Sunteți pe pagina 1din 14

Universitatea de Vest din Timisoara

Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor


Proiect la disciplina Economie si dezvoltare
regionala in UE
Tema:
Politica de dezvoltare regionala in Romania
Student: Badjic Ivan
Timisoara 2014
Cuprins
Introducere
Capitolul 1. Notiuni generale privind dezvoltarea regional
1.1. Conceputul de dezvoltare regional
Capitolul 2. olitica de dezvoltare regional a !omaniei
2.1. Cadrul legal al politici si dezvoltari regionale in !omania
2.2. Constructia institutionala a politici de dezvoltare regional in !omania
2.". lanul national de dezvoltare a !omaniei
2.4. Strategia de dezvoltare dura#ila a regiuni Nord$%st& '#iective. rioritati
Capitolul ". Concluzi
Introducere
()rile lumii sunt caracterizate ca entit)*i geogra+ice& economice ,i sociale care se
con+runt) cu acelea,i pro#leme glo#ale& dar ,i cu speci+icul +iec)rei determinat de
poten*ialul economic ,i social ,i de capacitatea de a utiliza& -n condi*ii de ra*ionalitate&
respectivul poten*ial. .in analizele e+ectuate de c)tre speciali,tii -n domeniu& a rezultat c)
nu e/ist) stat& indi+erent de nivelul de dezvoltare economic)& care s) nu se con+runte cu o
serie de pro#leme la nivel local& regional sau c0iar na*ional.
1ucrarea de +a*) contureaz) +enomenul dezvolt)rii regionale care a luat amploare
-n ultimii ani& mai cu seam) de la data intr)rii !om2niei -n 3niunea %uropean)& prilej
pentru care *ara noastr) a #ene+iciat de sprijin +inanciar pentru realizarea unor proiecte de
dezvoltare regional). 4st+el au +ost ela#orate strategii de dezvoltare pentru regiuni cu
nivel mai redus de dezvoltare.
Capitolul 1. No*iuni generale privind .ezvoltarea !egional)
11 !onceptul de dezvoltare regional"
.ezvoltarea regional)& generic denumit) ,i coeziunea economic) ,i social)&
reprezint) unul dintre principalele o#iective ale 3niunii %uropene. .e+init) -n articolul
156 al Tratatului Comunit)*ilor %uropene& coeziunea este necesar) pentru promovarea
dezvoltrii armonioase generale a Comunitii i se realizeaz prin reducerea
disparitilor ntre nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni i a lipsei de progress a
regiunilor defavorizate& inclusiv -n zonele rurale.
7iecare *ar)& indi+erent de gradul de dezvoltare economic) ,i social)& se con+runt)
cu pro#leme -n dezvoltarea ec0ili#rat) a teritoriului& determinate de o serie de +actori
o#iectivi ,i su#iectivi care imprim) dezvoltarea inegal) a zonelor economice. Inegalit)*ile
dintre nivelurile de dezvoltare ale regiunilor unei *)ri apar -n principal& datorit) ac*iunii
urm)torilor +actori:
1 8odi+icarea condi*iilor economice prin dezvoltarea unor noi ramuri ale economiei
sau intrarea unora vec0i -n declin9
2 Concentrarea cre,terii economice -n anumite regiuni9
" %/isten*a unor regiuni sla# populate sau cu produc*ie provenit)& -n mare parte& din
sectoarele primare9
4 8igra*ia popula*iei c)tre zonele dezvoltate.
1
.i+eren*ele de dezvoltare din interiorul +iec)rei *)ri au -nceput s) se simt) mai
mult -n momentul -n care a ap)rut ideea cre)rii unui spa*iu european unic& datorit)
implica*iilor pe care le are realizarea acestui deziderat& cum ar +i:
1
.aniela 4ntonescu& Dezvoltarea regional n Romnia: concept, mecanisme, instituii& %ditura 'scar
rint& Bucure,ti& 200"& p.:5.
1 4pari*ia necesit)*ii ela#or)rii ,i implement)rii unei politici de dezvoltare
regional) pentru a promova dezvoltarea armonioas) a -ntregului spa*iu european
unic9
2 3% va *inti la reducerea di+eren*elor dintre nivelurile de dezvoltare ale di+eritelor
regiuni ,i cre,terea regiunilor mai pu*in +avorizate.
