Sunteți pe pagina 1din 13

Terna # 3 Dreptul de proprietatea

Dreptul de beneficiere

~i

10/6/2016

Terna # 3 Dreptul de proprietate ~i dreptul de beneficiere asupra


obiectelor naturii ~i resurselor naturale.

Cuprins:
Notiunea ~i particularitatile dreptului de proprietate asupra obiectelor
naturii ~i resurselor naturale.
Fondurile de stat ale resurselor naturale.
Subiectii ~i Continutul dreptului de proprietate asupra obiectelor naturii ~i
resurselor naturale.
Particularitatile dispunerii asupra obiectelor naturii ~i resurselor naturale.
Formele ~i metodele de aparare a dreptului de proprietate asupra
obiectelor naturii ~i resurselor naturale.
Notiunea, particularitatile ~i tipurile dreptului de beneficiere asupra
obiectelor naturii ~i resurselor naturale. Particularitatile gestionarii
resurselor naturale.
Principiile dreptului de beneficiere asupra obiectelor naturii ~i resurselor
naturale.
Obiectele, subieqii ~i continutul dreptului de beneficiere.
Temeiurile de aparitie, modificare ~i stingere a dreptului de beneficiere.
I
I

1. Notiunea

~i

particularitatile dreptului de proprietate asupra


obicctelor naturii ~i resurselor naturale

Capacitatea elementelor naturii de-a avea dubla yostura: economica ~i


ecologica, determina esenta economico - ecologica a institutului drept de
propnetate.
Aceste capacitati due la caracteristici noi:
Lipsa matei:ializarii u1:10r RN (aer atmosferic, energia solara - nu suqt obi~cte
ale ~r~ptul~1 de proppetate.) Aerul poate fi folos1t drept hotarulm vertical
admm1strat1v al statulu1;
~i elementele
naturii), elementele naturii sunt obiecte ale dr~tului de proprietate atit timp cit
acestea sunt in legatura directa cu mediul sau natural (ecosistem), odata cu
pierderea acestei legaturi se stinge dreptul de proprietate asupra Elementelor
Naturii ~i apare dreptul de proprietate asupra bunurifor materiale.

Legatura cu mediul natural (deosebirea dintre bunurile materiale

Lipsa estimarii - drept totalitatea cheltuielilor suportate de societate la a2aritia

(oroduc~rea) a.cestora, dar aceasta nu duce la lipsa evaluarii acestora sub forma
de pret, 1mpoz1t etc.
in sens economic
Proprietatea ~
----------. in sens juridic

Dr.. Iordanca- Rodica Iordanov

10/6/2016

Terna # 3 Dreptul de proprietatea ~i


Dreptul de beneficiere

In sens economic presupune - raportul de insu~ire de catre individ a bunurilor


materiale, cu alte cuvinte raporturile sociale in cadrul carora se realizeaza aceasta
insu~ire.

In sens juridic - este ansamblu de norme juridice care stabilesc insu~i posibilitatea
sau imposibilitatea apartenentei bunurilor materiale, lntarind juridic starea
economica de lnsu~ire a !or.
Proprietatea poate fi privita sub aspect de :
Institut - totalitatea normelor juridice ce reglementeaza relatiile de proprietate asupra
resurselor naturale, creeaza dreptul de proprietate 'in sens obiectiv.
Totalitatea atributelor proprietarului in domeniul posesiei, folosirii ~i dispozitiei
asupra resurselor naturale. (sens subiectiv)
Elementele (art. 315 CC) posesia, folosinta, dispozitia.
Posesia - prerogativa titularului dreptului de proprietate de-a stapani in fapt resursa
naturala. Posesia poate fi totala sau partiala (marea teritoriala).
Folosinta - prerogativa titularului dreptului de proprietate de-a extrage din bun
calitatile utile ale acestuia, In scopul satisfacerii necesitatilor materiale ~i spirituale.
Dispozitia - prerogativa titularului dreptului de proprietate de-a determina statutul
juridic (soarta bunului)

I
'!

