Sunteți pe pagina 1din 2

2.4. Identificarea drepturilor universale ale copilului, Ed.

civică, clasa a IV-a


Lecția 1
Data: 15.11.2017
Scopul: Cunoașterea și identificarea autoreglată a drepturilor universale ale copilului, a responsabilităților care rezultă din drepturi, a
persoanelor și instituțiilor care facilitează aceste drepturi.
Obiective operaționale:
- (Asociat dimensiunii cunoaștere)
În urma vizinării cu instructaj a unui filmuleț, a analizei critice în grup și a frontlizării urmate de reglementările ulterioare din clasă,
elevii vor preciza pentru fiecare drept al copilului câte două responsabilități, persoane și instituții.
- (Asociat dimensiunii abilitate/deprindere)
Fiecare elev va identifica, pe baza lecturii active în grup și a analizei critice, câte șase drepturi universale ale copilului.
- (Asociat dimensiunii atitudine)
Fiecare elev va manifesta, pe baza experiențelor precedente de învățare în clasă ( vizionarea cu instructaj a unor imagini, lectură activă,
analiză critică, frontalizare și reglementare), o atitudine de autoreglare în identificarea drepturilor universale ale copilului.
Strategii: strategie de comunicarea a instructajului și a sarcinilor de lucru, strategie deductivă în grupe, strategie analogică în grupe.
Conținuturi-cheie:
-expunere informațională a drepturilor universale ale copiilor, însoțită de un text tematic; lectură activă a acestuia din care se vor
descoperi drepturile universale ale copilului (dreptul la viață, nume, naționalitate; dreptul la educație; dreptul la casă sigură și
confortabilă; dreptul la protecție și iubire; dreptul la exprimare liberă; dreptul la sănătate);
- vizionarea unui filmuleț cu instructaj din care grupele de elevi vor deduce, pe baza analizei critice, responsabilitățile care decurg din
drepturi(să aibe grijă de ei însuși; să învețe; să manifeste iubire și respect; să participe la păstrarea curățeniei), instituțiile și persoanele
care apără drepturile copilului(școala, statul, primăria, organele de protecție, părinții, profesorii, medicii);
- frontalizarea informației și reglementarea ei.
Procesualitatea experiențelor de învățare:
Obiectivul operațional Experiența de învățare Durata Metoda Observații
(minute)
Cunoaștere: În urma vizinării cu instructaj a unui filmuleț, Vizonarea unui filmuleț 6minute expunerea însoțită de
a analizei critice în grup și a frontlizării urmate de tematic cu instructaj mijloace
reglementările ulterioare din clasă, elevii vor preciza pentru tehnice,conversația
fiecare drept al copilului câte două responsabilități, persoane Analiza critică a filmulețului 15minute problematizarea,conversația
și instituții Frontalizarea și 8minute frontalizare, corectare,
reglementarea experiențelor conversația
anterioare
Abilitatea/ deprinere: Fiecare elev va identifica, pe baza Lectură activă a unui text 7minute exercițiu în grup,
lecturii active în grup și a analizei critice, câte șase drepturi tematic frontalizare, conversația
universale ale copilului. Analiză critică 10minute
Atitudine: Fiecare elev va manifesta, pe baza experiențelor Experiențele precedente de 45minute* Metodele precedente *Atitudinea de
precedente de învățare în clasă ( vizionarea cu instructaj a învățare autoreglare se va
unor imagini, lectură acticvă, analiză critică, frontalizare și concretiza pe
reglementare), o atitudine de autoreglare în identificarea toată durata orei,
drepturilor universale ale copilului. inclusiv a orelor
Strategii: strategie de comunicarea a instructajului și a ce urmează
sarcinilor de lucru, strategie deductivă în grupe, strategie
analogică în grup
Tema pentru acasă (enunțarea temei va dura 4minute):
Elevii vor alcătui o mini-compunere de 7 rânduri în care să ilustreze care sunt responsabilitățile copiilor în conformitate cu dreptul la
educație gratuită.
După realizarea compunerii, aceștia vor sublinia cu verde instituțiile care facilitează acest drept și cu maro, perosanele care iau parte la
îndeplinirea lui.
Timp necesar pentru realizarea temei : 7-10minute.
Evaluarea : În primele 5 minute din lecția 2, elevii vor primi o probă de evaluare cu un singur item care sună în felul următor: Scrieți
pe scurt două drepturi universale ale copilului și pentru fiecare din ele precizați: o responsabilitate, o instituție și o persoană implicată.

S-ar putea să vă placă și