2
olitica de dezvoltare regional) -,i propune ameliorarea& pe termen lung& a
condi*iilor economice regionale. '#iectivul principal al acestei politici -l reprezint)
reducerea disparit)*ilor teritoriale ,i realizarea unui ec0ili#ru relativ -ntre nivelurile de
dezvoltare economic) ,i social) a di+eritelor zone sau asigurarea unei anumite ec0it)*i
inter$regionale.
ornind de la o#iectivul principal al politicii de dezvoltare regional)& o#iectivele
+undamentale ale strategiei vizeaz) urm)toarele aspecte:
1 !educerea dezec0ili#relor teritoriale prin -ncurajarea dezvolt)rii regiunilor
care sunt -n -nt2rziere& crearea in+rastructurilor -n aceste zone ,i controlul
cre,terii -n regiunile care se dezvolt) -n ritm rapid9
2 4meliorarea calit)*ii vie*ii prin crearea de locuri de munc) #ine pl)tite ,i
dezvoltarea de activit)*i de recreere9
" ;estionarea resurselor naturale ,i protec*ia mediului9
4 3tilizarea ra*ional) a teritoriului prin dezvoltarea ec0ili#rat) a zonelor ur#ane
,i a celor rurale.
"
Capitolul 2. olitica de .ezvoltare !egional) a !om2niei
#1!adrul legal al politicii $i dezvolt"rii regionale %n Rom&nia
2
.aniela 4ntonescu& op.cit.& p.:<.
"
Nicoleta 8ateoc $S-r#& Dezvoltare regional i rural, voluie i tendine& %ditura 8irton&
Timi,oara& 2010& p.155.
Cadrul legal al politicii ,i dezvolt)rii regionale este asigurat& -n principal& de
1egea nr.151=1>>6 privind dezvoltarea regional)& care sta#ile,te o#iectivele& cadrul
institu*ional& competen*ele ,i instrumentele speci+ice pentru realizarea politicii de
dezvoltare regional) -n !om2nia.
'#iectivele generale ale politicii de dezvoltare regional) se re+er) la diminuarea
dezec0ili#relor regionale e/istente& stimularea dezvolt)rii ec0ili#rate& stimularea
cooper)rii interregionale interne ,i interna*ionale care contri#uie la progresul economic ,i
social.
'#iectivele strategice ale dezvolt)rii regionale -n !om2nia vizeaz):
romovarea mecanismelor economiei de pia*) -n toate regiunile *)rii& -n vederea
-m#un)t)*irii competivit)*ii ,i a realiz)rii unei cre,teri economice permanente9
romovarea unei dezvolt)ri spa*iale armonioase ,i a re*elei de localit)*i9
Cre,terea capacit)*ilor regiunilor de a$,i sus*ine propriul proces de dezvoltare9
Crearea ,anselor egale -n ceea ce prive,te accesul la in+ormare& cercetare&
dezvoltare te0nologic)& educa*ie ,i +ormare continu) a popula*iei din zonele
peri+erice9
romovarea unor politici di+eren*iate& con+orm unor particularit)*i zonale9
!educerea decalajelor de dezvoltare -ntre jude*e& dintre mediul ur#an ,i rural&
dintre zonele centrale ,i peri+erice9
revenirea apari*iei unor zone pro#leme.
e -ntreaga durat) a evolu*iei sale statale& !om2nia s$a con+runtat cu decalaje
economice ,i sociale la nivel regional. ?n timp ce activitatea industrial) era concentrat) -n
anumite regiuni ale *)rii& -n special -n acele zone #ogate -n reusrse minerale ,i energetice&
-n alte regiuni agricultura era ocupa*ia principal) a popula*iei sau serviciile predominau.
4
?n aceste condi*ii& convergen*a economic) ,i social) a regiunilor reprezint) o prioritate -n
conte/tul procesului de integrare european).
5
.ezvoltarea regional) se re+er) printre altele ,i la stimularea ,i diversi+icarea
activit)*ilor economice& stimularea investi*iilor& valori+icarea resurselor umane&
4
Carmen ;a#riela ascariu& op.cit.& p.11>.
5
Nicolae Istudor& Dezvoltarea rural i regional a Romniei n perspectiva integrrii n !niunea
uropean& %ditura 4S%& Bucure,ti& 200:& p.105.