!
1

'

Conform art 127 (2) al Constitufiei RM Statul garanteaza realizarea dreptului de


proprietate In formele solicitate de titular, daca acestea nu vin In contradictie
cu interesele societatii. ~Publica
Formele de proprietate sunt:
Privata
Proprietate Publica - dreptul subiectiv ce apartine Statului sau Unitiifii
administrativ teritoriale (VAT) ~i are ca obiect bunurile care prin natura sa,
sau prin reglementari legale sunt de uz public, sau utilizare publica.

de uz public
de interes public
declarate prin lege
Prin proprietate privatii - dreptul de proprietate al persoanelor jizice sau
juridice, stat, unitate administrativ teritorialii asupra bunurilor exercitand
asupra !or atributele de posesie, folosire ~i dispozitie ill mod exclusiv ~i
perpetuu prin putere ~i interes propriu In conditiile legii.
Dreptul de proprietate asupra RN se deosebc~te de dreptul de proprietate asupra
altor bunuri prin:
t!
Modul de utilizare a RN
Deosebiri ce reiese din continutul dreptului de proprietate.

Dr., Iordanca- Rodica Iordanov

Terna # 3 Dreptul de proprietatea


Dreptul de beneficiere

~i

10/6/2016

2. Fondurile de stat ale resurselor naturale.


Resursele Naturale au urmatoarele caracteristici:
Politice - utilizate pentru protectia ~i securitatea statului;
Economice - celea ce au importanta economica pentru dezvoltarea statului;
Ecologice - celea ce sunt atribuite la categoria Ariilor Naturale Protejate de
Stat
Anexa 2 al Legii cu privire la Resurse Naturale prevede divizarea din punct
de vedere economic in nationale ~i locale;
Obiectele proprietiitii de stat sunt:
' RN nationale proprietate publica apartin statului. art. 8 Legea Resurselor
Naturale
' RN transfrontaliere (anexa 4)
ANPT (importanta nationala); art. 7 Legea cu privire la FANPS
Toata fauna art. 3 Legea Regnului Animal
SMU, art. 6- 7 Codul Subsolului
Obiectivele acvatice -art. 4 Legea Apelor

i
II

II
ii
'I

'

Obiectele proprietiitii municipale

RN locale proprietate publica apartin unitatilor administrativ-teritoriale. art.


8 Legea Resurselor Naturale
RN ce satisfac necesitatile economice, sociale, culturale locale (paduri,
terenuri etc).;
ANPS de importanta locala

Reie~ind

din principiul decentralizarii administrarii unele RN pot fi In


teritoriul UAT dar in proprietate de stat. Acest fapt este posibil in baza
acordului sernnat de ambele parti Stat - APL ( emiterea I adoptarea
Hotararii de Guvem sau Parlament).

Dr., Iordanca- Rodica Iordanov

Terna # 3 Dreptul de proprietatea


Dreptul de beneficiere

10/6/2016

~i

RN In proprietate privata sunt:

terenurile (agricole, construqii, terenurile aferente unitatilor private,


intovara~irilor pomicole, impadurite, acvatice, de pe langa casa); art.11 C.
Funciar
Padurile (cand sunt plantate pe terenuri proprietate privata); art. 6 (2) C
Silvie, ar.t 6 Legea regnului vegetal
Terenurile de sub apa iazului- art. 4 (5) Legea Apelor
Arii Naturale protejate de stat, art. 7 (3) Legea cu privire la FANPS
RN este proprietate privata daca este:
Documentata (act) - cerinte juridice;
Delimitata (natura) - cerinte geografice.

3. Subiectii ~i continutul dreptului de proprietate asupra obiectelor


naturii ~i resurselor naturale.
Subieqii dreptului de proprietate publica
Stat
APL (municipala)
La nivel de subieqi a dreptului de proprietate asupra RN o importanta
deosebita o au delimitarea imputernicirilor dintre organele legislative ~i
executive.
De ex. Imputernicirile pentru organele legislative sunt prevazute in art. 8 (2)
Legea cu privire la Resurse Naturale, art. 4 (1) Legea proteqiei mediului
inconjurator;
Imputernicirile pentru organele executive sunt prevazute in art. 9 (1) Legea
cu privire la Resurse Naturale,
Acela~i principiu de delimitare a imputernicirilor intre org. legislative ~i
cele executive este aplicat atat la nivel local cat ~i la nivel central.

Dr., Iordanca- Rodica Iordanov

I
I

11

Terna # 3 Dreptul de proprietatea


Dreptul de beneficiere

~i

10/6/2016

Subicctii drcptului de proprietate privata

Conform art. 8 (4) legea cu privire la Resursele N aturale


pot fi:

stabile~te

subiecti

persoanele fizice;
Persoanele juridice;
Pers. Fizice - juridice straine cu statut de investitor strain;
Statul;
APL.

4.Particularitatile dispunerii asupra obiectelor naturii


naturale.

