Sunteți pe pagina 1din 156

ALEXANDRA STUART

Cercet`toarea

ALCRIS
Romance
Capitolul 1

Tuturor li se \ntâmpl` o dat` \n via]` ca destinul sau [ansa – sau


chiar cea mai bun` prieten` – s`-i loveasc` pe nea[teptate, f`cându-i s`
se analizeze \ndelung [i pe \ndelete.
Primisem o astfel de lovitur` dup` câteva s`pt`mâni de la moartea
mamei. E pu]in spus c` era nea[teptat`, c`ci venea din partea medicului
de familie, unul din cei mai buni oameni pe care-i cuno[team, care
fusese un munte de putere pentru amândou` \n timpul \ndelungatei
suferin]e a mamei. Venind din partea lui, fu realmente o lovitur`, de[i
John Mallory fu extrem de blând [i nu \nc`pea \ndoial` c` aveam nevoie
de asta.
– Ce inten]ionezi s` faci acum cu via]a ta, Stacey? \ntreb` el,
privindu-m` cu gravitate. E[ti liber` – nu trebuie s` mai r`mâi \n
Danesmead, acum c` mama ta nu mai e, nu? Adic`, nu te mai re]ine
nimic aici, nu-i a[a?
– Nu m` mai re]ine nimic? \ngânai eu, zgâindu-m` la el [i
observându-i fiecare detaliu al figurii aristocratice [i al costumului
confortabil pe care-l purta mereu, de parc` nu-l mai v`zusem niciodat`
6 ALEXANDRA STUART

pân` atunci. P`rul lui negru \nc`run]ise pu]in pe la tâmple, observai,


surprins` c` nu mai v`zusem pân` atunci. Am crezut c`… ai spus c`
vrei s` m` ocup de consulta]ii \n locul t`u…
– Desigur c` vreau s` te ocupi de consulta]ii, interveni John, pu]in
ner`bd`tor. Câteva s`pt`mâni. }inându-mi locul, vei avea [ansa s`-]i
intri iar \n mân` [i o s`-]i redea \ncrederea \n abilit`]ile tale
profesionale, c`ci e foarte pu]in probabil s` apar` vreun caz c`ruia s`
nu-i po]i face fa]`. |n afar` de asta, am nevoie de o vacan]` – nu mai
sunt a[a de tân`r ca pe vremuri – [i va fi o ocazie trimis` din cer s`-mi
pot lua una. Te-ai gândit la viitorul t`u, Stacey?
Scuturai din cap, uluit` [i pu]in r`nit`. John Mallory f`cuse de câteva
ori aluzie c` avea nevoie de un asistent – sau c` s-ar putea chiar s`-[i ia
un partener – [i tr`sesem concluzia c` dac` vroiam s` lucrez cu el
permanent, probabil ar putea fi aranjat. Lucrasem ca asistent` a lui \n
ultimele dou` s`pt`mâni [i gândindu-m`, nu-mi puteam aminti vreo
ocazie \n care s`-i fi dat motive s`-mi pun` la \ndoial` abilit`]ile.
Desigur, eram ruginit`, dar nu spusese el c` eram competent` s`-i ]in
locul câteva zile? Oare ce vrusese s` spun` când \mi amintise c` sunt
liber` s` plec din Danesmead? Moartea mamei \mi permitea s`-mi reiau
profesia [i amândoi [tiam c` voi fi nevoit`, din motive financiare.
Biata mam` nu avusese prea mult, casa era ipotecat` [i oricum era prea
mare [i prea dificil de \ntre]inut ca s` vreau s` mai locuiesc acolo,
singur`.
– John, \ncepui nesigur`, nu \n]eleg prea bine. Nu vrei s` r`mân
aici?
– Ce vreau eu nu conteaz`, copila mea drag`, r`spunse John, cu o
iritare neobi[nuit` la el. M` gândesc la ce e mai bine pentru tine [i am
reflectat mult, chiar dac` tu nu ]i-ai pus problema. Te-ai \ngropa de vie
CERCET~TOAREA 7

dac` am fi parteneri. {tii la fel de bine ca [i mine. F`cu un gest spre


fereastra pe care se z`rea str`du]a cu [irurile de case pitore[ti,
somnolente \n c`ldura dup`-amiezii [i p`r`site, cu excep]ia unei dubi]e
de pâine care se dep`rta de u[a lateral` de la Plough [i Harrow. ~sta e
cap`tul lumii, Stacey. Aici, nu se \ntâmpl` niciodat` nimic de
importan]` medical`… [i dac` s-ar \ntâmpla, ar fi trimis la Spitalul
General din Merton, s` se ocupe altcineva de el. Ridic` din umeri.
Oh, mie \mi convine, pentru c` nu am ambi]ii. Dar tu e[ti ambi]ioas` [i
ai talentul s` realizezi orice ]i-ai propune – ai fi ajuns departe dac` ai fi
r`mas la St. Joseph, Stacey.
– Dar asta e de domeniul trecutului, spusei eu, \nro[indu-m`.
N-am r`mas.
– Nu, ai venit s` ai grij` de mama ta.
– A trebuit, John. Nu avea cine altcineva. {i \n afar` de asta, eu…
– Mai era sora aceea a ta, nu-i a[a?
– Mandy? Da, dar oricare din noi ar fi venit, ar fi trebuit s` renun]e
la cariera ei [i cel pu]in eu eram calificat`, explicai eu, pe un ton
defensiv. John n-o pl`cuse niciodat` pe Mandy [i nu f`cea un secret din
faptul c` o considera egoist` pentru c` n-o vizitase atât de des pe biata
mama, cum probabil ar fi putut. Dar lucrurile nu fuseser` u[oare pentru
ea dup` ce plecase de la RADA; muncise din greu, ca membr` obscur`
\n diferite teatre ambulante [i nu avusese bani sau timp pentru c`l`torii
\n Yorkshire. Când \n cele din urm` reu[ise ca actri]` de televiziune, \n
serialul "Spitalul", pierduse obiceiul de a veni acas` [i oricum, agravarea
st`rii mamei i se p`rea foarte sup`r`toare, fapt pentru care nu puteam
s-o condamn. E oribil s` vezi pe cineva iubit \n ultimele stadii ale unei
boli dureroase, iar Mandy e o persoan` sensibil`, mai u[or de \ntristat
decât majoritatea, a[a c` mai degrab` o descurajasem s` mai vin` spre
8 ALEXANDRA STUART

sfâr[it… cu toate c` John insista cu obstina]ie c` dac` a[ fi rugat-o s`


vin`, ar fi inventat scuze s` stea departe.
Din punctul mamei de vedere, nu contase. "Spitalul" era \n dou` seri
pe s`pt`mân` [i, indiferent cât de r`u \i era, mama se uitase \ntotdeauna
la fiecare episod de jum`tate de or`, la micul televizor pe care i-l
instalaser`m \n dormitor. Credeam sincer c`-i pl`cuse mai mult
performan]a str`lucitoare a fiicei mai mici decât \i pl`cuser` vizitele scurte
[i neregulate ale lui Mandy. Ironie, când fusese aproape de sfâr[it [i
mintea \ncepuse s` i se \nce]o[eze, ajunsese s` cread` \n imaginea
creionat` pe micul ecran [i-mi spusese adesea, cu lic`rirea cald` a
mândriei materne, de opera]iile dificile sau de diagnosticele geniale pe
care Mandy le stabilise, [i ad`ugase cu regret: "P`cat c` nu po]i s`-i urmezi
exemplul, Stacey drag`. Dar desigur, ea a fost dintotdeauna cea istea]`, iar
tu gospodina. Mi-am dat seama de asta \nc` de când era]i mici."
Cred c` uneori ne confundase [i de cele mai multe ori p`ruse s` uite
c` \n realitate eu eram doctori]a, iar Mandy f`cea portretul dramatic al
unei rezidente care accepta responsabilit`]i \n fa]a c`rora un
conferen]iar cu experien]` s-ar fi cutremurat \n realitate. Dar nu o
deziluzionasem – biata de ea, nu-i mai r`m`seser` oricum prea multe
iluzii – [i nu-i purtasem pic` pentru mândria fa]` de Mandy, care \n
ciuda tuturor obstacolelor, avusese pân` la urm` un succes r`sun`tor \n
cariera pe care [i-o alesese. |n orice caz, \ntotdeauna am ]inut enorm la
sora mea mai mic` [i acum, auzind nota de dezaprobare din vocea lui
John Mallory, m` gr`bii s`-i iau ap`rarea:
– Cred c` o judeci gre[it pe Mandy, John. A muncit din greu pentru
tot ce are [i…
– Cu excep]ia mo[tenirii de la mama voastr`, \mi aminti John. Cu o
mân` ridicat`, m` f`cu s` tac. Bine, bine, [tiu ce o s` spui, a[a c` nu te
CERCET~TOAREA 9

mai obosi. Oricum, nu vorbeam despre Amanda, vorbeam despre


tine… despre viitorul t`u.
– Ei bine, ce-i cu viitorul meu? \l provocai eu neelegant. Am pierdut
trei ani. Dac` nu m` vrei sau crezi c` nu sunt destul de bun` ca s`-]i
devin asistent`, atunci pot s`-mi caut de lucru la alt medic. Sau s` fiu
loc]iitoare – sunt destule locuri.
– Oh, pentru numele lui Dumnezeu, Stacey, nu te \nc`p`]âna s` m`
\n]elegi gre[it! N-am spus niciodat` c` nu e[ti destul de bun` [i cu
siguran]`, n-am spus c` nu te vreau \n practic`. Toat` lumea te-ar lua cu
asalt – ]i-a[ oferi un parteneriat [i mâine, dac` m-a[ gândi numai la
interesul meu. Dar \ncerc s` fac cum e mai bine pentru tine, nu \n]elegi?
– Bun, cedai eu. Atunci, ce propui s` fac?
– Spui c` ai pierdut trei ani – adev`rat, a[a este. M` privea cu
severitate [i-mi coborâi privirea, pref`cându-m` c` scotocesc \n geant`
dup` ]ig`ri. John \mi \mpinse pe mas` pachetul lui [i continu`: pân`
acum, dac` ai fi r`mas la spital, ai fi avut literele magice C.R.C.C. dup`
numele t`u, ai fi fost [ef de lucr`ri [i \n viitorul apropiat, ai fi devenit
conferen]iar. F`r` \ndoial`, ai fi primit o burs` de cercet`tare pe lâng`
o universitate, ca cea pe care ai refuzat-o când am realizat prima dat` de
ce boal` suferea mama ta. |mi ]inu bricheta, studiindu-mi \n continuare
fa]a cu o expresie ciudat`. Ar fi trebuit s` te la[i de fumat. Le dai un
exemplu r`u pacien]ilor.
Puf`ii sfid`toare câteva inele de fum.
– N-am fumat niciodat` \n fa]a pacien]ilor t`i, John.
– Oricum, ]ig`rile tot nu-]i fac bine. John \[i scose pipa [i tutunul [i
\ncepu s-o umple, cu o deliberare iritant`. Dac` ]ii neap`rat s` fumezi,
ar trebui s` iei una din acestea – cel pu]in \n particular.
10 ALEXANDRA STUART

– Am \n]eles c` discut`m ce e mai bine, din punctul t`u de vedere,


pentru mine, subliniai eu, inhalând cu pl`cere con[tient` fumul de
]igar`. Mama fumase aproape continuu, \n ciuda sfatului lui John, [i de
asta fumam [i eu… sau cel pu]in a[a \ncercam s` m` conving. Dar se
pare c` am ajuns la obiceiurile mele proaste.
– Ai perfect` dreptate, \ncuviin]` el, cu un zâmbet strâmb [i cu
mâinile mari, p`trate [i blânde \nc` ocupate cu pipa. {i este important,
drag` Stacey. Ace[ti trei ani pot fi recupera]i, s` [tii – e[ti tân`r`,
dedicat` [i ai un creier bun. Tu…
– Tân`r`! exclamai indignat`. Luna viitoare \mplinesc treizeci de ani!
– Asta \nseamn` c` e[ti tân`r`, draga mea. John \[i atinse cu coada
pipei tâmplele \nc`run]ite. A[teapt` s` ajungi la vârsta mea [i abia atunci
po]i s` te plângi. Sunt cu opt ani mai mare decât tine, nu uita.
|ntr-adev`r, uitasem; \l crezusem mai b`trân, dar avui grij` s` nu-i
spun. John Mallory fusese atâta timp parte din via]a mea, \ncât ajunsesem
s`-l privesc ca pe un stâlp de sprijin [i dându-mi brusc seama c` dac`-i voi
urma sfatul, nu va mai fi nimic de genul `sta, con[tientizai un junghi \n
inim`. Fusese un prieten de n`dejde [i o vizitase regulat pe mama \n
ultimii trei ani, astfel c` nu-mi imaginasem niciodat` via]a f`r` el.
– John, spusei eu cu voce mic`, nu vreau s` plec din Danesmead.
De ce nu pot s` r`mân s` lucrez cu tine? Era o pledoarie disperat`,
n`scut` din team` [i, presupun, din lipsa de \ncredere [i sim]ind asta,
se aplec` s`-mi ia mâna \ntr-a lui.
– Pentru c`-]i datorezi ]ie \ns`]i s` te \ntorci la St. Joseph, r`spunse
el hot`rât. S` reiei totul de unde ai r`mas.
– Nu la St. Joseph, obiectai eu. La alt spital… la General din Merton,
de ce nu? Nu puteam s`-i spun de ce St Joseph nu intra \n ecua]ie, cu
toate c` probabil [tia – sau ghicea, oricum. Logodna mea cu Harvey
CERCET~TOAREA 11

Lomax fusese anun]at` \n "Telegraful" [i Harvey venise de câteva ori la


Danesmead \nainte s` ne desp`r]im. De fapt, John \l cunoscuse.
|i \nfrunati privirea, v`zui repro[ul mut din ochii lui cenu[ii [i \ncepui
s` inventez scuze. N-a[ ob]ine un interviu la St. Joseph, dar la General
sunt \ntotdeauna posturi vacante – tocmai am v`zut \n B.M.J. c` au unul
de chirurg [i…
John nu m` l`s` s` termin; degetele lui puternice se strânser` \n
jurul \ncheieturii mele.
– Pentru tine, Spitalul General din Merton ar \nsemna aproape
aceea[i risip` de talent ca \n cazul \n care ai r`mâne aici, Stacey – [i nu
trebuie s`-]i spun eu asta. |n plus, dac` ai fi citit cu aten]ie B.M.J., ai fi
v`zut c` St. Joseph are nu mai pu]in de trei anun]uri pentru personalul
de la chirurgie! Trei! repet` el triumf`tor. Cu avantaj acordat
solicitan]ilor din rândul absolven]ilor lor.
– Unul este pentru [ef de lucr`ri… \ncepui eu f`r` s` m` gândesc,
tr`dând faptul c` citisem cu aten]ie "British Medical Journal". {i, dup`
cum mi-ai amintit, am f`cut doar prima parte din C.R.C.C. [i nu am nici
un fel de experien]` \n chirurgie \n ultimii trei ani. {i [tii cum se
\ntâmpl` – dau anun]uri, dar posturile sunt deja re]inute pentru
oameni care lucreaz` \n prezent ca asisten]i. N-am nici o [ans` s` ob]in
vreunul din cele trei… m` \ndoiesc [i c` s-ar gândi acum la mine pentru
un post de chirurg. St. Joseph e unul din cele mai bune spitale
universitare din Londra, dac` nu cel mai bun – comisia poate alege pe
oricine [i e greu de crezut c` s-ar opri la mine, nu? Dup` trei ani de
experien]` ca infirmier`, c`ci cu toat` sinceritatea, altfel nu o pot numi,
cu o… |mi re]inui cuvintele care-mi st`teau pe limb`, hot`rât` s` nu
par sau s` nu fiu \nr`it`.
12 ALEXANDRA STUART

– Comitetul de recrutare de la St. Joseph n-ar ignora oferta unui


medaliat cu aur Delaney, spuse cu convingere John [i din nou sim]ii
cum m` \nro[esc sub privirea lui zâmbitoare. Faptul c` se \ntâmplase s`
câ[tig medalia Delaney fusese realmente un noroc [i tocmai \ncepeam
s`-i explic asta, când m` \ntrerupse. Mi-am luat… ei bine, cred c` ai
numi-o libertate… de a-i scrie domnului Humphrey Jones, care, dup`
cum probabil [tii, este [eful comisiei de recrutare, ad`ug` el,
evitându-mi privirea. Ce ai uitat tu, e c` este un unchi de-al meu.
– N-am uitat, r`spunsei eu, [i \n ciuda eforturilor mele disperate de
a m` controla, sim]ii c` vocea \mi tremur` pu]in. Desigur c` ar fi
\nsemnat \ndeplinirea unui vis s` m` \ntorc la fostul meu spital, s`
continuu de unde fusesem nevoit` s` renun], dar mai era [i Harvey,
acum c`s`torit cu Janet Lethbridge, care pe vremuri \mi fusese cea mai
apropiat` prieten`. Din cauza lor, nu luasem \n considerare
posibilitatea de a m` \ntoarce la St. Joseph [i citisem lista cu posturi
vacante f`r` s` am de gând s` candidez pentru vreunul, c`ci a[a cum \i
spusesem [i lui John, nu-mi trecuse prin minte c` a[ putea avea succes.
St. Joseph era un loc vast, era adev`rat, [i Harvey era medic generalist,
nu chirurg… dac` m` \ntoarceam, era pu]in probabil s`-l v`d \n cursul
firesc al sarcinilor. Dar…
– Nu vrei s` [tii ce a spus unchiul Humphrey despre tine? \ntreb`
John, ner`bd`tor.
– Eu… oh, ba da, vreau. Dar n-ar fi trebuit s` te deranjezi s`-i scrii.
Stinsei ]igara [i observai c`-mi tremur` mâna. |l [tiam din vedere pe
domnul Humphrey Jones [i, desigur, dup` reputa]ie, dar din moment
ce era greu de crezut c`-[i amintea de mine, nu speram prea multe de
la r`spunsul lui.
CERCET~TOAREA 13

John scotoci \n buzunar [i scoase un plic mototolit din care lu` o


scrisoare de dou` pagini. Cu meticulozitatea lui iritant`, o reciti pentru
el, f`r` s`-mi dea vreun indiciu despre con]inut.
– I-am scris pentru c` n-am vrut s`-]i dau un sfat pe care s` nu-l po]i
urma, explic` el, l`sând deoparte scrisoarea [i aruncându-mi unul din
caraghioasele lui zâmbete strâmbe. O s` te scutesc de \nflorituri, Stacey.
E suficient s`-]i spun c` dosarul t`u de la St. Joseph e destul de
remarcabil \ncât s`-[i aminteasc` de tine. Unchiul m` asigur` c` dac` vei
candida pentru vreunul din posturile anun]ate, comisia \]i va fi
favorabil`. Fire[te, nu-]i poate promite mai mult de atât, dar a ad`ugat
un post scriptum pe care ]i-l voi citi… |ntoarse scrisoarea pe partea
cealalt` [i a[teptai cu ner`bdare, \n pofida oric`rei ra]iuni.
– Da, iat`, anun]` John [i citi cu voce tare: "Tocmai m-am gândit c`
domni[oara Duncan ar putea fi candidatul perfect pentru una din
bursele noastre la Centrul Postuniversitar Harrowfields. Bursele acestea
nu vor fi scoase la concurs. Sunt un soi de experiment, menite s` ofere
celor mai promi]`tori reziden]i ai no[tri un stimulent ca s` r`mân` \n
serviciul medical de aici, \n loc s` se al`ture «exportului de inteligen]`»
[i s` plece \n str`in`tate. Ca absolvent` a St. Joseph [i medaliat`
Delaney, domni[oara Duncan ar avea [anse mari s` fie acceptat`, de[i
comisia i-ar putea cere s` fac` o perioad` de prob` de câteva luni
\nainte de a-i permite s` plece cu burs`, o condi]ie rezonabil` \n cazul
ei. Poate m` vei anun]a dac` dore[te s-o \nscriu [i dac` da, spune-i c`
voi avea nevoie de patru copii ale C.V.-ului ei [i de dou` nume care
s`-i poat` da referin]e." John f`cu o pauz`, privindu-m` \n expectativ`.
Ei bine, ce spui, Stacey? S`-i spun unchiului c` te intereseaz` o burs` la
Harrowfields?
14 ALEXANDRA STUART

O clip`, nu putui decât s` m` uit la el mut` de uimire.


Apoi, recuno[tin]a \mi dep`[i surprinderea [i s`rii impulsiv` \n picioare,
aruncându-m` de gâtul lui [i strângându-l \n bra]e. Era o copil`rie, dar
nu m` putui ab]ine.
– Oh, John, fii binecuvântat [i mul]umesc! Bine\n]eles c` vreau s`
m` \nscrie – a[ da orice pentru [ansa de a lucra ca cercet`tor la
Harrowfields! Ar fi un vis devenit realitate…
Centrul Postuniversitar Harrowfields fusese \nfiin]at de c`tre una
din ducesele roiale cu numai doi ani \n urm` [i se spunea c` era spitalul
cel mai modern [i mai bine dotat de genul acesta din ]ar` – poate cel
mai bun din afara Statelor Unite, unde banii pentru astfel de proiecte
nu se ob]ineau cu atâta dificultate ca \n Anglia. Sub conducerea
profesorului Adrian Kneller – unul din pionierii transplantului de
organe, la ale c`rui stagii participasem ca student` – centrul se
specializase \n boli de rinichi [i deja avea un record \mpresionant \n aria
transplanturilor renale. Dintr-o coinciden]` ciudat`, seara trecut`,
\nainte de culcare, tocmai citisem un articol despre subiectul acesta
\ntr-unul din jurnalele medicale ale lui John, dar nici \n cele mai
frumoase visuri ale mele nu-mi imaginasem c` voi lucra vreodat` la
Harrowfields. Lui John \i datoram [ansa aceasta minunat` [i, \mi amintii
vinovat`, doar cu câteva minute \n urm` m` sim]isem r`nit` [i ofensat`
deoarece crezusem c` nu vrea s`-mi ofere un parteneriat la cabinetul lui.
Bietul John! Nici m`car nu-i d`dusem crezare c`-l abordase pe
unchiul s`u \n favoarea mea – un act de pur altruism, indiferent din ce
punct de vedere priveai, c`ci nu avea nimic de câ[tigat din asta. De fapt,
probabil c` pierduse asistentul de care avea realmente nevoie, ca
rezultat al eforturilor lui de a trage ceva sfori care s`-mi permit` s` m`
\ntorc la St. Joseph. Cunoscându-l, ghiceam c` probabil nu va c`uta pe
CERCET~TOAREA 15

nimeni s`-l ajute la cabinet. Fiind John Mallory, va continua ca [i mai


\nainte, muncind pe brânci [i a[teptând s` se \mpiedice de alt
neajutorat pentru care slujba va fi un dar divin… a[a cum, pu]in mai
devreme, ar fi fost [i pentru mine.
– |]i sunt mai mult decât recunosc`toare, John, i-am spus umil`,
sim]indu-m` ru[inat` pentru c` primisem atât de multe de la el, f`r` s`
dau nimic \n schimb. Cu adev`rat recunosc`toare. Ai fost atât de bun cu
mine [i-]i datorez deja mai mult decât te-a[ putea r`spl`ti vreodat`.
Nu [tiu ce s` spun sau cum s`-]i mul]umesc [i acum, peste toate, a mai
venit [i asta… Eu… oh, John, e[ti un scump! La fel de impulsiv cum \l
\mbr`]i[asem, m` aplecai [i-i s`rutai obrazul osos, luându-l prin
surprindere.
– Pentru numele lui Dumnezeu, Stacey, nu trebuie s`-mi fii
recunosc`toare pentru nimic! |[i trase capul pe spate, p`rând stânjenit
[i chiar sup`rat [i se ridic` \n picioare, un uria[ murdar, \n pantalonii lui
ponosi]i de cowboy. Totu[i, \n maniera lui col]uroas` [i esen]ial
masculin`, ar`ta bine [i \n vreme ce st`team fa]` \n fa]`, eram con[tient`
c` era atr`g`tor [i dintr-o dat` realizai, a[a cum nu mai realizasem
niciodat` \n to]i anii de când ne cuno[team [i eram prieteni, c` rela]ia
noastr` s-ar fi putut foarte bine transforma \n ceva mult mai cald [i mai
intim, dac` am fi permis.
Dar nici unul din noi nu permisese. Eu fusesem prea absorbit` de
treburile casnice, prea implicat` \n lunga agonie a mamei, prea epuizat`
la sfâr[itul fiec`rei zile care-mi secase toate for]ele, ca s` vreau mai mult
decât prietenia confortabil`, f`r` implica]ii intime, pe care mi-o oferise
John… [i mi se p`ruse c` nici el nu-[i dorea mai mult. Zi dup` zi,
s`pt`mân` dup` s`pt`mân`, sus]inuse pe umerii lui povara
responabilit`]ii profesionale pentru boala [i tratamentul mamei,
16 ALEXANDRA STUART

l`sându-mi sarcina simpl` de a o iubi [i de a o \ngriji ca fiic`, nu ca


medic. De multe ori \mi ascunsese ve[tile proaste [i dezam`girile, a[a
cum f`cea fa]` de rudele pacien]ilor s`i, pân` când decisese c` eram
preg`tit` din punct de vedere emo]ional s` primesc adev`rul [i c` nu-l
voi tr`da celei pe care o privea cel mai mult [i c`reia, cu orice pre], nu
trebuia s` i se divulge nimic. Alteori \i fusesem pacient`: \mi prescrisese
sedative când v`zuse c` tensiunea era prea mare pentru mine [i de mai
multe ori \mi amintesc c` m` ]inuse \n bra]e când plânsesem pân` la
epuizare, \mbr`]i[area lui fiind fr`]easc`, goal` de orice pasiune, totu[i
infinit de consolatoare. Dar acum, privindu-i chipul [i v`zând \n ochii
lui durere [i un fel de tandre]e stranie, sim]ii c` nu trebuie decât s` fac
un pas spre el [i va reac]iona \ntr-un fel care va schimba totul \ntre noi.
Era ceva atât de nea[teptat \ncât ezitai, nevrând s` pierd prietenia
confortabil` [i f`r` preten]ii pe care o \mp`r]eam de atâta timp [i
temându-m` pu]in de ce citisem \n ochii lui John Mallory \ntr-o secund`
de neaten]ie. |ntotdeauna fusese controlat [i rece, astfel c` ajunsesem
s`-l consider lipsit de defecte omene[ti, un b`rbat puternic [i
independent, care de[i solitar ca fire, nu era niciodat` singur.
Era adev`rat c` la vârsta de optsprezece ani, când fusesem acceptat` ca
student` la medicin` [i cu mult \nainte s`-l \ntâlnesc pe Harvey Lomax
– avusesem o pasiune copil`reasc` pentru John. M` imaginasem
\ndr`gostit` de el, dar refuzul lui de a recunoa[te sau de a r`spunde la
avansurile mele insinuante m` descurajaser` \ntr-atât, \ncât nu durase
prea mult. De atunci, nu m` mai gândisem niciodat` la el ca la un
poten]ial so] sau iubit [i acum \mi era destul de greu s-o fac. |n primul
rând, nu-mi d`duse nici un avertisment; \n al doilea, jucase prea bine
rolul de frate ca s`-l pot accepta \n alt fel.
CERCET~TOAREA 17

|n afar` de asta, mai era [i [ansa pe care el \nsu[i mi-o oferise de a


m` \ntoarce la St. Joseph. Vroiam [ansa aceasta, realizai eu, o vroiam din
tot sufletul… Oftai, \nc` tulburat` de \ndoieli, [i \n timp ce ezitam,
momentul deciziei trecu. Trecu atât de repede [i pe nesim]ite, \ncât
gândindu-m` apoi la momentul acela, m` \ntrebai dac` nu cumva \mi
imaginasem tot episodul sau oricum \i exagerasem cumva implica]iile.
Expresia lui John se schimb`, lic`rirea str`lucitoare [i ner`bd`toare
care arsese \n ochii lui p`li [i-[i puse nep`s`tor bra]ul pe umerii mei.
– Ai perfect` dreptate, Stacey, copila mea, m` inform` el, de parc`
mi-ar fi citit gândurile, ba mai mult, de parc` mi le-ar fi \n]eles. Nu e nici
locul, nici timpul.
– Pentru… ce? bâiguii eu, sim]ind cum m` tr`deaz` culoarea din
obraji.
Râse cu obi[nuitul lui râs profund [i copios.
– Oh, pentru sugestii alternative sau pentru regrete… pentru ce
altceva? |mi va fi dor de tine, dar tot cred c` trebuie s` pleci, pentru c`
[tim amândoi c` te-ai irosi dac` ai r`mâne, nu? Vino \n cabinet \nainte
s` apar` pacien]ii [i o s` compunem \mpreun` scrisoarea pentru
candidatur`. Eu o s`-]i dau referin]e, dac` vrei, [i vom vorbi cu b`trânul
general Phillips s`-]i dea [i el. A f`cut parte din corpul medical al
armatei [i este \n comisia de conducere a spitalului din Merton, a[a c`
numele lui ar trebui s` aib` ceva greutate… Vorbind \nc`, m` gr`bi pe
holul spre camera lui mare [i demodat` de consulta]ii [i m` a[ez` pe
scaunul pacientului din fa]a biroului. O s`-l sun pe general, de obicei e
acas` la ora asta. {i cât timp vorbesc cu el, ai putea s` \ncepi s`-]i faci
C.V.-ul, nu? Uite… |mi \ntinse hârtie [i un pix.
Cu gândul la cât \i datoram, am f`cut ce-mi spusese, pe jum`tate
dorindu-mi s`-mi fi permis mai mult timp de reflec]ie asupra viitorului
18 ALEXANDRA STUART

meu, pe jum`tate regretând decizia pe care o luaser`m \mpreun` cu


atâta hot`râre. Dar John nu-mi l`s` nici un timp. Scrisoarea mea fu
compus` cu plictiseal` [i \mpreun` cu C.V-ul meu, care era departe de
a fi impresionant, fu tip`rit` \n num`rul de copii cerut de c`tre secretara
lui [i trimis` la St. Joseph \n ziua urm`toare. John \i scrise personal
unchiului s`u [i apoi, cu ma[ina plin` cu undi]e [i alte ustensile pentru
pescuit, plec` spre Sco]ia, \n mult a[teptata vacan]`.
|n absen]a lui, fui ocupat` cu pacien]ii de la cabinet – prea ocupat`
ca s` m` mai gândesc la treburile mele – cu \ncredere crescând`, pe
m`sur` ce m` \nfruntai cu dificult`]i [i le dep`[ii, m` trezii c`-mi pl`cea
postura de medic \n Danesmead. |n afar` de obi[nuita \n[tiin]are de
primire a aplica]iei mele, nu aflai nimic de la St. Joseph [i, sim]indu-m`
ne\mp`cat` fa]` de John, \ncepui s` sper \n secret s` mi se refuze
cererea. B`trânul general Phillips f`cu un atac de gut` [i trimise dup`
mine s`-l tratez; când durerile \ncepur` \n sfâr[it s` se diminueze, \mi
b`tu un apropo nu prea subtil cum c` Spitalul General din Merton ar fi
\ncântat s` se foloseasc` de serviciile mele, dac` St. Joseph se va putea
dispensa de ele.
Oricum, dup` câteva zile de la \ntoarcerea lui John, am fost chemat`
la St. Joseph pentru un interviu cu cei din comisia de recrutare.
Interviul nu fu nici mai r`u, nici mai bine decât m` a[teptasem, dar
sim]eam c` nu f`cusem cine [tie ce impresie, mai ales când fusei rugat`
s` r`spund la câteva \ntreb`ri iscoditoare cu privire la cei trei ani pe
care-i pierdusem – profesional vorbind – cât avusesem grij` de mama
\n Danesmead.
Intervievatorii mei erau impersonali, de[i nu lipsi]i de amabilitate, [i
sir Humphrey Jones – probabil din cauza prieteniei mele cu nepotul
s`u – f`cu tot posibilul s` m` fac` s` m` simt \n largul meu, \ns` f`r`
CERCET~TOAREA 19

prea mult succes. M` sim]eam stângace [i agitat` [i eram con[tient` c`


pe m`sur` ce se desf`[ura interviul, p`rea c`-mi cer scuze la nesfâr[it.
Era evident c` fuseser` mul]i candida]i formidabili pentru bursa aceasta
[i comisia nu f`cu nici un secret c` dorea s` aleag` pe cel mai bun.
Ajunsesem cu moralul la p`mânt, când profesorul Adrian Kneller, care
ascultase t`cut [i \ncruntat replicile mele din ce \n ce mai ezitante [i mai
neconving`toare, \ncepu s` m` chestioneze [i el.
Titularul de Harrowfields era un tip mic de \n`l]ime [i ferche[, cu
ochi scânteietori, pe care-l pre]uisem enorm \n studen]ie [i \n zilele de
reziden]iat, [i m` sim]ii mult mai bine când \mi d`dui seama c`-mi
zâmbea [i c` p`rea s` m` recunoasc` cu oarecare pl`cere.
– E[ti mult prea modest`, domni[oar` Duncan, \mi spuse el cu o
severitate ironic` [i se \ntoarse zâmbind spre Humphrey Jones. Tân`ra
acesta a fost blestemul vie]ii mele acum un an, sau a[a ceva, domnule
pre[edinte. Asista la stagiul meu [i-mi punea tot timpul \ntreb`ri la care
nu puteam s` r`spund!
La masa intervievatorilor ap`rur` zâmbete [i atmosfera se schimb`
pe nesim]ite… sau poate atitudinea mea care se schimb`, c`ci
profesorului Kneller m` descurcai s`-i r`spund cu mai mult`
convingere, cu toate c` \ntreb`rile lui nu fur` mai pu]in iscoditoare
decât ale colegilor s`i.
– Spune-mi, domni[oar` Duncan, m` invit` el tocmai când m`
a[teptam s` scap de calvar, ce p`rere ai de etica transplanturilor din ziua
de azi? Din moment ce ai solicitat o astfel de burs`, \mi imaginez c` ai
reflectat la problema aceasta, a[a c` a[ dori un r`spuns sincer.
Desigur, m` gândisem destul de serios la asta [i chiar discutasem de
câteva ori cu John, care avea convingeri puternice cu privire la donatori
[i la dreptul lor de a muri \n pace [i lini[te. Acest drept fundamental al
20 ALEXANDRA STUART

omului era subiectul numeroaselor controverse din cercurile medicale


[i \nc` p`rea nerezolvat, din moment ce f`r` \ndoial`, de cele mai multe
ori, ca s` ob]ii un organ vital \n stare corespunz`toare pentru un
transplant, via]a donatorului trebuia prelungit` artificial. "Via]a" era,
desigur, numai un stadiu tehnic de supravie]uire; donatorul murea cu
siguran]`, afec]iunile sale f`când imposibil orice ajutor omenesc, dar
dup` cum sus]inea John, era o diferen]` \ntre asta [i a-i permite s`
\nceteze din via]` natural.
Pe de alt` parte, dup` cum recunoscuse [i John, problema trebuia
privit` din perspectiva corect`. Datoria medicului era s`-i vindece pe
r`ni]i [i pe bolnavi [i s` prezerve via]a indiferent prin ce mijloace,
inclusiv prin transplantul unor organe ob]inute de la un alt om, care nu
se mai putea folosi de corpul s`u. Dar moartea trebuia totu[i definit` cu
precizie…
– Ei bine? insist` profesorul Kneller. Ezitarea ta \nseamn` c` nu-mi
po]i oferi un r`spuns sincer, domni[oar` Duncan?
M` \nro[ii, dar l`sai deoparte ezit`rile. Cât de scurt [i de sincer
putui, \i explicai c` din punctul meu de vedere, transplanturile erau
justificate etic, cu tot ce implicau, când obiectivele lor erau s` salveze
via]a unui pacient altfel s`n`tos, suferind de o disfunc]ie a unei p`r]i a
corpului care putea fi schimbat` cu succes. M` contrazisesem de atâtea
ori cu John pe tema asta, \ncât de data aceasta reu[ii s`-mi expun
p`rerea cu o fluen]` rezonabil` [i fusei u[urat` s` v`d c` profesorul
d`du, aproape imperceptibil, aprobator din cap. |mi mai puse câteva
\ntreb`ri scurte [i accentuând necesitatea cercet`rilor continue \n
problema ridicat` de respingerea transplanturilor, m` \ntreb` dac` a[ fi
dispus` s` urmez un curs de imunologie \nainte s` primesc bursa, \n caz
c` mi se va oferi.
CERCET~TOAREA 21

– Da, a[ fi dispus`, domnule, \l asigurai eu [i \ncuviin]` din nou din


cap.
Dup` aceea, mi se permise s` m` retrag [i \n timp ce traversai
anticamera [i v`zui câ]i candida]i a[teptau s` intre la intreviu, moralul
\mi sc`zu [i mai mult. Nu sperasem s` fiu aleas` pentru o burs`, m`
gândii mizerabil mai târziu, luând masa cu Mandy [i aflai c` sora mea
\mi \mp`rt`[ea pesimismul.
– Nu pot s`-mi imaginez de ce ai ]intit atât de sus, \mi spuse ea cu
o candoare lipsit` de flaterie, \nt`rindu-[i argumentele cu o palet`
impresionant` de termeni pseudo[tiin]ifici din jargonul medical,
evident \mprumuta]i din scenariile ei din "Spitalul". Ai fi putut foarte
bine s` urmezi ni[te cursuri de specializare la Merton General – chiar
tu ai spus asta. Sau ai fi putut s`-l convingi cu u[urin]` pe John s` te fac`
partenera lui; eu asta a[ fi f`cut dac` a[ fi fost \n locul t`u. Oh, [tiu c` e
destul de plictisitor [i nu e nicidecum preferatul meu, dar tu ai reu[it
\ntotdeauna s` te \n]elegi bine cu el, nu-i a[a?
– Da, \ncuviin]ai eu, iritat` de tonul pe care vorbea despre John
Mallory, \ntr-adev`r, foarte bine. {i s-a purtat minunat cu mama. El…
– Atunci, de ce naiba n-ai r`mas cu el? Mandy \[i \ntinse bra]ele
sub]iri [i frumoase, \ntr-un gest teatral. Dac` ]i-ai fi jucat cum trebuie
c`r]ile, probabil ar fi sfâr[it cerându-te de so]ie. Nu e atât de atr`g`tor
ca Harvey Lomax, s` recunoa[tem, dar nu-[i d` atâta importan]` ca el [i,
ce-i drept, draga mea, nici tu nu e[ti \n cea mai glorioas` perioad` \n
zilele astea, nu-i a[a? Privirea ei critic` z`bovi plin` de repro[ asupra
costumului meu vechi de trei ani [i apoi, c`utând parc` o asigurare, se
\ndrept` spre imaginea ei modern` care se reflecta \n peretele de
oglind` al barului de vizavi. Chiar ar trebui s`-]i iei ni[te haine noi,
Stacey, m` cert` ea. Chestia… aia pe care o por]i este din cale-afar` de
22 ALEXANDRA STUART

demodat`. Cum te a[tep]i s` se gândeasc` cineva s` te angajeze, dac` te


duci la interviu \mbr`cat` ca o guvernant` eduardian`? {i mâinile tale!
se scutur` ea.
Un tân`r zvelt, cu p`rul aproape pân` la umeri [i cu barba scurtat`
cu grij` veni la masa noastr`. Mandy nu mi-l prezent`, dar schimbar`
câteva complimente extaziate [i se admirar` unul pe cel`lalt din toate
unghiurile posibile, dup` care plec` [i se al`tur` unui grup mare din
cel`lalt cap`t al restaurantului.
– Acela e Pat O'Connor. Tonul ei era atât respectuos fa]` de când
vorbise despre John Mallory, \ncât m` r`zbunai pref`cându-m` c` nu
auzisem niciodat` de el, ceea ce o irit` pu]in. |[i reveni repede [i când
m` \ntorsei cu cafelele de la bar, relu` chestionarul cu privire la
aspectul meu. Dac` ]i-ai l`sa p`rul pu]in mai lung [i l-ai stiliza
corespunz`tor, ai ar`ta mai tân`r`, Stacey. De ce nu-]i faci o programare
la stilistul meu \nainte s` te \ntorci \n Danesmead? E chiar dup` col] [i
ai putea s`-]i faci [i manichiura. |mi lu` mâna muncit` din greu [i o privi
cu un zâmbet comp`timitor. Mâinile tale arat` ca [mirghelul… sincer,
draga mea, te-ai neglijat cumplit, s` [tii, [i nu-mi dau seama de ce.
Toate motivele \mi venir` instantaneu \n minte [i o clip` fui tentat`
s` le \n[ir, unul câte unul, pentru informa]ia frumoasei mele surori, dar
o privire la ea m` f`cu s`-mi \nghit cuvintele \nr`ite [i pline de indignare
pe care fusesem pe cale s` le rostesc. M` privi nep`s`toare [i [tiui c`
indiferent ce i-a[ fi spus despre oboseala [i frustrarea din ultimii trei ani,
n-ar \n]elege niciodat` de ce fusesem atât de proast` s` le \ndur.
|mi amintii o ocazie, \ntr-una din scurtele ei vizite la Danesmead, când
m` plânsesem de norocul meu [i de corvoadele nesfâr[ite, ad`ugând cu
un zâmbet strâmb c` [i atunci când lucrasem la chirurgie la St. Joseph,
avusesem dreptul la câteva ore libere. Mandy m` privise de parc` mi-a[
CERCET~TOAREA 23

fi pierdut dintr-o dat` min]ile [i \n loc s` se ofere s`-mi u[ureze truda –


a[a cum sperasem c` va face – \mi sugerase c` ar trebui s` angajez o
infirmier` care s` aib` grij` de mama \n locul meu, dac` realmente nu
puteam face fa]`.
– Pân` la urm`, draga mea, a fost alegerea ta, \mi amintise ea
]âfnoas`. Nu te-a obligat nimeni s`-]i sacrifici cariera, nu?
Când \ncercasem s`-i explic câte persoane ar fi trebuit s` angajez ca s`
fac` tot ce f`ceam eu de una singur`, evident, nu m` crezuse. Cel pu]in
ai o cas` agreabil` \n care s` locuie[ti [i trei mese pe zi. Ceea ce e mai
mult decât am eu, care tr`iesc \ntr-o cocioab` \ngrozitoare [i muncesc
ca o sclav` pentru jignitorul salariu pe care mi-l pl`te[te trupa de teatru!
Nu [tii când o duci bine, Stacey, `sta e necazul cu tine. Dar dac`
]realmente nu mai faci fa]`, cu siguran]` c` John Mallory ar putea s`-i
ob]in` mamei un pat la Spitalul General, nu?
– Nu pot lua cazuri longevive \n stadii terminale, \i r`spunsesem eu.
{i i-ar displ`cea total s` stea \n spital, chiar dac` i s-ar putea oferi un pat.
– Ei bine, sunt sigur` c` ai putea s` g`se[ti ceva, fusese verdictul
final al surorii mele. Infirmiera de district n-ar costa la fel de mult ca una
particular` [i dac` ai \ncerca ai putea s` g`se[ti o menajer`.
|mi amintii cuvintele ei acum, \n timp ce fumam la o cafea [i abia
dac` m` asculta; pierzându-[i interesul pentru lipsa mea de str`lucire,
Mandy \[i f`cu datoria de gazd` [i-mi ar`t` câteva celebrit`]i de radio sau
de televizune care se aflau \n \nc`pere.
– Te ui]i mult la T.V.? m` \ntreb` ea dup` ce a treia sau a patra oar`
nu recunoscui o figur` familiar` pe plan na]ional.
– Nu, nu prea, m` tem, scuturai eu din cap.
– Dar cu siguran]`, te ui]i la "Spitalul"? insist` Mandy.
24 ALEXANDRA STUART