-m#un)t)*irea condi*iilor ,i nivelului de trai pentru o parte c2t mai mare din popula*ia
regiunii respective.
olitica de dezvoltare regional) reprezint) un sistem de m)suri #ine plani+icate&
promovate de aministra*ia pu#lica local) -mpreun) cu diver,i actori priva*i sau pu#lici& -n
vederea asigur)rii unei dezvolt)ri economice dura#ile ,i a -m#un)t)*irii condi*iilor de trai
printr$o valori+icare superioar) a potentialului local ,i regional. .omeniile principale ale
politicii regionale vizeaz) dezvoltarea industriei& pia*a +or*ei de munc)& stimularea
investi*iilor& trans+erul de te0nologie& dezvoltarea -ntreprinderilor mici ,i mijlocii&
-m#un)t)*irea in+rastructurii& protec*ia mediului& dezvoltarea rural)& s)n)tatea& educa*ia&
cultura. olitica regional) cuprinde a,adar o varietate de domenii& +iecare av2nd
caracteristici speci+ice& o#iectivul principal +iind convergen*a economic) ,i social) a
regiunilor.
?n vederea implement)rii politicii de dezvoltare regional) -n condi*ile ader)rii la
3niunea %uropean)& -n !om2nia au +ost create 6 regiuni de dezvoltare. 4ceste regiuni
acoper) -ntregul teritoriu rom2nesc& constituind asocieri #enevole de jude*e vecine.
!egiunile de dezvoltare nu sunt nici unit)*i teritoriale administrative ,i nici nu au
personalitate juridic)& ele +iind rezultatul -n*elegerilor li#ere dintre consiliile jude*ene ,i
cele locale.
:
## !onstruc'ia institu'ional" a politicii de dezvoltare regional" %n Rom&nia
rogramul politicii de dezvoltare regional)& ini*at de @4!%& 3niunea %uropean)
,i ;uvernul !om2niei a -nceput -n +e#ruarie 1>>: ,i ast+el urm2nd e/perien*a statelor
mem#re 3%& se poate avea -n vedere +aptul c) politica regional) poate +i de success
numai dac) e+orturile -ntreprinse apar intr$un num)r limitat de zone ,i -n primul r2nd
asupra unor grupuri sociale dezavantajate& moderat de largi. 4st+el -n !om2nia au +ost
identi+icate urm)toarele zone cu pro#leme economice ,i sociale: zone tradi*ional
suddezvoltate& zone a+late -n declin industrial ,i zone cu o structur) economic) +ragil). ?n
multe din aceste aspecte& aceste trei categorii de zone sunt similare cu cele care
#ene+iciaz) de ajutor structural din partea 3niunii %uropene.
<
:
I#idem& p.10<.
<
Nicolae Istudor& op.cit& p.110.
Aonele tradi*ional su#dezvoltate sunt caracterizate printr$o rat) ridicat) a
,omajului structural ,i propor*ia mare din popula*ia activ) angajat) -n agricultur). 4ce,sti
doi +actori se a+l) intr$o rela*ie direct) cu rata mortalit)*ii in+antile& mai mare decat media
na*ional)& ,i cu tendin*a migr)rii popula*iei c)tre celelalte regiuni -n c)utare de locuri de
munc). Su#dezvoltarea acestor zone este re+lectat) de indicii in+rastructurii primare&
precum densitatea c)ilor +erate sau indiciile investi*iilor directe pe cap de locuitor& cu
mult su# media na*ional).
6
Aonele a+late -n declin industrial sunt acelea pentru care procesul tranzi*iei la
economia de pia*) a determinat un num)r mare de locuri de munc)& mai ales -n domeniul
industriei miniere ,i al industriei prelucr)toare. erspectivele pentru acest nivel sunt
di+erite ,i prezint) indicii oarecum satis+)c)toare. Cu e/cep*ia Bucure,tiului ,i regiunii de
vest a *)rii& aproape toate celelalte regiuni cunosc un declin industrial. ?n aceast)
categorie intr) urm)toarele jude*e: Boto,ani ,i Suceava& Br)ila ,i Buz)u& C)l)ra,i ,i
;iurgiu& .-m#ovi*a ,i Teleorman& .olj& ;orj ,i 'lt& 8aramure,& Cluj ,i Bra,ov.
>
Aonele cu o structur) economic) +ragil) sunt cele care au o mare parte din
popula*ia activ) angajat) -n industria metalurgic)& c0imic) ,i minier)& care genereaz)
pierderi pentru economie. 4semenea zone cu o structur) economic) +ragil) se g)sesc -n
special -n urm)toarele jude*e: Neam*& ;ala*i& ra0ova& Satu 8are.