~i

resurselor

In dreptul civil institutul dispunerii - presupune hotararea sortii bunului


pe viitor
in drept ecologic acest institut - stabilirea statutului juridic al Resursei
Naturale.
Statutul juridic stabilit de proprietar (stat) are doua aspecte:
Categorizarea - la transferarea RN in alta forma de proprietate atunci
este determinata destinatia acesteia. in unele cazuri expres prevazute de
lege, ~i cu respectarea procedurii prevazute este posibil de schimbat
destinatia.
De ex.: solul (7 categorii); SMU (larg raspandite, nationale); apa (curativa,
potabila, industriala)
I.

Atribuirea sau re-distribuirea terenurilor


Se face cu respectarea procedurilor stabilite prin lege (retragerea, negocierea,
examinarea cazului de atribuire);
t 1.

Dr.. Iordanca- Rodica Iordanov

I
'

Terna # 3 Dreptul de proprietatea


Dreptul de beneficiere

~i

Conform art 8 (4) al Legii RN "dreptul de proprietate privat asupra


Resurselor naturale este limitat".
Limitarea dreptului de proprietate se explica prin faptul ca proprietarul
poate folosi RN aflate ill proprietate numai:

conform destinatiei; Conform scopului atribuirii;


Folosirea In scopuri economice o face ill baza licentei ~i cu respectarea
procedurilor ~i conditiilor stabilite pentru folosirea acestor RN;
Poarta raspundere pentru cauzarea prejudiciului cauzat mediului sau
resurselor naturale;
Folose~te contra plata;
= etc

7. Notiunea, particularitatile ~i tipurile dreptului de beneficiere


asupra obiectelor naturii ~i resurselor naturale. Particularitatile
gestionarii resurselor naturale.
Pentru a intelege necesitatea reglementarii dreptului de beneficiere In limitele
dreptului ecologic trebuie de tinut cont de faptul ca beneOcierea I folosinta este
nu numai satisfacerea necesitafilor economice ~i menfinerea vie/ii, dar totodata
unele forme de beneficiere sunt considerate temeiuri de influenfa negativa
asupra mediului.
Utilizarea (folosirea) RN pentru necesit personale este posibil numai prin
respectarea normelor de drept. Respectiv sistema de norme ce reglementeaza
relatiile de utilizare (folosirea) a RN este numit drept de beneficiere.
Dreptul de beneficiere este illteles ca:
Institut;
Totalitatea drepturilor ~i obligatiilor;
Totalitatea atributelor beneficiarului;

ff

Dr., Iordanca- Rodica Iordanov

10/6/2016

Terna # 3 Dreptul de proprietatea


Dreptul de beneficiere

~i

10/6/2016

Clasificarea dreptului de beneficiere


Dupii scopul utiliziirii
Generala - - - - - - Speciala
Genera/a apare in procesul satisfacerii necesitatilor vitale (vezi Terna 2)
Speciala apare in procesul satisfacerii necesitatilor economice
Dreptul de beneficiere special se caracterizeaza prin:

Subiect poate fi persoana fizica sau juridica care are activitate de


antreprenor;
Temei de aparitie sunt actele juridice (decizia, contractul, licenta,
autorizatia etc);
Se realizeaza contra plata (impozit, taxa, pret normativ etc);
Se utilizeaza resursele numai conform destinatiei, scopului ~i in cantitatea
reglementata;
Se efectueaza dupa delimitarea In natura.
Beneficierea speciala se realizeaza in doua forme:
in complex (L. Proteqiei mediului inconjurator);
Asupra unei RN (ape, teren, regnul animal etc)

Utilizarea resurselor naturale fn complex:


Acea utilizare a potentialului natural al mai multor resurse naturale dintr-un
anumit teritoriu, adica prin intermediul exploatarii unei RN (de baza) se
influenteaza ~i asupra altor resurse naturale, insa interesul economic asupra
celorlalte resurse nu este atat de mare, dar poate provoca impact

Dreptul de beneficiere se mai clasifica in:


II. Dupii obiect

Asupra Regnului anima, asupra apei, asupra fondului silvic, aer, etc,

Dr., Iordanca- Rodica Iordanov

1
1

'I

10/6/2016

Terna # 3 Dreptul de proprietatea i


Dreptul de beneficiere

7. Principiile dreptului de beneficiere asupra obiectelor naturii


resurselor naturale.

