Sunteți pe pagina 1din 6

GRILA DE EVALUARE A UNUI MANUAL

PROF. NEDELCIU NINA


Fundamente teoretice
În lucrările de specialitate există diverse definiţii ale manualului şcolar. Manualul şcolar este
documentul în care se obiectivează, în formă scrisă, principalul conţinut al unei discipline de învăţământ,
care se predă şi care trebuie însuşit de către elevi (Bontaş, 1995, p. 110). Manualul şcolar reprezintă un
document oficial de politică a educaţiei, care asigură concretizarea programei şcolare într-o formă care
vizează prezentarea cunoştinţelor şi capacităţilor la nivel sistemic, prin diferite unităţi didactice,
operaţionalizabile, în special, din perspectiva elevului/studentului: capitole, subcapitole, grupuri de
lecţii/cursuri, seminarii; lecţii/cursuri, seminarii; secvenţe de învăţare etc. (Cristea, 1998, p. 300).
Manualul îndeplineşte mai multe funcţii:
 Funcţia informativă, pentru că reprezintă o sursă valoroasă de informaţii pentru elevul care învaţă,
dar şi pentru profesor;
 Funcţia formativă, deoarece prin rezolvarea sarcinilor de lucru elevul îşi formează capacităţi
intelectuale, abilităţi, dobândeşte cunoştinţe şi chiar competenţe;
 Funcţia didactică, deoarece este un instrument de lucru esenţial în procesul de instruire şi de
învăţare, el cuprinzând conţinutul care ar trebui învăţat de către elev;
 Funcţia instrumentală, deoarece este un mijloc, un instrument de lucru prin intermediul căruia elevii
înţeleg mai uşor informaţiile, învaţă să le preia, să le organizeze, să le transforme şi să le stocheze în
memorie sub formă de cunoştinţe declarative (,,savoir”), cunoştinţe procedurale (,,savoir-faire”) şi
atitudini (,,savoir-être”).
Structura manualului şcolar. Manualul şcolar cuprinde un ansamblu structurat de proceduri de
comunicare, axat pe logică şi ordonare internă, în limitele principiului progresiei sistematice. Dintre
caracteristicile organizării interne a manualului şcolar remarcăm: limbajul accesibil, traseele de învăţare,
coerenţa şi continuitatea longitudinală, deschiderile interdisciplinare şi transdisciplinare, modalităţi
variate de prezentare a conţinuturilor, tehnicilor de evaluare şi autoevaluare tradiţionale şi alternative,
claritatea reprezentărilor grafice, diversitatea imaginilor etc. Teoretic sau ideatic, un manual şcolar
concretizează programa şcolară prin realizarea următoarelor operaţii pedagogice:
- prezentarea unităţilor de conţinut (unităţi didactice);
- specificarea experienţelor de învăţare adecvate acestora;
- programarea unităţilor de instruire la nivelul unor secvenţe evaluabile în termeni de performanţă-
competenţă;
- îndrumarea proiectelor de ,,învăţare în clasă” şi de ,,învăţare acasă”.
Conţinutul este raportat la obiectivele-cadru din curriculum, la cerinţele programei şi la situaţiile de
învăţare. Conţinuturile învăţării sunt sistematizate pe capitole, subcapitole, lecţii, teme. Manualul este
accesibil pentru nivelul minim şi mediu de instruire, iar secvenţele opţionale sunt destinate elevilor cu
disponibilităţi educaţionale mai mari. Manualul cuprinde o ofertă largă şi variată de demersuri utilizabile
în situaţii educaţionale diferite.
Manualul ar trebui să respecte câteva cerinţe:
- accesibilitatea textului (claritatea explicaţiilor, numărul ideilor noi, complexitatea exprimării);
- adecvarea ştiinţifică (măsura şi modul în care manualul încorporează stadiul actual al cercetării
ştiinţifice);
- eficienţa instrucţională (calitatea de a fi util ca instrument de învăţare);
- raportul dintre partea teoretică şi cea aplicativă;
- corelaţia logică dintre teorie şi aplicaţii.
Sorin Cristea (1998) prezintă următoarea clasificarea manualelor şcolare:
a) după ,,ţinta” vizată din punct de vedere funcţional-structural: manual pentru elev; manual pentru
profesor;
b) după metoda predominantă: manuale bazate pe instruirea programată; manuale bazate pe instruirea
prin cercetare; manuale bazate pe instruirea prin activităţi practice; manuale bazate pe instruirea
problematizată; manuale bazate pe instruirea asistată de calculator;
c) după modul de structurare şi de organizare predominant: manuale închise, care oferă elevului o
singura sursă de informare; manuale deschise, care oferă elevului mai multe surse de informare;
d) după sursa principală: manual de autor; manual-culegere, bazat pe texte, probleme, exerciţii etc.;
e) după posibilitatea alegerii: manual unic, aplicabil în exclusivitate la o anumită treaptă, clasă,
disciplină şcolară; manuale alternative, destinate aceleiaşi trepte, clase, discipline şcolare, în regim de
concurenţă.