10
!om2nia prime,te sprijin +inanciar -n vederea introducerii ,i implement)rii
politicilor ce -i vor permite participarea& dup) aderare& la 7ondurile Structurale.
Instrumentele +inanciare prin care 3niunea %uropean) ajut) !om2nia s) parcurg)
procesul de tranzi*ie ,i adaptare sunt programele: @4!%& S44!. ,i IS4.
?n perioada 2000$200"& @4!% reprezenta peste "6B din ajutorul +inanciar anual
al 3niunii %uropene pentru !om-nia C250 milioane euroD ,i urm)re,te sus*inerea
consolid)rii institu*iilor statului& participarea la programele comunitare& dezvoltarea
regional) ,i social)& restructurarea industrial) ,i dezvoltarea I88$urilor.
S44!. reprezenta cca 2"B C150 milioane de euroD din aloca*iile anuale& +iind
destinat moderniz)rii agriculturii ,i dezvolt)rii zonelor rurale& -n timp ce IS4 Ccu cca
6
Constantin Iordac0e& E"olitici ale !niunii uropene, %ditura 3niversit)*ii de 4p)rare Carol I& Bucure,ti&
2006& p. 211.
>
I#idem& op.cit.& p.21".
10
I#idem& op.cit.& p.214.
250 milioane de euroD asigura transportul pentru dezvoltarea transporturilor ,i a sus*inut
m)suri pentru protec*ia mediului.
11
Identic ca -n cazul 7ondurilor Structurale de care #ene+iciaz) *)rile mem#re ale
3niunii %uropene& asisten*a +inanaciar) @4!%& IS4 ,i S44!. are menirea s)
completeze ,i nu s) -nlocuiasc) e+ortul na*ional. Con+orm principiului adi*ionalit)*ii&
co+inan*area aceste asisten*e +inanciare se +ace din #ugetul de stat -n con+ormitate cu
cerin*ele sta#ilite prin documentele -nc0eiate sau convenite -ntre ;uvernul !om-niei ,i
Comisia %uropean).
Con+orm principiului adi*ionalit)*ii& +ondurilor provenite de la 3niunea
%uropean) tre#uie s) li se al)ture surse +inanciare na*ionale -n vederea implement)rii
corespunz)toare a programelor ,i proiectelor adoptate. Instrumentele +inanciare na*ionale
care concur) la implementarea politicii de dezvoltare regional) provin& con+orm legii& din
dou) surse principale: 7ondul Na*ional de .ezvoltare !egional) C7N.!D ,i 7ondul de
.ezvoltare !egional) C7.!D. 7inan*area 7N.! este asigurat) de la #ugetul de stat& -ns)
poate +i alimentat) ,i de c)tre 7ondul Na*ional& precum ,i din susrse de +inan*are interne
sau interna*ionale.
12
1a nivel regional& 7ondurile de .ezvoltare !egional)& C7.!D sunt +onduri
administrate de Consiliile de .ezvoltare !egional)& constituite din resursele locale ale
consiilor jude*ene ,i municipale& componente ale regiunii& din aloca*ii primite de la
7N.! ,i din surse +inanciare atrase de sectorul privat& de la #)nci& investitori str)ini.
1"
#(Planul )a'ional de *ezvoltare al Rom&niei
lanul Na*ional de .ezvoltare CN.D este instrumentul +undamental prin care
!om2nia va -ncerca s) recupereze c2t mai rapid disparit)*ile de dezvoltare socio$
economic)& +a*) de 3niunea %uropean). N. este un concept speci+ic politicii europene
11
4ndreea$Iulia Buruian)& #naliza statistic a dezvoltrii regionale n Romnia& %ditura I8& Ia,i&
200>& p.1>0.
12
I#idem& p.1>2.
1"
I#idem& p&1>".
de coeziune economic) ,i social) ,i reprezint) documentul de plani+icare strategic) ,i
programare +inanciar) multianual) a !om2niei -n con+ormitate cu olitica de Coeziune a
3niunii %uropene.
entru perioada de re+erin*) a N. 200<$201" au +ost sta#ilite ,ase priorit)*i
na*ionale de dezvoltare:
1. Cre,terea competivit)*ii economice ,i dezvoltarea economiei #azate pe
cunoa,tere9
2. .ezvoltarea ,i modernizarea in+rastructurii de transport9
". rotejarea ,i -m#un)t)*irea calit)*ii mediului9
4. .ezvoltarea resurselor umane& promovarea ocup)rii ,i a incluziunii sociale
,i -nt)rirea capacit)*ii administrative9
5. .ezvoltarea economiei rurale ,i cre,terea productivit)*ii -n sectorul
agricol9
:. .iminuarea disparit)*ilor de dezvoltare -ntre regiunile *)rii.
