Sunteți pe pagina 1din 4

Nom : __________________________________________ Date : _______________

Nom du jeu-questionnaire : Aplicarea în timp a legii civile

A şi B sunt vecini, proprietari de imobile case de locuit. Cât timp era în vigoare legea 1, A a construit,
respectând dispoziţiile legale, încă o cameră la o distanţă mică de proprietatea lui B, şi cu o fereastră
cu vedere, în parte, spre proprietatea lui B. La un an după finalizarea lucrărilor intră în vigoare legea
2, care nu mai permite ridicrea construcţiilor la o distanţă aşa mică de proprietatea vecinului precum
cea la care este ridicată camera lui A şi nici deschiderea de ferestre spre proprietatea vecinului aşa
cum are A. Legea nouă nu are norme tranzitorii. Arătaţi argumentat: a) care este legea aplicabilă
1. raporturilor de vecinătate după intrarea în vigoare a legii 2 b) dacă,
pentru viitor, A trebuie să închidă fereastra deschisă spre vecin c) dacă A trebuie să demoleze
camera suplimentară.

A se naşte în septembrie 1995, şi dobândeşte în anul 2009 capacitate restrânsă de exerciţiu. În


noiembrie 2011, după ce împlineşte vârsta de 16 ani el solicită, în baza art. 40 din Noul Cod civil
instanţei de tutelă să îi încuviinţeze capacitatea de exerciţiu deplină penru motive temeinice
începând cu data când a împlinit vârsta de 16 ani, septembrie 2011. Reprezentanul legal al
minorului se opune cererii invocând faptul că cererea nu poate fi admisă deorece legea aplicabilă
situaţiei minorului, cea în vigoare la momentul dobândirii capacităţii de exerciţiu restrânse de către
2. minor, nu permitea o astfel de cerere.
a) Analizaţi argumentat susţinerea reprezentantului legal.
b) Arătaţi argumentat în ce măsură cererea minorului este admisibilă.
b) Enunţaţi principiile aplicării legii în timp incidente în prezenta situaţie.
Art. 38, 40 C. civ., art. 5 al. 2 LPA.

Conform formei actuale a legii avocaturii un avocat are dreptul de a pune concluzii la ÎCCJ la cinci ani
de la dobândirea, prin concurs, a calităţii de avocat definitiv. Printr-o modificare a legii din ianuarie
2014, poate pune concluzii la ÎCCJ avocatul care are cinci ani de la dobândirea, prin concurs, a calităţii
de avocat definitiv, şi a promovat, după această perioadă, un examen de abilitare pentru a putea
pune concluzi în faţa ÎCCJ. Considerând că noua lege nu cuprinde norme tranzitorii arătaţi
argumentat: a) dacă avocaţii care aveau dreptul de a pune concluzii la ÎCCJ la intrarea în vigoare a
3. legii noi trebuie să susţină examenul prevăzut de noua lege pentru a pune
concluzii la ÎCCJ; b) dacă avocaţii care aveau dobândită calitatea de avocat definitiv la intrarea în
vigoare a legii noi trebuie să susţină examenul prevăzut de noua lege pentru a pune concluzii la ÎCCJ;
c) dacă avocaţii care intră în profesie după intrarea în vigoare a legii noi trebuie să susţină examenul
prevăzut de noua lege pentru a pune concluzii la ÎCCJ; d) arătaţi detaliat care principii de aplicare a
legii în timp aţi utilizat pentru a ajunge la aceste soluţii

Page 1 of 4
În noiembrie 2012 X împrumută lui Y o sumă de 60 mii lei, cu o dobândă la limita maximă admisă de
lege, şi termen de restituire noiembrie 2013. Conform normelor în vigoare părţile sunt libere să
stabilească cuantumul dobânzii, în limitele dobânzii maxime admise stabilită în funcţie de un indice
al BNR (OG 13/2011). Ulterior, în iulie 2013, se modifică cuantumul maxim al dobânzii civile. În
noiembrie 2013 Y oferă spre restituire suma scadentă cu dobânda la nivelul maxim prevăzut de
4. legea nouă. X se opune, solicitînd dobânda conform contractului. Analizaţi susţinerile părţilor.