– Când pot. Mama nu pierdea nici un episod, desigur, ad`ugai eu,


sim]ind-o dezam`git`. I-ai oferit mult` pl`cere, Mandy.
– Da? Deodat`, spre surprinderea mea, observai c` avea lacrimi \n
ochi [i resentimentele pe care care le avusesem pentru ea disp`rur`
complet. Am iubit-o, s` [tii, spuse Mandy, recuperându-[i glasul.
M` crezi sau nu, `sta e adev`rul, Stacey. Dar pur [i simplu n-am putut
\ndura s-o v`d… murind pu]in câte pu]in.
– Da, [tiu asta, o asigurai eu [i, f`r` s` m` gândesc, \i atinsei mâna.
F`cu o figur` [i-[i [tese lacrimile.
– {mirghel! exclam` ea. Draga mea, trebuie s` faci ceva cu mâinile
astea… pacien]ii or s` se plâng` când va trebui s`-i examinezi! Se uit`
la ceas [i se ridic`. Vino, te duc la François, e chiar dup` col]. O s` te
aranjeze el, dac`-l rog, de[i m` tem c` nu va putea face prea multe cu
p`rul pân` nu-]i mai cre[te pu]in. Va trebui s` te las cu el, pentru c`
avem repeti]ie la dou` treizeci, dar nu conteaz`. La ce or` ai tren?
– Patru cincizeci. Dar pot s` iau unul mai târziu, r`spunsei eu,
cedând ca de fiecare dat` când Mandy \[i punea ceva \n minte.
Va trebui s`-l sun pe John, totu[i – trebuia s` ne \ntâlnim \n Merton.
– Po]i s`-l suni de la salon. Mandy m` \mpinse cu hot`râre \nainte,
f`cându-le \n treac`t cu mâna celor care o salutar`, dar refuzând s` se
opreasc` s` stea de vorb`.
Plecar`m spre stilistul ei [i dou` ore mai târziu, ar`tând – gra]ie
eforturilor eroice ale lui François – mai modern coafat` decât când m`
desp`r]isem de Mandy, pornii cu metroul spre King's Cross.
Mâinile mele rezistaser` pân` [i celei mai bune manichiuriste, dar
unghiile erau nivelate [i colorate \ntr-o nuan]` pal` de roz sidefat;
numai de la distan]` p`reau mai respectabile. Stând \n vagonul
aglomerat, m` \ntrebai dac` John va observa vreo schimbare la mine…
CERCET~TOAREA 25

de[i nu prea m` puteam a[tepta la a[a ceva, din moment ce va fi


\ntuneric când voi ajunge.
John m` a[tepta la gar` [i când m` v`zu, se gr`bi s`-mi ia valiza.
– M` a[teapt` o na[tere, Stacey, m` anun]` el. Doamna Lake… a[a
c` m` tem c` trebuie s` ne gr`bim. M` ajut` s` urc \n fa]`, \mi arunc`
bagajul pe locul din spate [i-[i ghemui trupul uria[ la volan,
\ntorcându-se spre mine \n timp ce porni motorul. Dumnezeule mare,
ce ]i-ai f`cut la p`r?
– Nimic, r`spunsei eu scurt. Mi l-am aranjat la stilistul lui Mandy.
– Blestematul `la ar trebui \mpu[cat, pufni John indignat. }i l-a
pleo[tit, când ar`ta foarte bine a[a cum era! Dar – zâmbi cu
mali]iozitate, aplecându-se s` coboare geamul de lâng` mine – pu]in
aer proasp`t te va aduce repede la normal. {i, cu pu]in noroc, va
\ndep`rta [i mirosul acela \ngrozitor cu care ]i l-a \mbuibat.
Nu protestai. Standardele de la Danesmead nu erau ca cele din
Londra, slav` Domnului! Mandy avusese inten]ii bune, dar era o
u[urare s` simt aerul rece pe fa]` [i dup` câteva clipe, \mi trecui
degetele distructive prin crea]ia elaborat` a lui François. Dintr-o dat`,
m` sim]eam mult mai fericit` decât m` sim]isem toat` ziua, \n timp ce
John \mi povesti detalii despre cazurile de care ne ocupaser`m
\mpreun`.
Merser`m \ntr-o t`cere pl`cut` pre] de câ]iva kilometri, apoi John
\mi puse \ntrebarea pe care o a[teptasem cu groaz`:
– Cum a mers interviul cu comisia unchiului Humphrey? Avea tonul
obi[nuit, dar \i sim]ii ochii scrutându-m` cu gravitate, \n timp ce
oprir`m la o cotitur`.
– N-a mers prea bine, recunoscui sincer. Nu cred c` am vreo [ans`
la bursa de cercetare, John. Mi s-a spus c` m` vor anun]a, dar… D`dui
26 ALEXANDRA STUART

din umeri. S-ar putea s` m` \ntorc la St. Joseph pe post de chirurg


intern, dar nu cred c` m` vor lua \n considerare pentru Harrowfields.
– Te deranjeaz` mult? m` \ntreb` amabil.
M` gândii la asta, \ncercând s`-mi analizez sentimentele [i \n cele
din urm` \ncuviin]ai din cap, evitându-i privirea.
– Da, m` deranjeaz`.
John intr` \n viteza a doua [i pornir`m \ncet.
– |n cazul `sta, spuse el f`r` s` par` dezam`git sau mul]umit, am
face bine s` ]inem degetele \ncruci[ate – [i tu [i eu. Când te anun]`?
– Oh, curând. Sir Humphrey a spus c` \n decurs de dou` zile.
Exact peste dou` zile, primii scrisoarea pe care o a[teptam [i, spre
uimirea mea n`ucit`, dar \ncântat`, spunea c` distinsa comisie de
recrutare a decis s`-mi ofere o burs` de cercet`toare pe lâng` Centrul
Postuniversitar Harrowfields, cu condi]ia s` lucrez bine o perioad` de
prob` de trei luni \n personalul rezident. |n timpul acestor trei luni, m`
informau c` trebuie s` urmez un curs despre tehnicile de laborator [i
\ncheiau astfel: "|n cazul dumneavoastr`, este o condi]ie ca, \n
optsprezece luni de la primirea bursei, s` v` supune]i unei examin`ri
pentru diploma postuniversitar` \n chirurgie."
Aproape mut` de \ncântare, \i ar`tai scrisoarea lui John, care o citi
cu aten]ie, apoi se \ntoarse zâmbind [i m` felicit`.
– Ai reu[it! M` gândeam eu c` a[a va fi [i sunt al naibii de bucuros
pentru tine, Stacey, copila mea. |mi vei lipsi mai mult decât \]i pot
spune, dar ai binecuvântarea mea.
– Chiar nu te superi c` plec? \ntrebai ner`bd`toare, gândindu-m` la
consulta]iile la care \l ajutasem \n ultimele s`pt`mâni.
– Nici nu se pune problema, se eschiv` John. Zâmbetul i se l`rgi.
Trebuie s` te duci, amândoi am c`zut de acord c` trebuie. Cu aceea[i
CERCET~TOAREA 27

abilitate cu care se eschivase de la \ntrebarea mea, \mi trimise la


plimbare [i mul]umirile. Nu-mi datorezi nimic. Nu vreau decât s` profi]i
la maximum de [ansa asta [i nu l`sa pe nimeni s`-]i stea \n cale sau
s`-]i impun` ceva… mai ales pe sora aia a ta. Vei face f`r` probleme
partea a doua a C.R.C.C., nu-]i face griji – ai un creier bun [i n-a ruginit.
Dar evident, va trebui s` cite[ti mult \n timpul liber [i probabil te vor
]ine din scurt \n primele trei luni, a[a c` nu te voi vedea prea des…
poate doar un weekend, dac` po]i strecura unul. N-a[ vrea s` pierdem
leg`tura, Stacey.
– Nici eu, John. Dintr-o dat`, ideea de a-l p`r`si deveni de
neconceput [i, sim]indu-mi parc` sl`biciunea, interveni repede:
– Un singur lucru \]i cer, totu[i… stai departe de stilistul `la al
Amandei, te rog, [i n-o l`sa s` te conving` s`-]i la[i p`rul lung. |mi placi
exact a[a cum e[ti, copila mea, s` nu ui]i asta!
Cred c` dac` ar fi spus "te iubesc" \n loc de "\mi placi", n-a[ fi avut
inima s` plec, dar nu spusese; un apel urgent ne \ntrerupse \n
momentul acela [i amândoi fur`m ocupa]i tot restul zilei la cabinet, a[a
c` nu avui ocazia s`-mi sl`beasc` hot`rârea.
Dou` zile mai târziu, John m` conduse din nou la gara din Merton
s` prind trenul de Londra [i ultima imagine a lui, timp de aproape dou`
luni, fu silueta lui \nalt` stând pe peron cu mâna ridicat` [i cu dou`
degete clar \ncruci[ate, \n vreme ce trenul meu p`r`sea \ncet sta]ia.
Capitolul 2

Previziunea lui John Mallory despre primele mele trei luni la


Harrowfields se dovedi extrem de precis`. Din ziua \n care ajunsesem,
fusesem re]inut` s` lucrez din greu \n laboratoarele de imunologie,
serologie [i-n cel de studiu pe animale, [i singurii oameni pacien]i pe
care-i vedeam erau cei pe care-i z`ream de la o distan]` respectabil`,
când m` al`turam procesiunii care intra de dou` ori pe s`pt`mân` \n
saloane, ca s` participe la stagiile profesorului Kneller.
Dar nu m` sim]eam privat` de nici un drept [i curând devenii
absorbit` de munca de laborator; zilele mi se p`reau prea scurte pentru
tot ce vroiam s` fac, s` v`d [i s` \nv`]. Erau atâtea tehnici noi de st`pânit,
atâtea teorii de investigat, atâtea medicamente experimentale de testat
[i de evaluat \ncât uneori m` \ntrebam dac` cele trei luni de preg`tire
sus]inut` \mi vor ajunge. Numai câteva opera]ii de transplant – desigur,
cu excep]ia \nlocuirilor de cornee – fuseser` efectuate \n timpul \n care
lucrasem la chirurgie la St. Joseph, dar acum, num`rul lor era de
aproape de zece ori mai mare [i rareori g`seai un pat liber \n vreuna din
rezervele de la Harrowfields.
CERCET~TOAREA 29

Multe din aceste paturi erau ocupate de pacien]i care a[teptau s` fie
opera]i, majoritatea suferind de forme severe de deficien]e renale sau
boli [i erau conecta]i la aparatur` pentru rinichi, care-i ]inea \n via]` [i
oarecum s`n`to[i cât timp a[teptau ca organele s` fie disponibile.
Al]ii, a c`ror condi]ie era mai pu]in grav`, puteau s`-[i continue
ocupa]iile obi[nuite, permi]ându-li-se s` petreac` pân` la paisprezece
ore la dializ`, dar [i ei tr`iau o via]` de \mprumut [i a[teptau organe de
la donatori.
Inevitabil, asistând la agonia lor adesea prelungit`, \ncepusem s`
v`d o nou` latur` a problemelor etice din jurul transplanturilor de
organe [i a tot ce implicau acestea. Simpatizam din ce \n ce mai mult cu
cei care a[teptau, de[i pentru mine nu erau decât chipuri [i numere de
cazuri, din moment ce nu lucram \n saloane.
Nu eram singura cercet`toare c`reia i se ceruse s` fac` o perioad`
de prob` – mai erau \nc` doi oameni \n situa]ia mea. Unul, David Brett,
era un agreabil tân`r australian din Sydney, care-[i \ncepuse cariera ca
tehnician de aparatur` pentru cord [i pl`mâni [i se calificase relativ
recent ca medic. Cel`lalt era o indianc` timid`, care vorbea [optit,
doctori]a Aiesha Devi; se instruise la St. Joseph, dar fusese nevoit` s` se
\ntoarc` \n ]ara ei dup` ce ob]inuse calificarea [i revenise abia acum,
dup` o absen]` mai \ndelungat` chiar decât a mea, s` urmeze partea a
doua a Colegiului Roial al Chirurgilor Cercet`tori. Oricum, lucrase ca
[ef de lucr`ri \n Calcutta [i era mult mai pu]in ruginit` decât mine, \n
afara faptului c` avea o experien]` considerabil` \n chirurgie.
|mi pl`ceau amândoi noii mei colegi, mai ales Aiesha [i noi dou` ne
ajutam reciproc seara, când dup` ce terminam noti]ele despre munca
de peste zi, trebuia s` facem fa]` câtorva ore de citit pentru examinarea
din partea a doua pe care urma s-o d`m curând.
30 ALEXANDRA STUART

Nu reu[ii s` ajung la Danesmead pentru weekendul pl`nuit; erau


prea multe de f`cut [i când \i scrisei lui John s`-mi cer scuze, \mi
r`spunse c` nu se a[teptase realmente s` vin. "A[tept cu ner`bdare s` te
v`d, când nu vei mai fi atât de tensionat`", \mi scrise el [i apoi, aproape
nep`s`tor, dup` ce-mi povesti câteva nout`]i despre prieteni comuni,
ad`ug`: "|mi imaginez c` te-ai \ntâlnit deja cu Harvey Lomax.
Aminte[te-i de mine [i spune-i c` am fost interesat \n notele de caz
despre boala Roehm pe care le-a publicat \n ultimul buletin medical.
|n]eleg din asta c` s-a al`turat colectivului redac]ional, lucru pentru care
a[ vrea s`-i transmi]i felicit`rile mele când \l vezi…"
"Dac`-l v`d", m` gândii confuz`, \n timp ce pusei scrisoarea la loc \n
plic, s` r`spund când voi avea timp. Contrar supozi]iilor lui John, nu
f`cusem nici o \ncercare s`-mi re\nnoiesc leg`turile cu Harvey [i, destul
de ciudat, nu-mi fusese câtu[i de pu]in greu. Cu toate c` avea personal
de la St. Joseph [i era vizitat de aceia[i consultan]i, Centrul Harrowfields
avea spa]iul propriu, situat la un kilometru [i jum`tate de
spitalul-mam`, [i era condus ca unitate separat` [i de sine st`t`toare.
Harvey era acum [ef de lucr`ri la St. Joseph [i \n mod normal nu vizita
centrul postuniversitar, dar chiar dac` s-ar fi \ntâmplat, era pu]in
probabil s` intre \n labirintul de laboratoare de la subsol unde lucram,
a[a c` nu-mi f`cusem nici o grij` c` ne vom \ntâlni din \ntâmplare.
Ar fi putut s` m` caute, dac` ar fi dorit. |i scrisesem un bilet lui Janet,
\n care-i spusesem c` m` \ntorc, dar nu r`spunsese la scrisoarea mea [i
\n]elesesem c` nici ea, nici so]ul ei nu doreau s` reinstaureze vechea
noastr` intimitate. Decizia era la latitudinea lor, mai degrab` decât a
mea, m` gândisem, [i se p`rea c` hot`râser` s` ignore prezen]a mea la
Harrowfields. M` sim]eam pu]in r`nit`, c`ci Janet [i cu mine fuseser`m
prietene bune din prima zi de facultate, dar o \n]elegeam [i
CERCET~TOAREA 31

presupuneam c`, \n locul ei, poate a[ fi f`cut la fel [i a[ fi l`sat ca


trecutul s` r`mân` \n trecut. La urma urmelor, fusesem logodit` cu
Harvey aproape un an [i Janet mersese peste tot cu noi, \ntr-un trio de
nedesp`r]it, dar acum, ca so]ie a lui Harvey, prefera evident s` nu i se
aminteasc` de asta – sau de mine – [i cu toat` sinceritatea, n-o puteam
\nvinui. Vechile pasiuni sunt \ntotdeauna o problem`, chiar [i pentru
un cuplu c`s`torit, [i nu-mi doream câtu[i de pu]in s`-i fac s` se simt`
stânjeni]i.
{tiam c` Janet lucra \nc` la St. Joseph ca anestezist [i aflasem c` ea
[i Harvey locuiau \ntr-unul din apartamentele rezervate pentru câ]iva
membri privilegia]i ai personalului rezident, aflate \n partea de sud a
spitalului [i separate de el de c`minul infirmierelor. A[a c` nu era de
mirare c` nu m` \ntâlnisem nici cu Janet [i v`zând c` nu binevoise
s`-mi r`spund` la scrisoare, n-o sunai, nici nu trecui pe la
apartament… de[i fusesem tentat` o dat` sau de dou` ori, \n speran]a
s-o g`sesc singur` [i s-o conving c` nu reprezint nici o amenin]are
pentru mariajul ei.
|n orice caz, aveam foarte pu]in timp liber pentru activit`]i sociale,
dup` cum m` str`duii s`-i explic lui Mandy când m` sun` s`-mi
sublinieze cu repro[ c` nu m` v`zuse decât o dat` de când m`
\ntorsesem \n Londra.
– Joi seara dau o petrecere la mine acas`, continu` ea, t`indu-mi
scuzele. {i m` bazez c` vei veni, Stacey. O s`-]i plac`, \]i promit.
Majoritatea distribu]iei serialului va fi acolo… s`rb`torim dou` sute
cincizeci de episoade, dac`-]i vine s` crezi! {i Tim Jacobs, medicul care
este consultantul nostru tehnic, arde de ner`bdare s` te cunoasc`.
A fost foarte impresionat când i-am spus c` lucrezi la Harrowfields, a[a
c` trebuie s` vii! {i n-are nici un rost s`-mi spui c` ai treab`… numai
32 ALEXANDRA STUART

munc` [i nici o distrac]ie nu-]i face deloc bine. Cu siguran]`, po]i s` te


relaxezi \ntr-o sear`…
Cedai, temându-m` s` nu se simt` ofensat`. F`cui a[a cum \mi
spusese: ajunsei chiar mai devreme de ora nou`, dar sufrageria ei era
deja plin` pân` la refuz. Apartamentul era minunat, luxos mobilat [i cu
o priveli[te \ncânt`toare; mâncarea [i b`utura erau servite eficient de
dou` chelneri]e generoase. {i Mandy ar`ta minunat, zburând din grup
\n grup, \mbr`cat` \ntr-un costum superb, multicolor, cu pantaloni,
evident popular` [i la fel de evident, pl`cându-i rolul de gazd`. Trecur`
câteva minute pân` s` m` vad` [i o clip` v`zui groaz` \n ochii ei când
m` recunoscu [i observ` ce purtam. |mi cump`rasem o rochie de
cocteil special pentru ocazia asta, hot`rât` ca de ast` dat` s` nu mai aib`
de ce s` m` numeasc` demodat`, dar cum toate fetele erau \n pantaloni,
iar b`rba]ii \n pantaloni largi, cu c`m`[i deschise la gât, \mi d`deam
seama c` nu f`cusem cea mai nimerit` alegere.
Spre lauda lui Mandy, nu-mi spuse nimic. Veni imediat lâng` mine,
\[i puse bra]ul pe umerii mei [i m` salut` aparent \ncântat`. O b`utur`
\mi fu plasat` \n mân` [i o chelneri]` \mi \ntinse o tav` cu gust`ri
apetisante, invitându-m` s` m` servesc. |i urmai \ndemnul, dorindu-mi
s` nu fi venit [i sim]indu-m` ciudat [i prea \mbr`cat`, dar, din nou spre
lauda ei, Mandy nu \ncerc` s` nege rela]ia noastr`.
– Pentru toat` lumea, ea este sora mea, Stacey, o auzii anun]ând.
E medic practicant autentic, a[a c` s`ri]i pe ea, cât ave]i [ansa.
Timmy, dragule, ea e Stacey… Bill, Francis – oh, [i Lorna, veni]i s-o
cunoa[te]i pe sora mea mai mare, care face parte din personalul de la
St. Joseph. Da, personalul medical, chiar e doctori]`… de fapt, chirurg,
v` vine s` crede]i? Coinciden]`? Oh, da, e o simpl` coinciden]`. Stacey
drag`, el e Gil Plumpton, unul din scenari[tii no[tri. {tiu c` de-abia
CERCET~TOAREA 33

a[teapt` s` stea de vorb` cu tine, dar ai grij` ce-i spui – e foarte probabil
s` vezi totul \n episodul urm`tor!
F`cu tot ce putu, dar pierdui curând num`r`toarea persoanelor cu
care-mi f`cuse cuno[tin]`. Poate ar fi fost de ajutor dac` a[ fi fost o
telespectatoare fervent` a serialului [i a[ fi putut s` recunosc
personajele, dar abia dac` v`zusem câteva episoade [i flec`reala lor mi
se p`rea de ne\n]eles. To]i invita]ii lui Mandy erau veseli, atr`g`tori [i
prieteno[i, dar descoperii curând c` nu aveam nimic \n comun cu ei [i
era evident c` m` considerau un fel de ciud`]enie, fa]` de care – de
dragul lui Mandy – erau politico[i, pu]in condescenden]i, dar pl`cu]i.
Chiar [i consultantul tehnic, de[i f`r` \ndoial` medic, p`rea s` fac`
parte mai mult din lumea lor decât dintr-a mea. Dobândise câteva
gesturi teatrale [i \ncercar`m s` ne \n]elegem, dar nu era interesat de
medicin`, iar referirile lui tehnice la arta teatrului de televiziune mi se
p`reau foarte dificil de urm`rit. |n cele din urm`, renun]` la mine, spre
u[urarea mea, dar fu urmat imediat de un tân`r \nalt [i slab, cu un p`r
ondulat, de culoarea alunei, [i cu o barb` patriarhal`, care se a[ez`
turce[te la picioarele mele:
– Eu sunt Gil Plumpton, draga mea. Obi[nuiam s` fiu un scriitor
destul de bun, dar omul trebuie s` [i m`nânce, a[a c` acum scriu
scenariile pentru serialul `sta. |mi distruge sufletul, recunosc, dar banii
sunt buni – de fapt, foarte buni, a[a c` nu m` deranjeaz` cât or s-o
lungeasc` produc`torii cu "Spitalul", atâta timp cât pot s`-mi ]in nasul
deasupra celorla]i [obolani din curs`. Scriitorii rivali, explic` el,
v`zându-mi figura uluit`. Sunt gata s`-]i taie gâtul, cum se uit` la tine.
– Chiar a[a? spusei eu, sim]ind c` se cerea o replic` din partea mea.
|mi pare r`u.
34 ALEXANDRA STUART

– S` nu-]i par`, drag`. M-am aruncat \n asta [i n-am de gând s` ies


pân` nu sunt preg`tit. Lu` dou` pahare de pe tava unei chelneri]e \n
trecere [i-mi d`du unul, ignorând faptul c` aveam deja un pahar plin \n
mân`, apoi scoase din buzunar un pachet de ]ig`ri de foi. Fumezi?
– Nu fumez decât ]igarete, scuturai eu din cap. {i am [i eu cu mine,
a[a c`…
– Prostii, drag`, astea sunt mult mai bune pentru tine. Ca medic, ar
trebui s` [tii asta. Uite – \mi vâr\ o ]igar` \ntre buze – \ncearc` doar [i o
s` vezi c` am dreptate. V`zând c` ezitam, ad`ug`: s` [tii c` nu e veche,
dac` de asta \]i faci griji.
– Nu-mi f`ceam griji, r`spunsei \n]epat`. |[i d`du capul pe spate [i
râse.
– Oh, drag`, e[ti minunat`! Nu pot s` cred c` e[ti sora lui Mandy…
|mi ]inu bricheta aurit` [i buzele acoperite aproape de barb` se
desp`r]it` \ntr-un zâmbet pozana[ [i copil`resc când v`zu c` observai
designul oarecum erotic al brichetei. Am cump`rat-o din Amsterdam,
nu din Paris, m` inform`. {i o g`sesc \ngrozitor de folositoare, uneori,
ca s`… sparg ghea]a.
Puf`ii stânjenit` din ]igara de foi, dorindu-mi s` plece ca s` m` pot
descotorosi de ea. F`când \n continuare pe gazda perfect`, Mandy se
opri lâng` noi [i m` b`tu aprobator pe um`r.
– M` bucur c` tu [i Gil a]i \nceput atât de bine, Stacey drag`. Dar nu
m`nânci… Chem` o chelneri]`, dar tava fetei era goal`.
– E \n regul`, Mandy. Fumez.
– Atunci, trebuie s` mai bei ceva, insist` Mandy. Vei avea nevoie,
dac` te trage Gil de limb`.
Punându-mi \nc` un pahar nedorit \n mân`, plec` [i fui nevoit` s`
beau tot con]inutul paharului pe care mi-l d`duse Gil, ca s` pot r`mâne
CERCET~TOAREA 35

cu o mân` liber` pentru ]igar`. B`uturile fuseser` cocteiluri de


[ampanie la \nceput, dar acum erau altceva… ceva mai tare, \mi d`dui
seama cu groaz` crescând`, sim]ind cum mi se \nvârte capul. |napoiai
un pahar plin unei chelneri]e [i m` ridicai \n picioare, hot`rât` s` nu m`
fac de râs. Citind semnele, Gil spuse cu nea[tepat` simpatie:
– E cald aici, nu-i a[a? Mergem s` lu`m o gur` de aer?
Acceptai oferta – [i bra]ul lui – recunosc`toare, [i m` conduse pe
balconul care se deschidea \n cap`tul \ndep`rtat al livingului.
– Cum te sim]i acum?
– Bine, \l asigurai eu, sim]indu-mi mintea limpede [i spre u[urarea
mea, rec`p`tându-mi echilibrul.
– Nu e[ti obi[nuit` cu genul `sta de petreceri, nu?
– Nu. Sunt proverbiala veri[oar` de la ]ar`.
– O veri[oar` de la ]ar` neobi[nuit de inteligent`, totu[i, din câte \mi
spune Mandy. Zâmbi cu mali]iozitate. B`uturile alea sunt al naibii de
tari, s` [tii – chiar [i eu \ncepusem s` m` simt pu]in ame]it \nainte s`
venim aici. Nu-l credeam, desigur, dar apreciam amabilitatea care-l
f`cuse s`-mi spun` asta. |mi lu` mucul de ]igar` [i-l stinse cu piciorul.
Chiar inten]ionam s` te trag de limb`, cum s-a exprimat neelegant
Mandy. Trebuie s` caut \ncontinuu idei noi pentru "Spitalul"…
blestem`]ia asta e nesaturat`. {i n-am mai folosit un transplant de vreo
[ase luni. Date fiind decesele, a fost considerat un subiect sensibil [i
produc`torul mi-a spus s`-l las deoparte. Dar dac` tot te-am \ntâlnit…
Se \ntoarse spre mine. {tiu c` e mult s`-]i cer, dar ai vrea s` m` \nve]i
câte ceva despre transplanturi, Stacey?
– {tiu foarte pu]ine despre asta, Gil. Abia acum \nv`]…
– Dar e[ti cercet`toare pe lâng` Centrul Harrowfields – sau a
inventat Mandy?
36 ALEXANDRA STUART

– Nu, e adev`rat. {i sper s` ob]in calitatea de cercet`tor, dar acum


\nv`] meseria [i sunt \n perioada de prob`. Gil p`rea \nc` nedumerit,
a[a c`-i explicai despre munca mea \n laboratoare [i expresia i se
lumin`.
– Oh, dar e minunat! Nu \n]eleg \ntru totul teoria imunologiei…
dar mi-ar pl`cea.
– Ca s` po]i scrie scenarii despre ea? \l provocai, obosit`.
– Da, dar cu acurate]e. Oh, \mi dau seama c` pentru un medic
profesionist, "Spitalul" e o gogom`nie, o telenovel` ridicat` \n sl`vi care
nu trebuie luat` \n serios. Dar milioane de oameni chiar o iau \n serios,
s` [tii, [i dac` a[ putea scrie un scenariu bine documentat [i bazat pe
fapte reale pe tema transplanturilor, te-ar putea ajuta s` ob]ii donatori.
Uite, nu vreau decât s` vorbim… \n lini[te [i cu mintea limpede [i-]i
dau cuvântul c` nu voi folosi nimic din ce-mi vei spune f`r`
permisiunea ta. De fapt, ai putea s` cite[ti scenariul \nainte s`-l vad`
produc`torul [i sunt sigur c` a[ putea aranja s` fii pl`tit` ca un
consultant tehnic.
– Dar ai deja un consultant tehnic! obiectai eu.
– B`trânul Timmy? E irecuperabil dep`[it. Nu [tiu dac` a practicat
realmente vreodat` medicina, dar dac` da, cred c` a fost un pericol
public! E prieten cu produc`torul, de asta e pe statul de plat`. Te rog,
Stacey, gânde[te-te, bine? O s` te sun peste o s`pt`mân` – \n momentul
`sta nu-mi v`d capul de treab`!
– Bine, \ncuviin]ai f`r` tragere de inim`. Dar nu-]i promit nimic [i
cred c` ar trebui s` ob]in o permisiune \nainte s`-]i spun ceva, cu
siguran]` \nainte s`-]i ar`t ceva. Ai vrea s` vezi laboratoarele, nu?
– |ntr-adev`r, a[ vrea. De fapt, dac` ai putea s` aranjezi, mi-ar pl`cea
s` v`d tot spitalul [i s` asist la o opera]ie de transplant. Devenise
CERCET~TOAREA 37

dintr-o dat` efervescent, flec`rind cu ner`dbare [i entuziasm [i [tiui c`


va trebui s`-l deziluzionez.
– Un tur al laboratoarelor s-ar putea aranja, \ncepui, dar m` \ndoiesc
profund c` voi ob]ine permisiunea s` te duc altundeva. Vezi tu…
– Las` asta \n seama mea, zâmbi el. Ei bine, te sim]i destul de
puternic` s` ne \ntoarcem la festivit`]i?
– Cred c` da. M` ridicai f`r` entuziasm, re]inându-mi un c`scat.
– E[ti obosit`, nu-i a[a?
– Ei bine, da, m` tem c` sunt, recunoscui. Cred c` voi evada acum,
dac` nu te superi. Mandy va \n]elege – am câteva note de verificat
\nainte de culcare [i \ncepem foarte devreme mâine diminea]`.
Profesorul are stagiu [i trebuie s` asist`m.
– Te duc la Harrowfields [i nu vom stârni o disput`… Petrecerea
abia se dezl`n]uie [i Mandy o s` insiste s` r`mâi, dac` nu pleci cu mine.
– Se pare c` o cuno[ti mai bine decât mine, spusei, neputând s`-i
urmez ra]ionamentul. De ce ar fi vreo diferen]` dac` am pleca
\mpreun`?
– Simplu, draga mea, \mi f`cu el cu ochiul. Surioara ta e romantic`
din fire, indiferent cum ar vrea s` par`. {i am stat aici, pe balcon mai
bine de o or`, a[a c`… |mi zâmbi cu mali]iozitate, invitându-m` s` intru
\n joc. Dac` plec`m \mpreun`, se va gr`bi s` trag` concluzii gre[ite [i va
fi \ncântat`. |ncearc` de secole s` m` cupleze, dar n-a reu[it niciodat` –
pân` acum. A[a c` vino, [i o s-o p`c`lim. Asta dac` nu cumva, desigur,
vrei s` mai r`mâi…
– Doamne fere[te!
Traversar`m mul]imea bra] la bra] [i Mandy reac]ion` a[a cum
prev`zuse Gil… cu excep]ia uimirii pe care, cu tot talentul ei de actri]`,
nu putu s-o ascund` \n totalitate când o anun]` c` m` duce la
38 ALEXANDRA STUART

Harrowfields. Dar \[i reveni repede [i m` \nso]i s`-mi iau haina,


[optindu-mi la ureche \n timp ce m` ajut` s` m` \mbrac:
– Gil e frumos, e o persoan` agreabil`, sub claia aia de p`r. E [i
inteligent. M` bucur c` v` place]i, dar… Ezit`, mu[cându-[i buza de jos
[i \ncruntându-se, parc` ner`bd`toare s`-mi \mp`rt`[easc` sau s` m`
previn` de ceva, dar \n cele din urm`, gândindu-se mai bine, m` s`rut`
pe obraz [i se \ntoarse la petrecerea ei.
Gil m` conduse la Harrowfields f`r` nici un incident. Era un [ofer
excep]ional [i ma[ina lui, un Lotus Elan, era exact genul la care m`
a[teptasem. M` ajunsese oboseala [i nu putui decât s` m` târ`sc \n
camera mea [i s` m` pr`bu[esc \n pat. Era un bilet sprijinit de pern`,
dar nu-l v`zui decât dup` ce m` dezbr`cai [i atunci, cu pleoapele grele
de somn, nu l-am citit decât pe jum`tate. Aiesha preluase un telefon
pentru mine, dar b`rbatul care sunase nu-[i d`duse numele [i nu l`sase
nici un mesaj, de[i spusese c` va reveni.
|n diminea]a urm`toare, totul p`ru s` mearg` prost. M` trezii târziu,
\mi aruncai hainele pe mine [i s`rind peste micul dejun, abia reu[ii s`
m` al`tur \n coada procesiunii docile a profesorului Kneller exact când
acesta \[i lu` locul \n capul ei. Aiesha \mi spuse \ntr-o [oapt` \ngrijorat`
c` b`tuse de dou` ori la u[a mea \nainte s` coboare la micul dejun.
– {i m-ai asigurat c` e[ti treaz`, ad`ug` ea cu repro[.
– |mi pare r`u, [optii eu. |]i explic mai târziu.
Spre spaima mea, profesorul alese tocmai diminea]a acesta dintre
toate s` m` nominalizeze pentru aten]ie special`. Cu un semn
\ncurajator din mân`, m` chem` din obscuritatea sigur` pe care o
c`utasem [i m` invit` s` prezint unul din cazurile care-mi fuseser`
\ncredin]ate pentru investiga]iile de laborator. F`cusem investiga]iile cu
destul` con[tiinciozitate, dar \n graba de a ajunge la stagiu, uitasem
CERCET~TOAREA 39

s`-mi iau noti]ele pe care oricum nu le verificasem, nici nu le


actualizasem când m` \ntorsesem de la petrecerea lui Mandy.
Fiind nevoit` s` m` bazez doar pe memorie, am e[uat lamentabil \n
a-i oferi informa]iile pe care le dorea, \n ciuda ajutorului amabil al
asistentului s`u.
Profesorul Kneller nu-mi f`cu nici o observa]ie verbal`, dar tonul pe
care-mi spuse s`-i dau asistentului cât mai curând posibil noti]ele fu
t`ios.
– Stacey, \mi pare r`u c` te-am criticat, \mi spuse Aiesha când ne
urcar`m pe acoperi[ pentru repriza zilnic` de citit.
– Dar nu m-ai criticat. M` \ntorsei spre ea, abandonând cartea.
– Oh, ba da. Nu cu vorbe, poate, dar aici – se b`tu u[or pe frunte –
[i [tiai ce p`rere am, nu-i a[a?
– Ai dreptul la propria opinie, Aiesha, chiar dac` e critic`.
– Am fost nedreapt`, recunoscu ea. A[a cum a spus David, e bine s`
te relaxezi din când \n când. {i tu nu te-ai relaxat deloc… a fost prima
oar` \n trei luni! Nu aveam nici un drept s`-]i repro[ez, nici m`car \n
gând, dar eram furioas` pentru ce s-a \ntâmplat la stagiu. Ai ap`rut
\ntr-o lumin` complet fals` [i… oh, nu [tiu, dac` ar fi fost David, care
se relaxeaz` permanent, n-a[ fi fost furioas`.
– Bietul David! râsei eu, \ncercând s` fac ca totul s` par` o glum`,
dar Aiesha nu se l`s`.
– Ai fost la sora ta asear`, era petrecerea ei, nu-i a[a?
– Da, confirmai eu. {i a fost cu totul inofensiv`, s` [tii – nu orgia pe
care vi-o imagina]i voi.
– Nu mi-am imaginat nici o orgie, râse ea. {i desigur c` trebuie s`-]i
vezi sora, când te invit`, doar c`… Ezit`, privindu-m` gânditoare.
– Doar c`, ce?
40 ALEXANDRA STUART

– N-o cunosc pe sora ta, am v`zut-o o dat` sau de dou` ori la


televizor. Nu sem`na]i, nu?
– Nu. |ntotdeauna am fost la poli opu[i [i acum…|mi amintii prima
reac]ie la petrecerea lui Mandy [i p`rerea mea despre invita]ii ei [i
ad`ugai sec: acum tr`im \n lumi complet diferite – lumi care nu se
intersecteaz`, m` tem.
– |n]eleg. Dar – Aiesha zâmbi, parc` la un gând secret, [i-[i puse
mâna peste a mea – [i lumile noastre sunt diferite, Stacey. La fel de
diferite ca [i culoarea pielii, vezi? Ne uitar`m amândou` la contrastul
dintre mâinile noastre. David a spus diminea]` c` muncim amândou`
ca ni[te sclave de când am venit aici, [i are dreptate. Dar eu sunt sclava
[ef`… eu te \ndemn mereu s` mi te al`turi cu c`r]ile astea, noapte dup`
noapte. Poate ai prefera s` te las \n pace?
– Nu, realmente. |]i sunt foarte recunosc`toare, \i spusei eu sincer.
Am mult de recuperat [i trei ani nu m-am ]inut la curent cu medicina
modern`, a[a c` realmente trebuie s` muncesc. {i mi-ai dat un
exemplu minunat, Aiesha.
M` \nv`]ase multe lucruri, reflectai eu când Aiesha \[i deschise din
nou cartea. Cuno[tin]ele ei, atât \n medicin`, cât [i \n chestiuni
generale, erau vaste, avea memorie bun` [i o capacitate de a \nv`]a
aproape de nem`surat. |ntr-adev`r, David Brett, care uneori ni se
al`tura pe acoperi[, vrând s` flec`reasc`, se plângea c` era al naibii de
dedicat` s` fie aievea [i m` avertizase c` dac` nu voi avea grij`, voi
ajunge la fel, ceea ce nu era adev`rat, dar…
– Stacey, cred c` poate ar fi timpul s`-]i spun motivele pentru care
sunt "al naibii de dedicat`", cum spune David.
– Nu e nevoie, m` eschivai. Doar dac` vrei, Aiesha.
CERCET~TOAREA 41

– Seara nu m` pot concentra s` lucrez, m`rturisi ea. {i vreau s`-]i


spun, ca s` \n]elegi.
M` l`sai pe spate s-o ascult. Ini]ial, povestea ei era exact cum m`
a[teptasem. Era ner`bd`toare s`-[i \nsu[easc` tot ce puteau s-o \nve]e la
Harrowfields despre transplanturi, ca s`-[i poat` folosi cuno[tin]ele \n
beneficiul bolnavilor s`raci [i nelumina]i din ]ara ei. Când se va \ntoarce
\n India, va organiza \n spitalul ei cursuri postuniversitare referitoare la
genul acesta de opera]ii [i probabil se va face o unitate specializat`, care
se s` ocupe numai de transplanturi.
– Va avea laboratoare ca cele de aici, de[i la \nceput pu]in mai mici,
fire[te, zâmbi Aiesha. Mai am [i un motiv personal puternic pentru
graba mea, continu` ea. Vezi tu, sunt c`s`torit` [i…
– C`s`torit`?! exclamai, speriat`. Nu mi-ai spus niciodat` c` e[ti
m`ritat`, Aiesha.
– Nu m-ai \ntrebat niciodat`, nu? Zâmbea \nc` [i surâsul \i deveni
dintr-o dat` tandru. Narayan e cel mai bun [i mai blând so] din lume
[i-i sunt devotat`. {i el e doctor – generalist – suntem c`s`tori]i de doi ani.
– {i vrei s` te \ntorci la el? sugerai cu simpatie, dac` nu \ntru totul
convins`.
– Da, \ntr-adev`r vreau s` m` \ntorc la el. Vezi tu, el va fi primul meu
caz de transplant de rinichi, a[a c` trebuie s` m` gr`besc. |n prezent, numai
dializa \l mai ]ine \n via]`, altfel ar fi murit acum [ase luni, c`ci e un caz
foarte grav… |mi f`cu istoria cazului cu o voce plat` [i lipsit` de emo]ie.
– Dar de ce n-a venit cu tine la Londra, la spitalul `sta? \ntrebai
\ncurcat` [i bolnav` de compasiune pentru Aiesha. Profesorul Kneller
l-ar fi operat cu siguran]`.
– Oh, da, [tiu c` l-ar fi operat. Dar este dorin]a so]ului meu ca
opera]ia lui de transplant s` fie f`cut` \n spitalul lui, de un chirurg de
42 ALEXANDRA STUART

rasa lui, ca un exemplu – un act de credin]`, dac` vrei. Aiesha \ntinse


bra]ele, neputincioas`. Le va ar`ta calea celor ale c`ror ignoran]` [i
prejudec`]i supersti]ioase i-au f`cut s` se team`. E hot`rât s` fac` asta
ca s`-i \ncurajeze pe cei care au de asemenea nevoie de transplant [i nu
\ndr`znesc s`-l caute.
– Dar tu…
– Dac` sunt de acord cu el? Sunt de acord cu judecata lui,
bine\n]eles. {tiu c` `sta e genul de exemplu de care mul]i semeni de-ai
mei au nevoie. Nu cei educa]i, desigur, ci cei s`raci [i nelumina]i – [i,
din p`cate, sunt \nc` milioane \n India. Ca so]ie a lui Narayan, trebuie
s`-l ascult [i s`-i urmez dorin]a f`r` \ntreb`ri. Dar \n inima mea, Stacey,
mi-e foarte team` pentru el. E un om foarte bolnav, dar nu face nici o
concesie când vine vorba de munca lui. Nu mi-a pl`cut s`-l las [i s` vin
aici [i sunt nelini[tit`, c`ci timpul nu e de partea mea – de asta \ncerc
s` nu irosesc nici o clip`. Poate c` n-ar fi trebuit s`-]i spun toate astea,
spuse ea. Nu vreau s`-]i faci griji pentru mine sau pentru so]ul meu.
Ai [i tu problemele tale. Doar c`… oh, vroiam s` \n]elegi [i m`rturisesc,
a fost o u[urare s` m` descarc \n fa]a unei prietene.
– M` bucur c` mi-ai spus, Aiesha, [i sper s` te pot ajuta.
– M-ai ajutat deja. }i-a[ fi recunosc`toare dac` ai p`stra pentru tine
ce ]i-am spus. Nu mai [tie nimeni.
– Nu suflu o vorb`, promisei.
– Noapte bun`, Stacey… mul]umesc c` m-ai ascultat cu atâta
r`bdare.
– Noapte bun`. Somn u[or.
M` dusei \n camera mea, sim]indu-m` dintr-o dat` obosit` [i
demoralizat`. De data aceasta, g`sii un bilet lipit de oglind`, cu o
semn`tur` indescifrabil` mânzg`lit` la final.
CERCET~TOAREA 43

"Doctorul Harvey Lomax a telefonat de la St. Joseph. Te roag` s`-l


suni la interior 709 dac` te \ntorci pân` la miezul nop]ii." M` uitai la
ceas [i v`zui u[urat` c` nu trecuse \nc` de unsprezece treizeci. F`r` s`
mai stau pe gânduri, ridicai receptorul [i formai num`rul de la St.
Joseph. Interiorul 709 r`spunse imediat, dar vocea, de[i masculin`, nu
era a lui Harvey.
– Sunt domni[oara Duncan, de la Centrul Harrowfields. Doctorul
Lomax a l`sat un mesaj \n care m-a rugat s`-l sun \nainte de miezul
nop]ii – e disponibil, nu [ti]i?
– |mi pare r`u, nu este, se scuz` vocea de la cel`lalt cap`t al firului.
E cam agita]ie pe aici [i doctorul Lomax a fost chemat la Terapie
Intensiv`. Trebuie s` se \ntoarc` destul de curând, a[a c` o s`-i spun c`
l-a]i c`utat. Hm… domni[oara Duncan, a]i spus?
– Da. Mul]umesc. Stacey Duncan.
M` pusesem \n pat [i aproape adormisem, când soneria insistent` a
telefonului m` trezi. Bâjbâind prin \ntuneric, ridicai receptorul [i auzii
vocea familiar` a lui Harvey.
– Stacey, te-am trezit? |mi pare r`u, abia am primit mesajul t`u.
De fapt, abia am aflat vestea bun` c` e[ti la Harrowfields [i am sunat [i
asear`, dar nu te-am g`sit. Pentru numele lui Dumnezeu, de când e[ti
aici [i de ce nu m-ai anun]at c` te \ntorci?
Dac` n-a[ fi fost atât de ame]it` de somn, poate i-a[ fi r`spuns cu mai
mult tact; \ns` f`r` s` m` gândesc, \i spusei adev`rul.
– Sunt aici aproape de trei luni, Harvey… [i i-am scris lui Janet s`-i
spun c` m` \ntorc, pentru c`…
– A neglijat s` m` informeze, spuse Harvey, pu]in iritat. De[i nu [tiu ce
spera s` câ[tige cu omisiunea asta! Oricum – schimb` tonul – e[ti aici ca
cercet`toare cu burs`, am \n]eles? Sunt \ncântat s` aud asta. {i… mama ta?
44 ALEXANDRA STUART

Ezitai. Din cauza mamei ne desp`r]iser`m, acum trei ani.