14
Cadrul Strategic Na*ional de !e+erin*) 200<$201" CCNS!D a +ost ela#orat pe #aza
N. ,i urm)re,te s) armonizeze toate aceste priorit)*i -ntr$o strategie coerent) care s) +ie
nu numai logic) pentru !om2nia& dar s) se ,i con+ormeze ,i armonizeze cu strategiile
Comisiei %uropene& inclusiv strategia de la 1isa#ona& ,i s) ai#) ca e+ect dezvoltarea
economicp ,i cre,terea num)rului de locuri de munc).
ornind de la priorit)*ile ,i ac*iunile sta#ilite prin CSN! au +ost ela#orate
orgramele opera*ionale& structurate +iecare dintre ele pe a/e prioritare de +inan*are.
rogramele 'pera*ionale C'D sunt documente strategice ela#orate de statul
rom2n ,i apro#ate de Comisia %uropean) care cuprind setul de priorit)*i multianuale care
pot +i co+inan*ate din Instrumentele structurale& din +onduri ale B)ncii %uropene de
Investi*ii precum ,i din alte +onduri. rogramele 'pera*ionale sunt de dou) +eluri:
regionale ,i sectoriale.
rogramul 'pera*ional Sectorial pentru cre,terea competivit)*ii economice
C'SCC%D
rogramul 'pera*ional Sectorial In+rastructura de Transport C'S TD
14
Claudia !odica opescu& Dispariti regionale n dezvoltarea economico$social a Romniei& %ditura
8eteor ress& Bucure,ti& 200"& p.15>.
rogramul 'pera*ional Sectorial de 8ediu C'S 8D
rogramul 'pera*ional Sectorial .ezvoltarea !esurselor 3mane
C'S.!3D
rogramul 'pera*ional !egional C'!D
rogramul 'pera*ional pentru 4sisten*a Te0nic) C'S 4TD
rogramul 'pera*ional pentru .ezvoltarea Capacit)*ii 4dministrative
C'S .C4D.
#+,trategia de dezvoltare dura-il" a Regiunii )ord.Est /-iective
Priorit"'i
lanul de .ezvoltare !egional) Nord %st C.! Nord$%stD reprezint) cererea de
+inan*are a regiunii& +iind instrumentul prin care regiunea -,i promoveaz) priorit)*ile ,i
interesele -n domeniul economic ,i social& reprezent2nd -n acela,i timp contri#u*ia
regiunii la ela#orarea lanului Na*ional de .ezvoltare ,i a rogramelor 'pera*ionale.

Strategia !egional) Nord$%st 200<$201" con*ine priorit)*i ,i m)suri ce vor putea +i
+inan*ate din instrumente structurale prin rogramul 'pera*ional !egional& rograme
'pera*ionale CIn+rastructura de Ttransport& In+rastructura de 8ediu& Cre,terea
Competivit)*ii %conomice& .ezvoltarea !esurselor 3mane ,i Servicii Sociale&
.ezvoltarea Capacit)*ii 4dministrativeD& lanul Na*ional Strategic pentru .ezvoltare
!ural)& precum ,i din alte surse de +inan*are& av2nd urm)toarea structur):
!educerea decalajului e/istent +a*) de regiunile dezvoltate
ale !om2niei prin cre,terea gradului de competivitate ,i
atractivitate regional).
4daptarea
cali+ic)rilor ,i
a nivelului de
cali+icare la
cerin*ele pie*ii
,i a includerii
sociale a
categoriilor.
.ezvoltarea
mediului rural -n
vederea cre,terii
nivelului de trai
a locuitorilor.
!ealizarea
de investi*ii
,i
dezvoltarea
de noi
servicii
turistice -n
vederea
valori+ic)rii
poten*ialulu
ii turistic
regional.
Consolidarea
mediului de
a+aceri prin
cre,terea
competivit)*ii ,i
e+icien*ei
micro-ntreprinde
rilor ,i I88$
urilor.