Grila de evaluare a manualului şcolar


Evaluator:
Manual:
Clasa:
Autori:
Editura:
Localitate:
Anul apariţiei:

Aspect Criteriu Punctaj


evaluat
Structura Existenţa introducerii 0 1 2 3
manualului
şi a Existenţa cuprinsului la începutul sau la finalul manualului 0 1 2 3
lecţiilor
Existenţa lexicului la finalul manualului sau la fiecare lecţie 0 1 2 3

Organizarea conţinutului pe capitole şi subcapitole 0 1 2 3

Echilibrarea capitolelor ca număr de pagini 0 1 2 3

Extinderea capitolelor în concordanţă cu importanţa temei tratate 0 1 2 3

Precizarea în manual a obiectivelor-cadru sau a competenţelor 0 1 2 3


generale din programa şcolară precizează
Precizarea în manual a obiectivelor de referinţă sau a competenţelor 0 1 2 3
specifice din programa şcolară
Extinderea lecţiilor în raport cu resursele de timp şi cu importanţa 0 1 2 3
temei
Existenţa materialelor grafice în număr adecvat la toate lecţiile 0 1 2 3

Plasarea adecvată a materialul grafic faţă de text la fiecare lecţie 0 1 2 3

Existenţa aplicaţiilor practice la fiecare lecţie 0 1 2 3

Existenţa aplicaţiilor practice la finalul fiecărui capitol 0 1 2 3

Existenţa probelor de autoevaluare la finalul fiecărui capitol 0 1 2 3

Existenţa secvenţei de recapitulare la finalul fiecărui capitol 0 1 2 3

Existenţa unui rezumat la finalul fiecărui capitol 0 1 2 3


Existenţa bibliografiei la finalul manualului 0 1 2 3

Existenţa răspunsurilor la probleme, întrebări, rezolvări la teste 0 1 2 3

Existenţa anexelor 0 1 2 3

Adecvarea numărului de pagini la numărul de ore alocate, la nivelul 0 1 2 3


elevilor
Gradul de încărcare a paginilor 0 1 2 3

Unitatea şi coerenţa conţinutului textului, a materialului grafic, a 0 1 2 3


situaţiilor de învăţare, a modalităţilor de evaluare
Media

Aspect evaluat Criteriu Punctaj


Conformitatea Titlurile capitolelor din manual corespund celor din programa 0 1 2 3
cu programa şcolară
şcolară Titlurile lecţiilor din manual corespund celor din programa 0 1 2 3
şcolară
Manualul se concentrează pe competenţele generale din programa 0 1 2 3
şcolară
Manualul se concentrează pe competenţele specifice din programa 0 1 2 3
şcolară
Sarcinile de lucru şi exemplele din manual reflectă sugestiile 0 1 2 3
metodologice din programa şcolară
Media