Considerasem de datoria mea s` m` duc la Danesmead ca s` am grij`
de ea, dar Harvey nu fusese de acord cu decizia mea, c`ci \nsemna s`
amân`m nedefinit c`s`toria, [i… reu[ii s`-mi controlez glasul:
– Mama a murit \n aprilie, Harvey.
– |n]eleg; \mi pare r`u. P`ru nea[teptat de afectat [i amintindu-mi
mesajul lui John, i-l transmisei. John? Oh, John Mallory, desigur… ce
dr`gu] din partea lui. A fost o munc` asidu`, Stacey, dar \n sfâr[it ajung
undeva, slav` Domnului! Schimbar`m un minut-dou` nout`]i [i apoi
\mi spuse: Nu trebuie s` te mai re]in de la somnul de frumuse]e, dar
mi-ar face mare pl`cere s` te v`d, Stacey. Când am putea s` ne \ntâlnim?
E[ti liber` duminic` sear`?
– Da, a[ putea fi, dar… ezitai din nou. O s` vrea Janet… \ncepui
ciudat, dar m` \ntrerupse.
– S` zicem ora opt? O s` trec s` te iau [i vom lua cina la apartament.
Trebuie s` plec… e un haos total \n seara asta [i nu avem oameni.
Ne vedem duminic`, abia a[tept. A trecut mult timp, Stacey – mult prea
mult, nu-i a[a?
A[a era, m` gândii punând receptorul \n furc`. Dar vroiam s`-i rev`d
pe Janet [i pe Harvey. |mi l`sai capul pe pern` [i adormii aproape
instantaneu.
Capitolul 3

Exist` \ntotdeauna o tensiune emo]ional` când te \ntâlne[ti dup`


câ]iva ani cu b`rbatul pe care odat` l-ai iubit [i cu care, dac` soarta n-ar
fi intervenit cu mali]iozitate, te-ai fi c`s`torit. Eram con[tient` c` m`
sim]eam din ce \n ce mai agitat`, pe m`sur` ce se apropia ziua de
duminic` [i odat` cu ea, \ntâlnirea cu Harvey [i cu fata cu care se
\nsurase. M` temeam c` Janet nu m` va primi bine, judecând dup`
faptul c` nu numai nu-mi r`spunsese la scrisoare, dar nici nu-i spusese
lui Harvey c` o anun]asem c` m` \ntorc la Harrowfields.
Eu fusesem cea care rupsese logodna, nu Harvey, [i privind \n urm`,
\mi aminteam c`-i m`rturisisem motivele mele lui Janet, pe care o
consideram cea mai bun` prieten`. Nu \ncercase s` m` \ndep`rteze de
la scopul meu, realmente m` \ncurajase \n credin]a mea c` n-ar fi corect
fa]` de el dac` m-a[ duce la Danesmead s` am grij` de mama [i nu i-a[
oferi [ansa s` anuleze nunta pe care o pl`nuisem pentru prim`vara
aceea. Nu putusem s` uit cuvintele ei. |n ochii lui Janet, Harvey fusese
cel la care trebuia s` ne gândim, fa]` de Harvey n-ar fi fost corect` o
separare nedefinit`… Ca prieten` a amândurora, Janet nu p`ruse s`
46 ALEXANDRA STUART

aib` vreun motiv personal ca s`-mi dea sfaturile pe care mi le d`duse.


Dar poate c` fusesem oarb` [i pu]in prea \ncrez`toare \n mine, c`ci
fusesem sigur` de iubirea lui Harvey [i de faptul c` \n]elegea \n ce
situa]ie m` aflam, [i desigur, de prietenia [i loialitatea lui Janet, astfel c`
nu m` \ndoisem nici o clip` de nici una din ele.
Harvey nu sugerase niciodat` c` n-ar trebui s` plec de la St. Joseph [i
s`-mi abandonez cariera – considerase, ca [i mine, c` era datoria mea de
fiic`. O cunoscuse destul de bine pe mama [i ]inuse destul de mult la ea
ca s`-i propun` s` vin` s` stea cu noi dup` ce ne vom c`s`tori… dar
desigur, asta tot ar fi \nsemnat s`-mi abandonez cariera. {i ar fi \nsemnat
de asemenea s` locuim \n Londra, ceea ce [tiam c` mamei nu i-ar fi
pl`cut deloc. Era o femeie din provincie, se n`scuse [i crescuse \n
Yorkshire [i g`sise \ntotdeauna ora[ele mari oarecum alarmante.
F`r` doar [i poate, probabil ar fi fost de acord s` stea cu noi, chiar dac`
ar fi \nsemnat \n Londra, dac` am fi putut s`-i spunem de ce. La sfatul lui
John Mallory, decisesem s` nu-i spunem adev`rul despre boala ei pân`
nu vom fi nevoi]i sau pân` când va \ncepe s` b`nuiasc` [i gândindu-m`
acum, cu \n]elepciunea ulterioar`, [tiam c` avusese dreptate. De[i fragil`
fizic [i devenind din ce \n ce mai sl`bit`, mama acceptase nevoia evident`
s` \mpart` casa cu mine [i s-o u[urez de sarcinile c`rora nu le mai putea
face fa]`, dar pân` aproape de sfâr[it, nu [tiuse cât de bolnav` era [i f`r`
\ndoial`, nu realizase c` era pe moarte. Fusese fericit` \n felul ei doi din
cei trei ani pe care-i petrecusem cu ea la Danesmead, mult mai fericit` –
[tiam \n adâncul inimii – decât ar fi putut fi vreodat` la Londra.
Destul de ciudat, nu-i p`ruse r`u c` m` desp`r]isem de Harvey.
|l pl`cuse sau cel pu]in a[a p`ruse, dar când \i spusesem, cât de
indiferent` [i de impasibil` putusem, c` decisesem s` nu m` c`s`toresc
cu el, nu \ncercase s`-[i ascund` eliberarea.
CERCET~TOAREA 47

– Nu e b`rbatul potrivit pentru tine, Stacey drag`. Nu m` \ntreba de


unde [tiu. Pur [i simplu [tiu. Oh, e inteligent [i chipe[ [i sunt sigur` c`
va ajunge departe, dar nu e potrivit pentru tine. {tie s` ia, nu s` dea,
ad`ugase cu tâlc, când o iscodisem care erau motivele pentru care-mi
aplaud` decizia. {i… e un vân`tor de glorie! Ar accepta orice sacrificiu
pe care tu sau oricine ar fi preg`tit s`-l fac`, doar ca s`-[i ating` scopul,
dar n-ar fi recunosc`tor [i n-ar da nimic \napoi – pur [i simplu, ar uita
cui \i datoreaz` progresul. Iar tu, Stacey, copila mea drag`, e[ti genul
care ar face sacrificii la nesfâr[it, f`r` s` primeasc` nimic \n schimb, ceea
ce ar fi r`u pentru amândoi. A[a c` slav` cerului c` ai avut flerul s` nu
te c`s`tore[ti cu el, [i \n]elepciunea de a te \ntoarce aici, unde vei fi
liber` de tenta]ia de a te r`zgândi.
Eram con[tient` de un nod ciudat \n gât când, \n timp ce m`
\mbr`cam pentru \ntâlnirea cu Janet [i Harvey, \mi amintii p`rerea mamei
despre caracterele noastre. Studiindu-m` \n oglinda de la toalet` mai
concentrat` decât de obicei, m` \ntrebam dac` [i ea avusese dreptate.
Chipul care m` privea din perete f`r` s` zâmbeasc` era mai degrab`
plictisitor [i neinteresant, lipsit de personalitate [i de animare, palid [i cu
ochi cenu[ii, obosi]i, o gur` prea sensibil` [i cu câteva riduri care
\ncepeau s` se formeze pe frunte. Mandy mo[tenise toat` frumuse]ea [i
farmecul viu al mamei, p`rul blond [i ochii alba[tri, dar eu sem`nam cu
tata, care fusese medic de familie, apatic, de n`deje, dar necaptivant – mai
r`u de fapt decât John Mallory din punctul `sta de vedere. John avea
temperament [i câteodat`, când \i d`dea frâu liber, un sim] al umorului
irezistibil, \n vreme ce eu… m` privii dezgustat` \n oglind`.
Ar`tam ca o stafie! O doctori]` de treizeci de ani, dedicat` – al naibii
de dedicat` – care ajunsese absolut nic`ieri, dobândise fix nimic [i care
ar`ta fiecare zi a vârstei ei! |mi trecui posomorât` piept`nul prin p`rul
48 ALEXANDRA STUART

scurt, \mi aplicai un strat prea generos de ruj [i tocmai m` [tergeam


pu]in când auzii un cioc`nit la u[`.
– Stacey, pot s` intru? Aiesha p`rea emo]ionat` [i când r`spunse
invita]iei mele [i intr` \n camer`, expresia ei m` contrarie, c`ci pe
jum`tate radia, pe jum`tate plângea.
– Ce este? Aiesha, ce s-a \ntâmplat?
– Nu s-a \ntâmplat nimic, Stacey… cel pu]in nu pentru noi. Flutur`
o hârtie tip`rit` [i scoase din buzunarul halatului ei alb de laborator o
a doua, pe care mi-o d`du. Asta e a ta: e confirmarea oficial` – lista e
afi[at` pe panou. V`zându-m` nedumerit`, \mi explic`: lista celor care
au primit confirmarea pentru bursa de cercetare, desigur! Numele t`u
figureaz` acolo, la fel [i al meu. Dar nu [i…
– Al lui David, terminai pentru ea, uitându-m` la list` acum la fel de
emo]ionat` ca [i ea. Bietul David, va fi o lovitur` pentru el.
– Nu cred, Stacey. Chiar el mi-a spus c` ritmul `sta e prea alert
pentru el [i zice c` nu-i pare r`u. Dar felicit`ri pentru tine… ai f`cut fa]`
ritmului!
– {i ]ie. De fapt, meri]i toate felicit`rile, pentru c` nu cred c` a[ fi
reu[it f`r` ajutorul [i exemplul t`u.
– Prostii! Vocea ei era indignat`. Ai fost aleas` pentru meritele tale
[i nu trebuie s` crezi niciodat` altceva. E[ti o persoan` extrem de
capabil`, Stacey – [i [tiu, c`ci am lucrat cu tine. Impulsiv [i cu o
nea[teptat` afec]iune, se ridic` pe vârfuri [i m` s`rut` pe obraz. Trebuie
s` plec, acum; trebuie s`-i scriu lui Narayan s`-i dau vestea cea bun`.
{i – uitându-se la ceas – e opt f`r` cinci. Nu te duci s` iei cina la opt?
– Ba da, \ncuviin]ai panicat`. {i nu sunt gata. Unde naiba mi-am
l`sat geanta? {i ]ig`rile… ar`t oribil, dar nu am timp s` mai fac nimic
acum, nu?
CERCET~TOAREA 49

– Ar`]i foarte bine, m` asigur` Aiesha. |mi g`si geanta [i ]ig`rile [i mi le


d`du, aruncându-mi o ultim` privire. |ntâlnirea asta… nu e cu sora ta, nu?
– Nu, recunoscui eu.
– Dar e[ti \ncordat`, ]âfnoas` – nu prea e[ti ner`bd`toare s` te duci?
– Ei bine, nici nu [tiu, Aiesha. Vezi tu, iau cina cu b`rbatul cu care
am fost odat` pe cale s` m` m`rit [i cu so]ia lui.
Harvey a[tepta când ajunsei \n holul de la intrare. Se schimbase
foarte pu]in, hot`râi studiindu-l pe ascuns \n timp ce ne salutar`m.
Se mai \ngr`[ase pu]in, poate, dar \i st`tea bine – \n vremurile de
demult, fusese mult prea slab – [i nu p`rea s` fi \mb`trânit deloc.
Adev`rat, ar`ta obosit [i avea câteva riduri \n jurul gurii [i ochilor care
acum trei ani nu existaser`, dar \n ansamblu, era acela[i b`rbat zdro-
bitor de frumos, cu p`rul negru pe care mi-l aminteam [i pe care-l
iubisem. Mai pu]in copil`ros, mai sigur pe el [i cu un aer de
autoritate… dar tot Harvey [i, \n ciuda hot`rârii mele ne\nduplecate,
sim]ii cum inima \mi bate mai repede când m` uitai la el [i m` lu` de
bra] s` m` ajute s` urc \n ma[in`.
Ma[ina, un frumos Rover 2000, i se potrivea ca o m`nu[`, a[a cum
Lotusul Elan i se potrivea scenaristului, lui Gil Plumpton.
– Frumoas`, nu-i a[a? Abia am cump`rat-o.
– Foarte frumoas`, \ncuviin]ai, [i foarte luxoas` – trebuie s-o duci bine!
– Oh, lucr`m amândoi [i, f`r` copii de \ntre]inut [i de educat, am
hot`rât c` mi-o pot permite. Harvey urc` la volan [i pornir`m. {i trebuie
s` m` gândesc [i la imagine, desigur. Momentan, \i ]in locul lui Martin
Galbraith – poate c` ai auzit…
Doctorul Martin Galbraith era unul din seniorii de la St. Joseph,
[tiam, un cardiolog foarte bun [i extrem de respectat, cu care Harvey
lucrase ca medic de familie [i mai târziu, ca [ef de lucr`ri.
50 ALEXANDRA STUART

– Nu, n-am auzit. E plecat \n vacan]`?


– Nu, e bolnav, grav bolnav [i, ironie, cu inima! M-am ocupat de
pacien]ii lui particulari din Harley Street \n ultimele [ase s`pt`mâni,
pas`mite temporar, [i aici [i la spital, dar nu cred c` se va \ntoarce.
Cu siguran]`, nu ca medic cu norm` \ntreag` [i dac` se hot`r`[te s` se
pensioneze, atunci… Alison o s`-i ia locul, James Furber o s`-i ia locul
lui Allison, [i cu pu]in noroc, voi lua locul lui James.
– Felicit`ri!
– |nc` nu e stabilit nimic. Doctorul Galbraith ar putea s` mai
continue o vreme, de[i nu cred c` ar fi \n]elept [i am \ncercat s`-i spun
asta – cu tact, desigur. Dar din moment ce rezultatul e \nc` nesigur, o
s` p`strezi ce ]i-am spus pentru tine, nu?
– N-o s` suflu o vorb`, \l asigurai.
|ntr-adev`r, [tiam amândoi va fi un mare noroc dac` doctorul
Galbraith se va pensiona. Diferen]a dintre un conferen]iar senior [i un
[ef de lucr`ri junior era atât ca statut, cât [i ca onorariu, [i ar fi
excep]ional dac` la vârsta lui ar reu[i s-o dep`[easc`. La multe din
spitalele universitare mari din Londra, [efii de lucr`ri puteau [i adesea
a[teptau ani buni un post de conferen]iar, de[i majoritatea erau la fel
de califica]i [i aproape la fel de experimenta]i ca oamenii de deasupra
lor. Unii oboseau s` mai a[tepte [i renun]au la lupt`, c`utând de lucru
\n spitale din provincie, dar Harvey nu era genul care s` renun]e u[or…
Privii \n direc]ia lui \n timp ce opri la un semafor [i dintr-o dat` m`
\ntrebai dac` mama \l judecase mai bine decât mine. |l numise "vân`tor
de glorie", dar cu siguran]`, ambi]ia nu era o crim`. Nici m`car la un
medic? Muncise din greu, câ[tigase pe merit averea care ar putea s`-i
revin`. |i spusei asta [i-mi zâmbi.
CERCET~TOAREA 51

– Mul]umesc, iubire. M`rturisesc c`-mi place Harley Street [i postul


de [ef de lucr`ri… \n afar` de asta, orele sunt mai pu]in obositoare.
Continu` s` vorbeasc` degajat [i f`r` nici o re]inere. Ei bine, am ajuns,
m` anun]` el la un moment dat.
– Da, \ncuviin]ai privind cu inters nostalgic \n jur.
Harvey parcase prima lui ma[in` aproape \n acela[i loc, dup` o
petrecere la spital, [i ne s`rutaser`m prima oar` pe bancheta din spate.
M` \ntrebam dac`-[i amintea [i el ocazia. |l \ntrebasem de ce parcase
atât de departe pe apartamente; râsese [i-mi spusese c` era singura cale
s` r`mân` singur cu mine.
– Janet nu te scap` o clip` din ochi, nu-i a[a? se plânsese el…
– Haide, iubire, m` invit` Harvey, deschizându-mi portiera [i
\ntinzându-mi mâna. Nu mai visa cu ochii deschi[i. Janet o s` \nceap`
s`-[i imagineze tot felul de lucruri dac` \ntârziem – [i \ntârziem zece minute,
la naiba! A durat mai mult decât am crezut s` trecem prin traficul `sta.
M` \ncordai involuntar, \ngrijorat` atât de tonul lui, cât [i de
implica]iile remarcei sale.
– Janet nu are nici un motiv s`-[i imagineze nimic \n privin]a mea,
Harvey. A[ vrea s` \ncerci s-o convingi, pentru c`… Ei bine, presupun
c` a[a se explic` de ce nu mi-a r`spuns la scrisoare sau de ce nu ]i-a spus
c` m-am \ntors…
– Janet n-a reu[it \nc` s`-mi explice asta, r`spunse el sec. {i-[i
imagineaz` cel mai r`u lucru, indiferent ce fac sau ce spun, din
nefericire; a[adar, m` tem c` va trebui s-o convingi tu. Dac` po]i…
– Oh, dar am fost prietene! Cu siguran]`, nu poate s` cread` c` eu
– c` vreunul din noi…
– Poate. Fii sigur` c` poate. Liftul sosi [i Harvey deschise u[a cu o
mi[care scurt` [i furioas`. Urc`, iubire, m` \ndemn` el, folosind
52 ALEXANDRA STUART

incon[tient modul pe jum`tate tachinant, pe jum`tate afecuos, \n care


mi se adresase pe vremuri. Fui tentat` s`-l \ntreb de mariajul cu Janet,
dar m` mai gândii o dat` [i cu o am`r`ciune inconfundabil`, schimbai
subiectul.
– John Mallory m-a rugat s`-]i amintesc de el, \ncepui, [i…
– Ah, da, admirabilul [i pe veci credinciosul John! spuse Harvey, cu
o not` de ironie. M` mir c` nu te-ai c`s`torit cu el.
M` \mbujorai iritat`, dar \nainte s` g`sesc o replic` la fel de zdrobitoare,
liftul se opri [i Harvey deschise u[ile. |[i uitase cheile acas`, a[a c` sunar`m
la u[`, dar nu r`spunse nimeni. Exasperat, se \ntoarse la lift.
– Am o cheie de rezerv` \n ma[in`. A[teapt`-m`, m` duc s-o iau.
Janet trebuie s` se fi dus la spital – e de serviciu la urgen]`.
Disp`ru, trântind u[a liftului dup` el [i a[teptai stânjenit`.
Oare Janet chiar fusese chemat` de urgen]`, sau plecase ca s` evite o
\ntâlnire cu mine? |n orice caz, nu ar fi fost o idee bun` s` cinez \n
tête-à– tête cu Harvey \n apartament, \n absen]a so]iei lui. Dac` era
probabil s`-[i imagineze diferite scenarii fiinc` \ntârziasem pu]in \n
trafic, atunci cu siguran]`, \[i va imagina mult mai multe dac` voi
r`mâne s` cinez singur` cu el… Pornii spre lift [i \ntorcându-m`, mi se
ag`]` geanta de clan]`. U[a se deschise \ncet [i dup` o clip` de ezitare,
intrai \n hol, observând c` siguran]a fusese tras` deoparte – evident,
Janet v`zuse c` Harvey \[i uitase cheile.
Pe masa din hol era un bilet adresat mie, cu scrisul lui Janet. |l citii
\n grab`: "|mi pare r`u c` nu voi fi acolo s` te primesc", scrisese Janet.
"Dar tocmai am fost chemat` la spital. N-o s` \ntârzii mai mult de o or`,
a[a c` te rog, simte-te ca acas` [i, dac` nu te deranjeaz` s` serve[ti cina,
am l`sat-o \n cuptor. V` rog, \ncepe]i f`r` mine – m` \ntorc cât pot de
repede; voi fi foarte dezam`git` dac` nu m` a[tep]i. Cu drag, Janet."
CERCET~TOAREA 53

Ezitai, indecis`, [i \nainte s` m` pot hot`r\ ce s` fac, Harvey reveni:


– Ai intrat? spuse el mirat.
– Da. Janet a l`sat u[a deschis`. {i a l`sat biletul `sta.
|l citi, \ncruntându-se.
– Oh, ei bine, presupun c` mai bine am face cum spune.
Te deranjeaz` s` serve[ti cina?
– Nu, desigur c` nu. Dar… M` oprii, realizând c` nu puteam s`-i
sugerez c` ar trebui s` m` duc` \n ora[, sau chiar la cantina spitalului
sau la sala de mese a reziden]ilor, [i m` lu` de bra], conducându-m` \n
sufragerie.
– Bei ceva? |mi enumer` câteva b`uturi [i alesei gin tonic. O ]igar`?
|mi d`du paharul [i puse lâng` mine un port]igaret de lemn, apoi se
a[ez` vizavi. |n cinstea ta, Stacey! E minunat s` te rev`d.
Mi se p`ruse c` vorbea serios [i sim]ii c` m` \nro[esc, dar schimb`
subiectul, povestindu-mi cu pl`cere [i naturale]e despre munca lui,
punându-m` la curent cu ve[tile despre colegii no[tri [i cu bârfele din
spital. Eram la cel de-al doilea pahar, când m` \ntreb` cum m`
descurcam la Harrowfields [i m` ascult` cu un interes m`gulitor.
De undeva din apartament se auzi un ceas [i m` uitai \n grab` la mân`.
– Dumnezeule, e nou`! S-o mai a[tept pu]in pe Janet, sau vrei s` m`
duc s`-mi fac treaba la buc`t`rie?
– F`-]i treaba la buc`t`rie, iubire, dac` sincer nu te deranjeaz`.
N-am mai avut timp s` m`nânc dup` micul dejun [i sunt lihnit. Harvey
se ridic`, zâmbind. Va fi exact ca pe vremuri, nu-i a[a? O s` desfac o
sticl` de vin. M` urm` \n buc`t`rie [i cât timp \mi f`cui de lucru la
cuptor, sun` telefonul. |l auzii cum r`spunde, pe un ton pu]in brutal:
da, bine… oh, ne descurc`m, nu-]i face griji… da, o s`-i spun. Bine…
pa.
54 ALEXANDRA STUART

Harvey mânc` \ncântat, vorbind amuzant despre fleacuri [i


umplându-mi paharul cu vin de fiecare dat` când luam câteva
\nghi]ituri. |ntotdeauna avusese sim]ul umorului [i o limb` ascu]it`, iar
cina bine g`tit` era o schimbare pl`cut` de la meniul bogat, dar
preparat \n mas`, de la Harrowfields. |ncepui s` m` simt bine,
alunecând cu u[urin]` spre vechea camaraderie pe care eu [i Harvey o
\mp`r]iser`m \ntotdeauna [i amintirea ultimilor trei ani \n care nu ne
v`zuser`m \ncepu s` se [tearg`, \ncetul cu \ncetul. F`cui cafea [i pusei
vasele la sp`lat, iar Harvey duse ce[tile de cafea \n sufragerie,
f`cându-mi semn s` m` a[ez pe canapea.
– Janet \ntârzie.
– Oh, [tii cum e \n sala de opera]ii, d`du el din umeri. S` bem pu]in
coniac la cafea, s` s`rb`torim? F`r` s` a[tepte consim]`mântul meu,
turn` coniac \n dou` pahare [i le aduse pe mas`.
Se a[ez` lâng` mine pe canapea [i se l`s` pe spate, cu un oftat
mul]umit, \nc`lzindu-[i \n mâini paharul de coniac.
– De mult n-am mai avut o sear` atât de pl`cut`, \mi spuse el cu
blânde]e. De trei ani, mai exact. Mi-a fost dor de tine, Stacey.
Sorbii din cafea, fiind nevoit` s` fac un efort considerabil ca s`-mi
potolesc b`t`ile nebune[ti ale inimii. Toat` magia de odinioar` se
\ntorsese; eram con[tient` din nou de atrac]ia pe care o sim]isem
dintotdeauna pentru Harvey, de farmecul [i frumuse]ea lui [i când se
\ntinse dup` cea[ca de cafea [i degetele lui \mi atinser` din gre[eal`
bra]ul gol, sim]ii un fior prin tot trupul. |mi dorii cu disperare ca Janet
s` se \ntoarc` sau s` sune telefonul – orice care ar rupe vraja sau mi-ar
da o scuz` s` plec, dar t`cerea din \nc`perea mic` r`mase netulburat`
pân` când Harvey spuse, l`sând deoparte cafeaua:
CERCET~TOAREA 55

– N-a mers cu mine [i Janet, dup` cum probabil ]i-ai dat seama.
Nu suntem… oh, la naiba, Stacey, n-ar fi trebuit s` m` c`s`toresc cu ea!
Ar fi trebuit s` te a[tept sau s` m` str`duiesc mai mult s` te conving s`
nu te duci \n Yorkshire… la naiba cu toate, eram \ndr`gostit de tine.
Nu cred c` am \ncetat vreodat` s` fiu \ndr`gostit de tine, [i acum…
Se \ntoarse spre mine cu o expresie grav` [i f`r` s` zâmbeasc`.
Acum te-ai \ntors [i te doresc mai mult ca oricând, iubito. Dar [tii asta,
nu-i a[a? Trebuie s` fi sim]it, la fel cum am sim]it [i eu, din clipa \n care
am ajuns aici. Bra]ul lui m` \nconjur`, tr`gându-m` spre el. {i tu sim]i
la fel, nu-i a[a, Stacey?
|l doream \n momentul acela, stând acolo \n lumina palid`, atât de
mult \ncât a[ fi putut s` strig \n gura mare. Dar [tiui, din clipa \n care
toate amintirile de odinioar` mi se \nv`lm`[ir` din nou \n minte, c` nu
\ndr`zneam s` recunosc fa]` de el [i nici m`car fa]` de mine \ns`mi
adev`rul. N-ar face decât s` ne provoace suferin]` amândurora [i lui
Janet, \n afar` de faptul c` ar pune \n pericol cariera lui Harvey,
perspectivele lui minunate, \ntregul lui viitor, ca s` nu mai vorbesc de
bursa de cercetare pe care cu greu o ob]inusem la Harrowfields.
|ncercai s`-i spun; vocea mi se \nec` \ntr-o \ncercare zadarnic` de a
p`rea ra]ional` [i nep`s`toare, dar cuvintele venir` \mbulzindu-se unul
dup` altul, \ntr-o confuzie incoerent` [i [tiam c` nu erau câtu[i de pu]in
conving`toare.
Expresia lui Harvey se relax` [i-mi zâmbi cu o ironie plin` de
afec]iune.
– Nu crezi o iot` din ce spui, iubire, m` acuz` el. {i \n orice caz,
nimic din toate astea nu conteaz`… sau cel pu]in nici una nu se aplic`
\n cazul nostru. Nu suntem copii, suntem adul]i ra]ionali [i [tim
amândoi care e socoteala, nu?
56 ALEXANDRA STUART

– Dar asta \ncerc s`-]i spun [i eu. Reu[ii cumva s` m` eliberez din
bra]ele lui [i m` ridicai \n picioare. Cred c`… ar fi mai bine s` plec.
O s` iau taxiul sau autobuzul, nu e nevoie s` m` duci tu. Ar fi mai bine,
pentru c` Janet va fi obosit` când va veni [i…
– Nu trebuie s` fugi, iubire, protest` el. |nc` nu mi-am pierdut
min]ile de tot. {tiu [i eu c` Janet poate veni \n orice clip`… dar trebuie
s` vorbim. Trebuie s` stabilim ce vom face.
– Nu e nimic de f`cut, Harvey. |mi c`utai geanta [i m` dusei \n hol
s`-mi iau haina; mâinile \mi tremurau când o luai din cui.
– Nimic drastic, de acord. Se presupune c` medicii nu trebuie se
comporte ca ceilal]i oameni, \n astfel de situa]ii. Din partea lor, se
a[teapt` s` aib` standarde morale [i etice mai \nalte, s` se supun` unui
reguli de conduit` mult mai rigide decât majoritatea muritorilor… de[i
numai Dumnezeu [tie de ce! Dar accept asta [i presupun c` `sta e
temeiul argumentelor tale. Ei bine, de acord… dar cu siguran]`, nu e un
motiv pentru care ar trebui s` nu te mai v`d, pentru care s` nu \ncerc`m
s` g`sim… o cale de compromis, nu? Trebuie s` te mai v`d, Stacey.
– Cred c` ar fi mult mai cuminte dac` nu ne-am mai vedea deloc, \i
spusei cu triste]e.
– Poate c` da, conchise el, apoi se aplec` [i m` s`rut`. Fu un s`rut
scurt, controlat, dar simpla atingere a buzelor lui m` str`b`tu ca un foc
[i fiecare instinct din mine \mi striga s` r`mân \n bra]ele lui, s` m` ag`]
de el ca s` m` mai s`rute o dat` [i \nc` o dat`. Dar el fu cel care se d`du
\napoi, sim]ind parc` pericolul, [i spuse, ]inându-mi mâinile atât de
strâns \ncât nu m` putui mi[ca: Janet ar putea s` apar`, \]i aminte[ti?
{i ea nu-[i uit` cheile.
Cuvintele [i tonul ironic pe care le rosti avur` efectul unui du[ rece
[i sim]ii cum devin rigid`.
CERCET~TOAREA 57

– Uitasem, recunoscui. Dar nu se va mai \ntâmpla… [i nu voi putea


niciodat` s` uit c` Janet [i cu mine am fost prietene. Plec, Harvey,
trebuie… te rog… d`-mi drumul.
– Nu, pân` nu-mi promi]i c` o s` te mai v`d. Nu po]i s` te \ntorci \n
via]a mea, dup` atâ]ia ani, pur [i simplu… nu po]i. Nu vreau decât s`
fiu cu tine din când \n când, s` te v`d [i s` vorbim, s` uit de toate [i s`
m` relaxez, ca \n seara asta. Nu-mi po]i refuza atât de pu]in, draga
mea… dac` m` iube[ti. Cum am spus, suntem adul]i [i [tim bine care
e socoteala. Dar po]i avea \ncredere \n mine, Stacey, \]i promit. La urma
urmelor, acum am destul de multe \n joc din punct de vedere
profesional [i nu-]i imaginezi c` a[ fi atât de prost \ncât s` le dau cu
piciorul, nu? Janet a fost prietena ta [i este so]ia mea – nu inten]ionez
s-o r`nesc, ca [i tine.
Vorbea cu sinceritate [i-l credeam. Dar oricum, [tiam c` ar \nsemna
s` ne asum`m un risc. Nu numai Janet s-ar fi sim]it r`nit`; pl`tisem
scump – o inim` sfâ[iat` [i o singur`tate ap`s`toare – acum trei ani,
când fusesem nevoit` s` aleg \ntre iubirea pentru Harvey [i datoria fa]`
de mama… dar f`cusem o alegere, de bun`voie [i cu ochii larg deschi[i,
[i acum trebuia s` mi-o men]in. Ce era f`cut era bun f`cut, nu puteam
s` dau \napoi sau s` fac un compromis. |nfruntându-i privirea, cu
lacrimile pe care nu le mai puteam ascunde sugrumându-mi gâtul,
scuturai din cap.
– |mi pare r`u, Harvey. Nu te voi mai vedea.
Oft` [i-mi d`du drumul; bra]ele \i c`zur` \n l`turi, \ntr-un gest disperat.
– Depinde de tine, dar mai gânde[te-te, te rog, iubire. Nu e nevoie
s` te gr`be[ti a[a, când e o decizie care ar putea face o diferen]` enorm`
pentru amândoi – diferen]a dintre a tr`i [i a exista doar. Sau cel pu]in
a[a simt eu, pentru c` sunt \nc` \ndr`gostit nebune[te de tine, Stacey.
58 ALEXANDRA STUART

Nu r`spunsei, c`ci nu aveam \ncredere \n mine, [i m` \ndreptai


hot`rât` spre u[`, [tiind c` picioarele \mi erau parc` din plumb [i c`, \n
adâncul sufletului, nu vroiam s`-l p`r`sesc, mai ales \n termenii ace[tia.
Cu mâna pe clan]`, aproape cedai [i avui nevoie de toat` puterea ca s`
deschid u[a. |n urma mea, Harvey \ntreb` brusc:
– Nu exist` altcineva, nu-i a[a?
Scuturai din cap f`r` s` m` uit la el.
– Nu.
– Nici John Mallory?
– Ei bine, eu… nu, nu tocmai. Vezi tu…
– A[adar, asta era! Puteam s` ghicesc. Ei bine, tot ce pot s` spun e…
nu face aceea[i gre[eal` ca mine, nu te m`rita cu cineva de care nu e[ti
\ndr`gostit`, Stacey, pentru c` e un iad, crede-m`. {i \n lumina acestei
revela]ii, pot s` te avertizez c` te voi face s` te r`zgânde[ti. Trebuie s` te
rev`d.
|n momentul acela, \mi d`dur` lacrimile, brusc [i cople[itoare;
trântii u[a \n urma mea [i m` n`pustii orbe[te spre lift, dar când ap`sai
butonul s`-l chem, auzii c` urca deja. Janet, m` gândii cu spaim`… oh,
Dumnezeule, nu puteam s` dau acum ochii cu Janet, nu putea s` m`
g`sesc` \nl`crimat`! Privii \n jur, c`utând o sc`pare [i z`rii scara de
incendiu. Din ascunz`toarea casei sc`rilor, v`zui cum Janet coboar` din
lift. Ar`ta obosit` [i ab`tut`; se opri nehot`rât` o clip` \nainte s` vâre
cheia \n u[`. Apoi, ridicând sfid`toare capul, intr` [i o auzii strigând:
– Harvey… Stacey, mai sunte]i aici? |mi pare r`u c` am…
– Eu mai sunt \nc` aici, dar Stacey a plecat, auzii vocea nea[teptat de
aspr` a lui Harvey. Nu te-ai gr`bit, nu-i a[a?
U[a de la apartament se \nchise [i nu mai auzii r`spunsul lui Janet.
Capitolul 4

Aiesha [i cu mine fuseser`m repartizate \n echipe diferite [i, din


moment ce orele noastre de serviciu coincideau rar, nu ne mai vedeam
\n timpul programului, dar continuam s` citim \mpreun` \n timpul liber.
|mi p`rea r`u [i-mi lipsi mult \n primele zile, dar muca pe care o
f`ceam acum era atât de interesant` [i de solicitant`, \ncât devenii
repede absorbit`, excluzând orice alt` preocupare. {eful meu era
domnul Miles Enderby, conferen]iar de curând, care fusese \nainte unul
din [efii de lucr`ri ai profesorului Kneller. Avea pu]in peste patruzeci de
ani, un om energic, vesel [i foarte direct [i un chirurg foarte talentat,
cum realizai \n scurt timp. Stabilea un standard \nalt [i nu prea suferea
pro[tii, dar era nep`rtinitor [i generos cu laudele când sim]ea c` erau
pe merit [i nu cerea de la echipa lui mai mult decât era gata s` dea el
\nsu[i, ceea ce-l f`cea s` fie o persoan` cu care lucrai u[or.
|l pl`cui de la bun \nceput, dar nu eram la fel de sigur` \n privin]a
loc]iitorului lui, Richard Leyland, care dimpotriv`, avea o figur` grav` [i
aparent ducea lips` de sim]ul umorului, era un om al cuvintelor pu]ine
[i avea o atitudine rezervat` [i nesigur`, pe care ini]ial o pusesem pe
60 ALEXANDRA STUART

seama timidit`]ii. Nu era u[or s`-l cuno[ti [i tindea s` stea departe de


noi; rareori r`mânea s` flec`rim [i s` bem un ceai dup` o repriz` lung`
\n sala de opera]ii, a[a cum f`cea [eful nostru. Domnul Leyland era mai
mare decât ceilal]i cu aceea[i func]ie, datorit` faptului c` petrecuse
câ]iva ani \n Vietnam, ca membru al unit`]ii Crucea Ro[ie. Nu vorbea
niciodat` de experien]a de acolo, dar opinia general` – sus]inut` de
[eful de lucr`ri, Shane O'Hagan – spunea c` fusese atât de cumplit,
\ncât \l afectase profund.
|n weekend, ob]inui permisiunea s` plec [i stabilii cu John s` m`
a[tepte la gar`.
– |mi pare r`u c` am \ntârziat", m` \ntâmpin` el, gr`bindu-se s`-mi
ia valiza. Am f`cut câteva vizite pe drum [i una din ele a fost mai lung`
decât anticipasem. Credeai c` am uitat?
– Ei bine, \ncepeam s` m` \ntreb, recunoscui. Mai ales c` am crezut
c` mi-ai spus c`-]i ]ine cineva locul \n weekendul `sta.
– Da, a[a ]i-am spus, \ncuviin]` el [i urc` la volan. M` lovi contrastul
\ntre ma[ina lui bine \ntre]inut`, dar veche, cu tapi]eria uzat` [i
caroseria pr`fuit`, [i Roverul lustruit [i capabil al lui Harvey. Ma[ina
unui medic de familie circula pe orice fel de vreme, desigur, [i adesea
nu era timp pentru sp`lat [i lustruit cu cear` – lui John \i pl`cea s`-[i
cure]e singur ma[ina, insistând c` f`cea o treab` mai bun` decât cei de
la sp`l`torie. Ceea ce era adev`rat; dar când nu avea timp, ma[ina
r`mânea pur [i simplu murdar`. Oftai tare [i John, \n]elegând gre[it
motivul, m` b`tu cu simpatie pe genunchi.
– Trebuie s` fii extenuat`, copila mea drag`. |mi pare r`u c` te-am
f`cut s` a[tep]i. Am f`cut vizitele acelea doar pentru c` mi s-a p`rut mai
rapid decât s` stau s`-i explic loc]iitorului unde [i cum trebuie s`
ajung`.
CERCET~TOAREA 61

– Nu-]i face griji, te rog. N-am avut timp s` ajung decât \n sta]ia de
autobuz. N-ai \ntârziat mai mult de cinci minute.
– Dar ar`]i obosit` [i ai sl`bit. Te muncesc mult la Harrowfields?
– Destul de mult. Dar sunt extrem de mul]umit` c` m-am dus acolo
– sau mai degrab` c` m-ai f`cut s` m` duc acolo. |mi place la nebunie
[i, cu voia Domnului, sper ca peste trei-patru luni s` fiu un membru
folositor [i competent al breslei noastre.
– |nceteaz`! Erai folositoare [i competent` [i \nainte.
– Oh, [tii la ce m` refer!
– Da, bine\n]eles c` [tiu. M` \ntreb` despre Harrowfields [i-i
povestii despre munca [i colegii mei, \i relatai despre prietenia mea cu
Aiesha [i apoi \l bombardai cu detalii despre primul transplant la care
asistasem, despre tehnica domnului Enderby. |i spusei chiar [i despre
domnul Leyland.
– I-am spus doamnei Atkinson s` ne lase ceva pentru cin`, m`
anun]` când oprir`m \n fa]a casei lui. Mai bine coboar` acum, \nainte s`
intru \n garaj: [tii cât de \ngust e. |]i aduc eu valiza. Vei sta \n camera din
capul sc`rilor, apropo – nu \n cea obi[nuit`. Sper c` nu te superi.
– Nu, desigur. |n camera mea st` loc]iitorul?
– Da, exact, zâmbi el cu mali]iozitate.
Intrai \n cas` [i fui primit` c`lduros de c`tre b`trâna [i m`moasa
menajer`, doamna Atkinson, care m` anun]` c` ne preg`tise o cin`
modest`.
– Nu e cine [tie ce, domni[oar` Stacey – doar câteva sandvi[uri [i o
pr`jitur`, dar [tiam c` o s`-]i fie foame dup` drum. M` privi critic. E[ti mai
slab` ca niciodat` – nu v` hr`nesc cum se cuvine la spitalul `la al t`u?
– Doamna A. ne-a f`cut foarte mândri, observ` John. Trebuie s` fie
foarte \ncântat` s` te vad`: cu mine nu face niciodat` a[a o risip`!
62 ALEXANDRA STUART