.ezvoltarea ,i
modernizarea
in+rastructurii
+izice ,i sociale
prezerv2nd -n
acela,i timp
condi*iile de
mediu.
Prioritate 1.0nfrastructura $i 1ediul
8odernizarea in+rastrcuturiilocale ,i regionale de transport rutier9
8odernizarea g)rilor ,i a re*elei +eroviare9
8odernizarea in+rastructurii aeroportuare9
!ea#ilitarea ,i dezvoltarea in+rastructurii educa*ionale sociale ,i de s)n)tate9
?n+iin*area centrelor de asisten*) social)& rea#ilitare ur#an).
Prioritate # .,pri2inirea Afacerilor
Investi*ii pentru sprijinirea cre)rii I88$urilor ,i micro-ntreprinderilor ,i
dezvolt)rii celor deja e/istente9
Servicii de consultan*) pentru dezvoltarea a+acerilor -n regiune9
Cercetare& dezvoltare& inovare ,i dezvoltare te0nologic).
Prioritate (. Turism
Investi*ii -n turism9
romovarea poten*ialului turistic9
Prioritate + .*ezvoltare Rural"
.ezvoltarea in+rastructurii rurale9
.iversi+icarea activit)*ilor economice alternative din mediul rural.
Prioritate 3 .*ezvoltarea Resurselor umane $i a serviciilor sociale
.ezvoltarea +orm)rii continue9
Sprijin pentru do#2ndirea competen*elor antreprenoriale9
.ezvoltarea de servicii a+erente sistemului integrat de +ormare a categoriilor
dezavantajate9
Sprijin pentru cali+icarea=reconversia pro+esional) a popula*iei ocupate din mediul
rural9
.ezvoltarea +orm)rii ini*iale& -nt)rirea capacit)*ii administrative ,i e+icientizarea
managementului +ondurilor structurale 9
.ezvoltarea de servicii e/istente ,i -n+iin*area de noi servicii comunitare
alternative.
Capitolul ". Concluzii
.eclinul economic al !om2niei dup) 1>>0& procesul lent al tranzi*iei c)tre
economia de pia*)& precum ,i procesul adpt)rii la 3%& toate aceste elemente au impus
necesitatea ela#or)rii politicii de dezvoltare regional) -n scopul diminu)rii discrepan*elor
dintre regiuni& al reorganiz)rii economiei regionale ,i al preg)tirii pentru primirea ,i
gestionarea +ondurilor structurale. Scopul cre)rii celor opt regiuni de dezvoltare ,i a
cadrului institu*ional regional a +ost +acilitarea realiz)rii unor politici regionale -n
concordan*) cu principiile ,i politicile europene.
.e+init) -n concordan*) cu principiile politicii regionale din 3niunea %uropean)&
politica de dezvoltare regional) din !om2nia +ace parte din ansam#lul politicilor
promovate -n sensul ader)rii la structurile europene.
olitica de dezvoltare regional) -n !om2nia este o parte important) a +iec)rui
program de guvernare& +iind considerat) o component) esen*ial) a procesului de re+orm).
Bi#liogra+ie

1. 4ntonescu .aniela& EDezvoltarea regional n Romnia:concept,
mecanisme, instituii& %ditura 'scar rint& Bucure,ti& 200"9
2. Bota 4nton 7lorin& "olitici europene n domeniul dezvoltrii regionale
dura%ile& %ditura 3niversit)*ii& ite,ti& 200"9
". Buruian) 4ndreea$Iulia& #naliza statistic a dezvoltrii regionale n
Romnia& %ditura im& Ia,i& 200>9
4. Iordac0e Constantin& "olitici ale !& %ditura 3niversit)*ii de 4p)rare
Carol I& Bucure,ti& 20069
5. Istudor Nicolae& Dezvoltarea rural i regional a Romniei n
perspectiva integrrii n !niunea uropean & %ditura 4S%& Bucure,ti&
200:9
:. 8ateoc$S-r# Nicoleta& Dezvoltarea regional i rural, voluie i
tendine& %ditura 8irton& Timi,oara& 20109
<. ascariu ;a#riela Carmen& &tudii de teoria i practica dezvoltrii
regionale n uropa& %ditura 3niversit)*ii 4le/andru Ioan Cuza& Ia,i&
200>9
6. opescu Claudia$!odica& Dispriti regionale n dezvoltarea
economico$social a Romniei& %ditura 8eteor ress& Bucure,ti& 200".