>elor acelor copii capabili de performan>e superioare. 2entru munca diferen>iat* +n inva>am,ntul pre)colar, doar educatoarea este cea care planific* )i asigur* activit*>i potrivite fiecarui copil, d,ndu/i posibilitatea s* reflecte, bine+n>eles ca +ntr/o m*sur* oarecare, asupra procesului de +nv*>are, sprijinindu/l )i +ncuraj,ndu/l . Con iiil! s.!ci2ic or(ani-"rii 3n)"",5ntului i2!r!niat 4i in i)i uali-at 3n (r" ini"6 5.Cunoa)terea copilului este cheia bolt* a pedagogiei, spunea 'osif &abrea. =ceasta constituie o prim* condi>ie a organiz*rii unui inv*>*m,nt diferen>iat )i individualizat, deoarece tot ceea ce va asimila copilul ulterior trebuie s* fie potrivit cu capacit*>ile sale )i cu cuno)tin>ele pe care deja le posed* 0:. Loc 1.

(nc* de la intrarea +n gr*dini>* a copilului, apoi permanent, trebuie s*/i evalu*m nivelul de cuno)tin>e 0reprezent*ri1, nivelul capacit*>ilor cognitive, interesele, +nclina>iile acestuia, )i putem constata nivelul deprinderilor intelectuale, gradul de independen>*, ritmul de munc*, gradul de maturizare socio/ afectiv*, calita>ile aten>iei )i efortul voluntar. D.Realizarea obiectivelor pedagogice de c*tre to>i copiii, adecv,nd metodologia la particularit*>ile individualeB M.Nrganizarea +nv*>*rii diferen>iate )i individualizate la toate tipurile de activit*>i )i pe tot parcursul desf*)ur*rii secven>elor de predare/+nv*>areB F."vitarea suprasolicit*rii )i a subsolicit*riiB O.=ntrenarea diferen>iat* nu numai a copiilor cu dificult*>i de +nv*>are sau cu lacune, ci )i a copiilor cu +nclina>ii specialeB ;.(mbinarea activit*>ii diferen>iate )i individualizate cu activitatea frontal*, favoriz,nd astfel poten>area capacit*>ii de +nv*>are dar )i rela>ionarea copiilor, formarea capacit*>ii de cooperare )i competi>ie. Instruir!a i2!r!niat" a 4colarilor .rin a.licar!a Teoriei inteligenelor multiple6 Cum difereniem coninutul atunci c(nd predm 3 P 2entru a preda con>inutul +n mod diferen>iat trebuie s* )tim fiecare elev c,t are de +nv*>at din fiecare unitate de con>inut."ste obligatorie testarea elevilor la +nceputul pred*rii oric*rei teme noi. P =lt* strategie de diferen>iere a con>inuturilor este de a facilita +nv*>area unei teme +n modintegrat,pluridisciplinar astfel +nc,t grupuri de elevi cu interese, abilit*>i )i cuno)tin>e diferite s* poat* s* aprofundeze tema respectiv* din perspective diferite. P Jn alt mod de a lucra diferen>iat cu con>inuturile este de a alege puncte diferite de intrare pe te#t. =ccesarea unei teme noi este mai u)oar* +n momentul +n care fiecare elev poate interveni +n mod activ cu ceea ce )tie despre tema respectiv* . P 2entru a trata diferen>iat con>inutul, elevilor li se poate permite s* accelereze sau s* +ncetineasc* ritmul progresului personal prin diferite procedee. Cum difereniem procesul de instruire3 P (n timpul procesului de desf*)urare al activit*>ilor se poate aprofunda +n>elegerea subiectului prin investigarea acestuia din perspective multiple P 9iferen>ierea procesului +nseamn* diversificarea metodelor )i tehnicilor de instruire pentru a oferi elevilor o mai mare bog*>ie de oportunit*>i de e#plorare a conceptelor P Tipurile de interac>iuni se diversific* dup* nevoile, interesele sau profilurile de inteligen>* ale elevilor. Cum difereniem produsul3 P 2rin activit*>i +n care elevii pot demonstra )i dezvolta ceea ce )tiu, +n>eleg )i pot s* fac* P 2rin proiecte care se realizeaz* +n mod diferit prin e#primarea abilit*>ilor cognitive multiple P 2rin investiga>ii realizate de grupuri cu interese specifice P Rezolvare de probleme din perspective multiple A.licar!a .rinci.iilor ! instruir! i2!r!niat" s! r!ali-!a-" .rin strat!(ii ! instruir! car! !,onstr!a-"6 P N nou* viziune a cadrului didactic asupra clasei de elevi P 4oi roluri asumate de c*tre profesori )i elevi P @olosirea unei diversit*>i de metode, tehnici )i procedee de instruire Princi.iil! instruirii i2!r!niat!6 (n instruirea diferen>iat*, cadrele didactice trebuie s* >in* seama de unele principii cheie, cum ar fi. I* focalizeze esen>ialul. 'n general, se uit* mai mult dec,t se memoreaz*, deci pentru o inv*>are eficient* trebuie s* se accentueze ceea ce e important. I* recunoasc* diferen>ele dintre copii. (n graba de a asigura nevoile educa>ionale fundamentale, educatoarea uit* diferen>ele specifice dintre ei.