Aspect evaluat Criteriu Punctaj


Competenţe/obiective Corelarea competenţelor specifice din programa şcolară cu 0 1 2 3
sarcinile de lucru din manual
Precizarea în mod clar a obiectivelor şi scopurilor învăţării pe 0 1 2 3
parcursul manualului şi în introducere
Precizarea pe parcursul manualului a rezultatelor pe care le va 0 1 2 3
obţine elevul prin studierea manualului
Importanţa conţinutului este precizată în introducere 0 1 2 3

Media

Aspect Criteriu Punctaj


evaluat
Textul Accesibilitatea corelată cu nivelul de înţelegere al elevilor (clar, uşor de 01234
înţeles la prima citire, fraze scurte)
Coerenţă (conţinutul structurat după criterii logice) 01234
Grad de încărcare cu informaţii corelat cu nivelul de cunoştinţe şi 01234
nevoile elevilor
Relevanţa conţinutului pentru nevoile elevilor şi a societăţii 01234
Corectitudinea conţinutului (la clasificări se precizează criteriul de 01234
clasificare, explicaţii clare, logice, complete)
Actualizarea conţinutului (informaţiilor) 01234
Varietatea tipurilor de texte integrate în lecţii (descriptiv, explicativ, 01234
informative, narativ) care permite dobândirea cunoştinţelor de tipuri
diferite
Provocarea (conţinutul este deschis, flexibil, permiţând unui elev să 01234
aprofundeze o temă sau sarcină de lucru care îl interesează)
Valoarea educativă (favorizează formarea unor valori şi atitudini socio- 01234
morale)
Gradarea (de la simplu la complex, de la cunoscut spre necunoscut) 01234
Caracteristicile limbajului (sobru, clar, fără imprecizii şi deficienţe, fără 01234
prea multe enumerări)
Corectitudinea ortografiei şi a punctuaţiei 01234
Redundanţa (nu se repetă informaţii, inclusiv din materialul grafic) 01234
Marcarea textului (sublinieri, boldări, încadrări, fonturi diferite, culori 01234
diferite)
Adecvarea dimensiunii scrisului la vârsta elevilor 01234
Media

Aspect Criteriu Punctaj


evaluat
Lexicul Corectitudinea definirii conceptelor în fiecare lecţie 01234
Adecvarea numărului conceptelor introduse în fiecare lecţie cu nivelul 01234
de cunoştinţe al elevilor şi cu resursele de timp
Ordinea logică a introducerii conceptelor în fiecare lecţie 01234
Relevanţa conceptelor introduse în fiecare lecţie 01234
Media

Aspect Criteriu Punctaj


evaluat
Fotografiile Relevanţa pentru conţinutul lecţiei 01234
Claritatea, care facilitează analiza şi interpretarea conţinutului 01234
Dimensiunea, care permite analiza şi interpretarea conţinutului 01234
Număr adecvat cu conţinutul lecţiei şi cu resursele de timp 01234
Precizarea autorului (sursa)
Numerotarea fiecărei fotografii
Media

Aspect Criteriu Punctaj


evaluat
Hărţile Relevanţa pentru conţinutul lecţiei 01234
Corectitudinea execuţiei conform convenţiilor internaţionale (scară, 01234
legendă, orientare)
Corectitudinea conţinutului hărţilor 01234
Claritatea, care facilitează analiza şi interpretarea conţinutului 01234
Dimensiunea, care permite analiza şi interpretarea conţinutului 01234
Număr adecvat cu conţinutul lecţiei şi cu resursele de timp 01234
Grad de încărcare a hărţii 01234
Precizarea autorului (sursa) 01234
Numerotarea fiecărei hărţi 01234
Media

Aspect Criteriu Punctaj


evaluat
Diagramele Relevanţa pentru conţinutul lecţiei 01234
Corectitudinea execuţiei 01234
Claritatea, care facilitează analiza şi interpretarea conţinutului 01234
Dimensiunea, care permite analiza şi interpretarea conţinutului 01234
Număr adecvat cu conţinutul lecţiei şi cu resursele de timp 01234
Precizarea autorului (sursa) 01234
Numerotarea fiecărei diagrame 01234
Media