~i

Utilizarea rationala a Resurselor Naturale;


La reglementarea dreptului de beneficiere trebuie sa se tina cont de
ecosisteme;
Determinarea destinatiei la atribuirea in beneficiere a resurselor naturale;
Stabilitatea beneficiarilor asupra resurselor naturale;
Folosirea contra plata a resurselor naturale.

8. Obiectele, subiectii ~i continutul dreptului de beneficiere.


Subiectii: orice persoana fizica care se afla in teritoriul Republicii Moldova
in cazul Beneficierii Generale
Cetatean RM;
Cetatean strain;
Apatrid.

In cazul Beneficierii Speciale


Persoanele fizice ~i juridice care detin totalitatea drepturilor ~i obligatiilor de
utilizare a Resurselor Naturale
Subieqi pot fi ~i persoanele fizice sau juridice straine.
Conditie pentru subieqi sunt:
Capacitate de exercitiu;
Activitatea de utilizare a RN ca gen de activitate prevazute In Actele de
Constituire al persoanei juridice;

l'

Dr., Iordanca- Rodica Iordanov

Terna # 3 Dreptul de proprietatea ~i


Dreptul de beneficiere

10/6/2016

Obiectele:
In cazul Beneficierii Generale
Natura;
Elementele naturii;
Resursele Naturale.
In cazul Beneficierii Speciale
Resursele Natura care se caracterizeaza prin individualizare (localizare).
Localizarea se efectueaza prin delimit area (aspectul juridic ~i natural).
Obiecte al Beneficierii Speciale sunt grupurile de resurse divizate
Fondurile Resurselor Naturale.
Fondul Apelor;
Fondul Funciar;
Fondul Forestier;
Fondul ANPS;
Fondul Zacamintelor Minerale Utile;
Regnul Animal.

~i

grupate In

Continutul dreptului de beneficiere


Totalitatea drepturilor ~i obligajiilor subiecfilor.
Beneficiarii au dreptul sa foloseasca RN numai in scopurile pentru care acestea
le-au fast atribuite:
sa extraga RN pentru folosirea ei ulterioara;
sa exploateze RN, subsolul, habitatul etc pentru necesitatile agricole,
industrialei, energeticii, transportului, constructie , agrement si
vinatoresti,;
sa foloseasca RN (obiectivele acvatice) pentru deversarea apelor
reziduale, acumularea de~eurilor;
sa edifice constructii si instalatii pentru gospodarirea RN, sa efectueze
reconstructia si lichidarea !or;
sa foloseasca RN pentru agrement, desfasurarea actiunilor sportive si de
asanare, intretinerea ansamblurilor naturale, precum si pentru alte
actiuni de folosire a RN, neinterzise de legislatia in vigoare.
In dependenta de obiect ~i subiecti drepturile ~i obligatiile sunt incluse in
urmatoarele acte normative:
Legea Apelor; Codul Funciar; Codul Subsolului; Codul Silvie, Legea Regnului
Animal, Legea Regnului Vegetal, Legea protectie Aerului Atmosferic etc

Dr.. Iordanca- Rodica Iordanov

Terna # 3 Dreptul de proprietatea


Dreptul de beneficiere

10/6/2016

~i

Oblgatiunile beneficiarilor de RN
sa foloseasca rational resursele naturale, sa fie economi in consumul de RN

sa efectueze masuri de remediere si imbunatatire a calitatii RN sau a starii


mediului;
sa nu admita deversarea in obiectivele acvatice a apelor reziduale cu un
continut de impuritati peste limita admisibila sau sa depoziteze substante
toxice, periculoase sau interzise in subsoluri ;
sa previna poluarea, impurificarea si epuizarea RN;
sa nu admita incalcarea drepturilor, acordate altor beneficiari de folosinta
asupra RN, precum si prejudicierea obiectivelor economice si naturale
(terenurilor, padurilor, faunei, substante minerale etc.);
sa asigure epurarea normativa a apelor reziduale, remedierea terenurilor
contaminate, restabilirea calitatii mediului;
sa mentina in stare de functionare instlatiile, dispozitive tehnice folosite in
procesul utilizarii, extragerii RN, sa amelioreze parametrii !or de exploatare,
sa tina in modul stabilit evidenta cantitatii si calitatii RN folosite.