Era \ntr-adev`r o risip`; cele câteva sandvi[uri [i pr`jitura menajerei


se dovedir` un festin care ar fi hr`nit [i zece persoane.
– De ce nu-l treze[ti pe loc]iitorul t`u s` m`nânce cu noi?
– Nu cred c` va vrea s` fie târât` jos – s-a dus la culcare, Stacey.
– Ea? Oh, deci ai angajat o alt` femeie-doctor? \ntrebai surprins`,
c`ci fusesem prima doctori]` pe care o angajase vreodat` John.
– Ei bine, [tii cum e – am devenit dependent de doctori]e, zâmbi el
cu aceea[i mali]iozitate de mai devreme. Am cunoscut-o pe Grace la un
consiliu, \n Merton, acum [ase s`pt`mâni. Sper` s` intre \n parteneriat
cu Dilys Powell, dar a ap`rut un fel de \ntârziere legal`, a[a c`-mi ]ine
din când \n când locul, ca s`-[i umple timpul [i s` cunoasc` districtul.
– Oh, \n]eleg. A[adar, nu e de aici, nu?
– Nu \nc`. Vine din Cheshire – doctori]a Grace Kinnell, \mi explic`
el molf`ind \ncântat un sandvi[. Pe cuvântul meu, Mama Atkinson s-a
dus \n ora[ pentru tine – astea sunt cu pate, nu-i a[a? mie nu-mi d`
decât sandvi[uri cu [unc` sau carne de vit` rece cu mur`turi… iar biata
Grace a primit carne de vit` rece f`r` mur`turi, când a venit!
Am senza]ia c` doamna A. nu prea o simpatizeaz`, din p`cate.
|n leg`tur` cu weekendul `sta – m-am gândit s` mergem mâine la
mama, dac`-]i surâde ideea.
Mama lui locuia \n cap`tul \ndep`rtat al Mertonului, \ntr-un sat
pitoresc de lâng` mla[tini. John \[i va lua ustensilele de pescuit [i dup`
ce-[i va face datoriile filiale, \[i va petrece restul zilei pescuind. {tiam,
c`ci \l mai \nso]isem de câteva ori la mama lui. O g`seam pu]in cam
impun`toare, dar va fi lini[te lâng` ap` [i-l voi urm`ri pe John cum
pescuie[te; dac` va fi frumos, vom face [i un picnic. |ncuviin]ai.
– Din \ntâmplare, Grace s-a uitat la vechea ta cas`.
CERCET~TOAREA 63

– Vrei s` spui c` se gânde[te s-o cumpere? \ntrebai. Casa era pe


mâinile unui agent imobiliar, dar pân` acum nimeni nu ar`tase mai
mult decât un interes trec`tor. Serios?
– Nu fi atât de surprins`, copila mea… I-am spus c` i s-ar potrivi de
minune [i s` [tii c`-i place mult.
– {i chiar crezi c` doctori]a Kinnell o s-o cumpere?
– Cred c` sunt [anse bune, iar eu fac tot posibilul s-o conving.
Flec`rir`m despre chestiunile locale [i când, \n cele din urm`, m`
sim]ii cople[it` de somn, m` scuzai [i m` dusei la culcare. Doamna
Atkinson \mi aduse micul dejun \n diminea]a urm`toare, cu mesajul c`
John va fi gata de plecare pe la zece.
– M` bucur c` pleac` [i el o dat`, spuse menajera, agitându-se \n
jurul meu. Munce[te prea mult… [i tu la fel, dup` cum ar`]i. P`cat c`
ai decis s` te duci la Londra, domni[oar` Stacey – ar fi trebuit s` r`mâi
aici, din mai multe motive. Oh, domni[oar` Stacey, tu [i doctorul John
sunte]i f`cu]i unul pentru altul, nu-]i dai seama? Cel pu]in a[a credem
majoritatea s`tenilor – \ntotdeauna am crezut asta, chiar [i pe vremea
când tr`ia mama ta. Desigur, aveai o datorie fa]` de ea [i nimeni n-ar
putea s` critice felul \n care ]i-ai f`cut-o. Dar acum s-a dus, biata de ea;
a fost o u[urare milostiv`, trebuie s` recuno[ti, [i un cap`t pentru
suferin]a ei.
– Da, [tiu. Oricum, doamn` Atkinson, m-am \ntors la Londra – la St.
Joseph – ca s`-mi termin studiile de chirurgie. {i a fost la sfatul
doctorului John – de fapt, chiar m-a ajutat foarte mult.
– Doctorul John e cel mai bun [i mai lipsit de egoism om din câ]i
exist`. Ar fi f`cut orice ar fi crezut c`-]i dore[ti, domni[oar` Stacey, dar
nu \nseamn` c` asta a vrut, nu?
64 ALEXANDRA STUART

– Nu… Dar… Oftai [i m` refugiai mestecând \n t`cere dintr-un


sandvi[. Nu puteam s`-i spun c` John nici m`car nu-mi sugerase s`
r`mân, nici nu puteam s`-i men]ionez c`-n to]i anii de când ne
cuno[team, nu insinuase niciodat` c` ar sim]i ceva pentru mine.
– Domni[oar` Stacey, probabil c` n-a fost nici o problem` c` ai
plecat atunci. Dar acum, a ap`rut acea doctori]` Kinnell, cea care-i ]ine
locul. N-ai cunoscut-o, nu-i a[a?
– Nu, recunoscui [i, \mpins` de curiozitate, \ntrebai: cum e ea,
doamn` Atkinson? |n]eleg c` n-o prea ave]i la inim`.
– Nu, dar nu e locul meu s`-mi exprim opinia. Trebuie s` judeci
singur`, când o vei cunoa[te. Se spune c` e un pediatru bun [i…
Contrazicându-[i afirma]ia de mai devreme, mi-o descrise pe doctori]a
Kinnell cu lux de detalii irelevante, din care-mi f`cui impresia c`
loc]iitoarea lui John era mai mare decât el, de[i nu se vedea, m`run]ic`
[i blond` platinat, atr`g`toare "\n felul ei" [i, \n ochii p`rtinitori ai
doamnei Atkinson, "genul neajutoratei care se aga]`". Desigur, doctorul
John \ncearc` s-o ajute… [tii cum e el. Ce nu vede, e c` a pus ochii pe
el [i cum ai fost plecat` atâta timp la Londra, p`rerea mea e c` dac` stai
departe, urm`torul lucru pe care-l vei auzi vor fi clopote de nunt`.
Când u[a se \nchise \n urma ei, oftai, gândindu-m` dintr-o dat` la
Harvey. Desigur, nu putusem s`-i spun despre Harvey; nu putusem
s`-i spun nici m`car c` nu eram \ndr`gostit` de pre]iosul ei doctor John.
Nici el de mine, dac` venea vorba. }ineam unul la cel`lalt, \ntotdeauna
]inusem, dar afec]iunea nu e iubire [i afec]iunea lui John pentru mine
era una fr`]easc`, indiferent ce credeau oamenii din sat. {i – sim]ind
cum m` podidesc lacrimile, m` \ntinsei dup` o ]igar` [i mi-o aprinsei,
\ncercând s`-mi \nec plânsul. Seara trecut` \mi demonstrase c` nu
trecusem \nc` peste Harvey. |nc` eram \ndr`gostit` de el, [i asta \n ciuda
CERCET~TOAREA 65

faptului c` era c`s`torit cu fata care ani la rând \mi fusese cea mai bun`
prieten` – a[adar, nu aveam nici un viitor \mpreun`. Totul era un
dezastru, reflectai confuz`, inhalând fum f`r` s` simt nici o pl`cere.
Nu puteam face prea multe \n privin]a lui John [i \n orice caz, dac` era
interesat serios de Grace Kinnell, nu mi-ar mul]umi dac` a[ \ncerca s`
intervin, indiferent ce credeau s`tenii [i devotata lui menajer` c` ar
trebui s` fac. John nu era un tân`r novice; cu atitudinea lui t`cut`, era
foarte hot`rât [i nici o femeie nu-l putea ademeni s` se c`s`toreasc` –
orice capcan` i-ar fi \ntins – decât dac` asta \[i dorea [i el. {i poate c`,
\n cazul lui Grace Kinnell, \[i dorea…
Plecar`m spre mama lui pu]in dup` ora zece. Fu un drum pl`cut [i
profitai din plin de el. John era vesel [i expansiv, iar drumul pe care-l
alese era plin de verdea]`.
– Oh, John, ce bine e s` fiu iar acas`! |n compara]ie cu asta, Londra
e sobr`, zgomotoas` [i aglomerat` [i \n momentul `sta, nu-mi pas` dac`
n-o s-o mai v`d niciodat`.
– Vorbe[ti serios? Credeam c` te-ai bucurat c` te-ai \ntors la Londra.
– Oh, m` bucur, \l asigurai f`r` ezitare. }i-am spus ieri c` ador
munca pe care o fac [i sunt extrem de fericit` la Harrowfields. Spitalul
e o lume aparte [i n-a[ vrea s` fiu nic`ieri altundeva, dar lumea din
exterior e diferit` – la ea m-am referit când am spus Londra. Nu c` a[ fi
v`zut-o prea mult. Nu ies prea des [i nici nu vreau.
– Ar trebui s` mai p`r`se[ti din când \n când Harrowfiels, Stacey, \mi
repro[` John. {tii ce se spune despre munc` \ncontinuu [i nici un pic
de distrac]ie. Ai v`zut-o pe Mandy, nu-i a[a?
– Da. M-a invitat la o petrecere la apartamentul ei, dar… d`dui din
umeri, prietenii ei sunt to]i oameni de televiziune sau de teatru.
66 ALEXANDRA STUART

Pur [i simplu nu vorbim aceea[i limb` [i mi s-au p`rut ciuda]i; de


altfel, cred c` [i ei m-au considerat la fel, a[a c` a fost un e[ec
lamentabil.
– N-ai prea f`cut fa]` provoc`rii, hm? Doar o petrecere la sora ta.
Cu siguran]`, po]i mai bine de atât… [i a[a cum ]i-am spus, ar trebui.
– Ei bine… \ncepui, con[tient` c` venise timpul s`-i spun despre
Harvey. Totu[i, ezitai, pentru c` m` temeam c` nu va \n]elege,
indiferent cu cât` grij` \i voi explica. De[i, \mi amintii singur`, John
\n]elesese \ntotdeauna \n trecut [i rareori avusesem vreun secret fa]` de
el. Tr`sei aer \n piept. Am ie[it cu Harvey s`pt`mâna trecut` [i…
– Da? Se \ncrunt`. A cui a fost ideea?
– A lui, cred. I-am scris lui Janet… \]i aduci aminte c` s-au c`s`torit?
– Da, mi-ai spus.
|i povestii tot. |mi d`deam seama c` f`ceam o poveste \ngrozitor de
lung`, amplificând detalii neimportante care pe John nu-l priveau, a[a
c` trecui \n grab` peste restul, \ncercând s`-mi p`strez vocea cât mai
neafectat`. Dar \mi tremur` pu]in când trebui s`-i explic de ce am cinat
singuri [i John \mi arunc` o privire scurt` [i cercet`toare.
– Nu sunt sigur c` \n]eleg. Insinuezi c` a fost ceva deliberat?
– Ce? Oh, dac` Janet ne-a l`sat \ntr-adins singuri? Se poate, dar nu cred.
|ncercai s`-i mai explic o dat`, [tiind prea bine c` tot ce vroiam s`-i
spun e c` mi-era team` c` nu-l uitasem pe Harvey, c` eram \nc`
vulnerabil`, \nc`… sim]eam nodul acela dureros \n gât. |nc` eram
\ndr`gostit` de el, de[i nu-l mai v`zusem de trei ani [i era c`s`torit.
|n final, povestirea deveni un haos [i-i spusei verde-n fa]` tot adev`rul,
f`r` m`car s` \ncerc s` m` justific sau s` m` scuz [i uitându-m` la John,
v`zui c` se \ncruntase mai tare [i c` strângea din buze, ca [i cum l-ar fi
costat mult s` nu-[i piard` r`bdarea cu mine.
CERCET~TOAREA 67

Conduse \n t`cere câteva minute [i apoi spuse, cu un ton rece, dar


controlat:
– E[ti o proast` dac` la[i ca lucrurile s` ajung` mai departe \ntre tine
[i Harvey Lomax… dar nu trebuie s`-]i spun eu asta, nu?
– Nu. {tiu [i eu. I-am spus lui Harvey c` nu ne vom mai vedea.
– {i ai vorbit serios?
– Da. Ar fi o nebunie pentru amândoi. Harvey e pe cale s` ob]in` un
post de conferen]iar, iar eu vreau s` r`mân la Harrowfields… chiar
vreau. |n afar` de asta, Janet [i cu mine am fost prietene bune, n-a[ vrea
s-o fac s` sufere. {i m-am descurcat f`r` el timp de trei ani, John.
Nu l-am v`zut, nici n-am vorbit cu el dup` ce am rupt logodna.
– Ultimii trei ani n-au fost normali pentru tine. Ai stat tot timpul \n
tensiune. Acum e vremea s`-]i testezi adev`ratele sentimente, Stacey,
draga mea.
– Da, a[a cred. Dar a[ vrea s` nu-l fi v`zut. Mi-era foarte bine \nainte
s` ne vedem, John, dar acum…
– De ce te-ai hot`rât s` nu te mai m`ri]i cu el? Din cauza lui Janet
sau a mamei tale?
– Din cauza mamei. Harvey n-a vrut s` amân`m nunta pe o perioad`
nedefinit`. El…
– Dar cu siguran]`, [tia care era situa]ia, [tia de ce boal` suferea
mama ta. E medic, nu-i a[a?
– Da. {i s-a oferit s-o lu`m pe mama la noi, \n Londra, dac` ne-am fi
c`s`torit când am pl`nuit. Dar [tiam c` n-o s` mearg`. Mamei nu i-ar fi
pl`cut deloc s` plece din Danesmead [i la Londra nu s-ar fi sim]it
niciodat` acas`. Dac` ar fi fost [i nefericit` [i bolnav`, Harvey s-ar fi
sim]it foarte prost [i am fi avut un mariaj tensionat, nu? {i a[a, a fost
destul de r`u pentru ea – [i pentru mine – c`tre sfâr[it, dup` cum [tii.
68 ALEXANDRA STUART

– Da, \ncuviin]` el grav, strângându-mi mâna. De asta, eu…


Se \ntrerupse brusc, eliberându-mi mâna, [i m` \ntreb` cu o schimbare
brusc` de ton: dar Harvey n-ar fi putut s` te a[tepte?
|mi re]inui un suspin, amintindu-mi cât tânjisem s` fac` asta.
Dar fusese implacabil; a trebuit s` aleg \ntre c`s`toria noastr` [i
\ntoarcerea la Danesmead [i alesesem. M` uitai la John, v`zui furia din
ochii lui [i r`spunsei evaziv:
– Ei bine, cred c` ar fi putut s` a[tepte. Dar nici unul din noi nu [tia
cât va trebui s` a[tepte… [i tu ai spus c` mama ar fi putut s` tr`iasc`
doi ani – sau cinci.
– Adev`rat. Furia din ochii lui disp`ru. Adev`rat, repet` el gânditor.
Intrar`m \n Staithes Holtby [i \ncepur`m s` urc`m pe drumul \ngust
[i cu multe curbe care ducea la conac.
– Când s-a c`s`torit cu Janet?
– Oh, la dou` luni dup` ce am rupt logodna. A fost un… [oc.
Pentru mine, vreau s` spun.
– |mi imaginez. E un succes – crezi c` sunt ferici]i \mpreun`?
– Nu [tiu, John.
– Putem s` vorbim mai târziu despre asta, suger` el. Bine? O s` m`
gândesc pu]in [i o s` v`d dac` pot s` g`sesc ceva care s` te ajute.
Dar \mi pare r`u c` s-a \ntâmplat a[a, Stacey, draga mea.
– Mul]umesc. {i mul]umesc c` m-ai ascultat. N-ar trebui s` te
\mpov`rez cu problemele mele, dar nu am pe nimeni altcineva cu care
s` pot vorbi a[a cum pot cu tine, cu… sinceritate absolut`. |n afar` de
asta, eu… m-am obi[nuit s`-]i povestesc tot.
Un spasm, care ar fi putut fi durere sau comp`timire, \i travers`
chipul [i disp`ru \nainte s` pot decide care din cele dou` fusese.
Probabil comp`timire, m` gândii, ru[inându-m` instantaneu.
CERCET~TOAREA 69

Realmente, nu aveam nici un drept s`-i cer lui John s-o fac` pe fratele
mai mare sau chiar s` m` ajute. Amintindu-mi ce-mi spusese doamna
Atkinson, zâmbii strâmb \n sinea mea. Cât de pu]ine [tiau oamenii!
Chiar [i Harvey se ar`tase surprins c` nu m` m`ritasem cu John, dar
John nu insinuase niciodat` a[a ceva…
Mama lui John ne a[tept` \n pragul u[ii. Nu m` agrease niciodat`,
[tiam, [i nu-[i ascundea dezaprobarea, considerându-m` acceptabil`
doar din punct de vedere social. Oare despre Grace Kinnell ce p`rere
avea?
Casa era minunat`, data din perioada tudorian`, dar detaliile
arhitecturii de atunci erau ascunse, dac` nu [tiai unde s` le cau]i. Lady
Mallory era v`duva unui distins general; ea \ns`[i provenea dintr-o
familie de oameni ai armatei. Avusese banii ei [i reu[ea s` tr`iasc` \n
confortul cu care fusese obi[nuit` când so]ul ei mai tr`ia \nc`. Gr`dina
conacului era vestit` [i foarte admirat` pe plan local, dar \n locul celor
doisprezece oameni care o \ngrijiser` odat`, acum nu lucra decât un
gr`dinar b`trân, ajutat de doi b`ie]i semihandicapa]i de la un c`min din
apropiere, a c`rui patroan` era doamna Mallory.
– V` duce]i la pârâu, domnule? \ntreb` Tom Baines, b`trânul
gr`dinar, zâmbindu-ne [i evident bucurându-se de [ansa unui scurt
rela[ de la munc`. Dar, con[tiincios ca \ntotdeauna, \i f`cu semn
b`iatului care era cu el [i-i strig` cu asprime: \n regul`, tinere, n-ai de ce
s` te opre[ti, nu? N-au trecut nici zece minute de la pauza de prânz [i
vreau s` termin`m pân` disear` cu r`sadurile astea, ai \n]eles?
B`iatul, un tân`r robust [i puternic de vreo optsprezece ani, d`du
moroc`nos din cap, dar \[i continu` ascult`tor sarcina \n timp ce
vorbeam, uitându-se din când \n când la noi [i apoi la Tom, printre
genele nea[teptat de groase [i de dese. John \i l`ud` energia [i b`trânul
70 ALEXANDRA STUART

Tom Baines scuip` \n mâinile lui noduroase [i negre de p`mânt, oftând


din r`runchi:
– Oh, Luke lucreaz` destul de bine când sunt lâng` el, \]i garantez.
Dar cum \l scap din priviri, e un lene[, doctore John. E aproape la fel de
\mp`timit ca [i tine de pescuit; cum are ocazia, cum o zbughe[te la
pârâu.
B`trânul flec`rea vrute [i nevrute [i nu-l ascultai decât pe jum`tate.
B`ie]ii de la c`min erau handicapa]i [i fizic [i psihic, [tiam – desigur,
unii mai mult decât al]ii – dar studiindu-l pe furi[ pe Luke, nu detectai
nici un semn evident de dezvoltare retardat` nici la fa]`, nici la corp.
O anumit` lips` de inteligen]`, poate, \n ochii ma]i [i pe chipul
durduliu, dar se mi[ca \n perfect` coordonare, mânuind lopata cu
\ndemânare [i cu un scop bine determinat.
John \[i instal` ustensilele de pescuit, ba chiar \mi propuse s`-mi
preg`teasc` [i mie o lanset`. Cu toate c`-mi pl`cea s` m` uit cum \[i
demonstreaz` talentul, nu sim]eam nici o dorin]` de a-i urma exemplul.
Nici s` citesc nu prea aveam chef. Dup` drum [i cu atâta aer neobi[nuit
de curat, aveam o stare pl`cut` de somnolen]`. Deschisei câteva jurnale
medicale, \ns` ademenit` de lumina cald` a soarelui [i de gânguritul
muzical al porumbeilor din apropiere, m` \ntinsei pe spate [i aproape
\nainte s`-mi dau seama, adormii. John m` trezi pentru prânz.
– Dup` ce mânc`m, m` duc mai sus pe albie. Nu e nevoie s` vii,
dac` te sim]i confortabil aici.
– M` simt foarte bine, \l asigurai.
– O s`-]i fac` bine, afirm` John cu convingere. Ar trebui s` faci asta
mai des. Ei bine… s` vedem ce ne-a preg`tit doamna Atkinson. Mi-e o
foame de lup!
CERCET~TOAREA 71

Doamna Atkinson ne trimisese un pui \ntreg pr`jit, franzel`, brânz`,


biscui]i [i cafea. Nu mai st`tur`m pe gânduri [i atacar`m mâncarea,
flec`rind cu aceea[i u[urin]` ca \ntotdeauna, tachinându-ne reciproc [i
râzând ca doi copii, pân` când John \[i ridic` privirea.
– Oh, Dumnezeule, avem auditoriu!
M` uitai \n direc]ia \n care privea [i z`rii chipul ursuz [i palid al lui
Luke, ajutorul de gr`dinar, care ne spiona din spatele copacilor.
– |i place s` pescuiasc`, spusei eu. Poate c` e ora de prânz [i-i e
foame.
– Poate, \ncuviin]` John, pu]in \mbufnat. Dar \[i recuper` repede
firea bonom` [i-l strig` pe Luke s` ni se al`ture. B`iatul ezit`, dar \n cele
din urm` accept` invita]ia. Se aplec` deasupra g`le]ii cu pe[ti, \i
examin` cu aten]ie pe fiecare, apoi studie lanseta lui John, \ncuviin]ând
viguros când v`zu musculi]ele pe care le folosea ca momeal`. Amândoi
\ncercar`m s`-l facem s` vorbeasc`, dar r`mase t`cut, scuturând din cap
la toate ofertele noastre de mâncare, [i dup` \nc` cinci minute de
contemplare deasupra g`le]ii, se retrase la postul lui de spionaj, din
spatele copacilor [i continu` s` ne urm`reasc` stânjenitor de interesat
pân` când chemarea lui Tom Baines \l f`cu s` se ridice \n picioare.
– Bietul de el! exclam` John. Ce via]`… totu[i, cred c` prefer`
libertatea pe care o are aici, fa]` de restric]iile de la c`min. Baines \l las`
s` pescuiasc` seara. Se pare c` e singurul lucru de care-i pas` [i pe care
vrea s`-l fac`… [i se pricepe de minune, dup` spusele lui Baines.
Se ridic` \n picioare [i se uit` cum strâng picnicul. Eram con[tient`
c` prezen]a lui Luke distrusese dispozi]ia fericit` [i lipsit` de griji pe
care o avuseser`m amândoi \nainte de apari]ia lui nea[teptat` [i c`, din
acela[i motiv, John era iritat. Nu c` ar fi f`cut asta evident; doar c`
[tiindu-l atât de bine, sim]ii schimbarea din el [i-mi p`ru r`u. Momente
72 ALEXANDRA STUART

ca cel pe care-l \mp`r]iser`m \nainte ca studiul t`cut al lui Luke s` ne


deranjeze nu erau u[or de readus la via]` [i cred c` [i John sim]ise
asta… [i regreta. M` \ntreb` aproape ar]`gos dac` vreau s` vin cu el \n
susul albiei [i când scuturai din cap, nu \ncerc` s` m` conving`.
– Somn u[or, \mi ur` el, f`cându-mi cu mâna, apoi disp`ru printre
copaci.
Fui trezit` din somn brutal, nu aveam idee cât trecuse de când
adormisem, de zgomotul unor pa[i greoi care se apropiau din spatele
meu. Alarmându-m` din instinct, deschisei ochii [i \ncercai s` m` ridic,
dar fui aruncat` brutal \napoi, cu fa]a la p`mânt. |mi ridicai privirea [i-l
v`zui pe Luke stând \n genunchi lâng` mine, cu o expresie ciudat`, pe
jum`tate rug`toare, pe jum`tate \nsp`imântat`, [i crezând c`-mi
adusese vreun mesaj de la John, sau poate de la conac – \l salutai [i
\ncercai s` m` ridic.
– Bun`, Luke… ce dore[ti?
B`iatul nu r`spunse. Avea o lic`rire str`lucitoare, aproape s`lbatic`,
\n ochi [i respira greu, de parc` ar fi alergat; convins` acum c`-mi
invadase intimitatea f`r` nici un motiv temeinic, hot`râi s` \ncerc s` m`
\n]eleg cu el, vorbindu-i cu calm [i lini[titor. Dar refuz` \n continuare s`
m` lase s` m` ridic, l`sându-se cu toat` greutatea pe umerii mei de
fiecare dat` când f`ceam vreo mi[care \n sensul `sta [i p`rând s` nu
aud` nimic din ce-i spuneam. Con[tient` de primii fiori ai groazei,
ridicai vocea s`-l chem pe John \n ajutor. Fu o gre[eal`.
– Taci! bâigui el, r`gu[it. Taci sau te lovesc!
– Nu! protestai. Ia-]i mâinile de pe mine, Luke. O s` dai de necaz
dac` nu. Tu…
|i sim]ii degetele puternice [i aspre strângându-se \n jurul gâtului
meu [i-mi \nghesui peste gur` bra]ul stâng, cu mâneca murdar` [i
CERCET~TOAREA 73

suflecat`, sufocându-mi strig`tul alarmat. Era numai un b`iat de


optsprezece ani, \mi amintii, luptându-m` cu spaima – un retardat cu
mintea unui copil cu vârsta poate jum`tate din a lui. Ca medic, ar trebui
s`-l pot \n]elege [i s` m` pot descurca f`r` prea mare caz, dar…
– Luke, rostii eu sugrumat, tr`gându-i bra]ul deoparte, d`-mi
drumul, te rog. Eu…
Pumnul \i cobor\ peste gura mea \ntr-o lovitur` crud`. Poate ar fi fost
mai cuminte s` fi t`cut, cum \mi ceruse, [i s` fi continuat s` \ncerc s` fac
apel la ra]iunea lui, \n speran]a c`-[i va veni \n fire sau c` va veni John.
Dar mâinile lui \mi c`utar` din nou gâtul. For]a pe care o exercita \mi
golea pl`mânii de aer [i temându-m` s` nu-mi pierd cuno[tin]a [i s`
r`mân cu totul la mila lui, cedai panicii [i m` \nc`p`]ânai s` m` eliberez,
tr`gându-l cu disperare de mu[chi.
{i acesta fu o gre[eal`, c`ci lupta mea \i trezi o furie brusc` [i
bestial`. |mi \mpinse genunchiul \n coaste [i ridicându-se, \mi aplic` o
ploaie de lovituri s`lbatice cu piciorul, smulgându-mi un ]ip`t de durere
pe care bra]ul lui nu-l atenu` decât pe jum`tate. Strigai din nou, \n
culmea disper`rii, dar se l`s` \n genunchi [i m` strânse din nou de gât.
– Stai cuminte! Nu-]i fac nici un r`u, dac` nu te mi[ti… \i auzii vocea
ca din dep`rtare [i apoi, \nc`lcându-[i promisiunea – c`ci nu mai aveam
putere sau suflu s` m` lupt – m` scutur` ca un terier, bomb`nind
cuvinte pe care nu le mai puteam distinge. O cea]` ro[ie \mi plutea \n
fa]a ochilor [i nu-i mai puteam vedea chipul. Apoi, din senin, Luke \mi
d`du drumul. M` \ntinsei pe spate, gemând; abia con[tient`, sesizai vag
pa[i apropiindu-se [i o alt` voce, care nu era a lui Luke, strigându-m`
pe nume.
– Stacey, treze[te-te, somnoroaso! Era vocea vesel` [i plin` de
tachin`rie a lui John [i niciodat` nu fusesem mai \ncântat` s` aud o voce.
74 ALEXANDRA STUART

M` ridicai cu dificultate \ntr-un cot; mi se \nvârtea capul [i m`


cuprinsese grea]a.
– L-am v`zut pe pu[tiul gr`dinar – cum \l cheam`? Luke. A [ters-o
când m-a v`zut. Te-ai \mprietenit cu el?
Dac` m` \mprietenisem cu… Luke?! Deschisei gura plin` de vân`t`i
s` neg \ngrozit`, dar nu reu[ii s` scot nici un sunet [i John \[i l`s`
g`leata plin` cu pe[te [i se \ntoarse cu fa]a spre mine. Trebuie s` m` fi
v`zut bine \ntâia oar`, c`ci azvârli lanseta [i gr`bi pasul.
– Stacey, pentru numele lui Dumnezeu, p`pu[`, ce s-a \ntâmplat?
Ar`]i de parc`… Era lâng` mine, cuprinzându-m` \n bra]ele lui, agita]ia
f`cându-[i loc \n ochii lui când \mi ridic` b`rbia [i-mi atinse urmele de
pe gât. Nu, nu \ncerca s` te ridici, m` avertiz` el. R`mâi a[a pân`-mi dau
seama ce ai.
– Sunt… bine, John. Vocea-mi era un horc`it [i-mi sim]eam limba
de dou` ori mai mare decât gura, dar senza]ia de grea]` [i ame]eala \mi
treceau. Con[tiin]a profesional` \ncepu din nou s` lucreze,
avertizându-m` c` dac`-i voi spune lui John ce se \ntâmplase,
consecin]ele puteau fi severe [i \ngrozitoare pentru Luke. |[i va pierde
slujba – evident, era inevitabil; indiferent dac`-i spuneam sau nu
adev`rul lui John, nu mai putea r`mâne aici s` se bucure de libertatea
gr`dinilor conacului, pentru c` putea s` atace oricând pe altcineva.
Dar… ezitai, tr`gând aer \n pl`mânii tortura]i [i \ntrebându-m` cât de
urâte erau r`nile de pe gât [i cât \i vor da de \n]eles ochiului de
cunosc`tor al lui John. Luke era retardat; nu putea fi f`cut r`spunz`tor
pentru ac]iunile lui [i va trebui examinat de un psihiatru, probabil i se
va da un tratament… ceea ce \nseamn` c` va fi re]inut \n spital. Nu i se
mai putea permite s` r`mân` la c`min… John \mi punea \ntreb`ri cu o
voce joas` [i [ocat` [i [tiam c` se a[tepta s` primeasc` r`spunsuri.
CERCET~TOAREA 75

Tr`sei adânc aer \n piept [i, ghicindu-mi parc` gândurile, John \mi
spuse:
– {i eu sunt medic [i e pu]in probabil s`-l altoiesc pe Luke – cu toate
c` recunosc, sunt foarte tentat. Luke a fost, nu-i a[a?
– Da, el a fost. Dar sunt sigur` c` nu [tia ce face. {i mama ta, John…
trebuie s`-i spunem? Nu va \n]elege [i…
– Trebuie s`-i spunem ceva, pentru c` b`iatul trebuie s` plece
imediat de aici. Dar nu-i vom spune mai mult decât e necesar, pentru
binele lui. Pe de alt` parte, vreau s` [tiu adev`rul, \ndat` ce te cur`]
pu]in. Din p`cate, n-am trusa cu mine, a[a c` va trebui s` fie doar
primul ajutor.
|mi aduse o compres` cu ap` rece ca s`-mi calmeze durerea
muscular` de la gât [i-mi cur`]` sângele de pe b`rbie cu un tampon cu
spirt. Coastele erau alt` problem`; dup` ce le palp` cu grij`, m` asigur`
c` erau lovite serios, dar totu[i intacte. |mi confec]ion` un bandaj
dintr-o e[arf` pe care o adusesem cu mine [i m` leg`, ca s` pot respira
mai u[or. |n final, \mi turn` o can` de cafea, ad`ug` zah`r din
abunden]` [i mi-o d`du s-o beau cu dou` aspirine.
– Acum, Stacey, spune-mi ce s-a \ntâmplat. Spune-mi totul.
|i d`dui ascultare f`r` tragere de inim`, \ns` nu-i ascunsei nimic [i
v`zui cum chipul i se \ntunec` de o furie profund` [i controlat`, cum
nu mai v`zusem niciodat` la el. M` ascult` f`r` s` m` \ntrerup` [i când
terminai, se ridic` [i-mi mai aduse o compres` pentru gât.
– Puteai s` mori, Stacey, \mi spuse, scuturând din cap de parc` \nc`
nu-i venea s` cread` c` a[a ceva se putuse \ntâmpla \n locul acesta
minunat, \ntr-o zi atât de perfect`. Conacul fusese casa lui de-a lungul
copil`riei, pârâul acesta era locul \n care venea \ntotdeauna – chiar [i
acum – când sim]ea c` are nevoie de lini[te [i relaxare [i-mi d`deam
76 ALEXANDRA STUART

seama c` faptul c` Luke m` atacase aici \l [ocase pân` \n adâncul fiin]ei


lui. Gândindu-m` s`-l consolez, \mi pusei mâna peste a lui:
– S-a terminat, John… {i n-am murit. O s` uit`m totul [i…
– Nu! explod` el. N-o s` uit niciodat`, cât voi tr`i. St`teai aici
dormind [i b`iatul acela… oh, Dumnezeule, nu pot s` vorbesc despre
asta, Stacey. Dac` n-a[ fi fost atât de prost \ncât s` te las singur`!
– Nu aveai de unde s` [tii. Nimeni nu avea cum s` [tie c` Luke va
c`pia a[a. Crezi c` dac` b`trânul Baines ar fi [tiut, nu ne-ar fi prevenit?
{i evident, n-avea idee [i lucreaz` cu b`iatul `sta de luni de zile!
– Adev`rat. Se ridic` \n picioare. Strâng lucrurile [i le l`s`m aici…
Baines poate s` le aduc` mai târziu acas`. Apoi, dac` te sim]i \n stare,
voi \ncerca s` te duc pân` acas`.
Capitolul 5

|n ciuda sfatului lui John, m` \ntorsei la Harrowfields duminic`


seara, chiar dac` nu tocmai \n apele mele, \ns` sim]indu-m` mult mai
bine.
Doamna Mallory acceptase explica]ia pe care John i-o d`duse despre
\ntoarcerea lui Luke la c`min [i eram destul de sigur` c` nu legase boala
mea cu plecarea b`iatului. Fusese foarte amabil` cu mine pe parcursul
scurtei mele [ederi sub acoperi[ul ei, m` vizitase de dou` ori pe zi [i-mi
d`duse sfaturi \n privin]a dietei [i remediilor pentru ce-[i imagina c` era
clar rezultatul muncii \n exces [i subnutri]iei. {i apoi, cu atâta subtilitate
\ncât nu putui s` nu-i b`nuiesc motivele ascunse, \ncepuse s-o ridice \n
sl`vi pe Grace Kinnell.
– M` bucur atât de mult c`-l supline[te pe John! \ncepuse mama lui,
uitându-se cu dezaprobare cum \mi aprind o ]igar`. Dup` ce m`
avertizase c` fumatul e nociv, revenise la subiectul necunoscutei – cel
pu]in mie – Grace Kinnell. |n]elesei c` provenea dintr-o familie veche
din Yorkshire, ceea ce \n ochii doamnei Mallory o f`cea s` fie
acceptabil` social [i o pereche excelent` pentru fiul ei. Ar fi atât de
78 ALEXANDRA STUART

potrivit, drag` Stacey, continuase ea când \i d`dusem de \n]eles, cu mai


pu]in` subtilitate, c` eu [i fiul ei nu eram decât buni prieteni. E mai
apropiat` de vârsta lui decât tine [i, desigur, e tot medic de familie, ca
[i John… \n vreme ce tu e[ti foarte ambi]ioas`, nu-i a[a? Vorbise de
parc` ar fi fost o crim` [i recunoscusem, sim]indu-m` vinovat`, c` poate
\ntr-adev`r era. |ncântat` de reac]ia mea, care mai degrab` o luase prin
surprindere, m` b`tuse u[or pe mân` [i-mi spusese cât de \n]eleapt` [i
de ra]ional` sunt. {i \n Londra, la un spital mare, vei avea atâ]ia doctori
tineri din care s` alegi, nu-i a[a, Stacey drag`? Ambi]io[i [i cu \nalt`
calificare, ca [i tine.
John m` condusese la Merton [i m` urcase \n trenul de Londra.
Fusese foarte amabil [i mai grijuliu decât de obicei, dar \l sim]isem
oarecum constrâns [i atribuisem asta \n parte [ocului datorat
comportamentului lui Luke, \n parte influen]ei mamei sale. M` \nvitase
s` mai trec pe la el [i m` rugase s`-l sun luni seara ca s`-i spun cum m`
simt [i ca s` m` anun]e dac` Grace vroia casa.
– Asta depinde de cum se va rezolva cu parteneriatul cu Dilys.
Dar \i place casa… ridicase el din umeri. O s` ne ]inem degetele
\ncruci[ate.
– Bine. Mul]umesc pentru tot, John. Ai fost foarte amabil.
– Amabil? \ngânase el cu o not` de am`r`ciune. A[a m` vezi tu –
amabil? Oh, ei bine… ai grij` de tine [i drum bun.

***
CERCET~TOAREA 79

– Cum a fost weekendul cu fidelul de John? m` \ntreb` Mandy la


telefon.
– A avut momentele lui.
– Te cred! auzii râsul ei amuzat [i u[or ironic. Cred c` te-ai distrat
de minune când a]i vizitat-o pe mama lui – loc]iitoarea lui mi-a spus c`
stai la conac, când am telefonat. De ce naiba te-ai dus acolo, Stacey?
}i-ai pierdut min]ile sau cum?
– Ei bine, e o poveste lung`.
– C` veni vorba, draga mea, cum e loc]iitoarea lui John? Avea o voce
foarte atr`g`toare – r`gu[it`… sper c` nu e o rival`, nu? Unde a
g`sit-o John?
|i explicai c` doctori]a Kinnell avea o propunere de parteneriat cu
Dilys Powell [i-i pomenii de posibila vânzare a casei, care-i trezi imediat
interesul.
– Minunat, drag`! Mi-ar prinde bine ceva bani [i casa aia e un
mastodont, nu? A[a c` s` nu faci nimic s-o descurajezi pe doctori]a
nu-[tiu-cum, bine?
O asigurai cu gravitate c` nu voi face nimic [i \nchiser`m, dup` ce
m` rug` s` nu \ntârzii mâine la prânz. Abia pusesem receptorul la loc,
când auzii din nou soneria enervant` a telefonului. R`spunsei f`r`
tragere de inim`; era Gil Plumpton, scenaristul, care m` invit` s` lu`m
cina \ntr-o or`, ca s` discut`m detaliile vizitei lui la Centrul
Harrowfields.
La [apte [i un sfert, Lotusul Elan sosi punctual \n fa]a aripii
reziden]ilor, atr`gând privirile admirative [i pline de invidie ale unui
grup de tineri tehnicieni care se \ndreptau spre parcare. Gil s`ri din
ma[in`: purta o jachet` de culoarea prunei, o c`ma[` roz [i o e[arf` la
gât. M` zgâii la el, \ncercând s` nu ar`t c` eram pu]in surprins`, [i-mi
80 ALEXANDRA STUART

zâmbi cu \ncântarea unui b`ie]el \n timp ce m` ajut` s` urc \n ma[in`.


La petrecerea lui Mandy, unde fusese unul din mul]ime, nu mi se
p`ruse atât de exotic ca acum, \n \mprejurimile sobre ale
Harrowfieldsului.
– E \n regul`, Stacey – o s`-mi pun un costum bleumarin când vom
face turul spitalului, nu-]i face griji.
– N-am spus nimic, m` ap`rai.
– Nici n-a trebuit – expresia ta a fost de-ajuns.
– |mi pare r`u. Doar c`… nu sunt obi[nuit` cu… M` oprii,
dându-mi seama c`-l comparam cu John, care \ntotdeauna purta
costume din tweed.
– A[adar, e[ti sora lui Mandy… E greu de crezut.
Conducea f`r` nici un efort [i se angaj` \n traficul aglomerat la o
vitez` care uneori m` l`sa f`r` suflu, dar \n acela[i timp m` umplea de
admira]ie. Dup` un timp deschise radioul [i \ncepu s` cânte vesel,
\ntorcându-se din când \n când s`-mi zâmbeasc` amuzat.
Realizai uimit` c` m` sim]eam bine [i curând c`zui \ntr-un somn
adânc [i lini[titor. Gil m` trezi cu un râs:
– Am ajuns, somnoroaso!
Ame]it` de somn, m` uitai pe geam [i v`zui c` ne aflam \n parcarea
unui hotel de pe marginea unui râu. Parcarea d`dea \ntr-o gr`din`
chinezeasc`, \n care se afla [i un ring de dans; o orchestr` cânta o
melodie veche, iar mesele erau adunate \n jurul scenei.
– St`m afar`, nu? Te sim]i mai bine dup` ce ai dormit?
– Mult mai bine, mul]umesc.
Gil m` amuz` cât mâncar`m, l`sându-mi pu]in de f`cut \n afar` s`-l
ascult – ceea ce era pl`cut [i relaxant. Abia la cafea aduse vorba despre
vizita la Harrowfields [i adopt` un ton de afaceri. {tia exact ce vroia s`
CERCET~TOAREA 81

vad` [i care aspecte ale muncii noastre la Centru \l interesau \n primul


rând. Stabilir`m \mpreun` programul unei vizite de o zi [i Gil \l not`,
reper cu reper, \n carne]elul lui.
– Pot s` cer s`-mi fii ghid [i mentor, nu-i a[a? \ntreb` el,
\nchizându-[i carne]elul [i f`cându-i semn chelnerului s` ne reumple ce[tile.
– Da, a[a cred. Dar s` [tii c` ar fi mai bine s` ceri pe cineva mai
experimentat. Sunt foarte nou` la Harrowfields [i dac` ob]ii
permisiunea pentru un tur oficial, atunci…
– Desigur c` ob]in. Dar oricum, Stacey, a[ aprecia mult dac` ai veni
[i tu. {tii ce vreau [i simt c` te pot \ntreba lucruri f`r` s` fac prea mare
parad` cu ignoran]a mea \n fa]a vreunui profesor cu o mie de titluri,
care s-ar a[tepta s`-i \n]eleg jargonul medical. {i nu-l \n]eleg, ad`ug` cu
triste]e, cu toate c` scriu de atâta timp scenariul pentru "Spitalul".
– Mai exact, cine-]i aranjeaz` vizita?
– Produc`torul – va trage toate sforile necesare. Vom face un
documentar, dac` mi se accept` propunerea.
– Oh, nu va fi un episod din serial? M` sim]eam u[urat` [i trebuie s`
se fi v`zut, c`ci m` b`tu u[or pe mân` [i-mi zâmbi.
– Nu e[ti de acord cu serialul nostru?
– Ei bine… ezitai, gândindu-m` cum s`-i spun p`rerea mea f`r`
s`-l jignesc sau s` par neloial` fa]` de Mandy.
– E \n regul`, draga mea, râse Gil, nu trebuie s`-]i faci griji c` m`
insul]i – sunt obi[nuit cu asta. Dar transmitem pentru o audien]` vast`
[i majoritatea primesc ce-[i doresc… imaginea foarte dramatic` a vie]ii
din spital, a[a cum cred ei c` este. Nu s-ar uita la "Spitalul" dac` le-am
oferi un tablou absolut real. Dramele dep`[esc realitatea, prin urmare o
distorsioneaz` u[or – toate fazele plictisitoare ale vie]ii de zi cu zi sunt
t`iate cu grij`.
82 ALEXANDRA STUART

M` gândii pu]in [i trebui s`-i dau dreptate.