Printr-un contract de prestări servicii A se obligă faţă de B să funizeze periodic, timp de doi ani,
servicii de catering pentru B. După trei luni apare o reglementare imperativă care impune
prestatorului de servicii ca în cuprinsul fiecărui contract să fie trecute explicit o serie de clauze de
protecţie pentru beneficiar care trebuie detaliate de către părţi şi ca la fiecare livrare să fie anexet un
certificat de garanţie, chiar dacă livrările vizează obligaţii în curs de executare. În consecinţă B
notifică pe A considerând că nu mai produce efecte contractul încheiat deoarece nu cuprinde
5. clauzele prevăzute de legea nouă precum şi faptul că livrările de mâncare nu au certificate de
garanţie. A răspunde la notificare cu faptul că prin contractul încheiat iniţial între părţi acestea au
convenit expres ca livrările să nu fie însoţite de certificate de garanţie. Analizaţi situaţia juridică

X şi Y încheie un contract de distribuţie de mărfuri pe o durată de cinci ani, prin care ambele părţi îşi
asumă o serie de obligaţii de investiţii, coroborate cu obligaţia de a aplica anumite politici comerciale
cu privire la mărfurile distribuite. După doi ani, printr-o Reglementare europeană de directă aplicare,
două dintre practicile comerciale vizate de către părţi sunt prohibite. În faţa autorităţilor de
reglementare părţile invocă legea în vigoare la momentul încheierii contractului, faptul că nu se
puteau rezonabil prevedea schimbarea legii, precum şi pierderile pe care le-ar suferi dacă ar aplica
6. noua lege. Analizaţi situaţia juridică.

Page 2 of 4
În septembrie 2011 se încheie un contract de vânzare obiecte de artă între A şi B. În ianuarie 2012 B
descoperă că a fost victima unei erori şi introduce o acţiune vizând anularea contractului de vânzare.
Având în vedere faptul că din probele propuse rezultă faptul că B a fost victima unei erori, A solicită,
7. în baza art. 1213 C. Civ. adaptarea contractului. Analizaţi cererea sa.

A încheie cu B un contract în anul 2013, cu executare eşalonată pe o durată de 5 ani. În anul 2015
apare o lege nouă, aplicabilă contractului care cuprinde o normă imperativă, cu privire la care o
normă tranzitorie prevede că se aplică şi contractelor în curs de executare. Prin contract părţile au
prevăzut că, indiferent de modificările legislative, contractului îi vor fi aplicabile doar regulile stabilite
prin contract şi prin normele în vigoare la data încheierii contractului. Arătaţi motivat dacă, în speţă:
a) norma nouă poate fi aplicată efectelor contractului produse anterior intrării sale în vigoare; b)
8. norma nouă poate fi aplicată efectelor contractului produse ulterior intrării sale în
vigoare; c) norma tranzitorie este constituţională; d) voinţa părţilor poate înlătura aplicarea normei
noi.

Cât timp era în vigoare legea 1, A a construit şi dat în folosinţă, respectând dispoziţiile legale, o fermă
de pui. La un an după finalizarea lucrărilor intră în vigoare legea 2, care nu mai permite construirea
şi funcţionarea fermelor de pui în cartiere rezidenţiale, cum este şi cazul fermei lui A. Legea nouă nu
are norme tranzitorii. Arătaţi argumentat dacă, la intrarea în vigoare a legii noi: a) trebuie demolată
ferma de pui; b) încetează de drept autorizaţiile de funcţionare emise anterior c) A nu mai poate
obţine prelungirea avizelor de funcţionare; d) activitatea fermei lui A nu poate fi afectată pentru
9. viitor în nici un fel de legea nouă.

În anul 2012 A este victima unui accident ecologic, de pe urma căruia suferă vătămări fizice şi morale
permanente. Conform legii în vigoare autorul faptei este obligat la repararea integrală a
prejudiciului, indiferent de întinderea sa. În anul 2014 presupunem că se adopta o nouă lege prin
care daunele pentru accidente ecologice sunt plafonate la 50.000 euro în echivalent lei. După
intrarea în vigoare a noii legi A introduce o acţiune împotriva autorului faptei prin care solicită
repararea integrală a prejudiciului, produs după intrarea în vigoare a legii noi, estimat de către
10. reclamant la 100.000 euro. Analizaţi argumentat care este legea aplicabilă.

Page 3 of 4
A transmite lui B, proprietar al unui teren, în aprilie 2013, o ofertă fermă, scrisă şi semnată, de
încheiere a unei promisiuni de vânzare a acestui teren. În luna iunie B, răspunde în scris că este de
acord cu încheierea promisiunii de vânzare, răspunsul ajungând la ofertant în aceeaşi lună, moment
în care, conform legii, promisiunea se consideră încheiată. În luna august, pentru a putea accesa un
credit A prezintă unei bănci oferta şi acceptarea, însă ofiţerul bancar îi pune în vedere faptul că
printr-o modificare de lege din mai 2013, care a fost abrogată în iulie 2013 se impunea forma
11. autentică pentru promisiunea de vânzare a unui teren. Arătaţi motivat: a) dacă oferta de
cumpărare făcută de A respectă forma cerută de lege; b) dacă acceptarea ofertei emisă de B
respectă forma cerută de lege; c) dacă, după abrogarea legii care impunea forma autentică,
promisiunea de vânzare poate fi considerată valabil încheiată

Page 4 of 4