I* evalueze pe tot parcursul instruirii. "valuarea trebuie s* fie continua )i, mai ales, stimulativ*. Copiii trebuie ajuta>i s*/)i formeze o imagine de sine pozitiv*. I* schimbe con>inutul, procesul )i produsul, pentru atingerea performan>elor. Copiii s* participe permanent la propria lor educa>ie. Respect,nd diferen>ele dintre copii, educatoarea asteapta de la fiecare dintre ei o crestere pe anumite planuri, ofera tuturor )ansa s* cerceteze )i s* e#erseze prin ac>iuni diferite, oferindu/le sarcini interesante, importante. I* e#iste colaborare +ntre copii si +ntre copii )i cadrul didactic. Ie colaboreaz* prin planificarea unor proiecte, stabilirea unor obiective corespunz*toare intereselor copiilor, se monitorizeaz*progresul, se stabilesc succesele )i e)ecul. I* echilibreze normele individuale )i de grup. A)anta7!l! instruirii i2!r!ntiat! .rin .ris,a Teoriei inteligenelor multiple 6 2revenirea )i eliminarea fenomenelor de suprasolicitare )i subsolicitareB Aalorificarea )i dezvoltarea diferen>elor individualeB =tingerea unor performan>eB dezvoltarea memoriei, a opera>iilor g,ndirii, a volumului de reprezent*riB (ncrederea sporit* +n for>ele proprii, +n capacitatea de a/)i folosi calita>ile proprii +n scopul dezvolt*rii personaleB 9epistarea la timp )i stimularea intereselor )i aptitudinilor copiilorB "galitatea )anselor prin accesul egal la inv*>*tur*B (n>elegerea diferen>elor de +nv*>are in loc de incapacit*>i de +nv*>areB 9ezvoltarea personala )i sociala ca parte a curriculumului. D!-a)anta7!l! instruirii i2!r!ntiat! .rin .ris,a Teoriei inteligenelor multiple 6 Copilul poate fi iyolat de colectiv dac* activitatea nu este dirijat* atent )i nu e +mbinat* cu activit*>i frontaleK de grupB =ctivitatea r*pe)te mult timp )i efortB 'nfluen>a cadrului didactic este mult diminuat*B "#ist* riscul de a nu stimula suficient rela>iile de colaborare, altruismulB =ctivitarea r*pe)te mai mult timpB 2oate +ncuraja individualismul, egocentrismul.

CONCLU%II (n stilul s*u inconfundabil , bazat pe o frazare muzical* a te#tului , %award &ardner propune dezbaterea educa>iei +n prezent )i viitor. "l ne vorbe)te despre tipurile de inteligen>* , centrarea educa>iei pe o +n>elegere aprofundat* a disciplinelor )colare )i a interac>iunilor dintre ele, prezint* e#emple concrete de organizare a pred*rii )i a +nv*>*rii pentru a optimiza organizarea min>ii )i g,ndirii precum )i metodologii de aplicare a teoriei la +nv*>area de cuno)tin>e , valori )i atitudini. 2rofesorul %.&ardner +)i dore)te doar s* readuc* +n educa>ie ceea ce este frumos ,adev*rat )i bun. @ace acest lucru cu mijloacele pedagogiei )i psihologiei moderne . 'mpactul tot mai larg al teoriei inteligen>elor multiple printre educatori arat* c* practica +)i creeaz* mijloacele de aplicare chiar dincolo de inten>iile autorului teoriei. Teoria inteligen>elor multiple are implica>ii care trec mult dincolo de domeniul educa>ional. "a poate ajuta indivizi ,echipe )i organiza>ii s* foloseasc* mai eficient capitalul uman +ntr/un mediu tot mai comple#. 9in perspectiva acestei noi teorii a) face o paralel* +ntre +nv*>area modern* )i cea tradi>ional*.=plic,nd teoria inteligen>elor multiple +n tratarea diferen>iat* a copiilor, ne va fi mult mai u)or s* atingem performan>e. Aom putea desfa)ura activit*>i de calitate , deoarece copiii participa la propria formare, conform intereselor personale.

&I&LIOGRAFIE 2opescu/4eveanu, 2., 05678"$ !icionar de psi ologie, "ditura =lbatros, Cucureti. &ardner, %., 0DEE71, 2nteligene multiple% 4oi orizonturi pentru teorie i practic ,"ditura Iigma, Cucure)ti. 2*curari, N., 0DEEM1, Strategii didactice inovative, "ditura Iigma, Cucure)ti. 2*curari, N., 0DEEF1, 2nstruirea difereniat din persepctiva noilor teorii ale inteligenei) implicaii pentru formarea cadrelor didactice$ tez5 de doctorat$ Jniversitatea din Cucure)ti. Cerghit, '., 0568M1, 0erfecionarea leciei n coala modern , "92, Cucure)ti.