– De exemplu, nu le-a[ ar`ta-o niciodat` telespectatorilor pe Mandy
a[a de obosit` cum erai tu mai devreme – indiferent câte ore ar petrece
\n sala de opera]ii, luptându-se s` salveze vie]ile pacien]ilor.
Telespectatorii ar r`mâne [oca]i!
– Da, cred c` ai dreptate. Cred c` mul]i nici nu s-ar mai gândi s`-[i
pun` via]a \n mâinile mele. Oricum, s` [tii c` majoritatea personalului
din spitale trebuie s` lucreze la ore imposibile.
– Cred. De ce o faci, Stacey?
– Nu [tiu, nu m-am gândit niciodat` la asta. |n principal, cred c`
pentru c`, la fel ca to]i medicii, am un sim] al responasilit`]ii foarte
dezvoltat. Munca trebuie f`cut` [i oamenii ar avea de suferit dac`
vreunul din noi ar sta s` se gândeasc` la ore [i la plat`. Medicii de
familie lucreaz` la fel de mult, dac` nu chiar mai mult, ad`ugai
gândindu-m` la John.
– Dar sunt [i mai bine pl`ti]i, nu?
– Unii, da. Nu to]i. Medicina e o profesie care nu poate fi niciodat`
r`spl`tit` corespunz`tor, a[a c` presupun c` tindem s` nu ne gândim la
munca noastr` \n termenii recompenselor financiare pe care le aduce.
– E o coinciden]` ciudat`, nu-i a[a, c` sora ta joac`, pe scen`, rolul
pe care tu-l tr`ie[ti \n fiecare zi la spital. E realmente uimitor. {i sunte]i
atât de diferite una de cealalt` – nici m`car fizic nu sem`na]i.
– |mi pare r`u, spusei, sim]ind c` trebuie s` m` scuz cumva.
|mi pare r`u dac` realitatea e o deziluzie pentru tine.
– S` nu-]i par`, spuse Gil pe un ton ciudat, care aducea a furie. {i ca
s` stabilim odat` lucrurile, nu sunt câtu[i de pu]in dezam`git de
realitate… ca s` fiu sincer, e mai degrab` frumoas`, \n opinia mea.
Diferit`, dar frumoas`.
CERCET~TOAREA 83

F`cu un gest spre ringul de dans care de-acum devenise mai


aglomerat. Vrei s` facem câ]iva pa[i, sau e[ti prea obosit`?
– Ei bine… n-am mai dansat de mult, \ncepui nesigur`. Dar…
Se ridic` [i-mi lu` mâna.
– Nici eu, a[a c` vom dansa orbe[te la margine. Dar putem s`
\ncerc`m.
Dimpotriv`, era un dansator foarte bun, dar coastele mele afectate,
de care uitasem pe moment, reac]ionar` dureros când muzica deveni
mai ritmat` [i bra]ele lui viguroase se strânser` mai tare \n jurul meu.
Nu-mi putui re]ine un geam`t involuntar.
– Ce s-a \ntâmplat? \ntreb` Gil, dându-mi imediat drumul [i
privindu-m` cu \ngrijorare. Te-am r`nit?
– Nu e vina ta, \l asigurai. Doar c` am fost implicat` \ntr-un…
accident [i… |mi accept` explica]ia jalnic` f`r` s` comenteze, dar mai
târziu, când ne aflar`m din nou \n intimitatea Lotusului, reveni:
– |n leg`tur` cu coastele, Stacey… e mai mult decât pare, nu-i a[a?
Te-a lovit vreo ma[in` sau ceva? Sau a \nnebunit [eful t`u [i te-a lovit cu
precizia pe care se [tie c-o au to]i chirurgii? R`mase \n expectativ`, atent
la drum. Nu vrusesem s`-i spun povestea, dar m` \nduio[ase cu umorul
lui. |mi sim]eam obrajii arzând când \ncheiai scurta expunere [i
dându-[i seama c` m` sup`raser` \ntreb`rile lui, \mi strânse
comp`timitor mâna.
– Lucruri ca `sta se \ntâmpl`, Stacey, spuse cu blânde]e. Se \ntâmpl`
\n fiecare zi. De dragul t`u, m` bucur c` n-a fost mai r`u. Dar trebuie s`
\ncetezi s` te mai \nvinuie[ti pentru ce a f`cut b`iatul acela.
– S` \ncetez s` m` mai \nvinuiesc? \ngânai [i realizai, uitându-m` la
el, c` exact asta f`cusem \n subcon[tient. Ghicindu-mi parc` gândurile,
Gil continu`:
84 ALEXANDRA STUART

– Cunoscându-te, draga mea, sunt convins c` nu i-ai oferit nici o


provocare. Asta te fr`mânt`, nu-i a[a – teama c` poate l-ai provocat f`r`
s` vrei? |n ciuda educa]iei tale de medic, nu e[ti sigur`.
– Da, a[a cred, \ncuviin]ai nefericit`. De câte ori a trebuit s`
povestesc cuiva ce s-a \ntâmplat… m-am sim]it vinovat` [i mi-a p`rut
r`u pentru b`iat.
– Care b`iat n-a primit nici o pedeaps` drastic`, nu-i a[a?
– Nu. |n cazul lui, nu poate fi tras la r`spundere.
– Nici tu, Stacey, spuse Gil cu hot`râre. Dac` i s-ar fi \ntâmplat
surorii tale ceva de genul `sta, poate a[ fi avut oarecare re]ineri… dar
nu \n privin]a ta. E[ti ultima persoan` din lume care ar oferi genul `sta
de provocare. Dac` l-ai provocat \n vreun fel, atunci a fost cealalt`
extrem`.
– Da? Schi]ai un zâmbet timid, sim]indu-m` dintr-o dat` mai bine.
Gil descoperise r`d`cina temerilor mele [i – chiar dac` ultima lui
remarc` nu fusese tocmai amabil` – reu[ise s`-mi risipeasc` [i teama [i
sentimentul de vinov`]ie.
– Da, afirm` convins [i v`zui c`-mi zâmbe[te strâmb. Mandy e
extrovertit`, iar tu e[ti exact opusul, ceea ce e o coinciden]` ciudat`,
date fiind circumstan]ele, nu crezi?
– Ar trebui s` m` scuz?
– Oh, nu; cu siguran]`, nu fa]` de mine. Eu colec]ionez tr`sni]i!
Zâmbetul lui era atât de prietenos [i de \n]eleg`tor, \ncât cuvintele lui
\[i pierdeau orice urm` de jignire. Oricum, [i eu sunt un ciudat, cum o
s`-]i dai seama când o s` m` cuno[ti mai bine.
|l studiai gânditoare, observându-i barba, p`rul lung – neobi[nuit de
drept [i iritant de curat – [i hainele scrobite [i m` trezii râzând.
– Vrei s`-mi spui c` e[ti un impostor, Gil?
CERCET~TOAREA 85

– Da, desigur. Când sunt \n Roma… oamenii cu care am de-a face


profesional nu m-ar accepta dac` nu m-a[ contopi cu \mprejurimile, ca
s` zic a[a. A[adar, asemenea proverbialului cameleon, exact asta fac.
S` nu m` dai de gol, bine? Nici m`car lui Mandy.
– Nu prea putem s` vorbim una cu cealalt`. De ani de zile nu mai
vorbim aceea[i limb`.
– Nu m` mir`. |ncetini la o intersec]ie [i spre surprinderea mea,
observai c` eram aproape de Harrowfields.
– M` v`d mâine cu Mandy. Cred c` are ceva s`-mi spun`. S` fie vorba
de tine?
– Aproape sigur. Dar s` nu iei \n serios tot ce-]i spune.
– E probabil s` te discrediteze?
– Oh, da, d`du el din umeri. A[teptai s` dezvolte afirma]ia, dar n-o
f`cu [i \n cele din urm` \i \ntinsei mâna [i-i mul]umii pentru seara
pl`cut`. Chiar te-ai sim]it bine?
– Da, r`spunsei sincer.
– {i eu, Stacey. |mi s`rut` mâna cu un gest exagerat de teatral, apoi
s`ri [i veni s`-mi deschid` portiera. Noapte bun`, spuse el brusc [i plec`
f`r` s` a[tepte s`-i r`spund.
Un om ciudat, m` gândii \n timp ce urcai sc`rile spre camera mea.
Ca [i Mandy, juca un rol [i m` \ntrebam cum era Gil Plumpton \n
realitate, dincolo de imaginea pe care [i-o construise cu atâta grij`.
Probabil, era mult mai agreabil – [i mult mai obi[nuit – decât vroia s`
b`nuiasc` cineva… dar nu-mi puteam analiza sentimentele \n privin]a
lui pân` nu-l vedeam pe adev`ratul Gil [i asta era foarte pu]in probabil
s` se \ntâmple, decât dac` vroia el.
Când ajunsei \n camera mea, g`sii un bilet de la Aiesha. Sunase John
– \ntrebase cum m` simt – [i de[i Aiesha f`cuse tot posibilul s`-l
86 ALEXANDRA STUART

lini[teasc`, m` sf`tuia s`-i telefonez [i s` vorbesc personal cu el.


Luke fusese examinat de un psihiatru \n diminea]a aceasta [i
recunoscuse c` se mai purtase [i \nainte ca sâmb`ta trecut`.
Cel`lalt mesaj era de la Mandy – m` ruga s` ne \ntâlnim la
dou`sprezece treizeci \n loc de dou`sprezece [i mai era unul de la Janet
Lomax, care m` ruga s-o sun, indiferent de or`. |mi aprinsei o ]igar` [i
m` a[ezai lâng` telefon. Mai \ntâi formai num`rul din Danesmead; sun`
de câteva ori [i când tocmai m` preg`team s` \nchid, \mi r`spunse o
voce feminin`, pe un ton t`ios [i descurajator:
– Re[edin]a doctorului Mallory, doctori]a Kinnell la telefon.
Cine este?
Vocea era r`gu[it` [i recognoscibil`, dar \n momentul acela mi se
p`ru departe de a fi atr`g`toare. Fui tentat` s` spun c` gre[isem
num`rul [i s` \nchid, dar o \nc`p`]ânare pe care nu [tiam c` o posed
m` f`cu s` m` r`zgândesc [i spusei cu hot`râre:
– A[ putea s` vorbesc cu doctorul Mallory, v` rog? A[teapt` telefonul
meu [i…
– Nu prea cred, din moment ce a plecat [i nu mi-a spus c` a[teapt`
vreun telefon. Dar pot s` preiau mesajul, dac` dori]i. Sunte]i o pacient`?
Dac` da, poate s` a[tepte pân` diminea]`, pentru c` e destul de târziu, nu?
– Nu sunt o pacient`, r`spunsei indignat`. John nu era niciodat`
t`ios sau descurajator cu pacien]ii care-i tulburau somnul – sau cu
rudele bolnavilor, care-l sunau noaptea. Dar evident, vederile lui n-o
impresionaser` pe Grace Kinnell… Nu am nici un mesaj, mul]umesc,
doctore Kinnell. Dup` cum a]i sugerat, poate s` a[tepte pân` diminea]`.
– Oh, nu cumva sunte]i Stacey Duncan? \ntreb` ea, pe un ton mult
mai prietenos. Mi-a spus John c` s-ar putea s` suni, doctore Duncan.
Dar e atât de târziu [i am crezut c`… Nu-[i desconspir` gândurile, dar
CERCET~TOAREA 87

\mi povesti c` doamna Mallory se \mboln`vise [i-l chemase de urgen]`


pe fiul ei. |i ]in din nou locul pân` se \ntoarce.
– Oh, \n]eleg. |mi disp`ruse indignarea. O \ntrebai pe Grace dac`
[tia natura bolii doamnei Mallory, dar \mi spuse c` nu avea idee.
Ai putea s`-l suni acolo, \i suger` ea. A plecat abia dup` unsprezece.
|i mul]umii [i \nchisei. John nu putea s` fi ajuns deja la conac, a[a
c` nu avea rost s` sun. Luai biletul Aieshei [i formai num`rul lui Janet.
R`spunse imediat [i când m` recomandai, spuse cu voce sc`zut`:
– A[adar, ai primit mesajul meu. Te-am mai c`utat de câteva ori,
Stacey, dar e[ti \ntotdeauna plecat`.
– |mi pare r`u. Abia am primit mesajul t`u.
– Da, \n]eleg. R`mase t`cut` atâta timp, \ncât crezând c` se
\ntrerupsese leg`tura, \ntrebai:
– Janet, mai e[ti acolo?
– Da, r`spunse ea sec.
– |mi pare r`u c` nu te-am v`zut deun`zi, \ncepui eu, \ncercând s`
fac conversa]ie. Ne-ai l`sat o cin` delicioas`, pentru care n-am apucat
s`-]i mul]umesc, dar…
– Nu conteaz`. Eu… Stacey, vreau s` te v`d. Mai exact… trebuie s`
te v`d… Se \ntrerupse, ]inându-[i respira]ia.
– Nu mi-ai r`spuns la scrisoare, Janet, m` ap`rai. }i-am scris acum
trei luni s`-]i spun c` m` \ntorc la Harrowfields. Cum nu mi-ai r`spuns,
am tras concluzia c` preferi s` nu re\nnod`m leg`turile, a[a c`…
– Ai tras concluzia corect`, confirm` cu am`r`ciune Janet. Dac` tot
vrei s` [tii, am sperat s` stai departe, chiar dac` e[ti aici, la Harrowfields.
– Atunci, de ce vrei s` m` vezi? \ntrebai confuz`.
– Oh, pentru numele lui Dumnezeu, Stacey, chiar nu [tii? Nu vreau
s` spun prea multe la telefon. Dar ]i-a[ fi recunosc`toare dac` ai veni
88 ALEXANDRA STUART

aici, pentru c` trebuie s` st`m de vorb`, trebuie s` stabilim câteva


lucruri \ntre noi. Nu mai putem continua a[a – sau cel pu]in eu nu pot.
Vii?
– Da, vin, \ncuviin]ai eu, f`când eforturi s` par calm`. Când propui?
– Mâine e ziua mea liber`. Ai putea s` ajungi dup`-amiaz`? Voi fi
singur`; Harvey nu se \ntoarce niciodat` \nainte de [apte.
– Dac`-]i spun c` voi \ncerca s` ajung \ntre cinci [i [ase, e bine?
– Da, e bine. Dar nu veni dup` [apte, te rog. Când Harvey va fi acas`,
m` gândii imediat plin` de resentimente, dar m` controlai rapid [i-i
promisei c` o voi anun]a dac` nu voi putea ajunge \nainte de [apte.
Janet \mi mul]umi f`r` c`ldur`.
– Janet, realmente [i sincer, nu avem despre ce s` vorbim sau ce s`
stabilim. |n ceea ce m` prive[te. |]i dau cuvântul meu c` nu e nimic [i…
– Oh, ba da, este! tun` ea brusc. Crezi c` sunt oarb` sau proast`?
{tiu ce se \ntâmpl` [i [tiu ce-i face lui Harvey. Nici de data asta nu m`
l`s` s` neg, hot`rât` fiind s` nu m` cread`. Nu sunt oarb`, a[a c` nu te
mai obosi, Stacey. Te a[tept \ntre cinci [i [ase. |mi \nchise brusc [i
r`m`sei perplex` [i plin` de frustr`ri, cu receptorul \n mân`.
Aveam con[tiin]a \mp`cat`. Nu-l mai v`zusem [i nici nu \ncercasem
s` iau leg`tura cu Harvey de la cina noastr` [i cu siguran]`, nu m`
dusesem la apartamentul lor \n speran]a de a-mi petrece seara singur`
cu el – `sta fusese ultimul lucru la care m` a[teptasem. Chiar Janet ne
l`sase singuri acolo – poate inten]ionat – c`ci ar fi putut foarte bine s`
amâne cina \n clipa \n care fusese chemat` la spital. Dac` nu vrusese s`
vin sau nu avusese \ncredere s` ne lase singuri, ar fi fost cel mai simplu
lucru din lume s` amâne invita]ia, s`-mi fi explicat circumstan]ele [i s`
m` fi chemat \n alt` sear`, când nu era de serviciu. Sau ar fi putut foarte
bine s` nu lase mâncarea \n cuptor [i a[a s`-l determine pe Harvey s`
CERCET~TOAREA 89

m` duc` la un restaurant sau chiar \napoi la Centru. |n schimb, \mi


l`sase un bilet [i totul preg`tit.
Oftai, [tiind prea bine c` nu aveam con[tiin]a \ntru totul curat`.
|l l`sasem pe Harvey s` m` ia \n bra]e, \l l`sasem s` m` s`rute [i, dac`
eram sincer` cu mine, trebuia s` recunosc c`-i [i r`spunsesem la s`rut.
Desigur, un s`rut nu \nsemna nimic la vârsta aceasta permisiv`.
Nu \nsemna infidelitate… dar s`rutul acela, \n particular, fusese
suficient \ncât s` m` fac` s`-mi dau seama c` sentimentele mele pentru
Harvey nu se schimbaser`, c` \nc` mai eram \ndr`gostit` de el, \n ciuda
faptului c` era so]ul lui Janet.
Sau nu mai eram? |ntrebarea care-mi r`s`ri nechemat` \n minte nu
era una la care s` r`spund cu u[urin]`. |mi aprinsei o ]igar` [i m`
\ntinsei pe spate, gândindu-m` la toate implica]iile ei. Iubirea nu este
doar atrac]ie fizic` – nici m`car pasiunea irezistibil` pe care Harvey o
trezise dintotdeauna \n mine. S` iube[ti un b`rbat \nseamn` s`-l
respec]i [i s`-l placi… a[a trebuie s` fie ca s` aib` vreun viitor.
{i-l pl`ceam – \l pl`cusem vreodat` pe Harvey atât de mult cum \l
pl`ceam pe John, de exemplu? Stând acolo, pe \ntuneric, urm`rind
str`lucirea ro[ie a ]ig`rii, fui obligat` s` recunosc c` poate nu… cu
siguran]`, nu-l respectam [i nu-l admiram ca pe John Mallory.
Dac` John ar fi fost c`s`torit cu altcineva – cu Janet sau cu Grace Kinnell
– nu mi-ar fi cerut niciodat` s` ne mai vedem, a[a cum f`cuse Hervey [i
nimic nu l-ar fi indus s` m` s`rute cum m` s`rutase Harvey cu prima
ocazie când fuseser`m singuri. Indiferent ce provocare i-a[ fi oferit…
\mi re]inui un suspin [i stinsei ]igara. Oferisem vreo provocare \n seara
aceea – fusese vina mea c` Harvey m` luase \n bra]e? Presupuneam c`
da [i gândindu-m` la ce-mi spusese Janet, \mi jurai ca pe viitor s` nu-i
mai dau nici un motiv de \ngrijorare. Nu-l voi mai vedea pe Harvey.
90 ALEXANDRA STUART

|n diminea]a urm`toare, fui ocupat` cu o pacient` c`reia \i f`cusem


un transplant \mpreun` cu [eful meu [i care acum avea hemoragie
intern`. Ini]ial, \mi fusese team` c` organismul ei respinge noul rinichi,
dar dup` ce o consultai cu aten]ie, \mi amintii ceva ce spusese [eful \n
timpul opera]iei \n leg`tur` cu peretele arterei la care al`turase
transplantul. M` \ntorsei spre asistent` [i-i d`dui \ncrez`toare [i f`r`
grab` instruc]iuni. Pân` când domnul Leyland ajunse \n salon, Jenny
Tremayne primea deja o transfuzie de sânge [i-i d`dusem o doz`
preventiv` de antibiotic, dup` ce m` asigurasem c` nu respinge
rinichiul. Bucuroas` s` afle vestea [i cum sângele pe care-l pierduse
\ncepea deja s` fie \nlocuit cu cel din transfuzie, ar`ta deja mai bine [i
Richard Leyland \i f`cu numai un examen obi[nuit, dup` ce m` \ntreb`
dac` anun]asem la sala de opera]ii.
– Da, domnule, le-am spus c` s-ar putea s` avem o urgen]`.
– Bravo! Du-o jos cât po]i de repede… [i a[ vrea s` m` asi[ti.
Vom \ncerca s`-i repar`m artera [i s` punem o dren` \n spatele
rinichiului… Intr` \n detalii tehnice, pe care le ascultai cu aten]ie,
bucuroas` [i u[urat`.
Pierdui micul dejun [i ajunsei exact la timp pentru stagiul [efului
meu, dar când ajuser`m la patul lui Jenny Tremayne, avui satisfac]ia s`
v`d c`, de[i era \nc` incon[tient`, culoarea [i aspectul general ale
pacientei mele erau dovada mut` c` era pe cale s`-[i revin`. Dup` ce
terminai prezentarea, domnul Leyland mai ad`ug` câteva cuvinte pe
care nu le auzii, dar domnul Enderby se \ntoarse spre mine [i-mi zâmbi.
– Bun` treab`, domni[oar` Duncan! Ceea ce-]i lipse[te la capitolul
experien]` ai recuperat \n diminea]a asta, cu observa]ia extrem de
p`trunz`toare. |n toate cazurile de genul acesta, este de importan]`
vital` s` nu se accepte diagnosticul aparent evident de respingere pân`
CERCET~TOAREA 91

nu se examineaz` cu aten]ie pacientul [i nu se exclud toate celelalte


posibilit`]i, le explic` el celorlal]i. |n cazul de fa]`, indiciul a fost
sc`derea brusc` a tensiunii arteriale – [i domni[oara Duncan l-a
zdetectat [i a f`cut deduc]ia corect`, lucru deloc u[or pentru un novice
\n domeniul acesta…
Nu f`cusem mare lucru, [tiam – domnul Leyland ar fi v`zut \n câteva
secunde ceea ce m` nedumerise… dar f`r` doar [i poate, laudele
[efului \mi d`deau satisfac]ie [i asemenea unui copil care primea un
premiu, sim]ii cum mi se umple inima de mândrie.
Extazul m` urm`ri tot restul dimine]ii [i printr-un miracol, reu[ii
s`-mi completez foile de observa]ii cu zece minute \nainte de ora la care
trebuia s` m` \ntâlnesc cu Mandy la Silver Teapot. Aiesha fu de acord
s`-mi ]in` locul \ntre cinci [i [ase [i, cum mai aveam câteva minute la
dispozi]ie, sunai la conacul de la Staithes Holtby. |mi r`spunse chiar
John [i-mi spuse c` mama lui suferise un u[or atac de inim`, dar se
sim]ea mai bine decât s-ar fi a[teptat.
– R`mân aici cu ea pân` mâine, s` fiu sigur c` e \n afara oric`rui
pericol. Dar cred c` este o doamn` \n vârst` remarcabil de tare, dup`
cum [tii [i tu. Apropo, cum te sim]i? Vân`t`ile acelea sunt la fel de
dureroase?
– M` simt bine, mul]umesc, John, \l asigurai vesel.
– A[a pari – bine, pu]in f`r` suflu. Ai alergat?
– Da, aproape. |ncerc s`-mi fac timp pentru un prânz cu Mandy, a[a
c` o s` m` ier]i dac` o s` \nchid acum, nu-i a[a? M` bucur c` mama ta
se simte bine.
– Mul]umesc. O s`-i spun c` ai sunat. Ciudat, chiar a \ntrebat de
tine.
92 ALEXANDRA STUART

– De mine?! exclamai, nevenindu-mi s`-mi cred urechilor.


Oh, trebuie s` fi fost confuz`, John – probabil s-a referit la doctori]a
Kinnell.
– Nu, de tine a \ntrebat. Ei bine, ar fi mai bine s` nu te mai re]in,
altfel o s` dai de necaz c` ai f`cut-o pe Mandy s` a[tepte.
Fii binecuvântat`, Stacey drag`… ai grij` de tine [i treci pe aici \ndat`
ce po]i, bine?
Capitolul 6

Mandy nu p`rea deloc \ncântat` când m` a[ezai lâng` ea la


dou`sprezece [i patruzeci [i cinci, cu r`suflarea \nc` t`iat`, c`ci
alergasem pe drum.
– Nu pot s` \n]eleg de ce \ntârzii mereu, \mi repro[` ea. |mi cerui
scuze, dar nu d`dui nici o explica]ie pentru \ntârzierea mea [i ad`ug`
binevoitoare: am \nceput f`r` tine – [tiam c` n-o s` te superi.
Am comandat pentru amândou` antricoate la gr`tar – nu c` m-a[ omor\
cu ele, dar nu prea au altceva \n meniu.
|i men]ionai c` m`car \n privin]a pre]urilor nu va avea nimic de
comentat, dar refuz` s` se calmeze [i abia când ni se aduser` cotletele
– care ar`tau [i miroseau extrem de apetisant – accept` s` schimb`m
subiectul. Nici dup` aceea nu trecu la motivul pentru care dorise s` ne
vedem decât când a[teptam urm`torul fel.
Cu acela[i ton critic, \mi spuse c` era p`cat c` ajunsesem atât de
târziu, pentru c` avea câteva lucruri despre care vroia s` discut`m.
– Repeti]iile s-au amânat pân` la dou` [i jum`tate, dar va trebui s` plec
mai devreme ca s` fiu sigur` c` g`sesc un taxi care s` m` duc` la studiouri.
94 ALEXANDRA STUART

A[a c` nu ne r`mâne prea mult timp, nu?


– Mai avem trei sferturi de or`, observai eu, uitându-m` la ceas. {i o
s` g`se[ti u[or un taxi \n fa]a spitalului. Despre ce vroiai s` discut`m,
oricum?
– Ei bine, \n primul rând e vorba de Gil Plumpton, spuse ea,
aprinzându-[i o ]igar`. Sper c` osp`t`ri]a aia [tears` \[i aminte[te c` am
comandat brânz`. |i f`cu ner`bd`toare semn chelneri]ei h`r]uite [i apoi
reveni la mine, \ncruntându-se. Am auzit c` ie[i cu el.
Rezistai tenta]iei s`-i spun s`-[i vad` de treburile ei, c`ci cu toate
defectele, Mandy avea de obicei inten]ii bune.
– Doar o dat`. Am luat cina cu el asear`. }i-a spus c` o s` m` invite,
nu-i a[a?
– Da, mi-a men]ionat. Dar trebuie s` ai foarte mare grij` cu Gil, Stacey.
– S` am grij` cu Gil? Eram surprins` [i o ar`tai. Dumnezeule mare,
de ce? Nu m-am cuplat cu el, dac` de asta \]i faci probleme. {i \n orice
caz, nu sunt un copil, sunt perfect capabil` s` am grij` de mine, cu Gil
sau cu… M` \ntrerupsei, mu[cându-mi buza. Fusesem pe cale s` spun
"cu Gil sau cu oricine altcineva", dar \mi amintii de Luke [i sim]ii cum
m` \nro[esc vinovat`. Cu Gil, cel pu]in, \ncheiai brusc.
– Nu-l cuno[ti, m` avertiz` Mandy [i spre surprinderea mea, v`zui
c` nu glumea. E un om foarte ciudat.
– Nu suntem to]i? râsei eu, \n ciuda expresiei ei grave. Chelneri]a ne
aduse brânza [i biscu]ii [i mai comandai cafea. Dup` ce plec` fata, vrui
s` [tiu \n ce privin]` era ciudat Gil. Mie mi se pare destul de normal.
Oh, [tiu c` mai joac` [i teatru, dar…
– Nu la asta m` refer, s`ri Mandy. |[i aprinse o alt` ]igar`,
\ncruntându-se. Are ni[te standarde foarte ciudate de – presupun c`
i-ai zice moralitate.
CERCET~TOAREA 95

– |ncerci s`-mi spui c` e vreun maniac sexual sau ceva? sugerai,


continuând s` transform totul \n glum`. Pentru c` vreau s`-]i spun c`
nu a dat absolut nici un semn \n sensul `sta, \n ceea ce m` prive[te.
Comportamentul lui a fost irepro[abil, ba chiar cavaleresc [i…
– Oh, \nceteaz`, Stacey! m` \ntrerupse Mandy, pierzându-[i
r`bdarea cu mine. Cine-[i mai face griji \n privin]a moralit`]ii \n ziua de
azi? Am vrut s` spun c` standardele lui de integritate sunt dubioase.
V`zându-mi uimirea, \mi explic`: este foarte dedicat slujbei lui, chiar
dac` vrea s` lase o impresie contrar`. Ca s` ob]in` material pentru un
scenariu, ar face orice, s-ar folosi de oricine, nu \n]elegi? {i se va folosi
de tine, dac`-i dai fie [i o jum`tate de [ans`… e clar c` asta vrea, altfel
n-ar ie[i niciodat` cu tine.
Ultima ei concluzie nu era câtu[i de pu]in m`gulitoare, dar eram
obi[nuit` cu sinceritatea tipic` a lui Mandy, a[a c` n-o provocai [i nu
f`cui nici un comentariu. Nu spusei decât c` produc`torul lui Gil f`cea
demersuri s` ob]in` permisiunea de a vizita spitalul.
– Spune c` o s` fac` un documentar despre opera]iile de transplant
[i desigur, dac` va primi aprobarea, o s` se consulte cu mine \n privin]a
materialului pe care-l va folosi. Scenariul va trebui verificat de c`tre
profesor [i…
– Gil scrie scenarii pentru "Spitalul", declar` ea sec. De acord, poate
c` spune adev`rul \n leg`tur` cu documentarul, dar tot va folosi pentru
serial tot ce-i va c`dea \n mân`, f`r` s` aib` aprobarea profesorului t`u.
{i se va folosi de tine, pe ocolite. {tiu, pentru c` a fost foarte interesat de
tine din clipa \n care te-a cunoscut, mi-a pus tot felul de \ntreb`ri despre
tine… recunosc semnele. {i m-am gândit c` trebuie s` te avertizez.
– Ei bine, m-ai avertizat. Mul]umesc, Mandy, o s` ]in minte [i o s`
am grij` pe viitor. Cafeaua sosi odat` cu nota de plat`, pe care o achitai
96 ALEXANDRA STUART

eu. Cafea? o invitai [i sora mea \ncuviin]` absent` din cap. Turnai cafea
\n ce[ti [i i-o \mpinsei pe a ei.
– Sper doar s`-]i aminte[ti. Se uit` la ceas. Oh, la naiba, \n dou`
minute va trebui s` plec… [i mai vroiam s` vorbim despre câteva
lucruri. Despre casa din Danesmead – a mai f`cut ceva doctori]a aceea
a lui John?
– Din câte [tiu, nu. Dar casa e pe mâinile domnului Burrows, de la
Burrows and Gil – agen]ia imobiliar`. O s` ia leg`tura cu noi dac`
doctori]a Kinnell face vreo ofert`.
– Nu ai idee cât am putea s` lu`m pe ea, nu?
– Pre]ul stabilit e de opt mii de lire, dar dup` cum [tii, mai e [i
ipoteca [i domnul Burrows mi-a spus c` avem noroc dac` ob]inem
[apte mii, pentru c` sistemul de \nc`lzire e \nvechit [i cu toate c`
terenul din jur e destul de mare, a spus c`…
– Da, da, [tiu toate astea. Dar e vreo [ans` s` vindem repede, dac`
sc`dem pre]ul sub [apte mii? Asta ar \nsemna c` fiecare am primi cam…
o mie de lire, nu?
– Cam a[a. Dar nu cred c`…
– Mi-ar prinde bine banii. A[a c` te rog, Stacey, f` tot ce po]i ca s`
vinzi casa.
– Da, desigur, o asigurai, pu]in nedumerit`. P`ruse destul de
insistent` când pomenise de banii mo[teni]i de la mama, a[a c` m`
trezii \ntrebându-m` dac` nu cumva avea dificult`]i financiare. P`rea o
idee absurd`; primea un salariu substan]ial pentru rolul din "Spitalul",
[tiam [i – din moment ce era un serial – banii veneau regulat [i a[a
fusese de când \l lansaser`. Mandy ducea o via]` luxoas`, desigur –
chiria pentru apartamentul ei trebuie s` fi fost to]i banii pe care-i
câ[tigam eu la Harrowfields. Se distra, se \mbr`ca bine [i pleca \n
CERCET~TOAREA 97

vacan]e de lux \n str`in`tate, de câte ori avea ocazia, a[a c` probabil nu


economisise prea mult. Ezitai, nepl`cându-mi s-o \ntreb cât de mare
nevoie avea de banii de pe cas` [i schimb` repede subiectul.
– Stacey, \mi pare r`u – trebuie s` plec. Dar nu te gr`bi. R`mâi [i
termin`-]i cafeaua.
– Ei bine, dac` e[ti sigur` c` nu vrei s` te ajut s` g`se[ti un taxi…
– Nu, nu e nevoie. Ai spus c` sunt o mul]ime \n fa]a spitalului.
Unde mai exact? |i d`dui instruc]iuni [i se aplec` pe nea[teptate [i m`
s`rut` pe obraz. Pa, Stacey – a fost minunat s` te v`d. Trebuie s` mai
lu`m masa \mpreun`… doar c` data viitoare, va fi \n partea mea de
ora[, bine? O s` te sun \ntr-o dup`-amiaz` când sunt liber`.
{i anun]`-m` dac` afli ceva de cas`, bine?
|n fa]a parc`rii spitalului, spre uimirea mea, v`zui Lotusul Elan [i pe
Gil Plumpton puf`ind plictisit dintr-o ]igar`. Când m` apropiai, \mi ie[i
\n cale zâmbind.
– Bun`, Stacey! Sora ta m`nânc` \nc`? Avea un ton u[or ironic, dar
\l ignorai [i scuturai din cap.
– Nu. A plecat acum zece minute s` caute un taxi… de ce?
Vorbiser`]i s` o iei?
– Da, dar se pare c` a uitat, d`du el din umeri. Oricum, bate
vântul… sari \n ma[in` [i te duc la Centru. Asta dac` nu cumva vrei
s`-]i iei câteva ore libere ca s` asis[ti la o repeti]ie pentru "Spitalul".
}i-ar pl`cea?
– Da, recunoscui sincer. Dar m` tem c` nu pot. Dar sunt de serviciu
la cabinet, de la dou` [i un sfert [i cred c` sunt deja \n \ntârziere.
– P`cat. Oricum, urc` [i te las acolo. M` lu` de bra] [i m` conduse spre ma[in`.
Cu gândul la avertismentul lui Mandy, \l studiai pe furi[ \n timp ce
ne \ndreptam spre Centru – \n ciuda \n[tiin]`rii, pl`cându-mi ce v`d. Gil
98 ALEXANDRA STUART

se \ntoarse o dat` spre mine, luându-m` prin surprindere, dar \n afar`


s`-mi fac` juc`u[ cu ochiul, nu coment` nimic.
– La ce or` crezi c` termini la cabinet?
– Pe la cinci, sper, pentru c` i-am promis unei prietene c-o vizitez
\ntre cinci [i [ase. Vrui s` cobor, dar Gil m` prinse de mân`.
– Nu te gr`bi a[a. Nu e[ti liber` \n seara asta, dup` ce te vezi cu
prietena ta, nu?
|mi amintii din nou avertismentul lui Mandy [i ezitai. Dar cum ar
putea Gil s` se foloseasc` de mine pentru unul din scenariile lui? Ce din
via]a mea insipid` putea s` intereseze sau s` distreze audien]a de top
ten a serialui?
– Nu am nici un program, recunoscui. Dar…
– E[ti liber` pe la [ase?
– Ei bine, mai degrab` la [ase [i jum`tate.
– Spune-mi unde vei fi [i vin s` te iau, se oferi Gil.
|mpotriva ra]iunii, \i d`dui adresa familiei Lomax [i \ncuviin]` din cap.
– Am \n]eles, voi fi acolo la [ase [i jum`tate. {i putem s` mergem la
un film, \nainte s` mânc`m, dac` vrei. Au lansat un film pe care chiar a[
vrea s`-l v`d, dac`-]i place [i ]ie – "The King's Majesty".
– Mi-ar face mare pl`cere, r`spunsei, sim]indu-m` vinovat`. Pân` la
urm`, ce era r`u dac` alegeam s` v`d un film cu Gil Plumpton? Era greu
de crezut c`-mi va smulge povestea vie]ii \ntr-un cinematograf…
– Minunat. Apropo, sâmb`t`, pe zece, a[teapt`-te s` m` asi[ti la
turul spitalului.
– Adic` ai ob]inut permisiunea oficial`?
– Desigur… credeai c` n-o s` reu[esc? Te deranjeaz` c` te-am ales
printre ghizi?
– Nu, doar c`…
CERCET~TOAREA 99

– Nu-]i face griji, vom fi sub ochiul de vultur al unuia din


conferen]iarii vo[tri, m` \ntrerupse el zâmbind. Dar ar fi pl`cut s` vii [i
tu. M` ajut` s` cobor, re]inându-mi \nc` mâna. M` prive[ti cu
suspiciune, m` acuz` el, dac` nu cu dezaprobare. Ce am f`cut, Stacey?
– N-ai f`cut nimic, Gil. |mi luai mâna dintr-a lui. |mi pare foarte r`u,
dar trebuie s` plec. Vezi tu, eu…
– |n]eleg. Dar… m` privi cu gravitate…azi ai luat prânzul cu
Mandy, ceea ce explic` totul… uitasem. M` ur`[te dintr-un motiv
oarecare, pe care \nc` n-am reu[it s`-l deslu[esc. Dar nu conteaz`… ne
vedem la [ase [i jum`tate. Nu te speti muncind, Stacey. La revedere.
Se \ntâmpl` c` trebui s` lucrez mai mult decât de obicei, pentru c`
domnul Leyland fusese chemat \ntr-o urgen]`, dar Shane O'Hagan \i lu`
locul [i la cinci, când Aiesha veni, a[a cum \mi promisese, ca s` m`
acopere, consulta]iile se terminaser` practic.
M` schimbai \n grab`, luai un taxi pân` la St. Joseph, \ns` traficul era
foarte aglomerat [i se dovedi o extravagan]` inutil`. Sunai la soneria
apartamentului de la etajul cinci, unde acum zece zile cinasem cu
Harvey. Nu primii nici un r`spuns [i sunai din nou, la fel de zadarnic.
Janet m` asigurase c` va fi acas` [i-i spusesem exact când s` m` a[tepte.
Pu]in iritat` de \ntârziere, \ncercai clan]a [i, la fel ca data trecut`, ced`
la atingerea mea.
– Janet? Sunt Stacey… e[ti acolo? Intrai \n holul \ngust [i m`
\ntâmpin` o t`cere absolut`. U[a ne\ncuiat` \mi p`rea ciudat de
familiar` [i f`r` s` m` gândesc, m` uitai pe m`su]a de pe hol dup` un
bilet. Era acolo, ca [i la ultima vizit` la apartament, sprijinit` de telefon
[i adresat` mie, cu scrisul mare [i urât al lui Janet. Luai plicul,
\ntrebându-m` nervoas` de ce, dac` fusese chemat`, nu m` sunase
s`-mi spun`, scutindu-m` astfel de un drum inutil. Fusese ini]iativa ei s`
100 ALEXANDRA STUART

vin [i insistase, dar poate c` nu va lipsi mult [i probabil biletul era ca s`


m` roage s` a[tept.
S-o a[tept pe ea – sim]ii cum mi se pune un nod \n gât – sau pe
Harvey? Spusese c` se va \ntoarce la [apte, dar cu siguran]`, nu \ncerca
s` for]eze o a doua \ntâlnire \ntre patru ochi, cu siguran]`, nu `sta
fusese scopul [i obiectul invita]iei ei? Aruncai o privire speriat` la ceas
[i, de[i asigurat` c` mai era o or` pân` s` vin` Harvey, desf`cui
ner`bd`toare plicul, cu degete ne\ndemânatice din cauza grabei.
Biletul din`untru era scurt, numai câteva rânduri, dar pe m`sur` ce
le citii [i realizai \ncet implica]iile lor, m` trecu un fior \ngrozitor.
"Stacey, nu mai pot s` suport", scrisese Janet. "|ntotdeauna a]i fost tu [i
Harvey [i presupun c` ar fi trebuit s` [tiu. Cu siguran]`, n-ar fi trebuit
s` m` c`s`toresc cu el, pentru c` [tiam c` nu e \ndr`gostit de mine.
Am sperat c` voi putea s`-l fac fericit – atât de fericit \ncât te va uita –
dar e dureros de evident c` n-am reu[it. De când te-a rev`zut, s-a
schimbat [i n-am \ncetat nici o clip` s` ne cert`m… \n privin]a ta,
\ntotdeauna \n privin]a ta.
|n diminea]a asta am avut o disput` oribil`, i-am spus lucruri de
neiertat [i m-a acuzat c` sunt nebun` de gelozie [i c`-mi imaginez
neadev`ruri. Dar sunt adev`ruri, Stacey, nu-i a[a? {tiu c` sunt,
indiferent ce spune Harvey. A[a c` m` dau la o parte, \i redau libertatea
\n singurul mod \n care pot [i poate s` vin` la tine, dac` asta vrea.
Nu mai pot s` lupt, nici m`car nu mai vreau, nu-mi pas`. M` simt doar
ame]it` \ngrozitor la acest e[ec [i nu pot \ndura s`-l v`d pe Harvey atât
de nefericit, pentru c`-l iubesc foarte mult, s` [tii…"
Scrisoarea se \ncheia cu o semn`tur` mâzg`lit`. M` zgâii la
cuvinte… unele din ele erau p`tate, unde c`zuser` lacrimile lui Janet [i
\mpr`[tiaser` cerneala. Eram n`ucit`, nu puteam s` cred ce tocmai
CERCET~TOAREA 101

citisem [i \ncercam \n zadar s`-i dau un sens. Dar nu g`sii nici unul, a[a
cum nici acuza]iile lui Janet nu aveau nici un sens. Oare \nnebunise
realmente de gelozie, a[a cum \i spusese Harvey? Oricât de crud` p`rea
explica]ia aceasta, era singura plauzibil`.
Undeva \n apartament b`tu un ceas [i m` trezi din starea de [oc.
L`sai scrisoarea lâng` telefon. Unde era Janet, unde se dusese? Trebuia
s-o g`sesc [i s-o conving s` se \ntoarc`, m` gândii cu disperare – f`r` ca
Harvey s` afle c`-l p`r`sise. Dar nu aveam idee unde s-o caut. Avea un
tat` v`duv, dar nu-mi aminteam nimic \n afar` de nume. C`utai \n
agenda de telefon, \ns` nu descoperii nimic. Deschisei u[a de la
sufragerie [i aprinsei lumina.
Abia acum \mi venii \n fire [i hot`râi s` m` asigur c` Janet plecase
realmente. |n scrisoare, spusese c` "se d` la o parte" [i… dintr-o dat`
mi se usc` gâtul. "M` dau la o parte", scrisese ea, "\i redau libertatea \n
singurul mod \n care pot…" Dumnezeule, ce vrusese s` spun` cu asta?
Dac` doar l-ar p`r`si pe Harvey, dac` doar ar fugi de el [i s-ar duce la
tat`l ei, tot n-ar fi liber \n fa]a legii. Ar fi nevoie de un divor] ca s`-l
elibereze, cât timp tr`ia Janet, [i ca tân`r medic plin de ambi]ii, pe cale s`
fac` cel mai important pas din cariera lui, nu [i-ar permite riscul unui
partaj, nici m`car la vârsta [i \n vremurile acestea – [i Janet trebuie s` fi
[tiut la fel de bine ca [i mine. Atunci, ce vrusese s` spun` când \mi spusese
c` inten]ioneaz` s`-i redea libertatea \n singurul mod \n care poate?
O clip`, \mi st`tu inima \n loc, apoi \ncepu s`-mi bat` cu putere [i
alergai \n buc`t`rie. Era pustie. R`suflai u[urat`, luându-mi-se o piatr`
de pe inim`, dar nu pentru mult` vreme. Baia, la fel ca [i buc`t`ria, era
p`r`sit`, dar \n dormitorul al`turat o g`sii pe Janet. Z`cea \n patul
dublu, complet \mbr`cat` [i p`rând doar s` doarm`, cu p`rul lung [i
negru r`sfirat pe perne [i cu un bra] peste ochi.
102 ALEXANDRA STUART

|i d`dui bra]ul deoparte [i m` aplecai deasupra ei s`-i iau pulsul.


|l g`sii, slab [i neregulat, [i v`zui c` respira \nc`, de[i pieptul abia dac`
i se mi[ca [i avea o culoare boln`vicioas`. Pe noptiera de al`turi era o
can` goal` [i un flacon de tablete, cu capacul desf`cut. Mai r`m`seser`
doar patru pastile albe [i luai flaconul, \n speran]a c` eticheta \mi va
permite s` le identific.
Dar speran]ele \mi fur` n`ruite. Tabletele nu fuseser` luate de la
spital, ci de la un farmacist particular, iar pe eticeht` nu era trecut`
decât doza zilnic`. Dup` cum ar`tau, decisei c` trebuie s` fie preparate
barbiturice, dar nu aveam cum s` aflu la ce or` le luase Janet – putea s`
fi fost acum o or` sau poate chiar dou` – iar pastilele puteau fi cu
ac]iune rapid`, fatale \n intervalul acesta. Faptul c` fuseser` prescrise
pentru ea sugera c` cel mai probabil se \ncadrau \n categoria celor cu
ac]iune pe termen lung – Veronal sau Medinal – dar nu puteam fi
sigur` de asta. Janet era \ntr-o com` profund`, din care trebuia s` \ncerc
s-o trezesc cu orice pre], dar nu aveam cu mine trusa medical` [i [tiam
c` voi avea nevoie de ajutor.
Primul gând fu s` chem o ambulan]` de la St. Joseph [i s` aranjez s`
fie primit` la spital, ca urgen]`, dar ezitai cu mâna pe telefon, con[tient`
de complica]iile care ar rezulta… pentru amândoi, dac` Janet \[i
revenea, sau pentru Harvey, dac` nu. O ridicai cu greu \n [ezut [i
r`spunse apatic, dar cel pu]in reac]ion` \ntr-un fel [i dup` câteva
minute, hot`râi s`-l sun pe Harvey [i s`-l las s` decid` dac` o interneaz`
sau nu.
– Da, Stacey, ce este? P`rea obosit, dar intr` imediat \n alert` când \i
spusei ce se \ntâmplase. Nu avui timp s`-mi aleg cu prea mult` grij`
cuvintele – oricine ar fi ascultat convorbirea, ar fi avut dificult`]i \n a
face conexiuni, dar f`cui tot posibilul [i Harvey mi-o lu` \nainte.
CERCET~TOAREA 103

– Bine, \n]eleg. Tabletele sunt Medinal, treizeci de miligrame, [i


flaconul nu era plin, ceea ce ne induce \n eroare. Nu le-a luat \nainte de
patru [i jum`tate, pentru c` am vorbit cu ea la telefon [i nu mi s-a p`rut
nimic \n neregul`. Oricum, probabil a luat cel pu]in zece blestem`]ii din
astea… cum arat` acum?
|i spusei cât de precis putui [i apoi \ntrebai dac` s` aranjez s-o
interneze.
– Eu… nu, a[ prefera s` n-o intern`m, din motive evidente, dac`
putem evita asta. Putem? Adic`, e[ti dispus` s`-]i asumi
responsabilitatea pân` când ajung acolo? |n zece minute – maximum
un sfert de or`. O s` aduc tot ce avem nevoie, inclusiv un resuscitator,
pentru orice eventualitate. {tiu c`-]i cer al naibii de mult, Stacey, dar ai
tu grij` de ea pân` vin?
– Da, dar cât a[tept, nu e nimic aici care ar putea s-o ajute?
– Desigur, de ce nu m-am gândit la asta? Servieta mea pentru Harley
Street e \n dulap la mine – f`-i imediat o injec]ie cu zece miligrame de
metedrin`. Ar trebui s`-i fac` bine.
Injec]ia intramuscular` cu metedrin` ac]iona ca un stimulent
puternic pentru circula]ie [i \ncepuse deja s`-[i fac` efectul pân` când
ajunse Harvey. Mina lui Janet se \mbun`t`]ise [i respira mai u[or,
sprijinit` de un morman de perne. Harvey \mi veni \n ajutor, alb la fa]`
[i vizibil [ocat, dar controlându-se perfect, [i \mpreun` \ncepur`m s` ne
ocup`m de Janet, \ncercând s`-i cur`]`m organismul de medicamente.
Mul]umit, o ridic` \n picioare, sus]inând-o cu o mân` \n jurul
mijlocului, o conduse \n sufragerie [i \ncepu s` se plimbe \ncoace
[i-ncolo cu ea. Acum, era semi-con[tient`, dar \[i ]inea ochii \nchi[i [i se
pr`bu[ea neajutorat` peste el ori de câte ori se opreau.
104 ALEXANDRA STUART

– Cred c` a dep`[it perioada critic`, spuse Harvey cu u[urare.