9. Temeiurile de aparitie, modificare


dreptului de beneficiere

~i

stingere a

Temeiurile de aparitie, modificare si stingere a dreptului de beneficiere:

Actul juridic ( decizia, hotararea instantei de judecata)


Autorizatia (autorizatie de folosinta speciala a apei, pentru satisfacerea
necesitatii de apa potabila si menajera al populatiei, de vinator etc)
Licenta - extragerea substantelor minerale utile sau apelor minerale naturale
potabile;

~i

Contractul - contractul pentru folosirea sectorului de subsol


Temeiurile de stingere:

Expirarea termenului acordat pentru beneficierea de RN;


m Incalcarea prevederilor contractule, sau a conditiilor prevazute de autorizatie
~i licenta;
Actul juridic ( decizia, hotararea instantei de judecata)

Dr., Iordanca- Rodica Iordanov

Terna # 3 Dreptul de proprietatea ~i


Dreptul de beneficiere

10/6/2016

Sistarea dreptul de beneficiere se face prin:


anularea autorizatiei, licentei de folosinta RN;
retragerea RN atribuite in folosinta separata;
" nerespectarea normelor ecologice, normelor ~i regulilor privind protectia
muncii ~i securitatea industriala, precum ~i a regulilor de exploatare tehnica a
intreprinderilor extractive de RN;
ll.

suspendarea dreptului de folosinta asupra sectoarelor de subsol;

, disparitiei necesitatii de folosinta RN sau renuntarii la ea;


1

expirarii termenului de folosinta a RN ( a apei);


lichidarii persoanei juridice;

lipsa de

speciali~ti

calificati

~i

atestati in domeniu.

Sistarea se efectueaza in baza hotaririi organului care a eliberat autorizatia


pentru aceasta folosinta.

Licentierea genurilor de activitate conexe beneficierii asupra resurselor


naturale

in baza art. 8 al (1) al Legii privind privind licentierea unor genuri de activitate
nr. 451 din 30.07.2001, in vigoare din 06.03.2002
10) importul ~i/sau depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar ~i/sau
a fertilizantilor;
14) extragerea substantelor minerale utile ~i/sau imbutelierea apelor minerale ~i
naturale potabile;
16) colectarea, piistrarea, prelucrarea, comercializarea, precum ~i exportul
resturilor ~i de~eurilor de metale feroase ~i neferoase, de baterii de acumulatoare
I
uzate, inclusiv in stare prelucrata;
17) importul ~i/sau fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substantelor ~i
materialelor chimice toxice, a articolelor ~i produselor chimice de menaj;
I

Dr.. Iordanca- Rodica Iordanov

Terna # 3 Dreptul de proprietatea


Dreptul de beneficiere

10/6/2016

~i

40) producerea energiei electrice; transportul energiei electrice ~i/sau


activitatea de dispecerat central; distributia energiei electrice; fumizarea
energiei electrice la tarife reglementate sau nereglementate;
41) producerea ~i/sau stocarea gazelor naturale; producerea combustibilului
regenerabil; transportul gazelor naturale; distributia ~i/sau fumizarea gazelor
naturale la tarife reglementate sau nereglementate;
4 I1) fumizarea serviciului public de alimentare cu apa ~i/sau de canalizare la
nivel de regiune, raion, municipiu, ora~ ~i, dupa caz, sat, comuna;
41 2) producerea, distributia ~i/sau fumizarea energiei termice;

II
I

Categoriile de autorizatii
autorizatiei de exploatare sau a biletului silvic (C. Silvie);
autorizatiei de mediu pentru folosinta speciala a apei (L. apelor );
autorizatia pentru organizarea activitatilor de dobindire a anirnalelor (L.
Regnului Animal)
Auriyatie pentru dobindirea de animale care nu constituie obiecte ale vinatului
~i pescuitului (melci, ~erpi, broa~te etc.);
~ autorizatie speciala pentru folosinta speciala a animalelor incluse in Cartea
Ro~ie;

foaia, fi~a pentru recoltare ~i autorizatia de a vina animale salbatice copitate


Autorizatiei de colectare a obiectelor regnului vegetal (L. Regnului Vegetal)

..

'
Autorizatiei de recoltare a masei lemnoase~
Autorizatie de emisii (L. protectiei aerului Atrnosferic) ;

Dr., Iordanca- Rodica Iordanov

l
!I

Terna # 3 Dreptul de proprietatea ~i


Dreptul de beneficiere

10/6/2016

Tipurile de contracte permisive de folosire a RN

contractului pentru dreptul de folosire a sectorului de subsol;


Contract de concesiune;
contract de arenda

Dr., Iordanca- Rodica Iordanov