Aspect Criteriu Punctaj


evaluat
Sarcinile Adecvarea sarcinilor de lucru la nivelului de cunoştinţe al elevilor 01234
de lucru Relevanţa sarcinilor de lucru pentru conţinutul lecţiei 01234
(de Gradarea dificultăţii sarcinilor de lucru (cu grade diferite de dificultate) 01234
învăţare) Autenticitatea sarcinilor de lucru (sunt extrase din realitate) 01234
propuse Corectitudinea formulării sarcinilor de lucru 01234
elevilor Varietatea sarcinilor de lucru după modalitatea de rezolvare (oral, în 01234
scris, practic)
Varietatea sarcinilor de lucru în funcţie de rolul lor în dobândirea 01234
cunoştinţelor şi în autoreglarea învăţării (memorare, analiză,
interpretare, corectare, transfer, fixare, sistematizare, autoevaluare etc.)
Varietatea sarcinilor de lucru după forma de organizare (învăţare 01234
individuală, în perechi, în grupuri mici şi frontală)
Caracterul interactiv (se construieşte un dialog cu elevul, se oferă 01234
sprijin şi feed-back, îi stimulează curiozitatea şi motivaţia)
Adaptarea la diferitele caracteristici ale elevului (experienţe anterioare 01234
de învăţare, stil de învăţare, dispoziţie pentru învăţarea autonomă)
Dirijarea învăţării (ajută elevul să înveţe să înveţe - strategii cognitive, 01234
strategii metacognitive, strategii de rezolvare a problemelor,
antrenament cognitiv)
Autonomia învăţării (ajută elevul să transfere strategii de lucru, abilităţi 01234
şi conţinuturi informaţionale de la activităţi controlate către activităţi
ghidate şi către activităţi libere, de la un context la altul, din interiorul
clasei spre exteriorul ei)
Luarea de decizii (ajută elevul să facă alegeri, să ia decizii, să îşi asume 01234
responsabilitatea pentru învăţare şi pentru alte acţiuni)
Gândirea divergentă (sarcini de lucru în care elevul este determinat să 01234
gândească divergent)
Gândirea creativă (sarcini de lucru în care elevul este determinat să 01234
gândească şi să lucreze în mod creativ)
Gândirea critică (sarcini de lucru în care elevul este determinat să 01234
gândească în mod critic)
Educaţia pentru valori (sarcini de lucru în care elevul este determinat să 01234
îşi formeze atitudini, opinii, comportamente, un sistem de valori)
Cercetarea directă a realităţii (sarcini de lucru care solicită observare, 01234
investigare, studiu de caz, experiment, modelare, descoperire)
Învăţarea prin acţiune (sarcini de lucru de tipul: rezolvare de exerciţii, 01234
rezolvare de probleme, algoritmizare, jocuri)
Competenţe transversale (sarcini de lucru care vizează dezvoltarea lor) 01234
Modele de lucru (probleme şi exerciţii rezolvate, scheme) 01234
Corelarea sarcinilor de lucru cu documentele din manual (fotografii, 01234
diagrame, hărţi, tabele, scheme, desene) (raport 1/1)
Manualul este prietenos (uşor de înţeles şi de folosit, accesibil, cu 01234
ilustraţii potrivite), generează o atmosferă plăcută
Media

Aspect Criteriu Punctaj


evaluat
Aspecte Coperta (sugestivă, interesantă, rezistentă, adecvată conţinutului) 01234
ergonomice Calitatea hârtiei 01234
Dimensiunea 01234
Masa 01234
Media
Media finală

Bibliografie
Bontaş, Ioan, (1995), Pedagogie, Editura All, Bucureşti
Dulamă, Maria Eliza, (2008), Elemente de didactică, Editura Clusium, Cluj-Napoca