{i pân` la urm` n-o s` avem nevoie de resuscitator. Te superi dac` te
rog s` faci cafea pentru mai târziu? Vom avea nevoie. Nu [tiu tu, dar eu
sunt sfâr[it.
F`cui ce m` rug` [i când m` \ntorsei de la buc`t`rie, \ncepu s`-mi
pun` \ntreb`ri, plimbându-se \n continuare cu Janet \n bra]e.
– Ai fost minunat`, Stacey, dar ce c`utai aici a[a de la ]anc?
Te-a rugat Janet s` vii?
– Da. |i povestii despre convorbirea telefonic` [i v`zui cum un
spasm de durere \i traverseaz` chipul.
– Nu ]i-a dat nici un… indiciu?
– Nu. Dar p`rea sup`rat`, poate chiar pu]in isteric`, [i a insistat
foarte mult s` vin \nainte de [apte. I-am spus c` \ncerc s` ajung \ntre
cinci [i [ase, dar când am sunat la u[` nu mi-a r`spuns.
– Atunci, cum ai intrat? Nu era \ncuiat` u[a?
– Nu. Harvey… a l`sat un bilet [i…
– Un bilet? Harvey m` privi \ncruntat. Vrei s` spui un… Pentru noi?
– Avea numele meu. Adusei biletul pe care-l g`sisem la intrare [i
controlându-mi bine emo]ia, i-l d`dui.
– Nu, nu. Cite[te-mi-l tu, te rog. |mi pare r`u c` trebuie s` te rog
asta, dac` e jenant, dar…
– Nu conteaz`. |i citii biletul [i ascult` cu buzele strânse, continuând
s` se perinde prin camer`.
– Oh, proast` mic`! Vocea lui era aspr` de furie [i comp`timire, \n
timp ce-i privi chipul alb ca varul. Tâmpita! Drept cine m` ia, pentru
numele lui Dumnezeu?! Cum a putut s`-[i imagineze c` i-a[ face
vreodat` r`u dac` ar sta \n puterea mea s` \mpiedic asta sau c` a[ vrea
s` fiu liber cu pre]ul vie]ii ei? Dumnezeule mare, o iubesc… am iubit-o
CERCET~TOAREA 105

când ne-am c`s`torit! Desigur, am avut [i probleme [i ne-am certat –


c`snicia noastr` n-a fost perfect`. Dar cu siguran]`, trebuie s` [tie c` nu
vreau s` ne desp`r]im! Am nevoie de ea.
|mi d`deam seama c` spunea adev`rul. Se sim]ea \n glasul lui, i se
citea \n ochi – \n timp ce st`tea [i o privea pe nefericita care-i era so]ie
[i se vedea \n gestul neajutorat, aproape disperat, cu care se \ntoarse
spre mine.
– Tu [tii, nu-i a[a, Stacey? Am vrut s` te v`d pentru c`, dincolo de
toate, \nc` mai ]in foarte mult la tine. Am fost egoist, presupun – ar fi
trebuit s`-mi dau seama ce o s` cread` Janet. Dar [tii c` nu sugeram
nimic – ei bine, nimic permanent. Doar c` ne distram de minune
\mpreun` pe vremuri [i am crezut c` am putea s-o facem din nou, f`r`
s-o facem pe Janet sau pe altcineva s` sufere. Asta a fost tot, crede-m`.
– Te cred, \l asigurai deprimat`, recunoscând c` [i asta era adev`rat.
Dar judecând dup` biletul acela, m` tem c` Janet nu te crede. Nu cred
c` a fost vreodat` sigur` de tine, Harvey. Dac` vrei un sfat, spune-i c` e
singura care conteaz` pentru tine… repet`-i pân` când o convingi.
– {i tu? Ce o s` faci?
– Eu? Oh, o s` p`strez distan]a pân` când Janet va fi convins`,
indiferent cât de mult va dura. Inspirai adânc, apoi m` \ndreptai
hot`rât` spre u[a dinspre hol. Eram con[tient` c` dac` voi pleca acum,
voi ie[i definitiv din via]a lui Harvey [i-l voi scoate din a mea – probabil
pentru totdeauna – dar cumva, nu m` durea [i faptul c` nu-l voi mai
vedea dintr-o dat` nu mai avea nici o importan]`. Poate nu avusese
niciodat`. Pân` la urm`, m` descurcasem trei ani f`r` el; ce existase
\ntre noi luase sfâr[it de mult. Nu r`m`sese decât o amintire
sentimental` [i nu puteam s` d`m timpul \napoi, nici m`car nu avea
sens s` \ncerc`m. "Distrac]ia" \mpreun` – cea pe care Harvey vroia s-o
106 ALEXANDRA STUART

recupereze – f`cea parte din tinere]ea noastr` iresponsabil` [i acum nu


mai eram copii…
Ajungând la u[`, m` oprii s` privesc o clip` \napoi [i v`zui c` Janet
deschisese \n sfâr[it ochii. Se uita ame]it` la Harvey, \nc` suferind din
cauza efectelor supradozei, cu un zâmbet nesigur. Harvey se aplec` [i o
s`rut` cu blânde]e, ]inând-o \n bra]e. Nu mai a[teptai. U[a de la intrare
era \nc` deschis` [i \nainte s` m` \ndrept spre lift, l`sai z`vorul s`
alunece la locul lui, din moment ce Harvey [i Janet nu vor vrea s` mai
dea cineva buzna neinvitat.
|n fa]a blocului erau câteva ma[ini parcate [i a[ fi trecut pe lâng`
toate – inclusiv pe lâng` Lotusul Elan – dac` Gil Plumpton nu ar fi
coborât geamul [i nu m-ar fi strigat.
– Hei, Stacey! Unde te duci a[a cu capul \n nori? Avem \ntâlnire, \]i
aminte[ti… te a[tept de secole!
Uitasem complet c`-mi promisese c` trece s` m` ia [i m` \ntorsei
speriat`. Ultimul lucru pe care mi-l doream \n momentul acela era s`
m` duc` la cinematograf, dar reu[ii s` schi]ez un zâmbet.
– Oh, Gil, \mi pare r`u. E târziu r`u? M` tem c`… am fost re]inut`.
M` privi cercet`tor, nu sup`rat sau ner`bd`tor, spre surprinderea mea.
– Ei bine, e aproape [apte [i un sfert [i vorbisem de [ase [i jum`tate,
spuse cu blânde]e. Oricum, nu-]i face griji – \nc` mai avem timp s`
ajungem la film… asta dac` mai vrei s` mergem.
Ezitai, nepl`cându-mi s` recunosc c` nu aveam nici un chef, din
moment ce era atât de evident c` Gil vroia s` vad` filmul [i-l f`cusem s`
a[tepte atâta. M` lu` de umeri [i m` \mpinse blând spre ma[in`.
– Pân` te gânde[ti, urc`. M` mul]umesc [i cu cina, f`r` film, dac`
preferi, Stacey… [i nu s`-]i port pic`, promit. A fost o \ncercare grea
acolo sus, nu-i a[a? Ar`t` spre blocul din care ie[isem.
CERCET~TOAREA 107

– O… \ncercare grea? Trecur` câteva clipe pân` când realizai


\n]elesul cuvintelor [i apoi, amintindu-mi avertismentul lui Mandy, m`
\ntorsei s` m` zgâiesc la el, aproape \ngrozit`. De unde [tii?
– Am urcat s` te caut, d`du el din umeri. U[a de la apartament era
deschis` [i m` preg`team s` strig dup` tine, când am auzit voci. Din ce
se spunea, nu mi s-a p`rut c` voi fi tocmai binevenit, a[a c`… m-am
retras la ma[in`.
|mi tres`ri inima. Trebuie s` fi venit dup` Harvey, m` gândii, trebuie
s` fi auzit conversa]ia noastr`… dar care parte [i cât? Evident, auzise
destul \ncât s` decid` c` trecusem printr-o \ncercare grea [i… |nghi]ii
\n sec, sim]indu-mi dintr-o dat` gura uscat`.
– Gil… ]i-ai dat seama ce s-a \ntâmplat?
D`du din cap, privindu-m` cu gravitate [i nef`când nici o \ncercare
s` ias` din parcare.
– Da, mai mult sau mai pu]in. Trebuie s` intr`m \n am`nunte?
– Cred c` trebuie. Vezi tu, eu… Cum puteam s`-i explic f`r` s` spun
prea multe? {i cum puteam s`-i cer s` p`streze t`cerea f`r` s` tr`dez
faptul c` Mandy g`sise de cuviin]` s` m` previn` c` nu era de \ncredere,
când venea vorba de documentarea pentru serial? {tiam prea bine c`
sora mea \nclina s` dramatizeze; putea s` se \n[ele \n privin]a integrit`]ii
lui Gil [i era posibil s` fi interpretat gre[it recentul lui interes fa]` de
mine. Pe de alt` parte, de dragul lui Janet, trebuia s` m` asigur c` nimic
din ce auzise nu va merge mai departe, dar… Cum continuam s` ezit,
Gil porni motorul [i \n timp ce ie[ea din parcare, \mi spuse peste um`r:
– O s` mergem \n vest, pân` te hot`r`[ti pân` unde po]i avea
\ncredere \n mine. Sau preferi s` te duc \napoi la Centru [i cu asta basta?
Depinde numai de tine.
108 ALEXANDRA STUART

– Nu-mi place s`-]i stric seara, m` scuzai. Dar poate ar fi mai bine
dac` m-ai l`sa la Harrowfields, date fiind… circumstan]ele.
– Cum spui tu, Stacey. Tonul lui Gil era sec.
– |mi pare sincer r`u, Gil… \ncepui.
– Nu-]i bate capul. |n]eleg, "date fiind circumstan]ele".
Circumstan]ele fiind c` nu-mi vei spune mai mult decât e[ti nevoit`…
[i nu e[ti sigur`, nici m`car acum, cât de pu]ine po]i spune, nu-i a[a?
|mi citise gândurile cu o acurate]e decontertant` [i \ncuviin]ai,
\nro[indu-m`.
– Da, presupun c` ai dreptate.
– Tot mi-ar pl`cea s` lu`m cina. {i nu vreau s` ne cert`m pentru o
trivialitate ca asta, Stacey. A[a c`, dac` vrei s` te r`zgânde[ti…
|mi arunc` o privire scurt` [i m` \nduio[ai. Pentru Janet [i pentru
Harvey, nu fusese "trivialitatea" care credea el, dar nu avea de unde s`
[tie, [i de când ne cunoscuser`m, fusese prietenos [i cavaler cu mine.
– Ce spui, lu`m masa \mpreun` \n cantina de la Centru? Meniul nu
e prea inventiv, dar nu e r`u, [i dup` ce mânc`m, a[ putea s`-]i ar`t
laboratoarele.
– Perfect, zâmbi el cald. Mul]umesc. Surioara ta scump` nu mi-a dat
prea mult caracter, nu-i a[a?
Luat` pe nepus` mas`, m` \nro[ii din nou, vinovat`, [i râsei.
– Draga mea Stacey, te pricepi s` induci \n eroare mai ceva ca un bebelu[!
– Serios?
– Da. Dar s` l`s`m ocoli[urile \ntre noi, hm? O cunosc pe Mandy [i
nu e nevoie de prea mult` imagina]ie s` ghicesc ce ]i-a spus despre
mine. Citat: "s` n-ai \ncredere \n tipul `la, Gil Plumpton – e lipsit de
scrupule [i e \ntotdeauna la vân`toare de materiale pentru scenarii.
O s` se foloseasc` de tine, dac` poate…" Ei bine, sunt pe aproape?
CERCET~TOAREA 109

Nu-i r`spunsei, dar m` tr`d` ro[ea]a din obraji [i Gil \[i puse mâna
peste a mea, râzând:
– Ai fi putut s` spui "touché", f`r` s` dezv`lui nimic!
– De ce ar spune Mandy a[a ceva, dac` n-ar exista un sâmbure de
adev`r? Nu e o persoan` rea.
– E rândul meu s` spun "touché". Dar trebuie s` realizezi c` un
scriitor \[i inspir` intrigile din via]`, altfel nu sunt bune. Dar le
brodeaz`… fic]iunea e o reflexie extins` a vie]ii. Admi]ând c` ob]in
materialul de baz` – inspira]ia, dac` vrei – pentru o poveste din
incidente care s-au \ntâmplat cu adev`rat [i din personaje care exist`
aievea, atunci trebuie s` admit c` acuza]iile lui Mandy sunt justificate.
Nici un scriitor demn de titulatura aceasta n-ar putea nega. Dar nu sunt
lipsit de scrupule [i nu m` folosesc inten]ionat de oameni, cu atât mai
pu]in de cei care-mi plac… de[i \nv`] de la ei.
Eram u[urat` s` aud explica]ia aceasta plauzibil` [i i-o spusei.
Sinceritatea lui Gil l`murise lucrurile \ntre noi [i nu aveam nici un motiv
s` m` \ndoiesc c` ce spusese era adev`rat, ba chiar evident, dac` st`teai
s` te gânde[ti. M` \ntrebam dac` "se folosise" vreodat` de Mandy
pentru un scenariu – sau dac` poate-[i imaginase ea – [i când \l
\ntrebai, \mi r`spunse:
– Sora ta e convins` c` i-am tr`dat cândva \ncrederea [i am construit
un scenariu pentru un film de televiziune bazat pe ce mi-a spus ea, dar
n-a fost decât o pur` coinciden]`, Stacey. Scenariul era scris cu mult
\nainte ca Mandy s`-mi \ncredin]eze secretul ei, doar c` n-am putut
s`-i demonstrez, pentru c` nu-l prezentasem nic`ieri. Desigur, \nainte
s` fie transpus \n film, l-am denaturat – dincolo de recunoa[tere, am
crezut – dar nu \ndeajuns \ncât s-o mul]umesc pe Mandy. Ce nu
\n]elege ea e c` situa]ia \n care s-a aflat, \n privin]a c`reia mi-a cerut
110 ALEXANDRA STUART

sfatul, nu este \n nici un caz singular`. Se \ntâmpl` \n fiecare zi multor


oameni, [i numai aceia o consider` problema sau tragedia lor
personal`.
M` \ntrebai \n treac`t care fusese problema lui Mandy [i de ce
apelase la Gil pentru sfat [i din nou, nefiresc, de parc` mi-ar fi citit
gândurile, \mi r`spunse:
– Ar fi un abuz de \ncredere dac` ]i-a[ spune exact ce mi-a spus sora
ta [i oricum, a fost acum mai bine de [ase luni, dar filmul s-a transmis
abia duminica trecut`, pe Thames TV. Nu te ui]i niciodat` la televizor,
a[a c` presupun c` nu l-ai v`zut. Scuturai din cap [i-mi zâmbi strâmb.
Ei bine, se nume[te "Decizia" [i se va transmite [i \n alte regiuni,
desigur. Revenind la faptul c` mai devreme ]i-am \nc`lcat intimitatea,
n-am auzit prea mult, s` [tii.
– Ce ai auzit, mai exact?
– Destul cât s`-mi dau seama c` te-a ajuns din urm` trecutul [i c`-]i
iei \n sfâr[it r`mas-bun de la el, sau mai bine spus de la amândoi.
O decizie pe care, nu mai e nevoie s`-]i spun, o aprob din toat` inima.
Evaluase din nou cu acurate]e situa]ia, la fel cum \mi citise [i
gândurile cu câteva minute \n urm`. Probabil auzise ultimele cuvinte pe
care mi le adresase Harvey, dar de dragul lui Janet, trebuia s` fiu sigur`.
– Nu m-ai auzit citind o scrisoare, nu?
– O scrisoare? Nu. Am stat dou` minute pe hol, atât. L-am auzit pe
amicul t`u doctor spunându-]i cum v-a]i distrat odinioar`, \mpreun`
presupun, [i cum so]ia nu-l \n]elege, sau ceva de genul `sta. {i apoi
te-am auzit spunându-i unde a gre[it… te-am pupat \n gând [i m-am
\ntors la ma[in`. am z`rit-o o clip` pe doamna Lomax [i dup` cum ar`ta,
mi s-a p`rut c` tu [i so]ul ei a]i ap`rut \n ceasul al doisprezecelea.
M` privi sobru. Sau ai ajuns prima [i a trebuit s` faci singur` fa]` situa]iei?
CERCET~TOAREA 111

– Da, recunoscui, f`r` s`-mi pot re]ine un tremur involuntar.


Slav` Domnului c` am g`sit-o la timp!
– M` bucur pentru tine c` pân` la urm` s-a rezolvat. Sper doar c`
n-ai avut prea mult de suferit din toat` t`r`[enia asta.
Scuturai din cap, \ntrebându-m` ce insinua, dar prea obosit` ca s`
pot \ncerca s` descop`r pe moment.
– Nu. Sunt mai degrab` u[urat` decât r`nit`.
– Bun. De fapt, trebuie s` m`rturisesc c` am tri[at. Mandy mi-a spus
– sau, ca s` fiu sincer, am tras-o de limb` – c` ai fost logodit` cu tipul
`sta, Lomax, [i mi-a povestit cum s-a terminat rela]ia voastr`. A fost cel
mai bun lucru, dup` p`rerea surorii tale: nu pare s` aib` o opinie prea
str`lucit` despre \naltul [i atr`g`torul t`u doctor Lomax. Dac` am
re]inut bine povestea [i ordinea evenimentelor, [i-a dovedit nevrednicia
[i a confirmat b`nuielile surorii tale, c`s`torindu-se cu prietena ta cea
mai bun`, nu? Avea un ton vesel [i m` tachina.
– Ceva de genul `sta, \ncuviin]ai [i pentru prima oar` dup` ce o
g`sisem pe Janet, \mi sim]ii moralul mai ridicat.
– Dar te-ai \ntors la Londra [i inevitabilul s-a petrecut – v-a]i \ntâlnit
[i vechile scântei s-au aprins din nou…
– L-am v`zut o singur` dat` pe Harvey, \n afar` de dup`-amiaza asta
– a[a c` realmente nu s-a aprins nimic, cum te-ai exprimat tu. Dar…
– Dar so]iei lui i-a intrat asta \n cap, nu? Tot \n parcarea obi[nuit`, nu?
– Nu, mai e una \n spatele cl`dirii care e mai aproape de cantin`…
|l ghidai [i dup` ce parcar`m, opri motorul [i-mi zâmbi.
– Mul]umesc pentru \ncredere, Stacey. Nimic din ce mi-ai spus [i
nici o silab` din ce am auzit din \ntâmplare nu va fi repetat vreunui
suflet, \]i dau cuvântul. |]i garantez [i c` nu va fi folosit \n nici un
scenariu, roman sau nuvel` – cel pu]in nu de mine.
112 ALEXANDRA STUART

– Mi-ai luat o piatr` de pe inim`, Gil.


– Serios? ~sta e un lucru bun… pân` la urm`, nu mi-am irosit ziua.
|nc` ceva – [i po]i s`-mi spui c` nu m` prive[te – dar a[ vrea s` [tiu [i
ar putea s` \nceap` u[or s` m` priveasc`, dac` tu [i cu mine…
Se \ntrerupse; ochii lui alba[tri \i \ntâlnir` pe ai mei. Ne uitar`m unul la
altul \n t`cere [i apoi scutur` din cap aproape furios. Nu, la naiba, nu
pot [i nici nu am nici un drept s` te \ntreb.
– S` m` \ntrebi ce, Gil?
– Oh, nimic, \mi r`spunse brusc [i cobor\ din ma[in`. Unde e
cantina asta a ta, Stacey? Sunt mort de foame.
– Pe aici. Vino.
Gil zâmbi cu mali]iozitate [i m` urm`. Masa fu nea[teptat de
gustoas`. Cantina nu era aglomerat` [i Gil vorbi cu umor despre cariera
lui care se p`rea c` fusese un e[ec pân` când se apucase de scenarii de
televiziune. Romanele lui nu avuseser` cine [tie ce succes.
– Prea pure [i romantice pentru editorii din ziua de azi. Fie mi le-au
f`cut buc`]i, fie le-au ignorat, ceea ce e chiar mai r`u. Am sim]it c` dac`
nu pot avea succes ca romancier f`r` s` scriu aproape pornografie,
prefer de o mie de ori s`-mi câ[tig existen]a f`când altceva – s`pând
[an]uri sau f`când str`zi, ceea ce am [i f`cut o vreme, dup` ce am venit
de la Oxford. Dar tocmai când eram pe cale s` apelez la For]ele de
Munc`, mi s-a dat, din senin, [ansa s` lucrez la o televiziune.
Mi-au descoperit talentul pentru seriale [i dup` asta, n-am mai privit \n
urm`… "Spitalul" a picat din cer.
|mi f`cea pl`cere s`-l ascult, dar mi se f`cea din ce \n ce mai somn.
Gil observ` eforturile mele zadarnice de a nu mai c`sca [i ca de obicei,
f`r` s` se simt` ofensat, suger` s` s`rim peste turul laboratoarelor.
Acceptai mâna pe care mi-o oferi [i \n timp ce ne \ndreptar`m \mpreun`
CERCET~TOAREA 113

spre parcare, m` gândii cât de repede m` obi[nuisem cu aspectul lui


exotic [i cu hainele lui extravagante. Acum câteva s`pt`mâni, m-ar fi
\ngrozit perspectiva de a m` plimba prin cantina de la Harrowfields cu
un b`rbat care ar`ta ca Gil Plumpton. Dar acum o f`ceam cu u[urin]` [i
\ntr-adev`r g`seam o consolare \n compania lui, mai ales când via]a era
atât de dificil` [i m` sim]eam obosit` [i cu moralul la p`mânt. Dincolo
de imaginea pe care o cultiva, era o persoan` dr`gu]` – bun [i generos
[i indiferent ce credea Mandy, nu puteam s` m` \ndoiesc de integritatea
lui.
De fapt, realizai dintr-o dat`, avea multe din calit`]ile pe care le
admiram la John, de[i \n privin]a \nf`]i[`rii, nu puteau s` fie mai diferi]i.
Ca mentalitate [i ca fizic erau la poli opu[i [i [tiam c` n-ar avea nimic \n
comun unul cu cel`lalt [i nici nu s-ar sim]i flata]i dac` le-a[ sugera asta.
M` trezii râzând la gândul acesta [i când urc` la volan, Gil vru s` [tie ce
m` amuza.
– E o glum` de-a mea, m` schivai eu. }i-ar fi greu s-o \n]elegi.
– Pune-m` la \ncercare, m` invit`, pornind motorul.
– N-o s-o g`se[ti amuzant`, \l prevenii. Sincer, Gil. Dar m` gândeam
cât de mult semeni pân` la urm` cu un foarte vechi prieten de-al
meu… [i e un compliment, pentru c` John Mallory este… M` oprii,
gândindu-m` cum s` rezum personalitatea lui John \n doar câteva
cuvinte [i p`rându-mi-se imposibil. Ei bine, e un om excep]ional, cel
mai bun pe care-l cunosc [i totu[i, dac` v-a]i cunoa[te, probabil v-a]i
detesta la prima vedere.
– John Mallory? se \ncrunt` Gil. Dumnezeule, e medicul t`u de
familie, nu-i a[a – tipul din Yorkshire pe care-l vizitezi din când \n când?
Mandy mi-a vorbit o dat` sau de dou` ori despre el, \ns` remarcele ei
n-au fost tocmai complimente. Oricum, dac`-l apreciezi atât de mult,
114 ALEXANDRA STUART

presupun c` ar trebui s` m` simt flatat, de[i la naiba, nu mi-a mai spus


nimeni cum c` a[ fi un om excep]ional sau bun [i nici nu sunt sigur
c`-mi doresc asta. {i ai dreptate – nu v`d gluma.
– Ai vedea-o, dac` l-ai cunoa[te pe John, \l asigurai.
– La patru ace din cap pân`-n picioare, nu? Foarte amuzant! Sim]ul
umorului nu e la apogeu când e[ti pe jum`tate adormit`, Stacey; [i
m`rturisesc: nu sunt amuzat deloc. Iar dac`, printr-o \ntâmplare
ciudat`, \ncerci s` m` stimulezi s` fac dragoste cu tine spunându-mi c`
sem`n cu nu [tiu care pretendent de-al t`u din nord, s` [tii c` ai e[uat
lamentabil.
– Nu \ncercam nimic, negai \n grab`. Doar c`… ei bine, mie mi s-a
p`rut amuzant [i tu ai insistat s`-]i spun gluma, nu?
– Da, a[a e. Gil opri \n fa]a aripii reziden]ilor [i se aplec` s`-mi
deschid` portiera. Nu \ncercai s` m` stimulezi? Scuturai din cap cu un
"nu" ap`sat [i se retrase cu alarm` ironic`. Bine, te cred. P`cat, pentru
c` m`rturisesc c` am fost stimulat, dar cu tine ar fi o sesiune serioas` la
propriu [i la figurat [i nu am starea de spirit sau pozi]ia ca s` fiu serios,
\n]elegi? Cel pu]in, nu \nc`. A[a c` d`-te jos, te rog, [i las`-m` s-o [terg
ca un la[…
F`cui ce-mi ceruse, ne[tiind dac` vorbise serios sau m` tachinase
doar [i cu un semn din mân` [i un "ne vedem", Gil \ntoarse Lotusul [i
acceler` \n direc]ia por]ilor. U[or nedumerit` de atitudinea lui [i prea
extenuat` ca s`-mi mai bat capul cu ea, urcai \n lift.
Ca de obicei, g`sii un bilet de la Aiesha [i crezând c` era lista cu cei
care m` c`utaser`, amânai s`-l citesc pân` când m` pusei \n pat. Dar de
ast` dat`, nu sunase nimeni [i biletul era chiar de la Aiesha. "Draga mea
Stacey, \n seara asta am primit un telefon de la directorul spitalului
meu, care mi-a spus c` Narayan e foarte bolnav. |n opinia directorului,
CERCET~TOAREA 115

nu mai poate a[tepta un transplant. A acceptat s` zboare imediat la


Londra, dac` reu[esc s`-i g`sesc un pat la spital. Am g`sit [i \n câteva
zile, profesorul Kneller a avut amabilitatea s`-mi promit` c`-l opereaz`
el \nsu[i, ceea ce e o mare u[urare pentru mine [i mai mult decât am
\ndr`znit s` sper. Mi-am luat liber \n seara asta [i o voi petrece cu
domnul Leyland [i cu so]ia lui, dar ne vedem diminea]`…"
Oh, biata Aiesha, m` gândii [i cuvintele mi se \nce]o[ar` \n fa]a
ochilor. Biata Aiesha… pentru ea, nu era numai un moment extrem de
ap`s`tor [i de \ncordat, ci [i sfâr[itul tuturor planurilor pe care le f`cuse
\mpreun` cu so]ul ei, acele planuri curajoase [i lipsite de egoism pe
care mi le \mp`rt`[ise atât de sfioas` când eram \n perioada de prob`!
Sim]ii cum mi se strânge inima când realizai ce \nsemna asta pentru ea,
pentru amândoi, de[i poate faptul c` urma s`-l opereze profesorul
Kneller \i d`dea lui Narayan Devi mai multe [anse s` supravie]uiasc`.
Aici, la Harrowfields, va beneficia de toate rezultatele cercet`rilor
efectuate cu privire la compatibilitatea ]esuturilor [i imunologie; va fi
\ngrijit de un personal mai experimentat [i donatorul va fi mai atent
selectat, dup` teste extensive pentru care spitalul lui nu era \nc`
echipat. Nu va mai fi cobaiul curajos, cum sperase s` fie, dar exemplul
lui ar putea fi totu[i urmat; dac` transplantul va fi o reu[it`, va fi dovada
vie a eficien]ei unui asfel de tratament. |mi doream s` m` fi putut duce
la Aiesha s`-i spun asta, \mi doream s-o fi putut ajuta atunci când
avusese nevoie, dar nu fusesem lâng` ea, a[a c` se dusese la familia
Leyland… la Dickie Leyland [i la so]ia lui r`mas` oarb` \n urma
r`zboiului. Ei bine, f`cuse o alegere \n]eleapt`, [tiam c` puteau s-o
ajute, dar continuai s`-mi repro[ez pân` când adormii.
Capitolul 7

Zborul din India al doctorului Narayan Devi fu aranjat peste zece


zile, [i \n a[teptarea sosirii lui, Aiesha d`du dovad` de o putere demn`,
care-mi câ[tig` profund admira]ia. Continu` s`-[i fac` treaba \n saloane
[i-n sala de opera]ii, ba chiar veni la [edin]ele de lectur` de seara [i cu
sârguin]a-i obi[nuit`, refuz` ofertele mele de a-i ]ine locul, ca s` se
poat` odihni sau s` viziteze familia Leyland.
– Domnul [i doamna Leyland au fost cât se poate de dr`gu]i cu
mine, ca [i tine, Stacey drag`, \mi spuse cald. Dar prefer s` lucrez.
M` ajut` s` v`d totul \n perspectiv`, când v`d al]i oameni trecând prin
ce va trebui s` treac` [i Narayan. Majoritatea p`r`sesc spitalul, dup` ce
au primit o nou` via]`. De exemplu, doamna Tremayne a ta – zâmbi –
am urm`rit-o cu so]ul ei [i cu \ngera[ii aceia de copii, când au venit s-o
viziteze [i a mers jum`tate de salon ca s`-i \ntâmpine. Nu cred s` fi v`zut
vreodat` mai mult` fericire \n ochii unei femei decât \n ai ei, când
spunea c` se va \ntoarce acas`, la ei. Mi-a dat speran]`, c`ci \mi spun
singur` c` ce s-a f`cut pentru ea se va face [i pentru so]ul meu. {i apoi,
[i el se va putea \ntoarce acas`, cu fericire \n priviri, iar eu m` voi duce
CERCET~TOAREA 117

cu el [i poate \ntr-o zi, dac` Dumnezeu va fi bun cu noi, vom avea [i noi
copii, ca Jenny Tremayne [i totul va fi meritat.
– Crezi, Aiesha? {i dac` va trebui s` pleci de la Harrowfields f`r`
s`-]i iei C.R.C.C-ul?
– Oh, da, chiar [i atunci. De[i, cât timp Narayan e \n convalescen]`,
poate voi putea r`mâne la examin`ri. Dar când se va \ntoarce \n India,
desigur, va trebui s`-l \nso]esc. Sunt so]ia lui [i locul meu e al`turi de
el.
M` gândii la Janet [i oftai. Harvey sunase dup` dou` zile de la vizita
mea, s`-mi spun` c`-[i revenise complet [i apoi mi-o d`duse la telefon,
insistând c` vroia s`-mi mul]umeasc` pentru tot ce f`cusem pentru ea.
Conversa]ia noastr` fusese scurt` [i nenatural`, amândou` ne
sim]iser`m stânjenite [i nu ne tr`sese inima s` spunem prea multe la
telefon, dar p`ruse fericit` [i calm` [i-mi spusese c` ea [i Harvey \[i
luaser` câteva zile libere [i vor pleca undeva. Fusesem de acord c` era
o idee bun`, le urasem cu toat` c`ldura de care fusesem \n stare toate
cele bune [i \nchisesem \ndat` ce mi se p`ruse decent. Nu sim]eam nici
o durere [i nu aveam nici un regret, ceea ce f`r` \ndoial` era destul de
ciudat, având \n vedere impactul emo]ional pe care \ntâlnirea
precedent` cu Harvey \l avusese asupra mea. Dar cel pu]in acum [tiam
cu absolut` siguran]` c` nu mai eram \ndr`gostit` de el [i m` sim]eam
u[urat`.
John sun` [i el s`-mi spun` c` starea mamei lui \l \ngrijora din ce \n
ce mai mult [i \n]elesei c` petrecea cât de mult timp putea la conac,
l`sând cabinetul pe mâna lui Grace Kinnell.
– E foarte bun`. Parteneriatul cu Dilys Powell e \nc` \n a[teptare –
Dilys ]ine mult s-o aib` [i dac` se va \ntâmpla, cu siguran]` Grace va
cump`ra vechea ta cas`. |mi mai d`du câteva detalii din partea locului,
118 ALEXANDRA STUART

apoi m` \ntreb` când mai trec pe acolo. P`rea la mii de kilometri


dep`rtare [i r`spunsei, cu mai pu]in entuziasm decât inten]ionasem, c`
voi \ncerca s` ajung \ntr-un weekend nu prea \ndep`rtat.
– Ce \nseamn` "nu prea \ndep`rtat"? Weekendul urm`tor sau
cel`lalt?
– Sincer, nu [tiu, John. Vezi tu, e o situa]ie de criz`… |i spusei
despre so]ul Aieshei. Nu pot s` plec pân` nu sose[te [i vedem cum se
instaleaz` [i care sunt perspectivele unui transplant pentru el…
}in foarte mult la Aiesha [i…
– |n]eleg, draga mea. Vino când po]i, [tii c` e[ti mai mult decât
binevenit`, nu?
Dup` ce pusei receptorul \n furc`, sim]ii c` \ntr-un fel gre[isem fa]`
de John, cu toate c` nu [tiam exact cum sau de ce. Dar nu puteam s-o
las singur` pe Aiesha [i pân` la urm`, John nu avea realmente nevoie de
mine, \n vreme ce ea, o str`in` \ntr-o ]ar` de str`ini, avea mare nevoie
de o prieten`, \n momentul acesta.
Cu o zi \nainte de sosirea so]ului ei, i-o prezentai pe Aiesha lui Gil
Plumpton care, auzind povestea ei, se oferi imediat s-o duc` la
Heathrow [i accept` bucuroas`.
Narayan Devi ar`ta \ngrozitor de bolnav când ne \ntâlnir`m la
aeroport; trupul \nalt i se atrofiase [i era aproape numai piele [i os [i
auzind geam`tul de spaim` al Aieshei când \l v`zu, \n]elesei c` starea lui
trebuia s` se fi \nr`ut`]it considerabil de când \l v`zuse ultima oar`.
Era curajos de vesel [i dup` felul \n care o \ntâmpin` pe Aiesha, era
evident c` o adora. Se a[ezar` \n spate, ]inându-se de mân` [i
zâmbindu-[i unul celuilalt ca doi copii; când pornir`m spre
Harrowfields, Gil \mi [opti:
CERCET~TOAREA 119

– Dumnezeule, Stacey, sper s` fie totul bine pentru ei. Cât de


repede crezi c` ve]i putea s`-i da]i bietului om un rinichi nou?
– M` tem c` nu pot [ti, [optii. Pentru c` depinde de mai mul]i
factori. O serie de teste trebuie efectuate \nainte ca m`car s` fie acceptat
ca poten]ial primitor [i va trebui s` a[tept`m un donator potrivit…
|i d`dui câteva cerin]e tehnice [i dificult`]i care ar putea s` apar` [i Gil
ascult`, \ncruntându-se gânditor.
– Dar aproximativ cam cât va trebui s` a[tepte? Zile, s`pt`mâni, luni?
Privii nelini[tit` peste um`r, dar Aiesha [i Narayan erau prea ocupa]i
unul cu cel`lalt ca s` aud` ce vorbeam.
– Ei bine, aproape sigur, s`pt`mâni, poate chiar mai mult. Factorul
imprevizibil e \ntotdeauna disponibilitatea organelor… dar ar putea s`
aib` noroc.
– Dar f`r` \ndoial`, dac` bietul de el e atât de bolnav cum arat`, va
putea s` sar` pu]in peste rând, nu?
– Sâmb`t`, când vei face turul Centrului, o s`-]i dai seama c` cel
pu]in jum`tate din pacien]ii interna]i sunt la fel de bolnavi ca doctorul
Devi, a[a c` nu se pune problema s`ritului peste rând. |i explicai pe
scurt, subliniind faptul c` unii pacien]i, al c`ror sânge era din grupe
rare, erau nevoi]i s` a[tepte, indiferent cât de bolnavi erau, pân` când
devenea disponibil un organ de la un donator cu aceea[i grup`
sanguin`. Chiar [i atunci pot ap`rea obstacole. Rudele unui poten]ial
donator pot s` nu-[i dea consim]`mântul ca organele s` fie folosite
pentru transplanturi, sau ]esutul se poate dovedi incompatibil – test`m
pentru dou`sprezece antigene – substan]ele care stimuleaz`
producerea de anticorpi. Dar Aiesha [tie toate astea [i cred c` [i
doctorul Devi. Vor a[tepta cât va fi nevoie, f`r` s` se plâng`.
120 ALEXANDRA STUART

– Bie]ii de ei! exclam` Gil, afectat. Dumnezeule, prin ce calvar


trebuie s` treac`! C`zu \n t`cere [i r`mase pierdut pân` ajuser`m la
Centru [i Aiesha ne p`r`si, ca s`-[i acompanieze so]ul \n salon.
O a[teptar`m ca cantin`, bând o cafea, [i Gil reveni la subiectul
donatorilor de organe.
– Majoritatea sunt oameni care au suferit accidente fatale, nu?
– Da. Cea mai mare parte sunt pacien]i cu r`ni majore la creier sau
care mor de tumori craniene. Mai avem [i câ]iva voluntari – un frate
geam`n care e dispus s`-[i sacrifice un rinichi. Transplanturile \ntre
gemeni identici sunt aproape \ntotdeauna un succes [i fiecare geam`n
r`mâne cu câte un rinichi perfect s`n`tos. Gemenii de sex opus [i fra]ii
obi[nui]i sunt cea de-a doua op]iune de preferat, de[i genetic, numai
dou`zeci [i cinci la sut` sunt identici. Al]i dou`zeci [i cinci la sut` sunt
total diferi]i [i prin urmare incompatibili, [i restul – jum`tate seam`n`,
jum`tate difer`, a[adar au acelea[i [anse de compatibilitate ca [i victima
unui accident, care nu e rud` cu pacientul. Profesorul Kneller nu
\ncurajeaz` donatorii voluntari, decât dac` sunt fra]i compatibili sut` la
sut`, [i chiar [i atunci, insist` s` se asigure c` nu se ofer` voluntari doar
pentru c` se simt datori.
– Sunt riscuri mari pentru un donator voluntar?
|l asigurai c` riscul opera]iei era mai mic de unul la patru mii pentru
un donator s`n`tos [i corpul uman poate s` func]ioneze perfect cu un
singur rinichi.
– Desigur, exist` riscul ca unicul rinichi s` fie afectat \n timp, dar nu
e ridicat.
– |n]eleg. Atunci, singurul organ care poate fi luat de la un donator
\n via]` este un rinichi? Adic`, trebuie s` depinde]i de victimele
accidentelor pentru transplanturile de inim`, de exemplu?
CERCET~TOAREA 121

– Exact. Din moment ce organismul nu are decât o singur` inim` [i


nu poate func]iona f`r` ea. La fel stau lucrurile [i \n cazul ficatului,
pl`mânilor sau pancreasului. Intrai \n detalii [i Gil se zâgia la cea[ca de
cafea, intervenind din când \n când cu câte o \ntrebare de genul celor
care ar`tau c` citise mult despre subiectul acesta.
– Ai spus mai devreme c` rudele victimei unui accident pot refuza
s` v` lase s-o folosi]i ca donator. M` privi \ntreb`tor. Refuz` mul]i?
– Da, foarte mul]i. M` privea la fel de nedumerit [i \ncercai s`-i
explic c` exista credin]a larg r`spândit` c` dac`-[i vor da
consim]`mântul, via]a poten]ialului donator, [i prin urmare suferin]a
acestuia, ar putea fi prelungit` pentru unicul scop de a prezerva
organul sau organele care urmeaz` s` fie prelevate pentru
transplanturi.
– {i a[a este? Organele trebuie prezervate, nu?
– Da, confirmai, [i m` lansai din nou \n explica]ii privitoare la
maniera \n care, prin intermediul unui aparat respirator artificial,
sistemul circulator al donatorului putea fi men]inut \n mi[care, de[i
acesta era – teoretic [i practic – deja mort, creierul [i sistemul nervos
\ncetând s` mai func]ioneze. O alt` team`, pe care o are pân` [i cel mai
educat ne[tiutor \n ale medicinei, este aceea c` \n cazul unui poten]ial
donator nu s-ar face acelea[i eforturi de a-i salva via]a, ca \n cazul \n care
refuz` s`-[i dea consim]`mântul [i pacientul nu este fi privit ca donator.
– {i asta e o alt` concep]ie gre[it`, nu?
– Complet gre[it`, \l asigurai. Nici un pacient nu e considerat
poten]ial donator decât [i doar atunci când este peste puterile
capabilit`]ilor oferite de medicin` s` i se salveze via]a. |n orice caz,
personalul medical care se \ngrije[te de victimele accidentelor [i
neurochirurgii c`rora le sunt repartiza]i pacien]ii cu leziuni grave la
122 ALEXANDRA STUART

creier nu sunt cei care vor face opera]iile de transplant. Cazurile din
accidente nu sunt aduse niciodat` mai \ntâi la Centru, ci la spitale
generale. A[a c` decizia e luat` impar]ial de c`tre doctori [i chirurgi, a
c`ror datorie este s` salveze via]a fiec`rui pacient pe care-l au \n grij`,
dac` este posibil. Dac` nu, ni se d` nou` [ansa de a utiliza organele \n
beneficiul pacien]ilor no[tri – pacien]i asemenea doctorului Devi –
dac` se ob]ine permisiunea rudelor. Dar nu noi le-o cerem [i nu noi
constat`m sau certific`m moartea cerebral` a donatorului. |n ceea ce ne
prive[te pe noi, cei de la Centru, când ni se aduce un donator, acesta e
un cadavru. Inima lui poate s` bat` \n continuare prin mijloace
artificiale, dar creierul lui e mort.
– Ai ]inut o pledoarie bun`, doctore, spuse Gil zâmbid.
M-ai convins.
– Pentru c` eu \ns`mi sunt convins`.
– Da, v`d. {i mai v`d [i c` voi, centrele ca acesta, ave]i nevoie de o
publicitate foarte gr`itoare pentru cauza voastr`.
– Ce vrei s` spui? \ntrebai, alarmat` de cuvântul "publicitate".
Cu siguran]`, [tii c` medicina nu poate face publicitate…
– Nu insinuez c` ar trebui. Ce vreau s` spun e c` ar trebui adus` la
cuno[tin]a publicului larg necesitatea de donatori de organe, a[a cum
s-a procedat [i \n cazul nevoii de sânge pentru transfuzii. Gil era \n
verv`. |n ziua de azi, e destul de obi[nuit s` donezi o jum`tate de litru
de sânge, nu-i a[a? Dar era la fel de alarmant pentru necunosc`tori,
prima oar` când s-a ini]iat procedura, nu? Mul]i oameni erau convin[i
c` pierderea unei jum`t`]i de litru de sânge poate avea consecin]e
grave, nu? Pân` li s-a explicat c` donând sânge, ajut` la salvarea vie]ilor,
f`r` s`-[i fac` nici un r`u… pân` au fost informa]i [i educa]i, \mi
imaginez c` [i donatorii de sânge erau destul de rari.
CERCET~TOAREA 123

– Da, \ncuviin]ai, impresionat` de argumentele lui, e adev`rat,


dar…
– Mai ascult`-m` pu]in, \nainte s` \ncepi cu obiec]iile – vorbesc cât
se poate de serios, pentru c` eu cred c` pot face ceva \n privin]a asta,
ceva constructiv. Publicitatea e o arm` foarte puternic`, s` [tii, iar
publicitatea prin intermediul televiziunii poate fi informativ` [i
educa]ional`. Tocmai m-ai convins c` dac` a[ avea o leziune grav` la
cap, \n urma unui accident rutier, n-a[ suferi \n nici un fel dac` mi-a[
dona inima [i rinichii Centrului Harrowfields. Nu-mi sunt de nici un
folos dac` sunt mort, dar ar putea salva o via]` sau poate chiar dou`.
|ns` sunt incon[tient, astfel c` nu pot lua decizia de a fi privit sau nu ca
poten]ial donator – mama, cea mai apropiat` rud`, trebuie s` hot`rasc`.
{i ea, biata b`trân`, suferind \nc` \n urma [ocului de a afla c` e pe cale
s`-[i piard` singurul fiu, se afl` \n fa]a acestei \ntreb`ri \ngrozitoare [i
f`r` s` se gândeasc` realmente, refuz` s`-[i dea consim]`mântul.
"L`sa]i-mi b`iatul s` moar` \n pace [i cu demnitate", \i spune
chirurgului de la urgen]` pentru c`, asmenea necunosc`torului educat
de care vorbeai mai devreme, se teme instinctiv c` dac`-[i d` acordul,
va abandona toate eforturile de a-mi salva via]a. Mai r`u, crede c` a[ fi
]inut artificial \n via]` [i tot din instinct, se teme c`, indiferent ce spune
medicul, \n acest stadiu de via]` artificial`, a[ putea s`-mi recap`t
cuno[tin]a [i s` simt durere. Noi [tim c` nimic din toate astea nu se
poate \ntâmpla, pentru c` creierul meu e mort, dar ea nu e sigur`, a[a
c` merge pe mân` sigur` [i refuz` din nou, fapt pentru care n-o
condamn. Totu[i, eu a[ fi fost de acord… Vorbea \n continuare [i
aproape \n ciuda voin]ei mele, m` trezii c` sunt de acord cu toate
argumentele pe care mi le aducea, ba chiar [i cu schi]a proiectului de
televiziune pe care mi-o propuse.
124 ALEXANDRA STUART

Aiesha ni se al`tur` când eram deja la cea de-a treia cea[c` de cafea.
P`rea \ncordat` [i agitat`, dar când Gil \i aduse o cafea, intr` \n vorb`,
contribuind cu câteva sugestii practice folositoare pentru o emisiune de
televiziune.
– Sunt sigur` c` ai dreptate, domnule Plumpton, \ncepu ea cu
hot`râre, când Gil tocmai se preg`tea s` plece. Publicul ar trebui s` afle
de necesitatea de donatori [i ar trebui s` primeasc` toate informa]iile,
nu numai ceea ce implic`, ci [i care sunt pa[ii legali care trebuie urma]i
dac` doresc s` doneze organe spitalelor ca acesta. E o decizie pe care
fiecare ar trebui s-o ia pentru el \nsu[i, când e s`n`tos. N-ar trebui l`sat`
\n seama rudelor sale [ocate, \n clipa \n care suntem pe moarte, nu?
– Exact `sta e [i punctul meu de vedere, o asigur` Gil. Cred c` \n jur
de dou`zeci [i cinci de state americane au promulgat recent legi care
permit oamenilor s`-[i lase organele pentru transplanturi, ca s` poat` fi
folosite f`r` consim]`mântul rudelor. Dar aici… ridic` el din umeri.
Va trebui s` afl`m care e pozi]ia legal` de aici. Se ridic` [i-[i lu`
carne]elul. |nainte s` plec, po]i s`-mi dai câteva fapte sau cifre care
mi-ar fi de folos? Adic`, oamenii sunt tenta]i s` judece toate opera]iile
de transplant pe baza relativ pu]inelor succese \nregistrate \n zona
transplanturilor de inim`, nu? Acestea sunt opera]iile dramatice, cele
care sunt f`cute publice, dar din câte mi-a spus Stacey, \n]eleg c`
rezultatele cu transplanturile de rinichi sunt mult mai \ncurajatoare.
Care e procentajul de supravie]uire [i cât se a[teapt` \n vederea unui
transplant de succes, [tii? |n entuzismul lui, uitase momentan c`
problema aceasta o privea personal pe Aiesha [i v`zui c`-[i mu[c` buza
[i se \nro[e[te când \[i d`du seama ce spusese.
Oricum, Aiesha nu se eschiv` de la \ntrebare, sau de la implica]iile
acesteia.
CERCET~TOAREA 125

– Din 1954, s-au efectuat peste trei mii de transplanturi de rinichi,


aici [i \n State, r`spunse ea cu voce sc`zut`. Ultimele cifre pe care le
avem arat` c` dup` o perioad` de a[teptare de aproximativ doi ani, rata
de supravie]uire este \ntre optzeci [i nou`zeci la sut` pentru
transplanturi \ntre rude de sânge [i aproape [aizeci la sut` pentru
transplanturi de la cadavre. Unii pacien]i au a[teptat [i doisprezece ani.
– Dumnezeule, cifrele astea sunt impresionante! fluier` Gil.
– Da, \ncuviin]` Aiesha, sunt. Avea o voce lipsit` de expresie [i
controlat`, dar observai c`-i tremurau mâinile [i ghicii c` se gândea la
so]ul ei [i spera s` fie \ntre cei [aizeci pân` la nou`zeci la sut` care
a[teptau doar doi ani. Nu mai spuse nimic pân` dup` ce plec` Gil [i
apoi, \ntorcându-se spre mine cu un zâmbet obosit, observ`: Narayan e
B negativ, [tii? M` tem c` s-ar putea s` a[tepte mult timp un donator.
B negativ e o grup` rar` de sânge [i suspinai, \mp`rt`[indu-i
nelini[tea [i amintindu-mi c` so]ul ei fusese trimis la Harrowfields de
c`tre propriul lui spital, deoarece faptul c` nu r`spunsese la dializ` le
d`duse motive serioase de \ngrijorare. Majoritatea cazurilor de
insuficien]` renal` se ameliorau cu ajutorul dializei, dar se p`rea c` al
doctorului Devi nu. De parc` mi-ar fi ghicit gândurile, Aiesha spuse cu
regret:
– Respinge dializa, recunoa[te asta. Psihologic, detest` s` depind`
de ea.
|n nici un caz, nu era singurul care f`cea asta, dar nu-i spusei nimic
Aieshei, ci m` mul]umii s-o \ntreb dac`-l va vizita mai târziu sau disear`.
Scutur` din cap.
– Nu. |i fac transfuzii [i apoi trebuie s` continue cu dializa. Mi-a spus
s` nu m` \ntorc pân` mâine… bietul Narayan! Cred c` \ncearc` s`-mi
ascund` starea grav` \n care se afl`, s` m` fac` s` cred s` se simte la fel
126 ALEXANDRA STUART

de bine ca atunci când ne-am desp`r]it, a[a c` trebuie s` m` prefac [i


eu. Dar nu e u[or. Am prea pu]in exerci]iu [i nu m-am priceput
niciodat` s` mint. Se uit` la ceas. Oricum, peste zece minute sunt de
serviciu. M` oferii s`-i ]in locul, dar scutur` din nou din cap. E mai bine
s` lucrez… dar mul]umesc, Stacey, [i mul]umesc c` mi l-ai prezentat pe
Gil Plumpton. Este un om de excep]ie – amabil [i generos [i sunt sigur`
c` e foarte bun \n ceea ce face. O s` mergi cu el \n ceea ce nume[te
"marele tur", sâmb`t`?
– Da, confirmai. Dar numai pentru c` a cerut s` fiu [i eu de fa]`.
Domnul Leyland va fi conduc`torul… eu voi fi doar un observator.
Pân` la urm`, nu fui nici m`car asta. John m` sun` când tocmai m`
dezbr`cam ca s` m` culc, ca s`-mi dea trista veste c` mama lui murise.
– A fost o moarte lini[tit`, spuse el. Trebuie s` fi murit \n timp ce-[i
f`cea somnul de dup`-amiaz` [i \n condi]iile de fa]`, nici nu mi-a[ fi
dorit altfel. Ura s` fie invalid`. P`rea trist, f`r` doar [i poate; con[tient`
c`-[i iubise \ntotdeauna mama, \i oferii condolean]ele mele. Ai putea s`
vii la \nmormântare, Stacey? \ntreb` el [i când m` preg`team s`-i spun
c` nu cred c` voi putea ajunge, ad`ug` pe un ton ciudat, rug`tor: a[
aprecia mult, dac` ai putea. E sâmb`t`, la biserica din Staithes Holtby,
a[a c` dac` po]i lua trenul de vineri seara, ai putea s` te \ntorci pân`
duminic`.
Era weekendul meu liber [i, \n afar` de "marele tur" al lui Gil, nu
mai aveam alte angajamente… Ezitai o clip` [i apoi, hot`rându-m` c`
Gil se putea descurca foarte bine [i f`r` mine, \i spusei c` voi veni cu
trenul obi[nuit. John \mi mul]umi cu neobi[nuit` c`ldur` [i promise c`
m` va a[tepta cineva la Merton.
– S-ar putea s` nu pot veni personal, se scuz` el, pentru c` trebuie
s` am grij` de toate, aici. Biata Eunice, menajera mamei, e distrus`.
CERCET~TOAREA 127

Fratele meu, Charlie, vine mâine de la Bielefelt, vin [i Nick [i Claudia…


|mi mai d`du câteva detalii despre aranjamentele lui de familie, apoi \[i
exprim` recuno[tin]a pentru ajutorul lui Grace Kinnell. A fost
minunat`, [tii? A avut grij` de cabinet \n lipsa mea, a preluat [i apelurile
din timpul nop]ii. E o mare u[urare pentru mine s` [tiu c` e acolo [i-mi
]ine locul. Ei bine… |l auzii expirând \ntr-un suspin obosit. Nu te mai
re]in de la somn, Stacey drag`. E frumos din partea ta s` spui c` vii.
|nchise f`r` s` a[tepte s`-i urez noapte bun` [i sim]ind c` moartea
mamei lui \l afectase, eram bucuroas` c`-i promisesem s` m` duc la
\nmormântare. Avusesem mai mult respect pentru ea decât afec]iune…
dar era mama lui John [i, numai Dumnezeu [tia, fusese bun`tatea
\ntruchipat` când eu \ns`mi \mi pierdusem mama. |i scrisei lui Gil un
bilet \n care-mi cerui scuze, [i vineri seara m` urcai \n trenul de Merton.
O femeie m`runt` [i slab`, \mbr`cat` de zi, dar frumos, \ntr-o fust`
verde din tweed [i o jachet` maro din piele de oaie, st`tea la ie[irea din
gara Merton, când coborâi din tren. Nu avea p`l`rie – p`rul blond era
strâns la ceaf` \ntr-un coc perfect – iar chipul nemachiat, cu excep]ia
unui ruj rozaliu, avea o expresie prietenoas` [i zâmbitoare \n timp ce
veni s` m` \ntâmpine. Era o fa]` frumoas`, m` gândii, recunoscând-o
\nainte s` se prezinte.
– Sunt Grace Kinnell… iar tu trebuie s` fii Stacey Duncan, desigur.
John m-a rugat s` vin s` te iau. Avea vocea u[or r`gu[it` pe care mi-o
aminteam de la telefon; ca [i aspectul ei, era extrem de atr`g`toare.
Era exact a[a cum m` a[teptasem s` fie, doar c` era mai mic` [i m` sim]ii
ca un gigant când ne \ndreptar`m spre ma[ina parcat` – un MG lustruit.
Cu un fior pe care nu-l anticipasem, m` gândii c` John trebuie s` fie
prost s` nu r`spund` ca un b`rbat \n toat` regula la farmecul indubitabil
al lui Grace… [i John nu era \n nici un caz prost. Nu fusese niciodat`.
128 ALEXANDRA STUART

– John e la Staithes Holtby, dup` cum ai ghicit, probabil. M-a rugat


s`-]i cer scuze \n numele lui, dar [tia c` vei \n]elege. Mai mul]i membri
ai familiei terbuie s` soseasc` azi la conac [i a sim]it c` trebuie s` fie
acolo, s`-i primeasc`.
– Cum suport`?
– Moartea mamei lui? Ei bine, presupun c` nu a fost ceva nea[teptat,
nu? Adic`, nu mai era tân`r` [i cu greu ar fi putut fi o surpriz` pentru
el, dar desigur, la cum e John, e sup`rat. A ]inut mult la ea, s` [tii.
– Da, \ncuviin]ai. {tiu.
Grace \mi f`cu un rezumat scurt al bolii doamnei Mallory, din care
\n]elesei c` suferise un al doilea atac de cord, cu o zi \nainte s`
decedeze, \n urma c`ruia nu mai putea vorbi [i paralizase par]ial.
– Nu po]i s`-]i dore[ti ca un pacient s` mai continue \ntr-o
asemenea stare, \ncheie ea.
– Nu. Nici eu nu putusem; \mi amintii de lunga suferin]` a mamei
[i durerea mea indirect`, dar \n acela[i timp con[tientizai un oarecare
resentiment. Atitudinea lui Grace Kinnell era pu]in prea profesional`,
sau poate eram eu mai sentimental`, ca [i John… [i nu m` schimbasem
nici dup` cele cinci luni de când lucram la Harrowfields. Pentru mine,
pacien]ii erau \nc` oameni \n suferin]`, nu-i puteam vedea ca pe ni[te
cazuri. Probabil nu voi putea niciodat`.
– Spune-mi despre Harrowfields, Stacey, m` invit` \nso]itoarea mea
[i eram \ncântat` s` detectez o not` de invidie \n vocea ei r`gu[it` –
pueril [i nemotivat de \ncântat`. Dup` câteva clipe, \i povestii, stimulat`
de \ntreb`rile ei pertinente. Conducea cu vitez` [i o dib`cie
asem`n`toare cu a lui Gil Plumpton, manevrând ma[ina cu aceea[i
u[urin]` ca [i el [i cu mintea aparent concentrat` la discu]ia noastr`.
Descoperii nu numai c-o admiram, ba chiar o pl`ceam. Evident, \[i [tia
CERCET~TOAREA 129

bine meseria, era citit` [i la curent cu nout`]ile – poate c`-[i irosea


talentul cu medicina de familie, dar nu se plângea, cu excep]ia faptului
c` recuno[tea c`-i pl`cea munca \n spital. Trecur`m pe lâng` vechiul
meu c`min, [i-mi spuse, ar`tând spre el: \nc` m` mai gândesc dac` s-o
cump`r sau nu. Sper c` nu te gr`be[ti s` vinzi.
– Sincer, nu cred c` mai e cineva interesat s-o cumpere. Desigur, a[
vrea s-o vând, dar…
– O s` te anun] \ndat` ce iau o hot`râre, promise Grace Kinnell.
Doar c` nu st` \n puterea mea, vezi tu?
– Adic`, depinde \n parte de Dilys Powell? Nu te gânde[ti s` intri \n
parteneriat cu ea?
– Ei bine, da, m` gândeam, recunoscu f`r` tragere de inim`.
Dar acum… a ap`rut o alt` posibilitate care \mi surâde mai degrab`.
Nu ]i-a spus John?
John b`tuse un apropo c` dac` va c`dea parteneriatul propus de
Dilys, s-ar putea s`-i ofere lui Grace o pozi]ie similar` la cabinetul lui [i
tocmai eram pe cale s`-i spun, când ajunser`m \n fa]a casei lui. Aproape
instantaneu, doamna Atkinson ie[i \n \ntâmpinarea noastr`, fluturând o
foaie de hârtie, evident, o pagin` din carne]elul de mesaje de lâng`
telefon; v`zând-o, Grace scoase un oftat exagerat.
– Oh, Dumnezeule, alt apel a[a-zis urgent! Doamna Atkinson m`
trimite mereu s` fac degrab` vizite prin district care ar putea foarte bine
s` a[tepte pân` diminea]`… câteodat` m` \ntreb dac` nu cumva face
dinadins. Cobor\ geamul [i primi foaia din mâna menajerei; \n timp ce
m` dusei s`-mi iau geanta din portbagaj, le auzii ridicând vocea. |n cele
din urm`, doamna Atkinson avu câ[tig de cauz` [i auzii cum Grace \[i ia
indignat` r`mas-bun, apoi \ntoarse MG-ul [i plec` \n vitez`.
130 ALEXANDRA STUART

– Nu-i place de loc s` dea consulta]ii noaptea, forn`i menajera.


Dar pân` la urm`, pentru asta e pl`tit` [i dac` doctorul John ar fi fost
acas`, s-ar fi dus. Puf`i din nou [i m` conduse \n cas`. M` bucur c` ai
venit, domni[oar` Stacey, pentru c` tu trebuie s` fii aici \n momente ca
acesta, nu aceast` Kinnell, indiferent ce crede ea. Dac` poate s`-l
consoleze cineva pe doctorul John, aceea e[ti tu, s` nu ui]i asta.
|mi deschise u[a de la sufragerie, unde ardea focul \n c`min, [i-mi
indic` un fotoliu. Am pus ceainicul pe foc [i am preg`tit câteva
cornule]e, a[a c` a[az`-te pân` se face ceaiul. N-o s` z`bovesc prea mult,
pentru c` sunt sigur` c` dup` c`l`torie, de-abia a[tep]i s` bei o can`.
Televizorul era deschis – evident doamna Atkinson se uitase la el –
dar când o invitai s` r`mân` ca s` poat` vedea sfâr[itul programului,
refuz` hot`rât.
– Nu, am stat aici doar ca s` v`d farurile de la ma[in` [i s-o prind pe
doctori]a Kinnell \nainte s-o duc` \n garaj. Câteodat` mai invoc` scuza
asta, ca s` nu mai plece. |n orice caz, e un film din acela modern, despre
sex, ad`ug` dezaprobator, ar`tând spre televizor. Nu pot s` le suf`r.
De[i am crezut c` acesta va fi diferit, pentru c` e de acela[i scenarist care
face [i "Spitalul", \n care joac` sora ta. Doar c` ea nu apare \n `sta [i…
– Te referi la Gilbert Plumpton? \ntrebai, cu interes deja crescut.
Gil spusese c` filmul lui va fi reluat [i pe posturile locale, mai spusese
[i c` Mandy… |mi ]inui r`suflarea. Nu cumva e "Decizia"?
– Oh, ba da, cred c` a[a se nume[te. E despre o doctori]` tân`r`, de
asta m-am uitat. Dar a \nceput deja de dou`zeci de minute [i am pierdut
pu]in, când ai sosit. Vrei s` te ui]i, domni[oar` Stacey, sau s` schimb pe
BBC? Acolo se transmite Concursul Interna]ional de Echita]ie [i
\ntotdeauna ]i-a pl`cut s` vezi emisiuni cu cai, nu?
CERCET~TOAREA 131

Era obi[nuit` cu gusturile mele oarecum limitate \n privin]a


uitatului la televizor, m` gândii [i zâmbii v`zând surprinderea de pe fa]a
ei când scuturai din cap.
– Nu, las` aici, te rog – a[ vrea s` v`d finalul filmului.
L-am cunoscut pe domnul Plumpton… Mandy mi l-a prezentat.
– Oh, \n]eleg. Mul]umit` de explica]ie, doamna Atkinson zâmbi.
La Londra \ntâlne[ti tot felul de celebrit`]i, desigur. D`du volumul [i
cum \ncepuse o repriz` de reclame, \ncepu s`-mi povesteasc` ac]iunea.
E vorba despre un cuplu, Kit [i Hugo; filmul \ncepe ca majoritatea \n
ziua de azi, cu ei doi \n pat. Ai crede c` oamenii s-au s`turat pân` acum
de a[a ceva, nu? Dar presupun c` trebuie s` le plac`, altfel scenari[ii
n-ar mai apela la astfel de scene.
– Presupun c` da, \ncuviin]ai.
– Oricum, la \nceput nu-]i dai seama c` sunt c`s`tori]i sau c` ea, Kit,
e medic, dar apoi sun` telefonul [i e chemat` de urgen]` la spital.
El face mare caz de plecarea ei [i \ncearc` s-o conving` s` nu se duc`…
dac` ar fi fost ca doctori]a Kinnell, n-ar fi avut prea multe b`t`i de cap,
\]i garantez! Ei bine, pân` la urm` pleac`, dar ajunge prea târziu la
pacient. Pacientul – un copil – e mort [i bine\n]eles, Kit \l \nvinuie[te
pe Hugo [i se ceart` \ngrozitor. O acuz` c`-i pas` mai mult de carier`
decât de el sau de mariajul lor [i apoi spune c` vrea s` aib` copii, dar
ea nu e de acord, pentru c` ar \nsemna s` renun]e la carier`. {i aici a]i
venit tu [i doctori]a Kinnell, a[a c` am pierdut restul…
|n ciuda criticilor la adresa filmului, sesizai \n vocea menajerei o
not` de regret [i o invitai din nou s` se a[eze [i s` urm`rim \mpreun`
finalul. Dar refuz` la fel de hot`rât [i când \ncepu din nou filmul, se
duse s` fac` ceaiul.
132 ALEXANDRA STUART

|mi lu` destul de mult s` recuperez [i s` rela]ionez cu interpretarea


oarecum denaturat` a doamnei Atkinson, [i mai mult s` v`d leg`tura cu
vreo problem` cu care s-ar fi putut \nfrunta Mandy [i \n care ar fi putut
s` apeleze la Gil. Era o dram` emo]ionant`, bine scris` [i jucat`, perfect
credibil` [i \n timp ce st`team bând ceai [i molf`ind cornule]e, m` trezii
prins` de ac]iune.
Gil spusese c` cele mai bune filme, ca [i cele mai bune romane, erau
inspirate din fapte reale, iar acesta era indiscutabil unul din ele.
Era povestea c`sniciei a doi oameni care la \nceput p`reau s` se
potriveasc` de minune [i s` se iubeasc` nebune[te, dar care cu timpul
se despart inevitabil, pentru c` nici unul nu recuno[tea [i nu r`spundea
la nevoile fundamentale ale celuilalt. Hugo, so]ul, era un om bogat [i de
succes, un magnat al afacerilor care avea nevoie de un c`min lini[tit [i
bine gospod`rit, de o so]ie [i o familie care s`-l deconecteze de la
tensiunea din ce \n ce mai mare de la serviciu. Defectele [i calit`]ile lui
erau bine puse \n eviden]` de c`tre actorul care juca rolul, la fel [i
\nstr`inarea treptat` de frumoasa [i inteligenta sa so]ie, [i dec`derea
standardelor lui de conduit`. Era om, avea sl`biciuni umane [i inspira
comp`timire.
Kit era un personaj creionat cu mai pu]in` simpatie, dar mult mai
puternic [i pentru c` [tiam multe femei ca ea cu profesia de medic,
eram mai degrab` de partea ei decât a lui Hugo. Refuzul lui Kit de a
renun]a la munca ei valoroas` [i folositoare pentru ca s` devin`
so]ia-pre[ dup` care, evident, tânjea Hugo, era de \n]eles, cel pu]in
pentru mine… de[i [tiam c` sunt p`rtinitoare. Când, \n cele din urm`,
se decise s-o fac`, \n speran]a c`-[i va salva c`snicia, fu for]at`, pentru c`
Hugo pierduse o afacere de milioane de dolari [i \ncepuse s` bea.
De asemenea, c`utase \n alt` parte iubirea [i compania pe care Kit nu
CERCET~TOAREA 133

putuse s` i le ofere, [i "cealalt` femeie" – mai tân`r` [i mai str`lucitoare


decât so]ia lui – \[i f`cu deja apari]ia \n peisaj.
La \nceput, \ncercasem \n zadar s-o identific pe Mandy cu Kit, dar
\ncepui s`-mi dau seama c` de fapt Sarah – "cealalt` femeie" – care se
presupunea a fi model – era mult mai apropiat` de concept.
{i \n]elesei \ndârjirea lui Mandy \mpotriva lui Gil Plumpton, c`ci dac`
Kit nu inspira simpatie, modul \n care era creionat personajul Sarah era
de-a dreptul crud. Era superficial`, egoist` [i interesat` [i ]inea cu tot
dinadinsul s` se m`rite cu bogatul, dar de acum nu tocmai atr`g`torul
Hugo, \ncât p`rea aproape f`r` con[tiin]`. |ntr-o secven]`, demonstr` o
nep`sare insensibil` fa]` de sentimentele lui Kit, ca [i pentru ale lui
Danny, fostul ei iubit, un tân`r slab [i vulnerabil, dar un fotograf
talentat, c`ruia Sarah \i datora succesul \n cariera de model.
|n timp ce urm`ream scena, m` sim]eam din ce \n ce mai indignat`
\n numele surorii mele. Dac` Sarah vroia s` fie Mandy, atunci era o
caricatur` grosolan`. Adev`rata Mandy nu era nici crud`, nici lacom`.
Poate c` era pu]in egoist`, dar avea con[tiin]`, de[i nu ie[ea
\ntotdeauna la iveal` [i chiar [i egosimul i se tr`gea din incapacitatea de
a vedea alte puncte de vedere \n afar` de al ei. Apoi \mi amintii ce-mi
spusese Gil, deformase personajele dincolo de recunoa[tere, [i atunci
\mi trecu indignarea.
|mi \ntorsei aten]ia \napoi la micul ecran. Ca atâtea drame moderne,
"Decizia" lui Gil \[i dezmin]ea titlul, sau poate \l sublinia cu subtilitate:
se termin` incert, l`sând finalul \n seama imagina]iei privitorilor.
Adev`rat, Hugo [i Kit r`mâneau \mpreun`, promi]ându-[i s` \ncerce
s`-[i pun` pe picioare c`snicia de dragul copilului pe care-l a[teptau,
totu[i, când m` ridicai s` sting televizorul, imagina]ia mea continua s-o
vad` pe Sarah o amenin]are.
134 ALEXANDRA STUART

Oare a[a o vedea Gil pe Mandy? Oare se implicase, f`r` [tiin]a mea,
cu un Hugo sau cu un Danny? Din ce-mi spusese Gil, p`rea destul de
probabil; suspinai. }ineam mult la Mandy [i \ntotdeauna sim]isem o
puternic` leg`tur` afectiv` cu ea, \nc` din copil`rie, dar dac` Gil \[i
luase personajele din realitate, a[a cum insistase Mandy, [i "se folosise"
de \ncrederea pe care o avusese \n el ca s-o creeze pe Sarah, atunci
[tiam c` trebuie s` accept posibilitatea c` sora mea se aflase \ntr-o
situa]ie similar` cu a acesteia. Nu era de mirare c` nu-mi spusese nimic;
fiecare avea via]a ei [i eram separate de mai bine de trei ani, a[a c`
pierdusem obiceiul de a ne face una alteia confiden]e. |n afar` de asta,
cu toate c` era cu patru ani mai mic`, Mandy se considera mult mai
experimentat` \n ale vie]ii [i mai sofisticat` decât mine [i probabil era
justificat`. A[a c` era destul de plauzibil ca… De afar` se auzi zgomotul
unui motor de ma[in` [i luminile farurilor care str`b`tur` prin perdea
\mi \ntrerupser` [irul gândurilor.
O clip`, m` \ntrebai dac` John reu[ise s` vin` de la Staithes Holtby,
dar vocea r`gu[it` a lui Grace \mi n`rui speran]ele. Mi se al`tur` pu]in
mai târziu, urmat` de doamna Atkinson cu un ceainic plin. Menajera nu
r`mase, dar ne ur` amândurora noapte bun` [i Grace \[i trase un scaun
lâng` foc, \ntinzând mâinile s` se \nc`lzeasc`, \n timp ce turnai ceai.
Nu ne adusese [i cornule]e proaspete [i se strâmb` la cele reci pe care
i le oferii.
– Nu, mul]umesc… v`d c` tu ai fost privilegiat`. Avea un ton u[or
revoltat [i scutur` din cap când sugerai c` ar trebui s` facem focul.
Oh, nu te deranja, m` duc s` m` culc \ndat` ce beau ceaiul… am avut
o zi lung` [i obositoare.
– {i apelul? \ntrebai mai mult ca s` fac conversa]ie. Era necesar?
CERCET~TOAREA 135

– Da, chiar a fost. Oricum, sper s` nu mai primesc nici unul \n seara
asta. N-a sunat John, nu?
– Nu. Te a[teptai s` sune?
– Eu… Doamne, nu. M` gândeam doar c` poate te-a sunat pe tine,
atâta tot. Dar presupun c` e ocupat pân` peste cap la conac.
P`rea mul]umit`, poate chiar \ngâmfat`, de evidenta neglijen]` a lui
John fa]` de mine, [i ad`ug` mai expansiv: Dumnezeule, aproape am
uitat – una din paciente, doamna Miller, de la Oficiul de Po[t`, mi-a dat
un articol dintr-un ziar pentru tine. |l am pe aici pe undeva [i probabil
l-ai v`zut deja, dar i-am promis c` ]i-l dau. Scotoci prin buzunare [i \n
cele din urm` scoase o buc`]ic` de hârtie mototolit`, pe care mi-o d`du.
Asta e. E din ziarul de diminea]` [i doamna Miller m-a asigurat c`
Elizabeth Gray, actri]a de televiziune, e sora ta. A[a e? |nseamn` c` [tii
deja.
Nu [tiam, dar m` ferii s` recunosc de fa]` cu Grace [i când v`zui
articolul, m` bucurai c` nu spusesem nimic. Era din "Yorkshire
Pictorial" [i ar`ta o fotografie cu Mandy stând lâng` un b`rbat \nalt [i
distins, pe care nu-mi aminteam s`-l mai fi v`zut vreodat`, cu toate c`
fa]a lui mi se p`rea vag familiar`. Era o fa]` frumoas`, dar \mb`trânit`,
[i mi se strânse inima când citii titlul cu majuscule.
"VEDET~ DE TELEVIZIUNE SE C~S~TORE{TE CU MAGNAT
MARITIM"
"Elizabeth Gray – \n realitate, domni[oara Amanda Duncan, \n
vârst` de dou`zeci [i cinci de ani, din Danesmead, East Yorks –
\ncânt`toarea eroin` a popularului serial "Spitalul", transmis de
Independent Television, \[i s`rb`tore[te logodna cu sir Julian Cornell,
pre[edintele Trustului de Trafic Maritim \n Orientul |ndep`rtat.
Sir Julian, \n vârst` de cincizeci [i doi de ani, a fost c`s`torit cu celebra
136 ALEXANDRA STUART

pianist` Marion Bliss, a c`rei moarte tragic` \ntr-un accident aviatic a


[ocat melomanii din toate col]urile lumii.
Cuplul pl`nuie[te \n urm`toarele s`pt`mâni o ceremonie restrâns`
la un Oficiu al St`rii Civile din Londra, dar domni[oara Duncan ne-a
spus s` sper` s` joace \n continuare rolul Elizabethei Gray."
Cuvintele devenir` brusc neclare. A[adar, acesta era Hugo… [i se
p`rea c` Mandy inten]iona s` se m`rite cu el. De ce nu-mi spusese nimic
de inten]iile ei? Poate decizia fusese luat` destul de curând [i nu avusese
timp. Sau poate sunase când eram de serviciu [i nu primisem mesajul.
|n dup`-amiaza aceea, fusesem \n sala de opera]ii pân` foarte târziu [i
anticipând c` s-ar putea s` fiu re]inut`, \mi luasem bagajul cu mine… e
posibil s` fi fost un mesaj pentru mine \n camer`. Desigur, Mandy nu
avea de unde s` [tie c` venisem la Danesmead, decât dac` Aiesha
vorbise cu ea, \n cazul \n care sunase. M` ridicai \n picioare, uitându-m`
la ceas [i \ntrebându-m dac` era prea târziu s-o sun [i-mi d`dui seama
c` Grace Kinnell m` privea \n expectativ`. Oricât m` str`duii, nu g`sii
nimic s`-i spun [i dup` un stânjenitor moment de t`cere, \ncepu
prietenos:
– Mi-o amintesc pe Marion Bliss. A fost o pianist` minunat` [i
\ntotdeauna am crezut, o femeie la fel de minunat`.
– Da, \ncuviin]ai slab. {i eu \mi aminteam de Marion Bliss – \i
ascultasem albumele [i o auzisem la radio. Odat`, fusesem la un concert
de-al ei, \mpreun` cu ceilal]i colegi de clas`, de[i trecuse foarte mult de
atunci [i nu-mi mai aminteam prea bine. Deschisei gura s`-i spun, doar
ca s` spun ceva, dar Grace continu`, cu aceea[i indiferen]` elaborat`:
– Totu[i, mariajul ei a fost destul de controversat, nu? Se zvonise c`
se desp`r]iser`…
CERCET~TOAREA 137

– Da? …N-am auzit nimic. Vroiam cu disperare s` schimb subiectul.


Cred c` o s-o sun pe sora mea. E pu]in cam târziu, dar…
– Nu [tiai de logodna ei, Stacey? insist` Grace Kinnell. Nu a[tept`
s`-i r`spund; expresia mea \i spusese tot ce vroia s` [tie [i se ridic`,
pref`cându-se somnoroas`. Da, \ntr-adev`r, e târziu… [i mi-am promis
c` m` culc devreme. Ei bine, te las s` dai telefonul acela… ne vedem la
micul dejun. Hm… presupun c` sora ta trebuie felicitat`… adic`, va
primi un titlu [i se presupune c` el are o avere fabuloas`, nu? Dar e mult
mai b`trân decât ea [i… Nu termin` propozi]ia, dar puteam s` ghicesc
ce l`sase nespus [i din nefericire, eram de acord cu ea. Dac` povestea
lui Gil avea vreun sâmbure de adev`r, cu greu se putea spune c` Mandy
merita felicit`ri, cu toate c` probabil era o coinciden]` la fel de mare ca
[i faptul c` o v`zusem, \n seara asta dintre toate serile.
|i urai noapte bun` lui Grace [i m` dusei \n biroul lui John s` dau
telefon. Fu aproape o u[urare când nu r`spunse nimeni la num`rul lui
Mandy [i dup` ce l`sai s` mai sune dou` minute, pusei receptorul \n
furc` [i, urmând exemplul lui Grace, m` dusei la culcare.
Contrar a[tept`rilor mele, dormii bine.
Doamna Atkinson veni s`-mi aduc` ceaiul la opt [i jum`tate.
– Te-am l`sat s` dormi, m` anun]` ea, l`sând tava pe noptier` ca s`
trag` perdelele. M` tem c` plou`… ciudat cum plou` de fiecare dat`
când e o \nmormântare, nu? Cu toate astea, n-o s` trebuiasc` s` ie[i.
Doctori]a Kinnell \mi spune c` te duce ea la Staithes Holtby.
– Oh, da? Eram surprins`. Credeam c` are grij` de cabinet.
– Nu, doctori]a Powell se ocup` azi de cabinet – a aranjat ea,
desigur. N-a vrut s` piard` nimic, cel pu]in nu o chestiune de familie ca
aceasta. Strâmb`turile ei erau expresive [i inten]ionate, a[a c` nu putui
s`-mi re]in un zâmbet.
138 ALEXANDRA STUART

Po]i s` râzi cât vrei, domni[oar` Stacey, dar aminte[te-]i ce ]i-am


spus ultima oar` când ai venit.
M` refugiai \n spatele c`nii cu ceai, dar nu sc`pai. Ascultai o
prelegere lung` [i apoi menajera m` \ntreb` de logodna lui Mandy.
– E adev`rat, domni[oar` Stacey?
– Nu [tiu, m`rturisii. De fapt, nu [tiu mai multe decât tine, doamn`
Atkinson.
– Nu ]i-a spus nimic?
– Nu; cred c` trebuie s` fi fost aranjat` destul de pe nea[teptate,
pentru c` m-am v`zut cu Mandy acum dou` s`pt`mâni [i cu siguran]`,
nu era logodit` [i nici nu cred c` se gândea s` se logodeasc`.
Soneria de la telefon m` salv` de o alt` predic` [i \n timp ce se duse
\n sil` s` r`spund`, doamna Atkinson \mi spuse c` micul dejun va fi la
ora nou` [i un sfert. |mi b`ui ceaiul \n grab`, f`cui un du[ rapid [i
coborâi la doar dou` minute peste ora fixat`. Grace era deja acolo [i \n
timpul mesei, nu vorbir`m despre nimic \n particular.
Capitolul 8

Când tocami ne hot`râser`m s` mai bem câte o cafea, sun` John, dar
doar ca s`-mi spun` s` m` duc direct la biseric` [i s`-i confirm c` m`
aduce Grace.
– Ia-]i bagajul cu tine, ad`ug` el, [i duminic` sear` te duc eu la
Merton. Charlie r`mâne câteva zile ca s` ajute la omologarea
testamentului [i s` stabilim detaliile cu avoca]ii, dar ceilal]i vor pleca
dup` funeralii. Se pare c` Eunice Simpson e asigurat` pentru tot restul
vie]ii… mama i-a l`sat o anuitate [i Charlie a rugat-o s` r`mân` [i s` aib`
grij` de cas` pentru el, lucru care a \ncântat-o nespus.
M` bucuram s` aud asta [i \ntrebai cum suporta domni[oara
Simpson.
– Considerabil mai bine, de când a auzit c` va primi o sum` anual`,
m` asigur` John. Biata femeie… f`r` \ndoial`, se [i v`zuse \n situa]ia de
a-[i c`uta un alt loc de munc`, ceea ce, la vârsta ei, n-ar fi fost deloc
u[or. Dar \i dator`m cu to]ii mult, a[a c` m` bucur c` Charlie vrea s`
r`mân`. Va trebui s` se \ntoarc` la regimentul lui, desigur, dar casa e a
lui [i spune c` o s` stea aici peste câ]iva ani, când se va retrage din
140 ALEXANDRA STUART

cadrul armatei. |ntre timp, Eunice se va ocupa de ea, iar ceilal]i vor
continua s`-[i petreac` vacan]ele aici.
Nu \ntrebai dac` lui \i l`sase ceva [i John nu-mi oferi nici o
informa]ie \n sensul acesta, astfel c` dup` alte câteva replici, \nchiser`m.
Ardeam de ner`bdare s`-i spun despre Mandy, dar [tiam c` nu era
momenul s`-l \mpov`rez cu problemele mele. Evident, nu v`zuse
anun]ul din ziarul de ieri, c`ci nu pomenise nimic. |ncercai din nou s-o
sun pe Mandy, dar ca [i mai \nainte, nu r`spunse nimeni [i când pusei
receptorul \n furc`, o auzii pe Grace chemându-m` [i spunându-mi c`
era timpul s` plec`m.
Prin ploaia toren]ial`, drumul nu fu atât de pl`cut ca de obicei [i
\nso]itoarea mea, ocupat` cu gândurile ei [i iritat` c` [terg`toarele i se
stricaser` dintr-o dat`, nu avea, evident, dispozi]ia necesar` pentru
flec`reli. Oprir`m la un garaj din cap`tul \ndep`rtat al Mertonului, unde
ne reparar` [terg`toarele [i apoi trebui s` mergem cu vitez` ca s`
recuper`m timpul pierdut, dar \n ciuda presim]irilor negre ale lui
Grace, ajunser`m la biserica din Staithes cu zece minute mai devreme.
Mul]i dintre cei care participau la \nmormântare erau cunoscu]i [i
când Grace reu[i s` m` piard` \n mul]ime, nu f`cui nici o \ncercare s-o
g`sesc, ci m` dusei s` stau lâng` un cuplu de prieteni vechi, West,
\ntr-unul din rândurile din spate. Nu tocmai surprins`, observai c`
Grace se a[ezase lâng` familie, de[i trebuise s` se mul]umeasc` s` stea
\ntre Claudia [i Eunice. Slav` Domnului, slujba fu scurt` [i când ie[ir`m
din bisericu]a normand`, ploaia se oprise deja [i un soare palid \ncerca
s` str`bat` printre nori.
Dup` ce lady Mallory fu \nmormântat` \ntr-un col] retras al
cimitirului, lâng` so]ul ei, acceptai s` merg la conac cu ma[ina lui Dick
[i a lui Laurie West, din moment ce Grace, care se ]inea \nc` dup` cei
CERCET~TOAREA 141

din familie, nu d`du nici un semn c` s-ar fi a[teptat s` m` duc` tot ea.
Laurie West v`zuse articolul despre logodna lui Mandy, dar \n afar`
s`-mi ofere felicit`ri formale, nu f`cu nici un cometariu.
Un bufet fusese aranjat \n camera de zi de la conac; cu ochii \nc`
ro[ii [i umfla]i de plâns, Eunice Simpson se perinda degeaba printre
armata de ajutoare pe care le recrutase din sat, mai mult
dezorganizându-i decât asistându-i. Dar era evident mult mai
u[urat`, acum c` primise mo[tenirea, [i-mi spuse, \ntr-o [oapt`
cronc`nit`, cât de amabili fuseser` \n ultimele zile cu ea to]i din
familie.
– Doctorul John a fost un sfânt, ad`ug` ea. {i colonelul Charles, pe
care abia dac`-l cunosc, nu putea s` fie mai dr`gu]. E minunat, nu-i a[a,
c` voi r`mâne s` am grij` de cas` pentru el. Biata doamn` Mallory \mi
spune adesea c` e sup`rat` c` nici el, nici doctorul John nu s-au
c`s`torit. Poate totu[i colonelul se va gândi la un mariaj, când se va
retrage. M` b`tu u[or pe bra] [i f`cu un gest spre locul unde st`tea
John, conversând cu toat` seriozitatea cu Grace Kinnell. Mai degrab`
m` tem c` doctorul John se gânde[te s` se \nsoare, draga mea. Sper din
suflet c` n-o s` te deranjeze dac`… adic`, a]i fost prieteni atât de buni
\n to]i anii `[tia…
– Nu, i-o t`iai eu, pe un ton mai aspru decât inten]ionasem.
Desigur c` n-o s` m` deranjeze. Pân` la urm`, depinde de el, nu?
Mul]imea \ncepu s` se rarefieze treptat, de[i câ]iva oaspe]i mai
z`bovir` chiar [i dup` ce se servise [i se [i strânsese cafeaua. Praznicele
mi s-au p`rut \ntotdeauna necivilizate [i-mi f`cui ie[irea când plecar` cei
doi West, acceptând s` m` duc` pân` la marginea satului, sub pretextul
c` vreau s`-mi cump`r o past` de din]i. Dup` ce ma[ina lor disp`ru din
raza vizual`, m` dusei la cabina telefonic` [i Mandy \mi r`spunse \n
142 ALEXANDRA STUART

sfâr[it. Convorbirea – restrâns` la trei minute, c`ci uitasem s`-mi iau


m`run]i[ul cu mine – nu fu prea satisf`c`toare. Mandy fu evaziv` [i
defensiv` [i nu ob]inui de la ea decât o dat` aproximativ` pentru nunta
care probabil, \mi spuse, va avea loc la \nceputul lui decembrie.
M` asigur` pe un ton aproape agresiv c` era fericit` [i m` rug` s-o anun]
când m` \ntorc la Londra, ca s` bem ceva la apartamentul ei [i s`-l
cunosc pe Julien. Apoi, se auzi un semnal [i convorbirea se \ntrerupse.
Sim]indu-m` stingherit`, m` \ntorsei pe jos la conac, ca s` v`d c` plecau
[i ultimele ma[ini.
Nu avui timp s`-mi iau r`mas-bun decât de la Nick [i Claudia, apoi
Charles Mallory m` g`si [i m` anun]` c` John se \ntorsese la
Danesmead.
– Ceva \n leg`tur` cu un pacient care o \ngrijora pe loc]iitoarea lui,
\mi explic` el. A[a c` b`trânul John, con[tiincios ca \ntotdeauna, a
plecat \n goan` s` vad` despre ce e vorba. Dar m-a rugat s`-]i spun c`
se \ntoarce \nainte de cin` [i s`-]i ofer scuzele lui.
Pe Charles \l cuno[team de tot atâta vreme ca pe John [i pe ceilal]i
doi fra]i ai lui, de[i nu la fel de bine. Charles f`cuse mare parte din
servicul militar \n str`in`tate [i cu toate c`-mi pl`cea, nu era la fel de
u[or de abordat ca ceilal]i – poate pentru c` sem`na mai mult decât ei
cu mama lor. La propunerea lui, f`cur`m o plimbare prin gr`din`; \n
stilul lui \n]epat de militar, Charles f`cu tot posibilul s` m` destind`,
\ntrebându-m` despre prietenii [i vecinii cu care nu mai ]inuse leg`tura,
[i apoi, cu mult tact, trecu la subiectul Grace Kinnell. |ncercai s`-i
satisfac curiozitatea \n privin]a ei, dar cum ne \ntâlniser`m abia \n urm`
cu o zi, nu putui s`-i spun prea multe din ce nu [tia deja.
– E o femeie frumoas`, observ` el. Foarte feminin` [i a[a mai
departe. Cum e ca medic? Crezi c` e bun`?
CERCET~TOAREA 143

– Cred c` e foarte competent`, r`spunsei cu sinceritate. {i bine


calificat`. John pare mai mult decât mul]umit de ea, ca loc]iitoare.
De fapt, nu m-ar mira s` o ia la cabinet, dac` o s` cad` parteneriatul pe
care i l-a propus Dilys Powell.
– Hm, \n]eleg. Chipul slab [i frumos al lui Charles Mallory avea o
expresie gânditoare [i ezit`, cercetându-m` cu o privire nesigur`, de
parc` s-ar fi temut s` abordeze subiectul care-i st`tea \n minte, nu
cumva s` m` supere sau s` m` ofenseze. |ntotdeauna avusese grij` s`
nu-i jigneasc` pe ceilal]i, \mi amintii – fiind soldat de carier`, era
neobi[nuit de prudent [i delicat – dar \i sim]eam nelini[tea, a[a c` luai
ini]iativa [i-l abordai eu pentru el.
– Nu m` deranjeaz`, dac` de asta \]i faci griji.
– Nu, Stacey? Sprâncenele lui se ridicar` \ntr-o surpriz` real`.
Hm, ei bine, dac` nu te deranjeaz`, atunci presupun c` e \n regul`.
Adic`, acum faci partea aceasta suplimentar` de cercetare \n chirurgie,
la Londra, nu? Mai interesant` [i aduce mai multe satisfac]ii decât
medicina de familie, \mi imaginez. Dar am crezut \ntotdeauna c` tu [i
John… iart`-m`, poate c` n-ar fi trebuit s` aduc vorba despre asta,
dar… Se \ntrerupse, jenat, [i o clip` fui tentat` s`-i spun c` [i eu
crezusem \ntotdeauna c` pân` la urm` voi lucra cu John, dar c` tocmai
el m` convinsese s` m` \nscriu la bursa de la Harrowfields. Apoi, m`
r`zgândii. Munca la Harrowfields era \ntr-adev`r interesant` [i-mi d`dea
satisfac]ii, a[a cum sugerase Charles; din punct de vedere profesional,
nu vroiam s` fiu nic`ieri altundeva, pân` nu-mi \ncheiam perioada
acolo [i nu-mi luam diploma postuniversitar`.
Cum le spusesem [i doamnei Atkinson [i lui Eunice Simpson, nu era
nimic \ntre mine [i John [i nu fusese niciodat` decât prietenie.
O prietenie pe care o pre]uiam mult, adev`rat, [i pe care cu siguran]` o
144 ALEXANDRA STUART

voi pierde, dac` Grace Kinnell va intra \n parteneriat cu John. Sau – \mi
]inui r`suflarea, con[tientizând o durere mai profund` [i mai acut`
decât gelozia pur` – sau dac` John se va c`s`tori cu ea. Grace nu era
genul care s` tolereze vreun fel de rival` [i ast`zi fusese evident c` m`
privea ca pe o rival` [i c` deja se considera mult mai apropiat` de
familia Mallory decât eram eu. Spre ru[inea mea, \mi d`dur` brusc
lacrimile, luându-m` pe nepreg`tite, astfel c` fui nevoit` s` \ntorc
capul ca s` le ascund. Charles \mi \ntinse o mân` p`rinteasc` [i m` lu`
de bra].
– Hai s` mergem s` bem un ceai. O v`d pe Eunice Simpson pe
teras`, ne face cu mâna, ceea ce \nseamn` c` probabil e gata.
{i… hm… dac` vreodat` vei vrea s`-]i iei o vacan]` la Bielefelt,
anun]`-m`. Reu[im s` ducem o via]` destul de animat` acolo, din punct
de vedere social m` refer, [i a[ putea s` aranjez cu u[urin]` s` stai cu
secundul meu [i cu so]ia lui. De Cr`ciun, poate, dac` e[ti liber` [i nu
vrei s` vii aici.
|i mul]umii c`lduros, mi[cat` de amabilitatea lui, [i-mi b`tu u[or
mâna.
– Nu uita, Stacey… vorbesc serios, s` [tii. O s`-]i scriu adresa mea
\nainte s` pleci [i… |mi f`cu semn spre Eunice Simpson care ne chema
energic de pe teras`. Ce naiba vrea femeia asta, ai vreo idee? Se poart`
c` o g`in` agitat`! Ridic` vocea. E gata ceaiul, doamn` Simpson?
Venim acum.
Dar Eunice Simpson nu-[i f`cea griji pentru ceai. Veni \n grab` \n
\ntâmpinarea noastr` [i ne anun]` pe ner`suflate c` eram c`utat` la
telefon, de la Londra.
– E un domn, Gilbert Plumpton. I-am spus c` e[ti afar` cu domnul
colonel [i c` s-ar putea s` dureze pân` te g`sesc, dar a insistat s` a[tepte
CERCET~TOAREA 145

[i n-a vrut s` lase mesaj. Cred c` trebuie s` fie ceva urgent. A spus c`
sun` de la Centrul Harrowfields.
Desigur, \mi amintii, azi era ziua "marelui tur" al lui Gil… dar de ce
vroia s` vorbeasc` urgent cu mine, nu aveam idee. L`sându-i pe Charles
[i pe Eunice s` m` urmeze, alergai pe sc`rile de piatr` [i abia
oprindu-m` s`-mi trag sufletul, m` n`pustii pe holul unde se afla
telefonul.
– Bun`, Gil… \mi pare r`u dac` te-am f`cut s` a[tep]i. S-a \ntâmplat
ceva?
– Nu, cel pu]in nimic r`u, m` sigur` el. Dimpotriv`, a[ zice. E foarte
posibil s` fi g`sit un donator pentru doctorul Narayan Devi, cu grupa
rar` de sânge [i tot tacâmul. Dac` rezultatele testelor de compatibilitate
sunt cele a[teptate, profesorul Kneller al t`u o s`-l opereze chiar \n
seara asta.
– Oh… m` bucur atât de mult! U[urarea mea era cu atât mai mare,
cu cât nu m` a[teptasem la a[a ceva. Donatorii B negativ erau extrem de
rari. {i Aiesha? \ntrebai. Cum a primit vestea?
– Cu un autocontrol admirabil… dar de asta te-am sunat, Stacey.
S-a terminat \nmormântarea, nu?
– Da. Dar…
– Uite, ai putea s` te \ntorci cu urm`torul tren? E unul \ntr-o
jum`tate de or`, dac` ai putea s` ajungi \n Merton pân` atunci… asta e
sta]ia ta, nu? Te-a[ lua eu de la gar`. Aiesha n-a spus o vorb`, dar cred
c` ar da orice s` te aib` lâng` ea \n timpul opera]iei.
– Desigur, \ncuviin]ai f`r` s` ezit. Nu m` mai re]ine nimic aici. {i a[a
era, reflectai eu, cu excep]ia lui John, care se putea descurca foarte bine
[i f`r` mine. M` uitai la ceas. Trebuia s` m` gr`besc ca s` pot ajunge \n
jum`tate de or` \n Merton, dar m`car nu despachetasem [i puteam s`
146 ALEXANDRA STUART

iau un taxi din sat. S-ar putea s` pierd trenul, Gil, dar dac` se
\ntâmpl`…
– O s`-l a[tept pe urm`torul, promise el. |nc` nu s-a stabilit ora la
care-l opereaz`, dar Aiesha crede c` nu va fi \nainte de nou` [i
jum`tate-zece. A[a c` ar trebui s` ajungi.
– Da. Oricum, voi face tot posibilul.
– Stai o clip`. Ai citit de viitoarea c`s`torie a surorii tale?
– Eu… da. {i am v`zut [i filmul t`u, Gil. Ezitai, dar [tiam c` trebuie
s`-l \ntreb. A[a s-au petrecut lucrurile?
Nu-mi r`spunse imediat, dar auzii cum inspir` adânc. |n cele din
urm`, \mi spuse pe un ton ciudat de am`rât:
– |n mare, da. Am schimbat circumstan]ele, dup` cum ]i-am spus,
am f`cut personajele de nerecunoscut… pe toate, cu o singur`
excep]ie. Aveam dreptul s`-l las a[a, având \n vedere c` e inspirat chiar
de mine. Orice autor are dreptul la autobiografie.
– Adic`… Dintr-o dat` \n]elesei [i, pentru c` acum \l cuno[team
destul de bine [i pentru c` o cuno[team [i mai bine pe Mandy, fui
profund [ocat`. A[adar, de asta ne aruncase Mandy unul \n bra]ele
celuilalt, m` gândii plictisit`. De asta m` c`utase Gil [i probabil de asta
m` prevenise Mandy \n privin]a lui… Vrei s` spui c` tu erai… Danny?
– Exact, confirm` Gil sec. Eu sunt Danny, din p`cate, am fost [i voi
r`mâne mereu un biet n`t`ru! Dar a[a e via]a, nu? Cei ca Hugo [i ca
Julian câ[tig` de fiecare dat`, de[i numai Dumnezeu [tie de ce.
Era o recunoa[tere tacit` c` \nc` o iubea pe Mandy [i l`murea multe
lucruri care m` nedumeriser` la el \n ultimele luni.
– Dar de ce s`-i l`s`m s` câ[tige? \ntrebai, pierzându-mi dintr-o dat`
r`bdarea cu el. Pentru numele lui Dumnezeu, Gil, de ce nu lup]i pentru
ceea ce vrei? S` [tii c` nu e fericit` cu adev`rat.
CERCET~TOAREA 147

Am vorbit mai devreme cu ea [i [tiu c` nu e fericit`.


– De fapt, Stacey, draga mea, spuse Gil pe un ton sfios, aveam de
gând s` te cer pe tine \n c`s`torie. Pl`nuisem totul – vroiam s` te \ntreb
\n timpul turului. Dar presupun c` nu mai are nici un rost, din moment
ce ai v`zut filmul… chiar dac` jur, cu mâna pe inim`, c` tu e[ti tot
ce-mi doresc…
– Nu, s`rii eu. Nu, nu, nu! Nu are rost. {i nu sunt ceea ce-]i dore[ti,
pentru c` nu sunt Mandy, nu \n]elegi? {i dac` mai vorbim mult, o s`
pierd trenul [i…
– Iar eu voi intra \n criz` de fise pentru blestem`]ia asta de telefon
public! spuse Gil, cu o scânteie din spiritul lui vechi. Ne vedem la King's
Cross, Stacey.
Auzii clinchetul receptorului pus \n furc` [i m` \ntorsei, ca s` v`d c`
Charles st`tea lâng` mine.
– Au nevoie de tine la spital? \ntreb` el.
– Da, eu… m` tem c` va trebui s` plec. Dar am numai dou`zeci [i
cinci de minute ca s` ajung la gara din Merton la timp pentru tren.
Vezi tu…
– O s` ne ia doar dou`zeci, promise Charles. Ma[ina mamei e \nc`
la poart`, a[a c` vino. Ai bagaje? Bine… [i o s`-i cer eu scuze b`trânului
John \n numele t`u. |mi zâmbi, ar`tând absurd [i sfâ[ietor de
asem`n`tor cu el, [i ad`ug`, cu mali]iozitate neascuns`: o s`-mi fac`
pl`cere s`-i servesc o por]ie din propriul medicament. Ei bine, hai dac`
e[ti gata, pentru c` o s` ne ia dou`zeci de minute.
|l urmai supus` la Rollsul doamnei Mallory, [i respectându-[i
cuvântul, m` duse la Merton \n cele dou`zeci de minute stipulate.
Trenul tocmai intrase \n gar` [i ingnorând un portar \n a[teptare,
Charles \mi lu` bagajul; dup` ce f`cu dovada c` aveam bilet dus-\ntors,
148 ALEXANDRA STUART

\mi g`si un loc [i m` invit` politicos s` m` a[ez, f`r` s` m` lase s`-i


mul]umesc. Apoi, cu p`l`ria \n mân`, r`mase cum f`cea [i John de
fiecare dat`, pân` m` v`zu plecând, silueta lui \nalt`, \n tweed, atât de
asem`n`toare cu a lui John, \ncât sim]ii un nou junghi. Dar de data
aceasta, m` gândii mizerabil \n timp ce trenul lung se punea \n mi[care,
probabil era ultima oar` când voi fi fost condus` la gara Merton de un
membru al familiei Mallory. De fapt, la orice alt` gar`… dac` nu cumva
voi profita de invita]ia lui Charles pentru vacan]a de Cr`ciun \n
Germania. M` uitai la bucata de hârtie pe care-mi notase adresa lui [i
sim]ii un nod \n gât.
Dac` pân` [i fratele lui credea c` John inten]ioneaz` s` se \nsoare cu
Grace Kinnell – sau s-o fac` partenera lui, ceea ce mai mult ca sigur va
duce pân` la urm` la o c`s`torie – atunci nu prea avea sens s`-mi
imaginez c` nu era a[a, \mi spusei cu severitate [i m` ridicai \n picioare
cu gândul s` vânez un loc \n vagonul de clasa a doua. Din obi[nuin]`,
Charles m` urcase la clasa \ntâi…
Trenul era destul de plin, dar \n cele din urm` g`sii un loc \ntr-un
compartiment chiar \n primul vagon. |n`untru mai erau dou` cupluri,
cu patru copii mici [i unul \n c`rucior. Fur` dr`gu]i [i se \nghesuir` ca
s`-mi fac` loc [i unul din so]i \mi lu` bagajul [i mi-l puse lâng` celelalte.
|i mul]umii [i tocmai m` a[ezam, când ne zdruncinar`m brusc [i
aproape fui aruncat` la p`mânt, apoi se auzi un scrâ[net [uier`tor [i
\nfior`tor \n momentul \n care fur` aplicate frânele. |ntregul tren, care
adunase vitez` de când p`r`sisem Mertonul, \ncepu s` se balanseze [i
s` se zguduie alarmant \n timp ce conduc`torul – nu puteam s`
presupun decât c` primise un semnal sau v`zuse c` [ina e
obstruc]ionat` – \ncerca s`-l opreasc`.
CERCET~TOAREA 149

|l auzii pe unul din copii plângând \n`bu[it \ntr-un atac de fric` [i-l
v`zui pe tat`l lui – cel care m` ajutase cu bagajul – aplecându-se \ntr-o
\ncercare zadarnic` de a-l lua \n bra]e. Apoi, cu o brusche]e
\nsp`imânt`toare, se auzi o bufnitur` la numai câ]iva metri \n spatele
meu. Impactul ne azvârli pe to]i de pe locurile noastre [i foarte \ncet,
\nso]it de un vaiet groaznic de motor [i de o serie de zgomote surde,
vagonul nostru p`ru s` se ridice \n aer [i dup` ce r`mase acolo
suspendat o secund` sau dou`, se pr`bu[i lateral, aruncându-ne \n
toate direc]iile, ca pe ni[te boabe de maz`re \ntr-o canistr`.
Cum geamurile se sp`rseser`, compartimentul era plin de praf [i de
cioburi zbur`toare, iar acoperi[ul, care acum câteva clipe fusese \n
partea dreapt`, se pr`bu[i peste noi.
Copiii ]ipau to]i, vocile lor ridicându-se deasupra zgomotului
\nnebunitor de lemn [i metal rupt, [i din apropierea mea auzii ceea ce
luai drept geam`tul de durere al uneia din mame. Nu vedeam nimic.
Se \nserase când plecasem din Merton, dar acum era de-a dreptul bezn`
– sau poate c` \ntunericul se datora faptului c` se stinseser` luminile
din tren. Bâjbâii prin jur, mâna mea atinse o ceva cald [i umed [i o voce
spuse, \ntr-o [oapt` cutremur`toare:
– Ajut`-m` – te rog, ajut`-m`!… Sunt r`nit`, sunt r`nit`… grav.
Reu[ii s` m` ridic \ntr-un cot, con[tient` pentru prima dat` de o
senza]ie agonizant` la piciorul drept, care se extindea de la coaps` pân`
la glezn` [i care crescu când \ncercai s`-mi trag piciorul. Femeia de
lâng` mine gemu din nou [ \ncerc` s`-mi [opteasc` ceva, dar vocea
slab` \i fu acoperit` de ]ipetele [i suspinele copiilor. M` aplecai spre ea,
amintindu-mi deodat` de pixul cu lantern` pe care \l aveam
\ntotdeauna \n buzunarul de la hain`. S`-l scot \nsemna s` m` \ntorc pe
partea dreapt` [i trebuie s` fi le[inat câteva clipe din cauza efortului, dar
150 ALEXANDRA STUART

când \mi revenii, aveam pixul \n mân`. Printr-un miracol, func]iona \nc`
[i la lumina lui slab`, v`zui c` pieptul femeii de lâng` mine era ud de
sânge. Sângele venea de la o arter` t`iat` de la bra] [i pulsa \n afar`,
\ntr-un [uvoi \ngrozitor, cu fiecare b`taie a inimii.
{tiind din instinct c` probabil va sângera pân` va muri, dac` nu
opream hemoragia, c`utai [i-i g`sii cel mai apropiat punct de
presiune [i aplicai cu ambele mâini toat` for]a de care fui \n stare.
{uvoiul de sânge se diminu` pu]in, dar nu se opri; cum lanterna
c`zuse de dou` ori din locul \n care \ncercasem s-o proptesc, nu
vedeam ce fac. |n cele din urm`, ghidându-m` cu degetele, reu[ii s`
opresc sângerarea cu ajutorul e[arfei mele [i \ncercai un sentiment
de triumf total dispropor]ionat fa]` de cât de pu]in f`cusem.
Femeia era incon[tient` [i-i sprijini capul de um`rul meu,
rugându-m` s` nu moar`.
Trebuie s` fi le[inat dup` asta, de[i nu aveam de unde s` [tiu pentru
cât timp. Puteau s` fi fost dou` minute sau dou`zeci sau poate [i mai
mult, dar când \mi venii din nou \n fire, primul lucru pe care-l observai
fu t`cerea. Realizai uluit` c` cei mici nu mai ]ipau [i nu mai plângeau,
ceea ce putea s` \nsemne s` fuseser` du[i \n siguran]` sau c`… mintea
mea refuza s` accepte cealalt` posibilitate.
De undeva din dep`rtare, venea zumz`it \nfundat de voci [i pu]in
mai de aproape, b`tutul monoton al unui ciocan [i un târ[âit de
neidentificat. Dup` ce mai ascultai câteva clipe, decisei c` probabil era
zgomotul f`cut de oamenii care se c`]`rau pe vagonul distrus. Dar erau
prea departe ca s`-mi bat capul, sau cel pu]in a[a crezui, [i \ncercai din
nou s` m` ridic. Pixul cu lantern` era \nc` \n mâna mea, cu bateriile
aproape terminate, dar mi[cai \n toate direc]iile lanterna minuscul`, \n
\ncercarea disperat` de a afla ce se \ntâmplase cu ceilal]i ocupan]i ai
CERCET~TOAREA 151

compartimentului. |mi tremura mâna, a[a c`-mi era greu s` ]in locului
raza, sau chiar s-o deplasez \n direc]ia \n care vroiam. Mai \ntâi, c`zu pe
c`rucior: era \ntors cu ro]ile \n sus, dar era gol, v`zui cu u[urare [i apoi
reu[ii s` ridic lanterna [i z`rii o gaur` \n peretele lateral al vagonului,
exact deasupra capului meu [i câ]iva metri mai la stânga. D`dea direct
spre cer, zim]at` [i neegal`, de parc` o mân` uria[` ar fi coborât din
\nalturi [i ar fi sfâ[iat lemnul [i metalul. Uitându-m` \n sus, m` \ntrebai
dac` ceilal]i care fuseser` cu mine \n compartiment ie[iser` pe gaura
aceea.
Probabil c` da, din moment ce acum nu era nici urm` de ei.
Dar atunci, de ce ne l`saser` aici pe mine [i pe femeia care suferise
hemoragie arterial`, care era… L`sai raza lanternei pe chipul ei. Era alb
ca varul, nemi[cat [i resemnat [i nu avui nevoie s-o ating ca s` [tiu c`
era moart`.
Biata de ea! Mi se rupea inima pentru ea, sim]ii o compasiune
neputincioas` uitându-m` la ea [i v`zând mormanul de fiare sub care
partea inferioar` a trupului \i era prins` ca \ntr-o menghin`.
Abia atunci realizai, cu un amestec curios de [oc [i surpriz`, c` [i
piciorul meu drept era prizonier sub acelea[i fiare, strâns la fel de tare
ca [i trupul femeii moarte pe care \ncercasem \n zadar s-o salvez. Nu m`
durea piciorul, lucru care mi se p`rea suspect [i cercetând mai departe,
\mi d`dui seama de ce… pentru c` rama geamului era efectiv sudat` \n
el, exact \n jurul genunchiului, fapt care-mi oprise circula]ia [i odat` cu
ea, toate senza]iile. Vor trebui s-o taie cu fier`str`ul ca s` m` elibereze
– dac` [i când va veni cineva s` m` salveze, m` gândii [i m` trezii c`-mi
cânt`resc f`r` pasiune, [tiin]ific, [ansele de a nu-mi pierde piciorul.
Nu p`reau prea multe [i intrând deodat` \n panic`, \ncepui s` strig
dup` ajutor.
152 ALEXANDRA STUART

P`rur` secole pân` s`-mi r`spund` cineva dar, tocmai când


\ncepeam s` disper, auzii pa[i apropiindu-se, voci de b`rba]i [i pu]in
mai târziu, acela[i târâit de mai devreme. Un chip ap`ru \n dreptul
g`urii de deasupra capului meu [i auzii o voce cu accent de
Yorkshire:
– Hei, Tom, cred c` de aici veneau strig`tele. Adu o lumin`, b`iete,
s` ne vedem om cu om.
O a doua fa]` ap`ru lâng` prima [i o lantern` puternic` fu
direc]ionat` spre mine.
– Oh, da, asta e – mai sunt doi oameni aici, dou` femei. Dar n-a zis
Jim c` sunt moarte amândou`? Copiii au ie[it [i cu ei, doi adul]i, dar…
Reu[ii s` murmur ceva [i-l auzii pe unul din cei doi de la echipa de
salvare sco]ând o exclama]ie de surpriz`.
– Una din ele e \n via]`. |n regul`, feti]o, mai rabd` câteva minute.
Te scoatem cât putem de repede. |[i sc`zu tonul, dar cu toate astea, \l
auzii spunându-i celuilalt: mai bine du-te [i cheam` un medic, Tom,
\nainte s` \ncerc`m s-o mut`m. Mi se pare c` are piciorul prins [i…
Nu mai auzii restul [i din nou, dintr-un motiv pe care nu reu[eam
s`-l deslu[esc, sim]ii cum r`mân f`r` vlag`, \n timp ce mi se \nce]o[`
mintea [i \ntunericul se \nchise \n jurul meu.
Când \mi revenii, cineva st`tea \n genunchi lâng` mine [i o voce
[opti, aproape de urechea mea:
– E[ti bine, Stacey, draga mea – nu \ncerca s` te mi[ti, stai lini[tit`.
Sunt aici, nu-]i face griji. Vocea era a lui John, degetele blânde care-mi
palpau piciorul erau inconfundabil ale lui, dar nu mai auzisem
niciodat` atâta tandre]e \n vocea cuiva [i, nedumerit` [i \nc` pu]in
ame]it`, m` \ntorsei s` m` uit la fa]a lui.
CERCET~TOAREA 153

Exprima aceea[i tandre]e [i \ngrijorare ca [i vocea lui [i-[i lipi o clip`


obrazul de al meu, rugându-m` s` nu m` mi[c.
– John, oh, John, m` bucur atât de mult c` e[ti aici.
– {i eu, iubito, m` asigur` el. Acum, o s`-]i fac o injec]ie cu morfin`
\nainte s` \nceap` s` te scoat` de aici.
– Nu am dureri, protestai slab.
– Ei bine, o s` m` asigur c` o s` fie a[a [i \n continuare, r`spunse
John cu hot`râre. |mi ridic` mâneca de la hain` [i sim]ii o \n]ep`tur`
ustur`toare \n mu[chiul bra]ului. Dup` o vreme, pe m`sur` ce injec]ia
\ncepea s`-[i fac` efectul, m` cople[i o senza]ie glorioas` de mole[eal`
[i-i spusei lui John c` sunt gata s` \nceap` descarcerarea. Un feroviar
echipat cu casc` [i ochelari de protec]ie \ncepu s` lucreze cu un soi de
aparat de t`iat care scotea o lumin` albastr`, [uier`toare.
Era un om pl`cut, cu o atitudine p`rinteasc`, [i lucra rapid,
vorbindu-mi ca s` m` lini[teasc`. |n câteva minute, fui eliberat` de sub
resturile vagonului, dar fur` nevoi]i s-o ridice pe femeia moart` \nainte
s` m` scoat`. |l \ntrebai pe John dac` realmente nu mai era \n via]`
[i-mi r`spunse sumbru c` nu.
– E un miracol c` ai supravie]uit, ad`ug`, cu buzele strânse.
Un miracol pentru care-i voi mul]umi tot restul vie]ii lui Dumnezeu.
Acum, am s`-]i pun un pansament pe picior. S-ar putea s` te doar`
pu]in.
Dar nu m` duru, ceea ce nu era un semn prea bun, dar nu spusei
nimic. Odat` ce m` pans`, John [i al]i doi sau trei b`rba]i pe jum`tate
m` ridicar`, pe jum`tate m` traser` prin gaura pe care o v`zusem
deasupra capului [i de acolo, fui coborât` la sol, pe o targ`.
Lâng` calea ferat` era un [ir de ambulan]e [i targa mea fu dus` la
una din ele.
154 ALEXANDRA STUART

– John! strigai, intrând dintr-o dat` \n panic`, \n clipa \n care


oamenii se preg`teau s` m` urce \n spatele ambulan]ei. John, ai putea
s` vii cu mine? Sau… mai e nevoie de tine aici? Pentru c` dac` e a[a, a[
putea s` a[tept, poate.
– Nu po]i s` a[tep]i, copil`, \ncepu John. Trebuie s` te ducem la
spital [i…
– E \n regul`, doctore Mallory, interveni, cu simpatie plin` de
\n]elegere, lucr`torul de la calea ferat` care m` scosese din vagon, am
scos deja to]i r`ni]ii [i avem destule ajutoare. Ai f`cut o treab`
minunat`… du-te cu domni[oara, dac` vrei. O s` trimit pe cineva s`-]i
aduc` ma[ina la spital.
John \i mul]umi [i, spre u[urarea mea, se urc` \n ambulan]` cu
mine. A[ezat pe targa vecin`, se aplec` s`-mi ia mâna \ntr-a lui [i
pornir`m.
– Dumnezeule mare, Stacey, spuse el cu o voce zguduit`, nu vreau
s` mai trec niciodat` prin ce am trecut \n ultima or`! Am fost din vagon
\n vagon, c`utându-te… Am crezut c` ai murit, [tii asta? Fa]a lui,
v`zusem, era umed` de transpira]ie [i \ntinse mâna s` se [tearg`.
Reac]ia, \mi explic` el, aproape stânjenit. Po]i s`-]i controlezi foarte bine
emo]iile un timp \ndelungat [i apoi… Nici nu am cuvinte s`-]i spun
care au fost ale mele, când nu te g`seam. Eu… eu… Se \ntrerupse,
scuturând din cap.
– De unde ai [tiut c` sunt \n tren? \ntrebai eu. {i cum ai ajuns aici?
Suspin` adânc.
– Eunice Simpson m-a sunat ca s`-mi spun` c` Charlie te-a condus
la Merton, s` prinzi trenul. Eram pe drum spre gar`, sperând s` ajung
\nainte s` plece trenul, dar am \ntârziat zece minute. Eram la gar` când
a venit [tirea c` a avut loc un accident [i bine\n]eles c` am plecat \n
CERCET~TOAREA 155

goan` la fa]a locului. A fost o priveli[te \ngrozitoare – expresul t`u a


intrat \ntr-un marfar [i primele dou` vagoane au fost strivite [i au
deraiat. Sem`nau cu un… abator. Se scutur` [i sim]ii degetele lui
stângându-se convulsiv \n jurul alor mele. {i tu erai \n primul vagon,
micu]a mea Stacey… erai \n blestematul `la de vagon \ntâi [i mi-au
spus c` n-a mai r`mas nimeni \n via]` \n el! Nu te-am c`utat acolo,
pentru c` Charlie mi-a spus c` te-a urcat \ntr-un vagon din mijloc,
lâng` restaurant. Amândoi l-am str`b`tut de la un cap`t la cel`lalt [i
nu erai acolo. Aproape mi-am pierdut min]ile, draga mea, când nu
te-am g`sit.
T`cur`m amândoi, gândindu-ne la momentul acela – gândurile
fiec`ruia fiind prea \ntunecate ca s` le putem comunica celuilalt.
{tiu c`-mi aminteam accidentul, momentul oribil al coliziunii [i biata [i
nefericita femeie care murise lâng` mine. |n cele din urm`, rupsei
t`cerea:
– John, m` aventurai eu, cu mult` \ndr`zneal`, dar inhibi]iile mele
obi[nuite erau momentan adormite de injec]ia pe care mi-o f`cuse.
Vreau s` te \ntreb ceva.
– Spune, m` \ncuraj` el.
– Ei bine… tocmai mi-ai spus "micu]a mea Stacey"… Eu… de ce
mi-ai spus a[a?
– Bine\n]eles c` ]i-am spus "micu]a mea Stacey"! explod` furios
John. {i mai \ntrebi de ce… pentru numele lui Dumnezeu, copil`, cu
siguran]` trebuie s` [tii ce simt pentru tine! S-a v`zut pe mine \n to]i anii
ace[tia, la naiba! Sunt \ndr`gostit de tine, Stacey, nu \n]elegi? Proste[te,
nebune[te [i iremediabil \ndr`gostit de tine, ca un pu[ti f`r`
experien]`… [i mi-a fost \ngrozitor de team` c` te voi pierde, \ncât abia
dac` am [tiut dac` vin sau dac` plec, de când ai plecat la Harrowfields.
156 ALEXANDRA STUART

Dumnezeule, eu…
– Dar, John, credeam c`… |mi ]inui respira]ia, nevenindu-mi s`
cred ce-mi spunea. Credeam c` tu [i Grace Kinnell… credeam c` vrei
s` te \nsori cu ea.
– S` m` \nsor cu Grace Kinnell?! Dumnezeule mare, nu! Vehemen]a
lui era plin` de convingere [i inima \ncepu s`-mi bat` cu putere.
Privindu-m` de parc` mi-a[ fi pierdut min]ile, m` \ntreb` mai blând: ce
– sau cine – naiba ]i-a vârât ideea asta \n cap?
– Ei bine, doamna Atkinson a[a credea – ba chiar m-a avertizat.
{i Eunice Simpson, \n dup`-amiaza asta. Nici m`car fratele t`u, Charlie,
nu era sigur…
– Acum, este, zâmbi dintr-o dat` John. E[ti singura femeie cu care
am vrut vreodat` s` m` c`s`toresc, Stacey.
– Da? \l provocai sfioas`. Nu [tiam, John, sincer, n-am [tiut.
Nu mi-ai spus niciodat`, nici m`car n-ai insinuat vreodat` c`…
– Dar cum a[ fi putut, draga mea, când te-ai \ntors de la Londra [i
mi-ai spus c` te-ai \ntâlnit cu Harvey Lomax [i c` \nc` e[ti \ndr`gostit`
de el?
Avea dreptate, recunoscui, dar \i \ntâlnii ochii ner`bd`tori [i
cercet`tori [i scuturai din cap.
– Nu sunt, John, nu mai sunt. Totul s-a terminat acum trei ani, doar
c` nu mi-am dat seama. Trebuie s` fi fost oarb`.
– Probabil, \ncuviin]` el cu afec]iune. Se aplec` spre mine, cu
privirea aceea tandr` [i \ngrijorat`, [i m` s`rut` u[or pe obraz.
Ajungem imediat la spital, draga mea, [i nu-mi imaginam deloc c` te voi
cere a[a. Dar… ca s` se [tie… vrei s` te c`s`tore[ti cu mine? Pentru c`
pur [i simplu nu pot face fa]` perspectivei de a te pierde din nou.
CERCET~TOAREA 157

|mi ridicai fa]a spre el, con[tient` de primul fior de durere \n picior:
– Da, [optii. Oh, da, John. Te iubesc atât de mult, eu…
Ambulan]a se opri brusc [i un asistent veni s` deschid` u[ile.
– Crezi c` vor putea s`-mi salveze piciorul, John? \ntrebai, \n timp ce
m` transportau la Urgen]`.
John m` b`tu u[or pe um`r.
– Am s`-l chem pe sir Alec Lazenby, \ndat` ce voi g`si un telefon.
{i-]i promit, iubirea mea, va face tot posibilul. Dar câteva luni, m` tem
c` s-a terminat cu Harrowfields.
Atunci, \mi amintii motivul c`l`toriei mele aproape dezastruoase.
Gil va pleca \n curând spre King's Cross, dac` nu-l voi opri, s` a[tepte
un tren care nu va sosi niciodat`, iar biata Aiesha va trebui s` treac` prin
calvarul de a a[tepta singur` rezultatul transplantului lui Narayan. |l luai
de mân` pe John.
– Te rog, iubitule… Acum, mi se p`rea foarte firesc s`-i spun a[a,
dar cuvintele n`v`lir` unul dup` altul când \ncercai s`-i explic situa]ia;
eram cople[it` de un val de durere [i-mi auzeam vocea neclar`.
Totu[i, John reu[i cumva s` m` \n]eleag`.
– Bine, copil`, promise el. O s` iau leg`tura cu amândoi prietenii
t`i, cât timp te examineaz` sir Alec. Dar \n momentul acesta, tu e[ti cea
mai important`, a[a c`… Sim]ii din nou pe um`r atingerea lui pl`cut`
[i reconfortant`.
– Spune-i lui Gil Plumpton s`… s` lupte pentru Sarah, spusei eu,
apoi targa mea fu condus` \ntr-un cabinet de consulta]ii [i la
instruc]iunile medicului de la Urgen]`, o asistent` eficient` \mi f`cu o a
doua injec]ie. Durerea ced` [i alunecai \ntr-o binecuvântat`
incon[tien]`.
158 ALEXANDRA STUART

M` trezii \ntr-o rezerv` luminoas`, probabil \ntr-un pat confortabil


ata[at salonului de chirurgie din Spitalul General din Merton.
John st`tea al`turi, pe un scaun, cu ochii \nchi[i, dar se trezi imediat
când \i rostii numele.
– O s` fii bine, micu]a mea Stacey. Realmente bine – sir Alec ]i-a
salvat piciorul [i acum \l ai \n ghips. F`cu un gest spre un cadru care
ridica a[ternuturile, \n capul patului, [i-mi zâmbi. Iar prietenul t`u,
doctorul Devi, a primit cu succes transplantul de rinichi [i face progrese
mari. Am vorbit cu so]ia lui acum jum`tate de or` [i-]i trimite dragostea
ei [i cele mai bune ur`ri, s` te \ns`n`to[e[ti grabnic.
{optii o rug`ciune scurt` de mul]umire.
– {i Gil? \ntrebai. Gil Plumpton?
– E o figur`, Gil Plumpton, nu-i a[a? I se l`rgi zâmbetul. }i-a trimis
un mesaj destul de ciudat – pe lâng` ur`rile de bine – pe care spune c`
o s`-l \n]elegi. Vrei s` ]i-l spun, sau s` a[tept pân` vei avea mai mult`
putere?
– Nu, spune-mi, te rog, iubitule…
– Ei bine, a spus c` nu putem fi to]i ferici]i [i c` cei ca Danny nu [tiu
s` lupte [i oricum, nici m`car nu sunt siguri ce vor. A spus c` el crede
c` lui Sarah \i va fi destul de bine al`turi de Hugo, pentru c` ea [tie ce
vrea. {i apoi, ca un post scriptum, m-a rugat s`-]i spun c` atunci când a
f`cut documentarul despre Harrowfields, s-a jucat cu ideea de a merge
\n India, cu cei doi Devi, s` fac` unul asem`n`tor despre spitalul lor…
[i s` te \ntreb ce p`rere ai.
– Mi se pare o idee foarte bun`, r`spunsei somnoroas`. Dar m`
bucur enorm c` eu mi-am g`sit finalul fericit, al`turi de tine, John.
Pentru c` te iubesc foarte mult, dragule.
CERCET~TOAREA 159

– Amin, [opti John [i \n timp ce alunecam din nou \n mrejele


somnului, \i sim]ii buzele peste ale mele.
Ultimul gând \nainte s` adorm fu acela c`, \ntr-o zi, poate m` voi
\ntoarce la Centrul Harrowfields, dar chiar dac` nu va fi a[a, ce am
\nv`]at acolo nu va fi pierdut. Ca medic de familie, voi putea s`-mi
propov`duiesc [tiin]a, la fel cum o vor r`spândi [i documentarele lui
Gil, [i voi ar`ta calea spre viitor cel pu]in pentru al]ii, dac` nu pentru
mine \ns`mi. De[i viitorul meu p`rea destul de satisf`c`tor aranjat…
|i zâmbii somnoroas` lui John [i-mi zâmbi [i el, fericit.

Sfâr[it.

S-ar putea să vă placă și